-1/ /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-1/9-2010- -31/12-2012-"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS PL 35 (Karhulantie 36 B) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KOTKA Puhelin (05) Faksi (05) etunimi. sukunimi~kymenlaakso. fi Uusi hakemus o Jatkohakemus 0 Korjaus/täydennys edellseen hakemukseen o 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Kymenlaakson Liitto PL 35, KOTKA 2. Hakijan tiedot (tiedot hakijasta, joka on juridisesti vastuussa hankkeen toteuttamisesta) Nimi BIC Kymi rv Osoite Kvminlinnantie 6 I~ostinumero I Kotka ~ostitoimipaikka ljuhelln l~aksl I SähKöposti I Ly-tunnus/syntymäaika PanKkiyhteys OP I Yhteyshenkilö Puhelin Markku Merovuo I ma ~~hköpostl rkku. merovuo(âcursor. Ii Saako hakija vähennvksenä/palautuksena hankkeen kustannuksiin liittvvän arvonlisäveron? Kyllä 0 Ei 0 -: 3. Hankkeen tiedot Hankkeen nimi Bie Bana Hankkeen toteutusaika Ohjelmayhteys kansallinen Hankkeen toteuttamisalue -1/ / Kunta 0 Seutukunta 0 Maakunta 0 Valtakunnallinen 0 Kuntien yhteinen 0 Seutukuntien yhteinen 0 Maakuntien yhteinen 0 Kansainvälinen 0 Toteuttamisalueen maantieteellinen tarkennus Kotkan-Haminan seutu sekä Kouvolan seutu Viranomaismerkintöjä (hakemuksen vastaanottanut viranomainen täyttää) Saapumispäivä 31. õ. J,DJ / Oiaarinro y.e,;i /HAK6Hl~DI/ Valmistelija/valvoja Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 1

2 4. Hankekuvauksen tiivistelmä (keskeisimmät toimenpiteet: laajempi hankesuunnitelma hakemuksen liitteenä) Hankkeen keskeisimpiä toimenpiteitä ovat lausuntomallin kehittäminen innovatiivisten ideoiden yhdenmukaisempaan ja laadukkaampaan arviointiin, BIC Kymi ry:n ja KYAMK:in välisen yhteistyön tiivistäminen, riskirahoitusmallin kartoittaminen ja kuvaaminen, kumppanitoimijoiden yhteistyön tiivistäminen BIC-toiminta-alustalla, BIC Kymi ry:n pysyvän kv-toimintojen mallin kehittäminen ja toteutussuunnitelman laadinta sekä uuden Round Table - toimintamallin suunnittelu ja valmistelu. 5. Hankkeen toteuttajat 5.1 Päätoteuttajan tiedot (mikäli ei sama kuin hakija) Nimi/Organisaatio Puhelin Toimenpide IOsoite Sähköposti IFaksi Postinumero I Yhteys henkilö I Postitoimipaikka 5.2 Muut toteuttajat (kaikki ne tahot, jotka ovat mukana hankkeen toteuttamisessa, tarvittaessa voi jatkaa erillisellä Iiitteellä) Nimi/Oraanisaatio Osoite, oostinumero, I Toimenpide Cursor Oy Kyminlinnan- tie 6,48600 Kotka Kymenlaakson PL 9, ammatti korkeakoulu Oy Kotka Kouvola Innovation Oy Vartiotie 4, Kouvola Keksintösäätiö Kaakkois-Suomen EL Y- keskus Tekes Finvera, Avera EBN (European Business and Innovation Centre Network) ProAgria 6. Hankkeen tavoitteet Määrälliset tavoitteet Yhteensä Miehiä Naisia Uudet pysyvät työpaikat, Ikm Uudet väliaikaiset työpaikat, henkilötyövuosia SäilytetyUuudistetut työpaikat, Ikm IYhteensä INaisvritvksiä Syntyneet uudet yritykset, Ikm Ta.e,-arvovaikulu kset - Kyllä 0 Ei 0 Tietoyhteisku ntavaikutu kset Kyllä 0 Ei 0 Ympäristövaikutukset (täytetään sen jälkeen, kun hakija on tehnyt liitteenä olevan ympäristövaikutusten arvion) Hankkeella ympäristövaikutuksia Kyllä 0 Ei 0 Ympäristömyönteinen hanke 0 Hankkeella vähäisiä vmpäristövaikutuksia 0 Hankkeella haitallisia vmoäristövaikutuksia 0 Muut laadulliset ja määrälliset tavoitteet Hankkeen tavoitteena on uudistaa asiakkaiden ohjausta maakunnallisesti kattavan innovaatioalustan palvelui-den ääreen, kehittää työkaluja nopeuttamaan alkurahoituksen saamista uusille tuote- ja palveluideoile, valmis-tella osakokonaisuus, jossa BIC Kymi ry:n innovaatio-ohjausta ja - palveluja täydennetään kansallisten ja kan-sainvälisten innovaatiopalvelujen jatkumolla palvelupoluksi sekä "Round Table" -toimintamallin kehittäminen. Hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkaminen Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 2

3 Hankkeen päättymisen jälkeen BIC Kymi ry:n kehittäminen liittyy osaksi laajempaa Kymenlaaksoa kehittävää kansainvälisyyshanketta / hankekokonaisuutta tai omaa rinnakkaishanketta. Hankkeeseen liittyy optio Kymenlaakson keksintöasiamiestoiminnan käynnistämisestä siten, että mahdollisesti myös Keksintösäätiö ja EL Y-keskus osallistuisivat rahoitukseen. Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 3

4 7. Kustannusarvio euroa (laskentaperusteet tai erittely projektisuunnitelmassa) MENOT Yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut 1.1 koneet ja laitteet 1.2 muut kustannukset 2. Palkka- ja henkilöstökulut 2.1 oroiektihenkilöstön oalkat muut palkat ia palkkiot henkilösivukulut Matkakulut 3.1 ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut 5.1 tiedotus ia markkinointi muut ostooalvelut Poistot 7. Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT (kohdasta 8.) NETTOMENOT YHTEENSÄ Rahoitussuunnitelma Yhteensä 1. Oma rahoitus 2. Maakunnan kehittämisraha Muu kansallnen rahoitus 4. Kuntarahoitus 4.1 kuntarahoitus julkisiin hankkeisiin kuntarahoitus yksityiselle taholle 5. Yksityinen rahoitus 5.1 Yksityisoikeudell. tahon oma rahoitus 5.2 Muut yksityissektorin rahoitusosuudet *) 6. Laskennallinen rahoitus 6.1 luontoissuoritukset 6.2 talkootyö 6.3 oma työ 7. Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 8. Tulorahoitus 8.1 Pääsvliooutulot 8.2 Palvelujen ia tuotteiden mvvntitulot 8.3 muut tulot KOKONAISRAHOITUS NETTO Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 4

5 9. Maksatussuunnitelma Maksatusta haetaan Kaksi kertaa kalenterivuodessa 0 Haettava euromäärä kalenterivuodessa Neljä kertaa kalenterivuodessa Muu erillinen haettu rahoitus Kyllä 0 Ei 0 Mistä, milloin, haettu euroa, saatu euroa, päätöspvm Mitä muuta julkista rahoitusta hakija (yritys) on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana? (de ml 11. Hankkeeseen liittyvät säädökset ja luvat Onko hankkeessa hankintoja, joihin sovelletaan lakia Arvio tarvittavista luvista Voimassa- Ei vielä julkisista hankinnoista? oloaika haettu Kyllä 0 EiD 0 YVA-Iain mukainen menettely 0 Ympäristölupa Muut säädökset: 0 Rakentamisen poikkeuslupa 0 Vesilain mukainen lupa Maa-ainesten ottolupa Kaavamuutos 0 Muu, mikä? Liitteet o Kauppa- / yhdistysrekisteriote (liite 1) 0 Projektisuunnitelma ( liite 2) 0 Projektisopimus (liite 3) 0 Arvio hankkeen ympäristövaikutuksista (liite 4) Ylimaakunnallisten hankkeiden rahoitusosuudet (liite 5) Kustannuserittely projektisuunnitelmaan (liite 6) Muu, mikä 13. Allekirjoitus Haetaan edellä mainitun projektin rahoittamiseen.!~menlaakson maakunnan kehittämisrahasta euroa Allekirjoittaja(t) sitoutuvat toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttavat nämä tiedot oikeiksi. Allekirjoittaja(t) ovat velvollisia antamaan hankkeen toteutukseen liittyviä seurantatietoja hankkeen julkishallinnon rahoittajille. Tämä hakemus voidaan myös siirtää tai jäljentää muille valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä asiantuntijalausunnon antamista varten muillekin tahoille. Paikka ja päiväys Kotka Hakijan allekirjoitus/allekirjoitukset (nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö)luf-~ L-- tiu~ /- Nimen selvennys Markku Merovuo Leena Gardemeister Virka-asema/tehtävä BIC Kymi ry:n hallituksen jäsen BIC Kymi ry:n hallituksen jäsen Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 5

6 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIEN ARVIOINTILOMAKE Pakollinen liite 4. (lisätietoja hakemuksen täyttöohjeissa) Hakija Bie Kymi ry Hankkeen nimi Bie Banq VAIKUTUKSEN KOHDE Suora Välillinen Sanallinen selvitys (tarvittaessa liite) ++/0/-- ++/0/-- 1. Vaikutus päästöihin - pintavesien tilaan oohiaveteen maaoerään ilmaan 2. Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiaan + Riippuen asiakasyritysten toimialoista. - jätteiden määrän vähentämiseen 0 - jätteiden hyötykäyttöön ja kierrätykseen 0 - energian säästöön 0 - energia- ja materiaalitehokkuuteen 0 - uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön 0 - paikallisten luonnonvarojen käyttöön 0 3. Vaikutus aluerakenteeseen ja yhdyskuntaan - olemassa olevan infran hyväksikäyttöön luonto- ja virkistysalueiden määrään ja laatuun luonnon- tai kulttuurimaisemaan ja -ympäristöön Vaikutukset luontoon - luontoalueiden yhtenäisyyteen uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin luonnonsuojelualueisiin ja Natura 2000 kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen terveyteen ja turvallisuuteen osaamiseen ja omaan aktiivisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - palvelujen saavutettavuuteen, kuljetustarpeeseen joukko- ja kevyen liikenteen osuuden kasvuun logistiikan tehostamiseen Vaikutus tutkimukseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan ympäristöosaamiseen ja -tietoisuuteen Vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön - lähialueiden ympäristöpäästöihin Muut ympäristövaikutukset - muu vaikutus muu vaikutus Hanke sisältää huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia - perustelut hankkeen aloittamiselle ja selvitys haittojen vähentämisestä Hankkeesta arvioidaan seuraavalla asteikolla onko se (--) merkittävä haittavaikutus (-) vähäinen haittavaikutus (0) ympäristölle neutraali (+) vähäinen myönteinen vaikutus (++) merkittävä myönteinen vaikutus Suora: Tarkoitetaan suoraan hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia vaikutuksia Välillinen: Tarkoitetaan hankkeen toteuttamisen jälkeen syntyviä tai hankkeen seurannaisvaikutuksia Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS Sivu 6

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje Tällä lomakkeella haetaan kansallista rahoitusta Keski-Suomen liitolta. Kansallisia rahoituslähteitä ovat maakunnan kehittämisraha osaamiskeskusohjelma aluekeskusohjelma ja

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS

LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS TE-keskus Työvoima- ja elinkeinokeskus Pomoväst ry. Paikallinen toimintaryhmä LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS Uusi hanke Jatkohakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1(6) EUROOPAN YHTEISÖ Lnro

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeita:

Lomakkeen täyttöohjeita: Lomakkeen täyttöohjeita: 1 Tällä lomakkeella voi hakea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta investointihankkeeseen tai kansallista työllisyysperusteista investointiavustusta. 1. TE keskuksen

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40

ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40 Tukea voidaan hakea vain, jos tuella on merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Energiatukea selvitykseen on haettava ennen hankkeen aloittamista. Selvityshankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) Viranomainen täyttää: 1.6.2015 ELY-keskus Dnro: Saapunut: Siirretty: Hankenumero: / 20 / 20 Hakija täyttää: (täyttöohjeet sivulla 4) 1. Hankkeen nimi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

YRITYSTUKIHAKEMUS. Uusi hakemus. Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Y-tunnus/henkilötunnus. Hakijan verotuskunta. www-sivu

YRITYSTUKIHAKEMUS. Uusi hakemus. Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Y-tunnus/henkilötunnus. Hakijan verotuskunta. www-sivu YRITYSTUKIHAKEMUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 1(7) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualusiin Lnro 3305 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot