Keski Suomi ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski Suomi ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRI"

Transkriptio

1 Keski Suomi

2 Palvelujärjestelmän kehittämisen vaiheet Erillinen hierarkia Hallinnollinen integraatio Eksote tänään Toiminnallinen integraatio Ekosysteemi KÄÄNNEKOHTA Toimintamalli Toiminta 1 Kunta 2 Kunta 1 Kunta 3 Kunta 2 Toiminta 2 Kunta 3 ESH Kuntakohtaiset rakenteet, lisäarvo hierarkioista; korostaa ammattilaista ja organisaatiota. Itsehallinnon ihanteet ja kunta hyvinvoinnin rakentajana Kunta 1 ESH Hallinnollisesti integroitu; lisäarvo suuruuden ekonomista; vahva peruskunta; korostaa ammattilaista ja organisaatiota. Toiminta 3 Digitalisation vaikutus. Toiminnallisesti integroitu; lisäarvo tiedosta; korostaa kansalaista Kolmas sektori Yrittäjät Toiminnallisesti integroitu hyvinvoinnin ekosysteemi; lisäarvo tiedosta; korostaa kansalaista. BigData ja digitalisoituneet palvelut

3 Perustuslakivaliokunnan vaihtoehdot Tehtävien siirtäminen kunnilta perustuslain 121 :n 4 momentissa tarkoitetuille kuntaa suuremmille itsehallintoalueille, joilla kansanvaltaisuus toteutuisi välittömien vaalien kautta ja joilla lisäksi olisi verotusoikeus, olisi perustuslain kannalta mahdollinen vaihtoehto. Yksitasoista kuntayhtymämallia ei ainakaan lähtökohtaisesti ole pidettävä poissuljettuna vaihtoehtona. Perustuslakivaliokunta ei pidä perustuslain näkökulmasta lähtökohtaisesti mahdottomana siirtää sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta valtiolle. Perustuslakivaliokunnan lausunnolla ei ole vaikutusta nykyisten sairaanhoitopiirien tai vapaaehtoisuuteen perustuvien laajempien kuntayhtymien perustuslainmukaisuuteen.

4 Järjestäminen ja rahoitus VM Rahoitus STM Kunta Valtio Kanava 1 2 Yhteistyö alue KELA Työnantaja Vakuutus yhtiö Kanava 3 Kanava 4 Sote alue Asiakas/ Potilas Palveluntuottaja Kotitaloudet Kanava 5

5 Erilaiset rahoitusjärjestelmät eivät selitä hoitotulosten eroja Euroopassa Suomi ei ole terveydenhuollon mallimaa eikä vaihtoehtoisten järjestelmien omaksuminen eurooppalaisilta naapureiltamme näyttäisi tuottavan parempaa lopputulosta. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Unkarissa, Alankomaissa, Skotlannissa ja Italiassa ensimmäisen kerran toteutettu vertailututkimus, EuroHOPE, osoittaa terveydenhuollon rahoitusjärjestelmien olevan merkityksettömiä hyvien hoitotulosten ja tasalaatuisen hoidon saavuttamisessa. Tutkimuksessa mukana olleissa maissa hoidon kesto, toimenpiteiden määrä ja hoitotulokset vaihtelivat suuresti. Maissa, joissa rahoitus kerätään veroilla kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti hoitotulokset eivät olleet sen parempia kuin vakuutuspohjaiseen rahoitukseen toimintansa perustavissa maissa. Huonosti suunnitellut kannustin ja hyvitysjärjestelmät näyttivät tuottavan tarpeettomiakin toimenpiteitä ja hoidon tehottomuutta.

6 Strategia Arvot, visio, tavoitteet, johtamisjärjestelmä

7 Etelä Karjalan sosiaali ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö Budjetti 415 M Työntekijöitä 3950 Helsinki tai Pietari 220 km

8 Maakunnalliset tukipalvelut Maakunnallinen talous- ja palkkahallinnon palvelukeskus Saimaan Talous ja Tieto Oy Maakunnallinen tukipalveluyhtiö Saimaan Tukipalvelut OY Tekstiilihuolto, ruokahuolto, puhtauspalvelut Hankintapalvelut ja materiaalihuollon logistiikka Maakunnallinen työterveyshuoltoyhtiö Työkunto Oy Yhdeksän sairaanhoitopiirin yhteinen tietotekniikkayhtiö Medi IT

9 Arvot Vanha Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Avoimuus Oikeudenmukaisuus Tuloksellisuus Uusi Yhdessä asiakkaan kanssa Halu ottaa vastuuta Mutkaton vuorovaikutus Rohkeus uudistua

10 Arvojen jalkautus

11 Visio Toimintakykyisenä kotona Asiakkaamme huolehtivat omatoimisesti toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan Hoito ja palvelumallimme Ohjaamme asiakkaat ovat kevyitä kuntouttavia oikeaan paikkaan, oikeaan ja kotilähtöisiä aikaan Asiointi on helppoa sähköisiä ja matalan kynnyksen palveluja käyttäen. Kiireellinen apu ja hoito elämän kriisitilanteissa ovat helposti saatavilla

12 Strategian yhteenveto PALVELUT JA PROSESSIT ASIAKKAAN OMATOIMISUUS IHMISET JA OSAAMINEN ARVOT JOHTAMINEN TEKNOLOGIA LOGISTIIKKA Hyvinvointiasema VALMENNUS UUDISTUMINEN Kansalainen ja Koti Kotikuntoutus TALOUS JA TULOKSELLISUUS Päivystävä sairaala TASAPAINOINEN TALOUS VAIKUTTAVAT TOIMINTAMALLIT INVESTOINNIT

13 PAJA Palvelujen jatkuva parantaminen Suorituksen johtaminen Strategia Arvot Visio Ihmiset ja osaaminen Palvelut ja prosessit Talous ja tuloksellisuus Tavoitteet Mittarit Raportointi PAJA Jatkuva parantaminen Suorituksen johtaminen Ihmisten johtaminen - Valmentava johtaminen - Kyvykkyyksien hallinta - Oppiminen ja osaaminen - Itsensä johtaminen Organisaation ja prosessien johtaminen - Yksilöiden ja tiimien johtaminen - Lean, TQM, CQI jne. -Turvallisuus ja valmius Verkostojen johtaminen - Digitaalinen palvelutuotanto - Tiedon lisäarvo - Uusi lisäarvo asiakkaalle

14

15 Eksote (2014) Toimitusjohtaja Strategiset tukipalvelut Perhe ja sosiaalipalvelut Terveys ja vanhusten palvelut Kuntoutus Yhteiset palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Palvelutarpeen arviointi Kuntoutus ja kotiutus Asumispalvelujen ja hankintojen osaaminen

16 Kokemuksia

17 Kuntalaskutusmalli Lähtökohtana oli, että raskasta suoritehinnastoa ei tehdä vaan laskenta perustuisi asukasluvun perusteella tapahtuvaan kustannusten jakoon Puhdas kapitaatiomalli ei vielä saanut kaikkien jäsenkuntien hyväksyntää, jolloin päädyttiin sekamalliin, jossa kuntalaskutus perustuu sekä suoritteisiin että kapitaatioon Valitun laskentamallin tavoitteena on, että se olisi riittävän oikeudenmukainen, maksuosuudet olisivat hyvin ennustettavissa ja tarkastettavissa, turhaa laskutus ja kustannuslaskentabyrokratiaa välttävä ja ettei malli rajoittaisi piirin strategista ja operatiivista toimintaa Jäsenkunnan maksuosuusprosentti perustuu kolmen edellisen vuoden tilinpäätökseen Vuonna 2012 maksuosuusprosentti muodostuu kuntien TP 2008, 2009 sekä piirin TP 2010 mukaan jne..

18 Erityyppisillä ratkaisuilla hyviä tuloksia Laitoshoitoa on korvattu erityyppisillä asumispalveluilla, lastensuojelussa ensisijaisesti perhehoidolla. Pitkäaikaista laitoshoitoa on purettu vanhusten ja vammaisten palveluista, lastensuojelusta sekä mielenterveysja päihdepalveluista. Toimintakykyä tukevia avopalveluja, kuntoutusta sekä kotiin tuotavia palveluja on lisätty ja monipuolistettu. Mielenterveyspalveluissa on siirrytty 24/7 periaatteella toimivaan avohoidon palvelumalliin, jossa hoitoon voi tulla ilman lähetettä. Kotihoitoon on kehitetty tehostetun kotisairaanhoidon ja ensihoidon yhteistyömalli, ja resurssia on lisätty ilta, yö ja viikonloppuaikaan. Lisäksi kuntoutus ja akuuttitilannearvio osaamista on vahvistettu. Näillä em. toimenpiteillä esimerkiksi psykiatriset hoitopäivät ovat vähentyneet lähes puoleen ja hoitoajat lyhentyneet. Vanhusten laitoshoitopäivät ovat vähentyneet 11 prosenttia. Vanhusten ja vammaisten laitospaikat ovat lähes puolittuneet. Myös laitoshoidossa olevien vammaisten lasten määrä on vähentynyt puoleen.

19 Erityyppisillä ratkaisuilla hyviä tuloksia Keskussairaala, terveysasemat ja kotihoito muodostavat Eksotessa toiminnallisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa sujuvan jatkohoidon ja kuntoutuksen. Kotikuntoutukseen panostetaan vahvasti; Kelan kanssa on käynnissä tutkimusprojekti kotikuntoutuksen vaikuttavuudesta. Armilan sairaala on muutettu kuntoutuskeskukseksi ja kotikuntoutusta vahvistettu merkittävästi Hyvinvointiasemilla asiakkaita tuetaan terveydessä ja hyvinvoinnissa. Heitä kannustetaan omatoimisuuteen, osallisuuteen ja omahoitoon. Sote ammattilaisten rinnalla toimii vapaaehtoisia vertaisohjaajia ja yhteistyökumppaneita.

20 Monimutkainen ja irrationaalinen kooste hyötytavoitteista Aluksi integroitu sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on kooste erilaisista ja keskenään kilpailevista hyötytavoitteista. Tehokkuuden ja yhteistyön näkökulmasta monissa toiminnoissa kapasiteettia on liikaa ja monien henkilöstöryhmien uusi rooli on epäselvä; Vaikka strateginen suunta on määritelty, aina osa henkilökuntaa on halutonta tekemään riittävän nopeita ja syvällisiä uudistuksia. Monien ihmisten etuja ja tunteita joudutaan loukkaamaan.

21 Kokemuksia Vapaaehtoinen perustaminen jätti epäilyksen siemenen päättäjiin sekä osaan henkilökuntaa. Kun tehtävät siirretään, palvelut muuttuvat kunnille pelkästään euroiksi. Säästöt halutaan heti ja alkaa alibudjetointi. Kun henkilöstö siirtyy pois kunnilta, suhtautuminen henkilöstöön muuttuu. Kuntien mielestä henkilöstöä voidaan heti vähentää. Epäilyt kuntien maksuosuuksien määräytymisperusteen oikeellisuudesta alkavat.

22 Luottamuksen uudet ulottuvuudet Institutionaalinen luottamus Peruspalvelujen siirtäminen kunnalta alueelliselle kuntayhtymälle on luottamuksena iso asia. Luotetaanko Eksote:n talousarvioon ja strategiaan? Osallistuminen kuntayhtymän hallintoon ja toiminnan johtamiseen Kunnanhallitukset, sosiaali- ja terveyslautakunnat Hyvinvointi/hoivayrittäjät/kolmas sektori/muut kumppanit Henkilöiden välinen luottamus Johtavat poliitikot Johtavat viranhaltijat muut työntekijät Kuntalaiset Luottamus poliittisessa päätöksenteossa Mielipiteet ja päätökset perustuvat poliittisesti tarkoituksenmukaisiin tulkintoihin esitetyistä asioista. Tällaista piirrettä ei voida poistaa eikä hävittää demokraattisessa järjestelmässä.

23 TÄRKEINTÄ ON LUOTTAMUS

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö 13.1.2011 Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö PETRI VIRTANEN SARI GUSTAFSSON LASSI KÖPPÄ Kotkan-Haminan seutustrategian tiivistelmä 2010-2015 III Venäjäliiketoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? Monialaisuus

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? Monialaisuus 1 PEURUNKA2 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN SEMINAARI KE 15.4.2015 PIENRYHMÄTEHTÄVÄT Jäsenet: Paikalla 41 osallistujaa kuntoutuksen eri sektoreilta, 11 ryhmää. Tähän dokumenttiin on koottu kaikki ryhmien kirjaamat

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Potilasturvallisuudesta 12 20

Potilasturvallisuudesta 12 20 Terveysalan ammattilehti 3/2013 Potilasturvallisuudesta 12 20 Kuntoutusta 24-29 Vanhusten hoidosta 30 39 UUTUUS SFINXiä täydentävä sovellus PHARAO on suunniteltu potilaan lääkehoidon haittojen arviointiin.

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot