De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa"

Transkriptio

1 De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Työkokoukset kevät 2011

2 Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009) 10 5 momentti 1 - koskee pääasiassa koulutus-, neuvonta-, konsultointi- ja muita kehittämispalveluita (ESR, EAKR) Laki (1652/2009) 10 5 momentti: Jos tuki myönnetään perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisena vähämerkityksisenä tukena, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija antaa tuen myöntävälle viranomaiselle selvityksen hakijalle jo myönnetystä ja maksetusta vähämerkityksisestä tuesta ja että tuen määrä ei ylitä Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. Jos tukea siirretään 11 :ssä tarkoitetulla tavalla, on tuen myöntämisen edellytyksenä, että vastaava selvitys annetaan jokaisen tuettavaan toimenpiteeseen osallistuvan osalta eikä tuen määrä ylitä minkään osallistuvan tahon osalta vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. Jos tuki myönnetään muun kuin lain (1652/2009) perusteella, sovellettavasta tukilainsäädännöstä pitäisi löytyä vastaus siihen, onko kyse de minimis tuesta tai millä tavalla valtiontuki on otettu huomioon esimerkiksi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007) Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007): 7 : Yrityksen kehittämisavustus on yrityksille komission yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o 800/2008 mukaista tukea 24 : Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus on yrityksille tarjottavan maksullisen palvelutoiminnan kehittämisen osalta komission de minimis asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaista tukea => valtiontuki-ilmoituksista, -neuvonnasta ja -ohjeistuksesta vastaa ko. lainsäädännön valmistelusta vastuussa oleva työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosaston yrittäjyyden kehittäminen ja yritystuet -ryhmä => Alueiden kehittämisyksikkö vastaa puolestaan myöntämisvaltuuksien ja määrärahojen jaosta (EAKR+valtio)

3 Valtiontuen käsite 2 EU:n valtiontukea koskevat määräykset sisältyvät EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (perussopimuksen) artikloihin. EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan kaikkiin toimenpiteisiin, jotka täyttävät kaikki 107 artiklan 1 kohtaan perustuvat tunnusmerkit: 1) Valtiontuen tulee olla myönnetty julkisista varoista eli myöntäjänä on julkisen sektorin toimija esim. valtion tai kunnan viranomainen ml. kuntayhtymä (maakunnan liitto) 2) Tuesta on saatava taloudellista hyötyä (etua), jota yritys ei olisi tavallisesti saanut liiketoiminnastaan 3) Tuen tulee olla valikoiva eli kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin 4) Tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja sillä on vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

4 Valtiontukia koskevat menettelyt 3 EU:n valtiontukivalvonta perustuu järjestelmään, jonka mukaan tuelle on saatava ennakkohyväksyntä komissiolta. - pääsääntönä on, että komissiolle on ilmoitettava ennakkoon kaikista suunnitelluista tukiohjelmista (= säädös tai päätös, jonka perusteella yksittäisiä tukia voidaan myöntää yrityksille) tai hyväksyttyihin tukiohjelmiin kuulumattomista yksittäisistä tuista - ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on, että komissio voi tutkia tukien yhteensopivuuden yhteismarkkinoille - valtiontukien myöntämisessä on tällä hetkellä kolme eri menetelmää: a) Notifiointimenettely (=ennakkoilmoitusmenettely) b) Ryhmäpoikkeusmenettely c) De minimis -menettely

5 Yrityksen määritelmä 4 EU:n perussopimus ei sisällä yrityksen määritelmää, vaan yritys määritellään taloudellisen toiminnan kautta. - yrityksen määritelmä ei ole sidottu Suomen yhtiölainsäädäntöön tai yritystoiminnan tavoitteisiin (voi olla voittoa tavoitteleva tai tavoittelematon) - EU:n tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yrityksiä ovat kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta => valtiontukisääntöjä sovelletaan osakeyhtiöiden, avointen yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja toiminimien lisäksi yhdistysten (mm. työmarkkinajärjestöt, kansalaisjärjestöt), säätiöiden, osuuskuntien, yliopistojen ja kunnan hallinnosta oikeudellisesti erillään olevien esim. osakeyhtiömuotoisten ammattikorkeakoulujen ja elinkeino-, kehittämis- ja kehitysyhtiöiden taloudelliseen toimintaan - yrityksen määritelmään liittyy myös se seikka, että de minimis asetuksen euron yrityskohtainen enimmäisraja koskee vain ns. itsenäisiä yrityksiä, joilla on toimivalta tehdä itseään koskevat päätökset - konsernitasolla emo- ja tytäryhtiöitä sekä yrityksen eri toimipisteitä käsitellään de minimis tukea myönnettäessä yhtenä yrityksenä ja niiden saamat tuet lasketaan yhteen - merkitystä ei ole sillä, onko oikeudellinen muoto kesken tarkastelukauden muuttunut esim. yhdistyksestä yritykseksi, vaan kaikki taloudelliseen toimintaan myönnetty de minimis tuki otetaan huomioon de minimis -tuen enimmäismäärää laskettaessa

6 Taloudellisen toiminnan määritelmä 5 - vakiintuneen määritelmän mukaan taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla => ratkaisevaa organisaation luokittelemiseksi yritykseksi on se, harjoittaako organisaatio taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden ja/tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla - vrt. tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden (EUVL C 323/2006) 3.1 kohta, jossa todetaan, että oikeuskäytännön mukaan tutkimusorganisaation katsominen yritykseksi ei riipu organisaation oikeudellisesta asemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai taloudellisen toiminnan luonteesta (voittoa tavoitteleva tai tavoittelematon). Ratkaisevaa organisaation luokittelemiseksi yritykseksi on se, harjoittaako se taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden ja/tai palveluiden tarjoamisesta tietyillä markkinoilla.

7 De minimis asetus 2 artikla: Vähämerkityksinen tuki 6 2(2) artikla: De minimis -tuen enimmäismäärä Yhdelle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana Tarkastelujakso määräytyy yrityksen kyseisessä jäsenvaltiossa soveltamien verovuosien perusteella. Kun tukitoimenpiteeseen kuuluvien tukien yhteismäärä ylittää tämän enimmäismäärän, tätä asetusta ei voida soveltaa edes sen osuuden osalta, joka ei ylitä enimmäismäärää. Tällaisessa tapauksessa tähän asetukseen ei voida vedota kyseisen tukitoimenpiteen myöntämishetkellä eikä myöhemmin.

8 De minimis asetus 2 artikla: Vähämerkityksinen tuki 7 2(5) artikla: De minimis tuen kasaantuminen Samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin ei voida antaa vähämerkityksistä tukea valtiontuen lisäksi, mikäli tällainen tuen kasautuminen johtaisi tuki-intensiteettiin, joka ylittää ryhmäpoikkeusasetuksessa tai komission tekemässä päätöksessä kunkin tapauksen erityisten olosuhteiden mukaan vahvistetun tuki-intensiteetin.

9 De minimis asetus 3 artikla: Seuranta 8 3(1) artikla: De minimis -tuen seuranta Jos jäsenvaltio aikoo myöntää yritykselle vähämerkityksistä tukea, sen on ilmoitettava yritykselle kirjallisesti aiotusta tuen määrästä (bruttoekvivalentteina ilmaistuna) ja siitä, että tuki on luonteeltaan vähämerkityksistä. Sen on viitattava suoraan tähän asetukseen, mainittava sen nimi ja tiedot julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos vähämerkityksistä tukea myönnetään eri yrityksille osana tukiohjelmaa ja yrityksille myönnetään ohjelmassa erisuuruisia yksittäisiä tukia, kyseinen jäsenvaltio täyttää edellä mainitun velvollisuuden ilmoittamalla yrityksille kiinteän määrän, joka vastaa ohjelmassa myönnettyä tuen enimmäismäärää. Tällaisessa tapauksessa kiinteää määrää käytetään määritettäessä, noudatetaanko 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäismäärää. Jäsenvaltion on myös saatava ennen tuen myöntämistä kyseiseltä yritykseltä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ilmoitus muista vähämerkityksisistä tuista, jotka on saatu kahden edeltävän verovuoden ja kuluvan verovuoden aikana. Jäsenvaltio voi myöntää uutta vähämerkityksistä tukea vasta tarkistettuaan, että tämä ei nosta yrityksen saaman vähämerkityksisen tuen kokonaismäärää kuluvan verovuoden ja kahden edellisen verovuoden muodostaman jakson aikana 2 artiklan 2 kohdassa säädettyä enimmäismäärää suuremmaksi.

10 maksajan kannalta: yrityskohtaisen de minimis tuen seuranta 9 - Suomessa ei ole käytössä de minimis asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädettyä keskitettyä de minimis -tukien seurantajärjestelmää, vaan seurantavastuu on tukea myöntävällä viranomaisella/välittävällä toimielimellä - yhdelle yritykselle myönnettävän de minimis tuen kokonaismäärä ei saa olla yli euroa minkään kolmen verovuoden aikana - tarkastelujakso määräytyy yrityksen kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen verovuosien perusteella - verovuosi on kalenterivuosi tai jos yrityksen tilikausi on eri kuin kalenterivuosi, se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana euron rajan täyttymistä seurataan tuen myöntämisajankohdan mukaan - ennen tuen myöntämistä yritykselle, on yritykseltä saatava kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ilmoitus muista de minimis tuista, jotka yritys on saanut kahden edeltävän ja kuluvan verovuoden aikana - yritykselle voidaan myöntää uutta de minimis tukea vasta kun on tarkistettu, ettei tämä ylitä yrityksen saaman de minimis tuen enimmäismäärää euroa kolmen verovuoden aikana - Jos yritys saa samoihin kustannuksiin myös muuta kuin de minimis tukea, on välittävän toimielimen varmistuttava ettei muun tuen tuki-intensiteetti ylity - yritykselle on ilmoitettava kirjallisesti aiotusta de minimis tuen määrästä ja siitä, että tuki on de minimis tukea sekä viitattava de minimis asetukseen, mainittava sen nimi ja julkaisutiedot EUVL:ssä

11 maksajan kannalta: yrityskohtaisen de minimis tuen määrä 10 De minimis tuki kasaantuu ainoastaan de minimis tuen kanssa (esim. ELY-keskuksen myöntämä työllisyysperusteinen investointiavustus (notifioitu komissiolle) ei vaikuta, mutta maakunnan liiton kehittämisraha voi vaikuttaa seurattavan de minimis tuen määrään - yritykselle de minimis tukena myönnetyt tuet lasketaan yhteen - jos yrityksen saamien de minimis tukien yhteismäärä ylittää euroa tarkastelujaksolla, ei tukea voi myöntää ollenkaan - myönnettävän tuen määrää voidaan myös vähentää eurosta jäljellä olevaa de minimis tuen määrää vastaavaksi - kolmen vuoden tarkastelujakso alkaa sinä verovuotena, kun de minimis tukea on myönnetty ensimmäisen kerran yritykselle - koska de minimis tuen määritelmä on ajassa liikkuva käsite, tilaa de minimis kiintiöstä voi vapautua vuosittain riippuen tuen myöntämisajankohdasta

12 maksajan kannalta: yrityskohtaisen de minimis tuen määrä 11 Esimerkki 1 Viranomainen harkitsee marraskuussa 2010 suoran avustuksen myöntämistä yritykselle, jonka vuotuinen tilikausi on Yrityksen oman ilmoituksen mukaan se on aikaisemmilla tilikausillaan saanut de minimis tukea seuraavasti: myönnetty suora avustus euroa, tuki maksettu myönnetty suoraa tukea euroa, tuki maksettu Kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää de minimis tukea joulukuussa 2010? Koska yritykselle on myönnetty tukea kahden edellisen verovuoden aikana de minimis rajan sallima enimmäismäärä euroa, joulukuussa 2010 tukea ei ole mahdollista myöntää. De minimis kiintiöstä vapautuu tilaa alkavalla tilikaudella, joten de minimis tukea voidaan myöntää seuraavan kerran tammikuussa 2011 enintään euroa.

13 De minimis tuki välittävän toimielimen rahoittajan ja maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 12 - kun hanke on arvioitu ohjelmanmukaiseksi, on seuraavaksi arvioitava kunkin hakijan osalta, onko kyse hakijaorganisaation tavanomaisesta juoksevasta toiminnasta, josta aiheutuvat menot ovat tukikelpoisuusasetuksen (1079/2007) 3 :n 2 momentin perusteella tukikelvottomia - arviointi tapahtuu esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan perustamiskirjan tai säätiön perustamismääräyksen ja sääntöjen tai vaihtoehtoisesti kaupparekisteri-, säätiörekisteri- tai yhdistysrekisteriotteesta ilmenevän toimialan perusteella (ks. myös - verohallinnon YTJ-tietopalvelu)

14 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 13 Esimerkki 2 Toimintaympäristön kehittämisavustus: laki (1336/2006) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus (675/2007), hanke A uusien yritysten perustamisneuvonta VVC:n hanketarkastusraportissa on todettu, että Uusyrityskeskus ry:n toteuttama hanke A uusien yritysten perustamisneuvonta on tukikelpoisuusasetuksen 3 :n 2 momentin vastainen ja hankkeen kaikki kustannukset/menot tukikelvottomia, koska tarkastuksen perusteella tuki on myönnetty ja käytetty tuensaajan tavanomaiseen toimintaan. Hankekuvauksen mukaan Uusyrityskeskus ry tarjoaa hankkeessa perustamisneuvontapalveluja ja yrittäjyyden tiedottamisen lisäksi kasvuyritysten tunnistamiseen liittyvien palveluiden rakentamista. VVC:n tarkastushavainto perustunee siihen, että uusyrityskeskusten tavanomaiseen juoksevaan toimintaan kuuluu maksuttomien yrityksen perustamis- ja muiden neuvontapalveluiden tarjoaminen yrityksen alkuvaiheessa sekä lausuntojen antaminen starttirahahakemuksista, joissa arvioidaan yritysten elinkelpoisuutta. Uusyrityskeskukset ovat oikeudelliselta muodoltaan aatteellisia yhdistyksiä, joiden toimialasta saa tiedon yhdistysrekisteristä ja yhdistyksen perustamisasiakirjoista.

15 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 14 Jos kyseessä on ohjelman ja tukikelpoisuussääntöjen mukainen toiminta tulee seuraavaksi arvioida, onko tuen ja kehittämisen kohteena olevassa toiminnassa/toimenpiteessä: - kyseessä EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen yritys ja sen taloudellinen toiminta/liiketoiminta - kyseessä hakijan tai toimenpiteisiin osallistuvien yksittäisen yritysten oman liiketoiminnan kehittäminen ( täsmäkehittämistoimenpide ) -> missä määrin hankkeen hakija on itsekin de minimis tuen saaja -> missä määrin de minimis -tuen voidaan katsoa kanavoituvan hankkeen toimenpiteeseen osallistuviin yrityksiin -> saako yritys tuesta taloudellista hyötyä (esim. palvelun markkinahintaa alempaan hintaan) - hankkeen hakija voi olla de minimis tuen saaja myös tilanteessa, jossa hankkeen hyväksyttävät kustannukset kattavat hakijan yleisen hankevalmistelun ja hankkeen hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset

16 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 15 Esimerkki 3 ESR-ohjelma-asiakirjan mukainen kehittämishanke (hanke hyväksytty ennen rahoituslain (1652/2009) voimaan tuloa ): valtionavustuslaki (688/2001), hanke S10804 Pirkanmaan Buusti Uusyrityskeskus ry:n toteuttaman hankkeen hankekuvauksessa todetaan, että päätavoitteena on kehittää kustannustehokas neuvonta- ja kehittämispalvelujen toimintamalli nuorille palvelualan yrittäjille. Keskeisenä tavoitteena on neuvoa, kouluttaa ja konsultoida pääasiassa nuoria palvelualan yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä sekä rakentaa palvelumallit niiden tuottamiseen. Hanke sisältää erilaisia myyntiin ja markkinointiin, tietotekniikan kehittämiseen ja yrityksen kasvuun liittyvää neuvontaa sekä omistajanvaihdoksiin liittyvää palvelua. Rahoittaja on tehnyt projektisuunnitelman muutospäätöksen, jolla tuki on muutettu de minimis ehtoiseksi.

17 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 16 Hankkeen projektipäällikkö on täsmentänyt selvityksessään seuraavasti hyväksyttyyn projektisuunnitelman kohtaan 8.1 sisältyviä (kehittämis)toimenpiteitä: 1. MyyntiBuustiin osallistuvat yritykset ovat pieniä 1-3 hengen ja alle 5 vuotta toimineita yrityksiä, joilla ei ole yleensä mahdollisuutta saada muuta apua kuin Pirkanmaan Buustin tuki. Rahassa mitattuna hankkeen tuki yrityksille on vaihdellut muutamasta kymmenestä eurosta maksimissaan 500 euroon. Tarkoituksena on auttaa näitä yrityksiä ns. kuoleman laakson yli. 2. KasvuBuustiin osallistuneet yritykset ovat myös pieniä, kuitenkin jo hieman pidemmälle ehtineitä, yli 5 vuotta toimineita. Tuki näillekin yrityksille on kuitenkin maksimissaan se sama 500 euroa. 3. JatkoBuustissa kohderyhmänä ovat siis yksityiset ihmiset. Sielläkin panostus on n euron luokkaa/asiakas. 4. EBuustiin osallistuneet yritykset voivat sitten olla jo vanhempia ja kokeneempia, vuotta toimineita, kuitenkin nekin ovat suurelta osin alle 10 hengen yrityksiä ja tuki/yritys on maksimissaan 600 euroa.

18 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 17 Työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosaston kilpailupolitiikkaryhmän mukaan: Se, että hakija on ry, ei sulje pois sitä de minimiksen tai valtiontukisääntöjen ulkopuolelle. Tässäkin pitää arvioida, onko toiminta luonteeltaan taloudellista, eli tarjotaanko vastaavaa palvelua, johon tukea haetaan, jo markkinoilla. Jos tarjotaan ja muut valtiontuen kriteerit täyttyvät, kyseessä on tuki ja de minimis asetuksen ja menettelyn avulla tuen myöntäminen on mahdollista. Tämä vaikuttaa taloudelliselta toiminnalta, vastaavia palveluita tarjoavia konsultteja on markkinoilla. Seuraavaksi pitäisi miettiä, saako yritys tästä etua. Jos on niin, että koulutuksiin (kohdat 1,2 ja 4) osallistuvat yritykset eivät maksa koulutuksesta markkinahintaa, vaan pienen omavastuuosuuden ja erotus katetaan valtiontuella/esrrahalla, ne saavat toiminnalleen edun (jota eivät muuten saisi). Jos näin on, Buusti näyttäisi olevan valtiontukisääntöjen piirissä, silloin yksi keino asian ratkaisemiseen on de minimis tuki. Tukea ei voida kuitenkaan myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle, joten jos kohdan 1 kuolemanlaakson yrityksillä tarkoitetaan näitä, de minimis ei tule kyseeseen. Yksityishenkilöihin kohdistunut toimenpide 3. JatkoBuusti ei toteutunut, mutta toteutuessaankaan tuki ei olisi ollut de minimis ehtoista tukea, koska kohderyhmänä oli yksityishenkilöt. Kilpailupolitiikkaryhmän kannanoton jälkeen rahoittaja on tehnyt projektisuunnitelman muutospäätöksen, jossa todetaan, että Buusti -yrittäjyysvalmennusta ei toteuteta eikä de minimis ehtoa käytetä.

19 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 18 Esimerkki 4 Alueellinen kehittämistuki (hanke hyväksytty ennen rahoituslain (1652/2009) voimaan tuloa ): Alueiden kehittämislaki (602/2002) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoittamisesta (1225/2002), hanke A30051 Teollisuusyritysten hautomoverkostot Kunnallinen kehitysyhtiö Oy:n toteuttaman hankkeen hankekuvauksen mukaan hankkeessa kehitetään maakunnallinen verkostoitunut yrityshautomo konsepti kilpailutetun yrityshautomo-organisaation sekä muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Hankkeessa testataan ja luodaan uusia toimintaprosesseja verkostoituneen maakunnallisen yrityshautomon toimintamalliksi. Hanke keskittyy pääsääntöisesti toimintansa aloittaneiden teollisuusalojen yritysten kehittämiseen, jotka ovat oikeutettuja TE-keskuksen hautomotukeen tai Pre Seed siemenrahoitukseen Hanke toteutetaan siten, että liiketoimintaosaamiseen ja yrityshautomotoiminnan ohjaukseen liittyvät asiantuntijapalvelut ostetaan avoimen kilpailutuksen kautta hyväksytyiltä asiantuntijaorganisaatioilta Hankkeen kautta tuotetaan toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille osallistumismaksua vastaan sellainen toimintaympäristö ja tarvittavat asiantuntijapalvelut, jotka mahdollistavat hautomoon valittujen yritysten/yrittäjien kilpailukykyisen toiminnan ja menestymisen markkinoilla. Rahoittaja on tehnyt de minimis ehtoisen rahoituspäätöksen.

20 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 19 On huomattava, että rahoitusasetuksen (1695/2009) 2 :n 2 momentin mukaan maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Säännös ei kuitenkaan estä yrityksen osallistumista yhdessä muiden kohderyhmänä olevien yritysten kanssa hankkeessa toteutettavaan kehittämistoimenpiteeseen (esim. toimintamallin, toimintaprosessin tai verkoston kehittäminen), jolloin kanavoitu tuki voi olla de minimis ehtoista. Tällä hetkellä monen kansallisen tukilain perusteella rahoitetaan samantyyppistä toimintaa/toimenpiteitä. Vertailun vuoksi seuraavaksi esimerkki yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen perustuvan lain mukaisesta palvelusta yrityksille. Kyse ei ole de minimis tuesta, koska ryhmäpoikkeusasetuksen soveltaminen sulkee pois de minimis asetuksen soveltamisen. Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluilla tarkoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön ja ELYkeskusten toimeksiannosta pk-yrityksille järjestettyä yrittäjyysvalmennusta, tuotteistettuja asiantuntijapalveluita, alueellisia elinkeinojen kehittämisprojekteja sekä neuvonta-, koulutuskonsultointi- ja muita kehittämispalveluita. Ulkopuolisilta toimittajilta ostetut pk-yritysten kehittämispalvelut rahoitetaan valtion talousarviomäärärahoilla ja osallistujilta peritään vuosittain talousarviossa vahvistettu rahoitusosuus.

21 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 20 Esimerkki 5 Pk- yritysten osaamisen kehittämispalvelut: laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista (971/2004), hanke S10343 Yritysten kehittäminen ja avainhenkilöiden koulutus- ja konsultointiohjelmat (TE-keskuksen itse toteuttama hanke) TE-keskuksen itse toteuttaman hankkeen hankekuvauksessa on todettu, että hankkeen palvelut ovat osa TE-keskusten pk-yrityksille tuotettavia osaamisen kehittämispalveluita, joilla edistetään yritysten perustamista, laajentamista ja kehittämistä. Hankkeen toteuttamat ohjelmat sisältävät pk-yrityksen kehittämisessä tarvittavia strategisesti ja operatiivisesti käytettäviä työkaluja ja menetelmiä, joita yritysten avainhenkilöt hyödyntävät yritystensä kehittämisessä. Ohjelmat sisältävät myös yrityskohtaisia osuuksia, jotka toteutetaan asiantuntijatyöskentelynä ja vaikutusten syventämistä on mahdollista edistää niihin liittyvillä konsultointipalveluilla. Ohjelmat toimivat usein kehittämistoimenpiteiden alkuunpanijoina osallistuvissa yrityksissä tai vauhdittavat jo alkaneita toimenpiteitä Yritystoiminnan aloittamista suunnittelevien osalta hankkeen toimenpiteillä pyritään lisäämään osallistujien tietämystä yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvistä asioista, jolloin yritystoimintaa aloittavilla olisi realistisempi näkemys yrittäjyyden haasteista. Tarkoituksena on myös viestiä yrittäjyyttä suunnitteleville käytettävissä olevista asiantuntijapalveluista, tukipalveluista ja tietolähteistä.

22 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 21 Ennen rahoituspäätöksen tekemistä rahoittajan on pyydettävä hakijalta selvitys aikaisemmin myönnetystä ja maksetusta de minimis tuesta. => EURA järjestelmän projektihakemuksen ja suunnitelman kohta 15.3 De minimis -sääntöselvitys lain (1652/2009) 5 :n ja asetuksen (1695/2009) 22 :n mukaisissa yhteishankkeissa kaikki hakijat ja tiedossa olevat projektisuunnitelman kohdassa 8.1 ja 9 kuvattuihin (kehittämis)toimenpiteisiin esimerkiksi koulutukseen, neuvontaan, konsultointiin tai muuhun kehittämistoimenpiteeseen osallistuvat yritykset ennen toimenpiteeseen osallistumista - hakijan on toimitettava selvitys yrityksille kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana myönnetystä ja maksetusta de minimis tuesta rahoittajalle joko projektihakemuksen liitteenä ja joka tapauksessa ennen rahoituspäätöksen tekemistä/projektisuunnitelman hyväksymistä - vastaavasti tulisi menetellä lain 11 :n ja asetuksen 21 :n mukaisessa tuen siirrossa.

23 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 22 Laki (1652/2009) ja asetus (1695/2009) eivät sisällä säännöksiä de minimis tuen jakamisen/jyvittämisen/kohdentamisen perusteista. Asetuksen (1695/2009) tukipäätöstä koskevan 25 :n 2 momentin mukaan yhteishankkeessa on mainittava valtiontukena myönnetyn tuen jakautuminen tuen saajille. => De minimis tuki merkitään EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätöksessä kohtaan 3.11 Muut ehdot. => säännösten puuttuessa de minimis -tuen määrä voidaan jakaa laskennallisesti de minimis tueksi samassa suhteessa kuin hankkeen toiminnasta tai toimenpiteestä aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset (ml. hankkeen hallinnointikustannukset), joista on vähennetty yrityksen maksamat osallistumismaksut, kohdistuvat hakijaan tai hankkeen toimenpiteeseen osallistuvaan yritykseen. => Yrityksen saama taloudellinen hyöty/etu = yritykseen kohdistuvat hankkeen hyväksyttävät kustannukset (ml. hallinnointikustannukset) yrityksen maksamat osallistumismaksut. Tällöin toimenpiteeseen osallistuvan yrityksen yritystoimintaan kohdistuvista kehittämistyön, koulutus- ja konsultointi-, neuvonta- tai muun kehittämistoimenpiteen/palvelun toteutuneista kustannuksista vähennetään yrityksen maksamat osallistumismaksut, jolloin ainoastaan erotus on de minimis tukea. Vrt. valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä (609/2000) 57a

24 maksajan kannalta: Rahoituspäätöksen valmistelu 23 - rahoituspäätöstä tehtäessä hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat yritykset eivät aina ole tiedossa ja lisäksi de minimis tuen enimmäismäärä voi jonkin yrityksen osalta täyttyä kesken hankkeen toteutusajan - myöskään toteutettavat toimenpiteet ja toimenpiteiden lopulliset kustannukset eivät ole vielä tiedossa rahoitusta ja projektisuunnitelmaa hyväksyttäessä, vaan ne selviävät vasta rahoituspäätöksen hyväksymisen ja palvelun kilpailutuksen ja toimenpiteen toteuttajan valitsemisen jälkeen => rahoittajan käytettävissä tulee olla erilaisia vaihtoehtoja de minimis -tuen etukäteisarviointia ja jälkikäteisvahvistamista varten

25 maksajan kannalta: De minimis tuen seuranta 24 A. De minimis -tuen myöntäminen, kohdentaminen ja seuranta hankkeissa, joissa on yksi tai useampi hakija ja toimenpiteisiin osallistuvat yritykset ovat tiedossa: Rahoituspäätöksessä on ilmoitettava: a. että kyse on de minimis -tuesta b. arvio myönnettävän de minimis -tuen määrästä ja jakaantumisesta yritysten kesken c. mainittava de minimis asetuksen täydellinen nimi sekä viitattava Euroopan unionin virallisen lehden numeroon, jossa asetus on julkaistu Rahoittaja toimittaa rahoituspäätöksen tiedoksi kaikille de minimis ehtoista tukea saaville yrityksille. Rahoittajan tulee velvoittaa EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätöksen kohdassa Muut ehdot rahoituspäätökseen päätoteuttajaksi (EAKR) tai toteuttajaksi (ESR) merkityn tuensaajan seuraamaan de minimis tuen kertymistä ja kohdentumista yrityskohtaisesti hankkeen koko toteutusajan kunkin yrityksen osalta. Vuoden viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä maksajalle on toimitettava luettelo de minimis tukea saaneista yrityksistä y-tunnuksineen. Maksatushakemuksen kohdan 8.2 Muut liitteet liitteisiin tulee sisältyä myös hankkeen todellisiin toteutuneisiin kustannuksiin ja toimenpiteeseen osallistuneiden yrityksen suorittamiin maksuihin perustuva laskelma yritykseen hankkeen kautta kanavoituneen de minimis tuen määrästä sekä selvitys perusteista, joilla de minimis tuki on laskettu.

26 maksajan kannalta: De minimis tuen seuranta 25 - toteutuneisiin ja yrityksille jyvitettäviin kustannuksiin lasketaan mukaan kaikki hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset ml. hallinnointikustannukset - yrityskohtainen seuranta voidaan toteuttaa esimerkiksi erillisinä taulukkoina, hallinnointikustannuksia kannattaa seurata erikseen - jos jokin menoerä esimerkiksi ostopalvelu kohdistuu ainoastaan tiettyyn yritykseen, kyseisen toimenpiteen kustannukset tulee kohdistaa vain kyseiseen yritykseen B. De minimis tuen myöntäminen, kohdentaminen ja seuranta hankkeissa, joissa on yksi tai useampi hakija, mutta toimenpiteisiin osallistuvat yritykset eivät ole tiedossa: Kun varmistuu, että projektisuunnitelmassa mainittu tai mainitsematon kohdan 8.1 tai kohdan 9. (kehittämis)toimenpide toteutuu ja niihin osallistuvat yritykset ovat tiedossa, tulisi tehdä rahoituspäätöksen/projektisuunnitelman muutospäätös. Muutoin samoin kuin kohdassa A.

27 maksajan kannalta: De minimis tuen seuranta 26 Toteutuneen de minimis tuen vahvistamisvaihtoehdot: De minimis tukea saanut yritys tarvitsee ajantasalla olevat tiedot sille myönnetystä tai kohdentuneesta ja maksetusta de minimis tuen määrästä sellaisia tilanteita varten, joissa edellytetään selvitystä de minimis tuen seurantaa varten. Tämä voisi tapahtua seuraavasti: C. Rahoittaja vahvistaa kullekin yritykselle myönnetyn tai kanavoituneen ja maksetun de minimis tuen määrän vuosittain maksatuksessa hyväksyttyjen kustannusten perusteella ja toimittaa kohdan D. mukaisen ilmoituksen de minimis ehtoista tukea saaneille yrityksille. TAI D. Maksaja merkitsee kullekin yritykselle myönnetyn tai kanavoituneen ja maksetun de minimis tuen määrän maksatuspäätökseen kohtaan 4. MUUT TIEDOT De minimis ehtoista tukea on maksettu vuonna 201X x euroa yritykselle Y (y-tunnus), de minimis tuen myöntämisajankohta on pp.kk.201x. Maksaja toimittaa maksatuspäätöksen tiedoksi de minimis ehtoista tukea saaneille yrityksille.

28 ESR-osarahoitteiset tuet ja valtiontuki- ja de mimimis säännöt: EURA 2007 järjestelmässä hallinnoidut tuet 27 DE MINIMIS ASETUKSEN ALAISTA Laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002): - Starttiraha 7 luku 5 4 momentti: yrittäjäksi ryhtyvälle henkilöasiakkaalle työllistämistuki toimeentulon turvaamiseksi - Palkkatuki 7 luku 1 a 2 momentti: elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle niiden työttömien osalta, joiden kohdalla yleinen ryhmäpoikkeusasetus ei tule sovellettavaksi Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009) - Manner-Suomen ohjelma-asiakirjan mukaiset kehittämishankkeet 10 5 momentti: taloudellista toimintaa harjoittaville oikeushenkilöille Valtionavustuslaki (688/2001) - Manner-Suomen ohjelma-asiakirjan mukaiset kehittämishankkeet suoraan sovellettavan de minimis asetuksen 1998/2006 perusteella: OPH:n ja STM:n rahoittamissa hankkeissa taloudellista toimintaa harjoittaville oikeushenkilöille (OKM:llä, YM:llä,(ja VM:llä) vain teknistä tukea) YLEISEN RYHMÄPOIKKEUSASETUKSEN ALAISTA Laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002): - Palkkatuki 7 luku 1 a 1 momentti: elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, kun työllistettävä henkilö on vajaakuntoinen, vaikeasti työllistettävä, pitkäaikaistyötön, vailla ammatillista koulutusta oleva, yhdenjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk ennen palkkatuen myöntämistä tai henkilö on oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan TäsmäKoulutus 6 luku 3 : työnantajalle räätälöity yhteishankintakoulutus, jossa työnantaja osallistuu rahoitukseen ja on hankintasopimuksen allekirjoittajana Laki pienten ja keskisuurten yritysten kehittämispalveluista (971/2004): - pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Tarkastuskohde 5A10 Valtiontukisääntöjen noudattaminen (YA (1083/2006) 9 art, 54.4 art) Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota.

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota. HE 365/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 :n, maatilatalouden tuloverolain 10 f :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä hakemus?

Minkälainen on hyvä hakemus? Minkälainen on hyvä hakemus? Valtiontuki maataloustuotteiden markkinoinnissa Seminaari 8.6.2009 Anna-Leena Miettinen 9.6.2009 1 Säädösperusta Valtion vuoden 2009 talousarvio EY:n maa- ja metsätalousalan

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Valtiontuki on lähtökohtaisesti kielletty Laiton valtiontuki Takaisinperintä Perussopimus Tuki

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

HE 169/2004 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 169/2004 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ 8.6.2009 Sami Hartikainen SÄÄNTELYN TARKOITUS minimoida tukien haitalliset kilpailuvaikutukset, erityisesti kannattamattoman toiminnan jatkaminen estää jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot