ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH /Ha-7 Käsittelijä Sari Ahvenainen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S11410 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ala: OPM:n hallinnonala 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi KOULII, Koulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Y-tunnus Lähiosoite PL Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Espoon kaupunki Faksinumero Pankkiyhteys Sampo-Pankki Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Kirsi Mikkola Asema organisaatiossa Kehittämisjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Maija Kurjenniemi Asema organisaatiossa Controller Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Pekka Räsänen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/16

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Projektin tavoitteena on kehittää ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja opetushenkilön osaamista siten, että tuloksina syntyy (1) toimintamalli yhteistyölle ja (2) koulutusasteita integroiva, LivingLab-ympäristöä hyödyntävä oppimisklusteri. Espoon alueella toimiva Laureaammattikorkeakoulu on Omnian luonteva yhteistyökumppani. Laurea edustaa projektissa ammattikorkeakoulutuksen tuntemusta ja tutkimustoimintaan liittyvää asiantuntijuutta. Laurean pedagoginen strategia perustuu työelämälähtöiseen kehittämispohjaisen oppimisen malliin (Learning by Developing), johon liittyvää käyttötietoa voidaan hyödyntää projektissa Laurean verkostoja ja sidosryhmiä hyödynnetään projektissa tarpeen mukaan. Projektin toimenpiteet 1-3 sekä 5-6 toteutetaan Laurean ja Omnian yhteistyönä. Laurea vastaa arviointitutkimuksen toteuttamisesta (toimenpide 4). 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Espoo seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: johdon edustaja, opiskelijaedustaja, projektipäällikkö, talousvastaava (asiantuntijajäsen), Laurea ammattikorkeakoulu: johdon edustaja, opiskelijaedustaja Espoon kaupunki: edustaja ELY-keskus: asiantuntija- ja rahoittajaedustaja OKM: ammatillisen koulutuksen edustaja Uudenmaan liitto: koulutusasiantuntija Kestävän kehityksen ja/tai palvelumuotoilun asiantuntija ja/tai kehitys- ja innovaatioasiantuntija ICT- ja verkostotoiminnan asiantuntija Espoon järjestöjen yhteisö Suurpellon Markkinointi Oy:n omistajaedustaja Alueen asukkaiden tai toimijoiden edustaja 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Asiantuntijayhteistyö ESR-rahoitteisten Symbio LivingLab sekä EAKR-rahoitteisen Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeiden kanssa. Symbio LivingLab -hankkeessa luodaan Porvoossa sijaitsevalle ammattikorkeakoulukampukselle uudenlainen käyttäjäkeskeinen tuotekehittelyn malli sekä kehitetään liiketoiminta-, hyvinvointi- ja kulttuuriosaamisen oppimismenetelmiä toimintatutkimukseen ja EURA JÄRJESTELMÄ 2/16

3 yhteiskehittelyyn perustuen. Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeen tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun innovaatioympäristöjä rakentamalla toimintamalli, jossa paikallisen elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten rinnalle tuodaan asukkaat innovaationympäristön toimijoiksi.. Toimintamallissa käytetään soveltavan draaman metodeja, joiden avulla asukkaiden näkemykset, osaaminen ja tietotaito saadaan aikaisempaa monipuolisemmin ja syvällisemmin pääkaupunkiseudulla kaupunkikehityksen parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Omnia kouluttaa osaajia työelämään ja jatko-opintoihin sekä kehittää alueen työ- ja elinkeinoelämää. Keskeisenä lähtökohtana on vastata alueellisella yhteistyöllä työelämän tarpeisiin. Osaaminen ja tiedon välittyminen edellyttävät luottamuksellista ja monipuolista yhteistyötä alueellisessa verkostossa. Laurean strategisena valintana on kehittämispohjaisen oppimisen malli (Learning by Developing), jonka keskiössä on työelämän käytäntöä uudistava kehittämishanke. Laurea kohdistaa toimintansa käyttäjävetoisten palveluinnovaatioiden luomiseen ja t&k&i-pohjaisen opiskelijakasvuyrittäjyyden vahvistamiseen. Kansainvälisen arvioinnin (Vyakarnam ym. 2007) mukaan Laureassa on vahva tahtotila kehittämispohjaisen oppimisen toteuttamiseen, mutta t&k&i- ja yrittäjyysosaaminen on puutteellista. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää palvelumuotoilua aluekehitystyön välineenä LivingLabympäristössä. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua niin, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. LivingLab on todellisen elämän konteksti, jossa tunnistetaan, kehitetään ja kokeillaan ratkaisuja tarpeisiin ja ongelmiin vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. LivingLab-ympäristönä on Espoon Suurpelto, jonka rakentamisessa tavoitellaan viihtyisyyttä, ekologisuutta sekä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämistä. Palvelumuotoiluosaamisella suunnitellaan elämäntapaan ja tilanteeseen sopivia palveluja ja tuotteita 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Vyakarnam, Illes, Kolmos & Madritsch (2007) Making a Difference. A Report on Learning by Developing - Innovation in Higher Education Laurea University of Applied Sciences. Laurea Publications B 26. Vantaa. Staffans, A. & Väyrynen, E. (toim.) Oppiva kaupunkisuunnittelu. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin laitoksen julkaisuja 2009/98. Espoo. Turunen, S. ja Zetterman, M Neljä tuhatta näkemystä hyvinvointiin - Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista. Heikki Waris Instituutti. Espoon uudistuva vanhuspoliittinen ohjelma lähtee (TKK:n Kimppa-hanke 2007) esityksestä vanhuspoliittiseksi visioksi: "Omaehtoinen ikääntyminen-täyttä elämää Espoossa". EURA JÄRJESTELMÄ 3/16

4 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? 1. Laurean ja Omnian työryhmä on tammikuusta 2009 alkaen kartoittanut Kädet007-projektin tavoitteiden mukaisesti eri koulutusasteiden välistä yhteistyötä. Yhteistyössä on erityisesti paneuduttu aluekehityksen ja koulutusyhteistyön näkökulmiin sekä uusien toimintamallien rakentamiseen. Suunnittelun kohteena on ollut alueellisesti eheän kyläyhteisön konseptin kehittäminen LivingLab-ympäristössä. 2. Syksyllä 2009 Espoon kaupunki (Suurpelto-projekti), Suurpellon Markkinointi Oy, Asuntosäätiö ja Matinkylän Huolto ovat arvioineet Laurean ja Omnian työryhmän tulosta ja sen soveltuvuutta Suurpellon kehittämiseen. Hanke soveltuu osaksi World Design Capital 2012 hanketta, johon Espoon kaupunki panostaa vahvasti. Näin on varmistettu hankkeen alueellinen tarvelähtöisyys. 3. Laurean ja Omnian johto ovat arvioineet hankkeen toteutusta strategialähtöisyyden sekä aluekehityksen näkökulmista. 4. Haaga-Helian ja Laurean Symbio LivingLab sekä Metropolian Kansalaisnavigointia metropolissa - hankkeisiin on oltu yhteydessä ja sovittu yhteistyöstä ja vertaisarvioinnista. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Välitön kohderyhmä on Laurean ja Omnian opetushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat a) muu Laurean ja Omnian opetus-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstö, b) Laurean ja Omnian opiskelijat, c) Suurpellon yrittäjät (Suurpellon Markkinointi Oy, Asuntosäätiö, Matinkylän Huolto ja Tapiolan Lämpö), d)suurpellon kolmannen sektorin toimijat (Espoon seurakuntayhtymä, Espoon Järjestöjen Yhteisö, Espoon Aurinkolinna ry.), e) Espoon kaupunki (mm. alueen päiväkoti ja koulu), f) Alueen kehittämisestä kiinnostuneet muut organisaatiot ja mahdolliset yhteistyökumppanit (InnoOmnian innovaatio- ja yritysverkosto, Espoon Uusyrityskeskus, Active Life Village, Spinno, Aalto-yliopisto) 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Erityistä tilannearviota ei ole laadittu. Hankkeessa kehitettävien toimintatapojen ja tulosten kannalta mies- ja naisnäkökulmalla ei ole erityistä merkitystä. Tämän hankkeen avulla pyritään edistämään sekä nais- että miesopiskelijoiden edistymistä uralla ja sijoittumista työelämään. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Omnia ja Laurea hyödyntävät strategioidensa mukaisesti projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä pedagogisessa kehittämisessä, t&k&i-toiminnassa sekä aluekehitystyössä. Tuloksia hyödynnetään asiantuntijoiden, koulutusasteiden ja alojen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Aluekehitystyössä hyödynnetään käyttäjälähtöistä tuotekehitys-, innovaatio- ja palvelumuotoiluosaamista. LivingLab mahdollistaa moniammatillisen verkostomaisen oppimis- ja kehitysympäristön sekä osaltaan ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulutuksen integroinnin. Toisen asteen opiskelijoille tarjoutuu kokemus ja kasvupolku amkkoulutukseen. Palvelumuotoilukonseptiin perustuva koulutus kehittää opiskelijoiden asiakaslähtöistä palveluosaamista, jota hyödynnetään verkostoitumisessa ja palveluliiketoiminnassa. EURA JÄRJESTELMÄ 4/16

5 Eri asteiden ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää projektissa syntyvää toimintamallia perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksessa sekä organisaation kehittämisessä. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää ammatillisen ja korkea-asteen opetuksen kehittämistyössä. Asukkaat, yrittäjät sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat hyötyvät palvelumuotoilun tuloksina syntyvistä palveluista ja tuotteista (esim. sosiaalinen isännöinti). Asukkaat ja toimijat saavat käyttöönsä eri tavoin tuotettavia palveluja. Hankkeella edistetään kolmannen sektorin, kulttuuritoimijoiden ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja luodaan mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Uusimaa Seutukunnat Helsingin Kunnat Espoo Kirkkonummi Kauniainen 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Laurean ja Omnian opettajat ja henkilöstö, jotka ovat kehittämässä ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja uutta monialaista oppimisklusteria (ks. 7.1.) Varsinainen kohderyhmä edustaa seuraavia aloja: hoiva-, liike-elämä, taito- ja tekniikkaklusterit (Omnia); sosiaali- terveys-, liikuntaja liiketalousalat (Laurea). Kohderyhmän ytimen muodostavat projektin työryhmän jäsenet (18 opetus- ja kehittämishenkilöä), jotka toimivat primäärikehittäjinä ja joille resursoidaan työaikaa hankkeen budjetista. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? 1. Laurean ja Omnian muu opetus- ja t&k-henkilöstö 2. Laurean ja Omnian opiskelijat 3. Hankealueen ja lähialueiden asukkaat 4. Alueen toimijat: yritykset ja yrittäjät, kolmannen sektorin toimijat, kulttuuritoimijat, julkiset palvelut, muut alueen kehittäjät EURA JÄRJESTELMÄ 5/16

6 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Espoon kaupungin (Suurpelto-projekti ja palvelut), Espoon seurakuntayhtymä, Espoon Järjestöjen Yhteisö (EJY) sekä Henttaan ja Mankkaan asukasyhdistykset 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 54 joista naisia PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Tarkoituksena on edistää innovaatioverkoston ja palveluinnovaatioiden syntymistä koulutusorganisaatioiden ja alueen toimijoiden yhteiskehittelynä. Tuloksena voi syntyä yhteistyöverkostoja: sosiaalinen isännöinti, kulttuurituottajat, järjestötoiminta, ikäryhmiä yhdistävät palvelut. Tavoitteena on kehittää 2.asteen ja ammattikorkeakoulun opettajien ja henkilöstön osaamista aluekehitystyössä seuraavilla alueilla: 1) Käyttäjälähtöinen tutkimus, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta 2) palvelumuotoilu. Tuloksena syntyy 1) toimintamalli ammatillisen 2.asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyölle: o toteutetaan Living Lab-ympäristössä o sisältää yhteisiä opintoja, yhteisopettajuutta ja yhteisiä hankkeita o mahdollistaa erilaisen osaamisen integraation o muodostuu luonnollinen oppimispolku 2.asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin EURA JÄRJESTELMÄ 6/16

7 o syntyy ennakointitietoa alueellisista osaamistarpeista 2) uusi monialainen oppimisklusteri: o integroituu ammatillinen 2.aste ja korkeakoulutus o toteutetaan Suurpellon alueelle kehittyvässä Living Lab-ympäristössä yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa o ohjaa sekä valmentaja-opettajia että opiskelijoita pedagogisen, toimintakulttuurin ja sidosryhmäyhteistyön muutokseen o hyödyntää palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia o kehittää palvelumuotoilun avulla alueen palvelurakennetta ja -tuotteita o otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun käyttäjät, yritykset sekä kolmannen sektorin ja kulttuurialan toimijat. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Opettajien osaaminen kehittyy niin, että he kouluttavat asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ja alueen eheyttä tukevia osaajia LivingLab-ympäristössä. Käyttäjälähtöinen tutkimus, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta sekä palvelumuotoilu tulevat luonnolliseksi osaksi koulutusta ja aluekehitystyötä. Palvelumuotoilun avulla kehitetään alueen asukkaiden ja toimijoiden tarpeita vastaavia palveluja. Esimerkiksi sosiaaliseen isännöintiin liittyviä palveluita tuotetaan ja markkinoidaan alueen verkostoissa, joissa ovat mukana asukkaat, yrittäjät ja yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat. Projekti tuottaa ennakointitietoa muuttuvista palvelu- ja koulutustarpeista. Vaikutuksia arvioidaan o tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrän kasvuna o hankkeistetun opetuksen määrän kasvuna o uusien palveluiden, tuotteiden ja opiskelijayritysten määränä o uusien sosiaalisten innovaatioiden määrän ja merkittävyyden perusteella o opettaja-, opiskelija-, asiakas- ja asukaspalautteen avulla (arviointitutkimus) o vertaisarviointina Symbio LivingLab ja Kansalaisnavigointia metropolissa-hankkeiden kanssa o itsearviointina Laurean ja Omnian arviointimenetelmien avulla. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Projektin LivingLab-ympäristön, Suurpellon, suunnittelussa on vahvasti ollut mukana kestävän kehityksen periaatteet, erityisesti ekologinen kestävyys ja yhteisöllisen toiminnan tukeminen. Alueen ja sen palvelujen kehittämisessä pyritään huomioimaan sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen ulottuvuus esimerkiksi luomalla ja tukemalla sukupolvi- ja kulttuurirajat ylittävää toimintaa, asukkaiden osallistumista, EURA JÄRJESTELMÄ 7/16

8 vapaaehtoistoimintaa ja alueen toimijoiden hiilijalanjäljen minimointia. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1) Ohjelmateorian rakentaminen kohderyhmän yhteiskehittelynä syksyllä Projektiin osallistuvat työryhmän jäsenet, opettajat, asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat kokoontuvat kuukausittain työpajatyöskentelyyn, jossa työstetään projektin kehittämisteemoja, joita ovat asiakaslähtöisyys, palvelumuotoilu, tutkimus- kehitys ja innovaatio- osaaminen sekä koulutusasteiden yhteistyö. Yhteiskehittelyn perusteella syntyy projektille ohjelmateoria. Se sisältää tunnistetut kehittämistarpeet, projektin käsitteellisen viitekehyksen, tarvittavan teoreettisen ja käytännöllisen tiedon, kehittämisprosessin kulun hahmottamisen ja operationaalisen jatkosuunnitelman laatimisen. 2) Valmennuspolkujen toteuttaminen varsinaiselle kohderyhmälle eli Laurean ja Omnian opetushenkilöstölle Valmennuspolut räätälöidään tunnistettujen kehittämistarpeiden perusteella ja ne toteutetaan prosessimaisena koulutuksena. Mukaan tulevat myös välilliset kohderyhmät eli opiskelijat, palvelujen käyttäjät, Suurpellon asukkaat ja toimijat. Valmennus ja sen yhteydessä toteutettavat pilotit sidotaan opiskelijoiden opintoihin. 3) Palvelumuotoiluun perustuvan t & k & i -toimintamallin kiteyttäminen ja testaaminen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä LivingLab-ympäristössä ) Projektiin kohdistuva arviointitutkimus, jossa kerätään arviointitietoa koko projektin ajan ( ). 5) Hankkeen loppuraportointi 8-12/2012 6) Hankkeen loppuseminaari ja -tulosten levittäminen 8-12/ Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Projekti tuottaa palvelumuotoiluun perustuvan t & k & i-toimintamallin osaksi ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun koulutusta ja aluekehitystyötä. Toimintamalli syntyy käyttäjäyhteisön toiminnasta koko projektin ajan painottuen projektin loppuvaiheeseen. Toimintamallista tuotetaan arviointitukimukseen EURA JÄRJESTELMÄ 8/16

9 pohjautuva raportti tai julkaisu. Lisäksi asteiden välisen yhteistyön prosessista kerätään materiaalia ja siitä tuotetaan arviointitietoa. LivingLab-oppimisympäristön toimintamalli integroi ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulukoulutusta, kehittää niiden välistä yhteistyötä sekä yhdistää koulutusorganisaatioiden aluekehitys- ja pedagogisia tehtäviä, esim. uudenlainen oppimis- ja toimintakulttuuri, alueen kestävän kehityksen oppimisen malli. Tuotoksena voi syntyä koulutuksen ja tutkinnon osasuorituksia toteutettuna LivingLab-ympäristössä ja voi myös nousta tarve mosaiikkimaisen ammattirakenteen kehittämiselle. Opiskelijoista ohjautuva toimintamalli juurrutetaan ja levitetään osaksi koulutusorganisaatioiden perustoimintaa, jolloin sillä on kustannustehokkuutta lisääviä vaikutuksia. Toteutuessaan koulutusasteiden välinen integraatio tuottaa monistettavan mallin kouluttajaorganisaatioiden käyttöön. Voi myös syntyä opiskelijoiden ideoimia ja kokeilemia asteiden välisiä yritysaihioita tai alkavia yrityksiä. Projektin aikana syntyy palvelumuotoiluun perustuvia uusia palveluja ja tuotteita, esim. yhteisöllisiä palvelujen vaihtoperiaatteella toimivia palveluja. 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta /2010 Ohjelmateorian rakentaminen kohderyhmän yhteiskehittelynä. o Projektin organisointi, kohderyhmän sitouttaminen sekä ohjelmateorian rakentaminen o Työpajatyöskentely ja yhteistyöseminaarit kuukausittain, teemoina ryhmäytymisprosessi, palvelumuotoilu sekä kehitys- ja innovaatiotoiminta. Mukana myös alueen asukkaita ja toimijoita. o Yhteistyö- ja palveluverkostojen kartoittamista, synnyttämistä, rakentamista ja kehittämistä. o Tutkimusaineiston kerääminen alkaa o Vastuuhenkilöinä projektipäällikkö ja projektiasiantuntijat ostettuja asiantuntijapalveluja hyödyntäen EURA JÄRJESTELMÄ 9/16

10 /2011 Valmennuspolkujen toteuttaminen varsinaiselle kohderyhmälle eli Laurean ja Omnian opetushenkilöstölle. o Työpajatyöskentely ja yhteistyöseminaarit jatkuvat, teemoina ryhmäytymisprosessi, palvelumuotoilu sekä kehitys- ja innovaatiotoiminta. Mukana myös alueen asukkaita ja toimijoita. o Yhteistyö- ja palveluverkostojen kartoittamista, synnyttämistä, rakentamista ja kehittämistä. o Räätälöity prosessimainen koulutus varsinaiselle ja välisille kohderyhmille o Palvelumuotoilupilottien toteuttaminen ja arviointi ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä o Palvelumuotoiluun perustuvan toimintamallin kiteyttäminen ja arviointi yhteisseminaareissa (2-4 kertaa vuodessa) o Kerätyn tutkimusaineiston analyysi ja tulosten hyödyntäminen väliarviointia varten o Projektin toiminnan arviointi vertaisarviointina Symbio LivingLab- ja Kansalaisnavigointia Metropolissahenkkeiden kanssa. o Toteuttamisesta vastaavat projektipäällikkö ja projektiasiantuntijat, ostettuja asiantuntijoiden palveluja hyödyntäen sekä Laurean ja Omnian opetushenkilöstö /2012 Palvelumuotoiluun perustuvan t & k & i -toimintamallin kiteyttäminen ja testaaminen ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä LivingLab-ympäristössä. o Työpajatyöskentely ja yhteistyöseminaarit jatkuvat, teemoina ryhmäytymisprosessi, palvelumuotoilu sekä kehitys- ja innovaatiotoiminta. Mukana myös alueen asukkaita ja toimijoita. o Yhteistyö- ja palveluverkostojen kartoittamista, synnyttämistä, rakentamista ja kehittämistä. o Palvelumuotoilupilottien toteuttaminen ja arviointi jatkuvat o Projektin toiminnan arviointi vertaisarviointina Symbio LivingLab- ja Kansalaisnavigointia Metropolissahenkkeiden kanssa. o Tutkimustulosten analyysi ja raportointi o Hankkeen loppuseminaari ja tulosten levittäminen o Toteuttamisesta vastaavat projektipäällikkö ja projektiasiantuntijat sekä Laurean ja Omnian opetushenkilöstö o Tutkimuksesta vastaavat Laurean projektiasiantuntijat ja projektiassistentti. 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Koulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke, KOULII, on Espoon seudun koulutusyhtymä Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisprojekti. Hanke edistää ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja osaamista metropolialueen innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi Espoon alueella. Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen on avaintekijä koulutusorganisaatioiden palveluinnovaatioita painottavassa aluekehitystyössä. Koulutusasteiden yhteistyö innovaatiotoiminnassa ja aluekehitystyössä on ollut satunnaista, jonka vuoksi opetushenkilöstön yhteistoiminta nähdään projektissa keskeisenä asteiden integraationa edistävänä tekijänä. Projektin yhtenä tuloksena syntyy toimintamalli toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyölle, joka mahdollistaa yhteiset opinnot, kehittämishankkeet ja oppimispolun ammatillisen toisen asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin. Projektissa kehitetään opetushenkilöstön t&k&i-osaamista erityisesti palvelumuotoilun konseptia hyödyntäen. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua niin, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. KOULII-hankkeessa palvelujen innovointi kohdentuu Suurpeltoon, jonka rakentamisessa tavoitellaan viihtyisyyttä, ekologisuutta sekä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämistä. Suurpelto toimii LivingLab-ympäristönä, jossa opettajat, opiskelijat ja alueen toimijat kehittävät ja kokeilevat elämäntapaan ja -tilanteeseen sopivia palveluja ja tuotteita vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Alueen toimijoihin kuuluvat asukkaat, suunnittelijat ja EURA JÄRJESTELMÄ 10/16

11 rakentajat, yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin palvelujen tuottajat sekä kulttuurialan toimijat. Projektina tuloksena rakentuu monialainen oppimisklusteri, jossa integroituu ammatillinen toinen aste ja korkeakoulutus ja joka hyödyntää palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia ja LivingLabympäristöä aluekehitystyön välineinä. Projekti on vaiheistettu siten, että ensin luodaan projektin ohjelmateoria opetushenkilöstön ja alueen toimijoiden yhteiskehittelynä (2010). Toisessa vaiheessa (2011) toteutetaan valmennuspolut opetushenkilöstölle ja palvelumuotoilupilotit yhteiskehittelynä alueen toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Kolmannessa vaiheessa (2012) kiteytetään ja testataan palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia LivingLab-ympäristössä. Projektissa toteutetaan arviointitutkimus, jonka avulla arviointitietoa kerätään ja analysoidaan kaikissa projektin vaiheissa. KOULII parantaa ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä, innovaatio-osaamista ja aluekehitystyön laatua. Projekti tukee alueellista innovaatiojärjestelmää edistämällä toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Opettajien ja opiskelijoiden osaaminen kehittyy vastaamaan paremmin asiakkaiden ja työelämän tarpeita. Projekti tuottaa tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä paikallisella ja kansallisella tasolla. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektin seurantatiedot kerätään lomakkeella projektin toimenpiteiden ja tapahtumien yhteydessä. Seurantatiedot kerää Laurean ja Omnian talousvastaavat tai muu projektissa toimiva vastuuhenkilö. Seurantatiedot toimittaa rahoittajalle hankkeen projektipäällikkö (Omnia). Seurantatiedot käsitellään ohjausryhmän kokouksissa puolivuosittain Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Hankkeen projektipäällikkö kokoaa ja esittää projektin väli- ja loppuraportin ohjausryhmän hyväksyttäväksi ja toimittaa ne rahoittajalle. Väli- ja loppuraportointi hyödyntää projektiin kohdistuvaa arviointitutkimusta, jossa tietoa kerätään projektin alku-, keski- ja loppuvaiheessa Miten projektin toimintaa arvioidaan? Projektin toimintaa arvioidaan arviointitutkimuksen keinoin, joka kohdistuu erityisesti prosessin arviointiin koko projektin ajan. Arvioinnissa hyödynnetään itse arvioinnin menetelmiä. Arviointitietoa kerätään projektin kohderyhmien tarpeista, palvelumuotoiluun perustuvasta toimintamallin kehittymisestä ja projektin aikana toteutettavista piloteista mukana olevilta toimijoilta ja sidosryhmiltä. Projektin lopputuotoksena syntyy tutkimusraportti, joka julkaistaan mm. Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Omnian julkaisusarjoissa. Raportissa pyritään kuvamaan kehitetyn toimintamallin soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta. Ulkoinen arviointi tapahtuu vertaisarviointina Symbio LivingLab ja Kansalaisnavigointia metropolissa-hankkeiden EURA JÄRJESTELMÄ 11/16

12 kanssa Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Projektin asiakaspalaute kerätään osana arviointitutkimusta. Asiakaspalaute kerätään kaikilta osallistujilta kyselyillä ja välillisiltä kohderyhmiltä harkinnanvaraisella otannalla. Asiakaspalautteen keräämisestä vastaa Laurean projektiasiantuntija. Asiakaspalaute analysoidaan määrällisin ja laadullisin analyysimenetelmin ja se käsitellään projektin kohderyhmän ja ohjausryhmän kanssa projektin puolivälissä ja lopussa. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Suurpellon alue: o Projekti käynnistetään yhteistilaisuudella. Järjestäjinä ovat Omnia, Laurea ja Espoon kaupunki. Kohderyhminä ovat alueen asukkaat, toimijat ja eri viestintävälineet o Päätösseminaari järjestetään Opinmäen koulukeskuksessa Suurpellossa. Osallistujina ovat kohderyhmät, hallinto- ja rahoitusviranomaiset sekä alueellisesta yhteisöllisyydestä ja palvelutuotannosta kiinnostuneet tahot Kohderyhmä: o Koko projektin ajan käytännön työssä, työpajoissa ja yhteistyöseminaareissa o Sisäisessä tiedottamisessa toimijoille käytetään web-pohjaista tiedotusta o Kohderyhmän tiedottaminen integroidaan osaksi Omnian ja Laurean opiskelijoiden toimintaa Välilliset kohderyhmät: o Asukas-/toimijaraati käynnistetään uuden alueen asukkaille o Mahdollisen paikallisradiotoiminnan välityksellä alueen asukkaille ja toimijoille o Toteutetaan osana opiskelijoiden toimintaa. Tapahtuu painettua ja web-pohjaista mediaa käyttäen sekä mahdollista paikallisradiota hyödyntäen o Yhteistyössä Suurpellon Markkinointi Oy:n kanssa ja mahdollista alueportaalia hyödyntäen Valtakunnalliset koulutus-, hyvinvointi- ja muiden alojen toimijat: o OKM:n ja OPH:n edustajille tiedotetaan tulosten pohjalta koulutusten kehittämistarpeista o Projektin esittelyä Laurean LbD-konferenssissa o Osallistuminen Terveys- ja hyvinvointi sekä TERVE-sos messuilla o Osallistuminen Isännöitsijäliiton tms. asukasyhdistysten tilaisuuksiin o Tulosten levittäminen kansainvälisissä konferensseissa o Loppuraportti 11.2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Suurpellon alueella: o Yhteistilaisuus Suurpellon alueella syksyllä o Projektin päätösseminaari pidetään Suurepellon alueella syksyllä 2012 Projektin kohderyhmälle: EURA JÄRJESTELMÄ 12/16

13 o Työpajat ja yhteistyöseminaarit syksyllä 2010 kerran kuukaudessa, 2011 ja 2012 kaksi kertaa lukukaudessa. o Web-pohjainen sisäinen tiedottaminen syksystä 2010 alkaen. Projektin välillisille kohderyhmille: o Asukas-/toimijaraadit käynnistetään syksystä 2010 alkaen. o Mahdollinen paikallisradiotoiminta syksystä 2011 alkaen. Valtakunnalliset koulutus-, hyvinvointi- ja muiden alojen toimijat: o OKM ja OPH edustajien tiedottaminen projektin aikana ja päättyessä 2012 o Laurean LbD-konferenssi huhtikuussa 2011 ja 2012 o Terveys- ja hyvinvointimessut vuosittain loka-marraskuussa 2010 alkaen. o TERVE-sos messut toukokuussa 2011 ja o Isännöitsijäliiton tms. asukasyhdistysten tilaisuudet 2011 ja o Kansainväliset konferenssit 2011 ja o Loppuraportti julkaistaan Laurean julkaisusarjassa elektronisena ja painettuna 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa säilytetään Omnian ja Laurean arkistosääntömääräysten mukaisesti. Säännöissä on otettu huomioon ESR-aineiston noudattamista koskevat ohjeet. Omnian ja Laurean arkistointivastaavat ovat tietoisia ESR-aineiston dokumentointiin ja arkistointiin liittyvistä vaatimuksista. Arkistointivastaavat, projektipäällikkö ja projektin ohjausryhmä käyvät arkistosäännöt läpi ennen projektin aloittamista. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Yhteensä Arvonlisävero EURA JÄRJESTELMÄ 13/16

14 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Omnia ja Laurea ovat myöntäneet omarahoitusta projektille; Omnialla on Laurean kanssa päivämäärälle päivätty ja allekirjoitettu yhteistyösopimus. Liite 1. EURA JÄRJESTELMÄ 14/16

15 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Projektille ei ole haettu muuta rahoitusta De minimis -sääntöselvitys Ei koske tätä hanketta, koska hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat sekä Omnian että Laurean opetus- ja kehityshenkilöstö. Välillisinä toimijoina ovat alueen asukkaat ja muut toimijat. Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja oppimisympäristön kehittäminen. Projektin rahoitus on anottu vain koulutuksen ja oppimisympäristön kehittämiseen. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Aiesopimus Yhteistyösopimus Hallintosääntö HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja EURA JÄRJESTELMÄ 15/16

16 sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Sampo Suihko Kuntayhtymän johtaja EURA JÄRJESTELMÄ 16/16

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot