ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH /Ha-7 Käsittelijä Sari Ahvenainen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S11410 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ala: OPM:n hallinnonala 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi KOULII, Koulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Y-tunnus Lähiosoite PL Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Espoon kaupunki Faksinumero Pankkiyhteys Sampo-Pankki Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Kirsi Mikkola Asema organisaatiossa Kehittämisjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Maija Kurjenniemi Asema organisaatiossa Controller Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Pekka Räsänen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/16

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Projektin tavoitteena on kehittää ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja opetushenkilön osaamista siten, että tuloksina syntyy (1) toimintamalli yhteistyölle ja (2) koulutusasteita integroiva, LivingLab-ympäristöä hyödyntävä oppimisklusteri. Espoon alueella toimiva Laureaammattikorkeakoulu on Omnian luonteva yhteistyökumppani. Laurea edustaa projektissa ammattikorkeakoulutuksen tuntemusta ja tutkimustoimintaan liittyvää asiantuntijuutta. Laurean pedagoginen strategia perustuu työelämälähtöiseen kehittämispohjaisen oppimisen malliin (Learning by Developing), johon liittyvää käyttötietoa voidaan hyödyntää projektissa Laurean verkostoja ja sidosryhmiä hyödynnetään projektissa tarpeen mukaan. Projektin toimenpiteet 1-3 sekä 5-6 toteutetaan Laurean ja Omnian yhteistyönä. Laurea vastaa arviointitutkimuksen toteuttamisesta (toimenpide 4). 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Espoo seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: johdon edustaja, opiskelijaedustaja, projektipäällikkö, talousvastaava (asiantuntijajäsen), Laurea ammattikorkeakoulu: johdon edustaja, opiskelijaedustaja Espoon kaupunki: edustaja ELY-keskus: asiantuntija- ja rahoittajaedustaja OKM: ammatillisen koulutuksen edustaja Uudenmaan liitto: koulutusasiantuntija Kestävän kehityksen ja/tai palvelumuotoilun asiantuntija ja/tai kehitys- ja innovaatioasiantuntija ICT- ja verkostotoiminnan asiantuntija Espoon järjestöjen yhteisö Suurpellon Markkinointi Oy:n omistajaedustaja Alueen asukkaiden tai toimijoiden edustaja 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Asiantuntijayhteistyö ESR-rahoitteisten Symbio LivingLab sekä EAKR-rahoitteisen Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeiden kanssa. Symbio LivingLab -hankkeessa luodaan Porvoossa sijaitsevalle ammattikorkeakoulukampukselle uudenlainen käyttäjäkeskeinen tuotekehittelyn malli sekä kehitetään liiketoiminta-, hyvinvointi- ja kulttuuriosaamisen oppimismenetelmiä toimintatutkimukseen ja EURA JÄRJESTELMÄ 2/16

3 yhteiskehittelyyn perustuen. Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeen tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun innovaatioympäristöjä rakentamalla toimintamalli, jossa paikallisen elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten rinnalle tuodaan asukkaat innovaationympäristön toimijoiksi.. Toimintamallissa käytetään soveltavan draaman metodeja, joiden avulla asukkaiden näkemykset, osaaminen ja tietotaito saadaan aikaisempaa monipuolisemmin ja syvällisemmin pääkaupunkiseudulla kaupunkikehityksen parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Omnia kouluttaa osaajia työelämään ja jatko-opintoihin sekä kehittää alueen työ- ja elinkeinoelämää. Keskeisenä lähtökohtana on vastata alueellisella yhteistyöllä työelämän tarpeisiin. Osaaminen ja tiedon välittyminen edellyttävät luottamuksellista ja monipuolista yhteistyötä alueellisessa verkostossa. Laurean strategisena valintana on kehittämispohjaisen oppimisen malli (Learning by Developing), jonka keskiössä on työelämän käytäntöä uudistava kehittämishanke. Laurea kohdistaa toimintansa käyttäjävetoisten palveluinnovaatioiden luomiseen ja t&k&i-pohjaisen opiskelijakasvuyrittäjyyden vahvistamiseen. Kansainvälisen arvioinnin (Vyakarnam ym. 2007) mukaan Laureassa on vahva tahtotila kehittämispohjaisen oppimisen toteuttamiseen, mutta t&k&i- ja yrittäjyysosaaminen on puutteellista. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää palvelumuotoilua aluekehitystyön välineenä LivingLabympäristössä. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua niin, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. LivingLab on todellisen elämän konteksti, jossa tunnistetaan, kehitetään ja kokeillaan ratkaisuja tarpeisiin ja ongelmiin vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. LivingLab-ympäristönä on Espoon Suurpelto, jonka rakentamisessa tavoitellaan viihtyisyyttä, ekologisuutta sekä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämistä. Palvelumuotoiluosaamisella suunnitellaan elämäntapaan ja tilanteeseen sopivia palveluja ja tuotteita 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Vyakarnam, Illes, Kolmos & Madritsch (2007) Making a Difference. A Report on Learning by Developing - Innovation in Higher Education Laurea University of Applied Sciences. Laurea Publications B 26. Vantaa. Staffans, A. & Väyrynen, E. (toim.) Oppiva kaupunkisuunnittelu. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin laitoksen julkaisuja 2009/98. Espoo. Turunen, S. ja Zetterman, M Neljä tuhatta näkemystä hyvinvointiin - Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista. Heikki Waris Instituutti. Espoon uudistuva vanhuspoliittinen ohjelma lähtee (TKK:n Kimppa-hanke 2007) esityksestä vanhuspoliittiseksi visioksi: "Omaehtoinen ikääntyminen-täyttä elämää Espoossa". EURA JÄRJESTELMÄ 3/16

4 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? 1. Laurean ja Omnian työryhmä on tammikuusta 2009 alkaen kartoittanut Kädet007-projektin tavoitteiden mukaisesti eri koulutusasteiden välistä yhteistyötä. Yhteistyössä on erityisesti paneuduttu aluekehityksen ja koulutusyhteistyön näkökulmiin sekä uusien toimintamallien rakentamiseen. Suunnittelun kohteena on ollut alueellisesti eheän kyläyhteisön konseptin kehittäminen LivingLab-ympäristössä. 2. Syksyllä 2009 Espoon kaupunki (Suurpelto-projekti), Suurpellon Markkinointi Oy, Asuntosäätiö ja Matinkylän Huolto ovat arvioineet Laurean ja Omnian työryhmän tulosta ja sen soveltuvuutta Suurpellon kehittämiseen. Hanke soveltuu osaksi World Design Capital 2012 hanketta, johon Espoon kaupunki panostaa vahvasti. Näin on varmistettu hankkeen alueellinen tarvelähtöisyys. 3. Laurean ja Omnian johto ovat arvioineet hankkeen toteutusta strategialähtöisyyden sekä aluekehityksen näkökulmista. 4. Haaga-Helian ja Laurean Symbio LivingLab sekä Metropolian Kansalaisnavigointia metropolissa - hankkeisiin on oltu yhteydessä ja sovittu yhteistyöstä ja vertaisarvioinnista. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Välitön kohderyhmä on Laurean ja Omnian opetushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat a) muu Laurean ja Omnian opetus-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstö, b) Laurean ja Omnian opiskelijat, c) Suurpellon yrittäjät (Suurpellon Markkinointi Oy, Asuntosäätiö, Matinkylän Huolto ja Tapiolan Lämpö), d)suurpellon kolmannen sektorin toimijat (Espoon seurakuntayhtymä, Espoon Järjestöjen Yhteisö, Espoon Aurinkolinna ry.), e) Espoon kaupunki (mm. alueen päiväkoti ja koulu), f) Alueen kehittämisestä kiinnostuneet muut organisaatiot ja mahdolliset yhteistyökumppanit (InnoOmnian innovaatio- ja yritysverkosto, Espoon Uusyrityskeskus, Active Life Village, Spinno, Aalto-yliopisto) 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Erityistä tilannearviota ei ole laadittu. Hankkeessa kehitettävien toimintatapojen ja tulosten kannalta mies- ja naisnäkökulmalla ei ole erityistä merkitystä. Tämän hankkeen avulla pyritään edistämään sekä nais- että miesopiskelijoiden edistymistä uralla ja sijoittumista työelämään. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Omnia ja Laurea hyödyntävät strategioidensa mukaisesti projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä pedagogisessa kehittämisessä, t&k&i-toiminnassa sekä aluekehitystyössä. Tuloksia hyödynnetään asiantuntijoiden, koulutusasteiden ja alojen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Aluekehitystyössä hyödynnetään käyttäjälähtöistä tuotekehitys-, innovaatio- ja palvelumuotoiluosaamista. LivingLab mahdollistaa moniammatillisen verkostomaisen oppimis- ja kehitysympäristön sekä osaltaan ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulutuksen integroinnin. Toisen asteen opiskelijoille tarjoutuu kokemus ja kasvupolku amkkoulutukseen. Palvelumuotoilukonseptiin perustuva koulutus kehittää opiskelijoiden asiakaslähtöistä palveluosaamista, jota hyödynnetään verkostoitumisessa ja palveluliiketoiminnassa. EURA JÄRJESTELMÄ 4/16

5 Eri asteiden ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää projektissa syntyvää toimintamallia perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksessa sekä organisaation kehittämisessä. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää ammatillisen ja korkea-asteen opetuksen kehittämistyössä. Asukkaat, yrittäjät sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat hyötyvät palvelumuotoilun tuloksina syntyvistä palveluista ja tuotteista (esim. sosiaalinen isännöinti). Asukkaat ja toimijat saavat käyttöönsä eri tavoin tuotettavia palveluja. Hankkeella edistetään kolmannen sektorin, kulttuuritoimijoiden ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja luodaan mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Uusimaa Seutukunnat Helsingin Kunnat Espoo Kirkkonummi Kauniainen 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Laurean ja Omnian opettajat ja henkilöstö, jotka ovat kehittämässä ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja uutta monialaista oppimisklusteria (ks. 7.1.) Varsinainen kohderyhmä edustaa seuraavia aloja: hoiva-, liike-elämä, taito- ja tekniikkaklusterit (Omnia); sosiaali- terveys-, liikuntaja liiketalousalat (Laurea). Kohderyhmän ytimen muodostavat projektin työryhmän jäsenet (18 opetus- ja kehittämishenkilöä), jotka toimivat primäärikehittäjinä ja joille resursoidaan työaikaa hankkeen budjetista. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? 1. Laurean ja Omnian muu opetus- ja t&k-henkilöstö 2. Laurean ja Omnian opiskelijat 3. Hankealueen ja lähialueiden asukkaat 4. Alueen toimijat: yritykset ja yrittäjät, kolmannen sektorin toimijat, kulttuuritoimijat, julkiset palvelut, muut alueen kehittäjät EURA JÄRJESTELMÄ 5/16

6 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Espoon kaupungin (Suurpelto-projekti ja palvelut), Espoon seurakuntayhtymä, Espoon Järjestöjen Yhteisö (EJY) sekä Henttaan ja Mankkaan asukasyhdistykset 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 54 joista naisia PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Tarkoituksena on edistää innovaatioverkoston ja palveluinnovaatioiden syntymistä koulutusorganisaatioiden ja alueen toimijoiden yhteiskehittelynä. Tuloksena voi syntyä yhteistyöverkostoja: sosiaalinen isännöinti, kulttuurituottajat, järjestötoiminta, ikäryhmiä yhdistävät palvelut. Tavoitteena on kehittää 2.asteen ja ammattikorkeakoulun opettajien ja henkilöstön osaamista aluekehitystyössä seuraavilla alueilla: 1) Käyttäjälähtöinen tutkimus, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta 2) palvelumuotoilu. Tuloksena syntyy 1) toimintamalli ammatillisen 2.asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyölle: o toteutetaan Living Lab-ympäristössä o sisältää yhteisiä opintoja, yhteisopettajuutta ja yhteisiä hankkeita o mahdollistaa erilaisen osaamisen integraation o muodostuu luonnollinen oppimispolku 2.asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin EURA JÄRJESTELMÄ 6/16

7 o syntyy ennakointitietoa alueellisista osaamistarpeista 2) uusi monialainen oppimisklusteri: o integroituu ammatillinen 2.aste ja korkeakoulutus o toteutetaan Suurpellon alueelle kehittyvässä Living Lab-ympäristössä yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa o ohjaa sekä valmentaja-opettajia että opiskelijoita pedagogisen, toimintakulttuurin ja sidosryhmäyhteistyön muutokseen o hyödyntää palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia o kehittää palvelumuotoilun avulla alueen palvelurakennetta ja -tuotteita o otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun käyttäjät, yritykset sekä kolmannen sektorin ja kulttuurialan toimijat. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Opettajien osaaminen kehittyy niin, että he kouluttavat asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ja alueen eheyttä tukevia osaajia LivingLab-ympäristössä. Käyttäjälähtöinen tutkimus, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta sekä palvelumuotoilu tulevat luonnolliseksi osaksi koulutusta ja aluekehitystyötä. Palvelumuotoilun avulla kehitetään alueen asukkaiden ja toimijoiden tarpeita vastaavia palveluja. Esimerkiksi sosiaaliseen isännöintiin liittyviä palveluita tuotetaan ja markkinoidaan alueen verkostoissa, joissa ovat mukana asukkaat, yrittäjät ja yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat. Projekti tuottaa ennakointitietoa muuttuvista palvelu- ja koulutustarpeista. Vaikutuksia arvioidaan o tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrän kasvuna o hankkeistetun opetuksen määrän kasvuna o uusien palveluiden, tuotteiden ja opiskelijayritysten määränä o uusien sosiaalisten innovaatioiden määrän ja merkittävyyden perusteella o opettaja-, opiskelija-, asiakas- ja asukaspalautteen avulla (arviointitutkimus) o vertaisarviointina Symbio LivingLab ja Kansalaisnavigointia metropolissa-hankkeiden kanssa o itsearviointina Laurean ja Omnian arviointimenetelmien avulla. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Projektin LivingLab-ympäristön, Suurpellon, suunnittelussa on vahvasti ollut mukana kestävän kehityksen periaatteet, erityisesti ekologinen kestävyys ja yhteisöllisen toiminnan tukeminen. Alueen ja sen palvelujen kehittämisessä pyritään huomioimaan sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen ulottuvuus esimerkiksi luomalla ja tukemalla sukupolvi- ja kulttuurirajat ylittävää toimintaa, asukkaiden osallistumista, EURA JÄRJESTELMÄ 7/16

8 vapaaehtoistoimintaa ja alueen toimijoiden hiilijalanjäljen minimointia. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1) Ohjelmateorian rakentaminen kohderyhmän yhteiskehittelynä syksyllä Projektiin osallistuvat työryhmän jäsenet, opettajat, asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat kokoontuvat kuukausittain työpajatyöskentelyyn, jossa työstetään projektin kehittämisteemoja, joita ovat asiakaslähtöisyys, palvelumuotoilu, tutkimus- kehitys ja innovaatio- osaaminen sekä koulutusasteiden yhteistyö. Yhteiskehittelyn perusteella syntyy projektille ohjelmateoria. Se sisältää tunnistetut kehittämistarpeet, projektin käsitteellisen viitekehyksen, tarvittavan teoreettisen ja käytännöllisen tiedon, kehittämisprosessin kulun hahmottamisen ja operationaalisen jatkosuunnitelman laatimisen. 2) Valmennuspolkujen toteuttaminen varsinaiselle kohderyhmälle eli Laurean ja Omnian opetushenkilöstölle Valmennuspolut räätälöidään tunnistettujen kehittämistarpeiden perusteella ja ne toteutetaan prosessimaisena koulutuksena. Mukaan tulevat myös välilliset kohderyhmät eli opiskelijat, palvelujen käyttäjät, Suurpellon asukkaat ja toimijat. Valmennus ja sen yhteydessä toteutettavat pilotit sidotaan opiskelijoiden opintoihin. 3) Palvelumuotoiluun perustuvan t & k & i -toimintamallin kiteyttäminen ja testaaminen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä LivingLab-ympäristössä ) Projektiin kohdistuva arviointitutkimus, jossa kerätään arviointitietoa koko projektin ajan ( ). 5) Hankkeen loppuraportointi 8-12/2012 6) Hankkeen loppuseminaari ja -tulosten levittäminen 8-12/ Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Projekti tuottaa palvelumuotoiluun perustuvan t & k & i-toimintamallin osaksi ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun koulutusta ja aluekehitystyötä. Toimintamalli syntyy käyttäjäyhteisön toiminnasta koko projektin ajan painottuen projektin loppuvaiheeseen. Toimintamallista tuotetaan arviointitukimukseen EURA JÄRJESTELMÄ 8/16

9 pohjautuva raportti tai julkaisu. Lisäksi asteiden välisen yhteistyön prosessista kerätään materiaalia ja siitä tuotetaan arviointitietoa. LivingLab-oppimisympäristön toimintamalli integroi ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulukoulutusta, kehittää niiden välistä yhteistyötä sekä yhdistää koulutusorganisaatioiden aluekehitys- ja pedagogisia tehtäviä, esim. uudenlainen oppimis- ja toimintakulttuuri, alueen kestävän kehityksen oppimisen malli. Tuotoksena voi syntyä koulutuksen ja tutkinnon osasuorituksia toteutettuna LivingLab-ympäristössä ja voi myös nousta tarve mosaiikkimaisen ammattirakenteen kehittämiselle. Opiskelijoista ohjautuva toimintamalli juurrutetaan ja levitetään osaksi koulutusorganisaatioiden perustoimintaa, jolloin sillä on kustannustehokkuutta lisääviä vaikutuksia. Toteutuessaan koulutusasteiden välinen integraatio tuottaa monistettavan mallin kouluttajaorganisaatioiden käyttöön. Voi myös syntyä opiskelijoiden ideoimia ja kokeilemia asteiden välisiä yritysaihioita tai alkavia yrityksiä. Projektin aikana syntyy palvelumuotoiluun perustuvia uusia palveluja ja tuotteita, esim. yhteisöllisiä palvelujen vaihtoperiaatteella toimivia palveluja. 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta /2010 Ohjelmateorian rakentaminen kohderyhmän yhteiskehittelynä. o Projektin organisointi, kohderyhmän sitouttaminen sekä ohjelmateorian rakentaminen o Työpajatyöskentely ja yhteistyöseminaarit kuukausittain, teemoina ryhmäytymisprosessi, palvelumuotoilu sekä kehitys- ja innovaatiotoiminta. Mukana myös alueen asukkaita ja toimijoita. o Yhteistyö- ja palveluverkostojen kartoittamista, synnyttämistä, rakentamista ja kehittämistä. o Tutkimusaineiston kerääminen alkaa o Vastuuhenkilöinä projektipäällikkö ja projektiasiantuntijat ostettuja asiantuntijapalveluja hyödyntäen EURA JÄRJESTELMÄ 9/16

10 /2011 Valmennuspolkujen toteuttaminen varsinaiselle kohderyhmälle eli Laurean ja Omnian opetushenkilöstölle. o Työpajatyöskentely ja yhteistyöseminaarit jatkuvat, teemoina ryhmäytymisprosessi, palvelumuotoilu sekä kehitys- ja innovaatiotoiminta. Mukana myös alueen asukkaita ja toimijoita. o Yhteistyö- ja palveluverkostojen kartoittamista, synnyttämistä, rakentamista ja kehittämistä. o Räätälöity prosessimainen koulutus varsinaiselle ja välisille kohderyhmille o Palvelumuotoilupilottien toteuttaminen ja arviointi ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä o Palvelumuotoiluun perustuvan toimintamallin kiteyttäminen ja arviointi yhteisseminaareissa (2-4 kertaa vuodessa) o Kerätyn tutkimusaineiston analyysi ja tulosten hyödyntäminen väliarviointia varten o Projektin toiminnan arviointi vertaisarviointina Symbio LivingLab- ja Kansalaisnavigointia Metropolissahenkkeiden kanssa. o Toteuttamisesta vastaavat projektipäällikkö ja projektiasiantuntijat, ostettuja asiantuntijoiden palveluja hyödyntäen sekä Laurean ja Omnian opetushenkilöstö /2012 Palvelumuotoiluun perustuvan t & k & i -toimintamallin kiteyttäminen ja testaaminen ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä LivingLab-ympäristössä. o Työpajatyöskentely ja yhteistyöseminaarit jatkuvat, teemoina ryhmäytymisprosessi, palvelumuotoilu sekä kehitys- ja innovaatiotoiminta. Mukana myös alueen asukkaita ja toimijoita. o Yhteistyö- ja palveluverkostojen kartoittamista, synnyttämistä, rakentamista ja kehittämistä. o Palvelumuotoilupilottien toteuttaminen ja arviointi jatkuvat o Projektin toiminnan arviointi vertaisarviointina Symbio LivingLab- ja Kansalaisnavigointia Metropolissahenkkeiden kanssa. o Tutkimustulosten analyysi ja raportointi o Hankkeen loppuseminaari ja tulosten levittäminen o Toteuttamisesta vastaavat projektipäällikkö ja projektiasiantuntijat sekä Laurean ja Omnian opetushenkilöstö o Tutkimuksesta vastaavat Laurean projektiasiantuntijat ja projektiassistentti. 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Koulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke, KOULII, on Espoon seudun koulutusyhtymä Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisprojekti. Hanke edistää ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja osaamista metropolialueen innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi Espoon alueella. Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen on avaintekijä koulutusorganisaatioiden palveluinnovaatioita painottavassa aluekehitystyössä. Koulutusasteiden yhteistyö innovaatiotoiminnassa ja aluekehitystyössä on ollut satunnaista, jonka vuoksi opetushenkilöstön yhteistoiminta nähdään projektissa keskeisenä asteiden integraationa edistävänä tekijänä. Projektin yhtenä tuloksena syntyy toimintamalli toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyölle, joka mahdollistaa yhteiset opinnot, kehittämishankkeet ja oppimispolun ammatillisen toisen asteen opinnoista ammattikorkeakouluopintoihin. Projektissa kehitetään opetushenkilöstön t&k&i-osaamista erityisesti palvelumuotoilun konseptia hyödyntäen. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua niin, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. KOULII-hankkeessa palvelujen innovointi kohdentuu Suurpeltoon, jonka rakentamisessa tavoitellaan viihtyisyyttä, ekologisuutta sekä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämistä. Suurpelto toimii LivingLab-ympäristönä, jossa opettajat, opiskelijat ja alueen toimijat kehittävät ja kokeilevat elämäntapaan ja -tilanteeseen sopivia palveluja ja tuotteita vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Alueen toimijoihin kuuluvat asukkaat, suunnittelijat ja EURA JÄRJESTELMÄ 10/16

11 rakentajat, yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin palvelujen tuottajat sekä kulttuurialan toimijat. Projektina tuloksena rakentuu monialainen oppimisklusteri, jossa integroituu ammatillinen toinen aste ja korkeakoulutus ja joka hyödyntää palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia ja LivingLabympäristöä aluekehitystyön välineinä. Projekti on vaiheistettu siten, että ensin luodaan projektin ohjelmateoria opetushenkilöstön ja alueen toimijoiden yhteiskehittelynä (2010). Toisessa vaiheessa (2011) toteutetaan valmennuspolut opetushenkilöstölle ja palvelumuotoilupilotit yhteiskehittelynä alueen toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Kolmannessa vaiheessa (2012) kiteytetään ja testataan palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia LivingLab-ympäristössä. Projektissa toteutetaan arviointitutkimus, jonka avulla arviointitietoa kerätään ja analysoidaan kaikissa projektin vaiheissa. KOULII parantaa ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä, innovaatio-osaamista ja aluekehitystyön laatua. Projekti tukee alueellista innovaatiojärjestelmää edistämällä toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Opettajien ja opiskelijoiden osaaminen kehittyy vastaamaan paremmin asiakkaiden ja työelämän tarpeita. Projekti tuottaa tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä paikallisella ja kansallisella tasolla. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektin seurantatiedot kerätään lomakkeella projektin toimenpiteiden ja tapahtumien yhteydessä. Seurantatiedot kerää Laurean ja Omnian talousvastaavat tai muu projektissa toimiva vastuuhenkilö. Seurantatiedot toimittaa rahoittajalle hankkeen projektipäällikkö (Omnia). Seurantatiedot käsitellään ohjausryhmän kokouksissa puolivuosittain Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Hankkeen projektipäällikkö kokoaa ja esittää projektin väli- ja loppuraportin ohjausryhmän hyväksyttäväksi ja toimittaa ne rahoittajalle. Väli- ja loppuraportointi hyödyntää projektiin kohdistuvaa arviointitutkimusta, jossa tietoa kerätään projektin alku-, keski- ja loppuvaiheessa Miten projektin toimintaa arvioidaan? Projektin toimintaa arvioidaan arviointitutkimuksen keinoin, joka kohdistuu erityisesti prosessin arviointiin koko projektin ajan. Arvioinnissa hyödynnetään itse arvioinnin menetelmiä. Arviointitietoa kerätään projektin kohderyhmien tarpeista, palvelumuotoiluun perustuvasta toimintamallin kehittymisestä ja projektin aikana toteutettavista piloteista mukana olevilta toimijoilta ja sidosryhmiltä. Projektin lopputuotoksena syntyy tutkimusraportti, joka julkaistaan mm. Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Omnian julkaisusarjoissa. Raportissa pyritään kuvamaan kehitetyn toimintamallin soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta. Ulkoinen arviointi tapahtuu vertaisarviointina Symbio LivingLab ja Kansalaisnavigointia metropolissa-hankkeiden EURA JÄRJESTELMÄ 11/16

12 kanssa Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Projektin asiakaspalaute kerätään osana arviointitutkimusta. Asiakaspalaute kerätään kaikilta osallistujilta kyselyillä ja välillisiltä kohderyhmiltä harkinnanvaraisella otannalla. Asiakaspalautteen keräämisestä vastaa Laurean projektiasiantuntija. Asiakaspalaute analysoidaan määrällisin ja laadullisin analyysimenetelmin ja se käsitellään projektin kohderyhmän ja ohjausryhmän kanssa projektin puolivälissä ja lopussa. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Suurpellon alue: o Projekti käynnistetään yhteistilaisuudella. Järjestäjinä ovat Omnia, Laurea ja Espoon kaupunki. Kohderyhminä ovat alueen asukkaat, toimijat ja eri viestintävälineet o Päätösseminaari järjestetään Opinmäen koulukeskuksessa Suurpellossa. Osallistujina ovat kohderyhmät, hallinto- ja rahoitusviranomaiset sekä alueellisesta yhteisöllisyydestä ja palvelutuotannosta kiinnostuneet tahot Kohderyhmä: o Koko projektin ajan käytännön työssä, työpajoissa ja yhteistyöseminaareissa o Sisäisessä tiedottamisessa toimijoille käytetään web-pohjaista tiedotusta o Kohderyhmän tiedottaminen integroidaan osaksi Omnian ja Laurean opiskelijoiden toimintaa Välilliset kohderyhmät: o Asukas-/toimijaraati käynnistetään uuden alueen asukkaille o Mahdollisen paikallisradiotoiminnan välityksellä alueen asukkaille ja toimijoille o Toteutetaan osana opiskelijoiden toimintaa. Tapahtuu painettua ja web-pohjaista mediaa käyttäen sekä mahdollista paikallisradiota hyödyntäen o Yhteistyössä Suurpellon Markkinointi Oy:n kanssa ja mahdollista alueportaalia hyödyntäen Valtakunnalliset koulutus-, hyvinvointi- ja muiden alojen toimijat: o OKM:n ja OPH:n edustajille tiedotetaan tulosten pohjalta koulutusten kehittämistarpeista o Projektin esittelyä Laurean LbD-konferenssissa o Osallistuminen Terveys- ja hyvinvointi sekä TERVE-sos messuilla o Osallistuminen Isännöitsijäliiton tms. asukasyhdistysten tilaisuuksiin o Tulosten levittäminen kansainvälisissä konferensseissa o Loppuraportti 11.2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Suurpellon alueella: o Yhteistilaisuus Suurpellon alueella syksyllä o Projektin päätösseminaari pidetään Suurepellon alueella syksyllä 2012 Projektin kohderyhmälle: EURA JÄRJESTELMÄ 12/16

13 o Työpajat ja yhteistyöseminaarit syksyllä 2010 kerran kuukaudessa, 2011 ja 2012 kaksi kertaa lukukaudessa. o Web-pohjainen sisäinen tiedottaminen syksystä 2010 alkaen. Projektin välillisille kohderyhmille: o Asukas-/toimijaraadit käynnistetään syksystä 2010 alkaen. o Mahdollinen paikallisradiotoiminta syksystä 2011 alkaen. Valtakunnalliset koulutus-, hyvinvointi- ja muiden alojen toimijat: o OKM ja OPH edustajien tiedottaminen projektin aikana ja päättyessä 2012 o Laurean LbD-konferenssi huhtikuussa 2011 ja 2012 o Terveys- ja hyvinvointimessut vuosittain loka-marraskuussa 2010 alkaen. o TERVE-sos messut toukokuussa 2011 ja o Isännöitsijäliiton tms. asukasyhdistysten tilaisuudet 2011 ja o Kansainväliset konferenssit 2011 ja o Loppuraportti julkaistaan Laurean julkaisusarjassa elektronisena ja painettuna 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa säilytetään Omnian ja Laurean arkistosääntömääräysten mukaisesti. Säännöissä on otettu huomioon ESR-aineiston noudattamista koskevat ohjeet. Omnian ja Laurean arkistointivastaavat ovat tietoisia ESR-aineiston dokumentointiin ja arkistointiin liittyvistä vaatimuksista. Arkistointivastaavat, projektipäällikkö ja projektin ohjausryhmä käyvät arkistosäännöt läpi ennen projektin aloittamista. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Yhteensä Arvonlisävero EURA JÄRJESTELMÄ 13/16

14 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Omnia ja Laurea ovat myöntäneet omarahoitusta projektille; Omnialla on Laurean kanssa päivämäärälle päivätty ja allekirjoitettu yhteistyösopimus. Liite 1. EURA JÄRJESTELMÄ 14/16

15 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Projektille ei ole haettu muuta rahoitusta De minimis -sääntöselvitys Ei koske tätä hanketta, koska hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat sekä Omnian että Laurean opetus- ja kehityshenkilöstö. Välillisinä toimijoina ovat alueen asukkaat ja muut toimijat. Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja oppimisympäristön kehittäminen. Projektin rahoitus on anottu vain koulutuksen ja oppimisympäristön kehittämiseen. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Aiesopimus Yhteistyösopimus Hallintosääntö HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja EURA JÄRJESTELMÄ 15/16

16 sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Sampo Suihko Kuntayhtymän johtaja EURA JÄRJESTELMÄ 16/16

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Innovaatiotoiminnan verkostoituminen Koulii hankkeen alkuvaiheessa

Innovaatiotoiminnan verkostoituminen Koulii hankkeen alkuvaiheessa Innovaatiotoiminnan verkostoituminen Koulii hankkeen alkuvaiheessa Soile Juujärvi ja Kaija Pesso Laurea-ammattikorkeakoulu Koulutuksen innovaatio & integraatio - hanke KOULII (2010-2012) Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Valokuvausprojekti opetuskokeiluna

Valokuvausprojekti opetuskokeiluna Parasta Arkea 24/7 : Valokuvausprojekti opetuskokeiluna Lund, Arminen KOULII-hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio hanke, KOULII (2010-2012), on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ja Laurea

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3286/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.2.2009 Diaarinumero LLH-2009-00266/Ha-7 Käsittelijä Pohjonen Olli

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi Yhteyshenkilön asema yhteisössä

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Mihin seurantalomakkeita tarvitaan? Euroopan komission edellytys, jäsenvaltio

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 15.11.2010 80/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan organisointi

Kehittämistoiminnan organisointi Kehittämistoiminnan organisointi Tutkimus-, opetus- ja kehittämisteema työryhmän työskentelyä varten tehty esitys Elise Kosunen ja Kristiina Laiho 1 10.4.2017 Esityksen pohjana on Väli-Suomen kehittäjäryhmän

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot