Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 4 14) (asiankohdat 1 7, 12 14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 4 14) (asiankohdat 1 7, 12 14)"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 10/ (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai klo Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras, pj. prof. Risto Rinne prof. Jukka Husu prof. Arja Virta (asiankohdat 1 2, 4 14) prof. Arto Jauhiainen prof. Maarit Silvén yliopistotutk. Jaana Lepistö leht. Kristiina Heikkilä leht. Ulla Rohiola leht. Päivi Pihlaja koul.suunn. Minna Aslama (asiankohdat 1 7, 12 14) opisk. Masi-Pekka Rydman opisk. Oskari Arell opisk. Asta Vainionpää opisk. Anni Mäki opisk. Pirita Talikka (prof. Joel Kivirauma) (prof. Pasi Koski) (prof. Harry Silfverberg) (apulaisprof. Tero Järvinen) (prof. Eila Lindfors) (yliopistonleht. Lauri Kemppinen) (yliopisto-opett. Anu Tuominen) (leht. Ritva Aarras-Saari) (leht. Annukka Jauhiainen) (koul.suun. Annina Laakso) (opisk. Miikka Korventausta) (opisk. Milja Lappalainen) (opisk. Elena Zhbankova) (opisk. Eveliina Alari) (opisk. Karoliina Koskinen) t koulutussuunnittelija Minna Aslama tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Sihteeri opintoneuvoja Laura Eklund 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu kokoukseen on lähetetty Kutsu on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Turun yliopiston johtosäännön 30 :n mukaan Hallintoelin voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.. n päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirja 10/ (11) 2. Ilmoitusasiat Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite). 3. Dosentin arvon myöntäminen Jan Löfströmille Turun yliopiston johtosäännön 46 :n mukaan rehtori voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Esityksen dosentin arvon myöntämisestä tekee tiedekunnan johtokunta. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, ellei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Tiedekunnan johtokunta voi edellyttää, että hakijan on opetustaitonsa osoittamiseksi annettava julkinen opetusnäyte. PhD, dosentti Jan Löfström on hakenut yhteiskunnallishistoriallisen kasvatuksen dosentin arvoa. Opettajankoulutuslaitos puoltaa hakemusta. 1/ Opettajankoulutuslaitoksen johtajan lausunto Löfströmin dosentuurista Jan Löfström on suorittanut yleisen historian maisterin tutkinnon vuonna 1989 (HY) ja tohtorin tutkinnon sosiologiasta vuonna 1994 (University of Essex). Jyväskylän yliopisto on myöntänyt hänelle historiallisen antropologian dosentin arvon vuonna Löfströmin tutkimustyö on siirtynyt sosiologian alan väitöskirjan valmistumisen jälkeen vähitellen kasvatustieteen suuntaan. Vuodesta 1999 lähtien hän on toiminut Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan lehtorin tehtävässä (muutettu vuonna 2002 yliopistonlehtorin tehtäväksi). Löfströmin hakemuksen mukaan hänen tutkimusintressinsä ovat vahvasti poikkitieteelliset. Hän on tehnyt tutkimusta historian, sosiologian, antropologian ja kasvatustieteen alalta. Hänen n. sadasta tieteellisestä julkaisusta n. 70 liittyy yhteiskunnallis-historiallisen kasvatuksen alaan. Löfströmin hakemus on nähtävillä valmistelijalla ja kokouksessa. Tieteellisen pätevyyden osalta dosentilla tulee olla perusteelliset taidot omalta alaltaan ja julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kysy itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Dosentin arvoa hakevan tulee täyttää tieteenalakohtaiset minimivaatimuksen julkaisujen osalta. Kasvatustieteiden tiedekunnassa minimivaatimus on vähintään kahden väitöskirjan verran tiedekunnan tieteelliset vaatimukset täyttäviä julkaisuja laitoksen tai tiedekunnan toimintaan ja profiiliin liittyviltä aloilta. Dekaani valitsi hakijan tieteellistä pätevyyttä arvioiviksi asiantuntijoiksi professori Pentti Moilasen ja professori Bengt Shüllerqvistin. Kumpikaan ei ilmoittanut olevansa hallintolain :ssä tarkoitetulla tavalla esteellinen eikä Löfströmillä ollut huomauttamista valinnan johdosta. Moilasen saapuneen lausunnon mukaan hakijan tiedot ovat riittävän laajat dosentuurin alaan kuuluvista ilmiöistä. Hänen mukaansa haki-

3 Pöytäkirja 10/ (11) jan monipuolinen kokemus tutkimusyhteistyöstä, tutkimushankkeista sekä tutkimusten arvioinnista yhdistettynä tieteellisin julkaisuihin kertoo eittämättä kyvystä itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Moilanen esittää dosentin arvon myöntämistä Löfströmille. Shüllerqvistin saapuneen lausunnon mukaan arvioidut julkaisut osoittavat laajaa tietämystä dosentuurin alan kannalta tärkeiltä tieteenaloilta, osoittavat laajaa alan lähteiden hyödyntämistä ja tieteellisten näkökulmien hallintaa. Shüllerqvist toteaa, että Löfströmin ansiot ovat riittävät dosentuurin alaan. Hän suosittaa dosentin arvon myöntämistä Löfströmille. 2/ Asiantuntijalausunto Moilanen 3/ Asiantuntijalausunto Shüllerqvist Jan Löfströmin maisterin tutkintoon sisältyy historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyys. Hän on lisäksi suorittanut erillisinä opintoina kasvatustieteen syventävät opinnot (120 ECTS) Helsingin yliopistossa vuonna Löfström on toiminut yliopistollisissa opetustehtävissä noin viidentoista vuoden ajan (1999 lähtien). Hän on myös osallistunut opetusharjoittelijoiden ohjaukseen. Löfström on aikaisemmin opettanut myös perusasteella ja toisen asteen opetuksessa. Hän on antanut hyväksytyn opetusnäytteen Jyväskylän yliopiston myöntämän dosentin arvon hakuprosessissa. Dosentin arvon myöntäminen merkitsee sitä, että Löfströmillä on katsottu olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito. Löfström on osallistunut lukuisien kasvatusalan seminaaritöiden ja noin 25 maisteritutkinnon opinnäytetyön ohjaukseen. Parhaillaan hän toimii viiden tohtoriopiskelijan ohjaajana. Hakijan esittämien pedagogisten ansioiden ja laajan yliopistollisen opetuskokemuksen perusteella voidaan todeta, että Löfströmillä on dosentuurin arvon myöntämiseen edellytettävä hyvä opetustaito. Löfströmiltä ei tästä syystä edellytetty opetusnäytteen antamista ko. dosentuurin arvon hakemisen yhteydessä. Edellä esitetyn ja asiantuntijoiden lausuntojen perusteella voitaneen katsoa, että hakija täyttää dosentin arvon myöntämiseen vaadittavat kriteerit. n päätösehdotus Tiedekunta päättää tehdä rehtorille esityksen yhteiskunnallis-historiallisen kasvatuksen dosentin arvon myöntämiseksi PhD, dosentti Jan Löfströmille. 4. Vierailevan professorin arvon esittäminen professori Lisbeth Lundahlille Visiting professor tai vieraileva professori on toisesta yliopistosta opetusta antamaan tai tutkimusta tekemään määräajaksi kutsuttu professori. Arvo voidaan myöntää henkilölle, joka toimii tai on toiminut professorina yliopistossa tai vastaavassa organisaatiossa. Arvo voidaan myöntää myös muulle kuin professorille.

4 Pöytäkirja 10/ (11) Yliopiston ohjeen mukaan tiedekunnan johtokunta tekee esityksen rehtorille arvonimen myöntämiseksi. Esityksen saatuaan rehtori tekee päätöksen henkilölle myönnettävästä visiting professorin tai vierailevan professorin arvosta. Kasvatustieteiden laitos on esittänyt vierailevan professorin arvon myöntämistä professori Lisbeth Lundahlille. Arvoa esitetään ajalle Lundahl on antanut suostumuksensa arvon esittämiseen. Lundahl on yksi tunnetuimpia kansainvälisen vertailevan koulutustutkimuksen harjoittajia. Lisbeth Lundahl toimii professorina Umeån yliopistossa lapsi- ja nuorisokoulutuksen, erityispedagogiikan ja opinto-ohjauksen laitoksella. Hän on toiminut Umeån yliopisto vararehtorina vuosina Lundahl on myös Euroopan Kasvatustieteellisen Tutkimusseuran (EERA) pääsihteeri. Hän toimii yhtenä projektijohtajana kasvatustieteen laitokselle sijoittuvassa pohjoismaisessa huippuyksikössä Nordic Centre of Excellence: Justice through education in the Nordic countries (JustEd). Lundahlin tutkimusalueita ovat ruotsalaisen yhteiskunnan koulutusjärjestelmän tehtävät ja vaikutukset, sekä suurten sosiaalisten toimijoiden koulutusideologiat ja -strategiat ja 2000-luvuilla. Viime vuosina hän on keskittynyt tutkimaan koulutuksen muotojen ja hallinnon muutosta, etenkin koulutuksen desentralisaatio- ja deregulaatiokehitystä sekä markkinaideologian nousua nykyisessä Ruotsissa eurooppalaista taustaa vasten. Hän on samalla merkittävä lokaalin nuorisopolitiikan ja koulun ja työelämän siirtymien ja kytkösten tutkija sekä Euroopan uusien koulutuksen laatua kuvaavien indikaattorien tutkija. Lundahlin työskentely vierailevana professorina mahdollistaa jo sovitusti tiiviin vertailevan koulutuksen ja koulutuspolitiikan tutkimuksen Suomen ja Ruotsin toisistaan varsin etäälle eriytyneitä kansallisia järjestelmiä vertaillen. Samoin Lundahl tulee aktiivisesti osallistumaan kolmen maan nuorisoon kohdentuvaan CELEssä menoillaan olevaan suureen tutkimushankkeeseen. 4/ CV Lisbeth Lundahl n päätösehdotus Johtokunta päättää tehdä rehtorille esityksen visiting professor -arvon myöntämiseksi professori Lisbeth Lundahlille vuosille Vierailevan professorin arvon esittäminen professori Diane Reaylle Visiting professor tai vieraileva professori on toisesta yliopistosta opetusta antamaan tai tutkimusta tekemään määräajaksi kutsuttu professori. Arvo voidaan myöntää henkilölle, joka toimii tai on toiminut professorina yliopistossa tai vastaavassa organisaatiossa. Arvo voidaan myöntää myös muulle kuin professorille. Yliopiston ohjeen mukaan tiedekunnan johtokunta tekee esityksen rehtorille arvonimen myöntämiseksi. Esityksen saatuaan rehtori tekee päätöksen

5 Pöytäkirja 10/ (11) henkilölle myönnettävästä visiting professorin tai vierailevan professorin arvosta. Kasvatustieteiden laitos on esittänyt vierailevan professorin arvon myöntämistä professori Diane Reaylle. Arvoa esitetään vuosille Reay on antanut suostumuksensa arvon esittämiseen. Professori Diane Reay on sosiologi, joka toimii kasvatustieteen professorina Cambridgen yliopistossa Englannissa. Professori Reay on kasvatussosiologian, koulutuspolitiikan, yhteiskuntaluokkien ja koulutuksen suhteiden sekä sukupuolen ja koulutuksen välisten suhteiden johtavia tutkijoita Euroopassa. Hänen julkaisutuotantonsa on erittäin runsas ja hän osallistuu hyvin aktiivisesti edustamansa eurooppalaisen tiedeyhteisön toimintaan ja seminaareihin. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut laajoista aiheista kuten yksilön ja yhteiskunnan sekä subjektiivisen ja materiaalisen välisistä suhteista. Hänen tutkimuksissaan on vahva teoreettinen suuntaus ja hän on pyrkinyt rakentamaan teoriaa yhteiskuntaluokista suhteessa sukupuoleen, etniseen alkuperään ja koulutukseen. Näin hän on tutkinut mm. vanhempien osallistumista koulutukseen, lasten suhdetta kaupunkitilaan, poikien alisuoriutumista koulutuksessa ja tummaihoisen väestön lisäkoulutusta, korkeakoulutukseen pääsyä, tyttöjen menestystä koulussa ja oppilaiden vertaisryhmien kulttuureja. Hänen tutkimustaan luonnehtii vahva sosiaalisen oikeudenmukaisuuden agenda sekä koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tutkimus. Diane Reay on usean tiedejournalin päätoimittaja ja toimittaja sekä toimituskunnan jäsen, kuten mm. the British Journal of Sociology of Educationin, the Journal of Education Policyn ja the Cultural Sociologyn. Diane Reayn tutkimus kohdentuu CELEn, kasvatustieteiden laitoksen ja pohjoismaisen huippuyksikön Nordic Centre of Excellence: Justice through education in the Nordic countries (JustEd) tutkimustoimintaan ja tutkijakoulutukseen. 5/ CV Diane Reay n päätösehdotus Johtokunta päättää tehdä rehtorille esityksen visiting professor -arvon myöntämiseksi professori Diane Reaylle vuosille Vierailevan professorin arvon esittäminen professori Simone Volet lle Visiting professor tai vieraileva professori on toisesta yliopistosta opetusta antamaan tai tutkimusta tekemään määräajaksi kutsuttu professori. Arvo voidaan myöntää henkilölle, joka toimii tai on toiminut professorina yliopistossa tai vastaavassa organisaatiossa. Arvo voidaan myöntää myös muulle kuin professorille. Yliopiston ohjeen mukaan tiedekunnan johtokunta tekee esityksen rehtorille arvonimen myöntämiseksi. Esityksen saatuaan rehtori tekee päätöksen

6 Pöytäkirja 10/ (11) henkilölle myönnettävästä visiting professorin tai vierailevan professorin arvosta. Opettajankoulutuslaitos on tehnyt esityksen vierailevan professorin arvon myöntämiseksi professori Simone Volet lle. Arvoa esitetään ajalle Volet on antanut suostumuksensa arvon esittämiseen. Professori Volet on toiminut tiedekunnan vierailevana professorina vuodesta 2010 lähtien. Simone Volet työskentelee professorina Murdochin yliopistossa (Australia) kasvatustieteen tiedekunnassa. Hän on kansainvälisesti hyvin ansioitunut tukija, jonka tuotanto kohdentuu erityisesti motivaation, itse- ja sosiaalisen säätelyn, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja korkeakoulutuksen sekä oppimisen ja ohjauksen alueille. Volet lla on lukuisia tieteellisiä luottamus- ja asiantuntijatehtäviä. Professori Volet n ansioihin voi tutustua tarkemmin Murdochin yliopiston sivuilla ( Professori Volet n rooli tiedekunnan vierailevana professorina on tutkimuksen kannalta merkittävä. Hän toimii opettajankoulutuslaitoksen tutkimusprojekteissa, osallistuu jatkotutkintokoulutukseen ja -ohjaukseen, antaa opetusta LLEES-maisteriohjelmassa sekä toimii vierailevana luennoitsijana. n päätösehdotus Johtokunta päättää tehdä rehtorille esityksen visiting professor -arvon myöntämiseksi professori Simone Volet lle vuosiksi Vierailevan professorin arvon esittäminen professori Johann Gruberille Visiting professor tai vieraileva professori on toisesta yliopistosta opetusta antamaan tai tutkimusta tekemään määräajaksi kutsuttu professori. Arvo voidaan myöntää henkilölle, joka toimii tai on toiminut professorina yliopistossa tai vastaavassa organisaatiossa. Arvo voidaan myöntää myös muulle kuin professorille. Yliopiston ohjeen mukaan tiedekunnan johtokunta tekee esityksen rehtorille arvonimen myöntämiseksi. Esityksen saatuaan rehtori tekee päätöksen henkilölle myönnettävästä visiting professorin tai vierailevan professorin arvosta. Opettajankoulutuslaitos on tehnyt esityksen vierailevan professorin arvon myöntämiseksi professori Johann Gruberille. Arvoa esitetään vuosille Gruber on antanut suostumuksensa arvon esittämiseen. Johann Gruber työskentelee kasvatustieteiden professorina Regensburgin yliopistossa Saksassa. Hänen tutkimustyönsä painopiste on oppimistutkimus ja asiantuntijuuden rakentuminen. Hänen tutkimusprojektinsa rakentuvat tällä hetkellä ammattien eettisten kysymysten, vuorovaikutteisen oppimisen, kuvantamismetodien, simulaatioiden, sosiaalisten verkostojen ja taidealalla tapahtuvan oppimisen ympärille.

7 Pöytäkirja 10/ (11) Professori Gruber on jo aikaisemmin työskennellyt Turun yliopistossa mm. sapattivapaittensa aikana ja niiden lisäksi useiden kansainvälisten apurahojen turvin. Lyhyitä vierailuja ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia ja Saksan DAAD. Tällä hetkellä Gruber johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Nuotinluku: Silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen. Kyseessä on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen yhteinen nelivuotinen ( ) konsortiohanke, joka tutkii nuotinlukijoiden silmänliikkeitä musiikillisen asiantuntijuuden kehityksen ja kognitiivisten taitojen näkökulmasta. Vuonna 2000 Gruber sai oman maansa myöntämän tunnustuksen hyvästä opetustyöstä (Teaching Award of Bavarian State Universities). Hän on toiminut jäsenenä Saksan kasvatustieteiden tutkimus- ja arviointineuvostossa (Review Board "Educational Science" of the German Research Foundation, Deutsche Forschungsgemeinschaft) ja arvioitsijana n. 35 eri kansainvälisessä aikakauslehdessä ja noin 30 kansainvälisessä tutkimusjärjestössä. Hän on myös työskennellyt oman tiedekuntansa laitosjohtajana, dekaanina ja yliopistonsa hallituksen jäsenenä ja vararehtorina. Professori Gruber on EARLI-järjestön seuraava presidentti eli Presidentelected ja hänen roolinsa kansainvälisten yhteyksien edistäjänä on tämänkin vuoksi merkittävä. Viime vuosien aikana hän on erityisesti pyrkinyt edistämään nuorten tutkijoiden asemaa mm. järjestämällä tohtoriopiskelijoille kansainvälisiä seminaareja. Professori Gruber osallistuu opettajankoulutuslaitoksen hankkeisiin, joiden aihepiirit liittyvät mm. lääketieteen opetukseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen lääkäriksi opiskelun myötä sekä asiantuntijuustutkimukseen ylipäätänsä, osana korkeakoulutusta sekä työelämän yhteydessä. Hän antaa opetusta tiedekunnan tohtoriopiskelijoille sekä ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisesti. Lisäksi hän on jo useiden vuosien ajan antanut opetusta tiedekunnan kansainvälisessä maisteriohjelmassa Learning, Learning environments and Educational Systems (LLEES). Tiedekunta on aloittanut LLEESohjelman myötä tiiviin yhteistyön Douple Degree -tutkinnon muodossa Regensburgin yliopiston kanssa, ja professori Gruber toimii oman yliopistonsa Douple Degree -ohjelman vastuullisena johtajana. Tämän yhteistyön kautta professori Gruber osallistuu myös LLEESin maisteriohjelmassa opiskelevien graduohjaukseen. Tiiviin yhteistyön ansiosta tiedekunta myönsi professori Gruberille Senior Fellow -arvon ajalle / CV Johann Gruber n päätösehdotus Johtokunta päättää tehdä rehtorille esityksen visiting professor -arvon myöntämiseksi professori Johann Gruberille vuosille

8 Pöytäkirja 10/ (11) 8. Ehdotuksen tekeminen liikunnan sivuaineopintoihin (aineopinnot 35 op, OKL) valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2015 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ovat (aikaisempi sopimus , joka tarkistettu , , ) solmineet sopimuksen liikunnan sivuaineopintojen järjestämisestä Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Sivuaineopintojen perusopinnot järjestetään opettajankoulutuslaitoksen molemmissa yksiköissä ja aineopinnot toteutetaan yksiköiden yhteistyönä. Sopimuksen mukaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta tekee ehdotuksen liikunnan aineopintojen valintaperusteista ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta tekee päätöksen valintaperusteiden hyväksymisestä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta päättää myös valintaperusteisiin liittyvistä päivämääristä (mm. hakuaika, valintakokeet, tulosten julkaiseminen). Luokanopettajan, käsityön- ja lastentarhanopettajan koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Jaana Lepistö, vpj. Kristiina Heikkilä) on valmistellut kokouksessaan ehdotuksen liikunnan sivuaineopintoihin valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi Vuoden 2014 valintaperusteisiin verrattuna ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että opintoihin valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2014 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen Asialiite 1/ Liikunnan sivuaineopintoihin valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet 2015 koulutussuunnittelija Minna Aslama n päätösehdotus Tehdään ehdotus liikunnan sivuaineopintoihin valittavien opiskelijoiden määräksi ja valintaperusteiksi 2015 asialiitteen 1/ mukaisesti. 9. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op, OKL Turku) aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille, valittavien opiskelijoiden määrän ja valintaperusteiden hyväksyminen 2015 Luokanopettajan, käsityön- ja lastentarhanopettajan koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Jaana Lepistö, vpj. Kristiina Heikkilä) on valmistellut kokouksessaan Turun yksikön tuottamiin, aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin valittavien opiskelijoiden määrän ja valintaperusteet Vuoden 2014 valintaperusteisiin verrattuna ei ehdoteta merkittäviä muutoksia. Asialiite Korjattu asialiite 2/ Aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet 2015 koulutussuunnittelija Minna Aslama

9 Pöytäkirja 10/ (11) n päätösehdotus Hyväksytään aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattujen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet 2015 asialiitteen 2/ mukaisesti. Hyväksyttiin aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattujen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet 2015 korjatun asialiitteen 2/ mukaisesti. 10. Terveystiedon aineopintoihin (35 op, OKL) valittavien opiskelijoiden määrän ja valintaperusteiden hyväksyminen 2015 Luokanopettajan, käsityön- ja lastentarhanopettajan koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Jaana Lepistö, vpj. Kristiina Heikkilä) on valmistellut kokouksessaan terveystiedon aineopintoihin (35 op) valittavien opiskelijoiden määrän ja valintaperusteet vuodelle Vuoden 2014 valintaperusteisiin verrattuna ei ehdoteta merkittäviä muutoksia. Asialiite 3/ Terveystiedon aineopintoihin (35 op) valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet 2015 koulutussuunnittelija Minna Aslama n päätösehdotus Hyväksytään terveystiedon aineopintoihin valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet 2015 asialiitteen 3/ mukaisesti. Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti. 11. Perusteiden hyväksyminen erillisten opintojen suorittamiselle kasvatustieteiden tiedekunnassa (OKL) lukuvuonna Luokanopettajan, käsityön- ja lastentarhanopettajan koulutuksien valmisteluryhmä (pj. Jaana Lepistö, vpj. Kristiina Heikkilä) on valmistellut kokouksessaan perusteet erillisten opintojen suorittamiselle opettajankoulutuslaitoksessa. Kasvatustieteiden koulutuksen, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman valmisteluryhmä valmistelee asialiitteen muun osuuden. Asialiite 4/ Perusteet erillisten opintojen suorittamiselle kasvatustieteiden tiedekunnassa (OKL) lv (merkitty asialiitteeseen harmaalla värillä) koulutussuunnittelija Minna Aslama n päätösehdotus Hyväksytään perusteet erillisten opintojen suorittamiselle kasvatustieteiden tiedekunnassa (OKL) lv asialiitteen 4/ mukaisesti. Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

10 Pöytäkirja 10/ (11) 12. KM Leena Liusvaaran väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu KM Leena Liusvaaran väitöstilaisuus pidettiin Väitöskirjan Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia ohjaajina ovat toimineet professori Risto Rinne, emeritaprofessori Soili Keskinen ja professori Kimmo Lehtonen. Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän professori Vuokko Niirasen lausunto sekä arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat liitteinä. Arvosteluryhmään kuului väitöskirjan ensimmäisen ohjaajan ja vastaväittäjän lisäksi professori Erno Lehtinen. KM Leena Liusvaaralla ei ollut huomautettavaa lausunnosta. Yliopiston johtosäännön 21 :n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. 7/ Vastaväittäjän lausunto Liusvaara 8/ Arvosanaehdotus Liusvaara tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu n päätösehdotus Hyväksytään KM Leena Liusvaaran väitöskirja arvosanalla hyvä (3). Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätöksentekoon osallistuivat Marja Vauras, Risto Rinne, Jukka Husu, Arja Virta, Tero Järvinen, Eila Lindfors, Jaana Lepistö, Kristiina Heikkilä ja Päivi Pihlaja. 13. KM Annukka Muurin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu KM Annukka Muurin väitöstilaisuus pidettiin Väitöskirjan Kielestä kiinni. Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut ohjaajina ovat toimineet emeritaprofessori Soili Keskinen ja professori Marjaana Soininen. Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän professori Arto Kallioniemen lausunto sekä arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat liitteinä. Arvosteluryhmään kuului väitöskirjan ensimmäisen ohjaajan ja vastaväittäjän lisäksi professori Arja Virta. KM Annukka Muurilla ei ollut huomautettavaa lausunnosta. Yliopiston johtosäännön 21 :n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. 9/ Vastaväittäjän lausunto Muuri 10/ Arvosanaehdotus Muuri tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu n päätösehdotus Hyväksytään KM Annukka Muurin väitöskirja arvosanalla hyvä (3). Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

11 Pöytäkirja 10/ (11) Päätöksentekoon osallistuivat Marja Vauras, Risto Rinne, Jukka Husu, Arja Virta, Tero Järvinen, Eila Lindfors, Jaana Lepistö, Kristiina Heikkilä ja Päivi Pihlaja. 14. KM Manne-Pekka Kallion väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu KM Manne-Pekka Kallion väitöstilaisuus pidettiin Väitöskirjan Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa ohjaajina ovat toimineet emeritusprofessori Juhani Peltonen ja dosentti Mika Metsärinne. Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän professori Christina Nygren-Landgärdsin lausunto sekä arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat liitteinä. Arvosteluryhmään kuului väitöskirjan ensimmäisen ohjaajan ja vastaväittäjän lisäksi professori Eila Lindfors. KM Manne-Pekka Kalliolla ei ollut huomautettavaa lausunnosta. Yliopiston johtosäännön 21 :n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. 11/ Vastaväittäjän lausunto Kallio 12/ Arvosanaehdotus Kallio tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu n päätösehdotus Hyväksytään KM Manne-Pekka Kallion väitöskirja arvosanalla kiitettävä (4). Johtokunta päätti yksimielisesti lehtori Päivi Pihlajan esityksestä jättää KM Manne-Pekka Kallion väitöskirjan hyväksymisen ja arvostelun pöydälle, jotta kaikilla päätöksentekoon osallistuvilla on mahdollisuus perehtyä väitöskirjaan arvostelun kannalta riittävästi. Asia käsitellään seuravassa johtokunnan kokouksessa. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Marja Vauras Sihteeri Laura Eklund

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 28.4.2015 klo 10.00 10.28 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10) Kokouskutsu 9/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 24.11.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 3, 5 6, 8 9)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 3, 5 6, 8 9) Kokouskutsu 11/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 4.11.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4) Pöytäkirja 3/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 17.3.2015 klo 10.00 10.21 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 8/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 27.10.2015 klo 10.00 10.20 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 12/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 2.12.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 8.6.2016 klo 10.10 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) 1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) 1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 4/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 11.5.2016 klo 10.03 11.51 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 1/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.2.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Kokouskutsu 4/ (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00

Kokouskutsu 4/ (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00 Kokouskutsu 4/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.5.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 12/2014 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 2.12.2014 klo 10.03 11.07 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 6/2013 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 3.9.2013 klo 10.00-11.18 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 2/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet tiistai 11.2.2014 klo 11.05 11.35 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 4/2014 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 15.4.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. prof. Arja Virta asiat 1-4, 6, 8 (prof.

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. prof. Arja Virta asiat 1-4, 6, 8 (prof. Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 10:00-11:05 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 4/2015 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.4.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Pöytäkirja 7/ (6)

Pöytäkirja 7/ (6) Pöytäkirja 7/2017 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 14.6.2017 klo 10.03 11.18 Paikka Jäsenet t Sihteeri Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Jukka Husu. opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Jukka Husu. opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 9/2013 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 26.11.2013 klo 10.06-11.17 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 10/2017 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 10.00 Paikka Jäsenet Valmistelijat Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 5/2014 1 (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 13.5.2014 klo 10.00 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 10/2017 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet Valmistelijat keskiviikko 27.9.2017 klo 10.02 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 7, 16 23)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 7, 16 23) Kokouskutsu 6/2014 1 (13) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 27.5.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras, (pj , paikalla asiakohdat 13-15)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras, (pj , paikalla asiakohdat 13-15) Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 5.11.2013 klo 10.06-11.52 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Kokouskutsu 5/ (5)

Kokouskutsu 5/ (5) Kokouskutsu 5/2017 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 26.4.2017 klo 10.00 Paikka Jäsenet Valmistelija Sihteeri Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 10/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Kokouskutsu 6/2015 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 1.9.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 3/2016 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 20.4.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat , 20 21)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat , 20 21) Pöytäkirja 5/2014 1 (13) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 13.5.2014 klo 10.00 11.45 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 15.4.2014 klo 10.02 11.25 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 6 8)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 6 8) Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 1.9.2015 klo 10.00 11.50 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiakohdat 1 2 ja 4 11)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiakohdat 1 2 ja 4 11) Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 24.2.2016 klo 10.00 12.37 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. 1 18, paikalla asiankohdat (paikalla asiankohdat 1 18)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. 1 18, paikalla asiankohdat (paikalla asiankohdat 1 18) Pöytäkirja 6/2014 1 (16) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet tiistai 27.5.2014 klo 10.03 14.16 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 10/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet t Sihteeri keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00 12.30 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Kokouskutsu 5/2013 1 (12) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.5.2013 klo 10.00 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) paikalla asiakohdat paikalla asiakohdat 1 5, 7 16

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) paikalla asiakohdat paikalla asiakohdat 1 5, 7 16 Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 20.4.2016 klo 10.01 10.39 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 2/2016 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 30.3.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 8/2016 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 28.9.2016 klo 14.01 16.44 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 8/2016 1 (8) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 28.9.2016 klo 14.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 5/2013 1 (14) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.5.2013 klo 10.04-11.06 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (paikalla asiakohdat 1 13) (asiakohdat 1 8, 15)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (paikalla asiakohdat 1 13) (asiakohdat 1 8, 15) Pöytäkirja 10/2015 1 (10) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 22.12.2015 klo 10.00 12.30 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet Kutsuttu

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 7/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 31.8.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

Asialista 10A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Asialista 10A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 10A/2011 1 (6) Johtokunnan kokous Aika tiistai 25.10.2011 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 9 14)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 9 14) Kokouskutsu 10/2015 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 22.12.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet Kutsuttu asiantuntija

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 7/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 31.8.2016 klo 10.02 12.02. Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 9/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet t Sihteeri keskiviikko 12.10.2016 klo 10.00 14.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

Kokouskutsu 9/ (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00

Kokouskutsu 9/ (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00 Kokouskutsu 9/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.10.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 12A/2012 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.12.2012 klo 9.15 9.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 4A/2017 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.3.2017 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.3.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto POYTAKIRJA 9/2011 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jasen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 9A/2011 1 (6) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 28.9.2011 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

0 U L U N YLI OPISTO UNIVERSITY of OULU

0 U L U N YLI OPISTO UNIVERSITY of OULU BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUS 0 U L U N YLI OPISTO BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAA KETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 14.4.20 14 kello 13:00 Paikka Kokoushuone

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2013 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Asialista 1A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Asialista 1A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 1A/2012 1 (6) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 18.1.2012 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokous: Keskiviikko 13.11.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 15.4.2010.

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 11B/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 16.12.2015 klo 9.15 9.55 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Läsnä

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 9A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.9.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 10A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 14.12.2016 klo 9.15 10.10 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieleellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadeltaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seiklcula

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 Aika Paikka tiistaina 31.1.2012 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Pöytäkirja 8 A/2016 1 (5) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.40 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 2 A/2015

Johtokunnan kokous 2 A/2015 Pöytäkirja 2 A/2015 1 (6) Johtokunnan kokous 2 A/2015 Aika tiistai klo 12.15-12.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 5/2016 1 (12) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 25.5.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 13A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 17.12.2014 klo 9.15 10.00 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot