Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma"

Transkriptio

1 Matti Hakanen Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 Matti Hakanen Modulcon Oy Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tuella

3 Tiivistelmä Hakanen, Matti (1997). Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Modulcon Oy. Projektin tavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään verkostojen ja erityisesti pk-yritysten muodostamien verkkojen organisoinnin ja johtamisen erityispiirteitä. Tavoitteena oli selvittää johtamisen osatekijöitä sekä kehittää ideoita johtamisen kuvaamiseen ja parantamiseen sekä tehdä näiden pohjalta ehdotuksia pk-yritysten verkostoitumisen kehittämiseksi. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimusstrategialla seuraamalla yhden pk-yritysverkon toimintaa lähes kahden vuoden ajan vuosina Yritysten välisten erilaisten yhteistyöhankkeiden määrä on viimeisten vuoden aikana lisääntynyt lähes räjähdyksenomaisesti. Verkostojen muodostumisesta on tullut yhä selvemmin uusi tapa organisoida liiketoimintaa. Perustellusti voidaan puhua jopa eräänlaisesta paradigmamuutoksesta tai uuden paradigman synnystä yritystoiminnassa. Tutkimuksessa on paneuduttu entistä enemmän myös pienyritysten verkostoihin ja niiden ongelmiin. Yhä useammat ovat todenneet tärkeimmäksi yhteistyön epäonnistumisen syyksi huonon johtamisen. Verkostoja voidaan tarkastella eri näkökulmista. Nämä näkökulmat, yhteistyön ulottuvuudet, voidaan pelkistää kolmeen, joita tässä tutkimuksessa kutsutaan sosiopsykologiseksi, strategiseksi ja johtamisnäkökulmaksi. Päähuomio tutkimuksessa kohdistui verkostojen johtamisnäkökulmaan. Tutkimuksessa sovellettiin aikaisempia, lähinnä yksittäisen (perinteisen) organisaation, hierarkian, johtamis- ja organisaatioteorioita ja -käsitteitä, pyrkien selvittämään, miltä osin ne soveltuvat yhteistyöorganisaation, verkon, johtamisen tarkasteluun ja kuvaamiseen ja miltä osin toisaalta tarvittaisiin uusia käsitteitä tutkimuksen aineistosta esiin nousevien tekijöiden perusteella. Tutkimuksen lähtökohtana oli johtamisnäkökulman jakaminen kolmeen dimensioon, jotka ovat organisaatiorakenne, johtajuus ja liikkeenjohto. Aikaisemmista suhteellisen suppeista sisältömääritelmistä on tutkimuksen avulla lavennettu johtamisnäkökulman sisältöä erityisesti johtajuuskäsitteiden suuntaan. Johtajuus verkossa on monivivahteinen ilmiö, joka poikkeaa monessa suhteessa tilanteesta yksittäisessä organisaatiossa. Erityyppisen johtajuuden tarve ja käyttö riippuu verkon tilanteesta, kontekstista ja elinkaarivaiheesta. Johtaminen pk-yritysten yhteistyössä on voimakkaasti tilannesidonnaista. Johtamisella ja johtajuudella on tämänkin tutkimuksen perusteella merkittävä osa pk-yritysten verkoissa, myös niitä on johdettava. Yhteistyötä pitää johtaa harkitun proaktiivisesti, ei niin kuin yleensä näyttää tapahtuvan eli reaktiivisesti. Tutkimuksen perusteella esitetään tulevaisuuteen ja pk-yritysten verkostoitumisen edistämiseen liittyviä haasteita, jotka kohdistuvat verkostokoulutukseen, johtamiskoulutukseen, pkyritysten väliseen kanssakäymiseen ja strategia-ajatteluun. Avainsanat: Yhteistyö, verkostot, pk-yritykset, johtaminen

4 Sisällys Tiivistelmä 1. JOHDANTO Tausta Lähtökohta Tavoite Hankkeen tuottama ennakointitieto 3 2. TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS JA TOTEUTUS Verkostoitumisen muodot Tutkimuksen viitekehys Tutkimusstrategia Tutkimuksen toteutus WTF-VERKKO Taustaa Verkon yritykset Verkostoidea Verkon vaiheet VERKOSTON JOHTAMISEN KONTEKSTI Sosiopsykologinen näkökulma Strateginen näkökulma VERKON JOHTAMINEN Verkon organisaatiorakenne Johtajuus verkossa Liikkeenjohto verkossa YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Verkon johtaminen Verkon kontekstin vaikutukset johtamiseen TULEVAISUUDEN HAASTEET 62 Kirjallisuus 65

5 1 1. JOHDANTO 1.1. Tausta Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen" on Euroopan sosiaalirahaston ja työministeriön rahoittama työelämän, työmarkkinoiden ja ammatillisten vaatimusten ennakoinnin kärkihanke. Hanke on alkanut marraskuussa 1995 ja se on päättynyt syyskuussa Projektin toteuttamisesta on vastannut Modulcon Oy. Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) tukee työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämistä, joka tähtää ennen kaikkea pk-yritysten henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan myös ennakoinnin analyysiverkko, joka tukeutuu perinteiseen ennakointitoimintaan. Ennakointitiedon käyttäjiä ovat yritykset, oppilaitokset, työvoima- ja opetusviranomaiset sekä työmarkkinaosapuolet ja muut työelämän muutoksista ja osaamistarpeista kiinnostuneet tahot. Ennakointitoiminta sisältyy ESR:n tavoiteohjelmaan 4, jonka Euroopan yhteisöjen komission on hyväksynyt Ennakointihankkeet kohdistuvat ohjelma-asiakirjan tarkoittamaan prioriteettiin 4.1. Työelämän, työmarkkinoiden ja ammatillisten vaatimusten ennakointi ja se sisältämään toimenpidekokonaisuuteen 1.1. Analysointijärjestelmien luominen, kehittäminen ja hyödyntäminen. Ennakointiprioriteetin tavoitteena on luoda uusi, nopeampi, luotettavampi ja jatkuviin prosesseihin perustuva järjestelmä työelämän ja työmarkkinoiden muutosten ennakointiin. Ohjelma-asiakirjan mukaan ennakoinnille asetetun tavoitteen toteuttamiseksi organisoidaan ennakointiprojekteja, jotka voivat olla kolmen tasoisia: 1) Työmarkkina-/työelämätutkimuksia ja tutkimusavusteisia kehittämisprojekteja, joilla hankitaan tietoa työelämän yleisestä kehityksestä, toimintastrategioiden muutoksesta yrityksissä ja yritysverkoissa, työmarkkina- ja rekrytointiprosesseista, työn ja tuotantotapojen uudelleenorganisoitumisesta jne. 2) Eri tahojen tilastolliseen tietomateriaaliin perustuvia analyyseja työvoiman, työn ja työorganisaatioiden kehitystrendeistä ja tarvittaessa myös ammateista sekä ammattikuvista 3) Systemaattisen käyttäjälähtöisen tiedonhankinnan ja -analysoinnin järjestelmä, jonka avulla hankitaan tietoa työelämästä, työmarkkinoista ja osaamisvaatimuksista

6 2 Tässä raportoitava ennakointiprojekti liittyy toimenpidekokonaisuuden tasoon 1), kyseessä on työelämätutkimus, johon liittyy myös tutkimusavusteisen kehittämisprojektin piirteitä. Lähestymistavassa yhdistyvät tutkimus- ja kehittämistoiminta. Projekti liittyy teemaan työn organisointi ja työn uudet muodot ja se pyrkii edistämään rakennemuutosta pk-yritysten verkostoitumisen kehittämisen avulla. Ennakointiprioriteetin ainoan toimenpidekokonaisuuden 1.1. Analysointijärjestelmien luominen, kehittäminen ja hyödyntäminen tavoite on, että Suomessa kehitetään ESR:n tuella työvoima- ja koulutuspoliittista suunnittelua ja kohdentamista hyödyntävä, laadukas työelämän ja ammattitaitovaatimusten analysointimetodiikka, tutkimusten ja tutkimusavusteisten kehittämisprojektien verkko. Projekti Pk-yritysyhteistyön organisointi ja johtaminen on osa tätä verkkoa. Toimenpidekokonaisuus koostuu ohjelma-asiakirjan mukaan kahden toimintaalueen muodostamasta analyysiverkosta. Toiminta-alueiden teemoina ovat: * teollisuus- ja tietoyhteiskunnan muutos ja tuottavuus * ammatillinen koulutus, työmarkkinat ja ammattitaitovaatimukset. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen projekti tutkii erityisesti teollisuuden verkostoitumiseen liittyviä uusia toimintatapoja ja -malleja sekä keinoja niiden edistämiseen pkyritysten piirissä ja sitä kautta tuottavuuden kehittämiseen. Projektissa tuotetaan ennakoivaa tutkimustietoa yritysten verkostoitumiseen liittyvistä muutostarpeista ja niiden suunnasta ja tuodaan esiin teemoja ja kehitysnäkymiä, joihin koulutuksella ja opetuksella vaikuttaa tulevaisuudessa Lähtökohta Työelämän muutosten ennakointi ja henkilöstön osaamisen ja innovatiivisuuden lisääminen ovat keskeisiä keinoja elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi. Verkostoitumista ei myöskään voi lisätä vain verkostoteoriaa opiskelemalla, vaan se tarvitsee käytännön kokeilutoimintaa, tekemisen kautta oppimista. Aina ei riitä pelkkien organisaation omien taitojen ja kyvykkyyksien käyttöönotto ja lisääminen. Haasteena on myös ulkoinen verkostoituminen, yhteistyö muiden organisaatioiden, tutkijoiden, muutosagenttien, konsultti-

7 3 en ja kehittäjien kanssa. Haasteena on parhaiden käytäntöjen oppiminen. Kansallisen verkostohankkeen tarkoituksena on kehittää verkostoitumista työelämässä, tutkia verkosto-organisaatioiden etuja ja ongelmia sekä antaa toimintamalleja, miten suomalaiset voisivat parhaiten hyötyä verkostoitumisesta. Yritysten ja työelämän kasvava vuorovaikutuksellisuus voi osaltaan turvata kansallista hyvinvointia. Tämä projekti kohdistuu pk-yritysten muodostamiin verkkoihin ja niiden johtamisen ja organisoinnin kehittämiseen. Tutkimusten mukaan yritysten välisistä yhteistyöhankkeista epäonnistuu tai osoittautuu epätyydyttäviksi yli 50 %. Tärkeimmäksi yksittäiseksi epäonnistumisten syyksi on osoittautunut verkostojen johtamisen ja organisoinnin puutteet. Verkostoitumisen muotoja, malleja ja toimintatapoja ei vielä tunneta riittävästi. Yritysten välinen tiivis keskinäinen vuorovaikutus vaatii pk-yritysten johtajilta ja henkilökunnalta uusia ajattelutapoja ja asenteita, joiden kehittyminen voi olla pitkä ja tuskallinen prosessi Tavoite Projektin tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään verkostojen ja erityisesti pk-yritysten muodostamien verkostojen organisoinnin ja johtamisen erityispiirteitä. Tavoitteena on selvittää johtamisen osatekijöitä sekä kehittää ideoita johtamisen kuvaamiseen ja parantamiseen sekä tehdä näiden pohjalta ehdotuksia pk-yritysten verkostoitumisen kehittämiseksi. Konkreettisella tasolla projektin tavoitteena on luoda uudenlaista jätehuoltoteknologiaa kansainvälisesti hyödyntävä toimiva pk-verkosto (jäterenkaiden käyttö energian tuottamiseen ) sekä lisätä sen avulla mukanaolevien yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä Hankkeen tuottama ennakointitieto Projektin avulla pyritään lisäämään ymmärrystä työn uusista organisointimuodoista, erityisesti verkostoitumisesta ja sen erityispiirteistä pk-yritysten muodostamissa verkoissa. Verkostoituminen edellyttää yritysten johdolta ja henkilöstöltä uutta tietoa ja osaamista ver-

8 4 kostojen johtamiseen ja organisointiin liittyvissä ratkaisuissa. Verkostoitumisen avulla on mahdollista saavuttaa paremmat edellytykset rakennemuutokseen sopeutumiseen, tekemällä yritykset joustavammiksi ja rakenteiltaan kevyimmiksi. Projektin avulla selvitetään millaisia johtamis- ja organisaatiomalleja pk-yrityksissä voidaan käyttää onnistuneen verkostoitumisen aikaansaamiseksi, miten yritysjohdon ja henkilöstön asenteet ja kulttuuritaustat vaikuttavat sekä minkälaisia ajattelutavan muutos-, tieto- ja kouluttautumistarpeita verkostoitumiseen liittyy.

9 5 2. TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS JA TOTEUTUS 2.1. Verkostoitumisen muodot Yritysten välisellä yhteistyöllä, verkostoitumisella, on erittäin monia ulottuvuuksia, yhteistyön luonnetta ja ominaisuuksia kuvaavia tekijöitä. Niitä ovat esimerkiksi strategia ympäristön suhteen, integraatiosuunta, odotettujen hyötyjen luonne, yhteistyöhön sisältyvät toiminnot, aikajänne, organisatorinen muoto, intensiteettiaste, vaikutusvallan jakaantuminen, osapuolten lukumäärä, maantieteellinen jakauma ja yhteistyön syntytapa. Yhteistyön ulottuvuudeksi voidaan käsittää myös yhteistyöhön osallistuvien yritysten välinen riippuvuus, sitoutumisen taso tai integraation aste. Kahden ääripään, markkinaehtoisen kaupankäynnin ja täydellisen integraation, fuusion, väliin jää suuri joukko yhteistyömuotoja. Lisäksi yhteistyömuodot voidaan jakaa periaatteellisesti horisontaalisiin, vertikaalisiin ja toimialarajat ylittäviin (diversifikoituneisiin). Kaksi ensin mainittua kuvaavat jalostus- tai arvoketjun samassa vaiheessa ja samalla toimialalla (horisontaalinen) sekä jalostusketjun peräkkäisissä vaiheissa (vertikaalinen) toimivien yritysten yhteistyötä. Ulottuvuuksien ja niiden luokkien määrä osoittaa havainnollisesti, miten monipuolista yritysten välinen yhteistyö voi olla. Mahdollisia, toisistaan poikkeavia yhteistyön toteutusmuotoja on lähes rajaton määrä. Kun lisäksi huomioidaan, että yhteistyö on dynaamista, jatkuvasti kehittyvä prosessi, tulee yritysten välisen yhteistyön monimuotoisuus vielä selvemmäksi. Yhteistyön moninaisuudesta johtuen on vaikeaa kuvitella yhden, kaikkia yhteistyömuodot kattavan teorian tai sen osa-alueen kehittämistä. On myös erittäin vaikeaa rajata yritysten välistä yhteistyötä ja muita yritysten välisiä vuorovaikutusmuotoja, varsinkin kun näitä muotoja syntyy aina enemmän. Vesalainen ja Asikainen ovat koonneet kirjallisuudessa esiintyneistä yritysyhteistyön määritelmistä kahdeksan komponenttia, joista käsite koostuu (Vesalainen-Asikainen 1993) : 1) yhteistyön osapuolet ovat taloudellisesti erillisiä itsenäisiä yrityksiä, 2) yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen, 3) yhteistyön tarkoituksena on osapuolten kilpailuaseman parantaminen, 4) osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on määritelty suullisella tai kirjallisella, lyhyt- tai pitkä-aikaisella sopimuksella, 5) yhteistyöosapuolet asettavat resurssejaan yhteiseen käyttöön, 6) yhteistyö kohdistetaan usein tietyn yritystoiminnan osa-alueen yhteiseen hoitamiseen, 7) muilla osa-alueilla osapuolet säilyttävät päätöksentekonsa itsenäisyyden, 8) osapuolet ovat

10 6 tasavertaisia keskenään ja riippuvaisia toisistaan. Kirjoittajien mukaan riippuu määritelmästä, mitkä yritysten välisistä (liike)suhteista kulloinkin voidaan katsoa yritysyhteistyöksi. Usein puhutaan esimerkiksi alihankintayhteistyöstä, vaikka kysymyksessä voi olla hyvinkin tavanomainen ostaja-myyjä-suhde. Laitilan (1992) mukaan "tuotannollisesta yhteistyöstä on kysymys silloin, kun kahden tai useamman osapuolen välille syntyy sellainen molemminpuolinen riippuvuussuhde, että yhteistyökumppanin vaihtaminen vaatii merkittävän resurssipanoksen. Alihankinnasta on kysymys silloin, kun päähankkija voi vähin kustannuksin vaihtaa alihankkijaa." Määritelmä on ehkä liiankin suppea, mutta antaa periaatteessa kuvan kysymyksessä olevasta erosta. Käsitteitä verkko ja verkosto käytetään julkisissa medioissa rinnan kuvaamaan yritysten välisiä yhteistyöhankkeita ja -muotoja. (Englanninkielisiä termejä net ja network voidaan myös käyttää ristikkäisissä merkityksissä.) Myös tieteellisessä keskustelussa käsitteitä käytetään vaihtelevissa merkityksissä (katso esim. Easton 1992 ja Axelsson 1992). Verkosta ja verkostosta on tullut yleinen metafora kuvaamaan uudentyyppistä, yritysten välisestä yhteistoiminnasta syntyvää organisaatiomuotoa. Raatikainen määrittelee verkon ja verkoston eron seuraavasti. Verkko-käsitteellä kuvataan samanasteisista tai samantyyppisistä tekijöistä koostuvaa kokonaisuutta, esimerkiksi toimijoiden verkko (esim. yritysverkko), toimintojen verkko (esim. tuotantoketju), voimavarojen verkko (esim. alihankintaverkko). Verkostokäsitteellä kuvataan eriasteisista tai erityyppisistä keskenään risteävistä verkoista koostuvaa kokonaisuutta. Verkosto muodostuu siis useista verkoista (Raatikainen 1994). Useat tutkijat käyttävät termiä network (verkosto?) kuvaamaan markkinoiden ja hierarkian välisiä kaikkia yritysten yhteistyömuotoja. Verkkoja / verkostoja voidaan tyypitellä eri näkökulmien mukaan. Voidaan erottaa esim. vaihdanta-, yhteydenpito- ja sosiaaliset verkot tai puhua muodollisesta ja epämuodollisesta yhteistyöstä verkoissa. Laajimmassa mielessä verkostolla voidaan tarkoittaa jopa yrityksen kaikkien suhteiden kokonaisuutta ympäristöönsä. Strateginen liittouma-käsitteestä on muodostunut osittain eräänlainen yleiskäsite organisaatioiden väliselle yhteistyölle. Talousalan ammattilehdissä käytetään suuryritysten yhteistyöstä hyvin yleisesti nimitystä strateginen allianssi, oli yhteistyön juridinen muoto tai sisältö sitten mikä tahansa. Laajan määritelmän mukaan strategisia alliansseja ovat kaikki yritysten väliset yhteistyösuhteet, riippumatta siitä, miten suhteet on organisoitu (Hellman ym. 1993). Laajan

11 7 määritelmän mukaisia strategisia alliansseja ovat markkinointi- ja jakelusopimukset, lisenssisopimukset, franchising-sopimukset, teknologia- ja tuotekehityssopimukset, konsortiot, vähemmistöosakkuudet, yhteisyritykset ja myös yritysostot ja fuusiot. Strateginen allianssi on eräänlainen yleiskäsite, joka pitää sisällään monen muotoista ja -sisältöistä yhteistyötä, jolla on strateginen tavoite. Strateginen verkko (verkosto) on kehittynyt yleisnimikkeeksi tietyn tyyppiselle yhteistyömuodolle. Strateginen verkko on erillisten yritysten perustama liittouma, johon liittyy keskusyritys, joka hoitaa ja kehittää verkkoa (Jarillo 1988). Strategisen verkon ideana on yhdistää vertikaalisen integraation ja perinteisen alihankinnan parhaat puolet. Tällöin saadaan aikaan hyvä joustavuus ilman hierarkkisen byrokratian haittoja. Keskus- tai ydinyrityksen tehtäviä ovat verkon koordinointi ja kehittäminen, pääomien ja teknologisten resurssien vaihdon koordinointi, ydinkilpailukyvyn ja strategioiden määrittely ja johtaminen sekä informaatiojärjestelmien ja asiakassuhteiden kehittäminen. Projektiryhmä on yhteistyömuoto, jossa pyritään luomaan liiketoiminnallisesti jotain yhteistä. Yhdistämällä resurssejaan yritykset voivat hankkia yhdessä jotain sellaista, mitä ne eivät yksin pysty hankkimaan. Yritykset ovat projektiryhmässä yleensä erikoistuneita. Ryhmästä on periaatteessa kaksi erilaista versioita: a) tasavahvat osapuolet ja b) ryhmässä on yksi muita vahvempi yritys, jonka kautta toiminta kanavoituu; se on (usein) muita suurempi ja resursseiltaan voimakkaampi ja ainoastaan sillä on ryhmän kannalta merkittävät asiakaskontaktit ja markkinapinta (Murto-Koivisto Vesalainen 1995). Yhteisyritykset voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, omistuspohjaiset ja sopimuspohjaiset yhteisyritykset (Hellman ym.1993). Omistuspohjainen yhteisyritys on pitkäaikainen (vapaaehtoinen) kumppanuus kahden tai useamman juridisesti itsenäisen organisaation välillä, jotka yhdistävät resurssinsa uuteen organisaatioyksikköön ja jakavat omistuksen, riskit ja voitot (tai tappiot) saavuttaakseen yhteisen tavoitteen. Sopimuksellinen yhteisyritys on keskipitkän aikavälin vapaaehtoinen kumppanuus kahden tai useamman juridisesti itsenäisen organisaation välillä, jotka yhdistävät resurssinsa, jakavat riskit ja voitot (tai tappiot) saavuttaakseen yhteisen tavoitteen. Omistuspohjainen yhteisyritys on muodollisesti itsenäinen yritys, kun taas sopimuspohjaisessa yhteisyrityksessä osapuolet huolehtivat yhteisyrityksen toiminnoista (suunnittelu, hankinnat, valmistus, markkinointi), eikä yhteisyrityksellä ole varsinaista omaa

12 8 johtamisfunktiota. Yhteistoimintaa säätelevät sopimukset, joissa määritellään esimerkiksi tuoteominaisuudet, toimitusaikataulut, hinnat jne. Hyvin pienten yritysten yhteistyösuhteet ovat hyvin epämuodollisia (Vesalainen ja Asikainen 1990). Yrityskoon kasvaessa sopimukset muodollistuvat ja kuvaan tulee mukaan myös yhteisyrityksiä ja muita muodollisempia yhteistyömuotoja. Yritysten ja yrittäjien väliset epämuodolliset suhteet, sosiaaliset verkot, muodostavat arvioiden mukaan noin kaksi kolmasosaa kaikista yhteistyösuhteista (Håkansson ja Johansson 1988). Tämän tapaustutkimusstrategialla toteutetun tutkimuksen kohteena oli seitsemän yrityksen muodostama ryhmä, jota voidaan parhaiten luonnehtia strategiseksi verkoksi. Siinä on kuitenkin piirteitä myös projektiryhmästä, yhteisyrityksestä ja sitä voi kutsua myös strategiseksi liittoumaksi. Tilanne tämänkin verkon kohdalla kuvaa hyvin verkostoitumisen muotojen määrittelyn vaikeuksia. Tässä raportissa käytetään rinnakkain termejä (yritys)yhteistyö ja verkostoituminen, ja toisaalta termejä verkko, verkosto ja yhteistyöhanke tai ryhmä. Pääsääntöisesti kuitenkin tutkimuksen kohteesta käytetään termiä verkko Tutkimuksen viitekehys Yritysten välistä yhteistyötä, verkostoitumista, voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Kirjallisuudessa esiintyvät näkökulmat, yhteistyön ulottuvuudet, voidaan pelkistää kolmeen, joita tässä tutkimuksessa kutsutaan sosiopsykologiseksi, strategiseksi ja johtamisnäkökulmaksi. Sosiopsykologista ulottuvuutta yhteistyössä on tarkasteltu lähinnä luottamus- ja sitoutumiskäsitteiden avulla. Molempien takana on erilaisia ihmisten välisiä vuorovaikutusprosesseja, jotka vahvistavat tai heikentävät niitä. Niillä on myös keskinäistä riippuvuutta. Luottamusta ja sitoutumista voidaan tietyllä tavalla pitää yhteistyön perusedellytyksinä. On ilmeistä, että luottamuksen ja sitoutumisen tila vaikuttaa yhteistyön johtamiseen (esimerkiksi, jos osapuolten välinen luottamus on korkea, ei välttämättä tarvita tiukkoja valvontamekanismeja). Toisaalta yhteistyön johtamisella voidaan katsoa olevan vaikutusta siihen, miten luottamus ja sitoutuminen kehittyvät. Pk-yrityksillä on suhteellisen yksinkertaiset organisaatiorakenteet ja suora johtamistyyli. Näistä ominaisuuksista johtuen luottamukseen perustuvilla, henkilökes-

13 9 keisillä johtamisrakenteilla on yleensä enemmän merkitystä pienten kuin suurien yritysten verkoissa. Yhteistyön strateginen näkökulma on määritelty tässä tutkimuksessa yhteistyön motiivien ja tavoitteiden, yritysten välisen yhteensopivuuden sekä yhteistyön (tehtävän ) luonteen avulla. Osapuolten päämäärien yhteistyön suhteen pitää olla riittävän samansuuntaisia ja yhteensopivia, jotta yhteistyöllä voisi olla menestymisen edellytyksiä. Osapuolilta vaaditaan tässä suhteessa myös riittävää organisatorista yhteensopivuutta (yrityskulttuurien, operatiivista ja strategista yhteensopivuutta). Yhteensopivuus on myös tietyllä tavalla yhteistyön perusedellytyksiä, joka on huomioitava jo yhteistyökumppaneita valittaessa. Erojen kasvaessa liian suuriksi voi niiden hallinta osoittautua mahdottomaksi. Yleensä pk-yritysten yrityskulttuurien ja operatiivinen yhteensopivuus ovat hyviä, ongelmia on useimmin suuren ja pienen yrityksen välisessä yhteistyössä. Pienissä paikallisissa verkoissa voi toisaalta joskus olla vaikeaa löytää strategista yhteensopivuutta. Tehtävän luonne sisältää sekä yhteistyöideaan, sen sisältöön, laajuuteen ja luonteeseen liittyviä tekijöitä, että yhteistyön toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä. Voidaan puhua yhteistyöidean, yhteistyötehtävän monimutkaisuudesta, jolla on toisaalta suuri vaikutus yhteistyön organisointiin ja johtamiseen, niiden monimutkaisuuteen ja hallittavuuteen. Onnistuneista pk-yritysverkoista kertyneiden kokemusten mukaan ne alkavat ja kehittyvät usein vähitellen, yhteistyötehtävän vaikeuden kasvaessa ajan mittaan. Yritysyhteistyön johtamista on tarkasteltu kolmesta näkökulmasta, 1) yhteistyön organisaatiorakenne, 2) johtajuus yhteistyössä sekä 3) liikkeenjohtoon liittyvät tekijät. Näistä osaalueista ehkä eniten on yhteistyön tutkimuksessa käsitelty yhteistyön organisointia, siinä esiintyviä muotoja ja rakenteita sekä päätöksentekokysymyksiä. Johtajuus yhteistyössä on puolestaan suhteellisen vähän käsitelty osa-alue. Yhteistyön organisaatiomuotoon, sen muodollisuuteen ja "julkiasuun" vaikuttaa joukko strategisia ja sosiopsykologisia tekijöitä. Pääpiirre näyttää olevan, että resurssien määrän, strategisen merkityksen, aikajänteen ja riskien kasvaessa yhteistyön muodollisuusaste lisääntyy. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ympäristön luonne ja osapuolten välisen luottamuksen taso. Yhteistyön sisäinen rakenne ("organisaatiorakenne") määräytyy lähinnä kahden suunnittelutekijän, työnjaon aikaansaamisen ja integraation, välisestä riippuvuudesta johtuvan vuorovaikutusprosessin tuloksena. Koska yritykset joutuvat yhteistyössä luovuttamaan osan päätöksentekovaltaansa ulkopuolelle, voivat valtaan ja päätöksentekoon liittyvät

14 10 kysymykset muodostua ongelmiksi. Yhteistyöhankkeet voidaan vallan jakaantumisen perusteella jakaa eri tyyppeihin, joissa myös on erilaiset organisoitumis- ja johtamisperiaatteet. Johtajuutta voidaan tarkastella prosessina, jota ei tarvitse rajata jonkin muodollisen yksittäisen organisaation rajojen sisälle. Sitä voidaan tarkastella myös kollektiivisena prosessina, jossa johtajia ei tarvitse olla nimetty ja heitä voi olla samassakin yksikössä useampia. Johtajuus ei välttämättä sisällä vallan tai auktoriteetin käyttöä. Johtajuus-käsitteen laventaminen näin perinteisestä esimies-alainen-kehästä avaa uusia näkökulmia myös yritysten välisten yhteistyömuotojen johtamisen tarkasteluun. Johtajuusdimensioina ei perinteinen tehtäväsuuntautunut-ihmissuhdesuuntautunut malli sovellu yritysyhteistyöhön, koska sen pääsoveltamiskohteena on esimies-alainen-suhde. Verkkoihin ja niiden johtamisen tarkasteluun ja kuvaamiseen soveltuviksi näkökulmiksi on tarjolla kaksi, kolme tai neljä eri dimensiota sisältävä transaktio-, visionäärinen/karismaattinen-, muutos- ja suhdejohtajuusmalli. Näiden erityyppisten johtajuuskäsitteiden tarpeen ja käytön keskinäinen painotus riippuu yritysyhteistyössä tilannetekijöistä, joita on paljon. Yhteistyön prosessiluonne ja dynaamisuus voivat lisäksi vaatia erilaista johtamiskäyttäytymistä samankin verkon eri elinkaarivaiheissa tai sykleissä. Eri johtamisfunktioista on kirjallisuudessa käsitelty aikaisemmin eniten suunnittelun (lähinnä strategisen suunnittelun) ja valvonnan merkitystä. Johtamiskysymysten merkityksen korostuessa ja myös pienyritysten yhteistyön tutkimuksen lisääntyessä on painopiste tältä osin siirtynyt yritysten välisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin suuntaan. Tutkimuksessa korostetaan sillanrakennustoimintoja ja myös sillanrakennusrooleja yhteistyössä. Yritysten välisessä yhteistyössä mukana olevilta yritysjohtajilta vaaditaankin ilmeisesti tavanomaisesta poikkeavia rooleja, joiden oppiminen vie oman aikansa. Yhteistyö on dynaaminen, jatkuva, voimakkaasti ihmiskeskeinen prosessi. Jokaisessa yhteistyön kehitysvaiheessa vaikuttaa sekä muodollisia, juridisia, että epämuodollisia, sosiopsykologisia, prosesseja. On esitetty näkemys, että yhteistyösuhteet voivat säilyä vain, jos niissä säilyy tasapaino muodollisten ja epämuodollisten johtamisprosessien välillä. Yritysten välistä yhteistyötä ei voi ymmärtää tai tutkia ilman sen prosessiluonteen huomiointia. Yhteistyössä vaikuttavat prosessit ovat monentyyppisiä, voidaan puhua muodostumis-,

15 11 kehittymis- ja sopeutumisprosesseista. Näissä prosesseissa liittyvät hyvin monimutkaisella tavalla toisiinsa yhteistyön eri dimensiot, sosiopsykologinen, strateginen ja johtamisen näkökulmat. Jo muuten lopullisen muotonsakin saaneeseen verkkoon kohdistuu erilaisia muutosvoimia, joiden johdosta verkon on myös muututtava; verkon on oltava joustava, siihen pitää olla sisäänrakennettu tiettyjä itseorganisoitumisominaisuuksia. Verkon eri vaiheissa ja eri muutostilanteissa vaaditaan erilaisia johtamistyylejä ja ratkaisuja. Tyypillisimmille pkyritysten verkoille (ns. omistayrittäjäjien verkot) on ominaista pitkä idea- tai tutustumisvaihe, jolloin luodaan hyvät sosiopsykologiset edellytykset yhteistyölle. Tutkimuksen viitekehys voidaan pelkistää kuvan 1. kaavioksi. Viitekehys on muodostettu aikaisemmasta tutkimuksesta tehdyn kartoituksen ja tutkijan omien kokemusten ja tutkimusten synteesinä. Viitekehyksessä on esitetty toisaalta tutkimuksen pääkohteena olevan yhteistyön johtamisulottuvuuden osa-alueet, toisaalta se konteksti (sosiopsykologinen näkökulma, strateginen näkökulma, yhteistyön prosessiluonne), missä johtaminen tapahtuu. Tutkimuksen kohteena oleva pk-yritysverkko on luonteeltaan strateginen verkko, jossa on selkeästi erotettavissa verkon keskus- tai ydinyritys. Valtaosa erityisesti verkostoteoreettisesta tutkimuksesta on tähän asti kohdistunut toisaalta tutkimuksen kohderyhmää selvästi epämuodollisempiin, löyhiin verkkoihin, toisaalta suurten kansainvälisten yritysten yhteisyrityksiin. Pk-yritysten verkostoitumisessa on Suomessakin nähtävissä suuntaus muodollisempiin ja integroiduimpiin verkkoihin. Tässä tutkimuksessa verkon johtamista ja sen tilannetekijöitä tarkastellaan tutkimuksen kohteena olevan WTF-verkon näkökulmasta. Verkolla katsotaan olevan oma identiteetti ja tiettyjä rakenteellisia ominaisuuksia. Esitettyä viitekehystä on aikaisemmin koeteltu pk-yritysten muodostamissa yhteisjohtoisissa (tai monenkeskisissä) verkoissa. Strateginen verkko poikkeaa tietyiltä keskeisiltä ominaisuuksiltaan näistä. Tutkimuksen yhtenä osatavoitteena onkin selvittää, mitä uusia erityispiirteitä tällainen verkko voi tuoda johtamisen kuvaamiseen. Ainakin on selvää, että johtamisessa painottuvat eri tyyppisissä verkoissa eri osa-alueet.

16 12 SOSIOPSYKOLOGINEN NÄKÖKULMA Luottamus Sitoutuminen Muut osa-alueet JOHTAMISNÄKÖKULMA Organisaatiorakenne Johtajuus Liikkeenjohto YHTEISTYÖN DYNAMIIKKA Kehittymis / muutosprosessi Sisäiset muutokset Ulkoiset muutokset STRATEGINEN NÄKÖKULMA Motiivit / tavoitteet Yhteensopivuus Yhteistyötehtävä (verkostoidea) YHTEISTYÖN TULOKSET KUVA 1. Tutkimuksen yleinen viitekehys

17 2.3. Tutkimusstrategia 13 Tähänastinen yritysyhteistyön johtamisen tutkimus on, erityisesti pienyritysten verkkojen osalta, ollut varsin kapea-alaista ja teoreettisia käsitteitä ja malleja on esitetty vähän. Tästä syystä tämä tutkimus on ennen kaikkea kartoittava, eksploratiivinen. Verkostotutkimuksen valtavirta on tähän asti tukeutunut vahvasti objektivistisen koulukunnan periaatteille. Lähestymistavassa on vaikeaa selvittää verkostoihin sosiaalisina konstruktioina liittyviä syvällisempiä näkökohtia sekä tarkastella organisaatiosysteemejä kokonaisuutena, jossa eri muuttujilla on vahvoja riippuvuuksia eri tasoilla ja eri konteksteissa. Näistä syistä verkostojen tutkimuksessa on suuntauduttu yhä enemmän subjektivistiseen lähestymistapaan erityisesti pienyritysten verkkojen tutkimuksessa. Verkostojen tutkimuksen nykyisellä tietotasolla on painotettava tulkintaa ja ymmärrystä (Parkhe 1993). Metodologisesti tutkimus on kvalitatiivinen. Tutkimus on toteutettu käyttäen tapaustutkimusstrategiaa. Tapaustutkimus onkin erityisen sopiva strategia tutkimuksiin, jotka tähtäävät teorian kehittämiseen. Tämä koskee varsinkin alueita, missä ilmiöistä tiedetään vielä suhteellisen vähän, missä nykyisillä näkökulmilla arvioidaan olevan liian vähän empiiristä pohjaa tai ne ovat ristiriidassa toistensa tai käytännön kanssa (Eisenhardt 1989). Tutkimuksessa on myös toimintatutkimuksen piirteitä. Sillä on pyritty toisaalta ratkaisemaan asiakkaan (tässä tapauksessa verkon) ongelmia, toisaalta tavoitteena on ollut edistää verkostotutkimusta verkostojen johtamisen osalta. Tutkimusta on tehty yhteistyössä tutkijan ja yritysten henkilöiden välillä, antaen jatkuvaa palautetta kaikille osapuolille ja pyrkien sopeutumiseen uuteen tietoon ja palautteeseen. Projektin aikana ovat sekä yritysten henkilöstö että tutkija oppineet toisiltaan (Gummesson 1991). Tutkimus on ollut myös konstruktiivista, sen aikana on pyritty kehittämään tutkimuksen kohteena olleelle verkostolle sopivaa organisointi- ja johtamismallia, jota voitaisiin soveltaa vastaavissa muissa verkoissa. Tutkimusta voidaan luonnehtia myös pitkittäistutkimukseksi, se on selvittänyt verkoston ja siinä toimineiden yritysten ja henkilöiden välisten suhteiden kehittymistä lähes kahden vuoden aikana. Verkostoituminen on ennen kaikkea prosessi, jonka tutkimiseen tarvitaan pitkittäistutkimusta. Laadullinen pitkittäistutkimus antaa tutkijalle mahdollisuuden parem-

18 14 min ymmärtää prosessin ja sen kontekstia, mikä auttaa tulkitsemaan tuloksia ja tekemään oikeita päätelmiä Tutkimuksen toteutus Perusanalyysivaihe: Projektin aloitusvaiheessa käytiin verkon ydinyrityksen kanssa läpi alkuperäinen verkostoidea ja pyrittiin täsmentämään ja kuvaamaan se sekä konkreettisesti että verkostoteoreettisesti. Samassa yhteydessä selvitettiin myös projektin taustatekijät ja ydinyrityksen tavoitteet, strategiat ja nykytilanne. Ydinyritykselle oli laadittu yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka muodosti hyvän perustan myös verkostoitumisen kehittämiselle. Verkostoon valittujen yritysten selvittyä tutkija suoritti niissä yrityshaastattelun, jossa tavoitteena oli tutustua yritysten toimintaan, henkilöstöön, tavoitteisiin, strategioihin jne., sekä selvittää yritysten tavoitteet, intressit ja ajatukset yhteistyön käytännön toteutuksen suhteen. Samoin kartoitettiin yritysten näkemyksiä mahdollisista yhteistyön ongelma-alueista (sekä itse yhteistyöhön liittyvistä että laitoksen teknologiaan liittyvistä) ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Yrityshaastatteluista laadittiin yhteenveto, joka käytiin läpi ydinyrityksen johdon kanssa. Verkostopalaverit: Toimintatutkimuksen kannalta olennaista osaa projektissa näyttelivät verkostopalaverit, joissa olivat mukana yhtäaikaa kaikki verkoston yritykset. Niiden tavoitteina oli - Antaa yritysten avainhenkilöille käsitys ja yhtenäinen kuva verkostoitumisen perusteista, käsitteistä ja toteutuksesta - Käsitellä verkoston tilannetta, ongelmia ja kehitystä yhteisen viitekehyksen muodossa ja auttaa siten yhteisesti hyväksyttävien ratkaisujen löytämisessä - Suunnitella verkoston toimintaa yhteisistä lähtökohdista eteenpäin - Käydä läpi ja ratkaista myös ajankohtaisia käytännön toimintaan, pelinsääntöihin, teknisiin ratkaisuihin tms liittyviä ongelmia

19 15 - Pitää kaikki verkoston avainhenkilöt informoituina projektin ja verkoston tilanteesta ja kehityksestä Palavereista laadittiin muistiot, jotka jaettiin kaikille osanottajille. Suunnittelu- ja valmistuspalaverit: Tärkein käytännön koordinointikeino toteutusvaiheessa olivat säännölliset yhteiset palaverit suunnittelun ja valmistuksen avainhenkilöiden välillä alkaen ja mennessä pidettiin yhteensä noin 25 palaveria. Ne olivat yleensä puolen päivän kokouksia ja niihin osallistui 6-10 henkilö eri osapuolista. Palavereissa käsiteltiin erilaisia suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä teknisiä yksityiskohtia ja ratkaisuja, muutoksia aikaisempiin suunnitelmiin, aikataulukysymyksiä, suunnittelun ja valmistuksen valmiusasteita sekä materiaalin valinta- ja tilauskysymyksiä. Palavereista laadittiin muistio, joka jaettiin välittömästi kaikille osanottajille. Henkilöhaastattelut: Verkostopalaverien välillä tutkija haastatteli verkoston yritysten johtajia joko henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelinhaastattelun avulla näiden näkemyksistä verkoston tilasta, ongelmista ja kehityksestä. Ydinyrityksen avainhenkilöiden kanssa kanssakäyminen oli jatkuvampaa, tapaamisia tai puhelinkeskusteluja oli lähes viikoittain. Henkilöhaastattelujen yhteydessä tutkija toi omalta osaltaan esiin verkoston kehittymiseen ja ongelmien ratkaisuun liittyviä näkemyksiään ja ehdotuksiaan. Kriisipalaverit: Loppukesästä ja alkusyksystä 1996 pidettiin ydinyrityksen ja konepajan välillä kaksi kriisipalaveria, joihin myös tutkija osallistui. Palavereissa puitiin laitoksen myöhästymiseen ja maksuliikenteeseen liittyviä ongelmia ja etsittiin yhdessä niihin ratkaisuja.

20 16 Tutkimusaineisto muodostui eri palaverien pöytäkirjoista, haastattelumuistinpanoista, yritysanalyysiraporteista, keskustelumuistiinpanoista sekä ydinyrityksen laatimista kirjallisista raporteista ja suunnitelmista.

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta KIMMO SUOMINEN Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Teknologiakatsaus 199/2007 Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Kuopion yliopisto Teknologiakatsaus 199/2007 Helsinki

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN

Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN MENETELMÄSTÄ 1. Johdanto...2 2. Yrittäjyyskäsitteestä...4 3. Kouluoppimisen ongelmat...7 4. Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot