Esimiespolku pomoile asiantuntevasti!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimiespolku pomoile asiantuntevasti!"

Transkriptio

1 Esimiespolku pomoile asiantuntevasti! Koulutus on halvin tapa pysyä kelkassa mukana, oppiminen kantapään kautta kallein. Hyödynnä nyt selkokielinen, käytännönläheinen ja moderni koulutusohjelmamme. Pomoile asiantuntevasti! Uutta! Esimiespolku toteutetaan verkossa! Asioiden opettelu kantapään kautta haaskaa aikaa, rahaa ja hermoja. Älä lankea tähän loukkuun. Tule Esedun Esimiespolulle, niin saat samalla vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Esimiespolku kiinnittää turvanastat kenkiisi hyvän ja käytännönläheisen opetuksen avulla. Sen jälkeen polku voi olla miten liukas tahansa ja pieni lipsunta ei haittaa. Esimiespolku-koulutuskokonaisuus on tarkoitettu sinulle esimies, kymppi, työjohtotehtävissä oleva tai muuten esimiestaidoista kiinnostunut. Esimiespolku on kattava läpileikkaus johtamisen ja esimiestehtävien olennaisiin aihealueisiin. Voit kulkea koko polun tai poimia sieltä itsellesi tarpeelliset osa-alueet. Koulutuskokonaisuus muodostuu 15:sta koulutusosiosta, jotka on jaettu kolmeen teemaan: PERUSTA 1. Liiketoimintaympäristö ja operatiivinen johtaminen 2. Yrityksen strateginen johtaminen 3. Yrityksen lainsäädäntö 4. Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen 5. Talouden johtaminen - budjetointi, tunnusluvut, tuottavuus, kustannukset 6. Talouden johtaminen - riskienhallinta, investoinnit, analyysit 7. Markkinoinnin tehosparraus 8. Tuotteistaminen 9. Myynnin johtaminen ENNAKOINTI 10. Asiakkuuksien johtaminen 11. Eettinen ja laatujohtaminen 12. Projektien hallinta ja johtaminen MUUTOS 13. Luovuus, innovatiivisuus ja teknologiaosaaminen 14. Verkostoyhteistyö 15. Yrityksen kansainvälistyminen Koulutus toteutetaan joustavasti verkko-opintoina. Verkon oppimisalustana käytetään Moodlea, mistä löytyvät eri osa-alueiden teoria (teksti, videoluennot) sekä oppimistehtävät.

2 Ilmoittautuminen koulutuksiin sekä lisätiedot: puh Liiketoimintaympäristö ja operatiivinen johtaminen Vahvistaa osaamista ja ymmärrystä yritystoiminnan kokonaisvaltaisesta suunnittelusta sekä johtamisesta. Erityisesti keskitytään avaintekijöiden, kuten liiketoimintaympäristön tunnistamiseen sekä analysointiin ja liikeidean hiomiseen vastaamaan yrityksen toiminta-ajatusta ja käytännön toteutusta. - kokonaisvaltaisen yritystoiminnan suunnittelun perusperiaatteet - liiketoimintaympäristö: poliittiset, taloudelliset, lainsäädännölliset, sosiaaliset, kulttuuriset, fyysiset, teknologiset sekä ekologiset tekijät - liikeidean merkitys ja sen kirkastaminen - SWOT - toimiala- ja kilpailija-analyysit - johtamisen arjen rutiinit - oman itsensä johtaminen ja ajankäytön suunnittelu 2. Yrityksen strateginen johtaminen Vahvistaa osaamista ja ymmärrystä yrityksen strategisesta suunnittelusta sekä johtamisesta. Strateginen johtaminen on tietoista tavoitteellista toimintaa yrityksen aseman säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi kilpailutilanteessa. Erityisesti keskitytään liiketoiminnan kehittämiseen strategiatyöskentelyn avulla. - strategisen johtamisen perusteet - strategian muodostaminen - strategian käyttöönotto - case strategisesta johtamisesta 3. Yrityksen lainsäädäntö Vahvistaa työlainsäädäntöön sekä sopimusoikeuteen liittyvää tuntemusta, joka koskettaa operatiivista johtamista sekä siihen liittyvää liiketoimintaa. Koulutuksessa perehdytään eri lakeihin ja niiden soveltamisaloihin sekä tarkastellaan niitä mm. oikeudellisten ennakkopäätösten muodossa. - työsopimuslaki - työehtosopimusten velvoitettavuus - työturvallisuus ja työsuojelu - sopimusoikeus

3 4. Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen Henkilöstö on yrityksen peili yhteiskunnassa, siksi henkilöstön johtaminen on keskeinen tekijä yrityskuvan rakentamisessa. Koulutuksessa perehdytään mm. niihin välineisiin, joita johto voi käyttää henkilöstön johtamisessa sekä henkilöstöstrategian luomisessa. - henkilöstöstrategia - henkilöstösuunnittelu - rekrytointiprosessi, vuokratyövoiman käyttö, työn organisointi, palkitseminen - henkilöstön osaamisen kehittäminen - työhyvinvointi - avaimia muutos- ja kriisitilanteiden ratkaisemiseen 5. Talouden johtaminen - budjetointi, tunnusluvut, tuottavuus, kustannukset Vahvistaa yritysjohdon ymmärrystä johdon laskentatoimeen liittyvistä eri osa-alueista, niiden hallinnasta sekä merkityksestä operatiiviseen ja kannattavaan johtamiseen. - budjetointi - tilinpäätöksen ja taseen rooli suunnittelussa - tunnuslukujen tulkinta, kannattavuuden arviointi - tuottavuus - kustannukset 6. Talouden johtaminen - riskienhallinta, investoinnit, analyysit Vahvistaa yritysjohdon ymmärrystä johdon laskentatoimeen liittyvistä eri osa-alueista, niiden hallinnasta, tulkinnasta sekä merkityksestä yrityksen operatiivisesta johtamisessa ja kannattavuuden ylläpitämisessä/lisäämisessä. - riskienhallinta - investoinnit - rahoitus - suhdanneanalyysit 7. Markkinoinnin tehosparraus Tehostaa ymmärrystä markkinoinnin tärkeydestä ja linkittymisestä yrityksen liikeideaan: miten markkinoinnin keinoin vastataan kysymykseen Miksi yritys on olemassa? Koulutuksessa käydään läpi ja päivitetään tiedot markkinoinnin perusteista sekä perehdytetään koulutettavia tehokkaan markkinointisuunnitelman tekemiseen.

4 - markkinoinnin merkitys yritystoiminnalle - kilpailukeinot - segmentointi - markkinointisuunnitelman rooli liiketoiminnassa 8. Tuotteistaminen Yrityksen tuotteen ja palvelun hiominen myyntivaltiksi on usein yksinkertaista. On vain nähtävä tuote ja palvelu uusin silmin; asiakkaan silmin. Tavoitteena on osoittaa koulutettaville erilaisia tuotteistustapoja sekä askelmerkit tuotteistusprosessiin. - tuotteistamisen tavoitteet - tuotteistusprosessi ja sen eri osatekijät - esimerkkejä onnistuneista tuotteistuksista - tuloksellisuuden arviointi - sudenkuoppien välttäminen 9. Myynnin johtaminen Myyntiosaamisen hiominen on jatkuva prosessi kuluttajakäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutosten takia. Tavoitteena on päivittää yrityksen tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tietojen ja taitojen hallintaa asiakaspalveluprosessin näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on pohtia asiakaspalvelun laatutekijöitä onnistuneessa myyntitoiminnassa. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat myös osa hyvää myyntiosaamista ja viestintätaitojen jatkuva kehittäminen edellyttää omien vuorovaikutustaitojen tunnistamista ja hiomista. - yrityksen myyntistrategia - myyntitaidot - oman työn johtaminen - asiakaspalveluprosessin vaiheet ja kriittiset tekijät - asiakaspalvelun laatu osana myyntiä - viestintä- ja vuorovaikutustaidot 10. Asiakkuuksien johtaminen Osoittaa asiakkaan roolin merkitys ja sen kasvu nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Asiakas tulee nähdä yhtenä sidosryhmänä, joka tulee ottaa mukaan asiakkuutta koskeviin rajapintoihin sekä tuote- ja kehitysprosesseihin. Mitä paremmin asiakas ja hänen tarpeensa tunnetaan, sitä helpompi asiakasyhteistyötä on mahdollisuus kehittää ja saada yritykselle sitoutuneita kanta- ja avainasiakkaita.

5 - asiakkuusajattelun kautta asiakassuhdemarkkinointiin - asiakkaan ja asiakkuuden arvo - asiakaslähtöisyys 11. Eettinen ja laatujohtaminen Perehtyä laadun eri ulottuvuuksiin liiketoiminnassa. Koulutuksessa pohditaan laadun merkitystä ja koordinointiedellytyksiä toiminnan eri osa-alueilla sekä perehdytään erilaisiin laatukäsikirjoihin ja standardeihin. Myös yrityksen yhteiskuntavastuu ja siihen kiinteästi liittyvät arvojen ja etiikan pohdinnat linkitetään osaksi liiketoiminnan laatua, jotta koulutettavat ymmärtävät laadun kokonaisvaltaisuuden kilpailuetuna. - laatu ja sen kriteerit modernissa yritystoiminnassa - laatukäsikirjat ja standardit - yrityksen yhteiskuntavastuu - arvot, etiikka ja moraali 12. Projektien hallinta ja johtaminen Nykyään merkittävä osa työtehtävistä tehdään joko kokonaan projektissa tai erillisissä osaprojekteissa. Tavoitteena on kuvata käytännönläheisesti projektityöskentelyä ja projektijohtamisen periaatteita sekä hyötyjä: miten edetään sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. - projektityöskentelyn periaatteet - projektityöskentelyn prosessikuvaus - onnistuneita/epäonnistuneita case- esimerkkejä 13. Luovuus, innovatiivisuus ja teknologiaosaaminen Ihmisellä on tapa rakentaa itselleen näkymättömiä kaltereita silmien eteen, jotka estävät uusien mahdollisuuksien ja oivallusten löytämisen ja soveltamisen käytäntöön. Koulutettaville osoitetaan erilaisia tapoja purkaa ko. kahleet, avartaa ajattelua ja havaita uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vähäinenkin luovuus ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen voivat usein johtaa liiketoimintaa uuteen suuntaan. Teknologian tehokas hyödyntäminen ja uusien työkalun käyttöönotto ja luovuutta edistävä tapa toimia modernissa liiketoimintaympäristössä. - arjen innovaatiot ja luovuuden käyttö - ongelmanratkaisukyky - teknologian tehohyödyntäminen - virtuaaliset työkalut (netti, puhelin, pikaviestimet, sosiaalinen media jne.)

6 14. Verkostoyhteistyö Harva yritys kykenee resursseiltaan toimimaan täysin yksin. On ensiarvoisen tärkeää verkostoitua oikeiden tahojen kanssa ja pyrkiä sitä kautta löytämään omaan liiketoimintaan liittyviä hyötyjä. Koulutuksen tavoitteena on esitellä verkostoitumisen ominaispiirteet sekä saavutettavat hyödyt. Erityyppiset verkostoyhteistyötavat esittäytyvät case -yritysten muodossa. - verkostoitumisen edellytykset ja hyödyt - yritysyhteistyö - strateginen kumppanuus - onnistunut verkostoyhteistyö 15. Yrityksen kansainvälistyminen Pohtia yrityksen myynnin kasvattamista kansainvälistymismahdollisuuden kautta, kansainvälistymisen edellytyksiä ja erityispiirteitä sekä kuulla alan asiantuntijoita. Lisäksi koulutettaville tarjotaan tietoa niistä eri kulttuuritekijöistä, joiden huomioon ottaminen on tärkeää onnistuneessa kansainvälistymisprosessissa. - miksi kansainvälistyminen on tärkeää? - mistä tukea kansainvälistymiselle (rahoitus, markkinointi, eri kanavat)? - kulttuurituntemuksen merkitys viestinnässä ************************************************************************* - Oikean johtajan ei tarvitse johtaa hän tyytyy näyttämän tietä - (Henry Miller) - Ihanteellinen johtaja on henkilö, joka tietää, mitä hän ei osaa ja hakee oikeat ihmiset tekemään sen - (tuntematon)

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot