Fotogrammetrisen kartoituksen opintojaksot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fotogrammetrisen kartoituksen opintojaksot"

Transkriptio

1 Maa Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma Luento 1: Opintojakson sisältö ja tavoitteet (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, Muutoksia: Eija Honkavaara ) Fotogrammetrisen kartoituksen opintojaksot Opintojakson tavoitteet Scene reconstruction Kartoitusprosessi Geodesia kartoitusprosessissa Fotogrammetria kartoitusprosessissa Geoinformatiikka kartoitusprosessissa Kartografia kartoitusprosessissa Esimerkki yhdestä kartoitustehtävästä Pienimittakaavainen - suurimittakaavainen kartoitus Kartan kolmiulotteisuus ja havainnollisuus Kartoituskuvauksissa käytettävät digitaaliset kuvamateriaalit Digitaaliset kuvat käsitteissä Uudet kartoitustekniikat Ohjeistoja Kirjallisuutta Fotogrammetrisen kartoituksen opintojaksot 1

2 Fotogrammetrisen kartoituksen opintojaksossa käsitellään pääasiassa ilmakuvaukseen perustuvia mittaus- ja kartoitussovelluksia. Satelliittikuvien kartoituskäyttöä käsitellään jossain määrin topografisen kartoituksen ja karttojen ajantasaistuksen tehtävissä. Maakuvien kartoituskäyttöä sivutaan, mutta varsinaisesti sitä käsitellään fotogrammetrian erikoissovellusten opintojaksossa. Opintojakson suorittamisen kannalta on eduksi, että opiskelija tietää ja ymmärtää fotogrammetrian geometriset ja matemaattiset perusteet niin stereokuvauksen kuin yleisen kollineaarisuusehtoon perustuvan perspektiivisen kuvauksen osalta. Nämä käsitellään fotogrammetrian perusteiden ja yleiskurssin opintojaksoissa. Lisäksi suositellaan sekä kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen että digitaalisen kuvankäsittelyn perusteiden tuntemista. Opintojakson tavoitteet Luoda yhtenäinen kuva kartoitusprosessista, josta fotogrammetriset työvaiheet muodostavat osan. Antaa perusteet kartoitustehtäviin soveltuvien fotogrammetristen työmenetelmien valitsemiseksi prosessin eri vaiheisiin. Antaa perusteet fotogrammetristen menetelmien suorituskyvyn arvioimiseksi o tarkkuuden, o ajankäytön, o kustannusten, o ym. tekijöiden osalta Antaa mahdollisuudet arvioida fotogrammetrisen kartoitusprosessin kehittymistä lähitulevaisuudessa. Scene reconstruction We may define our field of science as "scene reconstruction" Our scientific interest is concentrated to the part of information science, where the transformations between the 2-D and 3-D representations are discussed. It also covers the modeling of other phenomena, which affect or limit the reconstruction process (sensors, environment). The principal input data consist of images whereas the output is the scene and its visual products. In case of dynamic reconstruction the actual scene information is used for controlling further processing phases (adaptivity). The image data may consist of image coordinates, but also of range or radiometric data, or attribute information, or of any other geometrically ordered previous information like maps. The datum or reference systems (e.g. 3-D coordinate system) are necessary when combining different kinds of data along each reconstruction process. The knowledge of the behaviour of uncertainties (error propagation) caused by each individual data acquisition phase is for us important (calibration). 2

3 Kartoitusprosessi Geodeettiset ja fotogrammetrisen mittaukset voidaan kohdistaa kartoitusprosessin eri vaiheisiin seuraavasti: o runkomittaus yleensä geodeettisesti o maaston kartoitusmittaukset pääosin fotogrammetrisesti o suunnitelmien toteuttamiseen liittyvät paikalleenmittaukset geodeettisesti o toteutuksen tarkastus pääosin geodeettisesti o kartan täydennysmittaukset sekä fotogrammetrisesti että geodeettisesti Kartoitusprosessi ymmärretään usein myös niiden työvaiheiden muodostamaksi kokonaisuudeksi, joka on tietyn kartan valmistamiseksi välttämättön. Ts. kaikilla kartoilla on oma kartoitusprosessinsa: o kanta- ja peruskartoilla prosessiin kuuluu useimmiten kalliita maastotyövaiheita, o erikois- ja sovelletuilla kartoilla maastotöiden osuus on vähäisempi, mutta teeman osuus korostuu. Kartoitusprosessin luonne muuttuu myös siirryttäessä ensikartoituksesta uusintakartoitukseen. Uusintakartoituksissa 3

4 o runkomittausten osuus vähenee, koska kuvat voidaan sitoa koordinaatistoon kuvilta näkyvin ja muuttumattomina säilynein tukitiedoin (rakennukset, tiet, vesistöt, jne.) o tulkinnan tarve vähenee, koska enin osa aiemman kartoituksen tulkintatyöstä (esim. korkeusmalli, jo kartoitetut rakenteet, avokalliot, vesistöt, jne.) voidaan käyttää hyväksi o mittausten osuus lisääntyy, mikäli aiemmin kartoitetut kohteet tarkistetaan ja mitataan tarkemmin Nykytekniikka tarjoaa monia vaihtoehtoisia menettelytapoja kartoitusprosessin suorittamiseksi. Mikäli tehtävä sallii, vaihtoehtoisia menettelytapoja kannattaa soveltaa ennakkoluulottomasti. Kartoitusprojekti: Ihmiset prosessia toteuttamassa, mittaaja ja asiakas. Viitteet o Sakari Viertiö Kartoituksen prosessitekniikan luentomoniste Kartoitusprosessi. Prosessin eri vaiheet määrittyvät kartalle asetettavien vaatimusten perusteella. Nämä vaatimukset kohdistuvat mm. käytettävään koordinaattijärjestelmään, kartan mittakaavaan, kartan tarkkuuteen ja sisältöön. Koordinaattijärjestelmä määritellään joko geodeettisena tai karttaprojektiona. Mittakaavan mukaan kartat jaetaan pieni- tai suurimittakaavaisiin karttoihin, tai mittakaavattomiin 3-D malleihin, joiden tarkkuus määritellään yksityiskohtien erotuskyvyllä. Kartan sisältö määritellään esimerkiksi pohjakartan kuvausohjeilla tai karttatietokannan kohdemallilla. 4

5 Digitaalisen fotogrammetrian kartoitusprosessi sisältää samanaikaisen tiedonhankinnan ja hyväksikäytön (Mostafa Madani Intergraph Integrated Digital Photogrammetry System Lausanne, 1996). Geodesia kartoitusprosessissa Geodesian tehtävänä on ylläpitää kartoitustoiminnassa tarvittava koordinaatisto ja sitä vastaava paikallinen runkoverkko. Tällä tavoin varmistetaan se, että eri aikoina ja eri paikoissa suoritetut kartoitukset sopivat toisiinsa. Suomessa valtakunnallisten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien luominen ja ylläpito ovat Geodeettisen laitoksen ( ja 5

6 Maanmittauslaitoksen ( tehtäviä. Geodeettisin menetelmin tehdään myös maastokartoitusta. Geodeettiset koordinaatistot : o Koordinaattijärjestelmät (WGS84, ITRS, ETRS89) koordinaatistot (ITRF, ETRF89, EUREF-FIN) o Tyypit: 3D-koordinaatistot, tasokoordinaatistot, korkeuskoordinaatistot o Laajuus: Globaalit, kansainväliset, kansalliset, paikalliset Vuonna 2003 hyväksyttyjen julkisen hallinnon suositusten mukaan (JHS 153, JHS154) suositellaan Suomessa käytettäviksi koordinaatistoiksi o 3D-koordinaatisto: EUREF-FIN o Tasokoordinaatisto (karttaprojektio): ETRS-TM35FIN, ETRS-GKn Tällä hetkellä Suomessa yleisesti käytettyjä koordinaattistoja ovat 3Dkoordinaatisto EUREF-FIN (tai WGS84) ja valtakunnallisissa ja myös paikallisissa kartoitustöissä käytettävä kartastokoordinaattijärjestelmä kkj. Tasosijainti määritetään projisioimalla jokainen piste vertaustasolle, 3D-järjestelmässä vertausellipsoidille ja kkjjärjestelmässä geoidille. Vertausellipsoidi on matemaattinen pinta, kun taas geoidi on kuvitteellinen jatkuva pinta, joka on jokaisessa pisteessä kohtisuorassa painovoimavektoria vastaan. Korkeussijainti määritetään joka pisteelle sen ja sen vertaustasolle tasolle projisioidun kuvan välisenä etäisyytenä. Muunokset EUREF-FIN-järjestelmästä kkj-järjestelmään ja päinvastoin edellyttävät geoidin tuntemista. Muunnokset koordinaatistojen välillä o Suomessa suositellut menettelyt on esitetty Julkisen hallinnon suosituksissa 153 ja 154. o Esim. kkj EUREF-FIN- muunnokselle on määritelty joko 3Dyhdenmuotoismuunnokseen tai paikallisiin affiinisiin muunnoksiin perustuvaa menettelyä. Näistä ensimmäisen virheet voivat olla jopa 2 m luokkaa, jälkimmäisen keskivirhe on parempi kuin desimetri. Kartoituksen runkoverkko on maastoon rakennettu ja maastomittauksin määritetty koordinaattipisteistö. Myös runkoverkko jaetaan kahteen osaan, tasorunkoverkkoon ja korkeusrunkoverkkoon. Runkoverkon pisteet määritellään yleensä kkj-järjestelmässä, mutta yhä useammin myös EUREF- FIN-järjestelmässä. Maastokartoitukset tehdään joko perinteisin maastomittaus- tai nykyaikaisin satelliittipaikannusmenetelmin. 3-D koordinaattimittauksissa käytetään takymetriä tai kinemaattista differentiaalista satelliittipaikannusta. Fotogrammetrista mittausta joudutaan usein täydentämään maastomittauksin. Viitteet o Geodesia o Geocentric co-ordinates o Height systems and reference surfaces o Map projection Julkaisuja 1. Julkisen hallinnon suositus 153 (JHS 153): ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa. ukset 6

7 2. Julkisen hallinnon suositus 154 (JHS 153): ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako. ukset 3. Maastomittaustekniikka (EVTEK, Lare Lekman) 4. The Finnish national grid coordinate system 5. Peter Dana: Geodetic Datum Overview 6. Peter Dana: Coordinate Systems Overview html Fotogrammetria kartoitusprosessissa Fotogrammetrian päätehtävänä on luoda yksityiskohtainen kuva maastosta ja sen osista kartoitusalueen sisälle niin, että se sovittuu mahdollisimman hyvin alueen runkoverkkoon. Tässä tehtävässä voidaan erotella seuraavat työvaiheet: o runkomittaus ja signalointi, o aluekuvaus, o ilmakolmiointi ja pistetihennys, o stereokartoitus ja maastomallimittaus, o ortokuvaus. Fotogrammetrinen toiminta voidaan jaotella myös mittaus- ja kartoitustehtävänsä luonteen mukaan pisteittäin tehtävään tarkkaan mittaamiseen tai stereodigitointiin, joka on tarkkuusominaisuuksiltaan kertaluokkaa yleistävämpää. Geoinformatiikka kartoitusprosessissa Tieteenala, joka koskee tiedon kokoamista, järjestämistä, jakelua ja käyttöä (Sarjakoski, 1993). Fotogrammetria on tehokas keino tuottaa informaatiota paikkatietojärjestelmiin. Datan keruu on tehokkaampaa ja edullisempaa kuin maastomittaustekniikoilla. Tarkkuus voidaan sovittaa vaatimuksiin soveltuvaksi. Lisäksi data on digitaalisessa muodossa ja valmista käytettäväksi paikkatietojärjestelmissä. Ajantasaistustehtävissä paikkatietojärjestelmien informaatiota voidaan käyttää hyväksi fotogrammetrisessa kartoitusprosessissa. Paikkatietoanalyysimenetelmiä voidaan käyttää hyväksi fotogrammetrisessa prosessissa. 7

8 Konsepti DPWS:n ja GIS:n tiiviille yhdistämiselle. DPWS:n suoritettavaksi jää mahdollinen orientointien parantaminen, kaikki muu datan prosessointi suoritetaan GIS:ssä. (Lähde: Heipke 2001: Kartografia kartoitusprosessissa Kartografia? Kartoitetun tiedon havainnollista esittämistä. ICA:n (International Cartographic Association) määritelmän mukaan kartografiaan sisältyy kartan tuottamisen tieto, taito, ja tekniikka. Kartta? Saman määritelmän mukaan o kartta käsitetään sekä tieteellisenä että taiteellisena dokumenttina o kartoiksi luetaan kaikki 2-D esitykset sekä olemassa olevista että suunnitelluista kohteista, o kartoiksi luetaan myös 3-D mallit maasta, samoinkuin muista maanpäällisistä ja taivaan kappaleista o kartta on jossain mittakaavassa. Esimerkki yhdestä kartoitustehtävästä Tässä tapauksessa kartoitus on tehty vanhasta kuvauksesta ilman signaloituja runkopisteitä Pistetihennyksen lähtöpisteet on valittu pienimittakaavaiselta topografiselta kartalta ja mallin koordinaatisto on hyvin todennäköisesti deformoitunut Runkomittaus tehdään alueella myöhemmin ja sillä pyritään sekä sijoittamaan malli paikalliseen kartastokoordinaatistoon että oikaisemaan deformoitunut malli karteesiseen koordinaatistoon 3-D malli vanhasta ilmakuvauksesta 8

9 Työvaihe Input Tehtävät tässä esimerkissä Output 1 Runkomittaus 2 Kuvaus 3 Kolmiointi Topografinen kartta 1 : 50'000 Pinnakkaisvedokset ilmakuvauksesta 1 : 5'000 Kohdekoordinaatiston määrittäminen kartalta Lähtöpisteet Reprokuvaus Diapositiivit 1 : 5'000 Pinnakkaisvedokset Kuvien orientoinnit, Kolmiointi ja pistetihennys 1 : 5'000, lähtöpistekuvat stereokartoituksen tukipisteet 4 Diapositiivit 1 : 5'000 Stereokartoitus Korkeusmalli, maastomalli 3-D digitointi 5 VRML-malli, perspektiivikuvat Havainnollista- Maastomalli 3-D mallinnus, minen kartat 1 : 1'000, 2'000 ja 5'000 Ilmakuva 1 : 5'000. 9

10 Topografinen kartta 1 : 50'000 ja lähtöpisteet. Tihennysblokki, lähtöpisteet ja liitospisteet. 10

11 Liitospisteiden valinta. Piste Stereokartoitus. 11

12 Korkeusmalli. Jabal Haroun, perspektiivikuva. 12

13 Pienimittakaavainen - suurimittakaavainen kartoitus Pienimittakaavainen kartoitus o kartan mittakaava 1 : ja pienempi erikoiskarttoja ja sovellettuja karttoja, joissa lähtötietona kantatai pohjakartta nykyisin yhä yleisemmin tulkintaa satelliittikuvilta tuloksena johdettu kartta, teemakartta, sovellettu kartta, erikoiskartta, jne., joka on esitysmittakaavaan yleistettyä, mutta koordinaatistoon sidottua tietoa Suurimittakaavainen kartoitus o kartan mittakaava 1 : ja suurempi valtakunnallisia ja kunnallisia perus- ja kantakarttoja, joissa lähtötietona maasto ja sen rakenteet nykyisin yhä yleisemmin ajantasaistuksen ortokuvatulkintaa uutta kolmiulotteista numeerista kartoitusta tuloksena numeerinen karttatietokanta, joka sisältää mittakaavatonta, mutta tarkkuudeltaan tunnettua tietoa Pienimittakaavaisissa kartoituksissa kuvatulkinta on pääosin kaksiulotteista, suurimittakaavaisissa kolmiulotteista. Kartan kolmiulotteisuus ja havainnollisuus Kuvat o Åvik'in lasitehtaan kartta vuodelta 1783 (Suomen Lasimuseo) o Topografinen peruskartta 1990-luvulta (Kartan copyright: Maanmittauslaitos) o Helsinki, Kaivopiha ja asemanseutu (Kartan copyright: J. Pesonen, Helsingin kaupunki) o Simuloitu ympäristömalli (Instrumentointi Oy) o Mitattu ympäristömalli (FM-kartta Oy) o Virtuaalinen Helsinki (Kartan copyright: Helsinki Arena 2000) o Rakennus, rautalankamalli o Huonetila, videokuva o Ovi auki Kartoituskuvauksissa käytettävät digitaaliset kuvamateriaalit Ilmakuvaus Analogiset ilmakuvakamerat, skannaus (Luento 2) Digitaaliset ilmakuvakamerat: suuriformaattiset (Luento 3) o Kuvaleveys n pikseliä, kuvakorkeus pikseliä o Usean pienen CCD-matriisin yhdistelmät: Vexcel Ultracam Z/I-Imaging DMC o CCD-rivigeometria: LH-Systems: ADS40 13

14 DLR: HRSC Keskiformaattiset CCD-kamerat: esim x 4000 pikseliä Pieniformaattiset CCD-kamerat, esim x 1000 pikseliä Videokuvaus Satelliittikuvaus IKONOS (PAN 1 m, MS 4 m) Quickbird (PAN: 0.61 m nadiirissa, 0.72 m 25 nadiirista) Orbview (1 m) Spot 5 (2,5 m) Stratosfäärikuvaus Miehittämättömät kuvausalukset km korkeudessa ( Digitaaliset kuvat käsitteissä Analogiakuvat - digitaaliset kuvat? o Ilmakuvat käsitetään yleisesti lentokoneesta otetuiksi analogisiksi tai digitaalisiksi kuviksi. o Ilmakuvausta tehdään myös videokuvauksena, kuvaavilla spektroradiometreillä, tutkalla, mikroaaltoradiometreillä, ym. o Satelliittikuvat käsitetään yleisesti satelliitista otetuiksi digitaalisiksi kuviksi. Ilmakuvat - satelliittikuvat? o Nykyisellään ei kuvaustekniikan eikä kuvankäsittelytekniikan puolesta ole erityistä syytä korostaa eroa ilmakuvien tai satelliittikuvien välillä. o Kuvaustoimintana ilmakuvaus on projektiluonteista. o Satelliittikuvaus on jatkuvaa, mutta voidaan tarpeen tuleen suorittaa myös tilauksesta. Tyypillisimmin topografisessa kartoituksessa käytetään pankromaattisia kuvia, joiden GSD on m. 14

15 Korkearesoluutioisten eli lähinnä 1 m pikselikoon satelliittikuvien julkaisuohjelma. ( ARDAK Corporation 1997) Digitaaliset ilmakuvasensorit o Dataa tarvittaessa o Toimii huonoissa olosuhteissa (lentäminen pilvien alla) o Laaja resoluutioalue saaavutetaan vaihtamalla lentokorkeutta: 0.05 m 1 m o Stereokuvaus oletusarvo Suuriresoluutioiset satelliittisensorit o Kiinteä rata o Saatavuus sääriippuvainen o Kiinteä resoluutio n. 1 m PAN n. 4 m MS o Stereo vaatii erillistä tilausta Uudet kartoitustekniikat Laserkeilaus Tutkakuvaus Ohjeistoja Ilmakuvaus- ja mittaustoimintaa varten on laadittu ohjeistoja, joiden tehtävänä on selkeyttää kyseisten tehtävien suorittamista sekä niiden suorittamiseksi laadittavien sopimusten tekemistä ja tulkintaa. Suomessa yleisesti käytettäviä ohjeistoja ovat: o Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seura, Ohjeet tarkan fotogrammetrisen kartoitusmittauksen suorittamista varten. FKS 15

16 julkaisu 1/ o Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seura, Suositukset Suomessa tehtävälle mittaus- ja kartoitusilmakuvaukselle. FKS julkaisu 1/ o Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seura, Digitaalisten ilmakuvien käyttö. FKS julkaisu 1/ o Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seura, Ohjeita ortokuvien tuotannolla ja käytölle Suomessa. FKS julkaisu 1/ o Kaavoitusmittausohjeet, Kaavoitusmittausohjeet Maanmittauslaitoksen julkaisu n:o 94. o Tielaitoksen ohjeet maastomallimittauksen suorittamisesta (Luento 10) o Maa- ja metsätalousministeriön peltolohkorekisterin ortoilmakuvatuotannon laatujärjestelmä (Luento 9). Kartoitusyrityksillä on laatujärjestelmät, joissa erilaisten toimintojen suoritus on yksityiskohtaisesti kuvattu. Kirjallisuutta Henrik Haggrén, Kolmiulotteisen visualisoinnin mahdollisuudet ja vaatimukset paikkatietoaineistolle, Paikkatietomarkkinat, Helsinki. Otto Kölbl, Executive Summary of the OEEPE Workshop on the 'Application of Digital Photogrammetric Workstations' Lausanne, 1996 Otto Kölbl, An Outlook on the Use of Digital Work Stations in Practice Lausanne, 1996 Dieter Fritsch, D-Data Acquisition for Geographic Information Systems GIS 4/1996, p Henrik Haggrén, Kolmiulotteisen ympäristömme mallinnus Henrik Haggrén, Esipuhe: "3-D KARTTA - maastotietokanta, ympäristömallit, kaupunki- ja tilamallit" Espoo, 1995 Maa Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma

Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu

Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu 3-D mallien tiedonkeruu Ilmakuvauksen

Lisätiedot

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

Luento 8: Kolmiointi AIHEITA. Kolmiointi. Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi. Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luento 8: Kolmiointi AIHEITA. Kolmiointi. Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi. Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 12.10.2004) Luento 8: Kolmiointi AIHEITA Kolmiointi Nyrkkisääntöjä Kuvablokki Blokin pisteet Komparaattorit

Lisätiedot

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet Luento 8 Kartoitussovellukset Petri Rönnholm/Henrik Haggrén Mitä fotogrammetrisella kartoituksella tuotetaan? 3D koordinaatteja kohteesta Maaston korkeusmalli Topograafiset

Lisätiedot

Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu

Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu Luento 13: Ympäristömallien tiedonkeruu 3-D mallien tiedonkeruu Ilmakuvauksen

Lisätiedot

Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Markku Poutanen Geodeettinen laitos Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Taustaa Uuden koordinaattijärjestelmän perusteet JHS ja käyttöönotto Uusi korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

Luento 6 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 6 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 6 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS

FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS 1. Yleistä 2. Ilmakuvaus SKM Gisair Oy Työssä määritettiin ulkoinen orientointi Sotkamon kunnan keskustan alueen ilmakuvaukselle. Ilmakuvauksen teki SKM Gisair Oy keväällä

Lisätiedot

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 5 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 5 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

Luento 1: Fotogrammetria? Opintojakson sisältö ja tavoitteet.

Luento 1: Fotogrammetria? Opintojakson sisältö ja tavoitteet. Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 17.1.2003) (Päivitys: Katri Koistinen, 3.2.2004) Luento 1: Fotogrammetria? Opintojakson

Lisätiedot

Luento 1 Koko joukko kuvia! Moniulotteiset kuvat Maa Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 1 Koko joukko kuvia! Moniulotteiset kuvat Maa Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 1 Koko joukko kuvia! Moniulotteiset kuvat. 1 Maa-57.1010 Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen (4op) Sisältyy maanmittausosaston geomatiikan koulutusohjelman O-moduuliin.

Lisätiedot

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo EUREF ja GPS Matti Ollikainen Geodeettinen laitos EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo Kuinka EUREF sai alkunsa? EUREF (European Reference Frame) o Perustettiin Kansainvälisen geodeettisen

Lisätiedot

Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi

Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi 7Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 7.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen, 5.2.2004 ) Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi

Lisätiedot

JHS 154: ETRS89 -järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako Työn tarkastaja Sipoon kunta

JHS 154: ETRS89 -järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako Työn tarkastaja Sipoon kunta Työohjelma Numero 1 (6) Alustava työohjelma 1. Tehtävän yleismäärittely Kartoituskohde Sipoon kunta, Boxin työpaikka-alue Karttatyyppi Numeerinen asemakaavan pohjakartta Kartoitusalueen laajuus noin 400

Lisätiedot

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Vanhakylän alue Karttatyyppi digitaalinen asemakaavan pohjakartta

Lisätiedot

Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus

Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 19.10.2004) Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus AIHEITA Optinen 3-D digitointi Etäisyydenmittaus

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KAAVOITUKSEN POHJAKARTAN LAATIMINEN SEKÄ ILMAKUVAUS MARTINKYLÄN ALUEELLA

SIPOON KUNNAN KAAVOITUKSEN POHJAKARTAN LAATIMINEN SEKÄ ILMAKUVAUS MARTINKYLÄN ALUEELLA 1(6) Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne kaavan pohjakartan (mittausluokka 1) laatimisesta mittakaavaan 1:1000. Kartoitettava alue on noin 670 ha oheisen karttaliitteen mukaisesti

Lisätiedot

Luento 1 Fotogrammetria prosessina Maa Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 1 Fotogrammetria prosessina Maa Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 1 Fotogrammetria prosessina. 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet (3 op) Sisältyy geomatiikan koulutusohjelman perusmoduuliin A1. Kurssin kuvaus Stereofotogrammetria.

Lisätiedot

Koordinaatistoista. Markku Poutanen Geodeettinen laitos. Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio

Koordinaatistoista. Markku Poutanen Geodeettinen laitos. Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio Koordinaatistoista Markku Poutanen Geodeettinen laitos Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio Koordinaattijärjestelmä sisältää määritelmät, Reference system contains definitions koordinaatisto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen

Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Mittausten laadun tarkastus ja muunnoskertoimien laskenta Kyösti Laamanen 2.0 4.10.2013 Prosito 1 (9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KAAVOITUKSEN POHJAKARTAN LAATIMINEN SEKÄ ILMAKUVAUS BASTUKÄRRIN ALUEELLA

SIPOON KUNNAN KAAVOITUKSEN POHJAKARTAN LAATIMINEN SEKÄ ILMAKUVAUS BASTUKÄRRIN ALUEELLA 1(8) Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne kaavan pohjakartan (mittausluokka 1) laatimisesta mittakaavaan 1:1000. Kartoitettava alue on noin 900 ha oheisen karttaliitteen mukaisesti

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio

Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio Koordinaattijärjestelmä sisältää määritelmät, koordinaatisto on sen realisaatio maastossa ja karttaprojektio tämän esitysmuoto kaksiulotteisella kartalla

Lisätiedot

Luento 6: 3-D koordinaatit

Luento 6: 3-D koordinaatit Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 6: 3-D koordinaatit AIHEITA (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 16.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen 5.2.2004

Lisätiedot

KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK)

KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK) KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK) KMTK KUNTIEN TUOTANTO- PROSESSIT: SELVITYS KUNTIEN KANTAKARTAN YLLÄPIDON NY- KYISESTÄ TUOTANTOPROSESSIS- TA Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleiskuva kantakartan ylläpidosta...

Lisätiedot

Luento 10 3-D maailma. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 10 3-D maailma. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 10 3-D maailma 1 Luennot 2007 JOHDANTO Koko joukko kuvia! Kuvien moniulotteisuus. LUENNOT I. Kuvien ottaminen Mitä kuvia ja miten? Mitä kuvista nähdään? II. III. IV. Kuvien esikäsittely Miten kartoituskuvat

Lisätiedot

Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään. Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9.

Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään. Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9. Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9.2012 Johdanto sisältöön Menneiden ja nykyisten järjestelmien

Lisätiedot

EUREF-FIN JA KORKEUDET. Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010

EUREF-FIN JA KORKEUDET. Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010 EUREF-FIN JA KORKEUDET Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010 EUREF-FIN:n joitain pääominaisuuksia ITRF96-koordinaatiston kautta globaalin koordinaattijärjestelmän paikallinen/kansallinen realisaatio

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 6: EUREF-FIN:n ja KKJ:n välinen kolmiulotteinen yhdenmuotoisuusmuunnos ja sen tarkkuus Versio: 1.0 / 3.2.2016

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

Luento 4 Georeferointi Maa Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 4 Georeferointi Maa Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 4 Georeferointi 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Sisältö Georeferointi käsitteenä Orientoinnit Stereokuvaparin mittaus Stereomallin ulkoinen orientointi (= absoluuttinen orientointi)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KANTAKARTAN UUDISKARTOITUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ KANTAKARTAN UUDISKARTOITUKSESTA 04.04.2014 TARJOUSPYYNTÖ KANTAKARTAN UUDISKARTOITUKSESTA Tarjouspyynnön kohde Pyydämme tarjoustanne Urjalan kunnan kantakartta-aineiston uudiskartoituksesta noin 280 ha:n alueelta. Alueen ja osa-alueiden

Lisätiedot

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta Versio: 1.0 / 20.3.2013 Julkaistu: 2.5.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Luento 4 Georeferointi

Luento 4 Georeferointi Luento 4 Georeferointi 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Sisältö Georeferointi käsitteenä Orientoinnit Stereokuvaparin mittaus Stereomallin ulkoinen orientointi (= absoluuttinen orientointi)

Lisätiedot

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016 Paikkatiedon JHS-seminaari Paikkatietomarkkinat 2016 Ohjelma 9:00 Tervetuloa JHS-seminaarin Katsaus Paikkatiedon JHS:iin Pekka Sarkola, paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatiedot JUHTAn toiminnassa Jari

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako

JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset...

Lisätiedot

24.3.2015. Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia.

24.3.2015. Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia. Liite 5 HANKINNALLE ASETETTUJA VAATIMUKSIA HANKITTAVA PALVELU: KAAVAN POHJAKARTTA, MITTAUSLUOKKA 2 Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia.

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA 1 torstai 26.8.2010 klo 13.30-16.30, sali C Maa-6.2279 Satelliittipaikanmääritys Maa-6.3241 Geodeettinen metrologia Maa-6.3282 Tilastolliset menetelmät geodesiassa /Statistical Methods in Geodesy Maa-20.1123

Lisätiedot

Luento 11: Kartoitusprojektit

Luento 11: Kartoitusprojektit Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 25.10.2002 Muutoksia: Eija Honkavaara 17.10.2004) Luento 11: Kartoitusprojektit

Lisätiedot

(Petri Rönnholm / Henrik Haggrén, ) Luento 1: Opintojakson järjestäytyminen. Motivointia. Kertausta. Kuvamittauksen vaihtoehdot.

(Petri Rönnholm / Henrik Haggrén, ) Luento 1: Opintojakson järjestäytyminen. Motivointia. Kertausta. Kuvamittauksen vaihtoehdot. Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi (Petri Rönnholm / Henrik Haggrén, 12.9.2005) Luento 1: Opintojakson järjestäytyminen. Motivointia. Kertausta. Kuvamittauksen vaihtoehdot. Mitä pitäisi oppia? Palauttaa

Lisätiedot

Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry)

Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry) Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry) -luennot: --ti 12-14 M5, to 12-14 M5 --Henrik Haggrén (HH), Petteri Pöntinen (PP) 1. Johdanto ja teoreettisia perusteita I,

Lisätiedot

Luento 7: Kuvan ulkoinen orientointi

Luento 7: Kuvan ulkoinen orientointi Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 6.10.2004) Luento 7: Kuvan ulkoinen orientointi AIHEITA Ulkoinen orientointi Suora ratkaisu Epäsuora

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TARJOUSPYYNTÖ

HAUSJÄRVEN KUNNAN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TARJOUSPYYNTÖ 9.2.2011 Sivu 1/5 Tilaaja: Hausjärven kunta, kaavoitus ja maankäyttö Keskustie 2-4 12100 Oitti HAUSJÄRVEN KUNNAN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TARJOUSPYYNTÖ Hanke Hausjärven kunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Janne Kovanen Geodeettinen laitos 10.3.2010 Koordinaattimuunnospalvelusta lyhyesti Ilmainen palvelu on ollut tarjolla syksystä 2008 lähtien. Web-sovellus

Lisätiedot

Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta. EUREF-päivä 2.0 4.9.2012

Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta. EUREF-päivä 2.0 4.9.2012 Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta EUREF-päivä 2.0 4.9.2012 ETRS-89 /EUREF-FIN muunnos Lahden kaupungissa 1. Taustaa 2. Muunnosprosessi 2.1 testaus 3. Vaikutukset toimintaympäristöön

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

JHS xxx Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta

JHS xxx Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta JHS xxx Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 5 Kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta Versio: 29.11.2012 Julkaistu: xx.xx.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA

EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA 1 (10) EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA 5.3.2012 2 (10) Sisältö: 1 Johdanto... 3 1.1 Muunnosasetukset paikkatieto-ohjelmistoissa... 3 1.2 Lisätiedot... 3 2 Korkeusjärjestelmän muunnos NN

Lisätiedot

Luento 6: Stereo- ja jonomallin muodostaminen

Luento 6: Stereo- ja jonomallin muodostaminen Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 5.10.2004) Luento 6: Stereo- ja jonomallin muodostaminen AIHEITA Keskinäinen orientointi Esimerkki

Lisätiedot

Fotogrammetrian termistöä

Fotogrammetrian termistöä Fotogrammetrian termistöä Petri Rönnholm, Henrik Haggrén, 2015 Hei. Sain eilen valmiiksi mukavan mittausprojektin. Kiinnostaako kuulla yksityiskohtia? Totta kai! (Haluan tehdä vaikutuksen tähän kaveriin,

Lisätiedot

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Esityksen sisältö Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Voimassaolevat paikkatiedon JHS:t Työryhmävaiheessa olevat hankkeet Suunnitteilla

Lisätiedot

Korkeusjärjestelmän muutos ja niiden sijoittuminen tulevaisuuteen

Korkeusjärjestelmän muutos ja niiden sijoittuminen tulevaisuuteen Rakennusvalvontamittaus 15.02.2010-> Korkeusjärjestelmän muutos ja niiden sijoittuminen tulevaisuuteen Ongelmat suurimmillaan parin vuoden kuluttua, kun maastossa on yhtä paljon uuden korkeusjärjestelmän

Lisätiedot

Luento 11: Stereomallin ulkoinen orientointi

Luento 11: Stereomallin ulkoinen orientointi Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 17.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen, 23.2.2004 ) Luento 11: Stereomallin ulkoinen

Lisätiedot

Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS)

Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS) RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 5, 3.10.2012 VTT, Vuorimiehentie 3, Espoo Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS) Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Tausta 3D-lähtötietojen

Lisätiedot

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa ESITYKSEN SISÄLTÖ: Koordinaattijärjestelmän uudistus (EUREF-FIN) Korkeusjärjestelmän uudistus (N2000) MML:n tasokiintopistemittaukset MML:n korkeuskiintopistemittaukset Mittaukset

Lisätiedot

Luento 2: Kuvakoordinaattien mittaus

Luento 2: Kuvakoordinaattien mittaus Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi (P. Rönnholm / H. Haggrén, 14.9.2005) Luento 2: Kuvakoordinaattien mittaus Mitä pitäisi oppia? Muunnokset informaatiokanavassa (osin kertausta) Erotella kuvaan ja

Lisätiedot

1. Hankinnan tausta ja tarkoitus

1. Hankinnan tausta ja tarkoitus 1 (5) Liite 5 HANKINNALLE ASETETTUJA VAATIMUKSIA HANKITTAVA PALVELU: LASERKEILAUS JA ORTOKUVAT 2015 KERAVAN, JÄRVENPÄÄN JA TUUSULAN ALUEILTA Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia sekä

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen Koordinaattimuunnospalvelut 11.12.2009 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet. Mikael Hornborg

3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet. Mikael Hornborg 3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet Mikael Hornborg Luennon sisältö 1. Optiset koordinaattimittauskoneet 2. 3D skannerit 3. Sovelluskohteet Johdanto Optiset mittaustekniikat perustuvat valoon ja

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 1 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Versio: 1.0 / 7..016 Julkaistu: 5.4.016 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 Soveltamisala... 3 Viittaukset... 4 Termit ja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ 1/8 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Ostolantie 17 63 700 ÄHTÄRI Puh. (06) 2525 6000 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ Hanke Ähtärin kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne Ähtärin kaupungin

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Radiotekniikan sovelluksia

Radiotekniikan sovelluksia Poutanen: GPS-paikanmääritys sivut 72 90 Kai Hahtokari 11.2.2002 Konventionaalinen inertiaalijärjestelmä (CIS) Järjestelmä, jossa z - akseli osoittaa maapallon impulssimomenttivektorin suuntaan standardiepookkina

Lisätiedot

Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op)

Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne 2011-2012 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Moduulin oppimistavoitteena on omaksua vankat matemaattis-luonnontieteelliset ja

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA Perjantai / Friday 29.8.2014 klo 9-12 sali D Maa-123.1310 Theories and Techniques of Geoinformatics Maa-123.1320 Geoinformatics for Real Estate Economics Maa-123.3461 Topographic Data and Maps Maa-20.1125

Lisätiedot

Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna

Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna 2013-2014 Diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) (M3006) Fotogrammetria ja kaukokartoitus Moduuli antaa laajat tiedot fotogrammetriseen kartoitukseen

Lisätiedot

Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen

Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen 8.9.2011 Esityksen sisältö Ohjeiden nykytila Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot, Mittausohje Maastotietojen hankinta, Toimintaohjeet

Lisätiedot

JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Versio: 29.9.2014 (luonnos palautekierrosta varten) Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna

Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna 201-2015 Diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) (M3006) Fotogrammetria ja kaukokartoitus Moduuli antaa laajat tiedot fotogrammetriseen kartoitukseen

Lisätiedot

PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET

PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET Maanmittaustieteiden päivien järjestelytoimikunta on valinnut tämän vuoden aiheeksi kuvauksen sen monissa eri muodoissa. Aiheet liittyvät ilmakuvaukseen,

Lisätiedot

Luento 7 Stereokartoituskojeet. 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 7 Stereokartoituskojeet. 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 7 Stereokartoituskojeet 1 Stereokartoitus (Hannu Hyyppä, Petri Rönnholm, TKK) 2 Fotogrammetrinen prosessi 3 Stereokartoituskoje Stereokartoituskojeessa kuvaparin stereoskooppinen tarkastelu ja tarkka

Lisätiedot

JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet

JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet Pekka Luokkala KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 1 Esityksen sisältö Mistä KMTK:ssa ja kohdemallinnuksessa on kyse?

Lisätiedot

Luento 10: Topografinen peruskartoitus

Luento 10: Topografinen peruskartoitus Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 10: Topografinen peruskartoitus (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 25.10.2002 Muutoksia: Eija Honkavaara 10.10.2004)

Lisätiedot

Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat

Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat Maa 57.270, Fotogrammetrian, kaukokartoituksen ja kuvantulkinnan seminaari Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat 2007 Lauri Saarinen Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Digitaalinen ilmakuvakamera...3

Lisätiedot

Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva

Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva Dokumentin päivityspvm: 12.11.2013/rr, ms Sisältö 1. Spatiaaliset näkymät... 1 2. Ominaisuustietojen kuvaus... 2 3. UML-malli... 5 1. Spatiaaliset näkymät Aineistosta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MITTAUSTEN TARKKUUDESTA JA RAJAMERKEISTÄ KIINTEISTÖTOIMITUKSISSA

MÄÄRÄYS MITTAUSTEN TARKKUUDESTA JA RAJAMERKEISTÄ KIINTEISTÖTOIMITUKSISSA MÄÄRÄYS MITTAUSTEN TARKKUUDESTA JA RAJAMERKEISTÄ KIINTEISTÖTOIMITUKSISSA 1. Johdanto... 2 1.1. Määräyksen soveltamisala... 2 1.2. Termit, määritelmät ja lyhenteet... 2 2. Mittausluokat... 5 3. Koordinaattijärjestelmät...

Lisätiedot

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010

KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTO TURUSSA 15.2.2010 Ilkka Saarimäki Kaupungingeodeetti Kiinteistöliikelaitos Kaupunkimittauspalvelut ilkka.saarimaki@turku.fi VANHAT JÄRJESTELMÄT Turun kaupungissa

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

Referenssiprojektit Suomessa

Referenssiprojektit Suomessa Referenssiprojektit Suomessa 1. Laserkeilausprojektit Laserkeilaus helikopterista; luokiteltu pisteaineisto n. 10 pistettä/m² 2013 Espoon kaupunki 345 km² Laserkeilaus lentokoneesta metsäinventointia ja

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA 1 torstai 30.8.2012 klo 13-16, sali M Maa-6.3273 Physical Geodesy Maa-6.3287 Mathematical Geodesy Maa-20.1123 Kiinteistöarvioinnin perusteet Maa-20.3338 Kiinteistötaloustieteen erikoiskurssi Maa-123.1110

Lisätiedot

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Versio: 1.0 / 20.3.2013 Julkaistu: 2.5.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 1. Organisaatio - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Puolustusvoimat - Joensuun kaupunki - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Tampereen seudun mittauspäivät. Pasi Puttonen Etelä Savon ammattiopisto

Tampereen seudun mittauspäivät. Pasi Puttonen Etelä Savon ammattiopisto Tampereen seudun mittauspäivät Pasi Puttonen Etelä Savon ammattiopisto Mitä kartoittajan tulee osata? Miksi tehdään tarkkavaaituksia? Mitä eroa on painokairauksella ja tärykairauksella? Mikä on ortokuva?

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

aikana tai vähän ennen sitä. 25 vuoden takaiset rajakarttalehdet olivat 1:50 000 -mittakaavassa. Nyt jokirajaosuuden

aikana tai vähän ennen sitä. 25 vuoden takaiset rajakarttalehdet olivat 1:50 000 -mittakaavassa. Nyt jokirajaosuuden Kuva 1. Kuvassa karttalehtien indeksi ja sen alapuolelle siirrettynä vastaavat ilmakuvat, yhteensä 411 kuvaa. Suomen ja Norjan välisen vuoden 2000 rajankäynnin kartasto valmistettiin Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

TURKU. http://fi.wikipedia.org/wiki/turku

TURKU. http://fi.wikipedia.org/wiki/turku Turun kaupungin maastomittauspalvelut ja koordinaaattijärjestelmän vaihto käytännössä Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalisten kylpylässä 17.-18.3.2010, Harri Kottonen Kuka Harri Kottonen, Mittaustyöpäällikkö

Lisätiedot

JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 2: Projektiokaavat

JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 2: Projektiokaavat JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 2: Projektiokaavat Versio: 1.0 / 5.2.2016 Julkaistu: 5.4.2016 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut

Koordinaattimuunnospalvelut Koordinaattimuunnospalvelut 07.05.2010 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2010 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

www.terrasolid.com Kaupunkimallit

www.terrasolid.com Kaupunkimallit www.terrasolid.com Kaupunkimallit Arttu Soininen 03.12.2015 Vuonna 1993 Isoja askeleita 1993-2015 Laserkeilaus helikopterilla/lentokoneella Laserkeilaus paikaltaan GPS+IMU yleistynyt kaikkeen ilmasta mittaukseen

Lisätiedot

Suomalaista paikkatieto-osaamista Laosissa

Suomalaista paikkatieto-osaamista Laosissa M a a n m i t ta r i t m a a i l m a l l a Auringonlasku Laosissa. Suomalaista paikkatieto-osaamista Laosissa Kari Suominen ja Sami Jänne Kuvat: Kari Suominen ja Lauri Pynnönen Suomen rahoittamasta hankkeesta

Lisätiedot

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Valtakunnalliset kolmiomittaukset alkavat. Helsingin järjestelmä (vanha valtion järjestelmä)

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos. Petri Honkanen, Lahden kaupunki Tekninen- ja ympäristötoimiala,maankäyttö

Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos. Petri Honkanen, Lahden kaupunki Tekninen- ja ympäristötoimiala,maankäyttö Lahden kaupungin N2000- korkeusjärjestelmävaihdos Miksi siirtyä N2000-järjestelmään? Maannousu Lahden seudulla maannousu 50:ssä vuodessa n. 26 cm. Kiinnostus maannousun epätasaisessa toteumassa Ongelmat

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Koodi Kurssin nimi op Eng Mat

Koodi Kurssin nimi op Eng Mat Geomatiikan koulutusohjelman moduulirakenne 2012-2013 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Moduulin oppimistavoitteena on omaksua vankat matemaattis-luonnontieteelliset ja

Lisätiedot

Luento 8: Ilmakuvaus AIHEITA. Kuvauslajit. Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet. Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Luento 8: Ilmakuvaus AIHEITA. Kuvauslajit. Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet. Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 9.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen 10.2.2004) Luento 8: Ilmakuvaus AIHEITA Kuvauslajit

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot