Riskienhallintatoimi yrityksen turvallisuus- ja pelastustoiminnan tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienhallintatoimi yrityksen turvallisuus- ja pelastustoiminnan tukena"

Transkriptio

1 PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Silja Serenade Riskienhallintatoimi yrityksen turvallisuus- ja pelastustoiminnan tukena Turvallisuuskoordinaattori Kari Helislahti VR-Yhtymä Oy

2 Esimerkkejä riskienhallinnan organisoinnista a) talousjohtaja hoitaa oman päätyönsä ohessa b) turvallisuusjohtaja hoitaa oman päätyönsä ohessa c) päätoiminen riskienhallintajohtaja tai päällikkö tai d) erillinen riskinhallintayksikkö

3 Ylimmän johdon tehtävänkuvissa tulee olla riskienhallinta ja turvallisuus mukana.

4 Johdon rooli ja tehtäviä ESIMERKKI - Strateginen johtaminen - Sidosryhmäjohtaminen - Liiketoiminta- ja palvelukokonaisuuden hallinta ja kehittäminen - Riskienhallinta, riskien ottaminen harkitusti ja hallitusti - Julkisuuskuvan ja laadun jatkuva kehittämisen ohjaaminen - Talouden turvaaminen, kannattavuuden parantaminen ja omistajan edusta huolehtiminen - Resurssien johtaminen - Kilpailukykyisten ja nykyaikaisten johtamis- ja informaatiojärjestelmien varmistaminen - Turvallisuusjohtaminen - Vakavien erityistilanteiden ja kriisien johtaminen

5 Taito olla ajallaan hyvin rohkea ja ajallaan hyvin varovainen, siinä onnistumisen taito. Napoleon I Johdon tehtävänä on ottaa riskejä

6 Johdon tehtävänä on ottaa liikeriskejä, mutta harkitusti ja hallitusti! Vahinkoriskien ottamista sen sijaan tulee välttää!

7 Riskit pitää jaotella, löytää liiketoiminnan kannalta merkittävimmät riskit ja keskittyä niiden hyvään hallintaan. Vahinkoriskit tulee huomioida osana riskienhallintakokonaisuutta.

8 Esimerkkejä yrityksen riskeistä Perinteistä turvallisuustoimen riskikenttää Asiakasriskit Omistajariskit Toimialamuutokset Kilpailutilanteen muutokset Kuluttajasuojan muutokset Taloudellinen taantuma Lama Lama Normien, lainsäädännön muutokset Liikenneoikeuksien kehitt. kehitt. Ulkoistusriskit Verkostoriskit Yrityskuvariski Toimialakriisit Toimintaympäristöriskit Yhdistymisriskit Riippuuusriskit Sopimusriskit Toiminnan vastuuriskit Toimistusjohtajan ja ja hallituksen vastuuriskit Paloriskit Ympäristöriskit Omaisuusriskit Konerikkoriskit Avainhenkilöriskit Tapaturmariskit Terroriteko Suurvahinko Energiakriisi Tietoriskit Tuotevastuuriski Henkilöriskit Epidemiariskit Tietoliikenneriskit Rikosriskit Keskeytysriskit Henkilöstöriskit Tietojärjestelmäriskit Ammattitautiriskit Luonnononnettomuus Selkkaus, sota sota Investoitiriski Korkoriski Luottoriski Valuuttakurssiriski Raaka-aineiden, hyödykkeiden, polttoaineen hinta- hinta-jaja saatavuusriskit Hanke- Hanke- ja ja projektiriskit Toiminnan keskeytysriskit Huono Huonotäsmällisyys Kilpailukyky Ulkomaantoiminnan/ Kohdemaan riskit riskit Poliittiset riskit riskit Talousriskit Tuotekehitysriski Heikko Heikkolaatu Tehottomuus Kulttuurisidonnaiset riskit riskit

9 Esimerkkejä riskien jaottelutavoista A. Liike- ja vahinkoriskit B. Strategiset, operatiiviset, talous- ja vahinkoriskit C. Merkittävimmät riskit ja hankeriskit D. Lakisääteiset ja muut riskit (Lakisääteisiä esim. työturvallisuus, pelastustoiminta, tietosuoja, jne.) E. Ulkoiset ja sisäiset riskit

10 Yrityksen merkittävimpien riskien kartoituksessa tulee käsitellä myös merkittävimmät vahinkoriskit. Johdon tehtävänä on varmistaa liiketoimintaa uhkaavien kaikkien merkittävimpien riskien hyvä hallinta.

11 Riskit ja turvallisuusasiat on saatava johdon kokousten agendalle (mielellään vakiokohdaksi).

12 Riskienhallintavastuut ja tehtävät tulee olla selkeästi määriteltyjä.

13 Esimerkki riskienhallintavastuista Yhtiön hallitus Pääjohtaja, toimitusjohtaja Talousjohtaja Johtoryhmä (rh-ohjausryhmä) Riskienhallintajohtaja tai -päällikkö Riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikka, riskinottohalu ja kyky, seuranta Riskienhallinnan järjestäminen, organisointi, resurssointi Riskienhallinnan toimintamallit, konsernitason riskianalyysit, vakuutukset Riskienhallinnan viitekehys, tavoitteet, strategia, kehittämisohjelma, toteutuman seuranta Pääliiketoimintojen ja tytäryhtiöiden tukeminen riskienhallinnan kehittämisessä ja riskianalyysien toteuttamisessa, koordinointi, konsernitason kehittämisohjelman toteuttaminen, riskienhallintaasiantuntemus, seuranta, tiedostojen ylläpito Pääliiketoimintojen Riskienhallintastrategian toiminnallistaminen, oman vastuualueensa riskien johto ja esimiehet kartoitus ja analysointi sekä hallinnan suunnittelu Sisäinen tarkastus Riskienhallinnan arviointi (tarkastusvaliokunta, ulkoinen tarkastus) Työntekijät Työhön, työmenetelmiin ja työympäristöön liittyvien riskien havainnointi, riskeistä ilmoittaminen, turvallinen työskentely

14 Riskienhallinta- ja turvallisuusasiat tulee ottaa mukaan strategiaprosessiin.

15 Turvallisuustoiminnassa tulisi käyttää johdon hyväksymiä riskienhallintatyökaluja ja raporttimalleja. Vahinkoriskianalyysit olisi hyvä tehdä johdon mallin mukaisesti.

16 ESIMERKKI Riskienhallintaprosessimalli Riskien kartoitus, analysointi ja priorisointi Riskien omistajuuden määrittely RH-toimenpiteiden suunnittelu ja priorisointi Päätökset toimenpiteistä (ml. aikataulu ja vastuuhenkilö) Toimenpiteiden toteutus Raportointi Valvonta seuranta Vakavuus Todennäköisyys Riskitulo = V x T Riskiskenaariot Pahin, todennäköinen, paras Riskin suunta

17 Riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteistä tulee raportoida säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja yrityksen hallitukselle. Riskejä ja niiden hallintaa tulee käsitellä yrityksen vuosikertomuksessa. Yrityksen liiketoimintaa uhkaavat merkittävimmät riskit tulee analysoida hyvin.

18 Vastuuhenkilön tehtävät ESIMERKKI - Riskin kehittymisen seuranta - Riskin kehittymisen ennakointi - Merkittäviin muutoksiin välitön reagointi - Riskienhallintatoimenpiteiden monipuolinen käyttö - esim. ennakointi, poistaminen, pienentäminen, siirtäminen, jakaminen, vakuuttaminen, tehokas tilannejohtovalmius - Mahdollisuuksien hyödyntäminen (liikeriskiin liittyy yleensä myös mahdollisuus) - Raportointi

19 Laadukkailla riskianalyyseillä voidaan ohjata painopiste merkittävimpien vahinkoriskien hallintaan. Lainsäädäntöön ja velvoittaviin normeihin perustuvat riskianalyysit pitää laatia!

20 Normeihin perustuvia riskienhallintavelvoitteita rautatiealalla ESIMERKKI Normi Vaatimus, sisältö Ohjaus Toteutus Valvonta Rautatielaki Junaturvallisuusriskianalyysit Turvallisuustodistus/-lupa, liikennöintilupa RVi Operaattorit, radanpitäjä, museoliik. MVH, Eltel, VR-Rata RVi CSM = Common Safety Methods (ERA = European Railway Agency 2010) Muutoksiin ja hankkeisiin liittyvät riskianalyysit Uudet rataosuudet, merkittävät muutokset radoissa, toiminnalliset muutokset, tekniset muutokset, organisaatiomuutokset ERA/RVi - " - + RVi LVM, RVi (ERA) Työturvallisuuslaki Työturvallisuusriskianalyysit Tsviranomainen - " - Ts-piirit Kemikaalilaki, rautateiden VAK-normit Riskianalyysit osana suunnitelmia RVi, TUKES, pelastusviranom. Vaarallisia aineita käsittelevät ja kuljettavat organisaatiot RVi, TUKES, pel.viranom. Asetus pelastustoimesta Riskianalyysi osana pelastussuunnitelmaa Pelastusviranomainen Pelastusviranomainen Kiinteistöjen omistajat + kaikki organisaatiot jne..

21 Riskienhallintakeinoja tulee käyttää monipuolisesti.

22 Riskienhallintakeinojen monipuolinen käyttö ESIMERKKI Riskien kartoitus, analysointi ja priorisointi Riskien omistajuuden määrittely RH-toimenpiteiden suunnittelu ja priorisointi Päätökset toimenpiteistä (ml. aikataulu ja vastuuhenkilö) Toimenpiteiden toteutus Raportointi Valvonta seuranta Vakavuus Todennäköisyys Riskitulo = V x T Riskiskenaariot Pahin, todennäköinen, paras Riskin suunta Ennakointi Välttäminen Poistaminen Pienentäminen Jakaminen Siirtäminen Vakuuttaminen Tilannejohtovalmius Riskienhallintakeinoja

23 Erityistilanteisiin (kriiseihin) varautumisessa huomioidaan myös vakavat onnettomuus- ja vahinkoriskit

24 Erityisriskianalyysejä, kuten riippuvuusriskianalyysejä, laadittaessa huomioidaan riittävästi vahinkoriskit, esim. riippuvuus atk-palveluyhtiön toiminnasta/vahinko konesalissa).

25 Riskienhallinnan ohjaus-/johtoryhmään on kutsua turvallisuustoimen edustaja mukaan. Turvallisuusjohtoryhmään kutsutaan mukaan riskienhallintajohtaja. Liikeriskianalyyseihin on hyvä ottaa mukaan turvallisuustoiminnon edustajat.

26 Hanke- ja projektiriskien kartoitukseen ja analysointiin on hyvä ottaa mukaan turvallisuustoimen edustaja. Niiden kartoituksessa ja analysoinnissa tulee huomioida myös vahinkoriskit.

27 Vakuutusehdot ja suojeluohjeet on toimitettava niille tahoille organisaatiossa, joiden niistä kuuluu tietää. Vakuutusmaksuun sisältyvää vakuutusyhtiöiden/meklarien turvallisuuspalveluja ja asiantuntemusta kannattaa hyödyntää.

28 Riskienhallintatoiminto voi tukea yrityksen turvallisuus- ja pelastustoimintaa huolehtimalla, että - yrityksen ylimmän johdon tehtävänkuvissa on riskienhallinta ja turvallisuus mukana - riskienhallintavastuut ja tehtävät on määritelty - vahinkoriskit ovat mukana yrityksen riskienhallintakokonaisuudessa ja johdon, tarkastusvaliokunnan ja hallituksen agendoilla - riskienhallinta, ml. turvallisuusasiat ovat mukana strategiaprosessissa - riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle, yhtiön hallitukselle sekä yrityksen vuosikertomuksessa - turvallisuustoiminnassa käytetään johdon käyttämiä työkaluja ja raporttimalleja - riskianalyysit tehdään johdon mallin mukaisesti - merkittävimpien riskien kartoituksessa käsitellään myös merkittäviä vahinkoriskejä, kuten merkittävimpiä palo- ja palokeskeytysriskejä - laadukkailla riskianalyyseillä ohjataan painopiste merkittävimpien vahinkoriskien (mm. paloriskikohteiden) hallintaan

29 Riskienhallintatoiminto voi tukea yrityksen turvallisuus- ja pelastustoimintaa huolehtimalla, että - riskienhallintakeinoja käytetään monipuolisesti - erityistilanteisiin (kriiseihin) varautumisessa huomioidaan myös vakavat onnettomuus- ja vahinkoriskit - erityisriskianalyysejä, kuten riippuvuusriskianalyysejä, laadittaessa huomioidaan riittävästi vahinkoriskit (esim. yrityksen ulkopuolisen atk-palveluyhtiön palo- ja keskeytysriskit) - riskienhallinnan ohjausryhmään kutsutaan turvallisuustoimen edustaja mukaan - riskianalyyseihin otetaan mukaan turvallisuustoiminnon edustajat - hanke- ja projektiriskien kartoituksessa ja analysoinnissa huomioidaan myös vahinkoriskit - johdon kokousten agendalla on riskienhallinta ja turvallisuusasiat - vakuutusehdot ja suojeluohjeet päätyvät niille tahoille organisaatiossa, joiden niistä kuuluu tietää - vakuutusyhtiöiden ja meklarien turvallisuuspalvelut ja asiantuntemus hyödynnetään

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa ESPOO 2007 VTT PUBLICATIONS 632 Marinka Lanne Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa VTT PUBLICATIONS

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014 Riskienhallinta Vakuutusyhtiöllä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä, joka on riittävän kattava yhtiön toimintaan nähden. Sisäinen valvonta on prosessi, johon kuuluu paitsi vakuutusyhtiön

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) 1/7 PONSSE OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Riskienhallinta 2 Riskienhallinta 3 ohjausmalli 4 Riskien raportointi 4 Liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä 4 painopistealueet vuonna 2014 6 3 Riskienhallinta

Lisätiedot

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen Työryhmäraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.4.2011 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN HKScan Oyj:n ( HKScan tai Yhtiö ) hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, HKScanin yhtiöjärjestykseen ja Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51. Toimintamanuaalit

FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51. Toimintamanuaalit FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51 Riskienhallinta Riskienhallinta on osa liiketoiminnan suunnittelua ja toiminnanohjausta. Sen tarkoituksena on tukea yritystä strategisten ja taloudellisten

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot