Opetussuunnitelman kurssikuvaukset

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman kurssikuvaukset"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman kurssikuvaukset Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä 5 Toinen kotimainen kieli ruotsi 8 Englanti 10 Saksa 12 Ranska 15 Espanja 17 Pitkä matematiikka 18 Lyhyt matematiikka 21 Biologia 23 Maantiede 25 Fysiikka 26 Kemia 29 Uskonto 30 Elämänkatsomustieto 31 Filosofia 32 Historia 33 Yhteiskuntaoppi 34 Psykologia 36 Terveystieto 37 Musiikki 38 Musiikkiteatteri 43 Kuvataide 49 Liikunta 50 Opinto-ohjaus 52 Tieto- ja viestintätekniikka 54 Autokoulu 55 Lukioon valmistava koulutus (LUVA) 56 1

2 LUKIOKURSSIEN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Pakolliset kurssit 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä kehittää omia vuorovaikutustaitojaan. Tutustutaan tekstianalyysin peruskäsitteisiin lukemalla ja kirjoittamalla erilaisia tekstilajeja. Luetaan ainakin yksi kaunokirjallinen kokonaisteos ja perehdytään aineistopohjaiseen kirjoittamiseen. 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. Perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin ja erilaisiin kirjoittamisen lajeihin, esim. referointiin ja kommentointiin. Luetaan yksi kaunokirjallinen kokonaisteos ja valmistetaan tietoa välittävä puheenvuoro. 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Tutustutaan kaunokirjallisuuden lajeihin ja harjaannutaan käyttämään kirjallisuusanalyysin peruskäsitteitä. Luetaan näytelmiä, novelleja ja runoja ja opetellaan analysoimaan ja tulkitsemaan niitä. Kurssiin kuuluu runsaasti tekstitaidon kokeen tyyppistä työskentelyä sekä teatteriesityksen katsominen. 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä, esim. yleisönosastokirjoituksia, arvosteluja ja kolumneja. Hän osallistuu väittelyyn ja valmistaa vaikuttamaan pyrkivän puheenvuoron. Luetaan ainakin yksi kaunokirjallinen kokonaisteos. 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Tekstinäytteiden ja kokonaisteosten avulla perehdytään kirjallisuuden tyylivirtauksiin. Omaa tyyliä kehitetään ja hiotaan tutustumalla esseekirjoittamiseen. Luetaan runsaasti kaunokirjallisia tekstejä eri aikakausilta. 2

3 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Perehdytään suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Projektitöiden avulla (jotka sisältävät sekä lukemista, kirjoittamista että puhumista) tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksiin. Otetaan selvää myös Kalevalan maailmasta. Vaativuutensa vuoksi kurssi suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan kolmantena opiskeluvuotena. Syventävät kurssit 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssista hyötyvät niin esiintymishaluiset kuin -pelkoisetkin, sillä siellä tarjotaan mahdollisuuksia kehittää omaa puheilmaisua turvallisessa ympäristössä erilaisten harjoitusten avulla. Kurssi on myös hyvää harjoitusta puheviestintätaitojen päättökokeen suorittajille. 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) Ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, jossa opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kerrataan tekstianalyysin perusteet ja opitaan lisää lukemalla ja kirjoittamalla erilaisia tekstejä ja tekemällä tekstitaidon kokeen tyyppisiä harjoituksia. Kerrataan keskeisiä kielenhuoltoon liittyviä käytänteitä ja hiotaan omien tekstien kieltä ja tyyliä. 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, jossa opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Sisältää runsaasti esseekokeen tyyppistä kirjoittamista. Soveltavat kurssit 10. Käsikirjoituskurssi (ÄI10) Kurssilla perehdytään käsikirjoittamiseen ja tekstien dramatisointiin. Mahdollisuuksien mukaan tavataan ammattikirjoittajia. Kurssilla tuotetaan jokin käsikirjoitus, esim. lukion musikaalikäsikirjoitus. Teatteridiplomin tekijät voivat kurssilla kirjoittaa lopputyönsä käsikirjoituksen. 11. Mediatyön kurssi (ÄI11) Kyseessä on käytännön tiedottamisen kurssi, jossa tuotetaan sisältöjä esimerkiksi Hatanpään lukion kotisivuille. Kurssi on projektiluonteinen, ja siihen voi osallistua kahtena tai kolmena opiskeluvuotena ja kerätä näin suorituksia. 12. Teatteridiplomikurssi (ÄI12) Oman teatteriprojektin valmistaminen ja esittely. Teatteridiplomiin vaaditaan neljä kurssia, joista tämä on yksi. Muut voivat olla esim. liikeilmaisu ja tanssi-improvisaatio (LI17), käsikirjoituskurssi (ÄI10), teatterikurssi (ÄI15), ilmaisutaidon kurssi (ÄI16), tai teatteritiedon kurssi (ÄI17). 3

4 13. Kirjallisuusdiplomikurssi (ÄI13) Hatanpään lukion kirjallisuusdiplomiin luetaan kaikkiaan 20 teosta (kotimaisia ja ulkomaisia klassikkoja sekä nykykirjallisuutta). Opiskelija voi itse valita suoritustavat, mutta hänen tulee hyväksyttää ne ohjaavalla opettajalla. Teoksista voidaan kirjoittaa esim. lukupäiväkirjaa, analyysejä, arvosteluja tai esseitä. Niistä voidaan myös pitää esitelmiä tai käydä kirjallisuuskeskustelua. Diplomi on ajateltu suoritettavaksi kolmen opiskeluvuoden aikana vapaavalintaisessa järjestyksessä osa-alue kerrallaan, ja siihen on tarkoitus sisällyttää opiskelijalle uusia teoksia, joten muilla kursseilla luettavia teoksia ei diplomisuorituksina saa käyttää. Kurssin suorittaminen edellyttää hyvää kaunokirjallisten tekstien lukutaitoa. 14. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI14) Opiskelija tutustuu erilaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin (kuten runo-, proosa- ja draamateksteihin) ja soveltaa tietoa omaan kirjoittamiseensa. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden sepitteelliseen kirjoittamiseen, jollaista muilla äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla harjoitellaan vain vähän. Kirjoittajaa autetaan löytämään oma persoonallinen ilmaisutapansa ja rohkaistaan etsimään luovia ratkaisuja. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä erityisesti fiktion kirjoittajina, eikä kurssille osallistuminen edellytä aikaisempaa luovan kirjoittamisen kokemusta. 15. Teatterikurssi (ÄI15) Kurssilla toteutetaan teatteriesitys, tavallisimmin musikaali. Tavoitteena on saada monipuolista esiintymiskokemusta ja tutustua teatterin tekemiseen itse valittujen tehtävien avulla esim. näyttelemällä, lavastamalla ja puvustamalla. Opiskelijalta edellytetään tiivistä läsnäoloa. 16. Ilmaisutaidon kurssi (ÄI16) Kurssilla harjoitellaan erilaisia ilmaisukeinoja draamaharjoitusten keinoin. Tavoitteena on saada monipuolista esiintymiskokemusta ja tutustua teatterin tekemiseen. Kurssiin liittyy teatterikäynti tai muu vierailu. Aikaisempaa alan harrastuneisuutta ei vaadita, vaan kurssi sopii kaikille opiskelijoille, ja sen voi suorittaa opintojen missä vaiheessa tahansa. Opiskelijalta edellytetään tiivistä läsnäoloa. 17. Teatteritiedon kurssi (ÄI17) Kurssi toteutetaan yhteistyössä ammattiteatterin kanssa. Tavoitteena on tutustua ammattiteatterin työskentelytapoihin ja teatterin ammattilaisten työnkuvaan. Kurssisuoritus koostuu teatteriyhteistyön kirjallisesta raportoinnista ja teatterihistoriaan tai -kirjallisuuteen liittyvästä esseestä. 18. Viestinnän projektikurssi (ÄI18) Opiskelija osallistuu johonkin laajaan viestinnän alan projektiin, esim. valmistaa fiktiivisen tekstikokonaisuuden, tv-ohjelman tai muun mediatekstin. Suoritustavat ja -ohjeet ovat hyvin yksilölliset ja sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. 19. Nykyteatterin rihmastoja (ÄI19) Kurssi suoritetaan verkkokurssina opetushallituksen e-materiaalin avulla. 4

5 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: opiskelija oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielen rinnalle. Lukion suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan. Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa opiskelijan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle. Opiskelijaa arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan, jos se on valittu hänen oppimääräkseen huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suomi toisena kielenä -kursseista. Äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy suomi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Pakolliset kurssit 1. Perusteet hallintaan (S21) Opiskelija harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä esitystapaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän tiedostaa suomen kielen perusrakenteet ja varmentuu niiden hallinnassa. Opiskelija rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä ja pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen opiskelulleen. Aluksi selvitetään opiskelijan tausta ja kokemukset sekä tehdään kielitaidon kartoitus. Tiedostutaan kahden kielen ja kulttuurin keskellä elämisestä sekä lukion opiskelukulttuurista. Tehdään erilaisia paritöitä sekä arkielämään liittyviä puheenvuoroja. Kerrataan suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet ja harjoitellaan aineiston pohjalta kirjoittamista. 2. Kieli käyttöön (S22) Opiskelija harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan vuorovaikutustilanteissa. Hän oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä. Kielen lauserakenteiden erittely ja hallitseminen sekä sanaston muodostumiskeinojen ymmärtäminen kehittyvät. Tutustutaan erilaisiin kaunokirjallisiin ja asiateksteihin. Harjoitellaan erilaisia asiointitilanteita ja tehdään havaintoja kielen tilanteisesta variaatiosta. Harjaannutaan raportoimaan tiedonhankinnan tuloksista kirjallisesti ja suullisesti. 5

6 Perehdytään lausetason perusrakenteisiin (lausetyypit, lauseen rakenne) ja sananmuodostuskeinoihin. 3. Kielellä vaikutetaan (S23) Opiskelija ymmärtää erityyppisiä suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, sekä oppii löytämään tekstin ydinajatukset ja ottamaan kantaa niihin. Hän rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen sekä oppii tunnistamaan, miten häneen vaikutetaan. Hän tarkastelee myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana sekä parantaa kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita. Luetaan kaunokirjallisuutta ja tutkitaan mediaa. Tutkitaan ja kirjoitetaan mielipidetekstejä sekä katsotaan ajankohtaisohjelmia. Harjoitellaan perustelemista. Perehdytään nominaalimuotojen muodostamiseen ja käyttöön sekä vertailumuotoihin. 4. Syvemmät tekstitaidot (S24) Opiskelija harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon sekä rohkaistuu persoonalliseen kielen tuottamiseen. Hän oppii löytämään erilaisista teksteistä niiden pääajatukset, tulkitsemaan tekstin ydinsisältöä sekä totuttautuu kirjoittamaan toisen tekstin pohjalta. Tulkitaan ja hyödynnetään erilaisia mediatekstejä, tuotetaan tekstejä erilaisten aineistojen pohjalta. Harjoitellaan luovaa kirjoittamista ja referointia. 5. Suomalainen kulttuuri tutuksi (S25) Opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin ja vertailee suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin. Hän hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taide-elämyksiä ja aineksia oman identiteettinsä rakentamiseen. Tutustutaan kirjallisuuden keskeisiin lajeihin, luetaan suomalaista kirjallisuutta, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä ainakin yksi kokonaisteos. Käydään teatterissa tai muussa taide-esityksessä sekä esitellään yksi suomalainen kirjailija ja hänen teoksensa. 6. Kohti toimivaa kaksikielisyyttä (S26) Opiskelija vahvistaa kielitaitoaan vaativilla teksteillä ja tehtävillä. Hän syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan. Hän vahvistaa käsitystään suomalaisuudesta esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden avulla. Kerrataan vaativia rakenteita ja syvennetään kirjakielen hallintaa, esimerkiksi välimerkkien käyttöä. Kartutetaan sanavarastoa eri aihealueilta, tehdään rakennetehtäviä ja kirjoitelmia, harjoitellaan luetun ymmärtämistä ja tekstin selittämistä. Luetaan yksi suomalainen kaunokirjallinen teos. Syventävät kurssit 7. Puhekieli tarkasteluun (S27) Opiskelija perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin ja oppii tunnistamaan puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä. Hän pystyy vertailemaan puhe- ja yleiskieltä toisiinsa. Perehdytään puhekielen kielioppiin ja erityispiirteisiin. Opitaan käsitteet yleispuhekieli, murre ja slangi. Tehdään laajahko itsenäinen työ, johon kuuluu työprosessin suunnittelu, suomenkielisen henkilön 6

7 haastattelu, nauhoitus, litterointi, puhutun muuttaminen yleiskieliseksi, työn suullinen esittäminen luokalle ja kirjallinen raportointi 8. Erilaisten tekstien kirjoittamista (S28) Opiskelija syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan, varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa ja harjaantuu kirjoitusprosessin eri vaiheisiin. Harjoitellaan kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys. Kirjoitetaan materiaalin pohjalta, esimerkiksi kommentti, analyysi tai arvostelu. Havainnoidaan erilaisten pohjatekstien tekstilajipiirteitä ja kieltä. Kiinnitetään huomiota jäsentelyyn sekä tekstin ulko- ja kieliasuun Lisäksi kielen rakenteita sekä luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. 9. Tekstien maailmassa (S29) Opiskelija syventää taitoaan lukea erittelevästi ja eläytyvästi. Hän parantaa suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan oman kulttuurinsa kirjallisuuden tuntemustaan. Luetaan erilaisia kaunokirjallisia ja asiatekstejä, keskustellaan ja kirjoitetaan kirjallisuudesta tavoitteena oman lukukokemuksen jakaminen muille. Tehdään käännösharjoituksia. Luetaan vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos, esitellään kirjailija tai teos muille. Soveltavat kurssit 10. Tukikurssi 1 (S210) Kurssilla opiskelija saa ohjausta lukion opiskelukäytänteiden omaksumiseen ja hallintaan. Kiinnitetään erityistä huomiota eri tiedonalojen kielen oppimiseen. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus kokeilla lukiokurssien suorittamisessa erilaisia oppimisstrategioita ja vaihtoehtoisia suoritustapoja. 11. Projektikurssi (S211) Kurssilla opiskelija osallistuu jonkin laajemman projektin valmisteluun ja toteuttamiseen. Tällaisia projekteja voivat olla esim. monikulttuurinen iltapäivä, kansainvälisyysviikko, oman äidinkielen päivä tai yhteistyöprojektit joidenkin ulkopuolisten tahojen kanssa. 12. Tukikurssi 2 (S212) Kurssilla opiskelija saa tarvitsemaansa tukiopetusta suomen kielessä ja voi ohjatusti suorittaa muilla lukiokursseilla annettuja tehtäviä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus hyödyntää lukiokurssien suorittamisessa erilaisia oppimisstrategioita ja vaihtoehtoisia suoritustapoja. Hän voi myös saada valmennusta ylioppilaskokeeseen. 13. Tukikurssi 3 (S213) Kurssilla opiskelija voi ohjatusti suorittaa muiden kurssien tehtäviä ja parantaa eri oppiaineissa tarvittavaa suomen kielen taitoa. Hän voi myös saada valmennusta ylioppilaskokeeseen ja kehittää jatko-opinnoissa tarvittavaa kielitaitoa. 7

8 TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI Opettaja ilmoittaa kurssin alussa, mitkä kirjalliset tehtävät ovat edellytyksenä kurssisuorituksen arvioinnille. Pakolliset kurssit 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisua. Opiskelijaa ohjataan alusta lähtien ottamaan vastuu ruotsin kielen opinnoistaan ja arvioimaan itse kurssin tavoitteiden saavuttamista. Kieliopin perusasioita kerrataan (mm. substantiivit, verbien taivutus ja aikamuodot, päälauseen sanajärjestys sekä kysymyslauseet). Kurssia ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua sekä perehdytään hyvinvointiin ja viestintään. Rakenteista opiskellaan verbien käskymuodot, erilaiset sivulauseet ja lisää pronomineja sekä kerrataan adjektiivin ja substantiivin yhteistaivutus. 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kurssilla kirjoitetaan erilaisia kuvailevia tekstejä sekä tehdään ja esitetään Suomi-aiheinen esitelmä. Opiskellaan interrogatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronominit, adjektiivin ja substantiivin käyttö pronominin jälkeen, erisnimen suku sekä prepositioilmauksia. 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kieliopista opiskellaan apuverbit, infinitiivi, tulevan ajan ilmaiseminen, aikamuotojen rinnastaminen, konditionaalin vastineet, imperatiivi sekä verbi + prepositio --ilmauksia. 5. Elinympäristömme (RUB5) Aihepiireinä ovat opinnot ja tulevaisuudensuunnitelmat, työelämä, mainonta ja media, elämäntyylit, muuttuva elinympäristö sekä liikenne. Opiskellaan substantiivien määräysmuotojen käyttö, man-rakenne, s-passiivi, s-päätteiset verbit, partisiipin preesens ja partisiipin perfekti sekä prepositioilmauksia. 8

9 Syventävät kurssit Kurssien 6 ja 7 suoritusjärjestys on vapaa. Molemmat ovat suositeltavia ruotsin kielen ylioppilaskokeeseen osallistuville, koska ylioppilaskokeet laaditaan sekä pakollisten että syventävien kurssien pohjalta. 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) Kurssilla harjoitellaan jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteita tutustuen samalla kulttuurin osa-alueisiin ja niiden pohjoismaisiin edustajiin. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat sekä elokuva, teatteri, musiikki, kuvataide ja kirjallisuus. Kurssi vahvistaa myös yo-kokeessa testattavia viestinnällisiä taitoja ja laajentaa sanavarastoa. Kielioppiasioista kerrataan verbien käyttöä ja sanajärjestystä. Kurssin arvosana perustuu kurssin lopussa pidettävään suullisen kielitaidon kokeeseen sekä jatkuvaan näyttöön. Valtakunnallisesta suullisen kielitaidon kokeesta annetaan opiskelijalle ylioppilastodistukseen liitettävä erillinen todistus. 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kielioppitietoja kerrataan ja syvennetään. Hatanpään lukion koulukohtainen syventävä kurssi 9. Abikurssi (RUB9) Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskoetta varten kerraten kielioppia ja laajennetaan sanavarastoa erillisen harjoituskirjan avulla sekä tehdään useita erilaisia kirjoitustehtäviä ja kuullunymmärtämisharjoituksia. Kurssikokeena pidetään preliminäärikoe. Soveltavat kurssit Ruotsin soveltavia kursseja ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. 11. Johdantokurssi (RUB11) Kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärään kuuluvia ruotsin kielen tietoja ja taitoja ja vahvistetaan siten pohjaa lukio-opinnoille. Kurssia suositellaan heikon tai välttävän peruskouluarvosanan saaneille. 12. Pohjoismaisen yhteistyön kurssi (RUB12) Koulullamme on yhteistyöprojekteja (esim. Nordplus Junior) pohjoismaisten lukioiden kanssa. Opiskelijat pitävät yhteyttä yhteistyökoulun kanssa eri viestintäkanavia hyödyntäen projektin aihepiirin mukaan. Kurssille osallistuvat pääsevät tutustumaan eri maassa asuviin nuoriin ja heidän elämäänsä. Kurssilaiset toimivat mahdollisten Tampereelle tulevien vierailijoiden oppaina ja isäntinä ja pääsevät halutessaan itse matkustamaan vastavierailulle yhteistyökumppaneiden luokse. Pohjoismaihin suuntautuvilla vierailuilla opitaan pohjoismaista kieltä ja tutustutaan pohjoismaiseen yhteiskuntaan. 9

10 VIERAAT KIELET ENGLANTI (A1-kieli) Pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Aihepiirit: valoisa elämänasenne, rakkaus, perhe, ihmissuhteet ja elämänarvot. Tavoitteet: rohkaista opiskelijoita puhumaan, parantaa sanaston opiskelutaitoja, harjoitella sanakirjan käyttöä sekä vahvistaa perusverbiopin hallintaa Kirjallinen viestintä: kirjoitetaan lyhyitä kirjoitelmia, esim. sähköpostiviesti, runo, mainos ym., joista opiskelija valitsee 2-3 kielisalkkuunsa. 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Aihepiirit: vapaa-aika ja harrastukset, musiikki ja nuorisokulttuuri sekä matkustaminen. Tavoitteet: löytää oma oppimistyylinsä, kehittää kuullunymmärtämis- ja kirjoitustaitojaan ja viestintästrategioitaan. Rakenteista opiskellaan sanajärjestys, muodolliset subjektit, persoonapronominit ja passiivi. Kirjallinen / suullinen viestintä: suullisen esitelmän pitäminen, kielisalkun täydentäminen lyhyillä kurssin aihepiireihin liittyvillä kirjoituksilla. 3. Opiskelu ja työ (ENA3) Aihepiirit: koulutus, opiskelu, työ ja tulevaisuudenhaaveet Tavoitteet: oppia kouluun, opiskeluun ja työhön liittyvää sanastoa. Rakenteista opiskellaan vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, adjektiivit ja adverbit. Kirjallinen viestintä/ suullinen viestintä: laaditaan CV ja työpaikanhakukirje sekä tutustutaan opiskelupaikan hakemiseen netissä. Lisäksi täydennetään kielisalkkua. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Aihepiirit: yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt ja yksilön valinnat Tavoitteet: oppia yhteiskunnan, sosiaaliturvajärjestelmän, kuluttamisen, politiikan ja oikeudenkäytön kuvailussa tarvittavaa sanastoa, vahvistaa ymmärtävän lukemisen taitoja, oppia infinitiivi, ing-muoto ja that-lause, epäsuora kerronta sekä konjunktiot ja muut sidesanat. Kirjallinen viestintä: kirjoitetaan tiivistelmä, puhe ja argumentoiva kirjoitelma. 5. Kulttuuri (ENA5) Aihepiirit: kulttuurin kirjo Shakespearesta nykypäivään, Sibeliuksesta sähkökitaraan, Bondista piirrosfantasiaan ja Rembrandtista moderniin valokuvaukseen. Tavoitteet: oppia kuvailemaan taide-elämyksiä kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen sanastoa käyttäen ja vahvistaa kaunokirjallisen tekstin eri tyylilajien ymmärtämistä. Kielioppiasioista harjoitellaan substantiivien, artikkelien, genetiivin ja välimerkkien käyttöä. Kirjallinen viestintä / suullinen viestintä: esitelmän laatiminen ja kirja-/ elokuva-/ musiikki-/ taidearvostelun kirjoittaminen. 10

11 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Aihepiirit: arkipäivän ilmiöitä ja huipputeknologiaa, ihminen keksintöjen maailmassa sekä media, mainonta ja moderni yrittäjyys Tavoitteet: oppia tieteisiin, teknologiaan ja talouselämään liittyvää sanastoa, tutustua erilaisiin englanninkielisiin julkaisuihin, vahvistaa taitoa käsitellä vaativia tekstejä, jatkaa itsenäistä työskentelyä, oppia indefiniittipronominit, paljoussanat, lukusanat, ajan ja paikan prepositiot, lauseenvastikkeet sekä sananjohtaminen. Kirjallinen viestintä/ suullinen viestintä: keksinnön esittely suullisesti, ohjeiden ja valituskirjeen laatiminen kirjallisesti. Huom. kirjallisen viestinnän tehtävät sovitetaan ryhmän tason ja aikataulun mukaan. Syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Aihepiirit: yksilö ja ympäristö, Uusi-Seelanti: maisemia ja maalämpöä, elämä luonnon ehdoilla sekä kestävän kehityksen haasteet Tavoitteet: harjoitella monipuolisesti erilaisten tekstien lukemista ja erilaisten tehtävätyyppien tekemistä päättökoetta silmällä pitäen ja vahvistaa verbiopin hallintaa 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Kehitä itseäsi englannin puhujana! Kurssin pääsisältönä on puhuminen eri tilanteissa ja eri aihepiireistä. Tavoitteena on selviytyä luontevasti niin jokapäiväisestä jutustelusta kuin vaativistakin tilanteista, kuten haastatteluista, väittelyistä ja puheen pitämisestä. Kurssi aktivoi puhumaan ja rohkaisee ilmaisemaan mielipiteensä. Samalla, kun opitaan tapakulttuuria ja hiotaan ääntämistä, valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja elämän vaihteleviin tilanteisiin. Kurssilla käsiteltävät aiheet koostuvat monipuolisesti sekä ajankohtaisista aiheista että aiemmilta englanninkursseilta tutuista aiheista. Kurssisuoritus arvioidaan numerolla painottaen jatkuvaa näyttöä sekä puheilmaisun eri valmiuksia ja lisäksi kurssin päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta opiskelija saa erillisen ylioppilastodistukseen liitettävän todistuksen. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa kokonaan itsenäisesti. Hatanpään lukion koulukohtainen syventävä kurssi 12. Abikurssi (ENA12) Kurssilla harjoitellaan kuullunymmärtämistä, tekstinymmärtämistä, kirjoitelmien ja tiivistelmän tekemistä sekä kerrataan rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Samalla tutustutaan ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin. Kurssikokeena pidetään preliminäärikoe. Soveltava kurssi 10. Kansainvälisen yhteistyön kurssi (ENA10) Englannin, saksan tai ranskan lukijoilla on mahdollisuus osallistua konkreettisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja samalla parantaa kielitaitoaan ko. kielissä. 11

12 Koulumme on mukana erilaisissa kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa aina, kun se on mahdollista. Kansainvälisyyskurssilla opiskelijat pitävät yhteyttä ulkomaisten yhteistyökoulujen kanssa sähköpostin, internetin ja kirjeiden välityksellä. Projektista riippuen opiskelijat tekevät eri oppiaineiden tunneilla tutkimuksia ja laativat raportteja, jotka käännetään englanniksi, saksaksi ja/tai ranskaksi ja lähetetään yhteistyökouluille. Vastaavasti he lähettävät meille tuotoksiaan. Näin kurssille osallistujat pääsevät tutustumaan erilaisissa oloissa asuviin nuoriin ja heidän elämäänsä. Kurssilaiset toimivat mahdollisten vierailujen aikana Tampereella oppaina ja tulkkeina ja pääsevät halutessaan itse vastavierailuilla matkustamaan yhteistyökumppaneittemme luokse. Kurssi on tarkoitettu lähinnä ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. SAKSA (A1-kieli) Pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (SAA1) Kurssi käsittelee nuorten jokapäiväistä elämää, ihmissuhteita ja nuorten verkostoja sekä valoisaa elämänasennetta ja vapaa-ajan viettoa. Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kieltenopetusta sekä kertaa ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullista viestintää. Rakenteet: Verbin aikamuodot, sukusäännöt, sijamuodot ja persoonapronominit. 2. Viestintä ja vapaa-aika (SAA2) Kurssi käsittelee nuorten maailmaa erityisesti vapaa-ajan näkökulmasta sekä matkailua ja uusia medioita. Kurssilla harjoitellaan puheviestintää sekä vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Rakenteet: Artikkelin käyttö, maantieteelliset nimet, genetiivi, possessiivipronominit, vaihtoprepositiot ja sanajärjestys. 3. Opiskelu ja työ (SAA3) Kurssin aiheena on koulutus ja työelämä erityisesti saksankielisissä maissa ja Suomessa. Kurssilla harjoitellaan aiheeseen liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Rakenteet: Adjektiivin taivutus ja vertailu, substantivoidut adjektiivit, partisiipit ja lukusanat. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4) Kurssin aiheena erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten perhepolitiikka, ulkomaalaiset, kansallisvelvollisuudet ja aktiivinen kansalaisuus. Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Rakenteet: Infinitiivi, imperatiivi, konditionaali, man-rakenne ja passiivi 5. Kulttuuri (SAA5) Kurssilla syvennetään saksalaisen kulttuurin tuntemusta perehtymällä saksalaiseen kirjallisuuteen, musiikkiin, teatteriin, elokuviin, kuvataiteeseen ja arkkitehtuuriin. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan kulttuuriin liittyvästä aiheesta laajahkon tuotoksen kirjallisesti tai suullisesti ja esittelevät sen. 12

13 Rakenteet: Sijamuotokertaus, rektioverbit, wo-verbit, adjektiivin rektio, pronominaaliadverbit ja relatiivipronominit. 6. Tiede, talous ja tekniikka (SAA6) Kurssilla käsitellään liikennettä, avaruustutkimusta, talous- ja työelämää, eri tieteenalojen tutkimustyötä, tekniikan saavutuksia ja ympäristöongelmia. Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Rakenteet: Sanajärjestys, konjunktiot, pronominit ja modaaliapuverbien erikoismerkitykset. Syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (SAA7) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota sanavaraston laajentamiseen, kirjalliseen tuottamiseen ja syvennetään aiemmin opittuja rakenteita. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SAA8) Kurssin tavoitteena on harjoittaa monipuolisesti suullisen viestinnän eri tilanteita. Opiskelija pääsee harjoittelemaan suullisia valmiuksiaan erilaisten kommunikatiivisten harjoitusten sekä monipuolisten tekstien avulla. Aihepiireinä ovat ajankohtaiset tapahtumat sekä luontoon ja ympäristöön liittyvät aiheet. Kurssilla pyritään myös mahdollisuuksien mukaan luomaan tilanteita, joissa opiskelija pääsee harjoittamaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä autenttisissa kielenkäyttötilanteissa syntyperäisten kieltenpuhujien kanssa. Kurssin arvosana määräytyy sekä jatkuvan näytön että pakollisen valtakunnallisen suullisen kielitaitokokeen perusteella. Valtakunnallisesta suullisen kielitaidon kokeesta opiskelijalle annetaan erillinen todistus. Soveltavat kurssit 9. Abikurssi (SAA9) Harjoittelemme kielioppia, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoitelman kirjoittamista vanhoja ylioppilaskokeita apuna käyttäen. 10. Puhekurssi (SAA10) Saksan puhekurssi on osa kansainvälisyys- ja viestintäkasvatusta. Sen tavoitteena on sekä kehittää opiskelijan taitoa ymmärtää kieltä että hänen puheilmaisuaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia jokapäiväisen elämän viestintätilanteita. Oppimateriaalina käytetään mm. lehtiartikkeleita ja muita tekstinäytteitä, ääni- ja videonauhoja. SAKSA (B2- ja B3-oppimäärät) Syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita 13

14 keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 2. Näin asiat hoituvat (SAB32) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33/SAB21) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 4. Meillä ja muualla (SAB34/SAB22) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 5. Ennen ja nyt (SAB35/SAB23) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB36/SAB24) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 7. Kulttuuri (SAB37/SAB25) Kurssin aihepiireinä ovat mm. esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 8. Yhteinen maapallomme (SAB38/SAB26) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 9. Tiede ja tekniikka (SAB39/SAB27) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 14

15 10. Luonto ja kestävä kehitys (SAB310/SAB28) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Hatanpään lukion soveltavat kurssit 11. Abikurssi (SAB311/SAB29) Kurssilla valmistaudutaan ylioppilastutkinnon lyhyen saksan kokeeseen monipuolisten kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoitusten, rakenteiden ja sanaston kertauksen sekä ainekirjoitusharjoitusten avulla. Kurssin arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 12. Kansainvälisen yhteistyön kurssi (SAB312/SAB210) Englannin, saksan ja ranskan lukijoilla on mahdollisuus osallistua konkreettisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja samalla parantaa kielitaitoaan ko. kielissä. Koulumme pyrkii aina kun on mahdollista pääsemään mukaan erilaisiin kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin. Kansainvälisyyskurssilla opiskelijat pitävät yhteyttä oman koulun ja ulkomaisten yhteistyökoulujen välillä sähköpostin, internetin ja kirjeiden välityksellä. Kulloisestakin projektista riippuen opiskelijat tekevät eri oppiaineiden tunneilla tutkimuksia ja laativat raportteja, jotka käännetään englanniksi, saksaksi ja/tai ranskaksi ja lähetetään yhteistyökouluille. Vastaavasti he lähettävät meille tuotoksiaan. Näin kurssille osallistujat pääsevät tutustumaan erilaisissa oloissa asuviin nuoriin ja heidän elämäänsä. Kurssilaiset toimivat mahdollisten vierailujen aikana Tampereella oppaina ja tulkkeina ja pääsevät halutessaan itse vastavierailuilla matkustamaan yhteistyökumppaneittemme koululle. Kurssi on tarkoitettu lähinnä ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Kurssin arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 13. Puhekurssi (SAB313/SAB211) Saksan puhekurssi on osa kansainvälisyys- ja viestintäkasvatusta. Sen tavoitteena on sekä kehittää opiskelijan taitoa ymmärtää kieltä että hänen puheilmaisuaan. Kurssilla harjoitetaan monipuolisestí erilaisia jokapäiväisen elämän viestintätilanteita. Oppimateriaalina käytetään mm. joukkoviestinten (lehdet, televisio, Internet) tarjoamaa autenttista saksankielistä materiaalia. Kurssiin sisältyy yleensä myös vierailuja ja vierailijoita. Kurssin arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. RANSKA (B2- ja B3-kieli) Syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31) Kurssin aihepiirit liittyvät perheeseen ja lähimpiin ihmissuhteisiin. Kurssilla opiskellaan yksinkertaisia arkipäivän viestintätilanteita kuten tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, kaverin sekä perheen esittely jne. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja ääntämisen harjoittelua. 15

16 2. Näin asiat hoituvat (RAB32) Kurssin aihepiireinä ovat mm. suku, ystävät sekä arkielämän rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa kuten ostoksilla, asioitaessa pankissa, ravintolassa, lääkärissä jne. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33/RAB21) Kurssin aiheet liittyvät nuorten elämään kuten kaverisuhteisiin, harrastuksiin ja vapaaajanviettoon. Kurssilla opitaan mm. kertomaan omista harrastuksista ja mieltymyksistä sekä kuvailemaan henkilöitä ja ympäristöä. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista. 4. Meillä ja muualla (RAB34/RAB22) Kurssin aiheina ovat sekä oma maamme että Ranska ja muut ranskankieliset maat, niiden asukkaat, historia, kulttuuri ja nähtävyydet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja tuottamista, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa sekä harjoitellaan kirjoittamista yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 5. Ennen ja nyt (RAB35/RAB23) Kurssin aihepiirinä ovat ranskalainen nykyelämä ja perinteet. Esille nousevat ennen kaikkea terveys ja terveelliset elintavat. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla (esim. kirjeen kirjoittaminen) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB36/RAB24) Kurssin aiheet liittyvät kouluun, opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla opitaan näihin aihepiireihin liittyen mm. kertomaan suomalaisesta lukiosta, laatimaan CV ranskaksi sekä kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia sekä suullisesti että kirjallisesti. 7. Kulttuuri (RAB37/RAB25) Kurssin aihepiireinä ovat ranskalaisen kulttuurin eri osa-alueet, mm. kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri ja sirkus. Tällä kurssilla opiskelija saa valmiuksia lukea ranskankielistä kirjallisuutta. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita, kirjoittamista, puhumista, kuullun- ja luetunymmärtämistä. 8. Yhteinen maapallomme (RAB38/RAB26) Kurssin aihepiireinä ovat mm. ympäristönsuojelu, eettinen kuluttaminen, Euroopan unioni ja Ranskan poliittinen järjestelmä. Ajankohtaisia ilmiöitä tarkastellaan uutistekstien avulla. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 9. Tiede ja tekniikka (RAB39/RAB27) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. 16

17 10. Luonto ja kestävä kehitys (RAB310/RAB28) Kurssin aihepiireinä ovat luonto, sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen sekä omassa maassamme että ranskankielisissä maissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista ja aloitetaan aikaisemmilla kursseilla opittujen rakenteiden kertaus. Soveltava kurssi 11. Abikurssi (RAB311/RAB29) Kurssilla valmentaudutaan ylioppilastutkinnon lyhyen ranskan kokeeseen kirjoittamalla lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä ja aineita, tekemällä kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia sekä kertaamalla rakenteita ja sanastoa. Opiskelijoilla mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön. Kurssista annetaan suoritusmerkintä. ESPANJA (B2- ja B3-kieli) Syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB31) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja opiskellaan kielen perusrakenteita. 2. Näin asiat hoituvat (EAB32) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Rakenteista opiskellaan gustar-verbi, refleksiiviverbejä ja adjektiivien vertailu. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Uusia rakenteita kurssilla ovat akkusatiivipronominit, kestopreesens ja perfekti. 4. Meillä ja muualla (EAB34) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Rakenteista opiskellaan kaksoisakkusatiivi ja - datiivi sekä käskyt ja kiellot. 17

18 5. Ennen ja nyt (EAB35) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Rakenteista opiskellaan imperfekti, preteriti ja pluskvamperfekti. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (EAB36) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Rakenteista opiskellaan futuuri, konditionaali ja subjunktiivi. 7. Kulttuuri (EAB37) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita ja tutustutaan ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin. 8. Yhteinen maapallomme (EAB38) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Lisäksi harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. PITKÄ MATEMATIIKKA Pakolliset kurssit 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Harjaannutaan käyttämään matemaattisia menetelmiä ongelmien ratkaisuun, sekä tulkitsemaan kriittisesti saatuja tuloksia. Keskeisiä sisältöjä ovat potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi sekä eksponenttifunktio. 2. Polynomifunktiot (MAA2) (voi valita kurssin 1 jälkeen) Harjaannutaan käsittelemään polynomifunktioita. Opitaan ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää. Opitaan myös ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä ja yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. 3. Geometria (MAA3) (voi valita kurssin 1 jälkeen) Opiskelijoita ohjataan hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksiettä kolmiulotteisissa tilanteissa. Opitaan muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita. Opitaan ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. 18

19 4. Analyyttinen geometria (MAA4) (voi valita kurssien 1,2 ja 3 jälkeen) Opiskelijoita ohjataan ymmärtämään kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Tutkitaan pistejoukon yhtälön käsitteen avulla koordinaatiston pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja. Opitaan ratkaisemaan itseisarvo-yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Kerrataan yhtälöryhmän ratkaiseminen. 5. Vektorit (MAA5) (voi valita kurssien 1,2,3 ja 4 jälkeen) Tutustutaan vektorikäsitteeseen, selvitetään vektorien perusominaisuudet ja laskutoimitukset sekä harjaannutaan käyttämään kaksi- ja useampiulotteisia vektoreita erilaisissa yhteyksissä. 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) (voi valita kurssien 1ja 2 jälkeen) Opiskelijat ohjataan tilastollisen aineiston käsittelyn eri vaiheisiin. Tutustutaan klassiseen ja tilastolliseen todennäköisyyden käsitteisiin ja näihin liittyviin laskusääntöihin. Tutustutaan myös todennäköisyysjakaumiin ja opitaan soveltamaan niitä todennäköisyyslaskennan sovelluksissa. 7. Derivaatta (MAA7) (voi valita kurssien 1,2,3 ja 4 jälkeen) Perehdytään rationaaliyhtälöihin ja -epäyhtälöihin. Omaksutaan havainnollinen käsitys funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta. Opitaan määrittämään yksinkertaisten funktioiden derivaatat ja hyödyntämään derivaattaa sovellusongelmien yhteydessä. 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) (voi valita kurssien 1,2,3,4 ja 7 jälkeen) Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja opitaan ratkaisemaan niihin liittyviä yhtälöitä. Opitaan myös tutkimaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla. 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) (voi valita kurssien 1,2,3,4 ja 7 jälkeen) Perehdytään trigonometrisiin funktioihin ja niiden perusominaisuuksiin sekä käyttöön tavallisimmissa sovelluksissa. Trigonometrisia funktioita tutkitaan myös derivaatan avulla. Tutustutaan lukujonoihin ja summiin, erityisesti rekursiiviseen, aritmeettiseen ja geometriseen lukujonoon. 10. Integraalilaskenta (MAA10) (voi valita kurssien 1,2,3,4,7,8 ja 9 jälkeen) Perehdytään integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteisiin ja määrittämiseen. Opiskellaan alojen ja tilavuuksien laskeminen integrointia käyttäen. Syventävät kurssit 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) (voi valita kurssien 1 ja 2 jälkeen) Tutustutaan lukuteorian peruskäsitteisiin ja perehdytään alkulukujen ominaisuuksiin, tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta, sekä opitaan määrittämään kokonaislukujen suurin yhteinen tekijä Eukleideen algoritmilla. Tutustutaan logiikan käsitteistöön ja opiskellaan formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla. 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) (voi valita kurssien 1, 2, 3, 4 ja 7 jälkeen) Kurssilla tutustutaan ratkaisualgoritmeihin ja likimäärämenetelmiin yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisussa sekä differentiaali- ja integraalilaskennassa. 19

20 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) (voi valita kurssien1,2,3,4,7,8,9 ja 10 jälkeen) Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, täydennetään integraalilaskennan taitoja mm. jatkuviin todennäköisyysjakaumien tutkimiseen, sekä tutkitaan lukujonon raja-arvoja, sarjoja ja niiden summia. Koulukohtaiset syventävät kurssit 14. Kertauskurssi (MAA14) (voi valita kurssien 1-10 jälkeen) Kerrataan oppimäärän keskeiset sisällöt ja harjoitellaan opittujen menetelmien monipuolista soveltamista erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. 15. Talousmatematiikka (MAA15) (voi valita kurssien 1,2,3,4,7,8 ja 9 jälkeen) (kurssitarjottimessa koodilla MAB7) Ks. MAB7 16. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (MAA16) (voi valita kurssien 1 10 jälkeen) Kerrataan oppimäärän keskeiset sisällöt ja harjoitellaan opittujen menetelmien soveltamista vanhoihin ylioppilastehtäviin. Käydään läpi myös syventävien kurssien aihealueita. Koulukohtaiset soveltavat kurssit 17. Pitkän matematiikan johdantokurssi (MAA17) (Suoritetaan ensimmäisen lukukauden alussa ja suositellaan kaikille pitkän matematiikan opiskelijoille.) Kerrataan peruskoulun keskeisiä asioita. Tutustutaan ensimmäisen vuoden pitkän matematiikan kursseihin ja opiskellaan pitkän matematiikan työskentely tapoja. Vahvistetaan yhtälön ratkaisu ja polynomifunktioiden käsittely taitoja. Syvennytään yhteen geometrian ja yhteen analyyttisen geometrian ongelmaan. 18. Eheytyskurssi. (MAA18) (voi valita kurssien 1 8 jälkeen) Kerrataan kurssien MAA5-MAA8 keskeisimmät sisällöt. Opitaan hyödyntämään graafista laskinta ongelmien ratkaisussa ja ratkaisujen tarkistamisessa. Kurssilla voi korottaa yhtä kurssiarvosanaansa. 19. Kansainvälisyyskurssi. (MAA19) (voi valita koska vain) Tehdään johonkin kansainvälisyysteemaan liittyvä projekti. 0. Funktioiden ja yhtälöiden tukikurssi (MAA00) Tavoitteena on syventää matemaattisten menetelmien ja polynomifunktioiden ja --yhtälöiden hallintaa. Kurssilla voi korottaa joko maa1- tai maa2-kurssin arvosanaa. Suoritetaan kurssien maa1 ja maa2 jälkeen. 20

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Lyhyet kurssikuvaukset

Lyhyet kurssikuvaukset Ruotsi, A-kieli Pakolliset 1-6, syventävät 7-8 Pakolliset kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssit suoritetaan pääosin pakollisten kurssien jälkeen. RUA01

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus Simon lukio 18.12.2017 Aikuisten lukiokoulutus LOPS 2016 Nuorten lukiokoulutus ÄIDINKIELI LOPS2016 Vastaavat kurssit ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 ÄIDINKIELI Kaikilla pakollisilla kursseilla (1-2. luokka) yhteinen tekstikirja: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava 2016.. ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Särmä

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT LYHENNE NIMI TYYPPI VUOSITASO ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä pakollinen aine ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus pakollinen kurssi ÄI2 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2019 2020 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA...

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... 12 RANSKA... 14 ESPANJA... 15 VENÄJÄ... 17 PITKÄ MATEMATIIKKA...

Lisätiedot

sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6

sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6 Sisällysluettelo sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 8 Englanti 10 Ruotsi 12 Saksa 14 Ranska 18 Venäjä 22 Espanja

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja. OPS ISBN )

Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja. OPS ISBN ) ÄIDINKIELI tunnus nimi kirjan nimi kustantaja ISBN-numero materiaali ISBN-numero tai muu tunnistetieto ÄI 1 Tekstit ja vuorovaikutus (OPS 2016) ÄI 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (OPS 2016) ÄI 3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

Kaikki kurssit Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. ISBN Uusin Otava. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus.

Kaikki kurssit Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. ISBN Uusin Otava. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Oppikirjat 2018-2019 Äidinkieli ENGLANTI RUOTSI Kaikki kurssit ISBN Uusin Otava ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI10 ÄI4 ÄI5 Uusin Otava Tehtäviä 1 Uusin Otava Tehtäviä 2 Uusin Otava Tehtäviä 3 Uusin Otava Särmä. Suomen

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus (Painettu tai digikirja) ÄI1 myöhemmin. ÄI2 myöhemmin.

Lisätiedot

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2019-2020 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Boldatut kirjat saa jokainen lainaan koulun kirjastosta. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Äidinkieli ja

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI

HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI HALU:N OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI 2018 2019 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää valintansa mukaan jompaakumpaa. Osassa

Lisätiedot

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101)

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101) Englanti (A-kieli) Englannin opiskelu antaa valmiudet ymmärtää muita ja tulla ymmärretyksi sekä suullisesti että kirjallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelun tavoitteena on oppia soveltamaan englannin

Lisätiedot

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia.

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia. Ranska, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän ranskan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA ÄIDINKIELI ENGLANTI. Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA ÄIDINKIELI ENGLANTI. Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2019-2020 Kirjalista on myös Pedanetissä, osoitteessa: https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä 5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2014 2015 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2018 2019 Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja ei ole tehty valmiiksi! Jos valitset kursseja muista

Lisätiedot

5.4 Toinen kotimainen kieli

5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot