tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana"

Transkriptio

1 Vieraat kielet Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää englannin kielen kielialueen kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Aiheita käsitellään oman maan, englannin kielen kulttuurialueen ja aiheesta riippuen myös laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi. Kursseilla hyödynnetään ainerajoja ylittävää yhteistyötä. Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta. Englannin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Englannin kielen (A-kieli) opetuksen tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten mukaisesti kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa taso B2.1. (Liite 3) Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa viestiä englannin kielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Opiskelijoilla on jokaisella englannin kurssilla tilaisuus kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti.

2 2 Englannin kielen kurssit 1-4 suoritetaan numerojärjestyksessä, muiden suoritusjärjestys on vapaa. Englannin kielen ensimmäistä kurssia, viidettä (kulttuurikurssia) eikä syventäviä ja soveltavia kursseja voi tenttiä. Kahta peräkkäistä kurssia ei myöskään voi tenttiä. Tenttimisestä on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa hyvissä ajoin ennen ko. kurssin alkua. ENA1 Nuori ja hänen maailmansa pakollinen Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan sekä antaa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden omaksumiseen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kieli voi olla puheenomaista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla perehdytään lukion työtapoihin, omiin oppimisstrategioihin sekä apuvälineiden käyttöön. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Arvosana perustuu tunneilla ja kokeissa osoitettuun suulliseen ja kirjalliseen näyttöön. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen Kurssin tavoitteena on harjoittaa puheviestintää monipuolisesti ja vahvistaa ja laajentaa rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. ENA3 Opiskelu ja työ pakollinen Kurssin tavoitteena on tutustua opiskeluun ja työelämään liittyviin aihepiireihin. Kurssin keskeisenä sisältönä on opiskelu- ja työelämälle tyypillisen sanaston omaksuminen ja käyttäminen sekä kyky viestiä omasta opiskelu- ja työhistoriasta. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.

3 3 Työtapoja ovat keskustelutaitojen, työpaikkahakemuksen ja CV:n laatimisen, työpaikkatilanteen ja siinä toimimisen, haastattelutilanteen ja puhelimessa käyttäytymisen harjoittaminen. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys - aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia kriittiseen lukemiseen. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä ja laatimalla tiivistelmiä. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. ENA5 Kulttuuri pakollinen Kurssin tavoitteena on tutustua kulttuuriin laaja-alaisesti. Kurssin keskeisenä sisältönä on kulttuuriin liittyvän keskeisen sanaston omaksuminen ja käyttäminen suullisesti ja kirjallisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Osana kurssia on teatteri-, näyttely- tai muu vastaava kulttuurivierailu ja siitä tehtävä raportti. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen Kurssin tavoitteena on vaativan kieliaineksen ymmärtäminen esim. talouden, tekniikan ja tieteen aloilta. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus teknologia ja yhteiskunta korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Kurssilla jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja sisällön tiivistämistä. Kirjallista ilmaisua hiotaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön.

4 4 ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat ihmisen suhde luontoon, maailmaan ja maailman kansoihin. Kurssin aihekokonaisuutena on kestävä kehitys. Kurssilla vahvistetaan kaikkia kielen osa-alueita. Arvioinnissa huomioidaan kielen kaikki osa-alueet. ENA8. Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa englannin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja kurssien 3-7 aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä ENA9 Abikurssi Kurssin tavoitteena on kerrata ja vahvistaa aiemmin opittua oppiainesta. Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssin aihekokonaisuuksissa kertautuvat kaikki aikaisemmat teemat. Kurssilla vahvistetaan kaikkia kielen osa-alueita. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. ENA10 Kielioppikurssi koulukohtainen soveltava Kurssi vankentaa englannin kielen keskeisiä rakenteita. Se sisältää myös suullisia harjoituksia. Kurssi suositellaan opiskeltavaksi lukuvuoden aikana. Kurssi vankentaa englannin kielen keskeisiä rakenteita. Se sisältää myös suullisia harjoituksia. Kurssi suositellaan opiskeltavaksi lukuvuoden aikana. Kurssi arvostellaan osallistumisen ja loppukokeen perusteella asteikolla hyväksytty/hylätty. Kurssia ei voi tenttiä.

5 5 Saksa Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille saksan kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää Saksaa ja saksalaista kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja - kulttuurisuus. Aiheita käsitellään oman maan, saksalaisen kulttuurialueen ja aiheesta riippuen myös laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi. Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta. Saksan kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Saksan kielen (A-kieli) opetuksen tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten mukaisesti kuullun ymmärtämisessä taso B1.1.-B1.2., puhumisessa taso B1.1., luetun ymmärtämisessä taso B1.2. ja kirjoittamisessa B1.1.-B1.2 (Liite 3) Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Opiskelijoilla on jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. A-kielen kurssit 1-4 suoritetaan numerojärjestyksessä, muiden suoritusjärjestys on vapaa. Kahta peräkkäistä kurssia ei voi tenttiä. Tenttimisestä on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa hyvissä ajoissa ennen ko. kurssin alkua. A-kielen syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi tenttiä. SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

6 6 pakollinen Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta sekä vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kurssilla perehdytään lukion työtapoihin, omiin oppimisstrategioihin sekä opiskelussa tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Arviointi: numeroarviointi Painotetaan suullista tuottamista. Kurssia ei voi tenttiä. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen Kurssilla harjoitetaan monipuolisesti puheviestintää. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Rakenteiden hallintaa vahvistetaan ja laajennetaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Arviointi: numeroarviointi Huomioidaan suullinen ja kirjallinen tuottaminen ymmärtäminen. sekä tekstin SAA3 Opiskelu ja työ pakollinen Opitaan kurssin aihepiireille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Opitaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Keskeiset sisällöt: Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään. Kirjoitetaan ja viestitään suullisesti kurssin aihepiireistä. Harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Arviointi: numeroarviointi Kirjallisen tuottamisen painoarvo lisääntyy. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen Kurssilla opitaan tekstin ymmärtämistä ja kurssin aihepiireistä puhumista vaativahkolla tasolla. Opitaan myös kirjoittamaan aihepiiriin kuuluvia erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät teemat. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys.

7 7 Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Arviointi: numeroarviointi Huomioidaan kielen kaikki osa-alueet. SAA5 Kulttuuri pakollinen Tavoitteena on tutustua kulttuuriin laaja-alaisesti. Sisällöt: kulttuuriin laaja-alaisesti liittyvät teemat. Aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Arviointi: numeroarviointi Huomioidaan kielen kaikki osa-alueet. Kurssia ei voi tenttiä. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä kurssin teemoista. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuudet: teknologia ja yhteiskunta. Kurssilla jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Arviointi: numeroarviointi Huomioidaan kielen kaikki osa-alueet. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Tavoitteet: Kielitaidon monipuolinen kehittäminen. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Keskeiset sisällöt: Kurssin keskeisenä sisältönä ovat ihmisen suhde luontoon, maailmaan ja maailman kansoihin. Aihekokonaisuudet: Kestävä kehitys. Työtavat: Kurssilla vahvistetaan kaikkia kielen osa-alueita. Arviointi: Numeroarviointi 4-10.

8 8 SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Tavoitteet: Suullisen kielitaidon vahvistaminen. Keskeiset sisällöt: Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja aiempien kurssien aiheet. Aihekokonaisuudet: Kaikki. Työtavat: Puhetta harjoitetaan aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Arviointi: Numeroarviointi SAA9 Abikurssi koulukohtainen Tavoitteet: Kerrataan ja vahvistetaan aiemmin opittua oppiainesta. Keskeiset sisällöt: Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Aiempien kurssien teemat kertautuvat. Työtavat: Kurssilla vahvistetaan kaikkia kielen osa-alueita ja harjoitellaan ylioppilaskokeen erilaisia tehtävätyyppejä. Arviointi: Hyväksytty/hylätty SAA10 Kielioppikurssi koulukohtainen Tavoitteena on kerrata ja vahvistaa saksan kielen rakenteita. Sisältöinä ovat verbi-substantiivi- ja adjektiivioppi sekä prepositiot ja pronominit. Kurssilla tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia kieliopin eri osa-alueilta oppilaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan painottaen. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Huomioidaan osallistuminen ja tuotokset kurssin aikana. SAA11 Opintomatka saksankieliseen maahan (0,5-1 kurssia) koulukohtainen soveltava Kurssi muodostuu opintomatkasta saksankieliseen maahan, matkaan liittyvistä ennakkotehtävistä ja loppuraportista. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssin tavoitteena on tutustua saksankieliseen maahan ja sen kulttuuriin, oppia ymmärtämään kulttuurien välisiä eroja sekä aktivoida suullista kielitaitoa saksankielisessä ympäristössä. Kurssin arviointi

9 9 hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn merkinnän saamiseksi on suoritettava kaikki matkaan liittyvät ennakkotehtävät, osallistuttava suunnitelman mukaisiin vierailuihin opintomatkan aikana ja palautettava loppuraportti. Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty. Kurssia ei voi tenttiä. Venäjä Venäjän kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille venäjän kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää Venäjää ja venäläistä kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tärkeitä lähtökohtia ovat venäläinen kulttuuri osana eurooppalaista kulttuuria sekä suomalaisen ja venäläisen kulttuurin yhtymäkohdat. Aiheiden käsittelyssä otetaan huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita ajankohtaisia aiheita opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja venäjän kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi opiskelijoita ohjataan tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisuuksia kontakteihin venäjää äidinkielenään puhuvien kanssa. Kursseilla hyödynnetään myös ainerajoja ylittävää yhteistyötä. Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta. Venäjän opetuksen tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten mukaisesti A-kielessä kuullun ymmärtämisessä B1.1, puhumisessa B1.1., luetun ymmärtämisessä B1.2 ja kirjoittamisessa B1.1; B2 kielessä kuullun ymmärtämisessä A2.2, puhumisessa A2.1, luetun ymmärtämisessä A2.2 ja kirjoittamisessa A2.1 sekä B3 kielessä kuullun ymmärtämisessä A2.1, puhumisessa A2.1, luetun ymmärtämisessä A2.1 ja kirjoittamisessa A1.3. (Liite 3) Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa viestiä venäjän kielelle ja venäläiselle kulttuurille ominaisella tavalla, osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin, tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana sekä osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Opiskelijoilla on jokaisella venäjän kielen kurssilla tilaisuus kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. A-kielen kurssit 1-4 suoritetaan numerojärjestyksessä, muiden suoritusjärjestys on vapaa. Pääsääntöisesti pakollisia kursseja voi suorittaa tenttimällä vain jos opiskelijan äidinkieli on venäjä tai hän on pitemmän aikaa asunut Venäjällä. Asiasta on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa hyvissä ajoissa ennen ko. kurssin alkua. A-kielen syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi tenttiä. VEA1 Nuori ja hänen maailmansa

10 10 pakollinen Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti lukion työtapoihin ja harjoitellaan oppimisstrategioista erityisesti puheviestinnän strategioita. Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin (perhe, sukulaiset, ystävyyssuhteet; asuminen). Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuuteen hyvinvointi ja turvallisuus liittyen teksteissä käsitellään mm. ihmistenvälisiä suhteita (perheenjäsenten väliset suhteet), ihmissuhteissa ilmeneviä ristiriitoja ja niiden ratkaisemista. Rakenteista kerrataan ja laajennetaan nominien käyttöä ja muotoja sekä adjektiivien vertailuasteita. Puheviestinnän strategioista harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, onnitteluja, pahoitteluja, kysymysten esittämistä, sosiaalista jutustelua. Arvosana perustuu tunneilla ja kokeissa osoitettuun suulliseen ja kirjalliseen näyttöön. VEA2 Viestintä ja vapaa-aika pakollinen Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Aihepiirejä ovat harrastukset (nuorisokulttuuri: urheilu, tietokone, elokuva, musiikki), vapaa-aika ja sen merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä nuorison hyvinvointia vaarantavat tekijät kuten alkoholi, huumeet yms. Rakenteista kerrataan ja laajennetaan verbioppia: aikamuodot, aspektit, konditionaali, imperatiivi. Puheviestinnän strategioista harjoitellaan erityisesti viestin mukauttamista ja tarkentavia kysymyksiä sekä kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Arvosana perustuu tunneilla ja kokeissa osoitettuun suulliseen ja kirjalliseen näyttöön. VEA3 Opiskelu ja työ pakollinen Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskeltavissa teksteissä käsitellään yrittäjyyttä ja kansalaistoimintaa sekä työn merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Kurssilla käsiteltäviä aihepiirejä ovat koulu, ammattiin valmistuminen, työelämä (työnhakeminen: työhönottohaastattelu, työnhakuilmoitus, työhakemus). Oppimisstrategioista harjoitetaan erityisesti sekä suullisia että kirjallisia viestintästrategioita virallisissa ja epävirallisissa tilanteissa: etiketti, kohteliaisuus, argumentointi. Arvosana perustuu tunneilla ja kokeissa osoitettuun suulliseen ja kirjalliseen näyttöön.

11 11 VEA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma pakollinen Kurssilla painotetaan puhumista ja yhteiskunnallisten tekstien ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Aihepiirejä ovat Suomen ja Venäjän historia ja niiden yhtymäkohdat, suomalainen ja venäläinen yhteiskunta. Teksteissä käsitellään demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteita, kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä ihmisoikeuksia. Oppimisstrategioista kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla mm. mielipidekirjoituksia sekä laatimalla tiivistelmiä. Rakenteista opiskellaan partisiipit, gerundi ja passiivi. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. VEA5 Kulttuuri pakollinen Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Tavoitteena on myös kehittää itsenäisen työskentelyn taitoja. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Aihepiirejä ovat venäläinen klassinen kulttuuri (kirjallisuus, kuvataide, musiikki) sekä venäläinen nykykulttuuri. Käytettävissä materiaaleissa käsitellään monipuolisesti venäläistä kulttuuria ja sen ominaispiirteitä sekä suomalaisen ja venäläisen kulttuurin yhtymäkohtia. Kurssilla kehitetään itsenäisen opiskelun taitoja. Kurssi toteutetaan portfoliokurssina. Arvosana perustuu portfoliotyöskentelyyn ja portfolioon kohdistuvaan itse-, vertais- ja opettajan antamaan arviointiin. VEA6 Tiede, talous ja tekniikka pakollinen Kurssilla harjoitellaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä ja kehitetään edelleen erilaisia tiedonhankintataitoja. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus teknologia ja yhteiskunta korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Aihepiireinä ovat informaatioteknologian kehitys, lääketiede, talouselämä, yrityselämä Suomessa ja Venäjällä. Oppimisstrategioista kehitetään erityisesti lukemisstrategioita: sanapäättely tekstiyhteyden perusteella, pääasioiden etsiminen, merkityskartta ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla virallisluonteisia tekstejä. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. VEA7 Luonto ja kestävä kehitys

12 12 Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla kerrataan ja kehitetään monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita. Aihekokonaisuus kestävä kehitys korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Aihepiirejä ovat globalisaatio, kansainväliset järjestöt, kestävä kehitys omassa arjessa, kuluttajuus. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. VEA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa venäjän kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen VEA9 Kertauskurssi koulukohtainen Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin opittua oppiainesta ja käsitellään kansainvälistymiseen liittyviä tekstejä. Aihepiirejä ovat ajankohtaiset tapahtumat, kansainväliset järjestöt ja yksilön asema erilaisissa kulttuureissa. Käsiteltävät materiaalit valitaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan lehdistä, internetistä yms. Kurssilla kerrataan monipuolisesti sanastoa ja rakenteita. Arvosana perustuu tunneilla osoitettuun suulliseen ja kokeissa ja muutoin osoitettuun kirjalliseen näyttöön. VEA11 Venäjän kulttuurin kurssi koulukohtainen soveltava Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija jokapäiväiseen elämään, tapakulttuuriin sekä kulttuurielämään Venäjällä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista leirikoulumatkalle Venäjällä, kirjallisen tutkielman tekemistä kurssin aihepiireihin liittyvästä asiasta sekä aktiivista osallistumista kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia venäjän kielen opintoja. Kurssi arvostellaan hyväksytty/ hylätty Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkava oppimäärä (B2-kieli) Ranska

13 13 Ranskan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen ja kielestä ja aiheesta riippuen myös laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi. Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta. Ranskan kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Ranskan kielen opetuksen tavoitteena B2-kielessä on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksen mukaisesti kuullun ymmärtämisessä taso A2.2, puhumisessa taso A , luetun ymmärtämisessä taso A2.2-B1.1 ja kirjoittamisessa A2.1-A2.2. (Liite 3) Tavoitteena on myös, että opiskelija osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla, osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin, tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana sekä osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Opiskelijoilla on jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Ranskan B2-oppimäärän kurssit 1-6 suoritetaan numerojärjestyksessä, muiden suoritusjärjestys on vapaa. Kahta peräkkäistä kurssia ei voi tenttiä. Tenttimisestä on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa hyvissä ajoin ennen ko. kurssin alkua. RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Tavoitteet: opitaan viestimään suullisesti kurssin teemoista. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta.

14 14 Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Arviointi: numeroarviointi 4-10 RAB22 Meillä ja muualla Tavoitteet: opitaan tuntemaan kohdekielen maita ja niiden ihmisiä. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Sisällöt: oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitetaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Arviointi: numeroarviointi 4-10 RAB23 Ennen ja nyt Tavoitteet: opitaan viestimään suullisesti ja kirjallisesti kurssin teemoista. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Arviointi: numeroarviointi 4-10 RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Tavoitteet: opitaan viestimään suullisesti ja kirjallisesti kurssin teemoista. Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

15 15 Aihekokonaisuudet: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Työtavat: viestitään suullisesti ja kirjallisesti kurssin aihepiireistä. Arviointi: numeroarviointi 4-10 RAB25 Kulttuuri Kurssin tavoitteena on tutustua kulttuuriin laaja-alaisesti. Harjoitetaan kaikkia kielen osa-alueita: lukemista, puhumista, kuuntelemista ja kirjoittamista. Sisällöt: kulttuuriin laaja-alaisesti liittyvät teemat, esimerkiksi kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus. Arviointi: numeroarviointi 4-10 RAB26 Yhteinen maapallomme Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Sisällöt: oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit. Aihekokonaisuudet: kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Työtavat: luetaan kurssin aihepiireihin liittyviä tekstejä ja laaditaan kuvauksia ja yksinkertaisia selostuksia suullisesti ja kirjallisesti. Arviointi: numeroarviointi 4-10 RAB27 Tiede ja tekniikka Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Sisällöt: eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Aihekokonaisuudet: teknologia ja yhteiskunta ja viestintä- ja mediaosaaminen. Työtavat: luetaan ja laaditaan kurssin aihepiiriin liittyviä tekstejä. Arviointi: numeroarviointi 4-10

16 16 RAB28 Luonto ja kestävä kehitys Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Sisällöt: luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kestävä kehitys sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Työtavat: luetaan ja laaditaan kurssin aihepiiriin liittyviä tekstejä. Arviointi: numeroarviointi RAB210 Kielioppikurssi koulukohtainen Tavoitteet: kerrataan ja vahvistetaan ranskan kielen rakenteita. Sisällöt: substantiivit, adjektiivit, verbioppi, pronominit ja prepositiot. Työtavat: tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia kieliopin eri osa-alueilta oppilaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan painottaen. Arviointi: hyväksytty/hylätty. RAB211 Opintomatka ranskankieliseen kulttuuriin (0,5-1 kurssia) koulukohtainen soveltava Kurssi muodostuu opintomatkasta johonkin ranskankieliseen maahan, matkaan liittyvistä ennakkotehtävistä ja loppuraportista. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssin tavoitteena on tutustua ranskankieliseen maahan ja sen kulttuuriin, oppia ymmärtämään kulttuurien välisiä eroja ja aktivoida suullista kielitaitoa ranskankielisessä ympäristössä. Kurssin arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn merkinnän saamiseksi on suoritettava kaikki matkaan liittyvät ennakkotehtävät, osallistuttava suunnitelman mukaisiin vierailuihin opintomatkan aikana ja palautettava loppuraportti. Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty. Kurssia ei voi tenttiä. Saksa Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille saksan kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää Saksaa ja saksalaista kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja monikulttuurisuus.

17 17 Aiheita käsitellään oman maan, saksalaisen kulttuurialueen ja aiheesta riippuen myös laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi. Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta. Saksan kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Saksan kielen opetuksen tavoitteena B2-kielessä on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten mukaisesti kuullun ymmärtämisessä taso A2.2., puhumisessa taso A2.1.-A2.2., luetun ymmärtämisessä taso A2.2.-B1.1. ja kirjoittamisessa taso A2.1.-A2.2. (Liite 3) Tavoitteena on myös, että opiskelija - osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla - osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin - tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana - osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Opiskelijoilla on jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. B2-kielen kurssit 1-6 suoritetaan numerojärjestyksessä, muiden suoritusjärjestys on vapaa. Kahta peräkkäistä kurssia ei voi tenttiä. Tenttimisestä on sovittava opettajan ja rehtorin kanssa hyvissä ajoissa ennen ko. kurssin alkua. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opitun sanaston ja rakenteiden hallintaa.

18 18 Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin sekä niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Arviointi: numeroarviointi Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB22 Meillä ja muualla Tavoitteet: opitaan tuntemaan kohdekielen maita ja niiden ihmisiä. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Sisällöt: oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Arviointi: numeroarviointi Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB23 Ennen ja nyt Tavoitteet: opitaan viestimään suullisesti ja kirjallisesti kurssin teemoista. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Sisällöt: kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Arviointi: numeroarviointi Painotetaan puheviestintää. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Tavoitteet: opitaan viestimään suullisesti ja kirjallisesti kurssin teemoista.

19 19 Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Työtavat: viestitään suullisesti ja kirjallisesti kurssin aihepiireistä. Arviointi: numeroarviointi Kirjallisen tuottamisen painoarvo lisääntyy. SAB25 Kulttuuri Kurssin tavoitteena on tutustua kulttuuriin laaja-alaisesti. Harjoitetaan kaikkia kielen osa-alueita. Sisällöt: kulttuuriin laaja-alaisesti liittyvät teemat, esim. kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Aihekokonaisuudet: kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus. Työtavat: harjoitetaan kaikkia kielen osa-alueita: lukemista, puhumista, kuuntelemista ja kirjoittamista. Arviointi: numeroarviointi Painotetaan kaikkia kielen osa-alueita. SAB26 Yhteinen maapallomme Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Sisällöt: oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit. Aihekokonaisuudet: Kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Työtavat: luetaan kurssin aihepiireihin liittyviä tekstejä ja laaditaan kuvauksia ja yksinkertaisia selostuksia suullisesti ja kirjallisesti. Arviointi: numeroarviointi Painotetaan kaikkia kielen osa-alueita. SAB27 Tiede ja tekniikka Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista kurssin teemoista. Kerrataan ja vahvistetaan aiemmin opittua kieliainesta. Sisällöt: eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät tekstit. Aihekokonaisuudet: teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Työtavat: luetaan kurssin aihepiireihin liittyviä tekstejä ja kirjoitetaan niiden pohjalta. Arviointi: numeroarviointi Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

20 20 SAB28 Luonto ja kestävä kehitys Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista kurssin teemoista. Kerrataan ja vahvistetaan aiemmin opittua kieliainesta. Sisällöt: luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Aihekokonaisuudet: kestävä kehitys. Työtavat: luetaan kurssin aihepiireihin liittyviä tekstejä ja kirjoitetaan niiden pohjalta. Arviointi: numeroarviointi Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SAB210 Kielioppikurssi koulukohtainen Tavoitteet: kerrataan ja vahvistetaan saksan kielen rakenteita. Sisällöt: verbi-, substantiivi- ja adjektiivioppi sekä prepositiot ja pronominit. Työtavat: tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia kieliopin eri osa-alueilta oppilaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan painottaen. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Huomioidaan koetulos ja osallistuminen kurssin aikana. SAB211 Kulttuurikurssi koulukohtainen soveltava Kurssilla vahvistetaan saksalaisen kielialueen kulttuurin (musiikki, kirjallisuus, elokuva, ruoka jne.), maantuntemuksen, historian ja yhteiskuntarakenteiden tuntemusta. Sisällöt: saksankielisten maiden kulttuuri, maantieto, historia ja yhteiskuntarakenteet. Kurssin sisältö määräytyy osin opiskelijoiden toiveiden pohjalta. Työtavat: luetaan, kuunnellaan ja keskustellaan kurssin aihepiireistä. Mahdollisuuksien mukaan katsotaan saksalainen elokuva, laitetaan saksalaista ruokaa jne. Kurssin aikana opiskelijat tekevät pieniä suullisia ja kirjallisia töitä kulttuurin eri alueilta. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Huomioidaan osallistuminen ja tuotokset kurssin aikana. Venäjä Venäjän kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille venäjän kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää Venäjää ja venäläistä kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tärkeitä lähtökohtia ovat venäläinen kulttuuri osana eurooppalaista kulttuuria sekä suomalaisen ja venäläisen kulttuurin yhtymäkohdat. Aiheiden käsittelyssä otetaan huomioon aihekokonaisuuksissa esiin

21 21 tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita ajankohtaisia aiheita opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja venäjän kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi opiskelijoita ohjataan tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisuuksia kontakteihin venäjää äidinkielenään puhuvien kanssa. Kursseilla hyödynnetään myös ainerajoja ylittävää yhteistyötä. Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta. Venäjän opetuksen tavoitteena B2 kielessä on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvausten mukaisesti kuullun ymmärtämisessä A2.2, puhumisessa A2.1, luetun ymmärtämisessä A2.2 ja kirjoittamisessa A2.1 sekä B3 kielessä kuullun ymmärtämisessä A2.1, puhumisessa A2.1, luetun ymmärtämisessä A2.1 ja kirjoittamisessa A1.3. (Liite 3) Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä venäjän kielelle ja venäläiselle kulttuurille ominaisella tavalla, osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin, tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana sekä osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Opiskelijoilla on jokaisella venäjän kielen kurssilla tilaisuus kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssin tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijoiden puhevalmiuksia sekä kerrata aikaisemmin opittua. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa aikaisemmin opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Arvosana perustuu tunneilla ja kokeessa osoitettuun puheen ymmärtämiseen ja tuottamiseen sekä aihepiireihin liittyvän sanaston ja opiskeltujen rakenteiden hallintaan. VEB22 Meillä ja muualla Kurssilla kehitetään edelleen puhumisen ja puheen ymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan kirjoittamista. Kurssin aihepiirejä ovat suomalaiset ja venäläiset ihmisinä sekä Suomen ja Venäjän

22 22 maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Arvosana perustuu tunneilla ja kokeessa osoitettuun puheen ymmärtämiseen ja tuottamiseen sekä aihepiireihin liittyvän sanaston ja opiskeltujen rakenteiden hallintaan. VEB23 Ennen ja nyt Kurssilla harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Painopiste on puheviestinnän kehittämisessä. Lisäksi vahvistetaan perusrakenteita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Arvosana perustuu tunneilla ja kokeessa osoitettuun puheen ymmärtämiseen ja tuottamiseen sekä aihepiireihin liittyvän sanaston ja opiskeltujen rakenteiden hallintaan. VEB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailuun. Arvosana perustuu tunneilla ja kokeessa osoitettuun puheen ymmärtämiseen ja tuottamiseen sekä aihepiireihin liittyvän sanaston ja opiskeltujen rakenteiden hallintaan. VEB25 Kulttuuri Kurssilla harjoitetaan monipuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita sekä itsenäisen työskentelyn taitoja. Kurssin aihepiireinä ovat venäläinen kulttuuri, kuten kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kurssilla harjoitellaan itsenäisen työskentelyn taitoja toteuttamalla kurssi portfoliotyöskentelynä. Arvosana muodostuu portfoliotyöskentelyyn ja portfolioon kohdistuvasta itse-, vertais- ja opettajan antamasta arvioinnista. VEB26 Yhteinen maapallomme Kurssilla harjoitetaan tekstin ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista ilmaisua. Aihepiirit liittyvät suomalaisen ja venäläisen yhteiskunnan toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Kurssilla tutustutaan aihepiireihin liittyviin yleistajuisiin teksteihin, myös

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2015 2016 OPINTO-OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO OPPIAINEET JA KURSSIT 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 6 Vieraat kielet 7 Englanti (A1)

Lisätiedot

5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus

5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa

Lisätiedot

Pakolliset sekä valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit

Pakolliset sekä valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit 4. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 4.1 Opetuksen yleiset tavoitteet Lukio-opintojen tavoitteena on laaja-alainen yleissivistys. Lukion päättövaiheessa opiskelija pystyy suunnittelemaan

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 4.3. Oppiaineiden sisällöt kursseittain Pakolliset sekä valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi äidinkielenä) Äidinkielen ja kirjallisuuden

Lisätiedot

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti:

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti: 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

7.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi

7.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 7.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

OPS2010, RUOTSI, ENGLANTI, SAKSA Ruotsi

OPS2010, RUOTSI, ENGLANTI, SAKSA Ruotsi OPS2010, RUOTSI, ENGLANTI, SAKSA Ruotsi Pakolliset kurssit (1-5) 1. Opiskelu ja vapaa-aika (RUB1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 1 Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

5.4 Toinen kotimainen kieli

5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

Myllyharjun lukio 75 vuotta Loviisan yhteiskoulun ensimmäinen toimipaikka Mariankatu 10:ssä. Myllyharjun lukio Loviisa OPETUSSUUNNITELMA

Myllyharjun lukio 75 vuotta Loviisan yhteiskoulun ensimmäinen toimipaikka Mariankatu 10:ssä. Myllyharjun lukio Loviisa OPETUSSUUNNITELMA Myllyharjun lukio 75 vuotta 2012 Loviisan yhteiskoulun ensimmäinen toimipaikka Mariankatu 10:ssä OPETUSSUUNNITELMA Myllyharjun lukio Loviisa Myllyharjun lukion koulukohtainen opetussuunnitelma on päivitetty

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 1 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen.

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen. Kurssin numero: 1 Kurssin nimi: Englannin kieli ja maailmani Pakollinen Kurssikoodi: ENA1 uusi OPS: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan

Lisätiedot

Paltamon lukio Opetussuunnitelma 2013-

Paltamon lukio Opetussuunnitelma 2013- Paltamon lukio Opetussuunnitelma 2013- Paltamon lukion vahvuuksia viihtyisät tilat osaavat opettajat yksilöllinen ohjaus ja huolenpito monipuoliset mediataidot nykyaikainen oppimisympäristö kansainväliset

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET Kurssikuvaukset löytyvät myös verkosta www.kuninkaantie.espoo.fi 31.8.2012 Äidinkieli ja kirjallisuus... 3 Toinen kotimainen kieli... 8 Ruotsi A-oppimäärä... 8 Ruotsi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia.

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia. Ranska, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän ranskan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2014 2015 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie!

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie! 5. JAKSO elukio VIERAIDEN KIELTEN KURSSIT opetus 22.2.-31.3. + koeviikko Kursseja on tarjolla sekä aloittaville että jatkaville opiskelijoille. Tarjolla on englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, italiaa,

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ... 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT... 4 1.1.2.

1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ... 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT... 4 1.1.2. RAJAMÄEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ... 4 1.1.1. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN TEHTÄVÄT SEKÄ PÄÄMÄÄRÄT... 4 1.1.2. TIETOTAVOITTEET...

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KIELEN KURSSIT - IIC HELSINKI - Kesäkurssit 2017 (toukokuu - kesäkuu 2017) Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumiset: corsi.iichelsinki[at]esteri.it

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

4. jakson kielten kurssit elukiossa

4. jakson kielten kurssit elukiossa 4. jakson kielten kurssit elukiossa ENGLANTI 9 = ENGLANNIN JOHDANTOKURSSI, 0-KURSSI B-koodi Haluatko kerrata tai paikata englannin kielen taitojasi, palautella mieleen sanastoa ja kieliopin sääntöjä? Kurssilla

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 Mäkelänrinteen lukio Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Kurssiseloste erityisesti opiskelijoita varten SISÄLLYS sivu Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 4 Äidinkieli

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot