Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa. Maija Saraste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa. Maija Saraste 14.11.2008"

Transkriptio

1 Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa Maija Saraste

2 Miksi kokoelmien arviointi on tarpeen? Kirjastojen arviointityö on lakisääteistä. Kirjastojen kokoelmien yhteiskäyttö lisääntyy. Kuntatalouden kiristyminen ja tiukentuneet talousarviokäytännöt pakottavat tarkempaan hankinnan ja kokoelmien käytön seurantaan Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 2

3 Arviointi on lakisääteistä Kirjastolaki (1998) velvoittaa kirjastoja arvioimaan toimintaansa. Lain kuudennessa pykälässä todetaan, että kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja tukea niiden kehittämistä. Arvioinnilla seurataan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen toteutumista sekä palvelujen laatua ja taloudellisuutta. Myös lääninhallitukselle arviointitehtävä on lakisääteinen. Kirjastoasetuksessa (1998) todetaan, että Lääninhallituksen tehtävänä on yhteistyössä asianomaisen ministeriön kanssa seurata ja edistää väestön tarvitsemia kirjasto- ja tietopalveluja sekä arvioida niiden saatavuutta ja laatua Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 3

4 Kirjastojen kokoelmien yhteiskäyttö Verkkopalvelujen myötä kokoelmat avoimia, eivät enää vain paikallisasiakkaita varten. Asiakkaat käyttävät sekä oman asuinpaikkansa kirjastoja että muualla sijaitsevia kirjastoja. Kaukolainaus on vähentynyt, mutta sen sijaan seutulainat, kimppalainat ja etälainat lisääntyneet. Yhteiset kuljetusjärjestelyt mahdollistavat kokoelmien yhteiskäytön Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 4

5 Hankinta ja kokoelmien käyttö Paineet kokoelmayhteistyöhön kasvavat, koska aineistomäärärahat supistuvat tai eivät ainakaan lisäänny, hinnat nousevat, nimekkeitä ilmestyy entistä enemmän, aineistolajit lisääntyvät. Korkeakoulujen aineistonhankinta keskittyy elektroniseen aineistoon, etenkin lehtiin ja sarjajulkaisuihin. Vapaakappalelain vaikutukset? Hoitavatko yleiset kirjastot monografioiden ja av-aineiston hankinnan? Onko tavoitteena kirjastojen erikoistuminen? Kysynnän ja tarjonnan suhde kokoelman eri osa-alueilla? Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 5

6 Kokoelman arviointitapoja Pohjoisten kirjastojen PARKKI-projekti ( ) Kokoelmatarjottimet Av-aineiston hankinnan ja poiston arviointi lomakkeiden avulla Kokoelmien tilastollinen tarkastelu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa arviointiyhteistyö Kaunokirjallisuuden arviointi suosituslistoilla Lastenkirjakokoelmien arviointi lukudiplomilistoilla Oikeustieteellisen kokoelman arviointi Tulossa lehtikokoelman arviointi Oulun kaupunginkirjaston arviointitapoja Varatuimpien teosten seuranta Palvelukuvaselvitykset PallasProTilasto-ohjelman hyväksikäyttö Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 6

7 Parkki: Kokoelmatarjottimet Kokoelmatarjotinmenetelmä kehitettiin Lapin maakuntakirjastossa, Lapin yliopiston kirjastossa ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjastossa. Ideana oli verrata eri kirjastojen kokoelmia toisiinsa pääluokittain. Kokoelmat kuvattiin kirjastoittain käyttäjäryhmien näkökulmasta. Tarkasteltiin kirjallisuuden ikää ja määrää sekä pohjoista edustavuutta. Tulosten avulla pystyttiin selkeämmin erikoistumaan kokoelman eri aloihin. Menetelmää ei käytetty muissa PARKKI-kirjastoissa Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 7

8 Parkki: AV-kokoelmien arviointi Kuvatallenteiden ja kirjallisten äänitteiden kokoelmapolitiikkalomakkeen avulla seurattiin AV-aineiston muotoutumisen käytäntöjä. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva kirjastojen AV-kokoelmista ja AV-aineiston hankinnasta, poistojen syistä sekä kokoelmien kehittämisperiaatteista. Arvioinnissa selvitettiin lisäksi aineiston hankintaa ja lainausta musiikinlajeittain. Arviointi ei toiminut erityisen hyvin, jos AV-kokoelma oli hyvin pieni tai suuri, parhaiten onnistuttiin keskisuurissa kirjastoissa Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 8

9 Parkki: Aikuisten kaunokirjallisuuskokoelman arviointi Tavoitteena tutkia kokoelmaa sekä määrällisesti että laadullisesti. Tavoitteena turvata aikuisten kaunokirjallisuuden asema: hankinnan osuus vähintään 30%. Huolehdittava kokoelman uusiutumisesta. Kotimaisen ja paikallisen kulttuurin vaaliminen. Vaihtoehtojen tarjoaminen (kielijakauma, kustantajajakauma). Palvelunäkökulma: varausjonot, uuden aineiston käyttöönotto, kiertonopeus. Varastointinäkökulma: vältetään päällekkäisyyttä. Kaunokirjallisuuden sisällöntuntemuksen lisääminen Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 9

10 Parkki: Lastenkirjallisuuskokoelmat Kokoelmia tarkasteltiin ensin tilastollisesti, minkä jälkeen tuotettiin sanallisia arvioita kokoelmien nykytilasta ja kehittämistarpeista. Keskeisiä arviointimittareita: lapsilainaajien osuus lapsista lastenaineistoa / lapsi lastenaineiston hankinta kpl / lapsi lastenaineiston hankinta euroa vuodessa / lapsi lastenaineiston poistot, prosenttia kokoelmasta lastenaineiston hankinta, prosenttia kokoelmasta lastenaineiston kiertonopeus Seudullisen kokoelmapolitiikan luominen tavoitteena Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 10

11 P-P: Kaunokirjallisuuskokoelman arviointi Tavoitteena oli selvittää kirjastojen kaunokirjallisuuskokoelman laatua, muodostaa kuva kokoelmasta, sen puutteista ja ansioista sekä yksittäisten teosten kunnosta. Tarkoitus myös esittää kokoelmien puutteiden perusteella kustantajille toiveita lisäpainoksista. Välineinä käytettiin kaunokirjallisuutta esitteleviä luetteloita, jotka edustivat eri näkökulmia kirjallisuuteen ja lukemiseen: 1000 vuotta 100 kirjaa -kampanjan teosluettelo Lukion kirjallisuusdiplomi luettelo Oulussa kerätty Asiakkaiden mielikirjat lista Helsingin Sanomien kriitikoiden Näitä kirjoja kriitikot kiittivät -listat Luettelomenetelmästä pidettiin kirjastoissa, työ koettiin mielenkiintoiseksi ja helpoksi toteuttaa. Arviointi toi uutta näkökulmaa kokoelmatyöhön ja selkeytti kuvaa kokoelmasta Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 11

12 P-P: Lastenkirjakokoelman arviointi Lastenkirjallisuutta esittelevän luettelon avulla haluttiin luoda katsaus kirjastojen lastenkirjallisuuskokoelmiin, muodostaa kuva kokoelmissa esiintyvistä puutteista. Tavoite myös esittää kokoelmassa ilmenneiden puutteiden perusteella kustantajille toiveita uusista painoksista. Työvälineeksi valittiin Oulussa käytössä olevan kirjadiplomin teosluettelo. Luettelosta tehtiin taulukko, johon oli merkitty myös teosten saatavuustiedot. Kirjastot lisäsivät tauluun teosten kappalemäärän, viimeisen lainausajankohdan, tietoja teoksen kunnosta ja hankintatarpeesta. Arviointi sujui kirjastoissa vaivattomasti, sitä pidettiin hyödyllisenä, koska se selkeytti kuvaa lastenkirjallisuuskokoelmasta Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 12

13 P-P: Oikeustieteellinen kokoelma Tavoitteena on saada tietoa erikokoisten kirjastojen luokkaan 33 kuuluvasta kirjallisuudesta, kokoelman ajantasaisuudesta ja siitä, miten kokoelma palvelee asiakaskuntaa. OAMK:n opiskelija vertailee opinnäytetyössään kolmen erikokoisen kunnankirjaston (alle 5000 as., as., yli as.) oikeustieteellisiä kokoelmia. Kokoelmasta selvitetään teosten ajantasaisuus, lainamäärät, kunto, kokoelmassa ilmenevät mahdolliset puutteet. Lisäksi selvitetään lainoja, kaukolainoja, tiedonhakuja. Kokoelmaa tutkitaan suhteessa kunnan väestöön ja asukkaiden tiedontarpeisiin. Tavoitteena on, että arvioinnin myötä saadaan konkreettisia käsityksiä siitä, minkälaista oikeustieteellistä aineistoa erikokoisissa kirjastoissa tulisi olla Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 13

14 Oulu: Varatuimmat ja nollakiertoiset Oulun kaupunginkirjastossa on seurattu 2000-luvun alkupuolelta kuukausittain kirjaston varatuimpia nimekkeitä. Tavoitteena on, että nidettä on kohti on enintään kolme varausta, jolloin asiakkaan arvioitu enimmäisodotusaika on kolme kuukautta. Kysytyistä teoksista hankitaan lisäkappaleita niin paljon, että niteitä on enimmillään kolmasosa varausten määrästä. Pääkirjaston kokoelmat on jaettu kirjastonhoitajien omiin vastuualueisiin. Kirjakokoelmaa käydään osastoilla säännöllisesti läpi luokittaisten nollakierto-listojen avulla Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 14

15 Oulu: Palvelukuvaselvitykset Lähikirjastojen toiminnasta on tehty eri toimipisteitä vertailevia palvelukuvaselvityksiä vuodesta 1990 alkaen. Kokoelmaan liittyviä mittareina ovat mm. seuraavat: hankinta kpl, hankinta % kokoelmasta poistot kpl, poistot % kokoelmasta kirjahankinnan ja kirjapoistojen erotus kokoelman kiertonopeus erilaisia kokoelman käyttöön (lainoihin) liittyviä suoritteita Palvelukuvaselvityksen tuloksista keskustellaan yhteisissä kokouksissa, johtopäätöstenteko jää yksiköiden johtajille itselleen. Pääkirjaston osastoista tehty palvelukuvaselvitys vuodelta Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 15

16 Oulu: PallasProTilasto-ohjelman käyttö PallasProTilasto antaa paljon numeerista apua kokoelman arviointia varten. Tietoja niteistä, hankinnasta, poistoista ja lainoista saa mm. seuraavin jakoperustein: toimipisteittäin ja osastoittain aineistolajeittain vuosittain kielittäin luokittain, kahden desimaalin tarkkuudella Tilastotietoja käytetään kokoelman arvioinnissa toistaiseksi melko vähän, niiden hyöty on alettu tiedostaa Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 16

17 Arviointimenetelmien valinta Sopivan arviointimenetelmän valitseminen on arvioinnin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Helppokäyttöiset arviointimenetelmät innostavat henkilökuntaa arviointityöhön. Tilastollisia arviointivälineitä tarvitaan, mutta kokoelmia ei voida arvioida vain numeerisesti. Kokoelman sisältöön pureutuva laadullinen arviointi on tarpeen, jotta saadaan näkemys kokoelman sisällöstä ja kehittämistarpeista. Arviointimenetelmät voivat olla erilaisia koko kirjaston tasolla, osastoittain ja toimipisteittäin tehtävä arviointi voi vaatia erilaista lähestymista Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 17

18 Onko kaikki kokoelmatyö arviointia? Kokoelman arvionti on kirjaston perustyötä, olennainen osa kokoelmatyötä. Arviointityö ei ole itsetarkoituksellista, on aina mietittävä, mihin tietoja tarvitsee. Kokoelman arvioinnin tarkoitus on paitsi antaa tietoa kirjaston yhdestä pääresurssista, kokoelmasta, myös antaa tukea kokoelman kehittämiseen ja konkreettisiin hankinta- ja poistotoimenpiteisiin. Arviointityö on jatkuvaa ja vaativaa kehittämistyötä Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 18

19 Kirjallisuutta Heikkilä, Eeva-Liisa & Saraste, Maija: Kirjastojen arviointiyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla. raportti yhteistyöstä ja käytetyistä arviointimenetelmistä. Oulun kaupunginkirjastomaakuntakirjastojen julkaisuja 2. Oulun kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Kortelainen, Terttu: Kirjastojen arviointi ja osaamisen jakaminen seutuyhteistyönä: pohjoisten kirjastojen arviointi- ja kehittämisprojekti PARKKI. BTJ Kirjastopalvelu PARKKI: Pohjoisten kirjastojen arviointi- ja kehittämisprojekti. Väliraportti I Väliraportti II Väliraportti III Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 19

20 Lisätietoja: puh Maija Saraste Kirjakokoelmien arviointi 20

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Hankkeen loppuraportti 11.2.2011 Maria Bang 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Aineiston karsinta osana kokoelmatyötä...4 1.1 Miksi aineistoa pitää karsia?...4 1.2 Karsinnan

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 Yleisten kirjastojen arviointimalli:... 1 Johtaminen ja henkilöstö... 1 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö...

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Arviointimallin rakenne... 4 1.3 Arviointikehikko...

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 1 Kirjastoverkkoselvitys Sisältö Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2 Kirjastoverkkoselvitys 3 Selvityksen

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto 19.4.2012 Mervi Pekkala

Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto 19.4.2012 Mervi Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto 19.4.2012 Mervi Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti Kuusamon kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot