Eksoten osakokonaisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eksoten osakokonaisuus"

Transkriptio

1 Kotona kokonainen elämä - Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Etelä-Suomessa Eksoten osakokonaisuus Loppuraportti Tarja Viitikko projektikoordinaattori Raija Hiltunen-Hahtola hankekehittäjä

2 Esityksen sisältö: Tässä esityksessä kuvataan tiivistetysti Kotona kokonainen elämä hankkeen Eksoten osakokonaisuuden toteutusta, tuotoksia, keskeisiä tuloksia ja vaikutusta. Koko hankkeen loppuraportti ja ulkoinen arviointi löytyvät Innokylästä /Kotona kokonainen elämä. Lisäksi seuraavat toimintamallit ovat kuvattu tarkemmin ja täydentyvät/päivittyvät Innokylän sivustolle: Kotihoidon asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn jatkuva arviointi varhaisesta puuttumisesta äkillisten tilanteiden hallintaan. Ikääntyneen toimintakykyisenä kotona palvelupolku Ikääntyneiden kuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen palveluketjun kaikissa eri vaiheissa Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi Vastuuhoitaja toimintamalli Palveluohjauksen verkkokurssi Kotisaattohoitopotilaan hoidon kehittäminen Lean menetelmällä Saattohoidon koulutuskokonaisuus, saattohoitopassi Saattohoidon yhdyshenkilöverkosto Eksoten ja Kouvolan alueen palliatiivisen potilaan/saattohoitopotilaan hoitopolku

3 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE vuosille perustui sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettuun lakiin (733/1992, 5 ). Kaste-ohjelman tavoitteena oli hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden järjestäminen asiakaslähtöisesti. Kotona kokonainen elämä- kehittämishanke toteutti Kaste-ohjelman ikäihmisten palvelurakenteiden ja sisällön uudistamisen osaohjelman tavoitteita. Hankkeen toteuttamisaika Saattaen osio integroitiin hankkeeseen Kokonaiskustannukset (Eksote ) STM valtionavustus (Eksote )

4 Taustaa hankkeen organisoituminen Hankkeen hallinnoijana Hyvinkään kaupunki Alueelliset osakokonaisuudet: - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) - Länsi- ja Keski-Uusimaa - Kouvola - Etelä-Kymenlaakso Hankkeen ohjausryhmä Hanketiimi (hankejohtaja, hankekoordinaattori ja alueellisten osakokonaisuuksien koordinaattorit) Alueelliset kehittämistoimintaa ohjaajat ryhmät

5 Kehittämisen pääteemat ja yhteinen rakenne 1. Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen 2. Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen 3. Muistisairaiden palveluiden kehittäminen 4. Saattohoidon kehittäminen/saattaen Teemat läpäisevät alueelliset osakokonaisuudet Kaste hankkeiden uusi kehittämistapa osahankkeista yhdessä kehittämiseen

6 Kehittämisen painopisteet Eksotessa Hankkeen ylätavoitteena on ollut kehittää ikäihmisten kotiin tuotettavien palveluiden kokonaisuutta ennakoivasti, hyvinvointia ja osallisuutta korostaen. Kehittämistyöllä on tuettu Eksoten strategisia tavoitteita ja palveluverkkouudistusta; palvelujärjestelmän keventäminen, laitoshoidon purku, painopisteen muutos kuntoutukseen ja kotiin annettaviin palveluihin sekä palvelutarpeen arviointi Lähtökohtana Toimintakykyisenä kotona - visio

7 Tavoitteet teemoittain 1) Palvelutarpeen arviointi; yhtenäinen toimintamalli ikäihmisten palveluohjaukseen ja palvelutarpeen arvioitiin sekä arviointiosaamisen lisääminen. 2) Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen. Toiminnan ja toimintakulttuurin uudistaminen kohti kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää kotona asumisen tukemista. 3) Muistisairaiden palvelujen kehittäminen; painopisteinä henkilöstön muistikuntoutus -osaamisen lisääminen sekä muistisairaan ja omaishoitajan varhaisvaiheen tuki. 4) Saattohoidon kehittäminen/ Saattaen

8 Kehittämistyön toteutus ja resurssit Kehittämistyö on toteutettu tiiviissä yhteistyössä kehittämisyksikön, hoivan ja kuntoutuksen toimijoiden, johdon ja esimiesten kanssa. Henkilöstö on osallistunut laajasti oman työnsä ja toiminnan kehittämiseen. Toimintamallien ja prosessien kehittäminen, pilotointi, käyttöönotto ja juurruttaminen ovat tapahtuneet samanaikaisesti. Kehittäminen on perustunut jatkuvan arvioinnin ja parantamisen periaatteeseen ja menetelmiin. Alueella on toiminut kehittämisen työryhmiä ja järjestetty useita työpajoja. Hankkeessa kokoaikaisesti ovat työskennelleet projektikoordinaattori ja kaksi projektityöntekijää. Hankesihteeri on työskennellyt osa-aikaisesti. Muu henkilöstöresurssi on ollut osittaista työpanosta ja kohdentunut mm. kotikuntoutusmallin kehittämiseen, ensihoidon koulutuksiin, muistikuntoutus koulutuksiin sekä palveluohjaus verkkokurssin työstämiseen.

9 1. Palvelutarpeen arviointi Käytössä yhdenmukainen, keskitetty malli uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Yhtenäiset mittarit ja vakioidut työohjeet/ lomakkeisto/kirjaaminen Moniammatillinen palvelutarpeen arviointitiimi, 8 palveluohjaajaa (sosionomi, geronomi, sairaanhoitaja, fysioterapeutti). Lappeenrannan alueella käytössä keskitetty kotiutuksen malli (3 sairaanhoitajaa, 2 fysioterapeuttia, 2 lähihoitajaa). Vastaa uusien asiakkaiden kotiuttamisesta. Toteutuu lakisääteisessä ajassa (kiireellinen alle 3vrk/kiireetön 7 vrk) Toteutuu arvioinnin laaja-alaisuus, monipuolisuus ja moniammatillisuus. Kuntoutustarpeen arviointi ja riskitekijöiden ennakointi aina Asiakaan tarpeen mukaan 4 viikon kuntouttava arviointijakso Koko palveluprosessia aina palveluohjauksesta kotihoidon säännölliseen asiakkuuteen ohjaa sähköinen prosessin toiminnanohjaus (SBM/ Palvelutarpeen arviointi sovellus)

10 . Toimintamalli, josta asiakas, omainen ja palvelujärjestelmä hyötyvät Keskitetyn mallin hyöty: tehdään kerralla kunnolla ja loppuun Asiakkaan näkemys, toiveet, tavoite ja turvallisuudentunne lähtökohtana Palveluohjaus ja neuvonta keskeistä Omaiset/läheiset yhteistyökumppanina tukemassa kotona selviytymistä ja kuntoutumista. Asiakas saa tarpeenmukaiset, toimintakykyään vastaavat palvelut (ei ali- /ylimitoitusta) Tunnistetaan todelliset asiakkuudet Tarvittaessa käynnistetään kotihoidon prosessi tuetaan prosessia ja vastuuhoitajia Toimintakyvyn palauttamisen näkökulma ja kuntouttavan arviointijakson vaikuttavuus Vähennetään palvelutarvetta, lyhennetään säännöllisen asiakkuuden kestoa ja siirretään ympärivuorokautisen hoivan tarvetta myöhäisempään vaiheeseen

11 Asetettuja/ saavutettuja tavoitteita

12 Esimerkkejä tuloksista Syyskuussa 2015: Kotiutus keskitetyn kautta + kuntouttava arviointijakso 4 vkoa Interventio 37 asiakasta, fysioterapeutin -kontaktit ka 2,45 kertaa/asiakas SPPB -parannus ka 2.1p. Tulos ennallaan (3) Tulos heikentynyt (4, kaikki jo vakavasti muistisairaita) Parannusta (30) Apuväline pois / kevyempi (6) Avun tarve: kasvanut (0) ennallaan (5) vähentynyt (11) pois kokonaan (21) Toteuma ajalla : kuntouttavalla arviointijaksolla 393 asiakasta, joista palvelun piiriin jäänyt 250 ja ilman palveluiden tarvetta jakson jälkeen 143 asiakasta

13 Toimintakykyisenä kotona ikääntyneen palvelupolku koostuu on toisiinsa kytkeytyvistä osaprosesseista ja toimintamalleista ja muodostaa saumattoman kokonaisuuden: Omatoimisuuden ja osallisuuden vahvistaminen PALVELU - OHJAUS Iso apu palvelukeskus Matalan kynnyksen palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ennakoivat kuntoutus palvelut PTA ARVIOINTITIIMI Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi Ohjaus tarvittaessa kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle Ympärivuorokautisen hoiva-asumisen arviointi yhteistyössä SAStyöryhmän kanssa Prosessin toiminnanohjausjärjestelmä KOTI- HOITO Kuntouttavan arviointijakson toteutus 4 vkoa Vastuuhoitajuus Kuntoutumista ja toimintakykyä tukeva kotihoito Varhainen puuttuminen Äkillinen tilanne Toipilasaika Säännöllinen arviointi asiakkuuden aikana Kuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen

14 Eksoten kotikuntoutusmalli Tavoitteena on ollut kehittää malli, jossa kuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen ovat ikääntyneen palvelupolun jokaisessa vaiheessa. Hankkeella tuettu erityisesti varhaisen puuttumisen sekä koordinoivan toiminnan kehittämistä. Kolmiportainen malli: 1. Varhainen puuttuminen: matalan kynnyksen vastaanottotoiminta, palvelutarpeen arvioinnin tuki, muistisairaiden varhaisvaiheen tuki, ryhmäkuntoutus sekä terveyden edistämisen yhteistyö liikuntatoimen sekä vapaaehtoistoimijoiden kanssa (mm. liikuntaystävä) 2. Koordinoiva toiminta: kotiutumisen tuki, kuntouttavan arviointijakson ja kotihoidon koordinointi ja vastuuhoitajan tuki 3. Monialainen kotikuntoutus: tuetaan fysio- ja toimintaterapian keinoin asiakkaan turvallisuuden tunnetta, toimintakykyä ja selviytymistä intensiivisesti 8-10 viikon ajan

15 Eksoten kotikuntoutus mahdollistaa kuntoutujan kotona selviytymisen Kotikuntoutuksen uusi toimintamalli, joka muodostuu kolmesta osasta: 1. varhaisesta puuttumisesta 2. kotihoitoa koordinoivasta kuntoutuksesta 3. monialaisesta kotikuntoutuksesta Kotikuntoutus: Kuntoutus aloitetaan heti Kuntoutusta alussa tiiviisti 2 4 krt/vko Fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja riittävästi Kotihoidon hoitajat koulutetaan jatkokuntoutukseen { Näissä kahdessa yhteensä 8 terapeuttia { Vuoden 2015 loppuun mennessä 21 terapeuttia

16 Laitospaikat/ tehsostettu pa 24 t Eksoten uusi kuntoutusjärjestelmä avain selviytymiseen Kinnula Petra Malmi Teemu Vauramo Erkki (2015) Vanhusten paikkamäärät kodin ulkopuolisessa asumisessa Suomen nykytila 2. Suomi kasvu +85 tarve huomioitu 3. Suomi nykykasvu 87 % 4. Vanhuspalvelulaki 91 % 5. Vanhuspalvelulaki 92 % % 6. Eksoten taso 94 % 7. Eksoten taso 97 % 0 3 % 8. Selviämispolku

17 Kaikille hyöty ja onnistumisen ilo Työ on entistä mielekkäämpää ja palkitsevampaa, kun näkee asiakkaan toimintakyvyn parantuneen ja elämänilon palanneen

18 2. Kotihoidon sisällön uudistaminen Toimintakulttuurin muutos; suoritekeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen Vastuuhoitajuus Kuntoutumisen ja toimintakyvyn edistäminen (uudet toimintamallit ja osaamisen vahvistaminen) Uusien toimintamallien jalkautus ja juurruttaminen projektityöntekijöiden keskeinen rooli muutosagentteina Varhainen puuttuminen, äkillinen tilanne ja toipilasaika Päivittäisen työn organisointi ja resurssien tasaaminen toiminnanohjauksen käyttöönotto (Sakari hanke) Kotihoidon 2015 seurantamittaus, tilannearviointi ja analyysi (NHG) arvioinnin ja jatkokehittämisen pohjaksi.

19 Vastuuhoitajuus edellä Asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan säännöllinen arviointi sovituin mittarein Asiakkaan yksilöllisen hoidon ja kuntoutumisen suunnittelu sekä toteutus Asiakkaan hoitoon ja kuntoutumiseen liittyvien asioiden koordinointi Yhteistyö omaisten ja asiakkaan hoitoon liittyvien toimijoiden kanssa

20 Äkillisen tilanteen toimintamallin koulutukset Kotihoidon henkilöstö koulutettu (05/ /2015) Ensihoidon kouluttajat (parityönä) Koulutuksen laajuus 3x4h / hklö Sisältö: asiakkaan kohtaaminen ja ensiarvio, tarkennettu tilanarvio, hätäensiapu, yleisimmät sairauskohtaukset, mittaukset/menetelmät/tulkinta, konsultaatiomalli ja simulaatioharjoittelu 27 ryhmää 81 koulutuspäivää Koulutettuja 407 Koulutuspalaute kiitettävä!

21 Arviointi ja kuntoutusosaamisen lisääminen Osaamista kehitetään ja lisätään yhdessä tekemällä Projektityöntekijät ja kotihoidon koordinoivat fysioterapeutit ovat kouluttaneet kotihoidon henkilöstöä (450) ja kuntoutumisvastaavia (80) toimintakyvyn arviointiin ja mittaamiseen sekä kuntoutumissuunnitelman laatimiseen/toteutukseen Muistikuntoutus koulutukset Ennenaikainen jalattomuus ei kuulu muistisairaan arkeen (syksy 14 kevät 15) 17 koulutuspäivää koulutettuja 320 Muistikuntoutuskansiot materiaalipaketti Jumppavideot Koulutuspalaute kiitettävä!

22 Kotihoidon henkilöstön osallistaminen toiminnan kehittämiseen Verkkoaivoriihi (02/2015) koko kotihoidon henkilöstölle (450). Vastaajia n. 50%. Työntekijöiden näkemykset kotihoidon kehittämiseen. Tulosten konkretisointi virtuaalisen työpajatyöskentelyn avulla (08/2015) Miten kehittämistä vaativiin asioihin saadaan työntekijöiltä konkreettiset kehitysideat (ei juututa pelkästään listaamaan asioita, jotka eivät toimi) Työpajat esimiehille, vastaaville ja johdolle tuotoksena yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat

23 Verkkoaivoriihikyselyn tuloksia mikä on tulevaisuudessa tärkeää kotihoidon palveluissa 259 osallistujan 196 vastausta luokiteltiin 11 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki asian arvioidun tärkeyden. 23

24 Verkkoaivoriihikyselyn yhteenveto Resurssien riittävyys puhututtaa osallistujia eniten kotihoidon tulevaisuudessa kuten aineistossa yleisestikin Tärkeimmiksi asioiksi kotihoidon tulevaisuuden palveluille koetaan osaaminen ja kehittyminen, palvelun yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus, turvallisuus ja luottamus, kuntouttaminen, hoitajien hyvinvointi sekä resursointi Työvälineistön ja palvelun kokonaisvaltaisuuden merkitys osaamisen ja hyvinvoinnin sekä kotihoidon palvelujen kehittämisessä korostunee tulevaisuudessa 24

25 Virtuaalisen työpajan tavoite ja taustatiedot Tavoitteena oli pohtia yhteisesti vastuuhoitajuuden, arviointiosaamisen sekä kuntoutumis- ja hoitosuunnitelmaosaamisen toteutumisen esteitä sekä ratkaisuja esteiden poistamiseen. Osallistumiset Eksoten kotihoidon alueet Aukioloaika Käytetty aika Priorisointi Mitkä esteet pitäisi poistaa kiireellisimmin? Konkretisointi n. 55 min / käynti Miten poistamme esteet käytännössä?

26 Virtuaalisen työpajan tuloksia - kiireellisimmin poistettavat esteet : Vastuuhoitajuus Haastavat potilaat liian vaikeita yhdelle vastuuhoitajalle Työnjako ei toimi, epätasainen työkuorma Vastuuhoitaja ei pysty itse vaikuttamaan työnsä suunnitteluun Vastuu- Varahoitajuus ei toimi, korvaavaa hoitajaa ei ole nimetty hoitajuus Työntekijöiden jatkuva vaihtuminen Vastuuhoitaja ei käy riittävän usein asiakkaallaan Arviointiosaaminen Ajanpuute. Esimies ei pysty mahdollistamaan hoitajille aikaa arvioivaan kirjaamiseen. Tuplakirjaaminen. Ensin paperille ja sitten toimistolla koneelle. Työnjaon ongelmat Ei linjausta kirjaamisesta. Kirjaamisen sisällöt epäselvät. Arviointiosaaminen Kirjaaminen = töiden luettelemista Tiedonkulku heikkoa. Tieto vaikeasti löydettävissä. Kuntoutumis- ja hoitosuunnitelma osaaminen Henkilökunnan näkemyksissä eroja ja ristiriitoja Yksilöllinen asiakkaan kohtaaminen puutteellista Organisaatiosta puuttuu kirjaamisen kehittäminen Näkemys kokonaisvaltaisesta hoitamisesta puuttuu. Kodinhoitajan taidot puuttuu. Osaaminen puutteellista. Ei hankita koulutusta, itseohjautuvuuden ja vastuunkannon puute. Hopasu hoitajalähtöistä ei asiakaslähtöistä

27 Palveluohjaus verkkokurssin kehittäminen Palveluohjaus verkkokurssin kehittämisen tavoitteena palveluohjaus osaamisen lisääminen ennaltaehkäisevässä työssä ja kotiin annettavissa palveluissa Moodle alusta ja tekninen tuki (Eksote) Kehittämistyö käynnistetty helmikuussa 2014 työryhmä-/ työpajatyöskentelynä Eksoten ja Etelä-Kymenlaakson toimijoiden yhteistyönä Työryhmässä (20 hklöä) asiantuntijoita (palveluohjaajia, palvelutarpeen arvioijia, kotihoidon ohjaaja, kotihoidon esimies, loppukäyttäjien edustajina 2 kotihoidon lähihoitajaa + KKE koordinaattorit ) Työryhmä luonut yhteiset tavoitteet, painopisteet ja aihe-alueet Arvioitu Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) toimesta Kurssin laajuus 3 op Kurssi pilotoitu (Luumäki, Ruokolahti) Tavoitteena kurssin suorittaminen 2016 (80%)

28 Palveluohjauksen verkkokurssi Moodle ( 1. Ikäihmisen palveluohjauksen taustaa pohjautuen vanhuspalvelulakiin ja laatusuosituksiin 2. Asiakkaan kohtaaminen: osallisuuden tukeminen, motivoiva vuorovaikutus, muistisairaan kohtaaminen 3. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioiminen: laaja-alaisen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi ja mittaaminen, alueen käyttämät mittarit 4. Sosiaaliset etuudet talouden turvana: Kelan etuudet ja muut kunnista haettavat sekä verotukselliset etuudet 5. Hyvinvointia tukemassa: hyvinvoinnin tukeminen kokonaisvaltaisesti, ravitsemukseen, liikuntaan, päihteiden käyttöön ja seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus 6. Teknologia kotona asumisen tukena Kussakin osiossa tiivistettyä tietoa (mm laki), hyödyllisiä linkkejä, asiakastapaus esimerkkejä, videoita

29 Muita koulutuksia/ tilaisuuksia Ikääntyneiden palveluohjauksen yhdenmukaistaminen; johdon, esimiesten ja palveluohjaajien työpajat (4 ) TerveSOS messut ja palveluohjauksen Innopaja/ Lpr 2014 Omaisten ilta Näin tuen läheiseni toimintakykyä ja osallisuutta järjestetty yhteistyössä järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien kanssa. Verkostojohtamisen seminaari ja Innostamo 2/2014 yhteistyössä hankehallinnoijan ja RAY:n kanssa. Kuntoutumista edistävän toiminnan johtaminen seminaari ja kehittämispäivä yhteistyössä Pia Vähäkankaan kanssa. Muut tilaisuudet: organisaation ulkopuolisille (kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, muut yhteisöt, koulutusorganisaatiot) esittelyt, luennot 17 kpl. Organisaation sisäiset (henkilöstö, esimiehet, johto, Eksoten hallitus) koulutukselliset infot, esittelyt ja hankkeen loppuseminaari 16 kpl.

30 Kehittämistyön näkyvyys ja julkisuus Helsingin Sanomat, Säästötavoite edellyttää Vanhusten kotihoitoa uudistettava radikaalisti. Yle E - Karjala, Eksote satsaa vanhusten kotiasumiseen onnistumista seurataan. Etelä-Saimaa, Kiire ei saa näkyä reportaasi kotihoidon vastuuhoitajan työvuorosta. Yle Uutiset, Tätä on Suomen paras vanhusten hoito Vanhukset kotiin onnellisina. Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen - Vuoden vanhusteko 2015 palkinto Eksoten kotikuntoutusmallista. Yle Uutiset Kaakkois-Suomi Vanhusten kotikuntoutuksen tuloksellisuus Eksotessa. Tehy lehti 15/ Stoppi pyöröovelle, Miten saada potilas pärjäämään kotona - Eksoten kuntoutusmalli helpottaa kotiuttamista.

31 Jatkotoimet Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien vaikuttavuudesta tuotetaan tutkimustietoa valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeessa Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa ( ) Lisäksi tuotetaan yleistettävää tietoa kotona asumista tukevista kustannusvaikuttavista malleista, konkreettisia ehdotuksia pilotoitaviksi malleiksi ja uusia levittämisen toimintatapoja ja malleja (2016) Hankkeessa tehty kehittämistyö jatkuu omana toimintana jokaisen hankkeen teeman osalta ja toimintakykyisenä kotona strategian ohjaamana.

32 Saattohoito osana hyvää elämää, Saattaen osakokonaisuus Eksote

33 Osakokonaisuuden tausta ja tarve Sosiaali- ja terveysministeriö antoi suosituksen saattohoidon järjestämisestä vuonna Tämä suositus vauhditti Eksoten alueen saattohoidon kehittämistyötä. Tuolloin perustettiin saattohoidon kehittämistyöryhmä, joka loi pohjaa koko alueen saattohoidon kehittämiselle. Tästä kehittämistyöstä mainittakoon: Palliatiivisen poliklinikan toiminnan aloittaminen pienimuotoisesti Hoitajaverkoston toiminnan aloittaminen Eksoten alueen saattohoitosuunnitelman laatiminen, joka antoi toiminnalliset tavoitteet saattohoidon kehittämiselle Saattohoidon kehittämisosio, Saattohoito osana hyvää elämää vahvisti tavoitteellisen kehittämisen niin Eksotessa kuin Kouvolassakin

34 Osakokonaisuuden tausta ja tarve Seuraavat näkökohdat ja kehittämistarpeet olivat perustana hankesuunnitelmalle: Kuolevan potilaan hoito on ollut laitospainotteista, mutta toive olla kotihoidossa elämän loppuun saakka on yhä yleisempää Ihmisellä tulee olla oikeus valita, missä hän haluaa kuolla Tärkeää on kunnioittaa potilaan ja läheisten toiveita ja tahtoa Hyvä ja turvallinen hoito edellyttää asiakaslähtöistä, verkostoituvaa työtapaa Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä kolmannen sektorin saumatonta yhteistyötä on vahvistettava Viimeisimmän ajantasaisen tiedon välittäminen toimijoille ja monialaisen osaamisen vahvistaminen kaikilla hoidon tasoilla Riittävien tukipalveluiden saatavuus ja niistä tiedottaminen Molempien toimijoiden vahva halu kehittää oman alueen saattohoitoa suositusten mukaiseksi

35 Saattaen osakokonaisuuden tavoitteet 1. Palliatiivisen-/saattohoitopotilaan hoitoon luodaan selkeä ja yhtenäinen toimintamalli Asiakaslähtöisen hoitopolun ja hoitoprosessin kehittäminen ja jalkauttaminen Eksoten ja Kouvolan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen Yhteistyön vahvistaminen ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisen palveluketjun kanssa 2. Painopisteen siirtäminen laitossaattohoidosta kotisaattohoitoon ja palliatiivisen poliklinikan toiminnan kehittäminen Yhtenäiset hoitotyön auttamismenetelmät ja käytännöt, näyttöön perustuva tieto Hoidon jatkuvuuden turvaaminen, tukiosaston toiminta Potilaalle turvataan mahdollisuus tarvitsemaansa laadukkaaseen palliatiiviseen/saattohoitoon kotona Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön kehittäminen ja selkeän hoitokäytännön kuvaaminen 3. Palliatiivista/saattohoitoa toteuttavan henkilöstön osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Henkilöstön koulutukset ja sitoutuminen yhteisiin käytäntöihin

36 Kehittämistyön tuloksia Palliatiivisen / saattohoitopotilaan hoitopolun prosessikuvaus Kehittämistyöryhmässä on työstetty asiakaslähtöinen palliatiivisen potilaan / saattohoitopotilaan hoitopolku, jossa toimijoiden vastuut ja työnjako on selkeästi määritelty Hoitopolun liitteinä ovat keskeiset toimintaohjeet ja suositukset toimijoiden käyttöön hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteuttamiseksi Saattohoitopotilaan hoidon porrastus on sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukainen. Saattohoitoa toteutetaan potilaan hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaisesti tasoilla A, B ja C. Yksilöllinen palliatiivinen / saattohoitosuunnitelma on kaikilla tasoilla hyvän ja turvallisen hoidon perustana Hoitopolun perehdyttäminen tapahtuu koulutusten muodossa saattohoito toteuttavalle henkilöstölle Tavoite on, että jokaisen tason toimijat tunnistavat oman vastuunsa ja osaamistavoitteet Hoitopolku on kuvattu IMS-prosessityökalulla, joka on visualisoituna seuraavalla dialla

37 Palliatiivisen potilaan /saattohoitopotilaan hoitopolku Eksotessa

38 Kehittämistyön tuloksia Hoitopolun liitteet Eksoten alueen saattohoidon yhteystiedot Hoitolinjaukset Hoitolinjauksen, hoidon rajauksen ja hoitotahdon kirjaaminen potilastietojärjestelmään Hoitotahto, luentomateriaali, Marja- Riitta Jaakkola Hoitotahto Hoitotahtolomake, Eksote Hoitosuunnitelma, saattohoitokeskustelun sisältö Hoitovastuu ja työnjako saattohoidossa Eksoten alueella Konsultaatiopyyntö palliatiiviselle poliklinikalle Kuoleman syyn selvittäminen - VALVIRA Lääkärin tehtävät kuoleman tapauksissa Oirekysely I Oirekysely II Oirekysely III Oireohje; Antibiootit ja veritulppien ehkäisy saattohoidossa Oireohje; Ei elvytetä -päätös, DNRpäätös Oireohje; Hengenahdistuksen oireenmukainen hoito Oireohje; Henkinen ja hengellinen tuki saattohoidossa Oireohje; Pahoinvoinnin oireenmukainen hoito Oireohje; Ravitsemuksen ja nesteytyksen hyöty saattohoidossa Oireohje; Suunhoito saattohoidossa Oireohje; Ummetuksen ja ripulin oireenmukainen hoito Oireohje; verensiirrot saattohoidossa Opas vainajan omaisille; surun kohdatessa Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevan päätöksen tekoon Opas syöpäpotilaan läheiselle

39 Kehittämistyön tuloksia Hoitopolun liitteet Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevan päätöksen tekoon Opas syöpäpotilaan läheiselle Palliatiivinen poliklinikka, esite henkilökunnalle Palliatiivinen poliklinikka, esite potilaalle ja omaiselle Palliatiivinen sedaatio Potilaan ottaminen palliatiiviselle osastolle Palliatiivisen osasto, esite potilaalle ja läheiselle Palliatiivinen osasto, palautelomake omaiselle Saattohoidon ohjeistus henkilökunnalle, Armilan kuntoutuskeskus Saattohoidon ohjeistus henkilökunnalle, kotihoito Saattohoidonohjeistus henkilökunnalle, Etelä-Karjalan keskussairaala Saattohoidon ohjeistus henkilökunnalle: subakuutit vuodeosastot ja palveluasuminen Saattohoidon porrastus ja konsultaatiot Eksotessa Saattohoito-opas 2012 Saattohoitopotilaan sosiaaliturva Saattohoitotarpeen tunnistaminen ja saattohoidosta päättäminen Subkutaaninen syöpäkivun hoito Surun kohdatessa opas, ohjeita omaiselle Syöpäkivun peruskipulääkitys vuodeosastolla Tehostettu kotisairaanhoito, TeHoSa esite 2015 Toimenpiteet kuoleman jälkeen Vakaumuksen kunnioittaminen 2009

40 Kehittämistyön tuloksia Palliatiivisen poliklinikan toiminnan kehittäminen Palliatiivisen hoidon yksikön tehtävä Palliatiivinen poliklinikka, palliatiivinen osasto ja tehostettu kotisairaanhoito (TeHoSa) muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, joka vastaa Eksoten alueen saattohoidon kehittämisestä Vastaanottopoliklinikkana toimiminen Poliklinikkakäynnit: ensikäynnit ja uusintakäynnit Neuvottelut hoitolinjoista potilaan ja potilaan luvalla läheisen kanssa Ennalta varatut hoitopuhelut potilaalle/läheiselle Psykososiaalisen tuen antaminen korostuu Konsultaatiopoliklinikkana toimiminen Lääkärin konsultaatiot yksiköissä Puhelinkonsultaatiot lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle Poliklinikka toimii matalan kynnyksen periaatteella.

41 Kehittämistyön tuloksia Palliatiivinen poliklinikan asiakaspalautteen tuloksia Asiakaspalautetta on kerätty ensikäynteihin liittyen palautelomakkeella Vastausprosentti on ollut %/kk Saatu palaute on ollut erittäin positiivista Potilaat ja läheiset ovat kokeneet poliklinikan toiminnan tärkeäksi ja tukea antavaksi Osakokonaisuuden aikana on saatu vahva näyttö poliklinikan toiminasta potilaan ja läheisen tukijana sekä henkilökunnan ammatillisen osaamisen vahvistajana.

42 Kehittämistyön tuloksia Palliatiivisen poliklinikan rooli ja keskeiset tehtävät Poliklinikalla on keskeinen rooli alueen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäjänä ja kouluttajana Se antaa vahvan tuen kotisaattohoitopotilaalle, läheiselle ja kotisaattohoidon toimijoille koko Eksoten alueella Tieto alueen kotona hoidettavista palliatiivisista potilaista ja saattohoitopotilaista on keskitetysti poliklinikalla. Tieto on visualisoitu potilastaululle. Kerran viikossa pidettävissä taulupalavereissa yhteistyössä tehostetun kotisairaanhoidon kanssa tehdään tilannearvio ja käydään läpi kotihoidossa olevien potilaiden ja läheisten kuulumiset sekä tarvittavat tukitoimet ja mahdollinen taustaosaston tarve Hoitajaverkoston toiminnan koordinointi ja hyvien hoitokäytäntöjen jalkauttaminen työyksiköihin koulutusten muodossa

43 Kehittämistyön tuloksia Kotisaattohoidon kehittäminen Kotisaattohoidon kehittäminen Lean -filosofian mukaan Kehittämispäivät pidettiin huhtikuussa (3 päivää) ja seurantapäivät kuukauden välein 3 kertaa Kotisaattohoidon nykytila määritettiin ja luotiin ideaalimalli hyvälle kotisaattohoidolle Mukana oli edustajat kotihoidosta, tehostetusta kotisairaanhoidosta, poliklinikalta, palliatiivisen hoidon osastolta, ensihoidosta ja keskussairaalan yksiköistä Kotisaattohoidon nykytila huhtikuussa 2015: Palliatiivisen ja saattohoidon päätöksien tai hoitotahtojen määrästä ei ollut tietoa Päivystykseen kuljetuksia oli paljon eri tilanteista johtuen Yhteistyön ja tiedonkulun puute eri tahojen välillä Selkeitä toimintamalleja ei ollut

44 Kehittämistyön tuloksia Kotisaattohoidon kehittäminen Kotisaattohoidon kehittämisen tavoitteet: Mahdollisimman pitkään turvallisesti kotisaattohoidossa Kotisaattohoitojen määrän lisääminen tasolle /vuosi Päivystykseen kuljetuksien määrän tavoite nolla Palliatiivisen ja kotisaattohoidon päätös kaikilla potilailla Hoitotahtotieto kaikilla Kotisaattohoitopotilaiden hoidon seurannan visualisointi Kotihoidossa toimivien sujuva yhteistyö ja tiedonkulku Ensihoidon selkeä rooli ja toimintamalli akuuttitilanteissa Osaamisen vahvistaminen

45 Kehittämistyön tuloksia Kotisaattohoidon kehittäminen Ensihoidon rooli kotisaattohoidon tukena Ensihoidon ja tehostetun kotisairaanhoidon tulosyksiköt yhteen alkaen Liikkuvan yhden hoitajan päivystysyksikön pilotointi Kiireettömien kotiin vietävien palvelujen keskitetty koordinointi 24/7 / tilannekeskustoiminta Keskitetty konsultaatiotoiminta Toimintamallien vakiointi ja ylläpitävä koulutusta Osaamisen hallinta ja sen suunnittelu yli tulosyksikkötason on avainasemassa

46 Kehittämistyön tuloksia Kotisaattohoidon kehittäminen Muita kehitettyjä asioita: Tehostetun kotisairaanhoidon (TeHoSa) roolin selkeyttäminen: yhteiset moniammatilliset taulupalaverit palliatiivisella poliklinikalla ja kotikäynnit sekä kotihoidon tukeminen Oppaiden ja ohjeistuksien päivitys: - Surun kohdatessa, opas vainajan omaiselle - Kotisaattohoidon ohjeistus henkilökunnalle - Opas kotisaattohoitopotilaalle ja hänen läheiselleen Kotisaattohoitopotilaan prosessin kuvaaminen Potilasrannekkeen pilotoinnin aloittaminen. Tavoitteena on turvallisuus 24/7 niin, ettei kotisaattohoidossa oleva potilas ohjaudu turhaan päivystykseen, vaan sovitusti ja suunnitellusti taustaosastolle Mittareiden työstäminen niin, että saatu tieto luotettava ja kattava Oireseurannan käyttöönottaminen. Oireseurantalomake on seuraavalla dialla.

47 Kehittämistyön tuloksia Kotisaattohoidon kehittäminen Oireseurantalomake OIRESEURANTA NIMI: HUONEPAIKKA NRO: OIREEN / TUNTEMUKSEN VOIMAKKUUS Ei oiretta = = Pahin mahdollinen oire KIPU PVM KLO --> HENGENAHDISTUS PAHOINVOINTI OKSENTELU MATALA MIELIALA LÄÄKKEENANTO MUUT OIREET:

48 Kehittämistyön tuloksia Kotisaattohoidon kehittäminen Maakuntien kotisaattohoidon verkostot Tavoitteena oli kehittää yhteistyössä toimiva kotisaattohoidon toimintamalli kuntiin TeHoSan sairaanhoitaja koordinoi verkoston toimintaa Verkostossa ovat mukana kotisaattohoidon toimijat kotihoidosta, TeHoSa:sta, taustaosastolta ja lääkäri Lean-kehittämisessä saatujen toimintamallien hyödyntäminen kunnissa Maakunnissa toimijoilla on vahva halu mahdollistaa kotisaattojen toteutuminen ja räätälöidä kulloinkin tilanteeseen sopiva asiakaslähtöinen toimintamalli

49 Kehittämistyön tuloksia Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Osakokonaisuuden aikana on järjestetty koulutuksia ja osastotunteja, joihin on osallistunut yhteensä noin 1200 henkilöä Kotisaattohoidon moniammatillista kehittämistä on tehty Lean-filosofian, jatkuvan parantamisen menetelmin Sampo, ammattioppilaitos järjesti 10 op:n saattohoidon koulutuksen keväällä 2015 Sähköistä materiaalia on työstetty sekä esitteitä ja oppaita on päivitetty Saattohoidon koulutuskokonaisuuden, Eksoten saattohoitopassin suunnittelutyö on aloitettu osakokonaisuuden aikana. Sisäisen koulutuksen pilotointi alkaa tammikuussa 2016 Saattohoidon yhdyshenkilöiden verkostotoimintaa on vahvistettu - yhdyshenkilöitä on tullut lisää verkostoon - aktiivisuus ja kiinnostus on lisääntynyt saattohoitoon liittyviin asioihin Yhteistyö Saimaan syöpäyhdistyksen ja seurakuntien kanssa vahvistunut

50 Saattohoidon tulevaisuuden näkymät ja haasteet Kehittämistyön jatkuminen: Saattohoidon kehittämistyö jatkuu palliatiivisen yksikön toimesta Palliatiivisen poliklinikan toiminta vakiinnutetaan osaksi palvelutuotantoa Eksoten saattohoidon yhteistyöryhmä ohjaa ja valvoo saattohoidon kehittämistä koko Eksoten alueella Osakokonaisuuden aikana saatujen toimintamallien juurruttaminen jatkuu ja osaaminen vahvistuu saattohoidon koulutuskokonaisuuden avulla Tulevaisuuden haasteet: Hoitolinjausten/ saattohoitopäätösten tekeminen ja kirjaaminen Kotisaattohoidon mahdollistaminen tasavertaisesti koko Eksoten alueella Lääkäreiden osaamisen vahvistaminen Moniaalaisuuden vahvistaminen Sitoutuminen yhteisiin toimintamalleihin ja käytäntöihin sekä saattohoidon jatkuvaan parantamiseen

51 Viimeiset sanat Yksinkertainen ja selvä ei tavallisesti tule ensimmäisenä, vaan viimeisenä - Aristoteles-

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

KKE -hankkeen toteutuminen suhteessa hankesuunnitelmaan/ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

KKE -hankkeen toteutuminen suhteessa hankesuunnitelmaan/ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote KKE -hankkeen toteutuminen suhteessa hankesuunnitelmaan/ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote Tavoite Arvio tavoitteen toteutumisesta Selvitys miten toteutumista arvioidaan Ylätavoite: Palvelutarpeen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma 2013-2015 Kotona kokonainen elämä Hallinnoija: Hyvinkää: Katariina Välikangas, hankejohtaja Marjut Tikkanen, hankekoordinaattori Hankealue ja koordinaattori:

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin käyttöön ottaminen ja kehittäminen Yhteinen

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15 Johtaminen työryhmän I kokous Maanantaina 9.9.2013 klo 13-15 Hankkeen rooli Hankekunnan rooli Sitoutuminen työskentelyyn Tiedon välittäminen omassa organisaatiossa Oman nykytilan analysointi ja kuvaaminen

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Kukoistava Kotihoito. Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta

Kukoistava Kotihoito. Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta Kukoistava Kotihoito Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta Miten palveluohjaus ja neuvonta toteutuvat tällä hetkellä kunnassa? Kunta Palveluneuvonta ja ohjaus erillinen yksikkönsä

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON PIIRISSÄ OLEVAT IKÄIHMISET TARVE- TOIM.OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Toiminnan tavoitteena asiakaslähtöinen, ennakoiva ja oikea-aikainen palveluketju. Toimintamalli

Lisätiedot

Toteutuminen suhteessa suunnitelmaan / Etelä-Kymenlaakso

Toteutuminen suhteessa suunnitelmaan / Etelä-Kymenlaakso Palvelutarpeen arviointi menetelmät / arviointiosaaminen Toteutuminen suhteessa suunnitelmaan / Etelä-Kymenlaakso Tavoite Keinot Miten mitataan Arviointi Koulutukset / asiantuntijapalveluiden käyttö KASTE

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 24.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin kehittäminen ja käyttöön ottaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Eksoten kotikuntoutusmalli ja ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. Merja Tepponen TtT, kehitysjohtaja Eksote

Eksoten kotikuntoutusmalli ja ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. Merja Tepponen TtT, kehitysjohtaja Eksote Eksoten kotikuntoutusmalli ja ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen Merja Tepponen TtT, kehitysjohtaja Eksote Toimintakykyisenä kotona Visio Toimintakykyisenä kotona Visio Toimintakykyisenä kotona. Asiakkaamme

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Kotikuntoutusmallit Lahdessa

Kotikuntoutusmallit Lahdessa Kotikuntoutusmallit Lahdessa Pirkko Heinonen Kuntoutuspäällikkö 20.10.2016 Missio Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen tehtävänä on edistää kaikenikäisten lahtelaisten hyvinvointia yhteistyössä

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely 24.3.2017 Yksityisten palvelujentuottajat Kukoistava kotihoito hankkeen esittely Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus VISIO ja PÄÄTAVOITE Visio Koko Keski-Suomen maakunnassa kotihoidolla

Lisätiedot

Kotikuntoutustyöryhmä

Kotikuntoutustyöryhmä Kotikuntoutustyöryhmä Työryhmä: Päivi Saukko pj., E-P:n sote palvelurakenne uudistus, Päivi lehtimäki,siht. Epshp, Linda Rantalainen, Kaksineuvoinen, Suvi Tuomi, Seinäjoki, Hannele Vakkuri, Kaksineuvoinen,

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi Toimintakykyisenä kotona kokeiluista käytäntöön Eksoten seminaari 20.4.2017 Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi Tarja Viitikko toimintayksikön esimies, projektikoordinaattori Hoiva/ kotona asumisen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Etelä-Suomen kehittäjäverkoston työpaja 26.5.2015 1 Työpajan alustus Mitä palveluohjaus on? Mitä vastuu asiakkuudesta tarkoittaa? Miten toimitaan monialaisessa työssä

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Helsinki 24.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Asiakasosallisuuden kehittäminen Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistetaan

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa 19.9.2017 Anne-Mari Hakala & Eija Janhunen Mikä on riskimittari? Rai-pohjainen Excel-työkalu

Lisätiedot

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke klo Kuusa, Varjolan tila

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke klo Kuusa, Varjolan tila Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke 6.9.2017 klo 8.30-15.30 Kuusa, Varjolan tila Kukoistava Kotihoito -hanke: Visio: Kotihoidolla on koko Keski- Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA Saattohoitotutkimuksen päivä 6.11.2012 Aira Pihlainen, TtT Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE SISÄLTÖ 1. Saattohoitosuunnitelmien

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Hankekoordinaattorit Anne-Mari Hakala ja Eija Janhunen

Hankekoordinaattorit Anne-Mari Hakala ja Eija Janhunen Kukoistava kotihoito hanke Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus 1. työpajapäivä / Palveluntarjonta ja sen kohdentuminen sekä kuntoutus ja ennaltaehkäisy 22.02.2017 Hankekoordinaattorit

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Juurruttamissuunnitelmat. Sparrauspäivä Kuusa, Varjolan tila

Juurruttamissuunnitelmat. Sparrauspäivä Kuusa, Varjolan tila Juurruttamissuunnitelmat Sparrauspäivä 6.9.2017 Kuusa, Varjolan tila Toimintamallit asiakasprosessissa Hankkeen kehitystoimenpiteet ja toimintamallit kohdistuvat asiakkaan hoitoketjun eri vaiheisiin Toimintamallit

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

I Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin yhtenäistäminen

I Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin yhtenäistäminen Kotona kokonainen elämä-hankkeen arviointityö ja tuloksia Kotona kokonainen elämä-hankkeen arviointia on hankkeen aikana työstetty ja tarkennettu. Hankkeessa järjestettiin erillinen ohjausryhmän arviointityöpaja,

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014

Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014 Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014 Etelä-Kymenlaakso Nyt Syksyllä 2014 Vuonna 2015 Osallistava asiakaspalaute Laadun paraneminen ja asiakkaan äänen kuuleminen Haastattelut tehty 620

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus Kotiin tuotettavat palvelut ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI COSTS, PRODUCTIVITY AND AGEING 50 000

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Esim Jyväskylä Esim Case Manager -toimintamalli Esim (1/2 vuotta) Esim. Maija Meikäläinen, palveluesimies

Esim Jyväskylä Esim Case Manager -toimintamalli Esim (1/2 vuotta) Esim. Maija Meikäläinen, palveluesimies JUURRUTTAMISSUUNNITELMA esimerkki 30.5.2017 TAUSTATIEDOT Kunta Pilotoitava toimintamalli Pilotoinnin kesto (aloitusajankohta- päättymisajankohta): Toimintamallin juurruttamisesta vastaava henkilö: Vastuuhenkilön

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti klo Kuusa, Varjolan tila

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti klo Kuusa, Varjolan tila Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti 19.9.2017 klo 8.30-15.30 Kuusa, Varjolan tila Kukoistava Kotihoito -hanke: Visio: Kotihoidolla on koko Keski- Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Kuntakohtaiset muutokset Taipalsaari

Kuntakohtaiset muutokset Taipalsaari Kuntakohtaiset muutokset 2017 - Taipalsaari Terveys- ja vanhustenpalvelut Valmistelussa Omais- ja perhehoidon lisääminen ja toiminnan kehittäminen Uusi asumisyksikkö valmistuu 2.5.2017 (15 tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot