TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Maankäyttöosasto Kaavoitus- ja suunnittelutoimi [6] TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA 1. Tarjouspyyntö Laukaan kunta omistaa talousmetsää noin eri puolilla kuntaa ja asemakaavoitettua puistometsää noin 200 neljässä eri taajamassa. Vuotuinen kkuumäärä on noin m³ ja metsänhoitotöihin investoidaan noin euroa vuosittain. Turvatakseen tuottoisat talousmetsät ja tarjotakseen asukkailleen monimuotoiset virkistysmahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen, Laukaan kunta pyytää tarjoustanne metsäpalvelusopimuksesta. Sopimuksen tarkoituksena on: - turvata tilaajan tarpeista lähtevä laadukas metsänhoito. - edistää kkuumahdollisuuksien täysimääräistä ja suunnitelmallista hyödyntämistä. - toimia tilaajan konsulttina ja edunvalvojana metsänhoitoon liittyvissä asioissa. - antaa tilaajalle mahdollisuus selata ja ylläpitää metsäsuunnitelmaa selainpohjaisen verkkopalvelun kautta. Käytössämme on metsäsuunnitelma vuosille , joka valmistunut elokuussa Suunnitelman on laatinut Metsäpalvelu Marko Salminen Ky ja se on tehty Tforest-ohjelmistolla. Suunnitelmaa on täydennetty keväällä Suunnitelma-aineisto voidaan siirtää muihin järjestelmiin ohjelmistorajoitusten puitteissa Tilaaja / yhteyshenkilö Tilaaja: Laukaa kunta / Kaavoitus- ja suunnittelutoimi PL 6, Laukaa Yhteyshenkilö: Jarmo Toikka maankäyttöinsinööri p , 1.2. Hankinnan kohde Metsäpalvelusopimus, joka käsittää seuraavat metsän hoitoon ja taimikon perustamiseen liittyvät palvelukokonaisuudet vuosille : Palveluntuottaja suunnittelee, ohjaa ja toteuttaa metsänhoitotyöt tilaajan omistamissa metsissä siten, että työt tehdään oikeaan aikaan tilaajan tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Palveluntuottaja ehdottaa tilaajalle vuosittain tehtävät hoitotyöt ja niiden suorittamisesta sovitaan erikseen aina kalenterivuoden alussa tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Työmäärään voi vaikuttaa tilaajan tarpeen ja tahtotilan lisäksi mm. kunnanvaltuuston vuosittain vahvistama talousarvio. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vuosittaisiin tai koko sopimuskauden kattaviin vähimmäismääriin. Lisäksi tilaaja pidättää oikeuden teettää luamiaan hoitotöitä esim. työllistämisnkkeisiin. Palveluntuottaja laatii vuosittain raportin edellisenä vuonna tekemistään metsänhoitotöistä.

2 LAUKAAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Maankäyttöosasto Kaavoitus- ja suunnittelutoimi [6] Palveluntuottajalla on oikeus käyttää alinkkijoita. Palveluntuottaja laskuttaa alinkkijoidensa tekemät työt sekä vastaa heidän työstään ja palvelun laadusta kuin omastaan. Palveluntuottaja tarjoaa tilaajan käyttöön selainpohjaisen verkkopalvelun, jonne siirretään tilaajan metsäsuunnitelma-aineistot, jonka jälkeen tilaajalla on mahdollisuus selata ja tarvittaessa ylläpitää metsäsuunnitelmaansa sähköisesti. Palveluntuottaja päivittää kaikki tilaajan metsissä tehtävät kkuut ja hoitotyöt palveluun. Metsäsuunnitelman päivittäminen palveluntuottajan omien töiden osalta tulee kuulua tarjouksessa ilmoitettujen työlajien hintoihin Yhteinen nkintanimike (CPV) Metsänhoitopalvelut Hankinnan toteutuspaikka (NUTS) K410 Laukaa 2. Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset Metsänhoitotyöt tulevat olla hyvän metsänhoidon laatukriteerit täyttävää. Laatukriteerit perustuvat Tapion hyvän metsänhoidon suosituksiin, metsäsertifioinnin vaatimuksiin ja metsäalan lainsäädäntöön. Palvelun ja sen tuottajan tulee ehdottomasti täyttää tässä tarjouspyynnössä asetetut laatu- ja osaamis- ja muut ehdot. Lisäksi tarjoajalla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus erilaisten metsänhoitotöiden suorittamisesta. Tarjoukseen on liitettävä tarjoajan yleisesittely, laadunvarmistus ja referenssit. Palveluntuottajan on pystyttävä tuottamaan tilaajalle vähintään seuraavat työlajit ja palvelut: - Nuoren metsän hoito o Varisperkaus o Taimikonhoito o Kasvatuskkuiden ennakkoraivaus - Taimikon perustaminen o Maanmuokkaus o Istutus o Konekylvö - Erikseen tilattava metsuri- ja toimihenkilötyö - Metsäsuunnitelman päivittäminen verkkopalvelussa Tarjoukseen on liitettävä tarjouslomake (liite 1), josta ilmenee yksikköhinnat eri vaikeusasteineen em. työlajeille ja palveluille vuodelle Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki palveluntuottamisen kustannukset. Lisäksi tarjouksesta tulee ilmetä ne periaatteet, joilla hintoja tarkistetaan sopimuskauden aikana. Tilaaja hyväksyy vuosittain sopimuskaudella ainoastaan indekseihin perustuvat muutokset (esim. metsäalan kone- ja autokustannusindeksi, elinkustannusindeksi tai muu metsäalalla yleisesti käytössä oleva indeksi). Tilaaja ei hyväksy mahdollisia kiinteitä vuosimaksuja. Palveluntuottajan tulee tarjota tilaajan käyttöön ilman eri korvausta ja vuosimaksuja selain-pohjainen verkkopalvelu, jolla tilaaja voi selata ja tarvittaessa ylläpitää metsäsuunnitelmaansa sekä suunnitella kkuut. Tarjoukseen on liitettävä verkkopalvelun yleisesittely sekä sen toiminta- ja ylläpitoperiaatteet. Metsäsuunnitelman päivittäminen palveluntuottajan omien töiden osalta tulee kuulua työlajien yksikköhintoihin. Muiden töiden ja kkuiden päivittämisen yksikköhinta ( /) tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella (liite 1).

3 LAUKAAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Maankäyttöosasto Kaavoitus- ja suunnittelutoimi [6] 3. Tarjoajalle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, tarjoukseen on liitettävä enintään kolme (3) kuukautta van kaupparekisteriote. Tarjoaja on ottanut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, tarjoukseen on liitettävä enintään kolme (3) kuukautta van selvitys vakuutuksesta. Tarjoaja on maksanut lakisääteiset työeläkevakuutusmaksut, tarjoukseen on liitettävä enintään kolme (3) kuukautta van selvitys työeläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Tarjoaja on maksanut lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja verot, tarjoukseen on liitettävä enintään kolme (3) kuukautta van toimivaltaisen viranomaisen selvitys maksujen suorittamisesta. 4. Vertailtavat ominaisuudet ja pisteytys Valituksi tulee tarjous, joka on lvin sekä täyttää kohdassa 2 ja 3 esitetyt ehdottomat vaatimukset. Hintatietoja vertaillaan oheisella tarjouslomakkeella (liite 1), johon merkitään eri työlajien ja palveluiden yksikköhinnat (yksi hinta/kenttä) vuodelle Jokainen kenttä on täytettävä. Lisätiedot ja hintojen tarkistusperiaatteet tulee selvittää erikseen. Edullisuutta arvioidaan seuraavasti: Nuoren metsän hoito 45 % Halvin hinta saa maksipistemäärän 5 (yhteensä 9 hintaa) Taimikon perustaminen 30 % Halvin hinta saa maksipistemäärän 5 (yhteensä 6 hintaa) Muut palvelut 25 % Halvin hinta metsäsuunnitelman päivitykselle saa maksipistemäärän 10 Halvin hinta metsurityölle saa maksipistemäärän 10 Halvin hinta toimihenkilötyölle saa maksimipistemäärän 5 Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: lvin tarjoushinta / tarjoushinta * maksimipistemäärä Tarjouksen maksimipistemäärä on yhteensä 100. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. Eniten pisteitä saanut tarjous katsotaan lvimmaksi. Mikäli kaksi tai useampi tarjous saa tasapisteet, nuoren metsän hoidosta enemmän pisteitä saanut tarjous voittaa. Mikäli myös nuoren metsän hoidon pisteet ovat tasan, taimikon perustamisesta enemmän pisteitä saanut tarjous voittaa. Mikäli myös taimikon perustamisesta saadut pisteet ovat tasan, voittava tarjous ratkaistaan arvalla. 5. Sopimuskausi Sopimuskausi on Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan avointa nkintamenettelyä.

4 LAUKAAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Maankäyttöosasto Kaavoitus- ja suunnittelutoimi [6] 7. Hankinnan ennakoitu arvo Hankinnan ennakoitu arvo on yli kansallisen kynnysarvon. 8. Hankinnasta ilmoittaminen 9. Tarjous Hankinnasta on julkaistu nkintailmoitus HILMA-palvelussa ( Lisäksi nkinnasta on ilmoitettu Laukaan kunnan verkkopalvelussa osoitteessa Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan soveltuvuutta kuin nkinnan kohdetta ja nkinnalle asetettuja ehtoja. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoaja allekirjoituksellaan sitoutuu kohdissa 2 ja 3 asetettuihin vähimmäisvaatimuksiin Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: - Tarjoajan yleisesittely, laadunvarmistus ja referenssit - Tarjouslomake, jossa hinnat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) - Hintojen tarkistusperiaatteet - Verkkopalvelun yleisesittely sekä sen toiminta- ja ylläpitoperiaatteet - Allekirjoitukset ja lisätietojen antajat sekä heidän yhteystietonsa puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen 9.2. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoaja luaa pitää jonkun / jotkin asian / asiat salassa liike- ja ammattisalaisuuden perusteella tulee nämä asiat esittää omana asiakirjanaan tarjouksen liitteenä, jonka tarjoaja merkitsee selkeästi salaiseksi. Tarjouksen hinta ei voi kuitenkaan olla salassa pidettävä asia. Lopullisen päätöksen asiakirjojen salassapidosta tekee Laukaan kunta Tarjouksen jättö Tarjoukset voi jättää suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Laukaan kunta/kaavoitus- ja suunnittelutoimi PL Laukaa Kuoreen merkintä TARJOUS METSÄPALVELUSOPIMUS. Tarjouskuoresta tulee näkyä tarjoavan yrityksen nimi. tai Sähköpostilla osoitteeseen: Viestin aiheeksi merkintä TARJOUS METSÄPALVELUSOPIMUS. Tarjousten on oltava perillä viimeistään pe klo 12.

5 LAUKAAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Maankäyttöosasto Kaavoitus- ja suunnittelutoimi [6] 9.4. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa vähintään saakka Tarjouksen kieli 10. Hankinnan jakaminen 11. Hinnat Tarjoukset tulee jättää Suomen kielellä. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään. Kaikki hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Työlajeille ja palveluille annettavat hinnat tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisen kustannukset. 12. Maksuehdot Kaikkien laskujen maksuehto on 21 pv netto. Toimitus- ja laskutuslisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko korkolain mukainen. 13. Tarjouksen / tarjoajan sulkeminen kilpailusta Tarjouksen ja tarjoajan tarjouskilpailusta poissulkemisperusteet on mainittu Laissa julkisista nkinnoista (nkintalaki, 348/2007) 8. luvussa. Lisäksi tämän tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään nkintalain 2 mukaisten syrjimättömyys- ja tasapuolisuussäännösten nojalla. Edellisen lisäksi Laukaan kunta pidättää oikeuden keskeyttää nkinta esimerkiksi liian kalliiden tarjousten tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. 14. Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekee Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta. 15. Hankintasopimus Laukaan kuntaa sitova sopimus syntyy vasta, kun kirjallinen nkintasopimus on allekirjoitettu. Hankintasopimus tehdään nkintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. 16. Noudatettavat sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan Suomen lakia.

6

7 Liite 1. TARJOUSLOMAKE Metsäpalvelusopimus Tarjoaja: TYÖLAJIEN JA PALVELUIDEN HINNAT VUODELLE 2014 (ALV 0 %) NUOREN METSÄN HOITO, max 45 pistettä Tarjoukset /, työlajit jaettu kolmeen vaikeusluokkaan Helppo runkoluku Varisperkaus Taimikonhoito Ennakkoraivaus Normaali runkoluku Vaikea runkoluku TAIMIKON PERUSTAMINEN, max 30 pistettä Tarjoukset / Laikkumätästys Ojitusmätästys Äestys Kuusen istutus* Koivun istutus** Konekylvö *** Hinta / * sis. 1 v paakkutaimet (1800 kpl/) ja istutuksen muokattuun maan ** sis. 1 v paakkutaimet (1600 kpl/) ja istutuksen muokattuun maan *** Äestyksen yhteydessä tehtävä konekylvö sis. männyn siemenet (ns. kylvölisä) MUUT PALVELUT, max 25 pistettä Metsäsuunnitelman päivitys, muut kuin omat työt ( /) * Erikseen tilattava metsurityö, satyö ( /h) Erikseen tilattava toimihenkilötyö ( /h) * sis. verkkopalvelun päivittämisen ja ylläpidon Hinta Kaikki kentät on täytettävä. Tyhjiksi jätetyistä kentistä tai muiden yksikköhintojen ilmoittamisesta annetaan 0 pistettä. Hintojen tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisen kustannukset. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys

8 Metsäsuunnitelma vuosille Sivu 1 Omistaja LAUKAAN KUNTA Osoite PL LAUKAA Kunta Suunnittelualue Metsäsuunnitelman numero Metsäsuunnitelman päätila Tila Rekisterinumero Määräala Kylä 410 LAUKAA 848 LAUKAANKUNTA 1 HIRVASSALO 8: PETRUMA Metsäsuunnitelmien yhdistelmä, ks. muiden metsäsuunnitelmien ja tilojen tiedot sivulta 2. Kitumaa Joutomaa Metsätalouden maa yhteensä Tiet, sähkölinjat yms Vesistö Kaikkiaan 1588,5 14,8 2,6 1605,8 48,3 0,6 1654,7 Metsäsuunnitelman laatija METSÄPALVELU MARKO SALMINEN Ky Muuraismäentie HÖYTIÄ Puh. GSM , Fax. MARKO SALMINEN, Muuraismäentie 478, HÖYTIÄ, puh. GSM Pohjakartta-aineiston julkaisuluvat: (c) Maanmittauslaitos MYY/203/05-V Metsäsuunnitelmaan sisältyvät alueet Pinta-aloja ei voi verrata verotuspinta-aloihin, koska veroluokituksen ja metsäsuunnittelun luokitusperusteet eivät ole samanlaiset. Pinta-aloissa on mukana vain metsäsuunnitelmassa kuvioidut alueet. Kitumaa Joutomaa Puuston kasvu on yli 1,0 m3//vuosi Puuston kasvu on 0,1-1,0 m3//vuosi Puuston kasvu on alle 0,1 m3//vuosi

9 LAUKAA / Alue 848 / Metsäsuunnitelma 1 / HIRVASSALO Sivu 6 Puustotiedot kehitysluokittain Metsätalousmaa % josta vajaatuottoisia, % Keski-ikä Puusto puulajeittain ja yhteensä, m3 v mänty kuusi koivu muut vupuut muut lehtipuut yhteensä Puusto, m3/ n kehitysluokat A0 Aukeat 28,0 1,8 S0 Siemenpuumetsiköt T1 Taimikot alle 1,3 m 87,1 5, T2 Taimikot yli 1,3 m 220,7 13, Y1 Ylispuustoiset taimikot 31,5 2,0 Taimikot Ylispuustot Nuoret kasvatusmetsiköt 436,3 27, Varttuneet kasvatusmetsiköt 506,5 31,9 0,7 0, Uudistuskypsät metsiköt 278,4 17, Suojuspuumetsiköt yhteensä 1588,5 100,0 0,7 0, Kitumaa 14, Joutomaa 2,6 Metsätalousmaa yhteensä 1605, Tukkipuuston osuus metsämaalla, % Nykypuusto vuonna 2012 Nykypuuston kasvu Ennustepuusto vuonna 2022 m3 m3/ m3/v m3//v kasvu-% m3 m3/ Metsä- ja kitumaa Kitumaa ,8 4,6 1,1 3,6 Metsä- ja kitumaa Yhteensä ,7 4,6 Ennustepuusto Laskennassa on otettu huomioon kasvun lisäksi ehdotetut kkuut.

10 LAUKAA / Alue 848 / Metsäsuunnitelma 1 / HIRVASSALO Sivu 15/1 Yhteenveto metsänhoitotöistä VUOSINA TEHTÄVÄT TYÖT Kustannusarvio, Mekaaninen raivaus 0,4 60 6/ 3.1 Kuviot, joilla on metsänhoitotyöehdotus Ennakkoraivaus 57, / 33, 58 2/ 10, 23, 46, 84, 151 4/ 5, 12 6/ 15 10/ 18, 32, 44, 93, 105, 135, / 8 12/ 2, 19 14/ 11, 34 15/ 2 Kuviot, joilla on kkuuehdotuksesta aiheutuva metsänhoitotyöehdotus 2/ 6 Laikkumätästys 20, / 35, 75 2/ 196 6/ 18, 3, 5 7/ 33 8/ 30, 33 12/ 8 13/ 1 14/ 43, 55 16/ 15 Naveromätästys 4, / 67 19/ 49 Äestys 5, / 27, 28, 34 Ojitusmätästys 7, / 70 3/ 32, 56 10/ / 2 Kaivurilaikutus 8, / 82 10/ 14, 24 11/ 25 13/ 3 14/ 54 Muokkaus kantoja nostamalla 5, / 147, 163 Männyn kylvö 5, / 70, 82 16/ 2 Männyn istutus 2, / 14 19/ 49 Kuusen istutus 58, / 17, 35, 51, 94, 126, 147, 163 3/ 32, 35, 56, 67, 75 2/ 196 6/ 18, 3, 5 7/ 27, 28, 33 8/ 30, 33 10/ / 8 13/ 1, 3 14/ 43, 54, 55 16/ 15 19/ 49 Rauduskoivun istutus 3, / 10 Kuusen täydennysistutus 3, / 12 19/ 44 Mekaaninen heinäntorjunta 19, / 22 2/ 51, 129, 213 2/ 196 Mekaaninen perkaus 8, / 89 19/ 17, 18, 46 3/ 32, 56, 67 Reikäperkaus 3, / 15 19/ 36 Taimikonhoito 129, / 2, 9, 14, 27, 73, 82 2/ 5, 20, 21, 32, 34, 37, 56, 60, 77, 80, 121, 123, 128, 132, 142, 161, 204, 219, 225 1/ 2, 21 6/ 19 5/ 2, 5, 7, 15, 18, 19 6/ 1, 4 7/ 18, 32, 36 8/ 27, 28, 45 9/ 18, 30 10/ 1.1, 2, 16, 27, 45, 67, 75, 91, 104, 156, 161, 163, / 2, 9, 27 12/ 17, 18, 20, 22, 23 13/ 6 14/ 7, 24, 26, 29, 57 17/ 9 19/ 15, 31 Nuoren metsän hoito 10, / / 26, 39, 66

11 LAUKAA / Alue 848 / Metsäsuunnitelma 1 / HIRVASSALO Sivu 15/2 Yhteenveto metsänhoitotöistä VUOSINA TEHTÄVÄT TYÖT Kustannusarvio, Kuviot, joilla on metsänhoitotyöehdotus Kasvatuslannoitus 51, / 8, 11, 12, 13 2/ 47, 52, 54, 63, 64, 66, 67, 69 9/ 4, 9, 16, 19, 23, 27, 32 Terveyslannoitus 4, / / / 7 Kunnostusojitus 25, / 60, 72, 78, 79, 81, 82 10/ 32, 135, / 7 Kuviot, joilla on kkuuehdotuksesta aiheutuva metsänhoitotyöehdotus Yhteensä 434,

12 LAUKAA / Alue 848 / Metsäsuunnitelma 1 / HIRVASSALO Sivu 15/3 Yhteenveto metsänhoitotöistä VUOSINA TEHTÄVÄT TYÖT Kustannusarvio, Kuviot, joilla on metsänhoitotyöehdotus Ennakkoraivaus 30, / 36, 41, 63, 64, 74, 113, 139, 166, 170, 173 8/ 36 10/ 12 Kuviot, joilla on kkuuehdotuksesta aiheutuva metsänhoitotyöehdotus 2/ 2, 7 Laikkumätästys 14, / 9, 43, 48, 171, 177 7/ 22 12/ 13 14/ 2 17/ 5 Äestys 3, / 18 Ojitusmätästys 25, / 28, 84 2/ 73, 76 7/ 20 9/ 7, 26 10/ 11, 68, / 21 17/ 12 Kaivurilaikutus 8, / 23 1/ 31 9/ 12 14/ 37 19/ 11, 34 Männyn kylvö 4, / 84 2/ 73, 76 9/ 7 Männyn istutus 7, / 20 10/ 11, 143 Kuusen istutus 34, / 23, 28, 84 2/ 9, 43, 48, 73, 171, 177 7/ 20, 22 9/ 7, 12, 26 10/ 68 11/ 21 12/ 13 14/ 2, 37 17/ 5, 12 19/ 11, 34 Mekaaninen perkaus 3, / 28 Taimikonhoito 116, / 1, 6, 22, 24, 54, 55, 80 2/ 30, 38, 71, 78, 81, 89, 104, 109, 112, 127, 129, 130, 131, 136, 138, 165, 182, 194, 212, 213 1/ 14 5/ 17 8/ 46 9/ 3 10/ 4, 48, 83, 89 12/ 29 14/ 9 19/ 23, 36, 42, 44, 46, 51 Kunnostusojitus 4, / / 17 Yhteensä 251, VUOSINA TEHTÄVÄT TYÖT YHTEENSÄ 686,3 Kustannusarvio, Metsänhoitotöiden kustannusarviot on laskettu metsäsuunnitelman laatimisajankohdan keskimääräisillä arvonlisäverottomilla hintatiedoilla. Mahdollista valtion tuen vaikutusta ei ole otettu huomioon. Katso lukuarvot liitteestä 1.

13 Metsäsuunnitelma vuosille Sivu 1 Omistaja LAUKAAN KUNTA Osoite PL LAUKAA Kunta Suunnittelualue Metsäsuunnitelman numero Metsäsuunnitelman päätila Tila Rekisterinumero Määräala Kylä 410 LAUKAA 848 LAUKAANKUNTA 20 LAAJARANTA 14:278 Metsäsuunnitelmien yhdistelmä, ks. muiden metsäsuunnitelmien ja tilojen tiedot sivulta PELLOSNIEMI Kitumaa Metsätalouden maa yhteensä Tiet, sähkölinjat yms Kaikkiaan 126,8 0,3 127,1 3,7 130,8 Metsäsuunnitelman laatija METSÄPALVELU MARKO SALMINEN Ky Muuraismäentie HÖYTIÄ Puh. GSM , Fax. MARKO SALMINEN, Muuraismäentie 478, HÖYTIÄ, puh. GSM Pohjakartta-aineiston julkaisuluvat: (c) Maanmittauslaitos MYY/203/05-V Metsäsuunnitelmaan sisältyvät alueet Pinta-aloja ei voi verrata verotuspinta-aloihin, koska veroluokituksen ja metsäsuunnittelun luokitusperusteet eivät ole samanlaiset. Pinta-aloissa on mukana vain metsäsuunnitelmassa kuvioidut alueet. Kitumaa Joutomaa Puuston kasvu on yli 1,0 m3//vuosi Puuston kasvu on 0,1-1,0 m3//vuosi Puuston kasvu on alle 0,1 m3//vuosi

14 LAUKAA / Alue 848 / Metsäsuunnitelma 20 / LAAJARANTA Sivu 6 Puustotiedot kehitysluokittain Metsätalousmaa % josta vajaatuottoisia, % Keski-ikä Puusto puulajeittain ja yhteensä, m3 v mänty kuusi koivu muut vupuut muut lehtipuut yhteensä Puusto, m3/ n kehitysluokat A0 Aukeat 0,4 0,3 S0 Siemenpuumetsiköt T1 Taimikot alle 1,3 m 7,4 5, T2 Taimikot yli 1,3 m 14,1 11,1 0,7 4, Y1 Ylispuustoiset taimikot 1,9 1,5 Taimikot Ylispuustot Nuoret kasvatusmetsiköt 29,9 23, Varttuneet kasvatusmetsiköt 31,3 24, Uudistuskypsät metsiköt 41,7 32, Suojuspuumetsiköt yhteensä 126,8 100,0 0,7 0, Kitumaa 0, Joutomaa Metsätalousmaa yhteensä 127, Tukkipuuston osuus metsämaalla, % Nykypuusto vuonna 2013 Nykypuuston kasvu Ennustepuusto vuonna 2023 m3 m3/ m3/v m3//v kasvu-% m3 m3/ Metsä- ja kitumaa Kitumaa ,2 3,5 1,5 12,2 Metsä- ja kitumaa Yhteensä 786 6,2 3,5 Ennustepuusto Laskennassa on otettu huomioon kasvun lisäksi ehdotetut kkuut.

15 LAUKAA / Alue 848 / Metsäsuunnitelma 20 / LAAJARANTA Sivu 15/1 Yhteenveto metsänhoitotöistä VUOSINA TEHTÄVÄT TYÖT Kustannusarvio, Kuviot, joilla on metsänhoitotyöehdotus Ennakkoraivaus 7, / 15, 26, 32 23/ 2, 4 Kuviot, joilla on kkuuehdotuksesta aiheutuva metsänhoitotyöehdotus Laikkumätästys 13, / 28 20/ 9, 13, 15, 19 21/ 22 22/ 6, 9, 14, 57 Kuusen istutus 3, / 28 20/ 15 21/ 22 22/ 14 Rauduskoivun istutus 10, / 9, 13, 19 22/ 6, 9, 57 Mekaaninen heinäntorjunta 2, / 28 22/ 57 Mekaaninen perkaus 4, / 22 21/ 22 Taimikonhoito 12, / 4 21/ 5, 24, 25 22/ 23, 24, 25, 30, 59 23/ 3, 4, 8 Terveyslannoitus 6, / 7, 9 Yhteensä 59, VUOSINA TEHTÄVÄT TYÖT Kustannusarvio, Kuviot, joilla on metsänhoitotyöehdotus Laikkumätästys 0, / 3 Rauduskoivun istutus 0, / 3 Mekaaninen heinäntorjunta 0, / 3 Taimikonhoito 8, / 7 22/ 12, 22, 40, 43 Kuviot, joilla on kkuuehdotuksesta aiheutuva metsänhoitotyöehdotus Yhteensä 10, VUOSINA TEHTÄVÄT TYÖT YHTEENSÄ 69,7 Kustannusarvio, Metsänhoitotöiden kustannusarviot on laskettu metsäsuunnitelman laatimisajankohdan keskimääräisillä arvonlisäverottomilla hintatiedoilla. Mahdollista valtion tuen vaikutusta ei ole otettu huomioon. Katso lukuarvot liitteestä 1.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 14.12.2015 METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA 1. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohteena on Uudenkaupungin kaupungin talous- ja taajamametsien hoitoon liittyvät palvelut.

Lisätiedot

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3 RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA Sisällys 1. Tarjouspyyntö... 2 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö...... 2 1.2. Hankinnan kohde...

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUUKAUPASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUUKAUPASTA Tarjouspyyntö 11.10.2016 1 (3) TARJOUSPYYNTÖ PUUKAUPASTA Metsänhakkuusopimukset Laukaan kunta pyytää tarjoustanne pystykaupalla myytävästä puustosta. Erilliset tarjoukset pyydetään seuraavista kohteista:

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) KIVIAINEKSET 2016 Laukaan kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne kiviainesten toimituksesta, sekä maanajosta kunnallistekniikan rakentamisen työmaille vuodelle 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Tarjouspyyntö 5/2017 Sivu 1/3 Tarjouspyynnön 5/2017 vastaanottajalle TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Asia Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne ympäristönhoitokoneesta leasing sopimuksella, jonka kesto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Sivu 1 Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Omistaja Metsänomistaja Malli Osoite Metsätie 1, 00100 HELSINKI Puhelin 050-1234567 Sähköposti matti.metsanomistaja@metsa.fi Metsäsuunnitelman pinta-alat: Metsämaa

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/24 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/157 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne öljyntorjuntaveneiden (5 kpl) kausihuolloista. Sopimuskausi on 2012-2014. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo - IU108

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/33 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

Hankinta - ja logistiikkapalvelut 17.1.2012

Hankinta - ja logistiikkapalvelut 17.1.2012 1 TRI KAUPUKI Hankinta - ja logistiikkapalvelut TARJUSPYYTÖ 17.1.2012 TARJUSPYYTÖ TRI KAUPUGI ILMITUKSISTA Tornion kaupunki/kaupunginhallitus pyytää tarjouksia Tornion kaupungin ja sen tytäryhtiöiden sekä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti:

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: ÖLJYNTORJUNTAHENKILÖSTÖN SUOJAVARUSTUS Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: 1. 1200 kpl Öljyntorjuntasuojahaalari, kertakäyttö 2. 70 kpl Suojahaalari, puuvilla

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/34 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot