VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA"

Transkriptio

1 VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA Sofia Björklöf Pro gradu Syksy 2012 Suomen kieli; Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien Viron kielen ja kulttuurin linja Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos Humanistinen tiedekunta Helsingin yliopisto

2

3 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Humanistinen tiedekunta Laitos/Institution Department Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos Tekijä/Författare Author Sofia Björklöf Työn nimi / Arbetets titel Title Viron rantamurteen länsiryhmän sanaston alkuperä suomalaislainojen valossa Oppiaine/Läroämne Subject Suomen kieli; suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien Viron kielen ja kulttuurin linja Työn laji / Arbetets art Level Pro gradu Aika/Datum Month and year Marraskuu 2012 Sivumäärä/Sidoantal Number of pages 262 sivua + 16 sivua liitteitä Tiivistelmä/Referat Abstract Tutkimus tarkastelee viron rantamurteen länsiryhmän sanastoa leksikologian ja etymologian välinein. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nimenomaan tälle murteelle ominaisen sanaston alkuperä ja sitä kautta tarkentaa kuvaa murteen kehityksestä sekä virolaisten ja suomalaisten välisistä kontakteista uudella ajalla aina 1900-luvun alkuvuosikymmeniin asti. Etymologiset esitykset pyrkivät läpinäkyvyyteen ja suhteuttavat mahdollisia aiempia näkemyksiä uuden analyysin tuloksiin; samalla selvitetään sanaston suhdetta itämerensuomalaisten kielten murteiden jatkumoon. Analyysi kiinnittää huomiota myös tarkasteltavalle murteelle ominaisiin morfofonologisiin piirteisiin ja siihen, kuinka vieraan kielen sanat lainattaessa mukautetaan lainansaajamurteen rakenteeseen sopiviksi. Sanasemantiikan keinot sekä kulttuurihistoriallinen ja kansatieteellinen tieto valottavat Viron pohjoisrantalaisten maailmaa sanojen takana. Aineisto koostuu 225 sanasta, jotka esiintyvät viron rantamurteen länsiryhmän pitäjistä (Jõelähtme, Kuusalu, Haljala) kahdessa tai niissä kaikissa kolmessa. Sana-aineisto on peräisin viron murresanakirjaa varten kerätystä aineistosta ja materiaalia on koottu lisäksi suomen ja viron murteiden sana-arkistoista Helsingissä ja Tallinnassa. Työ esittää yhteensä 41 kokonaan uutta lainaetymologiaa, 11 parannettua etymologiaa sekä kolme lainautumisalueensa osalta tarkennettua etymologiaa. Nämä lainat on saatu suomen kielestä lukuunottamatta yhdeksää ruotsalaista lainaa. Tutkitusta sana-aineistosta huomattavan paljon, n. 38 %, on lainaa suomesta, eikä aiemmassa tutkimuksessa ole käsitelty aineistoa, jossa suomalaislainojen osuus olisi näin suuri. Kaikkiaan yli puolet sana-aineistosta on lainasanoja. Lähes kaikki muiden kielten lainasanat käsittelevät merta, merenkulkua ja kalastusta, mutta suomalaislainojen aihepiiri on yhtä laaja kuin rantamurteen omaperäisen sanaston. Lisäksi suomalaislainoja on kaikista sanaluokista, ja deskriptiiviverbien, adjektiivien ja adverbien lainautuminen kertoo läheisistä kosketuksista. Lähes kaikki suomen kielestä lainatut sanat tunnetaan Kymenlaaksossa ja Etelä- Karjalassa; neljänneksellä sanoista on levikki vain näillä alueilla tai niistä toisella. Ruotsin kielen lainalähteistä osa esiintyy vain Itä-Uudenmaan murteissa. Tutkimus tukee käsitystä virolaisten ja suomalaisten kontaktien tiiviiydestä. Tutkimus osoittaa, että rantamurteen länsiryhmän alueen virolaiset ovat olleet tekemisissä erityisesti suomen Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan murteiden puhujien kanssa. Käsitellyn aineiston perusteella aiemmin esitettyä hypoteesiä virolaisten kontakteista hämäläisten kanssa ei kuitenkaan voi pitää mitenkään ensisijaisena. Avainsanat Nyckelord Keywords Etymologia, kielikontaktit, lainasanat, leksikologia, murteet, viron kieli, kansatiede Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Keskustakampuksen kirjasto, Suomen kielen muoto-opin arkisto Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

4

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Viron koillisrannikkomurteen käsite ja rantamurre Rantamurteen ominaispiirteet Rantamurteen länsiryhmän erityispiirteet Viron rantamurteen alueen historiallinen tausta Migraatio Vaelluspyynti Seprakauppa Salakuljetus Yhteenveto Viron, suomen ja ruotsin murteiden kontaktialue Suomenlahdella Aiempi tutkimus Aineisto Metodi ja lähteet Suomen ja viron yhteinen sanasto ja lainojen tunnistaminen Sana-artikkelien laatimisen periaatteet Kansan käsityksiä SANA-ARTIKKELIT AINEISTON KOKOAVA ANALYYSI Sanaston semanttinen ryhmittely Saaristo ja meri Merenkulku ja kalastus Kalannimet Linnunnimet ja kasvinnimet Kulttuuri ja ihminen

6 3.2 Sanaston ryhmittely alkuperän mukaan Rantamurteen omaperäiset sanat Rantamurteen omaperäiset perussanat Rantamurteen omaperäiset johdokset Rantamurteen omaperäiset yhdyssanat Rantamurteen omaperäiset foneettiset variantit Rantamurteen ja eteläviron yhteiset sanat Viron ja suomen yhteiset sanat Muut itämerensuomalaiset sanat Lainasanat Ryhmittely lainanantajakielen mukaan Suomalaiset lainat Ruotsalaiset lainat Saksalaiset ja alasaksalaiset lainat Venäläiset lainat Latvialainen laina Lainasanojen morfofonologiset piirteet Mahdolliset käännöslainat Hybridiyhdyssanat Viron johtimilla muokatut lainasanat Lainasanojen äännerakenne Merkityksenmuutokset, -laajentuma ja erikoistuminen Rantamurteen sanaston leviäminen Viron yleiskieleen levinneet rantamurteen sanat Rantamurteesta suomen murteisiin tapahtunut lainautuminen SUOMALAISTEN LAINASANOJEN TARKASTELU Suomalaislainojen mukautuminen saajakielensä äännerakenteeseen Yleisesti virolaisina pidettävät muutokset Rantamurteen rakenteen mahdollistama suomen piirteiden säilyminen Rantamurteen erityispiirteitä sisältävät muutokset.. 229

7 4.2 Suomesta lainautuneet sanat semanttisesti Suomen lainaoriginaalien murrelevikki Kysymys hämäläiskontakteista Yhteenveto LOPUKSI. 237 KOKKUVÕTE Lähteet. 246 Liitteet.. 263

8

9 1 1 JOHDANTO Tämä tutkimus käsittelee viron kielen rantamurteen länsiryhmän sanastoa ja keskittyy sen suomen kielestä saatuihin lainoihin. Tarkastelen viron murresanastoa aineistolähtöisesti leksikologian ja etymologian välinein ja esitän 41 kokonaan uutta lainaetymologiaa sekä yksitoista parannettua ja kolme tarkennettua etymologiaa. Selvitän aineistoni kautta sanaston alkuperää ja suhdetta koko itämerensuomen murrejatkumoon: viron muihin murteisiin ja kaikkiin viron lähisukukieliin aina suomesta liiviin. Uuden tutkimustiedon kannalta aineistossani oleellisinta ovat suomesta saadut lainasanat ja laina-alkuperien levinneisyysalue Suomessa. Niitä tutkimalla pyrin tarkentamaan kuvaa siitä, minkä alueen suomalaisten kielestä lainat viroon on saatu ja siis löytämään kielellisiä todisteita siitä, keiden kanssa viron rantamurteen puhujat ovat olleet tekemisissä. Seppo Suhosen (2000) hypoteesin mukaan alueella on tapahtunut kosketuksia esimerkiksi kaakkoishämäläisten kanssa. Työn arvo on juuri suomalaisten ja virolaisten välisten kontaktien, siis Viron ja Suomen kontaktikenttien tutkimisessa. Rantamurre kuuluu viron koillisrannikkkomurteeseen, yhteen kolmesta päämurteesta. Tarkastelemani rantamurteen länsiryhmä on samalla koko päämurrealueen läntisin ryhmä, ja sen tutkiminen on oleellista rantamurteen synnyn ja kehityksen yleisemmässä selvittämisessä. Mielenkiintoista on, kuvastuuko läntisyys myös kontakteissa. Suhosen (2000: 373) mukaan tärkeimmät kriteerit viron koillisrannikkomurteiden alkuperän selvittämisessä ovatkin sanojen levikki ja kontaktit naapurikansojen kanssa. Ensimmäisessä luvussa esittelen tutkimani murteen käsitteen ja ominaispiirteet, sen puhuma-alueen historiallisen taustan, aiemman rantamurretta käsittelevän tutkimuksen, oman aineistoni, metodini ja käyttämäni lähteet sekä pohdin hieman suomen ja viron yhteisen sanaston alkuperää ja lainautuneiden sanojen tunnistamista. Johdatuksena tulevaan toimivat vielä sana-artikkelien laatimisen perusteeni, ja tarkastelun monipuolistamiseksi luon katsauksen kansan käsityksiin rannan kielestä ja asutushistoriasta. Toinen, työn pisin, luku koostuu sana-aineistostani koostamistani sana-artikkeleista. Kolmannessa luvussa esitän kokoavasti analyysiä aineistostani ja neljännessä luvussa käsittelen suomesta lainautuneita sanoja yksityiskohtaisesti. Loppupäätelmät esitän viidennessä luvussa. Vironkielisen tiivistelmän ja työn lähdeluettelon jälkeen liitteinä ovat työssä käyttämäni merkintätavat ja lyhenteet, kieli-

10 2 ja murrealueiden kartat lyhenteineen sekä koko sana-aineistoni luettelomuodossa sanaartikkeleihin ohjaavin sivunumeroin varustettuna. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Mistä viron rantamurteen länsiryhmän sanasto on peräisin? 2) Millaisia foneettisia ja morfologisia tai muita ominaispiirteitä aineistoni sanastossa on ja kuinka lainasanat on substituoitu? 3) Mitä sanasto kertoo rantamurteen puhujien maailmasta? 4) Minkä alueiden suomalaisten kanssa rantamurteen puhujat ovat olleet tekemisissä? Ensimmäiseen kysymykseen vastaavat luvun 2 sana-artikkelit. Toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastaan analyysiluvuissa 3 ja 4. Viimeistä tutkimuskysymystäni pidän ehkä tärkeimpänä ja mielenkiintoisimpana, ja sitä käsittelee kokoavasti alaluku 4.3. Työni valmistuu suomen kielen oppiaineen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineen Viron kielen ja kulttuurin linjan yhteisenä opinnäytteenä. 1.1 Viron koillisrannikkomurteen käsite ja rantamurre Viron kieli jaetaan perinteisesti kahteen päämurteeseen: pohjoisviron murteisiin ja eteläviron murteisiin. Pohjoisviro jakaantuu keskiviron ja koillisrannikon murreryhmiin. Kysymys siitä, voidaanko koillisrannikkomurretta pitää kolmantena päämurreryhmänä, on viron dialektologiassa klassinen. Kyseessä ovat historialliset murteet samalla tavoin kuin Suomessakin: ne ovat tasoittuneet oleellisesti viime sotien jälkeen. Tarkasteluni kohteena on siis vielä 1900-luvun alkupuoliskolla puhuttu kielimuoto. Koillisrannikkomurre on kaikkein suomenkaltaisinta viroa. Siinä on runsaasti niin äänteellisiä, leksikaalisia, morfologisia kuin syntaktisiakin piirteitä, jotka ovat yhteisiä suomen kanssa. Syyt tähän ovat vähintään kahtalaiset: Suuri osa niistä muutoksista, jotka tapahtuivat viron kielessä luvulla, eivät koskettaneet koillisrannikkomurteen aluetta. Paikallinen murre on suomen kielen tavoin vanhemmalla kannalla suhteessa myöhäiskantasuomeen verrattuna muuhun pohjoisviroon. Tiheät suomalaisten ja virolaisten väliset yhteydet loivat edellytykset tälle: suomen kielen passiivinen tuki auttoi säilyttämään koillisrannikkomurteessa viron omia, vanhoja piirteitä. Toisaalta suomen aktiivinen vaikutus toi murteeseen runsaasti suomalaisia lainasanoja. (Must 1987.)

11 3 Varhaisemmassa tutkimuksessa koillisrannikkomurretta on käsitelty yhtenäisenä ryhmänä, mutta nykyään se jaetaan kahtia rantamurteeksi ja Alutagusen murteeksi (Viitso 1996: ); nimityksiä ovat myös rannikkomurre ja koillismurre. Näistä rantamurre jakautuu vielä kolmeksi alaryhmäkseen. Rantamurteen länsiryhmään kuuluvat Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan pitäjien pohjoisimmat rannikolla olevat osat (Haljalasta vain luoteisosa), keskiryhmään Haljalan koillisosa ja Viru-Nigula; itäryhmän muodostaa Vaivaran rannikko. Koillisrannikon itäosassa puhuttavan Alutagusen murteen puolestaan muodostavat Lüganusen aluemurre, Jõhvin aluemurre ja Iisakun aluemurre, jotka sijoittuvat maantieteellisesti rantamurteen keski- ja itäryhmän väliin (kartassa 1. Viru-Nigulan ja Vaivaran välissä olevat nimeämättömät pitäjät; tarkka sijainti liitteen 4 kartassa). Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena on rantamurteen länsiryhmän sanasto: Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan yhteiset sanat. Kartta 1. Viron rantamurre (kartta teoksesta Pajusalu et al. 2009: 156). Koillisrannikkomurteen alue on erotettu leveimmällä viivalla. Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan mantereen puoliset osat kuuluvat viron keskimurteen koillisryhmään. Kuusalun ja Haljalan välissä sijaitsevasta Kadrinan pitäjästä (kartassa 1 merkitsemättä) on olemassa liian vähän aineistoa, jotta sen kieli voitaisiin määritellä koillisrannikkomurteeksi, ja se kuuluu näin ollen keskimurteisiin. Viron sanastollisia alueita tutkinut Murumets (1982: 15) pitää odotuksenmukaisena, että Kuusalu ja Haljala yhdistyvät Kadrinan yli, sillä rantamurteen alueen oletetaan olleen laajempi ja toisaalta meren yhdistävän maata paremmin. Murumets (1983: 623) jakaa Viron seitsemäksi sanastolliseksi alueeksi, joista yksi on pohjoisrannikko, mutta myöhemmin on saatu toisenlaisia tuloksia (Krikmann Pajusalu 2000). (Ks. karttaa viron murrealueista liitteessä 3 sekä karttaa viron aluemurteista ja päämurrealueista liitteessä 4.)

12 Rantamurteen ominaispiirteet Tässä alaluvussa esittelen rantamurteen ominaispiirteet ja alaluvussa rantamurteen länsiryhmän erityispiirteet pääasiassa Pajusalun et al. (2009: ) synteesin mukaan. Oppikirjan (Pajusalu et al. 2009) esitys pohjautuu luonnollisesti tieteellisiin tutkimuksiin, koillisrannikkomurteen kyseessä ollessa Mustin (1987, 1995) töihin. Olen lisännyt esitykseen joitakin Mustin määrittelemiä piirteitä, joita pidän tärkeinä, sekä esimerkkejä omasta aineistostani milloin niitä on osoitettavissa. Nämä mainitsen erikseen. Annan esimerkeille yleisvironkielisten selitysten lisäksi myös suomenkieliset käännökset, sillä nämä kolme kielimuotoa rinnan esittämällä rantamurteen ja suomen yhteiset piirteet tulevat havainnollisesti esiin. Rantamurteen fonologisia piirteitä ovat: 1. Viron kielelle ominaiset kestoasteet puuttuvat rantamurteesta. Niiden sijasta geminaattaklusiili 1 vaihtelee yksinäisklusiilin kanssa kuten suomessa (radas : rattad ratad/rattaat ). 2. Konsonanttien palatalisaatio l. liudennus puuttuu vanhasta murteesta. 3. Vanhassa murteessa fortisklusiilien k, p, t ääntäminen on säilynyt vokaalien välillä ja soinnillisen konsonantin vieressä (lukema lugema/lukea, ampad hambad/ hampaat ; aineistossani atru adru/merilevä ). 4. Sananalkuiset konsonanttiyhtymät ovat enimmäkseen säilyneet, myös sekundaarisia yhtymiä esiintyy samassa asemassa (aineistossani klits, klitsud, kreitsima, krubal, kruuk, praaseldama, preks, pritsaal, trae, traks, trulling) (Must 1987: 45 46). 5. ks-vartaloisten nominien klusiili on säilynyt obliikvisijoissa (alukse aluse/ aluksen, varekse varese/variksen, teraksine terasene/teräksinen ). 6. g on kadonnut pääpainollisen tavun likvidan jäljestä (jälg : jäled jäljed/jäljet, külg : küles küljes/kyljessä, selg : seläs seljas/selässä ). 1 Viron ortografiassa (toisen kestoasteen) lyhytalkuinen geminaattaklusiili merkitään yhdellä fortisklusiililla, kaksi fortisklusiilia merkitsee kolmannen kestoasteen ylipitkää geminaattaa. Yksi leenisklusiili on ensimmäisen kestoasteen soinnittomana ääntyvän yksinäisklusiilin merkki. (Esim. I ka g [G], II ka k [kk], III ka kk [kk].) Rantamurteessa kestoasteita ei kuitenkaan ole, vaan ääntämys on suomenmukaista. Suomen geminaatta taas on laadultaan viron lyhytalkuisen geminaatan ja ylipitkän geminatan väliltä. Mielestäni on suhtauduttava varauksella siihen, kuinka murresanakirjoissa tätä ääntämystä on käytännössä merkitty, sillä vaikka EMS:ssa käytetään kolmannen kestoasteen merkkinä sananalkuista graavista (`), saattaa VMS(K):ssa yksi fortisklusiili merkitä myös suomalaista geminaattaa. Murrearkiston sanalipuissa on käytetty karkeaa transkriptiota, joka merkitsee äänteiden pituuden.

13 5 7. sk-yhtymä on säilynyt astevaihteluttomana (lesk : lesked lesed/lesket, kiskuma : kiskun kisun/kiskon ). 8. õ-äänne puuttuu rantamurteesta. Sen tilalla esiintyvät alkuperäiset o, e tai a sekä u (Must 1987: ) (aineistossani (nahk)lohe lõhe/lohi ). Pitkä õ on korvattu vanhassa murteessa ie-yhtymällä (vieras võõras/vieras, piesas pöösas/pensas ), uudemmassa murteessa yhtymällä uo ~ ue ~ oe ~ öe ~ üe (vueras ~ voeras ~ vöeras võõras/vieras). 9. lööma-, sööma-verbien imperfektissä esiintyy öi-diftongi (löin lüin/löin, söin süin/söin ). 10. Vokaalien sisäheitto puuttuu osittain pitkän pääpainollisen tavun jälkeisessä avotavussa kolmi- ja useampitavuisissa sanoissa (Jõe kandama kandma/kantaa, Hlj keldane kollane/keltainen ). Kuusalun rantakylissä toisen tavun vokaali on säännönmukaisimmin säilynyt. 11. Vokaali on säilynyt osittain nominatiivin lopussa pisimpään Haljalan Seljan rannassa, muualla vain tietyissä sanoissa (aineistossani kalsi, kuer(t)si, kuetsi, näppisti, viibuti). 12. Keskikorkeat vokaalit e ja o korottuvat h:n edellä (eh > ih, oh > uh: tegema : tiha teha/tehdä, mees : mihe mehe/miehen, koht : kuha koha/kohdan ; aineistossani esiintyvät sekä lohe että luhe lõhe/lohi ). 13. i ei ole muuttunut diftongeissa e:ksi o:n, a:n ja ä:n jäljessä (päiv(ä) päev/ päivä, poig(a) poeg/poika, lainama laenata/lainata ; aineistossani kaibas-). Paikoitellen esiintyy myös diftongin jälkikomponentin madaltumista erityisesti v:n ja r:n edellä (Must 1995: 22). 14. aa ja ää ovat säilyneet diftongiutumattomina (pää pea/pää, Jõe säädämä seadma/säätää ). 15. k on muuttunut *kl- ja *kr-yhtymissä u:ksi (kaul(a) kael/kaula <*kakla, naurama naerma/nauraa <*nakrama; aineistossani neul nõel/neula <*nekla). 16. Mari Must (1995: 21) pitää yhtenä koko koillisrannikkomurteen yhteisenä piirteenä pitkien keskikorkeiden vokaalien diftongiutumista ee > ie (Jõe iä, ia), oo > uo, öö > üö. Aineistoni perusteella pidän tätä rantamurteen ehdottomasti mainitsemisen arvoisena piirteenä (esim. liemutama; pialpidi; luogitama, nuot; üösitel ~ üösetel). Sama muutos on tapahtunut suomessa, ia, iä tosin vain savolaismurteissa.

14 6 17. Vanhalle murteelle tyypillisiä ovat lisäksi ü-loppuiset diftongit äü, öü, jotka ovat säilyneet parhaiten Kuusalun Kolgan ja Konnun rannassa (Must 1995: 22). (Esim. aineistossani käümätseld.) Morfologisiin piirteisiin taas kuuluvat seuraavat ilmiöt: 18. i-imperfektiä käytetään rantamurteessa säännönmukaisemmin kuin Alutagusen murteessa. Parhaiten se on säilynyt Kuusalun rannikolla (vei viis/vei, tahin tahtsin/tahdoin, kuulin kuulsin/kuulin ). 19. Preesensin 3. persoonan muoto on vahva-asteinen, yksikön 3. persoonan vanha muoto vokaaliloppuinen (tämä anda ~ andab ta annab/hän antaa ) ja monikon 3. persoonan päätteenä esiintyy -vad (nämäd andavad nad annavad/he antavat, lähteväd lähevad/lähtevät ). 20. Passiivin preesensissä ei ole kse-tunnusta (aeda ~ aetta aetakse/ajetaan, kiskuda ~ kisutta kisutakse/kiskotaan ). Passiivin tunnus liittyy vokaalivartaloon niissä A- ja ta-verbeissä, joissa on pitkä ensi tavu (anneda Hlj annetta antakse/annetaan, kirjudetta kirjutatakse/kirjoitetaan ) Rantamurteen länsiryhmän erityispiirteet Edellisessä alaluvussa esitetyt piirteet koskevat yhteisesti koko rantamurretta, joka jakautuu erityispiirteiden mukaan vielä alaryhmiin. Näiden ryhmien väliset erot ovat tuntuvat. Rantamurteen länsiryhmä on itämerensuomen länsiryhmälle läheisempi, rantamurteen itäryhmä taas itämerensuomen itäryhmään kuuluva. Esimerkiksi länsiryhmän monikon verbintaivutus on suomen hämäläismurteiden kaltainen, itäryhmän taivutus karjalan ja inkerin kaltainen. Taulukko 2. Rantamurteen ryhmien väliset oleellisimmmat erot. (Mustin 1995, Viitson 1996 ja Pajusalun et al 2009 mukaan.) piirre ja yleisviron esimerkki Länsiryhmä (Jõe Kuu Hlj länsi ) Keskiryhmä (Hlj itä VNg) Itäryhmä (Vai rannikko ) mon. 1. ja 2. p. pr. (yl. sööme, sööte) mon. 3. p. (imperfekti tulid; preesens tulevad) -mme, -tte süömme, tulette imperat. olkke -d imp. tulid tulivat (tulevad tulevat ) -mma, -tta süömmä, tuletta imperat. olkka -va ~ -vatta imp. tuliva pr. tuleva -mmo, -tto süömmö, tuletto imperat. olkka loppu-t imp. tullit pr. tullet

15 7 -nud-partisiippi (yl. olnud, söönud; -tud: pandud, nähdud) monikon genetiivi vokaalin kato yleinen (-nd-loppu) olnd, käind, kolistund (Must 1995: 37) mon. i-vartaloon liittyy je-gen. ja jemon. Jõe saarilla ja Kuu rannikolla monikossa yks. gen. kaltainen viera, puolikku -nu-loppuinen ollu, laussu, juonu, kündanu, süönü, parandannu; -tu-loppuinen pandu, nähtu, kirjudettu -nud-partisiippi monikon partitiivi mon. diftongillinen (yl. võõraid, hooneid, ja päätteetön kindai, põrsaid; uonei, porsai; yks. Eevat, karu) yksikössä da-part. Ievata, karuda transl. pääte (yl. -ks) -ks: vanaks -st: vanast -st: vanast jälkitavun u/o (yl. u) u: järsku, rohud o: järsko, rohod u: järsku, rohud vokaalisointu ä-sointu (yl. puuttuu) ä- ja ü-sointu erit. Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannassa säännöllinen ä- ja ü-sointu sekä myöhäinen ö-sointu Länsiryhmän omia erityispiirteitä ovat: 1. hr-yhtymä on säilynyt (ohrad odrad/ohrat, kehrämä ketrama/kehrätä ). 2. d on kadonnut tai muuttunut j:ksi toisen tavun jälkeen mm. us, üs-johdoksissa Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannan murteessa sekä sanoittain naapurimurteissa (Must 1987: 60 61) (kevät : keväjäl kevadel/keväällä, jagaus ~ jagajus juukselahk/jakaus ; aineistossani kaiba(j)us kaebus, mardajus mardus, obajus obadus ). 3. Mustin (1987: 87) mukaan sananalkuinen h on säilynyt ainakin mainitun teoksen kirjoittamiseen asti Kuusalun Kõnnun rannan vanhassa murteessa, ja vielä 1920-luvulla se on esiintynyt Kuusalun Kolgan rannassa. 4. Vokaalisointu esiintyy erityisesti Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannassa (tüttär tütar/tytär, männü käpü männi käbi/männynkäpy, sügüsül sügisel/syksyllä ; aineistossani kihistämä, kärämä, kühnämä, märginesä, tükkünesä, vähikä(ne)). 5. Translatiivi on ks-loppuinen itävirolaisen st-translatiivin sijaan. 6. s -loppuinen inessiivi esiintyy nomineissa, inessiivisissä adverbeissä ja infiniittimuodoissa (täis täis/täysi, lambas lambakarjas/paimenessa, tulles tulles/ tullessa, vaanimas luuramas/vakoilemassa, vaanimassa ).

16 8 7. Yksikön genetiivin näköinen monikon partitiivi esiintyy erityisesti Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannassa (viera võõraid/vieraita, puolikku poolikuid/puolikkaita ). 8. Monikon 1. ja 2. persoonan päätteet ovat -(m)me ja -tte (juom(m)e joome/ juomme, lase(m)me laseme/laskemme, süötte sööte/syötte, olette olete/olette ). 9. Monikon i-vartaloon liittyy je-genetiivi ja je-monikko pääasiassa Jõelähtmen saarilla ja Kuusalun pohjoisrannikolla (puijega puudega/puiden kanssa, lapsije ~ laste laste/lapsien, Kuu sanuje sõnade/sanojen ). 10. Adessiivissa on pitkä l myös painottoman tavun jäljessä (merel merel/ merellä, talvel talvel/talvella ); sivupainon jäljessä ja adessiivisissa adverbeissä koko koillisrannikolla ja itämurteissa. Rantamurteen asema itämerensuomen murteiden jatkumossa on jännittävä. Se ei edusta selvästi yhtä murretyyppiä vaan siinä on piirteitä niin lännestä ja idästä kuin pohjoisesta ja etelästäkin. Rantamurretta onkin pidettävä siirtymämurteena itämerensuomen läntisen ja itäisen ryhmän välillä sekä suppeammin suomen murteiden ja pohjoisviron keskimurteen välillä. 1.2 Viron rantamurteen alueen historiallinen tausta Suomalaisten ja virolaisten väliset vuosisatoja kestäneet kontaktit Suomenlahden alueella loivat edellytykset sille, että viron murre alueella säilyi morfofonologisesti vanhakantaisena ja toisaalta sai sanastollista lainaa suomesta. Eräiden käsitysten mukaan Harjumaan ja Virumaan rannikko ei ollut vielä kauttaaltaan asutettu vielä 1200-luvulla, sillä viikingit ja myöhemmin merirosvot tekivät alueesta turvattoman, mutta toisaalta Liber Census Daniaessa mainitaan rantakyliä samalta vuosisadalta ja mm. Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan pitäjät (Johansen 1933: , ). Keskiajalla Viron ruotsalaisasutus Suomenlahden ylitse tullut ulottui pohjoisrannikolle asti ja Kuusalun kylät Salmistu ja Kaberneeme olivat täysin ruotsalaisia (Johansen 1933: ) Migraatio Suomenlahden yli on paettu vuosisatojen ajan molempiin suuntiin ja asetuttu elämään uuteen maahan, niin virolaiset Suomeen kuin suomalaiset Viroon (Liiv 1931: 17). Tätä todistivat jo tuolloin tehdyt murretutkimukset, kirjoittaa Otto Liiv ja viittaa professori

17 9 Julius Mägisten vuonna 1930 pitämään puheeseen virolaisista vaikutuksista Itä- Suomessa (mts. 18). Virolaisten jo satoja vuosia sitten alkaneesta Suomeen muutosta todistavat Suomen etelärannikon Viro- ja Est-paikannimet (näistä tarkemmin Grünthal 1997 sekä Melander 1937a: 64 67; mahdollisista virolaisista lainanimistä Uudellamaalla Pitkänen 2002). Vuonna 1351 Padisen luostari sai patronaattioikeuden Porvoon pitäjässä; sekaisella 1500-luvulla virolaisia talonpoikia pakeni Suomeen luvulla pakeneminen lisääntyi, ja erityisen voimakkaaksi se muuttui Suuren Pohjan sodan aikaan ja sodan jälkeisenä Venäjän vallan aikana. Suuren Pohjan sodan jälkeen Viron rannikko oli lähes autioitunut. Alueen poikki kulki sotareitti Tallinnasta Narvaan, ja rutto hävitti sen, mihin sotilaat eivät pystyneet. Alueella jäi tyhjiksi lukuisia maatiloja, joista viljavamman maan houkuttelemat suomalaiset saattoivat valita uuden kotinsa. Vuonna 1705 paljon virolaisia ja inkeriläisiä pakeni Kirkkonummelle, jonne he jäivät talollisten töihin. Porvoossa virolaisia oli elänyt jo kauan ennen Pohjan sotaa, mutta vuodesta 1710 alkaen sinne paettiin Virosta suurin joukoin; Porvoon Pirttisaarelle (ruots. Pörtö) syntyikin lukuisa virolaisasutus. Muuttajia lienee houkuteltu työvoimaksi kalastuksen palvelukseen. Pakeneminen oli kielletty, mutta niin toimittiin muun muassa siksi, että Suomen lait antoivat usein paremman turvan kuin venäläiset. Useat Suomeen paenneet virolaiset pitivät salaa yhteyttä vanhaan kotimaahansa ja heidän kauttaan saatiin tietoja uusista elinolosuhteista. (Liiv 1931: 18.) Vuosina käydyn Ruotsin ja Venäjän sodan jälkeen Ruotsissa annettiin erillinen käskykirje Liivinmaalta paenneiden luterilaisten ystävällisestä vastaanotosta ja asuttamisesta Ruotsiin, ts. Suomenlahden pohjoispuolelle, ja pakeneminen muuttui yleiseksi ilmiöksi (Orrman 1996: 98 99; Liiv 1937: 8) luvun lopulla pakeneminen kasvoi entisestäänkin paitsi maaorjuuden myös Ruotsin ja Venäjän vuosina käymän sodan vuoksi. Viron rantapitäjissä pakeneminen Suomeen tuli niin tavalliseksi, että sitä alettiin aktiivisesti pyrkiä estämään. Katariina Suuri vaati moisionherroja kohtelemaan virolaisia inhimillisemmin ja rantojen rajavartijoiden lisäksi vartiointiin sijoitettiin kasakoita, joiden kanssa virolaisilla syntyi yhteenottoja. Rantavahdeilla ei kuitenkaan ollut veneitä, joilla seurata pakenijoita. Vielä vuonna 1906 kuusitoista kuusalulaista perhettä muutti Porvoon ja Loviisan välille Pernajan Kabböleen 2, jonne syntyi vuosikymmeniksi virolainen kylä. (Liiv 1931: ) 2 Kabbölestä ks. Suhonen 1980; Boman 1992; Punttila 1992, 1996; Kabböle

18 10 Lähes koko saman ajan lahden yli lähdettiin myös toiseen suuntaan. Suomalaisten siirtymisestä Viroon on tietoja Liivin (1931: 18) mukaan jo 1500-luvun alusta, jolloin erityisesti Porvoon seudulta tultiin Tallinnaan ja muualle Viron rannikolle. Useissa pitäjissä tiedetään eläneen suomalaisia, ja Liiv esittää suomen vaikutuksen rantamurteisiin olleen huomattava. Tälle arviolle pitänee kuitenkin antaa historioitsijan, ei kielentutkijan lausunnon painoarvo, kun otetaan huomioon, ettei Liiv ilmoita lähdettä, johon hän asiassa viittaa. Länsi-Karjalasta ja Itä-Uudeltamaalta muutti 1500-luvun jälkipuoliskolla Viroon kolmisensataa perhettä, kuten Veikko Mattila seikkaperäisesti artikkelissaan esittää (Mattila 1939). Tämä tapahtui siis jo vuosikymmeniä ennen Ruotsin suurvalta-ajan muuttoliikettä. Paul Johansen (1951) käsittelee muuttoliikettä Suomen rannikolta, erityisesti Porvoon seudulta, Viron pohjoisrannikolle jo 1200-luvun alkupuolelta lähtien. Suomenkielisten muutto olisi alkanut 1300-luvun lopussa, ja lähdetty olisi aina Viipurista asti luvun puolivälissä muutto oli niin runsasta, että Suomen viranomaiset olivat yrittäneet sitä estää. (Johansen 1951: 122, 123.) Juhan Vasarin (1931: 559) mukaan 1600-luvun puolivälissä Virumaan kartanoiden talonpojista 22,6 % oli suomalaisia ja suomalaisia koko Virumaalla oli %. Johansenin (1951) mukaan historiallisissa lähteissä esiintyvien henkilönnimien perusteella suomalaisia on asunut luvulla Etelä- Virossa sekä Keilan ja Harju-Madisen pitäjissä; 1730-luvulla tunnetaan suomalaisasutusta myös Haljalasta (Püvi 1982: 220). Vuonna 1759 päivätyssä kirjeessä pyydetään palauttamaan Suomeen joukko Porvoosta paenneita miehiä, joiden oletettiin olevan Pranglin saarella tai Kolgan kartanossa luvulla suuri osa Tallinnan palvelusväestä oli suomalaisia, jotka olivat tulleet maahan paremman palkan vuoksi, ja Tallinnan tärkeitä kauppapaikkoja olivat Vironlahti ja Vehkalahti 3. Nämä suhteet vallitsivat Johansenin (1951: 78) mukaan jo ennen vuotta 1262 ja suhteet Koivistolle vuodesta ja 1800-lukujen vaihteessa Suomesta paettiin nälkää, ja Kirkkonummen ja Helsingin lisäksi Porvoo oli oleellinen lähtöpaikka. Tallinnasta taas lähdettiin etsimään sopivaa työtä Helsinkiin, Porvooseen tai Loviisaan. Viron demografiset kontaktit Itä-Uudellemaalle olivat kuitenkin vahvemmat kuin Länsi- Uudellemaalle. (Pullat 1998: 76 77, 79, 81.) 3 Artikkelissa mitä ilmeisimmin virheellisessä asussa Verkalahti.

19 luvuilla kumpaankin suuntaan tapahtuneen migraation Riho Grünthal määrittelee satunnaiseksi ja kirjoittaa muuttajien assimiloituneen nopeasti. Myös lukujen satunnainen, suomalaisilla Ruotsin ja virolaisilla Venäjän vallan sotilaskarkuruuteen perustuva migraatio, jätti alueellisesti vain heikosti tunnistettavan kielellisen vaikutuksen. (Grünthal 2009: ) Myös Püvi (1990: 34) katsoo suomalaisten assimiloitumisen tapahtuneen pian. Onkin ongelmallista, paljonko jälkiä muuttoliike jättää kieleen, mutta kontaktilingvistiikan nykytietämyksen mukaan lainaa otetaan selvästi enemmän maantieteellisesti hieman etäämpää, ei aivan lähiympäristöstä Vaelluspyynti Virolaiset ovat perinteisesti käyneet vaelluspyynnissä (rändpüük) Suomen rannikolla, sillä siellä on paremmat edellytykset kalan kutea (Luts 1960: 149). Vanhimmat tiedot tavasta ovat 1500-luvulta (Melander 1937a: 63). Kyse oli viikkojen mittaisista pyyntiretkistä, joita tehtiin Arved Lutsin (1960: 130) mukaan vanhalla ajalla ja vielä 1800-luvun alkupuolella perheen koko vuoden kalantarpeen turvaamiseksi. Esimerkiksi Kotkan Haapasaarella oli 1700-luvun lopulla enemmän virolaisia kuin suomalaisia kalastajia (mas. 150). Oleellisia syitä lähtöön olivat kalan huono esiintyminen omissa vesissä tai huonot kalastusolosuhteet: Viron pohjoisrannikko on melko saareton, ja silakka viihtyy luotojen läheisyydessä. Pohjoisen Suomenlahden saaristo tiedettiin jo muinoin kalojen kutupaikaksi luvun lopulla ja 1900-luvun alussa syynä oli pyytää kala lähempänä markkinoita, ja tuolloin eniten vaelluspyyntiä harjoittivatkin ensisijaisesti myyntiä varten kalastavat ammattikalastajat. Markkinat houkuttelivat erityisesti Suomenlahden ulkosaarien asukkaita. Kalastuksessa oli vahvat kollektiivisen työn perinteet, eivätkä suhteet rajoittuneet omien keskisiksi, vaan tekemisissä oltiin yhtä lailla suomalaisten kanssa. (Luts 1960: 129.) Viron pohjoisrannikon kalastuksessa onkin yhtäläisyyksiä suomalaisen kalastuksen kanssa juuri vaelluspyynnin vuoksi (Luts 1997: 51). Toisaalta 1600-luvun kolmannella neljänneksellä Porvoon ja Pernajan pitäjissä sekä rahvas että aatelisto valittivat virolaisten luvattomasta kalastuksesta, ja vuonna 1672 määrättiin asetetettavaksi miehiä pitämään silmällä virolaisia (Melander 1937a: 64; 1937b: ).

20 12 Suullisessa perinteessä on paljon tietoja Haljalan, Kuusalun sekä Jõelähtmen ja Viru-Nigulan rantalaisten käymisestä Suomen rannikolla kalassa 1800-luvulla. Koillisrannikon murretekstien kokoelmassakin (Must 1995) on kertomuksia siitä: Vanasti käüdi siit Suomess kalastamass. - - kevädel mendud ja siis ninda jaanipäivä paikku jälle tuldud siis sielt tagasi. Evald Lindström, s. 1915, 59 vuotta (1975). Tammistu küla, Kuusalu. ( Ennen täältä käytiin Suomessa kalastamassa. - - keväällä mentiin ja juhannuksen aikoihin taas tultiin takaisin. ) (Mts. 143, suomennos omani.) Juuri näillä seuduilla tapa oli perinteinen, eikä muualta Virosta ole tietoja vastaavasta. Jõelähtmen Neemen kylä ja Pranglin saari olivat läntisimmät paikat, joista käytiin Suomessa kalastamassa, itäisimmät paikat taas sijaitsivat Viru-Nigulassa. Kaikkein eniten Suomen rannikolla ja saarilla käytiin Kuusalusta. Silakan pyyntiin lähdettiin kevään kutuaikana viimeistään eerikinpäivänä sekä loppukesällä lauritsanpäivän (10.8.) aikaan, syksyllä pyynnissä oltiin mihklinpäivästä katrinpäivään Syksypyynti oli laajalle levinnyttä erityisesti siellä, missä peltoa oli vain vähän ja kalastuksella oli elettävä. Joka kylällä oli omat perinteiset kalastuspaikkansa 4. Jõelähtmen Neemen kylän ja Pranglin saaren pyyntipaikka oli Mustaviiri Suursaaren lähellä. Kuusalusta käytiin kaikkein laajimmalla alueella: Virvestä mentiin Kuuskarin saarelle ja Viipuriin päin; Leesiltä taas lähdettiin Porkkalaan kilohailia pyytämään. Viinistulta käytiin Kilpisaarella, Kõueselin ja Astaskerin saarilla, Loviisan läheisillä saarilla (Tehtari (myös virolainen nimi), Pestu, Sandjumaa, Haminaholma (Haminholma), Kampus (Kampukse) jne.), Porvoon lähellä, Helsingin lähellä (Touvi, Ligesholm, Håkansvik (Ogansviig) jne.), Pärispealta käytiin Håkansvikissä, Suurpealta Kampuksella ja Tammiossa. Haljalan Lahen kylästä käytiin Aruskerin saarella, Pedassaarelta Preiskerin saarella, Natturista Suursaarella, Kilpisaarella ja Sävyöllä (l. Pien-Tytärsaari, Säüvesaar), Toolsesta Pien-Tytärsaarella, Lobin kylästä Sandjussa, Vainupealta Pien-Tytärsaarella ja Länsi-Viirissä (Viire). Harju- ja Virumaan rannikolta on lisäksi käyty suomalaisten palkollisina nuottapyynnissä. (Luts 1960: 132, 150, 152.) 4 Luts käyttää Suomen saarista ja lahdista virolaisia kansankielisiä nimityksiä (Luts 1960: 152). Jos suomalainen nimi on ollut mahdollista selvittää, käytän sitä ja esitän virolaisen nimen sulkeissa.

PAIKANNIMEN MONET TARINAT. Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä

PAIKANNIMEN MONET TARINAT. Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä PAIKANNIMEN MONET TARINAT Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Jenni

Lisätiedot

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta Suomen kielen pro gradu -tutkielma Joensuun yliopistossa huhtikuussa 2007 Sirkka Marjaana

Lisätiedot

MUOTO-OPIN KERUUOPAS LISÄVIHKOINEEN

MUOTO-OPIN KERUUOPAS LISÄVIHKOINEEN MUOTO-OPIN KERUUOPAS LISÄVIHKOINEEN Laatinut Terho Itkonen apunaan Heikki Leskinen, Heikki Paunonen ja Tapani Lehtinen (Muoto-opin keruuopas) Terho Itkonen, Heikki Paunonen, Raija Lehtinen ja Kaisu Juusela

Lisätiedot

Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa

Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa Suomen kielen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopistossa toukokuussa 2008 Marjaana Saastamoinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat kivikaudella n. 5000 vuotta ennen ajanlaskua. kirj. Seppo Liukko

Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat kivikaudella n. 5000 vuotta ennen ajanlaskua. kirj. Seppo Liukko Euroopan alkuperäväestöjen kielenvaihto, tarkastelu mm. suomen ja baltin kielet, Seppo Liukko Sivu 1 / 31 Liittyy Liukko- nimitutkimukseen, ks. Seppo Liukko kotisivut Kielenvaihdot Euroopassa alkoivat

Lisätiedot

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Lidia Kupreeva Toukokuu

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 16 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16 HELSINKI 2012 ISSN 1236-4304 (SARJA; PDF) Viipurin viisas - näkökulmia Jaakko Juteiniin toimittaneet

Lisätiedot

RUOTSINSUOMEN OMINAISPIIRTEITÄ

RUOTSINSUOMEN OMINAISPIIRTEITÄ 1 Lotta Ilmasti RUOTSINSUOMEN OMINAISPIIRTEITÄ Näkökulmana mahdollisten paluumuuttajien kielellinen sopeutuminen ja sen tukeminen Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Turun yliopisto Toukokuu 2006 Lotta Ilmasti

Lisätiedot

Mursun ja norsun jäljillä

Mursun ja norsun jäljillä KAISA HÄKKINEN Mursun ja norsun jäljillä uomen lähimmästä etäsukukielestä saamesta on suomen yleiskieleen lainattu vain muutamia kymmeniä sanoja, jotka enimmäkseen liittyvät Lapin luontoon, eläimistöön

Lisätiedot

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Henrika Kurkimäki Kandidaattitutkielma Finska, kandidatkurs, 30 hp Stockholms Universitet Sisällys 1. Johdanto...3 2. Käsitteet ja teoriat...6 3. Suomen aineiston

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta

Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Heli Pekkarinen Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Esitetään Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Tanja Välisalo UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN Viipurin pitäjäseura ry:n lehti 2/2010 1 SISÄLLYS Puheenjohtajalta 3 Toivo Nousiainen in memoriam 4 Karjalaiset juhlivat laulaen 5 Hapankaalikeittoa ja arpajaisvoittoja 10 Viipurilaisen

Lisätiedot

Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa

Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa JOHANNA VAATTOVAARA Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa JOHDANTO iime vuosikymmeninä tehtyjen sosiolingvististen tutkimusten perusteella tiedetään, että aluemurteemme ovat jatkuvassa

Lisätiedot

Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä

Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä JOHANNA LAAKSO Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä Karjalainen ukkosen loitsu? nnen paperin ja musteen yleistymistä koivuntuohi oli Pohjolan pergamentti. Novgorodin ja Staraja Russan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot

yhtäläinen ja kahtalainen

yhtäläinen ja kahtalainen Päivi Rintala yhtäläinen ja kahtalainen Suomen kielessä on kaksi nomineja muodostavaa lainen-ainesta, jotka kuitenkin eroavat toisistaan morfofonologialtaan, distribuutioltaan, merkitystehtäviltään ja

Lisätiedot

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Stockholms Universitet Institutionen för Baltiska Språk, Finska och Tyska Avdelningen för Finska Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Examensarbete

Lisätiedot

Rasia ja asia. 1. Rasia

Rasia ja asia. 1. Rasia Rasia ja asia JORMA KOIVULEHTO (Helsinki) 1. Rasia 1.1. Rasia on (alun perin) pienehkö vakka, keriastia eli astia, jossa on ohuesta puulaudasta taivutettu, painettu laita eli keri; se on siis tehty puukeritekniikalla.

Lisätiedot

Huomioita lintujen nimityksistä

Huomioita lintujen nimityksistä Tapani Salminen Huomioita lintujen nimityksistä Vanhimmista lintujen nimistä Lintujen nimille on ominaista kohtalaisen nopea muuttuminen. Muutokset koskevat sekä nimissä usein esiintyviä sporadisia äänteenmuutoksia

Lisätiedot

Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa

Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa PETRI KALLIO Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa olmekymmentä vuotta sitten Mikko Korhonen julkaisi Virittäjässä artikkelinsa»suomen kantakielten kronologiaa» (Korhonen 1976), jossa esitetyt

Lisätiedot

Etnografinen tutkimus säästö- ja lainaryhmien taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta Länsi-Kenian maaseudulla

Etnografinen tutkimus säästö- ja lainaryhmien taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta Länsi-Kenian maaseudulla Etnografinen tutkimus säästö- ja lainaryhmien taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta Länsi-Kenian maaseudulla Sanna Väisänen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaali-

Lisätiedot

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Rahkoset Rahkosten sukuseura ry:n lehti 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Kannen kuvassa: Rahkosten sukuseura kokoontui 19.7.2003 Saarijärvellä. Kuva: Jorma Rahkonen. 9. vuosikerta, 12. numero Jyväskylässä

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para

Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para SUSA/JSFOu 94, 2013 Ilona Rauhala (Helsinki) Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para 1. Johdanto 1.1. Tutkimusaihe ja tavoitteet Tämä artikkeli käsittelee suomalais-permiläistä adjektiivia

Lisätiedot

MONTAKO JA PLEONASMI

MONTAKO JA PLEONASMI HANNELE BRANCH MONTAKO JA PLEONASMI erho Itkosen Kielioppaassa (1982: 262, s.v. moni) on maininta:»yleiskielessä aivan käypiä ovat seuraavanlaiset kysymyslauseet: montako [= kuinka monta] miestä siellä

Lisätiedot

Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin

Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin DISSERTATIONES LINGUISTICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 21 KERSTEN LEHISMETS Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin kognitiivista semantiikkaa DISSERTATIONES LINGUISTICAE

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot