Talouden seurantaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden seurantaraportti"

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

2 Ylöjärven kaupungin talousraportti Tilinpäätösennuste Tilinpäätösennuste on muodostettu osastojen esittämien arvioiden perusteella. Tästä syystä raportissa jäljempänä esitetty tuloslaskelma sisältää myös sisäiset erät. Laskelma poikkeaa siten virallisesta, vain ulkoiset erät sisältävästä laskelmasta. Sisäiset menot ja tulot kuitenkin nettoutuvat koko kaupungin tasolla, joten erät eivät vääristä tilikauden tulosta. Alkuvuoden toteumien perusteella hallinto- ja talousosasto ennakoi, että sen budjetti ylittyy noin euroa vuoden varrella päätetyn lentoliikenteen kehittämispanostuksen myötä. Perusturvaosasto ennakoi, että sosiaalityössä sekä ennakoivissa ja ehkäisevissä hyvinvointipalveluissa nettomenot ylittävät budjetin, mutta toisaalta terveyskeskuspalvelut alittavat nettomenonsa selkeästi. Kokonaisuutena osasto arvio tilinpäätöksen toteutuvan noin euroa talousarviota pienemmillä nettomenoilla. Sivistysosasto ennakoi ylittävänsä talousarvion n. 0,85 milj. eurolla. Varhaiskasvatuksen tulot jäisivät 0,35 milj. euroa talousarviosta. Peruskoulutuksen nettomenojen ennakoidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa. Suuremmalta osin ylityspaine aiheutuu arvioitua suuremmista kotikuntakorvausmenoista. Tekniikka- ja ympäristöosasto, Vesi Liikelaitos sekä Viisari ennustavat tilinpäätöksen toteutuvan talousarvion mukaisena. Kunnallisveron kertyminen on alkuvuonna ollut nihkeää. Mikäli kehitys jatkuu yhtä huonona, ei budjetoituun verotulotavoitteeseen päästä ja tulovajetta voi syntyä useita satoja tuhansia. Tätä ei ole vielä huomioitu ennustelaskelmassa Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot ovat tulevat ylittämään talousarvion varauksen. Mikäli toteuma on vuoden 2015 tasoa, ovat poistot noin puoli miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Tämä on huomioitu ennustelaskelmassa. Tuloslaskelmaennusteen vuosikatteeksi muodostuisi 10,5 milj. euroa (TA 11,3 milj. euroa) ja tilikauden alijäämäksi -1,3 milj. euroa (TA +-0 euroa). Toteumat Ulkoisia toimintatuottoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä 16,2 milj. euroa eli 51,3 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Tasaisen kertymän mukainen osuus olisi 50 prosenttia, joten siinä mielessä tulojen kertymä on budjetoituun nähden hieman rivakampaa. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä 91,3 milj. euroa eli 48,0 % talousarviossa arvioidusta. Toteumaprosentti on maltillinen. Menot edellisvuoteen verrattuna kasvoivat 0,4 milj. eurolla. 1

3 Verotulojen toteuma oli 51,6 prosenttia, mutta verotulojen kertyminen ei ole tasaista vaan vaihtelee kuukausittain huomattavasti. Kertymä on kuitenkin huolestuttavan alhaalla tasolla. Tuloverojen kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on vain 0,6 prosenttia. Valtionosuuksia kertyi kesäkuun loppuun mennessä 20,9 miljoonaa euroa ja kertymä on talousarvion mukainen. Käyttöomaisuusinvestointeihin osoitettiin talousarviossa bruttona 14,7 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointimenot olivat 5,9 milj. euroa eli toteuma-aste oli 40,0 %. Lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 99,1 milj. euroa eli euroa/asukas. Kesäkuun loppuun mennessä pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 7,5 milj. eurolla ja lyhytaikaisten ns. vippilainojen määrä lisääntyi 11 milj. eurolla. Maaliskuun lopussa lainakanta oli 102,3 milj. euroa. Lyhytaikaisen lainamäärän nostaminen liittyy alkuvuoden kassajärjestelyihin. Kaupungin kassavaroista oli sijoitettuna kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 9,0 milj. euroa. Kesäkuun lopun raportin mukaan Danske Capitalin salkku, joka sijoitushetkellä oli 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 8,4 milj. euroa ja Pohjola Varainhoito Oy:n salkku, joka sijoitushetkellä oli myös 4,5 milj. euroa, oli markkinaarvoltaan 7,7 milj. euroa. Haastava markkinatilanne näkyy totuttua matalampana tuottokehityksenä. Danske Capitalin salkun tuotto vuoden alusta oli 2,7 % ja Pohjolan salkun 2,2 %. 2

4 Tuloslaskelma Tammikuu- Kesäkuu 2016 Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta-Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste Toimintatuotot , Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Poistoeron muutos , Varausten muutos , Tilikauden ylijäämä (alij.) *****

5 Rahoituslaskelma Ajalta: Talousarvio Ta + muutos Toteutunut Ero Tot-% Toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate ,7 Tulorahoituksen korjauserät , ,9 Investointien rahavirta Investointimenot ,0 Pys. vastaavien hyöd, luovutusvoitot , ,0 Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä ,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset , ,7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,7 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja PO muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta ,9 0 Rahavarojen muutos ,1 RAHAVARAT ,22 RAHAVARAT ,

6 Vastuualueittainen toteutuma ja tilinpäätösennuste 5

7 Hallinto- ja talousosasto Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta- Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 1001 Vaalit Tuotot ,0 0 Kulut , Netto , Ulkoinen tarkastus 0 Kulut , Netto , Hallintopalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Henkilöstöhallinto Tuotot , Kulut , Netto , Talouspalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Kehityspalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Asukaslautakunta 0 Kulut , Netto , Hallinto- ja talousosasto Tuotot , Kulut , Netto ,

8 Vaalit Keskusvaalilautakunta on alkuvuoden aikana pitänyt yhden kokouksen varavaltuutettujen täydentämiseksi. Talouden toteutuma on talousarvion mukainen. Pysytään talousarviossa. Ulkoinen tarkastus Menot toteutuneet talousarvion mukaisesti. Menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Hallintopalvelut Toteutuma talousarvion mukainen. Pysytään talousarviossa. Henkilöstöhallinto Puolen vuoden aikana liiketoiminnan tuotot eli pääosin Kelan korvaukset työterveyshuollon kustannuksiin eivät ole vielä toteutuneet suunnitellusti johtuen Kelan maksatusaikataulusta. Kulukertymä on talousarvion mukainen. Pysytään talousarviossa. Talouspalvelut Taloushallinnon tietojärjestelmien kehittäminen vienyt resursseja aiempaa enemmän. Elinkeinotoimen osalta budjetti ylittyy n eurolla vuoden aikana täsmentyneen lentoliikenteen kehittämissatsauksen johdosta. Muuten talousarvion mukainen Kehityspalvelut Toteutuma talousarvion mukainen. Toteutuu talousarvion 2016 mukaisesti. 7

9 Asukaslautakunta Asukaslautakunnan talouden toteuma ensimmäisten kuuden kuukauden aikana on 28,4 prosenttia. Alhaista toteumaa selittävät osittain talkoorahojen maksatusten sekä useiden tilaisuuksien painottuminen loppuvuoteen. Asukaslautakunta tulee pysymään talousarviossa. 8

10 Perusturvaosasto Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta-Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 2000 Perusturvan hallinto ja erik Tuotot , Kulut , Netto , Sosiaalityön palvelut Tuotot , Kulut , Netto , Terveyskeskuspalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Ehkäis.ja korj. hyvinv.palv Tuotot , Kulut , Netto , Hoito- ja kuntoutumispalv. 0 Tuotot , Kulut , Netto , Perusturvaosasto yhteensä Tuotot , Kulut , Netto ,

11 Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito Kuluneen puolen vuoden perusteella toiminta on vastuualueella toteutunut talousarvion mukaisesti ja sairaanhoitopiirin ostot ovat toteutuneet 47,5 %:sti eli alle viime vuoden vastaavan ajankohdan. Sairaanhoitopiiristä saatujen seurantatietojen perusteella kuluvan alkuvuoden aikana todelliset ostot ovat toteutuneet 2,5 % alle tilauksen, mutta Ylöjärven osalta ostot muista sairaanhoitopiireistä ovat tänä vuonna sen sijaan jo 39,1% yli varauksen. Tämä selittyy osin kuntalaisten erikoissairaanhoidon valinnanvapauden käytöllä ja osin erityisen vaikeiden potilaiden hoidolla. Vastuualueen talous toteutuu talousarvion mukaisena, kun huomioidaan, että kesäkuussa maksettiin sairaanhoitopiiriin koko vuoden kalliinhoidontasausmaksu ja erityisvelvoitemaksu. Tuotot ovat kertyneet odotuksen mukaisesti. Tällä hetkellä käytettävissä olevien sairaanhoitopiirin seurantatietojen perusteella vastuualue pysyisi talousarviossaan. Tilausta ylittäneiden klinikoiden ja liikelaitosten kanssa käydään erillisneuvotteluja. Sosiaalityön palvelut Tulot: (toteuma 49,3 %). Tuotot kertyvät useista vuositasolla tehtävistä laskutuksista loppuvuoteen painottuen. Menot: (toteuma 49,0 %). Henkilöstömenojen toteuma on 51,9 %, jota erityisesti kehitysvammahuollon asumispalveluyksikköjen henkilöstömenot sekä sivukulujen vuodenaikaan nähden korkea toteuma (62,4 %) nostavat. Vammaispalveluissa kesäkuussa 2016 voimaan astuneiden asiakkaiden itsemääräämisoikeutta koskevien säädösten noudattaminen edellyttää riittävää henkilöstömitoitusta kaikissa palveluyksiköissä. Vastuualueen suurin menoerä koostuu palvelujen ostoista. Toteumaprosentti 50,8 ennustaa määrärahojen ylittymistä vuositasolla erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelujen kasvaneen kysynnän seurauksena. Avustukset muodostavat vastuualueen menoista toiseksi suurimman erän. Menot näyttävät olevan kokonaisuutena toteutumassa (44,7 %) talousarvion mukaisesti myös huomioiden työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kesäkuun lasku, joka ei vielä näy toteumassa. Talousarvion toteutumisen suurimmat epävarmuustekijät sisältyvät lastensuojelun ja vammaispalvelujen kokonaisuuteen. Kaikkia palvelutarpeisiin ei ole mahdollista ennakolta varautua. Lastensuojelussa on lähdetty pilottihankkeen myötä hakemaan säästöjä omaa palvelua (perhetyö) lisäämällä, jonka on oletettu vähentä- 10

12 Terveyskeskuspalvelut vän kalliiden ostopalvelujen tarvetta. Pilotin taloudellisten tavoitteiden toteutumista on mahdollista arvioida elo-syyskuun aikana. Tilinpäätöksen lopputulokseen vaikuttavat toisaalta mahdolliset oikeusprosessien tuloksena saatavat korvaukset (lastensuojelun kustannukset) sekä menojen kehitys loppuvuoden aikana. Mahdollisten korvausten maksuaikataulua ei ole kuitenkaan ennakolta tiedossa. Menojen kehityksen osalta on perusteltua edellisten vuosien taustaa vasten varautua n :n ylitykseen. Kesäkuun lopussa tuotot ovat olleet euroa korkeammalla budjettiin nähden. Tuottojen nousuun on vaikuttanut noin 30 % nosto asiakasmaksuissa sekä juuri ennen vuoden vaihdetta käyttöön otettu sairaanhoitajan käyntimaksu, jota on kuitenkin kertynyt noin puolet arvioitua vähemmän ( euroa). Aiempiin vuosiin verrattuna suuri vaikutus on ollut kuntalaskutuksen alkaminen jo alkuvuonna, aiempina vuosina laskutus on käytännössä alkanut vasta alkukesästä takautuvasti. Menot ovat noin alle budjetoidun. Merkittävin tekijä on Acutan perusterveydenhuollon laskutuksen siirtyminen erikoissairaanhoidon laskutukseen (noin euroa). Lisäksi kulukurissa on onnistuttu vuotta 2015 paremmin mm. hoitotarvikkeiden käytössä ja sijaiskuluissa. Hyötyä on saatu myös 2015 lopulla tehdystä päivystyksen lääkärityövoiman kilpailutuksesta. Hatanpään sairaalan ostot ovat lievässä laskussa. Suurin haaste tänä vuonna on apuvälinetarpeen voimakas kasvu, joka kuitenkin volyymiltaan on onneksi melko pientä. Vääristymää kuukausipalkkoihin aiheuttaa myös lomarahojen puuttuminen vielä kesäkuun ajosta. Loppuvuodesta tuottoja tulee leikkaamaan asiakasmaksukattojen vastaantulo, joten suhteessa tuottojen kasvu ei tule vuoden lopussa olemaan nykyisellä tasolla. Menoissa tulee ylittymään apuvälinehankinnat merkittävästi, mutta kokonaisuudessaan menot ovat kääntyneet laskuun. Puuttuvat lomaraha-ajot lisäävät palkkakuluja, samoin kesän jälkeen realisoituvat sijaiskulut vaikka niissä ollaankin vuotta 2015 paremmassa tilanteessa. Puuttuvia laskuja on vähintään euron edestä. Tilinpäätösennuste vuoden 2016 osalta on silti noin euroa positiivinen, mihin kannattaa suhtautua terveellä epäluulolla tässä vaiheessa vuotta. 11

13 Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Talouden toteumassa kuuden kuukauden osalta tuotot jäivät 6 % tavoitteesta ollen 44 %. Kulut ovat pysyneet raamissa (46,5%). Nettototeuma-prosentti on 46,7 %. Vastuualueen tavoitteena on kustannustehokkaat toimintatavat; tarpeenmukaiset peruspalvelut toteutetaan riittävällä volyymillä lähellä käyttäjiä. Tähän tavoitteeseen pyritään jatkamalla matalan kynnyksen perustason lähipalveluiden kehittämistä ja perustamalla avohoidon psykiatrinen intensiiviyksikkö (Avekki ). Ostopalvelumenot ovat lisääntyneet viime vuodesta alkaen erityisesti asumispalveluiden (tehostettu tukiasuminen) lisääntyneen tarpeen, päivä- ja työtoiminnan hankkimisen vuoksi. Korjaavissa palveluissa talousarvio näyttää ylittyvän mielenterveyskeskuksessa ostopalvelumenojen kasvun seurauksena (arvio 10 %), vaikka tämän vuoden talousarvioon lisättiin tähän rahaa n Toisaalta säästöä tullee edelleen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoidon tehostuessa. Hoito- ja kuntoutumispalvelut Perhekeskuksen, perhetyön ja terveysneuvonnan osalta näyttää taloustilanne pysyvän talousarvion raameissa. Vastuualueen tuottojen toteuma oli kesäkuun lopussa 49,3 % eli Erääntyneiden maksusaatavien osuus oli toukokuun lopulla koko vastuualueen osalta yhteensä Sotainvalidien palveluista saatavat korvaukset valtiokonttorilta eivät vastaa reaaliaikaista tilannetta, koska toteuman tilitys tehdään vasta vuodenvaihteessa. Vastuualueen kulujen toteuma oli 49,6 % eli Kaikkia kuluja koskeva tavoitetaso on kesäkuun lopussa 48,54 %. Vastuualueen kuluissa palvelujen ostot, avustukset ja muut toimintakulut pysyivät kesäkuun loppuun mennessä budjetin rajoissa välillä 48,1 % - 49, 7 %, tavoitetason ollessa 50 %. Kuluylitykset syntyivät ensisijaisesti lakisääteisten hoitotarvikkeiden ilmaisjakelun ylityksistä (61, 4 % toteuma) sekä vakinaisen henkilöstön ja sijaisten palkkakuluista sairaalaosastoilla ja vanhainkotipalveluissa. Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut talousarviosuunnitelman mukainen, joten syitä palkkojen suureen ylitykseen näissä yksiköissä (51,4 % - 53,3 %) suhteessa tavoitetasoon 47,17 % selvitellään. Vastuualueen tulojen kertymä on saavuttamassa tavoitetason, joskin sotainvalidien palveluista saatavien korvausten lopullinen määrä on vaikeasti ennustettavissa. 12

14 Asiakaspalvelujen ostoissa kulut ovat pysyneet tasapainossa ja niiden kustannusseurantaa on tehostettu. Mikäli asumispalveluihin ei tule lisää lakisääteisiä ulkokuntaostoja, niiden kustannuskehitys säilyy vakaana. Muissa toimintakuluissa kokonaisuus pysyy budjetissa. Hoito- ja hoivatyön 2-3 vuorotyössä syntyvät palkkakustannukset ovat vastuualueen suurimpia kustannuseriä. Vakinaisten palkkojen kuluylitysten selvittely sairaala- ja vanhainkotipalveluissa jatkuu ja ylitystä tasoitetaan erilaisin keinoin loppuvuonna budjetin raameissa pysymiseksi. 13

15 Sivistysosasto Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta-Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 4000 Yhteispalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Peruskoulutus Tuotot , Kulut , Netto , Lukiokoulutus Tuotot , Kulut , Netto , Koululaisten iltapäivätoim. Tuotot , Kulut , Netto , Varhaiskasvatus Tuotot , Kulut , Netto , Vapaa-aikapalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Sivistysosasto yhteensä Tuotot , Kulut , Netto ,

16 Yhteispalvelut Tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Talousarvio (netto) ei ylity. Peruskoulutus Tulot ylittyvät yhteensä euroa siirtyvien hankerahoitusten ( ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvaustulojen ( ) takia. Menot ylittyvät yhteensä euroa hankemenojen takia ( ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvausmenojen ( ) takia. Menot kasvavat myös arvioitua suurempien OVTES-yleiskorotusten sekä Kuruun perustetun valmistavan opetuksen luokan takia. Lisäksi diagnoosin perusteella järjestettävän perusopetuksen oppilaiden määrä tulee syksyllä olemaan ennakoitua suurempi. Haaviston alueelle on myös muuttanut ennakoitua suurempi määrä 1.luokkalaisia ja Veittijärven koululle joudutaan perustumaan yksi opetusryhmä enemmän. Talousarvio (netto) ylittyy arvion mukaan euroa. Lukiokoulutus Tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Talousarvio (netto) ei ylity. Koululaisten iltapäivätoiminta Tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Talousarvio (netto) ei ylity. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tulot eivät kerry arvioidusti, koska tuloarviossa on huomioitu euroa asiakasmaksulain tuomia korotuksia päivähoitomaksuihin. Valtuusto päätti , ettei asiakasmaksujen mahdollisia korotuksia valmistella. Valtuuston päättämät päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajaaminen ja ryhmäkoon kasvattaminen on huomioitu talousarviossa siten, että menoja ei ollut lisätty kasvavasta 15

17 asiakasmäärästä huolimatta. Tulokertymää alentaa myös se, että ulkokuntalaisia on varhaiskasvatukseen sijoitettuna edellistä vuotta vähemmän. Lisäksi oman tuotannon lasten määrä on edelliseen vuoteen verrattuna laskenut, koska palvelutarpeen kasvu on tapahtunut palvelusetelituotannossa. Asiakasmaksutuloja lasta kohden tarkasteltaessa voidaan todeta, että tulokertymä on vuosittain laskenut. Tätä ei ole riittävästi huomioitu tulokertymää arvioitaessa. Em. asiasta kertoo myös se, että päivähoitomaksujen erääntyneet saatavat (2 kk eräpäivästä) ovat kasvaneet alkuvuoden eurosta euroon. Lisäksi varhaiskasvatuksen menoraami on kireä. Talousarvio (netto) ylittyy arvion mukaan euroa. Vapaa-aikapalvelut Tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Talousarvio (netto) ei ylity. 16

18 Tekniikka- ja ympäristöosasto Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta- Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 5030 Hallinto ja kehittäminen Tuotot , Kulut , Netto , Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot , Kulut , Netto , Tilapalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Rakennuttamispalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Ympäristölautakunta 0 0 Kulut , Netto , Tekninen osasto yhteensä Tuotot , Kulut , Netto ,

19 Hallinto ja kehittäminen Tulojen kertyminen on alle budjetoidun noin euroa. Palvelusihteereiden palkkamenot siirrettiin muutostalousarviossa yksiköihin, mutta tulot jäivät korjaamatta. Muutostalousarviossa ei yleensä ole käsitelty sisäisiä eriä. Tuo muutos on juuri tuon euroa. Kulujen osalta on tehty alkuvuoden virheellisten kirjausten korjaukset. On siirretty toimistohenkilöstön ja kunnallisteknisen suunnittelun palkkamenot oikeille kustannuspaikoille. Tämän jälkeen kulujen toteuma talousarvioon nähden on 48,1 prosenttia. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan. Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot ovat tässä vaiheessa vuotta hieman jäljessä talousarviosta, yhteensä noin euroa. Maa- ja vesialueiden vuokrat ovat toteutuneet etupainotteisesti kuten aiempinakin vuosina. Lisäksi on tullut pysyvien vastaavien kertaluonteista myyntivoittoa euroa. Metsänmyyntituloista on realisoitunut vasta noin euroa, kun budjetoitu summa on euroa. Nämä tuotot realisoituivat aiempinakin vuosina vasta loppuvuodesta Kulujen osalta toteuma on hieman puolen vuoden arvion. Toteuma on 46,1 prosenttia talousarviosta. Yhdyskuntateknisten palveluiden kulujen toteuma on kuitenkin myös aiempina vuosina toteutunut takapainotteisesti. Tarkalla taloudenpidolla pysytään kuitenkin talousarvion rajoissa. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan. Tilapalvelut Tulojen osalta tilapalveluiden vastuualue on suhteellisen hyvin budjetin edellyttämässä toteumassa. Ruokapalveluiden myyntituotot ovat hieman jäljessä nykyisestä laskentatavasta johtuen. Kulupuolella on myös noudatettu budjettikuria ja ollaan alle puolen vuoden edellyttämän toteuman. Toteuma on 45,5 18

20 prosenttia. Pitää kuitenkin muistaa, että kesäkuun energialaskut on kirjattu vasta heinäkuulle. Jätehuolto laskutetaan neljännesvuosittain ja kesäkuun loppuun mennessä on maksettu vasta ensimmäinen neljännes. Nämä hieman nostaa toteumaa, mutta ei kuitenkaan hälyttävästi. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan Rakennuttamispalvelut Tulojen osalta ei ole toteumaa kertynyt vielä kesäkuun loppuun mennessä. Tuloina on lähinnä rakennuttamispalveluiden valmistus omaan käyttöön sekä sisäinen tulo tilapalveluista. Kulujen toteuma on 47,4 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan Maankäyttö- ja Ympäristöpalvelut Vastuualueen tulot ovat toteutuneet arvioitua paremmin, ylitys on noin euroa. Kulut ovat toteutuneet hieman yläkanttiin eli noin euroa yli talousarvion tässä vaiheessa vuotta. Yhtenä syynä tähän on Pirkkalan kunnan arvioitua suurempi laskutus ympäristöterveydenhuollosta. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan Ympäristölautakunta Vastuualueella on ainoastaan lautakunnan kokouksista aiheutuneet kulut. Ensimmäisen neljänneksen kokouspalkkiot on maksettu huhtikuun lopussa ja toisen neljänneksen heinäkuun lopussa, joten niitä ei tässä raportoinnissa vielä näy. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan. 19

21 Ylöjärven Vesi liikelaitos Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta- Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 7000 Ylöjärven Vesi liikelaitos Tuotot , Kulut , Netto , Vahantajoen vesiosuuskunta Tuotot ***** 0 Kulut ***** 0 Netto ***** 0 0 Ylöjärven Vesi liikelaitos yhteensä Tuotot , Kulut , Netto , Tuottojen osalta talousarvio on toteutunut 51,0 prosenttisesti. Liittymismaksujen osalta toteuma on jo 90,2 prosenttia. Käyttömaksujen osalta toteuma on euroa alle budjetoidun, mutta summasta puuttuu vielä taseyksiköltä laskutettava osuus. Kulujen osalta vesiliikelaitoksen toteumat menevät vuosittain takapainotteisesti. Tähän mennessä toteuma on 44,5 prosenttia, mutta toteumasta puuttuu vielä kesäkuun jätevesimaksu Tampereelle. Tämä tulee olemaan noin euroa. Kun tämän huomioi, kokonaiskäyttö on noin 47,1 prosenttia eli aivan kohtuuden rajoissa tässä vaiheessa vuotta. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan. 20

22 Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta- Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 8000 Työterveyshuollon liikelaitos Tuotot , Kulut , Netto , Työterveyshuollon liikelaitos Viisari yhteensä Tuotot , Kulut , Netto , Tammi-kesäkuun 2016 tuotot ovat toteutuneet 54,8 % arvioidusta (puuttuu sisäiset tuotot n ) ja kulut 46,9 % arvioidusta. Toimintakate on 282,2 % arvioidusta. Toteuma näyttää hyvältä vuoteen 2015 nähden ja on siten asetettujen tavoitteiden mukainen. Viisarin organisaation muutos vuoden 2017 alussa ei ole vaikuttanut kesäkuuhun mennessä tuottotavoitteeseen. Muutoksen aiheuttamaa työkuormaa loppu vuodelle on hankala arvioida. Tilinpäätöksen toteutuminen talousarviosuunnitelman mukaisesti on tavoitteena. 21

23 Investoinnit 22

24 Investointiraportti Tammikuu-Kesäkuu 2016 Summatasot: Projekti Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 8160 Maa- ja vesialueet Tuotot Kulut ,9 Netto ,8 Talonrakennus 8342 Elokaari palvelukeskus Kulut ,3 Netto , Ryhmäkoti Fröökynän muutostyöt Kulut ,5 Netto , Siltatien päiväkoti Kulut ,0 Netto , Kyläsepän päiväkoti sanee Kulut ,9 Netto , Moision koulu saneeraus Kulut ,7 Netto , Metsäkylän koulu laajenn. II Kulut ,6 Netto , Metsäkylän koulu laajen.i Kulut ,3 Netto , Kurun yhtenäiskoulu Kulut ,0 Netto , Talonrak.kohdentamattomat mrah Kulut ,0 Netto ,0 Rakennukset yhteensä Kulut ,8 Netto ,8 23

25 Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% Kalusto 8810 Perusturvaosasto/kalusto Kulut ,7 Netto , Sivistysosasto/kalusto Kulut ,1 Netto , Tekninen osasto/kalustaminen Kulut ,0 Netto ,0 Kalusto yhteensä Tuotot Kulut ,4 Netto ,4 Liikenneväylät 9018 Räikäntien ympäristö Kulut ,4 Netto , Myllytanhuantie Kulut ,0 Netto , Linjatien alue/vehmaantie Kulut ,0 Netto , Linjana II Projekti Kulut ,0 Netto , Kivilähteen alue Kulut ,0 Netto , Mastontien kevyen liikent.väyl Kulut ,7 Netto , Myllytanhuan-Asemantien liitty Kulut ,2 Netto ,2 24

26 Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9035 Akselintanhua Kulut ,9 Netto , Tiikontanhua Kulut ,4 Netto , Keijärventien peruskorjaus Kulut ,0 Netto , Keijärventie keskusta Kulut ,3 Netto , Haavikon alue Kulut ,4 Netto , Vihattula Kuuratien raken Kulut ,6 Netto , Vasamakaaren alue Kulut ,0 Netto , Taksvärkkitie Kulut ,5 Netto , Mestarintie/Koreeniityntie Kulut ,6 Netto , Palstatien peruskorjaus Kulut ,4 Netto , Rantajätkäntien p-al. laajennu Kulut ,0 Netto , Aholan alue Kulut ,5 Netto , Aholan alue/eteläosa Kulut ,8 Netto ,8 25

27 Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9255 Työlänojan II vaihe Kulut ,2 Netto , Särkäntien alue Kulut ,0 Netto , Liikenneturvallisuus Kulut ,0 Netto , Kevyenliikenteenväylät Kulut ,0 Netto , Kohdentamattomat määrärah Kulut ,0 Netto , Katuval.pkorj urakoitu Kulut ,1 Netto , Päällystykset urakoitu Kulut ,0 Netto , Katuval.uudisrakent. Kulut ,5 Netto ,5 Liikenneväylät yhteensä Kulut ,2 Netto ,2 Yleiset alueet 9718 Maankaaatopaikan rakentaminen Kulut ,8 Netto , Haverin alueen pienparannukset Kulut ,8 Netto , Leikkikentät Kulut ,0 Netto , Kuruntien reunakiveys Kulut ,0 Netto ,0 26

28 Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9732 Räikän kenttä Kulut ,0 Netto , Maunussuon kuntor.wc ja koneha Kulut ,2 Netto , Mutalan matonpesupaikka Kulut ,5 Netto , Veittijärven ulkoilureitti Kulut ,0 Netto , Soppeenmäen kuntoreitti Kulut ,0 Netto , Soppeenharjun kenttä Kulut ,0 Netto ,0 Yleiset alueet yhteensä Kulut ,0 Netto , Osakkeiden ostot ja myynnit Kulut ***** Netto ***** Ylöjärven Vesi liikelaitos 9807 Saurion vedenottamo Kulut ,0 Netto , Vesi Räikäntien ympäristö Kulut ,0 Netto , Kivilähde radan varsi Kulut ,0 Netto ,0 27

29 Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9823 Vesijohtov.pk Vuorentausta Kulut ***** Netto ***** 9824 Vesij.uusi syöttölinja Sopp-Vu Kulut ***** Netto ***** 9826 Palstatien vesijohtosaneeraus Kulut ,0 Netto , Täihongantie vesij.saneeraus Kulut ,3 Netto , Työlänojan II vaihe Kulut ,4 Netto , Palstatie viem. saneeraus Kulut ,0 Netto , Vastamäen viemäriverkosto Kulut ,8 Netto , Vedenjakelun varmistus Kulut ***** Netto ***** 9879 Osuus hämeenkyrön puhdistamost Kulut ,7 Netto , Vesi Särkäntie Kulut ,0 Netto , Viemäriv. ja kaivojen saneerau Kulut ,0 Netto ,0 28

30 Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9890 Laitosten ja pumpp pkorj. Kulut ,3 Netto , Laitosautomatiikan rakenta Kulut ,0 Netto , Verkoston peruskorjaus Kulut ,6 Netto , Treen Seudun Keskuspuhdistamo Kulut ***** Netto ***** Ylöjärven Vesi liikelaitos yhteensä Kulut ,6 Netto ,6 Investoinnit yhteensä Kulut ,0 Netto ,0 29

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti

Talouden seurantaraportti Talouden seurantaraportti 31.10.2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 www.ylojarvi.fi Tilinpäätösennuste Tilinpäätösennuste on muodostettu osastojen esittämien arvioiden perusteella. Tästä syystä raportissa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot