Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat"

Transkriptio

1 Invalidiliitto

2 SISÄLTÖ Alkusanat 3 Järjestö- ja vaikuttamistoiminta 6 Palvelutoiminta 10 Viestintä 16 Varainhankinta 16 IT-lehti 16 Asumispalvelut 17 Inva-apuväline 17 Yhteystiedot 18

3 Invalidiliitto on vuonna 1938 perustettu tuki- ja liikuntaelinvammaisten valtakunnallinen edunvalvonnan ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Liittoon kuuluu 165 jäsenyhdistystä, joissa on henkilöjäsentä. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa tuki- tai liikuntaelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. Liiton perusarvot ovat ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus ja oikeudenmukaisuus. Invalidiliitolla on useita erilaisia kehittämishankkeita, joista merkittävin on ollut vuonna 2007 Helsingin Ruskeasuolle rakennettu esteetön toimitalo. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat paremmin vammaisten toimimista työyhteisössä. Samalla on luotu sellainen malli työympäristöstä, joka soveltuu yleisesti toimistosuunnittelun referenssiksi ja joka samalla poistaa vammaisten työllistymisen esteitä. Esteettömäksi rakennetussa toimitalossa on kaikkien hyvä työskennellä. 3

4

5 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Invalidiliitto ry:n säännöt Liittovaltuuston linjaukset YK:n vammaisia ihmisiä koskeva yleissopimus PÄÄTTÄVÄT ELIMET Liiton päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto, jossa on 56 jäsentä. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Vaali toimitetaan postiäänestyksenä. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja (liiton puheenjohtaja), kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. TALOUS Invalidiliiton järjestötoiminnan rahoitus perustuu pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämiin avustuksiin sekä yritysten ja yksityishenkilöiden tukeen. Palvelutoiminnan tuotoilla katetaan siitä aiheutuneet kustannukset. Tuotot koostuvat kunnilta, sairaanhoitopiireiltä, Kansaneläkelaitokselta sekä vakuutusyhtiöiltä saaduista palvelumaksuista. TUOTOT Kuntoutuspalvelut 42 % Omaisuuden myynti 8,8 % Avustukset 4,2 % Vuokratuotot 5,8 % Varainhankinta 5 % Asumispalvelut 34,2 %

6 JÄRJESTÖ- JA VAIKUTTAMISTOIMINTA Järjestötyö Järjestötyön toiminta-ajatus on vammaisten ihmisten täysivaltaistuminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen. Tehtäviä ovat mm. yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jäsenyhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen, aluetoiminta, koulutus ja neuvonta. Järjestötyötä organisoidaan Invalidiliiton järjestö- ja vaikuttamistoimintaosastolla. Invalidiliitossa on 165 jäsenyhdistystä, joissa on henkilöjäsentä. Aluetoiminta Aluetoiminnalla tehostetaan vammaisten ihmisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista alueella toimivien jäsenyhdistysten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla tuetaan alueen yhteistä jäsentoimintaa. Aluetoiminnan keinoja ovat verkostoituminen, keskustelufoorumit, koulutus, tiedotus ja yhteiset vapaa-ajan toiminnot. Maa on jaettu kahdeksaan suomenkieliseen ja kahteen ruotsinkieliseen alueeseen. Jäsenyhdistykset Jäsenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma, tai alle 15-vuotiaan liikuntavammaisen lapsen holhooja. Jäsenyhdistyksen tarkoituksena on: toimia pysyvästi vammautuneiden henkilöiden yhdyssiteenä edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina ja täysivaltaisina kansalaisina edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ylläpitää ja kehittää vammaisten henkilöiden toimintakykyä Jäsenyhdistys tarjoaa: neuvoa ja koulutusta kulttuuria ja harrastusmahdollisuuksia liikuntaa ja virkistystä yhdessäoloa ja vertaistukea matkoja ja retkiä jäsenetuja IT-lehden Liiton jäsenyhdistykset kuuluvat myös Suomen Invalidien Urheiluliittoon (SIU). Järjestökoulutus Invalidiliiton järjestökoulutuksen tavoitteena on jäsenistön elämän laadun parantaminen, tietoisuuden lisääminen sekä järjestön toimintavalmiuksien ylläpitäminen ja uudistaminen. Invalidiliiton jäsenille ja muille kiinnostuneille tarjotaan alueellisia koulutuspäiviä sekä valtakunnallisia kursseja, seminaareja ja neuvottelupäiviä. Osa seminaareista on suunnattu ammattilaisille ja päättäjille. 6

7 7

8 8

9 Nuorisotyö Invalidiliitto on myös liikuntavammaisten nuorten vaikuttamis-, palvelu- ja yhdessäolojärjestö. Tavoitteena on saada nuoret mahdollisimman varhain toimimaan omien oikeuksiensa puolesta. Invalidiliiton nuorisotyön kehittämisestä, toteuttamisesta ja koordinoinnista vastaa nuorisotyöryhmä INTO. Nuorisotyön oleellisena osana ovat nuorten kurssit ja tapaamiset, joissa nuoret voivat viihtyä ja vaihtaa mielipiteitä keskenään ja joissa heille selkeytetään vaikuttamistoiminnan tärkeys ja järjestötoiminnan tavoitteet. INTO tekee tiivistä yhteistyötä muiden vammais- ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Suomen Invalidien Urheiluliitto on liiton nuorisotyölle luonnollinen yhteistyökumppani. Yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa toteutetaan mm. Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmässä (VNY). Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden liikuntavammaisjärjestön (Invalidiliitto, Lihastautiliitto, MS-liitto, CP-liitto ja Reumaliitto) yhteistyöhanke. Seitissä nuoret ovat toiminnan suunnittelijoita ja toteuttajia. Lisätietoja: Invalidiliiton nuoret toimivat aktiivisesti myös Allianssissa. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön edunvalvoja. Vaikuttamistoiminta Invalidiliitto vaikuttaa vammaisia ihmisiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Liitto tuo esille vammaisille ihmisille tärkeitä asioita sekä tiedottaa vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten oikeuksista. Vaikuttamistoiminnan painopistealueita: perus- ja vammaispalvelujen turvaaminen vammaisten ihmisten oikeus koulutukseen, työhön ja kohtuulliseen toimeentuloon Vertaistukitoiminta Vertaistukitoiminta on Invalidiliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan peruspilareita. Vertaistukitoiminnassa vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä ovat valmiita auttamaan ja tukemaan muita omien kokemustensa pohjalta. Vertaistuki on aina vapaaehtoista, vastavuoroista ja maksutonta. Kansainvälinen toiminta Invalidiliiton kansainvälistä työtä on vaikuttaa kansainväliseen vammaispolitiikkaan ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden edistämiseksi Euroopassa ja muualla maailmassa tiedottaa ajankohtaisista kansainvälisistä vammaispoliittisista asioista jäsenistölle toimia aktiivisesti kansainvälisissä vammaisjärjestöissä osallistua eurooppalaisiin toimintaverkkoihin, yhteisöaloitteisiin ja toimintaohjelmiin olla mukana kehitysyhteistyöprojekteissa Kaakkois-Afrikan alueella edistää liiton jäsenyhdistysten kansainvälistymistä.

10 PALVELUTOIMINTA Käpylän kuntoutuskeskus Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen tehtävänä on julkista palvelujärjestelmää tukevien kuntoutuspalvelujen tuottaminen henkilöille, joilla on tapaturmainen tai sairausperäinen selkäydin- tai aivovaurio. Kuntoutuspalveluita ovat yksilölliset kuntoutusjaksot, kuntoutuskurssit ja -ohjelmat sekä polikliiniset palvelut. Palvelujen ja osaamisen perusta on toiminta, jossa keskeinen osa on neurologisesti vammaisen henkilön erityiskysymysten tuntemus ja moniammatillinen kuntoutus. Kuntoutuskeskuksessa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti kuntoutusmenetelmiä, tehdään tutkimustyötä sekä seurataan alan viimeisintä tutkimustietoa. Henkilöstöön kuuluu fysiatrian ja neurologian erikoislääkäreitä, sairaanhoitajia, perushoitajia, fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja, psykologeja, neuropsykologeja, sosiaalityöntekijöitä, kuntohoitajia, liikunnanohjaajia, työterapeutteja, vapaa-ajanohjaajia, vertaiskuntouttajia ja tukipalveluhenkilökuntaa. Kuntoutuskeskus on toiminut vuodesta 2002 alkaen uusissa esteettömissä toimitiloissa Synapsia-rakennuksessa. Käytössä on 75 kuntoutuspaikkaa. Osassa huoneita on ympäristönhallintalaitteet. Lahden kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus tuottaa ja kehittää sellaisia kuntoutuspalveluja, jotka tukevat vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään elämään koti- ja asuinympäristössään tasaarvoisina ja itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä. Lahden kuntoutuskeskus on valtakunnallinen kuntoutuspalvelujen tuottaja. Palveluvalikoima kattaa ihmisen koko elämänkaaren. Tarjonnasta löytyy kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, yksilöllistä kuntoutusta, tilapäishoitoa, avokuntoutusta sekä lomatoimintaa. Kuntoutuspalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavat moniammatilliset kuntoutustiimit. Erityisosaamisen alueet ovat vaikeasti vammaisten, perheiden ja harvinaisiin tuki- ja liikuntaelinvammaryhmiin kuuluvien kokonaisvaltainen kuntoutus. Kuntoutujien perustarpeista huolehditaan kuntouttavan ja ohjaavan avustamisen keinoin, mikä mahdollistaa osallistumisen kaikkeen toimintaan turvallisesti. Esteettömät ja hallittavissa olevat tilat, uusimmat välineet ja helppokulkuinen ympäristö mahdollistavat kuntoutujan itsenäisen toimimisen. Harvinaiset-yksikkö Lahden kuntoutuskeskuksessa toimii Invalidiliiton valtakunnallinen harvinaisille tuki- tai liikuntaelinvamma- ja sairausryhmille tarkoitettu keskus, Harvinaiset-yksikkö. Yksikkö toimii osana valtakunnallista Harvinaisetverkostoa, johon kuuluu kymmenen erityisalueen yksikköä eri järjestöistä. Harvinaisilla vammoilla ja sairauksilla tarkoitetaan niitä sairauksia, joiden esiintyvyys on enintään 100 miljoonaa asukasta kohden. Harvinaiset-verkoston toiminnan kohderyhminä ovat erityisesti sellaiset vammat ja sairaudet, jotka aiheuttavat pysyviä haittoja monissa arkielämän toiminnoissa. Invalidiliiton Harvinaiset-yksiköstä saa neuvontaa ja ohjausta, diagnoosioppaita, Harava-lehteä sekä ensitietoaineistoa. Yksikkö järjestää ajankohtaistapahtumia, teemapäiviä, seminaareja sekä vertais- ja tukitoimintaa harvinaista sairautta sairastaville, heidän perheilleen, asiantuntijoille ja palvelujärjestelmille. Yksikkö antaa asiantuntemustaan kuntoutuskeskuksen järjestämille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille. Yksikkö tekee myös yhteistyötä harvinaisten diagnoosiryhmien eri organisaatioiden kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. 10

11 11

12 Lapin kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus toimii alueellaan moniammatillista osaamista vaativien kuntoutuspalvelujen tuottajana ja osaajana. Kuntoutuskeskus tuottaa ennen kaikkea Lapin läänin alueen tarvitsemia kuntoutusja asiantuntijapalveluja ja kehittää niitä alueen tarpeen mukaisesti. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat mm. sairastumisen/vammautumisen jälkeinen akuuttivaiheen kuntoutus sekä sen jälkeinen toimintakykyä ylläpitävä lääkinnällinen kuntoutus, sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit, ikäihmisten kuntoutus ja työikäisten ammatilliset kuntoutuspalvelut. Kuntoutustoiminnan sisällöissä korostuu kokemuksellisuuden kautta oppiminen sekä kuntoutujan voimaantumista tukeva kuntoutusote. Kuntoutusohjaus Invalidiliiton kuntoutusohjaajien tehtäviin kuuluu liikuntavammaisten henkilöiden itsenäisten toimintamahdollisuuksien tukeminen jokapäiväisessä elämässä. Työssä ovat keskeisiä kotikäynnit, joiden tarkoituksena on vammaisen henkilön ja hänen perheensä kokonaistilanteen, avun ja palvelutarpeen arviointi. Kuntoutusohjauspalvelut ovat maksuttomia. Liitolla on kuntoutusohjaajia neljässä sairaanhoitopiirissä: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Järvenpään koulutuskeskus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos. Koulutuskeskus tarjoaa erityistä tukea tarvitseville ammatillista peruskoulutusta ja lisäkoulutusta tekniikan ja liikenteen, kulttuurin, luonnontieteiden ja liiketalouden ja hallinnon koulutusaloilla. Koulutuskeskus järjestää myös eri tavoin suuntautunutta ammatillisiin opintoihin valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa opetusta ja ohjausta. Koulutuskeskuksen tarjoama koulutus, kuntoutus- ja tukipalvelut ja opiskelumuodot sopivat erityisesti tukitai liikuntaelinvammaisille sekä myös muille erityisopetuksen tai erityisolosuhteiden tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma. Koulutuskeskuksen toiminta perustuu ajatukseen kaikille yhdenvertaisista toiminta- ja osallistumismahdollisuuksista opiskelussa, työelämässä ja itsenäisessä elämässä. Järvenpään koulutuskeskus toimii myös erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskuksena, joka järjestää ja tarjoaa asiantuntijapalveluja, kuten koulutuskokeiluja, asiantuntijaluentoja, konsultaatiota ja ohjausta erityisopetukseen liittyvissä asioissa. 12

13 Avustajakoiratoiminta Invalidiliitolla on ollut avustajakoiratoimintaa vuodesta 1994 alkaen. Avustajakoira on tarkoitettu aktiiviselle, koirista pitävälle liikuntavammaiselle henkilölle. Raha-automaattiyhdistyksen tuella koulutettavat avustajakoirat luovutetaan uusille haltijoille maksutta. Vain koirien ylläpito jää haltijan maksettavaksi. 13

14 14

15 SEESAM Työhönvalmennus ja SEESAM Työtoiminta SEESAM Työhönvalmennus on Invalidiliiton ammatillisen kuntoutuksen yksikkö. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kuntoutusta tarvitsevat tuki- tai liikuntaelinvammaiset, joiden elämänhallintaa ja integroitumista työelämään tuetaan työhönvalmennuksen keinoin. SEESAM Työhönvalmennus järjestää työhönvalmennusta myös muille erityistä tukea tarvitseville työelämään suuntautuneille henkilöille, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille ja pitkäaikaistyöttömille. SEESAM Työtoiminta on Invalidiliiton työtoimintaan keskittyvä yksikkö, jossa toimii kaksi osastoa, SEESAM Palvelut ja SEESAM Tuotanto. SEESAM Palvelut sisältävät kokoonpano-, pakkaus-, postitus-, monistusja tulostuspalvelut sekä kaiverrus- ja muovintaivutuspalvelut. SEESAM Tuotanto on muovisaumausosasto, joka valmistaa eri tyyppisiä kansioita, heijastimia, muovitaskuja ja -koteloita sekä muita muovisaumaustuotteita yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. SEESAM Työtoiminta toimii tiiviissä yhteistyössä SEESAM Työhönvalmennuksen kanssa tarjoten kuntoutujille ja työkokeilijoille monimuotoista työharjoittelua ja työkokeilua tavoitteenaan valmentaa mahdollisimman moni kuntoutuja työelämään. Kuntoutus- ja työklinikat Työklinikoiden tehtävänä on tutkia vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työkykyä ja edistää heidän selviytymistään työelämässä ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Invalidiliitolla on kuntoutus- ja työklinikat Jyväskylässä ja Kuopiossa sekä työkokeiluyksikkö Lapin kuntoutuskeskuksessa. Kaikki työklinikat järjestävät myös työhönvalmennusta. Yksiköt tuottavat myös kurssimuotoista ammatillista kuntoutusta. Invalidiliiton Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka Invalidiliiton Kuopion kuntoutus- ja työklinikka Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus, työkokeiluyksikkö 15

16 Viestintä Invalidiliiton verkkosivuilta kävijä saa tietoa mm. liikuntavammaisuudesta ja Invalidiliiton monipuolisesta toiminnasta ja palveluista. Vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin saa apua asiantuntija vastaa -palstalta. Liiton tuottamia julkaisuja voi tilata myös verkkosivujen kautta. Liitto toteuttaa vuosittain useita viestintäkampanjoita, mm. talviliukastumisten sekä pyöräily- ja moottoripyöräilyonnettomuuksien torjumiseksi. Kampanjoiden tueksi valmistetaan tiedotusmateriaalia ja verkkosivuja, ja kampanjat näkyvät erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Varainhankinta Invalidiliiton toimintaa on sen perustamisesta lähtien tuettu yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksin. Liitto järjestää vuosittain lukuisia suoramarkkinointi- ja puhelinkeräyksiä. Invalidiliiton toimintaa voi myös tukea ostamalla tukituotteita nettikaupasta (www.invapuoti.fi). Varainhankinta jakautuu keräysluvan alaiseen toimintaan ja Invalidiliiton kokonaan omistaman Invatieto Oy:n toteuttamaan tuotemyyntiin. IT-lehti IT-lehti (Invalidityö) on Invalidiliiton jäsenlehti ja Suomen johtava vammaisalan erikoisaikakauslehti. IT on 10 kertaa vuodessa ilmestyvä 80-sivuinen jämäkkä tietopaketti jokaiselle liikuntavammaiselle, omaisille ja alan ammattilaisille. Asia-artikkeleiden ohessa tarjotaan henkilökuvia ja virkistystä. IT-lehti palvelee myös Internetissä osoitteessa Näkövammaisia ja heikkonäköisiä varten lehti ilmestyy äänilehtenä. 16

17 INVALIDILIITON ASUMISPALVELUT OY Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on valtakunnallinen palvelujentuottaja, joka tuottaa ja kehittää laadukkaita vammaisten ihmisten asumispalveluja sekä vammaisten itsenäistä asumista ja elämää tukevia tukipalveluja. Eri puolilla maata sijaitsevissa asumispalveluyksiköissä toteutuu avustaminen niin, että asukkaiden toimiva arki sujuu mahdollisimman hyvin. Asukkailla on mahdollisuus ateria- ja saunapalveluihin sekä yhteisten tilojen käyttöön. Avustajapalvelut ovat saatavissa ympäri vuorokauden. Lisäksi tarjotaan asumiskokeilua, päivätoimintaa, lomitustoimintaa ja muita asumisen tukipalveluja. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy käyttää tuotenimeä Validia-palvelut. Validia-palvelut Iisalmen Validia-palvelut Joensuun Validia-palvelut Jyväskylän Validia-palvelut Kajaanin Validia-palvelut Kokkolan Validia-palvelut Kuopion Validia-palvelut Kuusankosken Validia-palvelut Lahden Validia-palvelut Mikkelin Validia-palvelut Oulun Validia-palvelut Porin Validia-palvelut Pääkaupunkiseudun Validia-palvelut Rovaniemen Validia-palvelut Tampereen Validia-palvelut Turun Validia-palvelut Vaasan Validia-palvelut INVA-APUVÄLINE OY Inva-apuväline Oy myy apuvälineitä liikkumisen, asumisen ja päivittäisten toimien helpottamiseen. Tuotevalikoima palvelee apuvälineiden tarvitsijoita lapsesta ikäihmiseen. Yritys tuo maahan maailman johtavien valmistajien tuotteita. Palveluun kuuluu myös apuvälineiden huolto sekä niiden muutostyöt yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy ja Inva-apuväline Oy ovat osa Invalidiliitto-konsernia. 17

18 KESKUSTOIMISTO Invalidiliitto ry Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Toimitusjohtaja Raimo Lindberg Talousjohtaja Juha Kotikangas Järjestö- ja vaikuttamistoimintaosasto Järjestöpäällikkö Marja Pihnala Kuntoutusosasto Kuntoutuspäällikkö Heidi Lindberg Kuntoutusohjauksen yhteyshenkilö Hélène Stjernschantz Viestintäosasto Viestintäpäällikkö Sinikka Rantala Varainhankintaosasto Keräyspäällikkö Petri Äikiä KUNTOUTUSYKSIKÖT Käpylän kuntoutuskeskus Nordenskiöldinkatu 18 B Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Lapin kuntoutuskeskus Porokatu Rovaniemi Puh. (016) Faksi (016) Lahden kuntoutuskeskus Launeenkatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Järvenpään koulutuskeskus Mannilantie 27-29, PL Järvenpää Puh. (09) Faksi (09) SEESAM Työhönvalmennus Kumpulantie 1 A Helsinki Puh Faksi (09) SEESAM Työtoiminta Puh. (09) Faksi (09) Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka Varikontie Jyväskylä Puh. (014) Faksi (014) Kuopion kuntoutus- ja työklinikka Puijonkatu 19 B 4 krs Kuopio Puh. (017) Faksi (017) TYTÄRYHTIÖT Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Mannerheimintie 107, Helsinki Puh. / vaihde (09) Toimitusjohtaja Risto Hämäläinen YKSIKÖT Iisalmen Validia-palvelut Kirkonsalmentie Iisalmi Puh. (017) Faksi (017) Joensuun Validia-palvelut Merimiehenkatu Joensuu Puh. (013) Faksi (013) Jyväskylän Validia-palvelut Rusokinkatu Jyväskylä Puh. (014) Faksi (014) Laskentaosasto Laskentapäällikkö Kim Alm Kiinteistöosasto Kiinteistöpäällikkö Toimi Niesniemi Järvenpään Kuntoinva Mannilantie Järvenpää Puh. (09) Kajaanin Validia-palvelut Kasakankuja Kajaani Puh. (08) Faksi (08) Kokkolan Validia-palvelut Henkilöstöpäällikkö Katriina Larvamo Kehittämiskoordinaattori Tuija Mäkelä Metsonkuja Kokkola Puh. (06) Faksi (06)

19 Kuopion Validia-palvelut Savonkatu Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Päiväkeskus Tiihottarentie Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Kuusankosken Validia-palvelut Itäinen Linjapuisto Kuusankoski Puh. (05) Faksi (05) Lahden Validia-palvelut Heinäkatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Mikkelin Validia-palvelut Kiiskinmäenkatu Mikkeli Puh. (015) Faksi (015) Oulun Validia-palvelut Kaislatie 1 A Oulu Puh. (08) Faksi (08) Porin Validia-palvelut Uusikoivistontie Pori Puh. (02) Faksi (02) Pääkaupunkiseudun Validia-palvelut Puh. (09) Faksi (09) Porslahden Portti Ruusuhelmenkatu Helsinki Käpylä Kimmontie 5 b Helsinki Kauklahti Klippinkitie Espoo Rovaniemen Validia-palvelut Pohjolankatu Rovaniemi Puh. (016) Faksi (016) Tampereen Validia-palvelut Insinöörinkatu Tampere Puh. (03) Faksi (03) Turun Validia-palvelut Hippoksentie Turku Puh. (02) Faksi (02) Vaasan Validia-palvelut Käsityöläiskatu Vaasa Puh. (06) Faksi (06) Invatieto Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Inva-apuväline Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Medimaster Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Kuulo-Inva Oy Kumpulantie 7 A, Helsinki Puh. (09) Faksi (09)

20 Invalidiliiton asiantuntijat ja koulutetut vapaaehtoiset vastaavat vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin numerossa ma ti ke to Invalidiliitto ry / Invalidförbundet rf Mannerheimintie 107 / Mannerheimvägen 107, FIN Helsinki / Helsingfors, Finland Puh. / Tel , faksi / telefax

Toimintayksiköt. Keskustoimisto. Kuntoutuslaitokset. Ammattikoulutus. Lahden kuntoutuskeskus. Invalidiliitto ry. Käpylän kuntoutuskeskus

Toimintayksiköt. Keskustoimisto. Kuntoutuslaitokset. Ammattikoulutus. Lahden kuntoutuskeskus. Invalidiliitto ry. Käpylän kuntoutuskeskus Toimintayksiköt Keskustoimisto Invalidiliitto ry Perustettu v. 1938 Puh. (09) 613 191 Telefax (09) 146 1443 http://www.invalidiliitto.fi e-mail: fmd@invalidiliitto.fi Toimitusjohtaja Raimo Lindberg Talousjohtaja

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

YHDESSÄ KOHTI YHDENVERTAISTA JA ESTEETÖNTÄ SUOMEA. Marraskuu 2016

YHDESSÄ KOHTI YHDENVERTAISTA JA ESTEETÖNTÄ SUOMEA. Marraskuu 2016 YHDESSÄ KOHTI YHDENVERTAISTA JA ESTEETÖNTÄ SUOMEA Marraskuu 2016 Mitä invalidiliiton strategia tarkoittaa jäsenyhdistysten toiminnassa? Invalidiliiton strategiaan on kirjoitettu koko Invalidiliitolle yhteinen

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammaliiton toimintaan kuuluu muun muassa Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki Tiedotus ja Aivoitus-lehden julkaiseminen Aivovammoihin liittyvä koulutus Aivovammaliitto

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaisten oppijoidenliitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Valtakunnallinen oppimisvaikeuksisten

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Vammaisjärjestöt. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi)

Vammaisjärjestöt. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi) Vammaisjärjestöt Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi) Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja kuntoutumisen eri vaiheissa oleville lapsille perheineen. Koulutus-

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun

Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun 22.1.2015 Invalidiliiton Kuntoutus Oy Validia Kuntoutus Lahti Kehittämispäällikkö Hely Streng hely.streng@validia.fi Validia Kuntoutus Lahti

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 27.11.2012 Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, jonka tehtävänä on lisätä

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille 2016 2017 Toteutussuunnitelma Johdanto Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen merkittävä toimintamuoto on liikkuvat kuntoutuspalvelut. Ne muodostavat sisällöllisesti

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Tiedon ja valtaistumisen kautta hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kohentamiseen

Tiedon ja valtaistumisen kautta hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kohentamiseen CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 Osaprojekti CP-vamma ja ikääntyminen Toimintakyvyn laaja-alainen tukeminen ikävuosien karttuessa Tiedon ja valtaistumisen

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa

NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa NYT! Mitä uuttaa Kelan kuntoutuksessa 2.12.15 Kelan kuntoutuksen tavoitteet Oikea-aikainen kuntoutus Vaikuttavat kuntoutustoimenpiteet Kuntoutujan tukeminen elämäntilanteen edellyttämällä tavalla 2 Seuraavaksi

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen koulutustarjonta v. 2012

Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen koulutustarjonta v. 2012 Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen koulutustarjonta v. 2012 Koulutuskalenteri Käpylän kuntoutuskeskuksessa tapahtuvasta koulutuksesta. Lisäksi räätälöimme koulutuspaketteja sairaaloihin, kuntoutuskeskuksiin

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ KUNTOUDU KAUPUNGISSA Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2016 Sisällys Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen 3 Tietoa meistä 4 Ohjeet hakijalle 6 Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus 9 Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot