Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat"

Transkriptio

1 Invalidiliitto

2 SISÄLTÖ Alkusanat 3 Järjestö- ja vaikuttamistoiminta 6 Palvelutoiminta 10 Viestintä 16 Varainhankinta 16 IT-lehti 16 Asumispalvelut 17 Inva-apuväline 17 Yhteystiedot 18

3 Invalidiliitto on vuonna 1938 perustettu tuki- ja liikuntaelinvammaisten valtakunnallinen edunvalvonnan ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Liittoon kuuluu 165 jäsenyhdistystä, joissa on henkilöjäsentä. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa tuki- tai liikuntaelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. Liiton perusarvot ovat ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus ja oikeudenmukaisuus. Invalidiliitolla on useita erilaisia kehittämishankkeita, joista merkittävin on ollut vuonna 2007 Helsingin Ruskeasuolle rakennettu esteetön toimitalo. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat paremmin vammaisten toimimista työyhteisössä. Samalla on luotu sellainen malli työympäristöstä, joka soveltuu yleisesti toimistosuunnittelun referenssiksi ja joka samalla poistaa vammaisten työllistymisen esteitä. Esteettömäksi rakennetussa toimitalossa on kaikkien hyvä työskennellä. 3

4

5 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Invalidiliitto ry:n säännöt Liittovaltuuston linjaukset YK:n vammaisia ihmisiä koskeva yleissopimus PÄÄTTÄVÄT ELIMET Liiton päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto, jossa on 56 jäsentä. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Vaali toimitetaan postiäänestyksenä. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja (liiton puheenjohtaja), kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. TALOUS Invalidiliiton järjestötoiminnan rahoitus perustuu pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämiin avustuksiin sekä yritysten ja yksityishenkilöiden tukeen. Palvelutoiminnan tuotoilla katetaan siitä aiheutuneet kustannukset. Tuotot koostuvat kunnilta, sairaanhoitopiireiltä, Kansaneläkelaitokselta sekä vakuutusyhtiöiltä saaduista palvelumaksuista. TUOTOT Kuntoutuspalvelut 42 % Omaisuuden myynti 8,8 % Avustukset 4,2 % Vuokratuotot 5,8 % Varainhankinta 5 % Asumispalvelut 34,2 %

6 JÄRJESTÖ- JA VAIKUTTAMISTOIMINTA Järjestötyö Järjestötyön toiminta-ajatus on vammaisten ihmisten täysivaltaistuminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen. Tehtäviä ovat mm. yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jäsenyhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen, aluetoiminta, koulutus ja neuvonta. Järjestötyötä organisoidaan Invalidiliiton järjestö- ja vaikuttamistoimintaosastolla. Invalidiliitossa on 165 jäsenyhdistystä, joissa on henkilöjäsentä. Aluetoiminta Aluetoiminnalla tehostetaan vammaisten ihmisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista alueella toimivien jäsenyhdistysten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla tuetaan alueen yhteistä jäsentoimintaa. Aluetoiminnan keinoja ovat verkostoituminen, keskustelufoorumit, koulutus, tiedotus ja yhteiset vapaa-ajan toiminnot. Maa on jaettu kahdeksaan suomenkieliseen ja kahteen ruotsinkieliseen alueeseen. Jäsenyhdistykset Jäsenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma, tai alle 15-vuotiaan liikuntavammaisen lapsen holhooja. Jäsenyhdistyksen tarkoituksena on: toimia pysyvästi vammautuneiden henkilöiden yhdyssiteenä edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina ja täysivaltaisina kansalaisina edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ylläpitää ja kehittää vammaisten henkilöiden toimintakykyä Jäsenyhdistys tarjoaa: neuvoa ja koulutusta kulttuuria ja harrastusmahdollisuuksia liikuntaa ja virkistystä yhdessäoloa ja vertaistukea matkoja ja retkiä jäsenetuja IT-lehden Liiton jäsenyhdistykset kuuluvat myös Suomen Invalidien Urheiluliittoon (SIU). Järjestökoulutus Invalidiliiton järjestökoulutuksen tavoitteena on jäsenistön elämän laadun parantaminen, tietoisuuden lisääminen sekä järjestön toimintavalmiuksien ylläpitäminen ja uudistaminen. Invalidiliiton jäsenille ja muille kiinnostuneille tarjotaan alueellisia koulutuspäiviä sekä valtakunnallisia kursseja, seminaareja ja neuvottelupäiviä. Osa seminaareista on suunnattu ammattilaisille ja päättäjille. 6

7 7

8 8

9 Nuorisotyö Invalidiliitto on myös liikuntavammaisten nuorten vaikuttamis-, palvelu- ja yhdessäolojärjestö. Tavoitteena on saada nuoret mahdollisimman varhain toimimaan omien oikeuksiensa puolesta. Invalidiliiton nuorisotyön kehittämisestä, toteuttamisesta ja koordinoinnista vastaa nuorisotyöryhmä INTO. Nuorisotyön oleellisena osana ovat nuorten kurssit ja tapaamiset, joissa nuoret voivat viihtyä ja vaihtaa mielipiteitä keskenään ja joissa heille selkeytetään vaikuttamistoiminnan tärkeys ja järjestötoiminnan tavoitteet. INTO tekee tiivistä yhteistyötä muiden vammais- ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Suomen Invalidien Urheiluliitto on liiton nuorisotyölle luonnollinen yhteistyökumppani. Yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa toteutetaan mm. Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmässä (VNY). Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden liikuntavammaisjärjestön (Invalidiliitto, Lihastautiliitto, MS-liitto, CP-liitto ja Reumaliitto) yhteistyöhanke. Seitissä nuoret ovat toiminnan suunnittelijoita ja toteuttajia. Lisätietoja: Invalidiliiton nuoret toimivat aktiivisesti myös Allianssissa. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön edunvalvoja. Vaikuttamistoiminta Invalidiliitto vaikuttaa vammaisia ihmisiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Liitto tuo esille vammaisille ihmisille tärkeitä asioita sekä tiedottaa vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten oikeuksista. Vaikuttamistoiminnan painopistealueita: perus- ja vammaispalvelujen turvaaminen vammaisten ihmisten oikeus koulutukseen, työhön ja kohtuulliseen toimeentuloon Vertaistukitoiminta Vertaistukitoiminta on Invalidiliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan peruspilareita. Vertaistukitoiminnassa vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä ovat valmiita auttamaan ja tukemaan muita omien kokemustensa pohjalta. Vertaistuki on aina vapaaehtoista, vastavuoroista ja maksutonta. Kansainvälinen toiminta Invalidiliiton kansainvälistä työtä on vaikuttaa kansainväliseen vammaispolitiikkaan ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden edistämiseksi Euroopassa ja muualla maailmassa tiedottaa ajankohtaisista kansainvälisistä vammaispoliittisista asioista jäsenistölle toimia aktiivisesti kansainvälisissä vammaisjärjestöissä osallistua eurooppalaisiin toimintaverkkoihin, yhteisöaloitteisiin ja toimintaohjelmiin olla mukana kehitysyhteistyöprojekteissa Kaakkois-Afrikan alueella edistää liiton jäsenyhdistysten kansainvälistymistä.

10 PALVELUTOIMINTA Käpylän kuntoutuskeskus Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen tehtävänä on julkista palvelujärjestelmää tukevien kuntoutuspalvelujen tuottaminen henkilöille, joilla on tapaturmainen tai sairausperäinen selkäydin- tai aivovaurio. Kuntoutuspalveluita ovat yksilölliset kuntoutusjaksot, kuntoutuskurssit ja -ohjelmat sekä polikliiniset palvelut. Palvelujen ja osaamisen perusta on toiminta, jossa keskeinen osa on neurologisesti vammaisen henkilön erityiskysymysten tuntemus ja moniammatillinen kuntoutus. Kuntoutuskeskuksessa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti kuntoutusmenetelmiä, tehdään tutkimustyötä sekä seurataan alan viimeisintä tutkimustietoa. Henkilöstöön kuuluu fysiatrian ja neurologian erikoislääkäreitä, sairaanhoitajia, perushoitajia, fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja, psykologeja, neuropsykologeja, sosiaalityöntekijöitä, kuntohoitajia, liikunnanohjaajia, työterapeutteja, vapaa-ajanohjaajia, vertaiskuntouttajia ja tukipalveluhenkilökuntaa. Kuntoutuskeskus on toiminut vuodesta 2002 alkaen uusissa esteettömissä toimitiloissa Synapsia-rakennuksessa. Käytössä on 75 kuntoutuspaikkaa. Osassa huoneita on ympäristönhallintalaitteet. Lahden kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus tuottaa ja kehittää sellaisia kuntoutuspalveluja, jotka tukevat vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään elämään koti- ja asuinympäristössään tasaarvoisina ja itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä. Lahden kuntoutuskeskus on valtakunnallinen kuntoutuspalvelujen tuottaja. Palveluvalikoima kattaa ihmisen koko elämänkaaren. Tarjonnasta löytyy kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, yksilöllistä kuntoutusta, tilapäishoitoa, avokuntoutusta sekä lomatoimintaa. Kuntoutuspalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavat moniammatilliset kuntoutustiimit. Erityisosaamisen alueet ovat vaikeasti vammaisten, perheiden ja harvinaisiin tuki- ja liikuntaelinvammaryhmiin kuuluvien kokonaisvaltainen kuntoutus. Kuntoutujien perustarpeista huolehditaan kuntouttavan ja ohjaavan avustamisen keinoin, mikä mahdollistaa osallistumisen kaikkeen toimintaan turvallisesti. Esteettömät ja hallittavissa olevat tilat, uusimmat välineet ja helppokulkuinen ympäristö mahdollistavat kuntoutujan itsenäisen toimimisen. Harvinaiset-yksikkö Lahden kuntoutuskeskuksessa toimii Invalidiliiton valtakunnallinen harvinaisille tuki- tai liikuntaelinvamma- ja sairausryhmille tarkoitettu keskus, Harvinaiset-yksikkö. Yksikkö toimii osana valtakunnallista Harvinaisetverkostoa, johon kuuluu kymmenen erityisalueen yksikköä eri järjestöistä. Harvinaisilla vammoilla ja sairauksilla tarkoitetaan niitä sairauksia, joiden esiintyvyys on enintään 100 miljoonaa asukasta kohden. Harvinaiset-verkoston toiminnan kohderyhminä ovat erityisesti sellaiset vammat ja sairaudet, jotka aiheuttavat pysyviä haittoja monissa arkielämän toiminnoissa. Invalidiliiton Harvinaiset-yksiköstä saa neuvontaa ja ohjausta, diagnoosioppaita, Harava-lehteä sekä ensitietoaineistoa. Yksikkö järjestää ajankohtaistapahtumia, teemapäiviä, seminaareja sekä vertais- ja tukitoimintaa harvinaista sairautta sairastaville, heidän perheilleen, asiantuntijoille ja palvelujärjestelmille. Yksikkö antaa asiantuntemustaan kuntoutuskeskuksen järjestämille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille. Yksikkö tekee myös yhteistyötä harvinaisten diagnoosiryhmien eri organisaatioiden kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. 10

11 11

12 Lapin kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus toimii alueellaan moniammatillista osaamista vaativien kuntoutuspalvelujen tuottajana ja osaajana. Kuntoutuskeskus tuottaa ennen kaikkea Lapin läänin alueen tarvitsemia kuntoutusja asiantuntijapalveluja ja kehittää niitä alueen tarpeen mukaisesti. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat mm. sairastumisen/vammautumisen jälkeinen akuuttivaiheen kuntoutus sekä sen jälkeinen toimintakykyä ylläpitävä lääkinnällinen kuntoutus, sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit, ikäihmisten kuntoutus ja työikäisten ammatilliset kuntoutuspalvelut. Kuntoutustoiminnan sisällöissä korostuu kokemuksellisuuden kautta oppiminen sekä kuntoutujan voimaantumista tukeva kuntoutusote. Kuntoutusohjaus Invalidiliiton kuntoutusohjaajien tehtäviin kuuluu liikuntavammaisten henkilöiden itsenäisten toimintamahdollisuuksien tukeminen jokapäiväisessä elämässä. Työssä ovat keskeisiä kotikäynnit, joiden tarkoituksena on vammaisen henkilön ja hänen perheensä kokonaistilanteen, avun ja palvelutarpeen arviointi. Kuntoutusohjauspalvelut ovat maksuttomia. Liitolla on kuntoutusohjaajia neljässä sairaanhoitopiirissä: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Järvenpään koulutuskeskus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos. Koulutuskeskus tarjoaa erityistä tukea tarvitseville ammatillista peruskoulutusta ja lisäkoulutusta tekniikan ja liikenteen, kulttuurin, luonnontieteiden ja liiketalouden ja hallinnon koulutusaloilla. Koulutuskeskus järjestää myös eri tavoin suuntautunutta ammatillisiin opintoihin valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa opetusta ja ohjausta. Koulutuskeskuksen tarjoama koulutus, kuntoutus- ja tukipalvelut ja opiskelumuodot sopivat erityisesti tukitai liikuntaelinvammaisille sekä myös muille erityisopetuksen tai erityisolosuhteiden tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma. Koulutuskeskuksen toiminta perustuu ajatukseen kaikille yhdenvertaisista toiminta- ja osallistumismahdollisuuksista opiskelussa, työelämässä ja itsenäisessä elämässä. Järvenpään koulutuskeskus toimii myös erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskuksena, joka järjestää ja tarjoaa asiantuntijapalveluja, kuten koulutuskokeiluja, asiantuntijaluentoja, konsultaatiota ja ohjausta erityisopetukseen liittyvissä asioissa. 12

13 Avustajakoiratoiminta Invalidiliitolla on ollut avustajakoiratoimintaa vuodesta 1994 alkaen. Avustajakoira on tarkoitettu aktiiviselle, koirista pitävälle liikuntavammaiselle henkilölle. Raha-automaattiyhdistyksen tuella koulutettavat avustajakoirat luovutetaan uusille haltijoille maksutta. Vain koirien ylläpito jää haltijan maksettavaksi. 13

14 14

15 SEESAM Työhönvalmennus ja SEESAM Työtoiminta SEESAM Työhönvalmennus on Invalidiliiton ammatillisen kuntoutuksen yksikkö. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kuntoutusta tarvitsevat tuki- tai liikuntaelinvammaiset, joiden elämänhallintaa ja integroitumista työelämään tuetaan työhönvalmennuksen keinoin. SEESAM Työhönvalmennus järjestää työhönvalmennusta myös muille erityistä tukea tarvitseville työelämään suuntautuneille henkilöille, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille ja pitkäaikaistyöttömille. SEESAM Työtoiminta on Invalidiliiton työtoimintaan keskittyvä yksikkö, jossa toimii kaksi osastoa, SEESAM Palvelut ja SEESAM Tuotanto. SEESAM Palvelut sisältävät kokoonpano-, pakkaus-, postitus-, monistusja tulostuspalvelut sekä kaiverrus- ja muovintaivutuspalvelut. SEESAM Tuotanto on muovisaumausosasto, joka valmistaa eri tyyppisiä kansioita, heijastimia, muovitaskuja ja -koteloita sekä muita muovisaumaustuotteita yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. SEESAM Työtoiminta toimii tiiviissä yhteistyössä SEESAM Työhönvalmennuksen kanssa tarjoten kuntoutujille ja työkokeilijoille monimuotoista työharjoittelua ja työkokeilua tavoitteenaan valmentaa mahdollisimman moni kuntoutuja työelämään. Kuntoutus- ja työklinikat Työklinikoiden tehtävänä on tutkia vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työkykyä ja edistää heidän selviytymistään työelämässä ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Invalidiliitolla on kuntoutus- ja työklinikat Jyväskylässä ja Kuopiossa sekä työkokeiluyksikkö Lapin kuntoutuskeskuksessa. Kaikki työklinikat järjestävät myös työhönvalmennusta. Yksiköt tuottavat myös kurssimuotoista ammatillista kuntoutusta. Invalidiliiton Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka Invalidiliiton Kuopion kuntoutus- ja työklinikka Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus, työkokeiluyksikkö 15

16 Viestintä Invalidiliiton verkkosivuilta kävijä saa tietoa mm. liikuntavammaisuudesta ja Invalidiliiton monipuolisesta toiminnasta ja palveluista. Vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin saa apua asiantuntija vastaa -palstalta. Liiton tuottamia julkaisuja voi tilata myös verkkosivujen kautta. Liitto toteuttaa vuosittain useita viestintäkampanjoita, mm. talviliukastumisten sekä pyöräily- ja moottoripyöräilyonnettomuuksien torjumiseksi. Kampanjoiden tueksi valmistetaan tiedotusmateriaalia ja verkkosivuja, ja kampanjat näkyvät erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Varainhankinta Invalidiliiton toimintaa on sen perustamisesta lähtien tuettu yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksin. Liitto järjestää vuosittain lukuisia suoramarkkinointi- ja puhelinkeräyksiä. Invalidiliiton toimintaa voi myös tukea ostamalla tukituotteita nettikaupasta (www.invapuoti.fi). Varainhankinta jakautuu keräysluvan alaiseen toimintaan ja Invalidiliiton kokonaan omistaman Invatieto Oy:n toteuttamaan tuotemyyntiin. IT-lehti IT-lehti (Invalidityö) on Invalidiliiton jäsenlehti ja Suomen johtava vammaisalan erikoisaikakauslehti. IT on 10 kertaa vuodessa ilmestyvä 80-sivuinen jämäkkä tietopaketti jokaiselle liikuntavammaiselle, omaisille ja alan ammattilaisille. Asia-artikkeleiden ohessa tarjotaan henkilökuvia ja virkistystä. IT-lehti palvelee myös Internetissä osoitteessa Näkövammaisia ja heikkonäköisiä varten lehti ilmestyy äänilehtenä. 16

17 INVALIDILIITON ASUMISPALVELUT OY Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on valtakunnallinen palvelujentuottaja, joka tuottaa ja kehittää laadukkaita vammaisten ihmisten asumispalveluja sekä vammaisten itsenäistä asumista ja elämää tukevia tukipalveluja. Eri puolilla maata sijaitsevissa asumispalveluyksiköissä toteutuu avustaminen niin, että asukkaiden toimiva arki sujuu mahdollisimman hyvin. Asukkailla on mahdollisuus ateria- ja saunapalveluihin sekä yhteisten tilojen käyttöön. Avustajapalvelut ovat saatavissa ympäri vuorokauden. Lisäksi tarjotaan asumiskokeilua, päivätoimintaa, lomitustoimintaa ja muita asumisen tukipalveluja. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy käyttää tuotenimeä Validia-palvelut. Validia-palvelut Iisalmen Validia-palvelut Joensuun Validia-palvelut Jyväskylän Validia-palvelut Kajaanin Validia-palvelut Kokkolan Validia-palvelut Kuopion Validia-palvelut Kuusankosken Validia-palvelut Lahden Validia-palvelut Mikkelin Validia-palvelut Oulun Validia-palvelut Porin Validia-palvelut Pääkaupunkiseudun Validia-palvelut Rovaniemen Validia-palvelut Tampereen Validia-palvelut Turun Validia-palvelut Vaasan Validia-palvelut INVA-APUVÄLINE OY Inva-apuväline Oy myy apuvälineitä liikkumisen, asumisen ja päivittäisten toimien helpottamiseen. Tuotevalikoima palvelee apuvälineiden tarvitsijoita lapsesta ikäihmiseen. Yritys tuo maahan maailman johtavien valmistajien tuotteita. Palveluun kuuluu myös apuvälineiden huolto sekä niiden muutostyöt yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy ja Inva-apuväline Oy ovat osa Invalidiliitto-konsernia. 17

18 KESKUSTOIMISTO Invalidiliitto ry Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Toimitusjohtaja Raimo Lindberg Talousjohtaja Juha Kotikangas Järjestö- ja vaikuttamistoimintaosasto Järjestöpäällikkö Marja Pihnala Kuntoutusosasto Kuntoutuspäällikkö Heidi Lindberg Kuntoutusohjauksen yhteyshenkilö Hélène Stjernschantz Viestintäosasto Viestintäpäällikkö Sinikka Rantala Varainhankintaosasto Keräyspäällikkö Petri Äikiä KUNTOUTUSYKSIKÖT Käpylän kuntoutuskeskus Nordenskiöldinkatu 18 B Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Lapin kuntoutuskeskus Porokatu Rovaniemi Puh. (016) Faksi (016) Lahden kuntoutuskeskus Launeenkatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Järvenpään koulutuskeskus Mannilantie 27-29, PL Järvenpää Puh. (09) Faksi (09) SEESAM Työhönvalmennus Kumpulantie 1 A Helsinki Puh Faksi (09) SEESAM Työtoiminta Puh. (09) Faksi (09) Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka Varikontie Jyväskylä Puh. (014) Faksi (014) Kuopion kuntoutus- ja työklinikka Puijonkatu 19 B 4 krs Kuopio Puh. (017) Faksi (017) TYTÄRYHTIÖT Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Mannerheimintie 107, Helsinki Puh. / vaihde (09) Toimitusjohtaja Risto Hämäläinen YKSIKÖT Iisalmen Validia-palvelut Kirkonsalmentie Iisalmi Puh. (017) Faksi (017) Joensuun Validia-palvelut Merimiehenkatu Joensuu Puh. (013) Faksi (013) Jyväskylän Validia-palvelut Rusokinkatu Jyväskylä Puh. (014) Faksi (014) Laskentaosasto Laskentapäällikkö Kim Alm Kiinteistöosasto Kiinteistöpäällikkö Toimi Niesniemi Järvenpään Kuntoinva Mannilantie Järvenpää Puh. (09) Kajaanin Validia-palvelut Kasakankuja Kajaani Puh. (08) Faksi (08) Kokkolan Validia-palvelut Henkilöstöpäällikkö Katriina Larvamo Kehittämiskoordinaattori Tuija Mäkelä Metsonkuja Kokkola Puh. (06) Faksi (06)

19 Kuopion Validia-palvelut Savonkatu Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Päiväkeskus Tiihottarentie Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Kuusankosken Validia-palvelut Itäinen Linjapuisto Kuusankoski Puh. (05) Faksi (05) Lahden Validia-palvelut Heinäkatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Mikkelin Validia-palvelut Kiiskinmäenkatu Mikkeli Puh. (015) Faksi (015) Oulun Validia-palvelut Kaislatie 1 A Oulu Puh. (08) Faksi (08) Porin Validia-palvelut Uusikoivistontie Pori Puh. (02) Faksi (02) Pääkaupunkiseudun Validia-palvelut Puh. (09) Faksi (09) Porslahden Portti Ruusuhelmenkatu Helsinki Käpylä Kimmontie 5 b Helsinki Kauklahti Klippinkitie Espoo Rovaniemen Validia-palvelut Pohjolankatu Rovaniemi Puh. (016) Faksi (016) Tampereen Validia-palvelut Insinöörinkatu Tampere Puh. (03) Faksi (03) Turun Validia-palvelut Hippoksentie Turku Puh. (02) Faksi (02) Vaasan Validia-palvelut Käsityöläiskatu Vaasa Puh. (06) Faksi (06) Invatieto Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Inva-apuväline Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Medimaster Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Kuulo-Inva Oy Kumpulantie 7 A, Helsinki Puh. (09) Faksi (09)

20 Invalidiliiton asiantuntijat ja koulutetut vapaaehtoiset vastaavat vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin numerossa ma ti ke to Invalidiliitto ry / Invalidförbundet rf Mannerheimintie 107 / Mannerheimvägen 107, FIN Helsinki / Helsingfors, Finland Puh. / Tel , faksi / telefax

Toimintayksiköt. Keskustoimisto. Kuntoutuslaitokset. Ammattikoulutus. Lahden kuntoutuskeskus. Invalidiliitto ry. Käpylän kuntoutuskeskus

Toimintayksiköt. Keskustoimisto. Kuntoutuslaitokset. Ammattikoulutus. Lahden kuntoutuskeskus. Invalidiliitto ry. Käpylän kuntoutuskeskus Toimintayksiköt Keskustoimisto Invalidiliitto ry Perustettu v. 1938 Puh. (09) 613 191 Telefax (09) 146 1443 http://www.invalidiliitto.fi e-mail: fmd@invalidiliitto.fi Toimitusjohtaja Raimo Lindberg Talousjohtaja

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto. 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi

Kehitysvammaisten Tukiliitto. 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi Kehitysvammaisten Tukiliitto 50 vuotta työtä kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien ja perheiden hyväksi Tukiliitto on kansalaisjärjestö Yhteiskuntaa pyörittää neljä sektoria: Julkinen

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng

toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng Tavoitteiden laatimisen, arvioimisen ja pisteiden laskun haasteet Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa 1 Invalidiliiton Lahden

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan

Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan Opetushallitus 3.12.2009 1 Erityisopetuksen lähtökohtia/ valmentava koulutus 1980 Vammaisten ammatillisen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella. Invalidiliiton kuntoutuspalvelut

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella. Invalidiliiton kuntoutuspalvelut Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella Invalidiliiton kuntoutuspalvelut Hyvä ja monipuolinen kuntoutus lisää toimintakykyä ja auttaa selviytymään niin arkisista

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA MUISTI- SAIRAILLE JA LÄHEISILLE Tukea ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa puhelimitse ja henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

YHDESSÄ KOHTI YHDENVERTAISTA JA ESTEETÖNTÄ SUOMEA. Marraskuu 2016

YHDESSÄ KOHTI YHDENVERTAISTA JA ESTEETÖNTÄ SUOMEA. Marraskuu 2016 YHDESSÄ KOHTI YHDENVERTAISTA JA ESTEETÖNTÄ SUOMEA Marraskuu 2016 Mitä invalidiliiton strategia tarkoittaa jäsenyhdistysten toiminnassa? Invalidiliiton strategiaan on kirjoitettu koko Invalidiliitolle yhteinen

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys

Lisätiedot

Tsemppaaminen intohimona

Tsemppaaminen intohimona Vetrea Tsemppi Eläköön elämä! Me Vetreassa uskomme, että jokaisella ihmisellä on oikeus ja vapaus nauttia elämästä kaikissa elämänsä vaiheissa. Vetrea Tsemppi on aktiivisen ja turvatun elämän mahdollistava

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammaliiton toimintaan kuuluu muun muassa Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki Tiedotus ja Aivoitus-lehden julkaiseminen Aivovammoihin liittyvä koulutus Aivovammaliitto

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

VALMA ja TELMA seminaari

VALMA ja TELMA seminaari Syksy 2014 VALMA ja TELMA seminaari 22.9.2015 4/5/13 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämisen

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013)

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013) Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia-projekti (2011 2013) ry toteuttaa, RAY rahoittaa Projektitiimi: Tiina Lappalainen projektipäällikkö,

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö

HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON. - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON - Ihminen on luotu liikkumaan - Anne Ranta, kuntoutuspäällikkö Kirsi Tolvanen, palvelupäällikkö Hyvinvoinnin huippuosaaja Suomalainen terveyden ja hyvinvoinnin ainutlaatuinen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus ...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus zoomaa lahteen Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus kehittyvät ja muuttuvat.

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

PAAVO. avuntarpeen itsearviointimenetelmä. Oikeus elämään. Lapset ja nuoret. Vuosikirja 2006. Invalidiliitto

PAAVO. avuntarpeen itsearviointimenetelmä. Oikeus elämään. Lapset ja nuoret. Vuosikirja 2006. Invalidiliitto PAAVO avuntarpeen itsearviointimenetelmä Oikeus elämään Lapset ja nuoret Vuosikirja 2006 Invalidiliitto SISÄLLYS JOHDON KATSAUS 3 PAAVO avuntarpeen itsearviointimenetelmä 5 OIKEUS ELÄMÄÄN 6 LAPSET JA NUORET

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

17.4.2014 www.caritaslaiset.fi

17.4.2014 www.caritaslaiset.fi Tekesin Sote & Huippuosaajat -kiertue Tampere 16.4.2014 Tuija Holttinen Caritas Yhteisö Muodostuu Caritas-Säätiöstä, sen täysin omistamasta Caritas Palvelut Oy:stä sekä sen valtaosin omistamasta Caritas

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa 1 15.12.2017 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat Vuoden 2015 kurssit Omaishoitajat Avh-kommunikaatio Parkinsonin tauti Primaarinen ataksia Epilepsia Downin oireyhtymä CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat Myastenia gravis (MG) ALS Lihassairaus

Lisätiedot

Vammaisjärjestöt. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi)

Vammaisjärjestöt. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi) Vammaisjärjestöt Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry (www.stroke.fi) Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja kuntoutumisen eri vaiheissa oleville lapsille perheineen. Koulutus-

Lisätiedot

Esteetön toimitalo. Koulutusta jäsenistölle. Joulun viettoa Lahdessa. Vuosikirja 2007. Invalidiliitto

Esteetön toimitalo. Koulutusta jäsenistölle. Joulun viettoa Lahdessa. Vuosikirja 2007. Invalidiliitto Esteetön toimitalo Koulutusta jäsenistölle Joulun viettoa Lahdessa Vuosikirja 2007 Invalidiliitto Sisällys Johdon katsaus 3 Esteettömän toimistorakentamisen malli 6 Johtajuuskoulutusta jäsenistölle 9 Kiertävä

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Valtakunnallinen Harvinaisten sairauksien osaamis- ja resurssikeskus Palvelua harvinaisten parhaaksi Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö, Launeenkatu 10, 15100 Lahti invalidiliitto.fi/harvinaiset

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry tukea ja kuntoutusta vuodesta 1985 Yhteistyön merkitys asumis ja kuntoutuspalveluiden järjestämisessä Toiminnanjohtaja Timo Haapoja www.epsospsyk.fi Etelä

Lisätiedot

UUSI JA ELINVOIMAINEN TUKILIITTO 2020-LUVULLE

UUSI JA ELINVOIMAINEN TUKILIITTO 2020-LUVULLE Kehitysvammaisten Tukiliitto ry UUSI JA ELINVOIMAINEN TUKILIITTO 2020-LUVULLE Alustavia esityksiä sääntömuutoksista: Järjestön tarkoitus Esitykset 1.-3. Sisältö III ESITYS TUKILIITON UUDISTAMISEKSI 1.

Lisätiedot

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 30.10.2015 Ilkka Jokinen 1 Esityksen teemat 1. Vaalijalan kuntayhtymä lyhyesti 2. Erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmä: Työikäiset osatyökykyiset henkilöt 2 OTE-kärkihankkeen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012. www.lahdenkuntoutuskeskus.fi

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012. www.lahdenkuntoutuskeskus.fi PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Ala-asteikäisten lasten 08.07. - 14.07. (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on ala-astetta käyvä kouluikäinen liikuntavammainen tai monivammainen

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot