Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat"

Transkriptio

1 Invalidiliitto

2 SISÄLTÖ Alkusanat 3 Järjestö- ja vaikuttamistoiminta 6 Palvelutoiminta 10 Viestintä 16 Varainhankinta 16 IT-lehti 16 Asumispalvelut 17 Inva-apuväline 17 Yhteystiedot 18

3 Invalidiliitto on vuonna 1938 perustettu tuki- ja liikuntaelinvammaisten valtakunnallinen edunvalvonnan ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Liittoon kuuluu 165 jäsenyhdistystä, joissa on henkilöjäsentä. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa tuki- tai liikuntaelinvammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. Liiton perusarvot ovat ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus ja oikeudenmukaisuus. Invalidiliitolla on useita erilaisia kehittämishankkeita, joista merkittävin on ollut vuonna 2007 Helsingin Ruskeasuolle rakennettu esteetön toimitalo. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat paremmin vammaisten toimimista työyhteisössä. Samalla on luotu sellainen malli työympäristöstä, joka soveltuu yleisesti toimistosuunnittelun referenssiksi ja joka samalla poistaa vammaisten työllistymisen esteitä. Esteettömäksi rakennetussa toimitalossa on kaikkien hyvä työskennellä. 3

4

5 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Invalidiliitto ry:n säännöt Liittovaltuuston linjaukset YK:n vammaisia ihmisiä koskeva yleissopimus PÄÄTTÄVÄT ELIMET Liiton päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto, jossa on 56 jäsentä. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Vaali toimitetaan postiäänestyksenä. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja (liiton puheenjohtaja), kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. TALOUS Invalidiliiton järjestötoiminnan rahoitus perustuu pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämiin avustuksiin sekä yritysten ja yksityishenkilöiden tukeen. Palvelutoiminnan tuotoilla katetaan siitä aiheutuneet kustannukset. Tuotot koostuvat kunnilta, sairaanhoitopiireiltä, Kansaneläkelaitokselta sekä vakuutusyhtiöiltä saaduista palvelumaksuista. TUOTOT Kuntoutuspalvelut 42 % Omaisuuden myynti 8,8 % Avustukset 4,2 % Vuokratuotot 5,8 % Varainhankinta 5 % Asumispalvelut 34,2 %

6 JÄRJESTÖ- JA VAIKUTTAMISTOIMINTA Järjestötyö Järjestötyön toiminta-ajatus on vammaisten ihmisten täysivaltaistuminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen. Tehtäviä ovat mm. yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jäsenyhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen, aluetoiminta, koulutus ja neuvonta. Järjestötyötä organisoidaan Invalidiliiton järjestö- ja vaikuttamistoimintaosastolla. Invalidiliitossa on 165 jäsenyhdistystä, joissa on henkilöjäsentä. Aluetoiminta Aluetoiminnalla tehostetaan vammaisten ihmisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista alueella toimivien jäsenyhdistysten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla tuetaan alueen yhteistä jäsentoimintaa. Aluetoiminnan keinoja ovat verkostoituminen, keskustelufoorumit, koulutus, tiedotus ja yhteiset vapaa-ajan toiminnot. Maa on jaettu kahdeksaan suomenkieliseen ja kahteen ruotsinkieliseen alueeseen. Jäsenyhdistykset Jäsenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on pysyvä tuki- tai liikuntaelinvamma, tai alle 15-vuotiaan liikuntavammaisen lapsen holhooja. Jäsenyhdistyksen tarkoituksena on: toimia pysyvästi vammautuneiden henkilöiden yhdyssiteenä edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina ja täysivaltaisina kansalaisina edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ylläpitää ja kehittää vammaisten henkilöiden toimintakykyä Jäsenyhdistys tarjoaa: neuvoa ja koulutusta kulttuuria ja harrastusmahdollisuuksia liikuntaa ja virkistystä yhdessäoloa ja vertaistukea matkoja ja retkiä jäsenetuja IT-lehden Liiton jäsenyhdistykset kuuluvat myös Suomen Invalidien Urheiluliittoon (SIU). Järjestökoulutus Invalidiliiton järjestökoulutuksen tavoitteena on jäsenistön elämän laadun parantaminen, tietoisuuden lisääminen sekä järjestön toimintavalmiuksien ylläpitäminen ja uudistaminen. Invalidiliiton jäsenille ja muille kiinnostuneille tarjotaan alueellisia koulutuspäiviä sekä valtakunnallisia kursseja, seminaareja ja neuvottelupäiviä. Osa seminaareista on suunnattu ammattilaisille ja päättäjille. 6

7 7

8 8

9 Nuorisotyö Invalidiliitto on myös liikuntavammaisten nuorten vaikuttamis-, palvelu- ja yhdessäolojärjestö. Tavoitteena on saada nuoret mahdollisimman varhain toimimaan omien oikeuksiensa puolesta. Invalidiliiton nuorisotyön kehittämisestä, toteuttamisesta ja koordinoinnista vastaa nuorisotyöryhmä INTO. Nuorisotyön oleellisena osana ovat nuorten kurssit ja tapaamiset, joissa nuoret voivat viihtyä ja vaihtaa mielipiteitä keskenään ja joissa heille selkeytetään vaikuttamistoiminnan tärkeys ja järjestötoiminnan tavoitteet. INTO tekee tiivistä yhteistyötä muiden vammais- ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Suomen Invalidien Urheiluliitto on liiton nuorisotyölle luonnollinen yhteistyökumppani. Yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa toteutetaan mm. Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmässä (VNY). Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden liikuntavammaisjärjestön (Invalidiliitto, Lihastautiliitto, MS-liitto, CP-liitto ja Reumaliitto) yhteistyöhanke. Seitissä nuoret ovat toiminnan suunnittelijoita ja toteuttajia. Lisätietoja: Invalidiliiton nuoret toimivat aktiivisesti myös Allianssissa. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön edunvalvoja. Vaikuttamistoiminta Invalidiliitto vaikuttaa vammaisia ihmisiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Liitto tuo esille vammaisille ihmisille tärkeitä asioita sekä tiedottaa vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten oikeuksista. Vaikuttamistoiminnan painopistealueita: perus- ja vammaispalvelujen turvaaminen vammaisten ihmisten oikeus koulutukseen, työhön ja kohtuulliseen toimeentuloon Vertaistukitoiminta Vertaistukitoiminta on Invalidiliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan peruspilareita. Vertaistukitoiminnassa vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä ovat valmiita auttamaan ja tukemaan muita omien kokemustensa pohjalta. Vertaistuki on aina vapaaehtoista, vastavuoroista ja maksutonta. Kansainvälinen toiminta Invalidiliiton kansainvälistä työtä on vaikuttaa kansainväliseen vammaispolitiikkaan ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden edistämiseksi Euroopassa ja muualla maailmassa tiedottaa ajankohtaisista kansainvälisistä vammaispoliittisista asioista jäsenistölle toimia aktiivisesti kansainvälisissä vammaisjärjestöissä osallistua eurooppalaisiin toimintaverkkoihin, yhteisöaloitteisiin ja toimintaohjelmiin olla mukana kehitysyhteistyöprojekteissa Kaakkois-Afrikan alueella edistää liiton jäsenyhdistysten kansainvälistymistä.

10 PALVELUTOIMINTA Käpylän kuntoutuskeskus Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen tehtävänä on julkista palvelujärjestelmää tukevien kuntoutuspalvelujen tuottaminen henkilöille, joilla on tapaturmainen tai sairausperäinen selkäydin- tai aivovaurio. Kuntoutuspalveluita ovat yksilölliset kuntoutusjaksot, kuntoutuskurssit ja -ohjelmat sekä polikliiniset palvelut. Palvelujen ja osaamisen perusta on toiminta, jossa keskeinen osa on neurologisesti vammaisen henkilön erityiskysymysten tuntemus ja moniammatillinen kuntoutus. Kuntoutuskeskuksessa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti kuntoutusmenetelmiä, tehdään tutkimustyötä sekä seurataan alan viimeisintä tutkimustietoa. Henkilöstöön kuuluu fysiatrian ja neurologian erikoislääkäreitä, sairaanhoitajia, perushoitajia, fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja, psykologeja, neuropsykologeja, sosiaalityöntekijöitä, kuntohoitajia, liikunnanohjaajia, työterapeutteja, vapaa-ajanohjaajia, vertaiskuntouttajia ja tukipalveluhenkilökuntaa. Kuntoutuskeskus on toiminut vuodesta 2002 alkaen uusissa esteettömissä toimitiloissa Synapsia-rakennuksessa. Käytössä on 75 kuntoutuspaikkaa. Osassa huoneita on ympäristönhallintalaitteet. Lahden kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus tuottaa ja kehittää sellaisia kuntoutuspalveluja, jotka tukevat vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään elämään koti- ja asuinympäristössään tasaarvoisina ja itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä. Lahden kuntoutuskeskus on valtakunnallinen kuntoutuspalvelujen tuottaja. Palveluvalikoima kattaa ihmisen koko elämänkaaren. Tarjonnasta löytyy kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, yksilöllistä kuntoutusta, tilapäishoitoa, avokuntoutusta sekä lomatoimintaa. Kuntoutuspalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavat moniammatilliset kuntoutustiimit. Erityisosaamisen alueet ovat vaikeasti vammaisten, perheiden ja harvinaisiin tuki- ja liikuntaelinvammaryhmiin kuuluvien kokonaisvaltainen kuntoutus. Kuntoutujien perustarpeista huolehditaan kuntouttavan ja ohjaavan avustamisen keinoin, mikä mahdollistaa osallistumisen kaikkeen toimintaan turvallisesti. Esteettömät ja hallittavissa olevat tilat, uusimmat välineet ja helppokulkuinen ympäristö mahdollistavat kuntoutujan itsenäisen toimimisen. Harvinaiset-yksikkö Lahden kuntoutuskeskuksessa toimii Invalidiliiton valtakunnallinen harvinaisille tuki- tai liikuntaelinvamma- ja sairausryhmille tarkoitettu keskus, Harvinaiset-yksikkö. Yksikkö toimii osana valtakunnallista Harvinaisetverkostoa, johon kuuluu kymmenen erityisalueen yksikköä eri järjestöistä. Harvinaisilla vammoilla ja sairauksilla tarkoitetaan niitä sairauksia, joiden esiintyvyys on enintään 100 miljoonaa asukasta kohden. Harvinaiset-verkoston toiminnan kohderyhminä ovat erityisesti sellaiset vammat ja sairaudet, jotka aiheuttavat pysyviä haittoja monissa arkielämän toiminnoissa. Invalidiliiton Harvinaiset-yksiköstä saa neuvontaa ja ohjausta, diagnoosioppaita, Harava-lehteä sekä ensitietoaineistoa. Yksikkö järjestää ajankohtaistapahtumia, teemapäiviä, seminaareja sekä vertais- ja tukitoimintaa harvinaista sairautta sairastaville, heidän perheilleen, asiantuntijoille ja palvelujärjestelmille. Yksikkö antaa asiantuntemustaan kuntoutuskeskuksen järjestämille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille. Yksikkö tekee myös yhteistyötä harvinaisten diagnoosiryhmien eri organisaatioiden kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. 10

11 11

12 Lapin kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus toimii alueellaan moniammatillista osaamista vaativien kuntoutuspalvelujen tuottajana ja osaajana. Kuntoutuskeskus tuottaa ennen kaikkea Lapin läänin alueen tarvitsemia kuntoutusja asiantuntijapalveluja ja kehittää niitä alueen tarpeen mukaisesti. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat mm. sairastumisen/vammautumisen jälkeinen akuuttivaiheen kuntoutus sekä sen jälkeinen toimintakykyä ylläpitävä lääkinnällinen kuntoutus, sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit, ikäihmisten kuntoutus ja työikäisten ammatilliset kuntoutuspalvelut. Kuntoutustoiminnan sisällöissä korostuu kokemuksellisuuden kautta oppiminen sekä kuntoutujan voimaantumista tukeva kuntoutusote. Kuntoutusohjaus Invalidiliiton kuntoutusohjaajien tehtäviin kuuluu liikuntavammaisten henkilöiden itsenäisten toimintamahdollisuuksien tukeminen jokapäiväisessä elämässä. Työssä ovat keskeisiä kotikäynnit, joiden tarkoituksena on vammaisen henkilön ja hänen perheensä kokonaistilanteen, avun ja palvelutarpeen arviointi. Kuntoutusohjauspalvelut ovat maksuttomia. Liitolla on kuntoutusohjaajia neljässä sairaanhoitopiirissä: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Järvenpään koulutuskeskus Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos. Koulutuskeskus tarjoaa erityistä tukea tarvitseville ammatillista peruskoulutusta ja lisäkoulutusta tekniikan ja liikenteen, kulttuurin, luonnontieteiden ja liiketalouden ja hallinnon koulutusaloilla. Koulutuskeskus järjestää myös eri tavoin suuntautunutta ammatillisiin opintoihin valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa opetusta ja ohjausta. Koulutuskeskuksen tarjoama koulutus, kuntoutus- ja tukipalvelut ja opiskelumuodot sopivat erityisesti tukitai liikuntaelinvammaisille sekä myös muille erityisopetuksen tai erityisolosuhteiden tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma. Koulutuskeskuksen toiminta perustuu ajatukseen kaikille yhdenvertaisista toiminta- ja osallistumismahdollisuuksista opiskelussa, työelämässä ja itsenäisessä elämässä. Järvenpään koulutuskeskus toimii myös erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskuksena, joka järjestää ja tarjoaa asiantuntijapalveluja, kuten koulutuskokeiluja, asiantuntijaluentoja, konsultaatiota ja ohjausta erityisopetukseen liittyvissä asioissa. 12

13 Avustajakoiratoiminta Invalidiliitolla on ollut avustajakoiratoimintaa vuodesta 1994 alkaen. Avustajakoira on tarkoitettu aktiiviselle, koirista pitävälle liikuntavammaiselle henkilölle. Raha-automaattiyhdistyksen tuella koulutettavat avustajakoirat luovutetaan uusille haltijoille maksutta. Vain koirien ylläpito jää haltijan maksettavaksi. 13

14 14

15 SEESAM Työhönvalmennus ja SEESAM Työtoiminta SEESAM Työhönvalmennus on Invalidiliiton ammatillisen kuntoutuksen yksikkö. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kuntoutusta tarvitsevat tuki- tai liikuntaelinvammaiset, joiden elämänhallintaa ja integroitumista työelämään tuetaan työhönvalmennuksen keinoin. SEESAM Työhönvalmennus järjestää työhönvalmennusta myös muille erityistä tukea tarvitseville työelämään suuntautuneille henkilöille, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille ja pitkäaikaistyöttömille. SEESAM Työtoiminta on Invalidiliiton työtoimintaan keskittyvä yksikkö, jossa toimii kaksi osastoa, SEESAM Palvelut ja SEESAM Tuotanto. SEESAM Palvelut sisältävät kokoonpano-, pakkaus-, postitus-, monistusja tulostuspalvelut sekä kaiverrus- ja muovintaivutuspalvelut. SEESAM Tuotanto on muovisaumausosasto, joka valmistaa eri tyyppisiä kansioita, heijastimia, muovitaskuja ja -koteloita sekä muita muovisaumaustuotteita yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. SEESAM Työtoiminta toimii tiiviissä yhteistyössä SEESAM Työhönvalmennuksen kanssa tarjoten kuntoutujille ja työkokeilijoille monimuotoista työharjoittelua ja työkokeilua tavoitteenaan valmentaa mahdollisimman moni kuntoutuja työelämään. Kuntoutus- ja työklinikat Työklinikoiden tehtävänä on tutkia vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työkykyä ja edistää heidän selviytymistään työelämässä ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Invalidiliitolla on kuntoutus- ja työklinikat Jyväskylässä ja Kuopiossa sekä työkokeiluyksikkö Lapin kuntoutuskeskuksessa. Kaikki työklinikat järjestävät myös työhönvalmennusta. Yksiköt tuottavat myös kurssimuotoista ammatillista kuntoutusta. Invalidiliiton Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka Invalidiliiton Kuopion kuntoutus- ja työklinikka Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus, työkokeiluyksikkö 15

16 Viestintä Invalidiliiton verkkosivuilta kävijä saa tietoa mm. liikuntavammaisuudesta ja Invalidiliiton monipuolisesta toiminnasta ja palveluista. Vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin saa apua asiantuntija vastaa -palstalta. Liiton tuottamia julkaisuja voi tilata myös verkkosivujen kautta. Liitto toteuttaa vuosittain useita viestintäkampanjoita, mm. talviliukastumisten sekä pyöräily- ja moottoripyöräilyonnettomuuksien torjumiseksi. Kampanjoiden tueksi valmistetaan tiedotusmateriaalia ja verkkosivuja, ja kampanjat näkyvät erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Varainhankinta Invalidiliiton toimintaa on sen perustamisesta lähtien tuettu yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksin. Liitto järjestää vuosittain lukuisia suoramarkkinointi- ja puhelinkeräyksiä. Invalidiliiton toimintaa voi myös tukea ostamalla tukituotteita nettikaupasta (www.invapuoti.fi). Varainhankinta jakautuu keräysluvan alaiseen toimintaan ja Invalidiliiton kokonaan omistaman Invatieto Oy:n toteuttamaan tuotemyyntiin. IT-lehti IT-lehti (Invalidityö) on Invalidiliiton jäsenlehti ja Suomen johtava vammaisalan erikoisaikakauslehti. IT on 10 kertaa vuodessa ilmestyvä 80-sivuinen jämäkkä tietopaketti jokaiselle liikuntavammaiselle, omaisille ja alan ammattilaisille. Asia-artikkeleiden ohessa tarjotaan henkilökuvia ja virkistystä. IT-lehti palvelee myös Internetissä osoitteessa Näkövammaisia ja heikkonäköisiä varten lehti ilmestyy äänilehtenä. 16

17 INVALIDILIITON ASUMISPALVELUT OY Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on valtakunnallinen palvelujentuottaja, joka tuottaa ja kehittää laadukkaita vammaisten ihmisten asumispalveluja sekä vammaisten itsenäistä asumista ja elämää tukevia tukipalveluja. Eri puolilla maata sijaitsevissa asumispalveluyksiköissä toteutuu avustaminen niin, että asukkaiden toimiva arki sujuu mahdollisimman hyvin. Asukkailla on mahdollisuus ateria- ja saunapalveluihin sekä yhteisten tilojen käyttöön. Avustajapalvelut ovat saatavissa ympäri vuorokauden. Lisäksi tarjotaan asumiskokeilua, päivätoimintaa, lomitustoimintaa ja muita asumisen tukipalveluja. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy käyttää tuotenimeä Validia-palvelut. Validia-palvelut Iisalmen Validia-palvelut Joensuun Validia-palvelut Jyväskylän Validia-palvelut Kajaanin Validia-palvelut Kokkolan Validia-palvelut Kuopion Validia-palvelut Kuusankosken Validia-palvelut Lahden Validia-palvelut Mikkelin Validia-palvelut Oulun Validia-palvelut Porin Validia-palvelut Pääkaupunkiseudun Validia-palvelut Rovaniemen Validia-palvelut Tampereen Validia-palvelut Turun Validia-palvelut Vaasan Validia-palvelut INVA-APUVÄLINE OY Inva-apuväline Oy myy apuvälineitä liikkumisen, asumisen ja päivittäisten toimien helpottamiseen. Tuotevalikoima palvelee apuvälineiden tarvitsijoita lapsesta ikäihmiseen. Yritys tuo maahan maailman johtavien valmistajien tuotteita. Palveluun kuuluu myös apuvälineiden huolto sekä niiden muutostyöt yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy ja Inva-apuväline Oy ovat osa Invalidiliitto-konsernia. 17

18 KESKUSTOIMISTO Invalidiliitto ry Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Toimitusjohtaja Raimo Lindberg Talousjohtaja Juha Kotikangas Järjestö- ja vaikuttamistoimintaosasto Järjestöpäällikkö Marja Pihnala Kuntoutusosasto Kuntoutuspäällikkö Heidi Lindberg Kuntoutusohjauksen yhteyshenkilö Hélène Stjernschantz Viestintäosasto Viestintäpäällikkö Sinikka Rantala Varainhankintaosasto Keräyspäällikkö Petri Äikiä KUNTOUTUSYKSIKÖT Käpylän kuntoutuskeskus Nordenskiöldinkatu 18 B Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Lapin kuntoutuskeskus Porokatu Rovaniemi Puh. (016) Faksi (016) Lahden kuntoutuskeskus Launeenkatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Järvenpään koulutuskeskus Mannilantie 27-29, PL Järvenpää Puh. (09) Faksi (09) SEESAM Työhönvalmennus Kumpulantie 1 A Helsinki Puh Faksi (09) SEESAM Työtoiminta Puh. (09) Faksi (09) Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka Varikontie Jyväskylä Puh. (014) Faksi (014) Kuopion kuntoutus- ja työklinikka Puijonkatu 19 B 4 krs Kuopio Puh. (017) Faksi (017) TYTÄRYHTIÖT Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Mannerheimintie 107, Helsinki Puh. / vaihde (09) Toimitusjohtaja Risto Hämäläinen YKSIKÖT Iisalmen Validia-palvelut Kirkonsalmentie Iisalmi Puh. (017) Faksi (017) Joensuun Validia-palvelut Merimiehenkatu Joensuu Puh. (013) Faksi (013) Jyväskylän Validia-palvelut Rusokinkatu Jyväskylä Puh. (014) Faksi (014) Laskentaosasto Laskentapäällikkö Kim Alm Kiinteistöosasto Kiinteistöpäällikkö Toimi Niesniemi Järvenpään Kuntoinva Mannilantie Järvenpää Puh. (09) Kajaanin Validia-palvelut Kasakankuja Kajaani Puh. (08) Faksi (08) Kokkolan Validia-palvelut Henkilöstöpäällikkö Katriina Larvamo Kehittämiskoordinaattori Tuija Mäkelä Metsonkuja Kokkola Puh. (06) Faksi (06)

19 Kuopion Validia-palvelut Savonkatu Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Päiväkeskus Tiihottarentie Kuopio Puh. (017) Faksi (017) Kuusankosken Validia-palvelut Itäinen Linjapuisto Kuusankoski Puh. (05) Faksi (05) Lahden Validia-palvelut Heinäkatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Mikkelin Validia-palvelut Kiiskinmäenkatu Mikkeli Puh. (015) Faksi (015) Oulun Validia-palvelut Kaislatie 1 A Oulu Puh. (08) Faksi (08) Porin Validia-palvelut Uusikoivistontie Pori Puh. (02) Faksi (02) Pääkaupunkiseudun Validia-palvelut Puh. (09) Faksi (09) Porslahden Portti Ruusuhelmenkatu Helsinki Käpylä Kimmontie 5 b Helsinki Kauklahti Klippinkitie Espoo Rovaniemen Validia-palvelut Pohjolankatu Rovaniemi Puh. (016) Faksi (016) Tampereen Validia-palvelut Insinöörinkatu Tampere Puh. (03) Faksi (03) Turun Validia-palvelut Hippoksentie Turku Puh. (02) Faksi (02) Vaasan Validia-palvelut Käsityöläiskatu Vaasa Puh. (06) Faksi (06) Invatieto Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Inva-apuväline Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Medimaster Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Kuulo-Inva Oy Kumpulantie 7 A, Helsinki Puh. (09) Faksi (09)

20 Invalidiliiton asiantuntijat ja koulutetut vapaaehtoiset vastaavat vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin numerossa ma ti ke to Invalidiliitto ry / Invalidförbundet rf Mannerheimintie 107 / Mannerheimvägen 107, FIN Helsinki / Helsingfors, Finland Puh. / Tel , faksi / telefax

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot NUORI Koulu ja koulutus Kelan tukimuodot Ihmissuhteet Työ Toimeentulo Ympäristö Koti ja asuminen Harrastukset Kuntoutuminen Nivelvaiheen nuotit-projekti Varsinais-Suomen alueellinen kehittämistyöryhmä

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 20.8.2010 Hyväksytty Kouvolan kaupunginvaltuustossa 11.10.2010 Ulkoasu: Eija Tiitinen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1. Ohjelman tavoitteet... 4 2. Arvot...

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016

Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016 Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 1. Ohjelman tavoitteet... 3 2. Arvot... 4 3. Asenteet... 5 4. Viestintä... 5 5. Elinympäristö, rakentaminen ja liikkuminen... 6

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018 Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Sisällys 1. Alkusanat............................................................. 4 2. Taustat

Lisätiedot

Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016

Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016 Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 1. Ohjelman tavoitteet... 3 2. Arvot... 4 3. Asenteet... 5 4. Viestintä... 5 5. Elinympäristö, rakentaminen ja liikkuminen... 6

Lisätiedot

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN...

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN... SODANKYLÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007 2009 SISÄLTÖ JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 4.1 Kaavoitus ja ympäristörakentaminen...14

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Juhani Laurinkari, Kirsi Rönkä, Anja Saarinen ja Veli-Matti Poutanen

Juhani Laurinkari, Kirsi Rönkä, Anja Saarinen ja Veli-Matti Poutanen tutkimus Juhani Laurinkari, Kirsi Rönkä, Anja Saarinen ja Veli-Matti Poutanen Palvelut toimimaan kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Palvelut toimimaan Juhani Laurinkari, Kirsi Rönkä, Anja Saarinen ja

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot