1. Tasa-arvosuunnitelman valmistelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tasa-arvosuunnitelman valmistelu"

Transkriptio

1 TASA-ARVOSUUNNITELMA

2 2 1. Tasa-arvosuunnitelman valmistelu Tasa-arvolain 6 b : 6 b ( /232) 1.1. Työryhmä 2. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa 3. Oppilaitoksen tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasaarvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 4. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. 5. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksessa laadittavaa suunnitelmaa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta voidaan oppilaitoksessa sopia, että suunnitelma laaditaan vähintään kerran kolmessa vuodessa. 6. Tätä pykälää ei sovelleta perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettuihin opetuksen järjestäjiin ja kouluihin. Maaliskuussa 2009 järjestettiin Soisalo-opistossa koulutustilaisuus tasaarvolaista ja suunnitelmista. Koulutukseen osallistuivat Kaisa Korhonen, Jyrki Immonen, Marjut Latva-Vesanen, Aino-Sinikka Voutilainen, Eira Auvinen ja Ilkka Pajarinen. Rehtori oli nimittänyt edellä mainitut henkilöt opiston tasaarvotyöryhmään ja velvoitti heidät osallistumaan koulutukseen. Soisalo-opiston tasa-arvotyöryhmään kuuluvat Jorma Pesonen, Jyrki Immonen, Ilkka Pajarinen, Aino-Sinikka Voutilainen, Eira Auvinen ja Marjut Latva- Vesanen. Ilkka Pajarinen toimii opiskelijoiden ja Eira Auvinen tuntiopettajien edustajana. Marjut Latva-Vesanen vastaa opiston tasa-arvokyselyjen toteuttamisesta joka 3. vuosi ja tasa-arvosuunnitelman päivittämisestä. Soisalo-opiston ensimmäiset tasa-arvokyselyt toteutettiin vuonna 2009 ja tasaarvo-suunnitelma valmistui vuonna Kyselyt uusittiin vuonna 2012 ja tasaarvosuunnitelma päivitettiin vuonna 2013 vuosille Työryhmä on kokoontunut vuosina neljä kertaa ja vuonna 2013 kerran Soisalo-opiston naiset ja miehet numeroina 2.1. Henkilöstö Soisalo-opiston vakinaisen henkilöstön määrä vuonna 2012 oli yhteensä 31, joista yhdeksän miestä ja 22 naista. Tuntiopettajia lukuvuonna oli 158 ja heistä miehiä oli 49 ja naisia 109 kpl. Miesten osuus oli 31 %.

3 Opiskelijat Netto-opiskelijoita kalenterivuonna 2008 on tarkasteltu ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan vuotiaiden ikäryhmässä tyttöjen ja poikien osuudet ovat lähes tasan. Poikien ja miesten määrä vähenee heti viidestä ikävuodesta lähtien ollen %. Alimmillaan miesten osuus on nuorten aikuisten ja keskiikäisten keskuudessa. 55 ikävuodesta eteenpäin miesten osuus hiukan nousee. Leppävirralla miesten osuus toteutuneilla kursseilla lukuvuonna oli hiukan korkeampi kuin muilla opistopaikkakunnilla. 3. Palkkakartoitus 3.1. Vakinainen henkilöstö Vakinaisen henkilöstön palkat määräytyvät KVTES:n ja OVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuuden perusteella. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa henkilökohtaista lisää. Henkilökohtaisen lisän yleiset maksamisperusteet selvitetään henkilöstön tai sen edustajien kanssa. Henkilökohtaisia lisiä maksettaessa on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti Tuntiopettajat Tuntiopettajien palkat määräytyvät koulutustason mukaan. Pedagogisista ja aikuiskasvatuksen opinnoista samoin kuin työkokemuksesta saa korotuksen tuntipalkkaan. Tuntiopettajien palkat ovat seitsemää eri tasoa. 4. Kokemukset Soisalo-opistossa kerättiin syksyllä 2009 henkilöstön ja opiskelijoiden kokemuksia työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä. Kokemuksia kartoitettiin vakinaiselle henkilöstölle suunnatulla tasa-arvokyselyllä sekä tuntiopettajille suunnatulla kyselyllä. Tasa-arvokysely toteutettiin myös opiskelijoiden keskuudessa. Keväällä 2012 toteutettiin vastaavat kyselyt vakinaiselle henkilöstölle, tuntiopettajille ja vapaan sivistystyön opiskelijoille Vakinaisen henkilöstön tasa-arvokysely Vakinaisen henkilöstön kysely toteutettiin vuonna 2009 ja vuonna 2012 Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kehittämällä kyselytyökalulla. Kysely sisältää kysymyksiä mm. työilmapiiristä, johtamisesta sekä syrjinnästä. Kyselyyn vastataan sähköisesti ja anonyymisti. Kyselyn ylläpitäjänä toimii koulutuspäällikkö ja kyselyjen tuloksista saadaan raportteja Vakinaisen henkilöstön kyselyn tulokset vuonna 2012 Kysely lähetettiin 32:lle työntekijälle ja 21 heistä vastasi kyselyyn. Naisista kyselyyn vastasi 65,2 % (15 kpl) ja miehistä vastasi 66,6 % (6 kpl). Vastaajien enemmistö oli yli 50-vuotiaita ja seuraavaksi suurin ryhmä oli vuotiaat. Kyselyyn vastanneista miehistä 83,3 % oli vakituisessa työsuhteessa ja naisista 80 %. Kaikki vastanneet tekivät kokoaikatyötä. Naiset tekivät miehiä useammin säännöllistä päivätyötä (66,7 % / 50 %). Johtaja ja ylimmät virkamiehet -

4 4 ryhmässä suurin osa oli miehiä. Puolestaan asiantuntija-ryhmissä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ryhmässä naisten osuus oli suurempi kuin miesten osuus. Miehistä 33,3 % on esimiesasemassa, naisista ei yksikään. Miehistä 50 % vastaa, että on viimeksi kuluneen kuukauden aikana tehnyt virallisen työajan ylittävää työtä, naisilla vastaava luku on 26,7 %. Vastauksista ei ilmenen, onko virallisen työajan ylittävästä työstä saanut korvausta vai ei. Miehet kokevat huomattavasti useammin kuin naiset, että voivat kehittää itseä ja osaamista työpaikalla. Naiset kokevat miehiä useammin, että nykyisessä työssä ei juurikaan ole etenemismahdollisuuksia. Kukaan miehistä eikä naisista ole kokenut tulleensa kohdelluksi eriarvoisesti tai syrjityksi. Kaikki ovat osallistuneet työnantajan järjestämään koulutukseen. Pieni osa miehistä ja naisista on kokenut, että jokin asia on haitannut osallistumasta työnantajan järjestämään koulutukseen. Se, että mikä on haitannut osallistumasta, tulosta ei voida näyttää, koska vastaajia on ollut alle 5 kpl. Kukaan ei ole kokenut sukupuolella olevan merkitystä työelämässä. Käsitykset siitä, onko työyhteisössäni hyvä yhteishenki, hajaantuvat aika lailla. Kolmannes vastaajista on täysin samaa mieltä, kolmannes osittain eri mieltä ja reilu kolmannes osittain samaa mieltä. Lähes kaikki olivat joko täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että saavat hankalissa tilanteissa apua työtovereilta. Miehet kokevat naisia useammin, että heitä arvostetaan lähityöyhteisössä ja esimies kannustaa. Naiset kokevat miehiä useammin, että työpaikan johtamistapa ei ole oikeudenmukainen ja naisten vastaukset hajaantuvat. Erityisesti osa naisista kokee, että ei saa riittävästi tietoa työpaikkaa koskevista asioista eikä voi vaikuttaa työtään koskeviin muutoksiin. Suurin osa vastanneista koki, sekä miehistä että naisista, että esimies kohtelee miehiä ja naisia tasa-arvoisesti. Yli puolet naisista oli sitä mieltä, että työssä kokema kiire on lisääntynyt viime vuosina. Kolmasosa miehistä ajatteli asiasta samoin. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että fyysinen rasitus ei ole muuttunut raskaammaksi viime vuosina. Yli puolet naisista (53,3 %) kokee, että työn henkinen rasitus on muuttunut raskaammaksi viime vuosina. 60 % naisista on ollut huolissaan siitä, tapahtuuko työn organisoinnissa muutoksia. Naiset ovat miehiä selvästi useammin huolissaan omassa työssä jaksamisestaan, työn jatkuvuudesta ja omien taitojen riittämisestä. Kukaan ei vastaushetkellä kokenut häirintää tai kiusaamista nykyisessä työpaikassa. Vastanneista naisista ja miehistä miltei kaikki olivat perheellisiä. Lähes puolet vastanneista oli sitä mieltä, että työaika joustaa perhetilanteen niin vaatiessa ja reilu kolmannes ei osannut sanoa. Yli puolet naisista ja miehistä ajattelee, että he ovat onnistuneet sovittamaan melko hyvin tai erittäin hyvin työn ja perheen. Naiset ovat onnistuneet miehiä selvemmin sovittamaan työn ja perheen yhteen. Kaikkien miesten mielestä tasa-arvo toteutuu työpaikalla erittäin hyvin, 60 % naisista ajattelee samoin ja loput lähes samoin. Vastaukset naisten ja miesten palkkauksen oikeudenmukaisuuteen hajaantuivat. Yli puolet naisista ei osannut sanoa mitään. Naiset kokevat selkeästi miehiä useammin, että miehiin ja naisiin kohdistuu erilaisia odotuksia. Miehistä 83,3 % ja naisista 80 % on sitä mieltä,

5 5 että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia työpaikalla. Enemmistö miehistä ja naisista ajattelee, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet edetä urallaan. Naisista 20 % ajattelee, että miehillä on paremmat mahdollisuudet edetä urallaan. Lähes kaikkien mielestä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet kehittyä omassa työssään ja samat kouluttautumismahdollisuudet. Puolet vastanneista oli sitä mieltä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet käyttää perhevapaita ja puolet ei osannut sanoa. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet osallistua työpaikalla päätöksentekoon. Naisista 26,7 % oli sitä mieltä, että ikätasa-arvossa olisi jonkin verran kehitettävää. Myös henkilöstöryhmien välisessä tasa-arvossa ja sukupuolten välisessä tasaarvossa naiset näkivät kehitettävää Yhteenveto ja vertailua vuoden 2009 kyselyjen tuloksiin Vastausprosentti vuoden 2012 kyselyssä oli 65,6 %, joka on alhaisempi kuin vuonna Nimenomaan naiset vastasivat laiskemmin. Kolmannes vakinaisesta henkilöstöstä jätti siis vastaamatta. Huomionarvoista on, että puolet miehistä ilmoitti tehneensä viimeksi kuluneen kuukauden aikana virallisen työajan ylittävää työtä. Edellisessä kyselyssä yksikään mies ei vastannut tehneensä virallisen työajan ylittävää työtä. Puolestaan naiset tekevät vähemmän virallisen työajan ylittävää työtä kuin vuonna Tuolloin naiset kokivat tekevänsä jopa ylitöitä, joita ei korvattu rahalla eikä vapaa-aikana. Vastaajien pienen määrän vuoksi vuoden 2012 kyselystä ei ilmene, onko ylityöstä saatu korvausta vai ei. Miehet kokevat naisia useammin, että voivat kehittää itseään ja osaamistaan sekä edetä työssään. Hienoa edistystä on tapahtunut siinä, että kukaan ei koe tulleensa kohdelluksi eriarvoisesti tai syrjityksi. Vuonna 2009 naisista 23,5 % koki tulleensa kohdelluiksi eriarvoisesti tai syrjityiksi. 100 % vastaajista on myös sitä mieltä, että sukupuolella ei ole ollut merkitystä työelämässä. Samaa mieltä ollaan myös siitä, että esimies kohtelee miehiä ja naisia tasa-arvoisesti. Tasa-arvo toteutuu kiitettävästi. Käsitykset työyhteisön yhteishengestä hajaantuvat ja vastausten perusteella voidaan todeta, että vuoden 2009 ja vuoden 2012 välillä on ollut negatiivista kehitystä. Pientä hajontaa on myös siinä, miten esimiehen kannustaminen koetaan ja onko johtamistapa oikeudenmukainen. Suurin osa kuitenkin on joko täysin tai osittain samaa mieltä, että esimies kannustaa häntä ja, että työpaikan johtamistapa on oikeudenmukainen. Naiset kokevat miehiä useammin, että eivät saa riittävästi tietoa työpaikkaa koskevista asioista ja eivät voi vaikuttaa työtä koskeviin muutoksiin. Naiset kokevat miehiä useammin, että kiire työssä on lisääntynyt viime vuosina. Verrattuna vuoden 2009 kyselyyn, miesten kokema kiire ja fyysinen sekä henkinen rasitus on vähentynyt. Yli puolet naisista kokee, että henkinen rasitus viime vuosina on muuttunut raskaammaksi. Naiset olivat miehiä useammin

6 6 huolissaan monista asioista, esimerkiksi työn organisoinnin muutoksista, työssä jaksamisesta, työn jatkuvuudesta ja omien taitojen riittämisestä. Positiivista on, yksikään ei vastaushetkellä kokenut häirintää tai kiusaamista. Mielenkiintoinen tulos on se, että miehet naisia useammin ovat sitä mieltä, että työaika ei jousta perhetilanteen niin vaatiessa. Naiset näyttävät onnistumaan paremmin työn ja perheen yhteensovittamisessa. Kaiken kaikkiaan miehet ajattelevat, että tasa-arvo toteutuu työpaikalla hyvin. Osa naisista ajattelee, että miesten ja naisten palkkaus ei ole tasa-arvoinen, miehiin ja naisiin kohdistuu erilaisia odotuksia, miehiä arvostetaan enemmän, miehillä on paremmat mahdollisuudet edetä urallaan ja kehittyä työssään. Miesten mielestä tasa-arvoasioissa ei ole juuri kehitettävää, paitsi yksi mies on sitä mieltä, että etnisessä tasa-arvossa on kehitettävää. Naisten mielestä ikätasa-arvossa, henkilöstöryhmien välisessä ja sukupuolten välisessä tasaarvossa olisi jonkin verran kehitettävää Tuntiopettajien tasa-arvokysely Soisalo-opiston tasa-arvotyöryhmä on laatinut tuntiopettajien kyselylomakkeen. Kysely on suppeampi kuin vakinaiselle henkilöstölle suunnattu kysely. Vuoden 2012 tuntiopettajien kysely suoritettiin samalla lomakkeella kuin vuonna Keväällä 2012 kysely lähetettiin 98:lle tuntiopettajalle. Kyselyyn vastasi 46 tuntiopettajaa, joten vastausprosentti oli 47. Myös vuonna 2009 kyselyyn vastasi 46 tuntiopettajaa (114:sta), vastausprosentti tuolloin oli 40. Savoniaammattikorkeakoulun Varkauden liiketalouden opiskelija Iina Huupponen on opinnäytetyönään käsitellyt kyselyaineiston ja analysoinut tulokset Tuntiopettajien vuoden 2012 tasa-arvokyselyn tulosten vertailua vuoden 2009 kyselyn tuloksiin Sekä vuonna 2009 ja vuonna 2012 vastanneista tuntiopettajista naisia oli 65 % ja miehiä 35 %. Suurin vastaajaryhmä kumpanakin vuonna oli yli 50-vuotiata. Suurin osa tuntiopettajista ei kumpanakaan vuonna kokenut, että olisi joutunut eriarvoisesti tai syrjitysti kohdelluksi työpaikallaan. Kuitenkin syrjinnän kokeminen oli noussut vuodesta 2009 yhdellä henkilöllä. Nyt viisi henkilöä koki eriarvoista kohtelua tai syrjintää. Vastaajat kertoivat, että ovat kokeneet syrjintää; työtehtävien jaossa, työtilojen/-välineiden jaossa, työmäärän jaossa, tiedonsaannissa uusista tehtävistä, palkkauksessa sekä tiedottamisessa. Uutena asiana vuonna 2012 tuli palkkauksen kokeminen eriarvoiseksi tai syrjiväksi. Eriarvoisen kohtelun uskottiin johtuvan iästä, asemasta, mielipiteistä, terveydentilasta tai vammasta, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja koulutustaustasta oli nostettu esiin ikä, mielipiteet, syntyperä ja koulutustausta. Suurin osa vastaajista ei ollut kumpanakaan vuonna kokenut häirintää. Vuonna 2012 kukaan ei kokenut, että häirintä jatkuisi sillä hetkellä. Tämä on siis edistystä vuodesta 2009, jolloin yksi koki häirintää.

7 7 Suurin osa vastaajista ei kokenut, että olisi joutunut kiusaamisen kohteeksi työpaikallaan kaksi ilmoitti, että on ollut kohteena, mutta ei ole enää kolme ilmoitti, että ei ole enää kiusaamisen kohteena ja yksi koki sillä hetkellä olevansa kiusaamisen kohteena. Edistystä on siis tapahtunut vuoteen 2012 mennessä, koska kukaan ei tunne olevansa kiusaamisen kohteena enää. Naisten mielestä naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu työpaikalla pääasiassa hyvin. Vaikka samaa mieltä olevia on enemmän kuin 2009, on kuitenkin vuoteen 2012 mennessä enemmän osittain eri mieltä ja täysin eri mieltä olevia vastauksia. Naisten ja miesten välisestä palkkauksesta ollaan 2012 hieman enemmän eri mieltä kuin Naisten mukaan 2012 naisiin ja miehiin kohdistuu erilaisia odotuksia useammin kuin samaa mieltä oli yhdeksän naista, kun taas 2012 heitä oli 12. Suurin osa sekä naisvastaajista että miesvastaajista ei kokenut, että mitään tasa-arvon osa-alueita tarvitsisi kehittää. Kuitenkin kaikkia osa-alueita halutaan kehittää, mutta mikään noussut esille erityisen voimakkaasti. Ikätasa-arvo ja henkilöstöryhmien välinen tasa-arvo ovat ne, joita eniten halutaan kehittää sekä 2012 että Yhteenveto Eniten tuntiopettajien kyselyn tuloksista nousi esille tiedottaminen ja henkilöstöryhmien välinen tasa-arvo. Muuten tuntiopettajien mielestä tasaarvoasiat toimivat Soisalo-opistossa hyvin Opiskelijoiden tasa-arvokysely Kyselylomakkeen on laatinut Soisalo-opiston tasa-arvotyöryhmä. Kysely on suppeampi kuin vakinaiselle henkilöstölle suunnattu tasa-arvokysely. Vuoden 2012 opiskelijoiden kysely suoritettiin samalla lomakkeella kuin vuonna Opiskelijat, joille kysely lähetettiin, valittiin sattumanvaraisesti opiston kurssitarjonnasta. Kursseja valittaessa kuitenkin katsottiin, että ei tulisi samoja kursseja, jotka olivat mukana 2009 kyselyssä. Kysely tehtiin vain kansalaisopistossa opiskeleville opiskelijoille. Koska kursseja järjestetään monella eri paikkakunnalla, haluttiin jokaiselta paikkakunnalta vastaajia kyselyyn. Varkaudesta valittiin mukaan 13 kurssia, Joroisista 5, Leppävirralta 12 ja Heinävedeltä 7. Yhteensä kysely jaettiin 566 Soisalo-opiston opiskelijalle. Kyselyyn vastasi yhteensä 244 opiskelijaa. Vastausprosentiksi saadaan 43 %. Vuonna 2009 kysely annettiin täytettäväksi 540 opiskelijalle. Vastaajia kyselyyn tuli yhteensä 275 (51 %). Kyselylomakkeet annettiin valittujen kurssien opettajille, jotka ennen tunnin alkua tai sen lopussa antoivat kyselyt täytettäviksi opiskelijoille. Opettajat keräsivät täytetyt kyselyt, sulkivat ne kirjekuoreen ja toimittivat koulutuspäällikölle. Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden liiketalouden opiskelija Iina Huupponen on opinnäytetyönään käsitellyt kyselyaineiston ja analysoinut tulokset.

8 Opiskelijoiden vuoden 2012 tasa-arvokyselyn tulokset ja vertailua vuoden 2009 kyselyn tuloksiin Vuonna 2012 vastanneista opiskelijoista 73,5 % oli naisia ja 23,5 % miehiä. 3 % oli jättänyt ilmoittamatta sukupuolen. Suurin joukko vastaajista oli vuotiaat opiskelijoista 78 % oli naisia ja 22 % miehiä. Myös silloin suurin osa vastaajista oli vuotiaita. Eriarvoisuuden ja syrjinnän kokeminen on pienentynyt vuodesta 2009 vuoteen 2012 mennessä. Yksikään vuonna 2012 kyselyyn vastanneista ei kertonut tilannetta, jossa olisi kokenut eriarvoista kohtelua tai syrjintää. Vuonna 2009 sitä oli koettu kaikissa muissa tilanteissa paitsi opintosuoritusten arvioinnissa. Molempina vuosina suurin osa koki, että sukupuolella ei ole vaikutusta opiskeluun. Kuitenkin vastaukset, joiden mukaan siitä olisi hyötyä tai haittaa, ovat pienentyneet. Kysymyksiin, jotka kohdistuivat sukupuoliseen häirintään, ahdisteluun ja kiusaamiseen, tuli muutamia kyllä-vastauksia. Seitsemästä kohdasta mihinkään ei tullut merkittävissä määrin kyllä-vastauksia. Muutamia kyllä-vastanneita oli kohdissa kaksimielisyyksien tai härskiyksien puhuminen, jotka on koettu loukkaaviksi; lähentely tai koskettelu fyysisesti epämiellyttävällä tavalla; seksin ehdottaminen siten, että se on koettu häiritseväksi. Aikaisemmassa kyselyssä ei myöskään ollut suuria määriä Kyllä-vastauksia. Silloin niitä tuli vain parissa kohdassa: ulkonäköön tai seksuaalisuuteen kohdistuneet ikävät loukkaukset ja lähentely tai koskettelu fyysisesti epämiellyttävällä tavalla. Suurin osa vastaajista (91 %) ei kokenut häirintää ollenkaan. Vuonna 2012 vain yksi nainen koki häirintää edelleen ja 14 vastaajaa (10 naista ja 4 miestä) koki että häirintä oli loppunut vastaavat luvut olivat; kaksi naista koki häirintää sillä hetkellä ja 20 vastaajaa (17 naista ja 3 miestä) koki että se on loppunut. 89,5 % ei ollut kokenut häirintää ollenkaan. Näin ollen häirintää esiintyy Soisalo-opistolla nykyään vähemmän kuin vuonna Vuonna 2012 suurin osa sekä naisista (99 %) että miehistä (98 %) ei ollut kokenut kiusaamista. Yksi nainen ilmoitti, että on sillä hetkellä kiusaamisen kohteena. Yksi mies ja yksi nainen ilmoitti, etteivät ole enää kiusaamisen kohteena, mutta ovat olleet aiemmin naisista 99 % ja miehistä 100 % ilmoitti ettei ole ollut kiusaamisen kohteena. Aikaisemmin yksi nainen koki olevansa sillä hetkellä kiusaamisen kohteena ja yksi nainen ilmoitti, että ei ole enää kiusaamisen kohteena. Uuteen kyselyyn mennessä tilanne on siis hiukan huonontunut, koska kyselyiden välillä yksi mies on ilmeisesti kokenut olevansa kiusaamisen kohteena. Onneksi kiusaaminen on hänen kohdallaan kuitenkin loppunut. Pääosin sekä naisten että miesten mielestä kaikki tasa-arvon osa-alueet toimivat Soisalo-opistolla hyvin, eikä niitä tarvitse kehittää. Sekä naiset että

9 9 miehet toivoivat eniten kehitystä ikätasa-arvon saralla. Myös 2009 kehitettävää oli ikätasa-arvossa vastaajien mielestä. Kysymykseen liittyi avoin kohta. Siellä toivottiin tasapuolista opetusta kaikille oppilaille iästä, osaamisen tasosta ja tunnettuudesta riippumatta. Myös alueellista tasa-arvoa korostettiin. Haluttaisiin kurssien aikataulutukseen enemmän huomiota pitkän matkan opiskelijoille Yhteenveto Opiskelijoiden mielestä Soisalo-opistossa ei esiinny syrjintää tai eriarvoista kohtelua, sukupuolista häirintää, ahdistelua tai kiusaamista yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Nais- ja miesopiskelijoiden näkemysten välillä ei ole juuri eroja. Toisaalta ei ole yllättävää, että eriarvoisuuden ym. kokemukset ovat vähäiset, kun otetaan huomioon, että ihmiset tulevat vapaaehtoisesti vapaan sivistystyön opintoihin. Opiskelijoiden mielestä ikätasa-arvossa olisi jonkin verran kehitettävää ja alueellista tasa-arvoa korostettiin. Soisalo-opiston opiskelijoiden mielestä tasa-arvoasiat ovat ja toimivat hyvin. Suuria eroja aikaisempaan kyselyyn verrattuna ei ilmennyt Yhteenveto tasa-arvokyselyistä Kaikkien kyselyjen tulosten perusteella voidaan päätellä, että tasa-arvoon liittyvissä asioissa Soisalo-opistossa ei ole mitään hälyttävää. Nousee toki esiin asioita, joita tulee kehittää ja jotka voivat olla nykyistä paremmin. Jokainen eriarvoiseksi tai vastaavaksi koettu kohtelu on liikaa. Kaikista vastauksista käy ilmi, että naiset kokevat miehiä useammin, että tasaarvoasioissa on kehitettävää. Ikätasa-arvon ja alueellisen tasa-arvon kehittäminen samoin kuin sukupuolten välisen, etnisen ja henkilöstöryhmien välisen tasa-arvon kehittäminen nousevat jossain määrin esiin. Tuntiopettajien vastauksista ilmenee, että tiedottamisessa on kehitettävää ja vakinaisen henkilöstön mielestä työyhteisön yhteishengessä on parannettavaa. 5. Kehittämiskohteet vuoden 2012 kyselyjen pohjalta Tasa-arvotyöryhmä kokoontui tutustumaan kyselyjen tuloksiin ja päättämään jatkotoimista. Opiston tasa-arvosuunnitelman päivittäminen viivästyi, koska vasta loppukeväällä 2013 saatiin valmistuneen opinnäytetyön myötä tulokset ja analysointi tuntiopettajien ja opiskelijoiden kyselyistä. Tasaarvotyöryhmä päätti, että seuraavaksi suunnitelmakaudeksi valitaan kehittämiskohteiksi viestintä ja toiminnan suunnittelu huomioiden erityisesti tuntiopettajat Konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi 1. Tuntiopettajien, joilla on paljon tunteja, viestintää kehitetään ottamalla heidät mukaan yammerin käyttöön. 2. Luodaan ja otetaan käyttöön sähköinen opettajien tietokansio.

10 10 3. Hellewin tekstiviestipalvelun käyttö selvitetään. 4. Pidetään säännölliset kokoontumiset tuntiopettajien kanssa ja otetaan heidät mukaan toiminnan suunnitteluun entistä tiiviimmin. 5. Toteutetaan hyvää sisäistä palvelua kaikkien henkilöstöryhmien kanssa. 6. Tasa-arvon edistyminen Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että Soisalo-opiston tasa-arvotilanne on parantunut vuosien 2009 ja 2012 välillä. Vuoden 2009 kyselyjen perusteella valitut painopisteet on huomioitu toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, kehityskeskusteluissa ym. Toisaalta tasa-arvon parantaminen on jatkuvaa työtä. Ilahduttavinta on, että Soisalo-opiston tasa-arvotilanne syrjinnän, eriarvoisen kohtelun ja häirinnän kokemuksen osalta on parantunut vuodesta 2009 ja niitä ei koeta juuri ollenkaan vuoden 2012 kyselyjen vastausten perusteella. 7. Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen Soisalo-opiston tasa-arvosuunnitelma esitellään yt-kokouksessa syksyllä Tasa-arvosuunnitelma laitetaan opiston intraan ja yammeriin. Jokainen opiston työntekijä vastaa omalta osaltaan tasa-arvon ja valittujen kehittämiskohteiden toteuttamisesta. Tasa-arvotyöryhmä seuraa suunnitelman toteutumista. Tasa-arvosuunnitelma palvelee Soisalo-opiston toiminnan, työyhteisön ja oppimisympäristön kehittymistä sekä toimii johtamisen välineenä. 8. Tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tasa-arvokyselyt vakinaiselle henkilöstölle, tuntiopettajille ja opiskelijoille toteutetaan seuraavan kerran keväällä Opinnäytetyön tekijän ehdotukset tuntiopettajien ja opiskelijoiden kyselyjen kehittämiseksi otetaan huomioon.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Suomen evankelisluterilainen kirkko Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto Lahden Rudolf Steiner -lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt koulun opettajainkokous. Päiväys: 26.5.2016 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt Askolan lukion rehtori. Päiväys: 25.2.2015 Johdanto Askolan lukiolla laaditaan toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma perustuen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4. Euran lukion opetussuunnitelma 5. Opiskelijoiden valinnat 6. Opetuksen

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013

YLITORNION KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 YLITORNION KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 11-13 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1.1 Tasa-arvolaki 1.2 Ylitornion kunnan tasa-arvotyöryhmä.. 2 Tasa-arvon nykytilan kartoitus ja arviointi... 2.1. Tehtävien sukupuolen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 31.5.2013 Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 01 Johdanto miksi tasa-arvosuunnitelma? Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA vuosille 2014-2016

TASA-ARVOSUUNNITELMA vuosille 2014-2016 TASA-ARVOSUUNNITELMA vuosille 2014-2016 Kunnanhallitus 9.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TASA-ARVOSUUNNITTELUUN 1 1.1. Tasa-arvon määritelmä 1 1.2. Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet 2 1.3. Tasa-arvotyöryhmä

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan johto on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman ja sitoutuu omalta osaltaan tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen.

Haukiputaan kunnan johto on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman ja sitoutuu omalta osaltaan tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen. HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 8.1.2007 TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Haukiputaan kunta on laatinut tämän tasa-arvosuunnitelman tasa-arvolain asettaman velvoitteen mukaisesti. Tasa-arvolain tavoitteena

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014.

Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014. Pop & Jazz Konservatorio TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014. MITÄ ON TASA-ARVO (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 2 1 JOHDANTO 2 TASA-ARVOSELVITYS 2.1 Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin 2.2 Palkkakartoitus 2.3 Tasa-arvokysely ja tasa-arvokoulutus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma

Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun lukuvuosisuunnnitelma 2016-17 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Tasa-arvo tarkoittaa ihmisten yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja velvollisuuksia

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) LUKUVUOSI 2017/2018

Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) LUKUVUOSI 2017/2018 Tasa-arvosuunnitelma KAURASLAMMEN KOULU (LUOKAT 7-9) 1.1.2017- LUKUVUOSI 2017/2018 Mikä tasa-arvosuunnitelma on? Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena edistää eri sukupuolten tasa-arvoa koulussamme Muodostetaan

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvosuunnittelun perusteet ja työvaiheet LAPIN KESÄYLIOPISTO NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma 22.5.2012 1 Sisällys Johdanto... 2 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 Taustatietoja... 4 Tasa-arvokysely keväällä 2011... 6 Peräpohjolan Opiston opetussuunnitelmat...

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN Miten kehittää henkilöstön hyvinvointia ja edistää sukupuolten tasa-arvoa? OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN 1) KOKOA RYHMÄ 2) SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA 3) TEE PALKKAKARTOITUS 4) KERÄÄ

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu 1

Tasa-arvosuunnittelu 1 Tasa-arvosuunnittelu 1 Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot tasaarvosuunnitteluun Miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään? Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu (julkaisu 2007) 2 Naiset ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Järvenperän koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle Tasa-arvosuunnittelu Jokaisella vähintään 30-työntekijää säännöllisesti työllistävällä työnantajalla tulee olla tasaarvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain Suunnitelman voi sisällyttää

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA 1 Liite 1: Tasa-arvo suunnitelma 1. TASA-ARVO SUUNNITELMA Sisällys 1. Tasa-arvo suunnitelma... 1 1.1. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 1 1.2. Erkko-lukion henkilömäärät... 2 2. Tasa-arvoon liittyvä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan tasa-arvosuunnitelma 2012

Pyhäjoen kunnan tasa-arvosuunnitelma 2012 Pyhäjoen kunnan tasa-arvosuunnitelma 212 Hyväksytty yhteistoimintaelimessä 15. 11. 212 Laati Antti Juntunen, Pääluottamus JUKO ry OVTES/KVTES 2 JOHDANTO Tasa-arvolain mukaan työnantajan on edistettävä

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Yritysten määrän kehitys 1990-2012 2 Yritysten määrä kokoluokittain 2012 3 Yritysten henkilöstö kokoluokittain 2012 4 Työllisyyden kehitys yrityksen koon

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lapin letka hanke Hotel Santa Claus, Rovaniemi 30.5.2012 Anja Nummijärvi Palkkakartoitus lakisääteisenä velvoitteena täsmentää/toteuttaa perustuslaissa säädettyä

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

POSION KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE

POSION KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 1 POSION KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 Kunnanhallitus 7.2.2011, 34 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASA-ARVOSELVITYS... 4 2.1. Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin ja muita

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2018 Yhteistoimintaryhmä 10.10.2016 Maakuntahallitus 21.11.2016 Tasa-arvosuunnitelma 2016-2018 1 1. Johdanto Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Lintulaakson koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin kunta 2013 2016 Tyhy-toimikunta 18.12.2012 Henkilöstöjaosto 14.1.2013 3 Kunnanhallitus 21.1.2013 42 sisältö 1. Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma?...

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA 2016-2018 Tasa-arvosuunnitelmassa kerrotaan asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä kuvataan koulun tapaa toimia tasa-arvoon liittyvissä asioissa Juha Malinen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

SALLAN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 2012 2015

SALLAN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 2012 2015 SALLAN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO TASA-ARVOSUUNNITTELUUN... 3 1.1. Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Tasa-arvotyöryhmä kunnan tasa-arvotyön

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010

Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010 1. Johdanto.................................................... 5 Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010 2. Tasa-arvotyön organisointi ja toteutus.......................... 6 3. Selvitys

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 1 ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 12.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan 3 3. Tasa-arvon toteutumisen

Lisätiedot