Kansallisen tulorekisterin perustamishanke. Sidosryhmätestaussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallisen tulorekisterin perustamishanke. Sidosryhmätestaussuunnitelma"

Transkriptio

1 Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Sidosryhmätestaussuunnitelma

2 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 1(20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus Dokumentti julkaistu. KESKEISET TERMIT JA NIIDEN SELITTEET Termi Anonymisointi Asiointipalvelu Pilottitestaus Rajapinta Sidosryhmät Testaussopimus Määritelmä Anonymisoinnilla pyritään siihen, että tiedosta tulee sellaista, ettei sitä voida missään tilanteessa (edes jonkin toisen hallussa olevan tiedon avulla) yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Esimerkiksi henkilötietojen käsittely niin, että henkilötiedot muutetaan peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, ettei mikään taho voi tunnistaa henkilöä niistä suoraan tai välillisesti. Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu on selaimella käytettävä palvelu tulorekisterin osapuolille tarkoitettujen toimintojen käyttämiseen. Tulorekisterissä on sähköinen asiointipalvelu tiedon tuottajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille. Pilottitestauksessa testataan esimerkiksi toimintosarjaa, ympäristöä tai yhteyksiä ennakkoon valitun tekijän tai ryhmän kanssa. Testaus suoritetaan valitulla aineistolla. Standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa tietojen siirron laitteiden, ohjelmien tai käyttäjän välillä. Tulorekisterin sidosryhmiä ovat kaikki tulorekisterin käyttäjät: palkkojen, eläkkeiden ja etuuksien maksajat sekä heidän valtuuttaminaan tilitoimistot ja muut palkkahallinnon ulkoistuskumppanit sekä tulorekisterin tietojen käyttäjätahot. Tämän lisäksi sidosryhmiä ovat järjestelmätoimittajat. Sopimus, jonka sidosryhmä tekee Verohallinnon kanssa tulorekisterin rajapintojen testaamisesta sidosryhmätestausympäristössä. Sellaiset toimijat, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tulorekisteristä tulo- tai muita tietoja oman tehtävänsä hoitamiseen. Tiedon käyttäjät Ensimmäisessä vaiheessa lähtien tiedon käyttäjiä ovat Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Toisessa vaiheessa lähtien tiedon käyttäjiä ovat lisäksi mm. Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat, TEMin hallinnonala, kunnat ja työsuojeluviranomainen.

3 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 2(20) Tiedon tuottajat Tuotantodata Varmenne (Sertifikaatti) Kaikki yritykset ja muut toimijat, joilla on palkka-, eläke- tai etuustietojen ilmoitusvelvollisuuksia Suomeen jollekin tulorekisterin tiedon käyttäjälle. Järjestelmän tuotantoympäristössä käyttämä tietoaineisto, joka sisältää todellisia henkilö- ja tulotietoja. Sähköinen todistus, jolla vahvistetaan, että todistuksen haltija on tietty henkilö, organisaatio tai järjestelmä. Varmenteella voidaan todeta tietoliikenteen, toisen osapuolen tai tiedoston aitous sekä muodostaa tarvittaessa salattu ja luotettava yhteys toisen osapuolen kanssa.

4 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 3(20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Dokumentin tarkoitus Aikataulu Testauksen kulku Testauksen kohde Testattavat rajapinnat Palkkatiedot Tiedon tuottajien (suorituksen maksajan) palvelut Tiedon käyttäjien palvelut Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet rajapinnat Käyttöoikeudet sähköinen asiointipalvelu Sähköinen asiointipalvelu (suunnitelma julkaistaan 4/2018) Tiedon tuottaja Tiedon käyttäjä Yhteiset (Tiedon tuottajat ja tiedon käyttäjät) Sähköisen asiointipalvelun tuetut selaimet Testausympäristöt Testausympäristön käyttöaika Testausympäristön konfiguraatiot Testiaineistot Asiakasaineisto Palkkatietoaineisto Testiaineiston simulointi tulevaisuuteen Testauksen havainnot Havaintojen hallinnan prosessi Virheiden luokittelu Korjausten toimittaminen sidosryhmätestaukselle Laajojen aineistojen erillistestit Testauksen lopetus Testauksen osapuolet ja kommunikointi... 17

5 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 4(20) 10.1 Tulorekisterihankkeen sidosryhmätestauksen yhteystahot Sidosryhmätestauksen tiedotus Rajaukset Liitteet... 19

6 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 5(20) 1 Dokumentin tarkoitus Tässä sidosryhmätestaussuunnitelmassa kuvataan, miten käyttöönotettavan tulorekisterijärjestelmän sidosryhmätestaus organisoidaan ja toteutetaan. Sidosryhmätestaus jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa lähtien testataan tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyviä teknisiä rajapintoja. Sidosryhmätestaukseen osallistuvat tulorekisterin teknisen rajapintayhteyden rakentavat palkkatietojen tuottajat kuten ohjelmistotalot ja yritykset sekä tulorekisterin tietoja vuonna 2019 käyttävät tahot Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset ja ETK sekä työttömyysvakuutusrahasto. Tuotantokäytön vuonna 2020 aloittavien palkkatiedon käyttäjien kanssa sovitaan ja päätetään erikseen mahdollisesta vuoden 2018 aikana tehtävästä testauksesta. Vuoden 2018 sidosryhmätestauksen tavoitteena on testata tulorekisterijärjestelmän toimivuus tiedon tuottajan ja tiedon käyttäjän näkökulmasta. Tiedon tuottajan testauksessa varmistetaan, että palkkaohjelmisto tai matkahallintajärjestelmä tuottaa vaatimusten mukaisia sanomia tulorekisteriin. Palkkatietojen käyttäjien testaus keskittyy tilattujen palkkatietoaineistojen testaamiseen. Toisessa sidosryhmätestauksen vaiheessa maaliskuusta 2019 lähtien testataan 2020 käyttöönotettavia palveluita ts. etuustietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyviä rajapintoja sidosryhmien kanssa. Lisäksi palkkatietojen jakelun testaus jatkuu toisen vaiheen käyttäjien osalta. Sidosryhmätestaussuunnitelma päivitetään syksyllä 2018 etuustiedon ilmoittamiseen ja jakeluun liittyvien rajapintapalveluiden osalta. Sähköisen asiointipalvelun testauksesta laaditaan erillinen sidosryhmätestaussuunnitelma (Liite 2). Suunnitelma julkaistaan huhtikuussa 2018.

7 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 6(20) 2 Aikataulu Kuvassa 1 on kuvattu aikajanalla sidosryhmätestauksen merkittävät päivämäärät. Kuva 1: Sidosryhmätestauksen aikataulu.

8 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 7(20) 3 Testauksen kulku Alla on listattu teknisten rajapintojen sidosryhmätestausvaiheet sekä viite, josta aiheesta on lisäinformaatiota saatavilla. Tulorekisterihanke julkaisee testausohjeen (Liite 1) joulukuussa 2017 tulorekisteri.fi-sivustolla. Testaussopimuspohja (Liite 6) julkaistaan joulukuussa 2017 tulorekisteri.fisivustolla. Sidosryhmätestauksen aloittava sidosryhmä tekee testaussopimuksen Verohallinnon kanssa. Testausopimus on toimitettava tulorekisterihankkeelle viimeistään 2 viikkoa ennen testauksen aloitusta, jotta testivarmenteet ehditään toimittaa. Sopimuksen tekemiseen liittyvät yksityiskohdat tarkennetaan testausohjeessa (Liite 1). Tulorekisterihanke toimittaa testivarmenteen sidosryhmälle. Varmenteen toimittamiseen liittyvät yksityiskohdat tarkennetaan testausohjeessa (Liite 1). Sidosryhmä ottaa yhteyden testivarmenteella sidosryhmätestausympäristöön. Yhteystestin jälkeen sidosryhmä voi aloittaa oman testauksensa. Testauksessa käytetään asiakasdatana tulorekisterin muodostamaa asiakasaineistoa, jollei toisin sovita. Kappaleessa 6 Testiaineistot on kuvattu testiaineistoon liittyvät periaatteet. Sidosryhmä toimittaa testauksen aikana havaitut virheet ja muut havainnot tulorekisterihankkeelle. Havaintojen hallinnan prosessi on kuvattu kappaleessa 7 Testauksen havainnot. Tulorekisterihanke tiedottaa virheistä ja virheiden korjauksista sidosryhmiä. Virhekorjausten prosessi on kuvattu kappaleessa 7 Testauksen havainnot. Sidosryhmä ilmoittaa tulorekisterihankkeelle, kun testaus on sidosryhmän osalta suoritettu (kappale 9 Testauksen lopetus).

9 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 8(20) 4 Testauksen kohde alkavan ensimmäisen vaiheen sidosryhmätestauksen kohde on käyttöönotettavat tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät teknisen rajapinnan palvelut. 4.1 Testattavat rajapinnat Palkkatiedot Alla on kuvaus testattavista palkkatietojen palveluista ja niiden toimituskanavista. Tietojen toimittaminen ja jakelu tapahtuvat SFTP-rajapinnan kautta tiedoston siirtona sekä reaaliaikaisilla ja viivästetyillä Web Service -palveluilla (WS). Tarkemmat kuvaukset testattavista palveluista on kuvattu tulorekisteri.fi-sivuston dokumentaatiossa: Teknisen rajapinnan kuvaukset > Yleiskuvaukset 1. Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2. Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Tiedon tuottajien (suorituksen maksajan) palvelut Alla on listattuna tiedon tuottajien teknisen rajapinnan palvelut sekä kanavat, joiden kautta kukin palvelu on käytettävissä. Palkkatietoilmoitus (uusi, korvaava ja mitätöivä ilmoitus) o WS reaaliaikainen, yksi ilmoitus kerrallaan o WS viivästetty viivästetty Työnantajan erillisilmoitus (uusi, korvaava ja mitätöivä ilmoitus) o WS reaaliaikainen, yksi ilmoitus kerrallaan o WS viivästetty viivästetty Palkkatietoilmoituksia sisältävä aineisto, Työnantajan erillisilmoituksia sisältävä aineisto (aineiston mitätöiminen) o WS reaaliaikainen, yksi aineisto kerrallaan o WS viivästetty, yksi aineisto kerrallaan viivästetty, yksi aineisto kerrallaan Aineistotilaus (uusi tilaus, tilauksen mitätöiminen) o WS reaaliaikainen, yksi aineisto kerrallaan o WS viivästetty, yksi aineisto kerrallaan viivästetty, yksi aineisto kerrallaan Aineistotilauksen sisältävä aineisto (aineiston mitätöiminen) o WS reaaliaikainen, yksi aineisto kerrallaan o WS viivästetty, yksi aineisto kerrallaan viivästetty, yksi aineisto kerrallaan Viesti (uusi viesti) o WS reaaliaikainen, yksi viesti kerrallaan o WS viivästetty viivästetty.

10 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 9(20) Tiedon käyttäjien palvelut Alla puolestaan on listattuna tiedon käyttäjien teknisen rajapinnan palvelut sekä kanavat, joiden kautta palvelu on käytettävissä. Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat Palkkatietoilmoitukset useita tulonsaajia Palkkatietoilmoitukset useita maksajia Palkkatietoilmoitukset useita maksajia, useita tulonsaajia Palkkatietoilmoitukset useita työeläkelaitoksia Palkkatietoilmoitukset puuttuva työeläkejärjestelynumero Työnantajan erillisilmoitukset kaikki maksajat Työnantajan erillisilmoitukset useita maksajia Työnantajan erillisilmoitukset useita työeläkelaitoksia Osapuolelle lähetetyt viestit Osapuolen käyttäjien käyttölokitiedot Palkkatietoilmoitukset yksi tulonsaaja o WS reaaliaikainen Palkkatietoilmoitukset yksi maksaja o WS reaaliaikainen Palkkatietoilmoitukset yksi työeläkejärjestelynumero o WS reaaliaikainen Työnantajan erillisilmoitukset yksi maksaja o WS reaaliaikainen Työnantajan erillisilmoitukset yksi työeläkejärjestelynumero o WS reaaliaikainen Osapuolelle lähetetyt viestit o WS reaaliaikainen.

11 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 10(20) 4.2 Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet rajapinnat Tiedon tuottajat Rajapinnan testauksen edellytyksenä on Verohallinnon myöntämä testivarmenne. Jokaisella teknisen rajapinnan testaajataholla tulee olla uniikki testivarmenne omaa testausta varten. Sidosryhmätestauksen varmennetta käytetään sidosryhmätestauksen aikana sidosryhmätestausympäristössä. Varmenteen avulla varmistutaan testausosapuolen aitoudesta sekä huolehditaan tietoliikenteen tietoturvallisuudesta testauksen aikana. Varmenneratkaisun rajapintakuvaus julkaistaan loka-marraskuun vaihteessa 2017 ja testaussopimuksen tekeminen ja varmenneratkaisun hakeminen kuvataan testausohjeessa (Liite 1), joka julkaistaan joulukuussa Tuotantokäyttöön liittyvä varmenne ja palvelusopimus tehdään erikseen syksyllä Tiedon tuottajan teknisen rajapinnan palveluiden testaajana voi toimia palkkahallinnon ohjelmistotalo, tai vaihtoehtoisesti palkkatiedon tuottaja, joka rakentaa oman teknisen rajapinnan tulorekisteriin. Testivarmenteet toimitetaan joko suoraan palkkatiedon tuottajalle tai ohjelmistotaloille, jolloin jokaiselle ohjelmistotalon palkka-aineistoja tuottavalle asiakasyritykselle luodaan tarvittaessa oma testivarmenne. Ohjelmistotalo tai palkkatiedon tuottaja tekee testaussopimuksen, josta ilmenevät muun muassa seuraavat tiedot: Tiedon tuottajan organisaatio (palkanmaksajan nimi ja testauksessa käytettävä keinotekoinen Y-tunnus) Testausyhteyshenkilö Käytettävät palvelut testausvaiheessa Tiedon käyttäjät Testaussopimuksen perusteella tulorekisterihanke toimittaa testaajataholle testivarmenteen tai ohjeet varmenteen hakemiseksi turvapostilla. Tiedon käyttäjä tekee ennen sidosryhmätestauksen aloittamista testaussopimuksen, josta ilmenevät muun muassa seuraavat tiedot: Tiedon käyttäjän organisaatio (testauksessa käytettävä keinotekoinen Y-tunnus) Testausyhteyshenkilö Käytettävät palvelut testausvaiheessa Tiedonsaantioikeudet testausvaiheessa. Testaussopimuksen perusteella tulorekisterihanke toimittaa testaajataholle testivarmenteen tai ohjeet varmenteen hakemiseksi turvapostilla.

12 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 11(20) Käyttöoikeudet sähköinen asiointipalvelu Sähköisen asiointipalvelun roolien ja käyttövaltuuksien testaus tapahtuu osana sähköisen asioinnin testausta. Tähän liittyvä käyttövaltuustestaus kuvataan sähköisen asiointipalvelun sidosryhmätestaussuunnitelmassa (Liite 2). 4.3 Sähköinen asiointipalvelu (suunnitelma julkaistaan 4/2018) Tiedon tuottaja Sähköisen asiointipalvelun testauksesta laaditaan erillinen sidosryhmätestaussuunnitelma (Liite 2). Asiointipalvelun testaussuunnitelma julkaistaan huhtikuussa Sähköisen asiointipalvelun testaus avataan testausympäristöön sidosryhmille kesällä Seuraavissa kappaleissa luetellaan ne asiointipalvelun toiminnot, jotka tulevat testattavaksi. Sähköisen asiointipalvelun latauspalvelu julkaistaan sidosryhmätestausympäristöön huhtikuussa Testausohje (Liite 1) päivitetään latauspalvelun osalta helmikuussa Alla on listattu sähköisen asiointipalvelun toiminnot, joita tiedon tuottajat voivat testata: Palkkatietoilmoitusten lisääminen (verkkolomake) Palkkatietoilmoitusten haku ja katselu Palkkatietoilmoituksen korjaaminen Palkkatietoilmoituksen mitätöiminen Työnantajan erillisilmoituksen lisääminen (verkkolomake) Työnantajan erillisilmoituksen haku ja katselu Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen Työnantajan erillisilmoituksen mitätöiminen Palkkatietoilmoitus Aineistojen haku ja katselu (latauspalvelu) Palkkatietoilmoitus Aineiston lisääminen (latauspalvelu) Palkkatietoilmoitus Aineiston mitätöiminen (latauspalvelu) Tiedon käyttäjä Tässä puolestaan tiedon käyttäjien testattavissa olevat sähköisen asiointipalvelun toiminnot: Palkkatietoilmoitusten haku ja katselu Työnantajan erillisilmoituksen haku ja katselu Aineistotilauksen lisääminen Aineistotilausten haku ja katselu

13 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 12(20) Aineistotilauksen ylläpito Aineistotilauksen päättäminen Asiakkaan perustiedot Haku ja katselu Yhteiset (Tiedon tuottajat ja tiedon käyttäjät) Toiminnot, joita sekä tiedon tuottajat että tiedon käyttäjät voivat testata: Aineistotilauksen lisääminen Aineistotilausten haku ja katselu Aineistotilauksen ylläpito Aineistotilauksen päättäminen Asiakirjat Haku ja katselu Käyttöloki Haku ja katselu Viestit Lähettäminen Viestit Haku ja katselu Omat perustiedot Katselu Omat perustiedot, Henkilöasiakas Ylläpitäminen Omat perustiedot, Yritysasiakas Ylläpitäminen Sähköisen asiointipalvelun tuetut selaimet Taulukossa 1 on lueteltu tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun tuetut selaimet. Selain/Käyttöjärjestelmä Versiot Internet Explorer IE 11 Edge Tuetaan alkaen versiosta 14 (kevät 2016) Safari Tuetaan alkaen versiosta 10 (syksy 2016) Chrome Firefox Tuetaan juoksevasti kahta viimeisintä versiota Tuetaan juoksevasti kahta viimeisintä versiota Android Tuetaan selainten (Chrome, Firefox, AOSP Browser, Samsung Internet) viimeisintä versiota laitteilla, joissa Android 6.0 (Marshmallow) ja ylöspäin (2015 syksy). ios Tuetaan alkaen ios 10 (syksy 2016) Taulukko 1: Tuetut selaimet tulorekisterin asiointipalvelussa.

14 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 13(20) 5 Testausympäristöt Tässä testaussuunnitelmassa kuvattava testaus tapahtuu sidosryhmätestausympäristössä. Sidosryhmätestausympäristön toiminta ja suorituskyky testataan ja tietoturva-auditoidaan ennen ympäristön avausta sidosryhmätestausta varten Testausympäristön käyttöaika Sidosryhmätestausympäristö on käytössä ja ympäristön vikatilanteisiin reagoidaan virkaaikana ma pe klo (ei arkipyhinä). Testaus on sallittua muinakin aikoina, mutta ympäristön toimivuutta ei voida tällöin taata. 5.2 Testausympäristön konfiguraatiot Testausympäristön tuotannosta poikkeavat konfiguraatiot/käsittelysäännöt listataan ja toimitetaan sidosryhmille tiedoksi (Liite 5) ennen testauksen aloitusta. Tällaisia ovat esimerkiksi palkkatietoilmoituksen palkanmaksukausi, jossa päivämäärä tullaan korvaamaan testausympäristössä testauksen kannalta sopivalla päivämäärällä: Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate) Käsittelysääntö: Tieto ei saa olla aikaisempi kuin eikä yli 45 päivää kuluvasta päivästä eteenpäin.

15 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 14(20) 6 Testiaineistot 6.1 Asiakasaineisto Tulorekisterihanke muodostaa testauksessa käytettävän asiakasaineiston, jota sidosryhmät käyttävät testauksessa. Testiaineiston muodostamisessa ei käytetä pohjana tuotantodataa, vaan aineisto muodostetaan generoimalla fiktiivistä asiakasdataa. Testiaineisto muodostetaan mahdollisimman tuotannon kaltaiseksi ja aineisto sisältää sekä henkilötunnuksia että Y-tunnuksia. Tulorekisterihanke on saanut testiaineistoihin liittyviä toiveita sidosryhmiltä ja asiakasaineiston muodostamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan nämä tarpeet. Tulorekisterihanke toimittaa asiakasaineiston sidosryhmien käyttöön ennen testauksen alkua tammikuussa Tulorekisterihankkeen muodostaman aineiston lisäksi sidosryhmät voivat käyttää testauksessa omia testiasiakkaitaan. Koska kyseessä on rakenteilla olevan järjestelmän testausympäristö, ei käytettävä testiaineisto saa olla tuotantodataa. Tämä perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (artiklat 25 ja 32). Jos testiaineisto on muodostettu hyödyntämällä tuotannon dataa, tietojen tulee olla anonymisoitu siten, että asiakastietoja ei voi yhdistää eikä palauttaa tuotannon asiakastietoihin. Ohje tuotantodatasta muodostetun asiakasdatan anonymisointiin toimitetaan sidosryhmille erikseen hyvissä ajoin ennen testauksen aloitusta (Liite 7). Jos testauksessa käytetään sidosryhmän omia testiasiakkaita, käytettävien asiakkaiden tiedot tulee toimittaa ennen testauksen aloitusta tulorekisterihankkeelle. Tulorekisterihanke tallentaa testiasiakkaat tulorekisterin sidosryhmätestausympäristön tietokantaan. Tarkemmat ohjeet ja pohja asiakastietojen toimittamiseen kuvataan testausohjeessa (Liite 1). 6.2 Palkkatietoaineisto Tiedon tuottajan lähettämä palkkatietoaineisto ei saa sisältää tuotannon dataa. Koska kyseessä on rakenteilla olevan järjestelmän testausympäristö, ei käytettävä testiaineisto saa olla tuotantodataa. Tämä perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (artiklat 25 ja 32). Jos palkkatietojen testiaineisto on muodostettu hyödyntämällä tuotannon dataa, tietojen tulee olla anonymisoitu siten, että tietoja ei voi yhdistää eikä palauttaa tuotannon tietoihin. Ohje tuotantodatasta muodostetun palkkatietoaineiston anonymisointiin toimitetaan sidosryhmille erikseen hyvissä ajoin ennen testauksen aloitusta (Liite 7). Tiedon käyttäjien end-to-end-testausta varten tulorekisterihanke voi muodostaa tiedon käyttäjän tarpeisiin sopivaa palkkatietoaineistoa tulorekisterijärjestelmään. Palkkatietoaineistojen muodostamista varten tiedon käyttäjä toimittaa tulorekisterihankkeelle palkkatietoaineiston tiedot sovitussa muodossa. Tarkemmat ohjeet ja pohja palkkatietoilmoitusten toimittamiseen kuvataan testausohjeessa (Liite 1). 6.3 Testiaineiston simulointi tulevaisuuteen Aineistoja on tarve testata tulevaisuuden päivämäärillä, jotta voidaan varmistua aineistojen eheydestä myös tulevaisuudessa. Tämä huomioidaan testauksessa ja tästä laaditaan erillinen suunnitelma (Liite 3)

16 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 15(20) 7 Testauksen havainnot Tulorekisterihanke ylläpitää tulorekisteri.fi-sivustolla listaa testauksessa havaituista virheistä. Seuraavassa luvussa ja kuvassa 2 on esitetty havaintojen hallinnan käsittelyprosessi. 7.1 Havaintojen hallinnan prosessi Kaikki testauksessa esiin nousevat havainnot toimitetaan tulorekisterihankkeelle lomakkeella, johon on linkki testausohjeessa (Liite 1). Kaikki havainnot käsitellään ja järjestelmän virheet ohjataan korjattavaksi. Virhe: Jos havainto on virhe, tulorekisterihankkeen testauskoordinaattori ohjaa virheen korjaukseen ja priorisoi korjauksen yhdessä hankkeen virheraadin kanssa. Arvio virheen korjausaikataulusta ilmoitetaan havainnon tekijälle. Muutos: Jos havainto ei ole virhe vaan muutos olemassa olevaan toimintaan, tulorekisterihanke käsittelee havainnon muutospyyntönä. Muutospyyntö joko hyväksytään tai hylätään, ja havainnon tekijä saa tästä tiedon sähköpostitse. Ohjeistus: Jos havainto on sellainen, jossa käyttäjä on ymmärtänyt toiminnon väärin tai on mahdollisesti käyttänyt toimintoa ohjeen vastaisesti, tulorekisterihankkeen testauskoordinaattori ohjeistaa havainnon laatijaa ja tarkistaa olemassa olevan ohjeen oikeellisuuden. Kysymys: Jos havainto on sellainen, johon on jo valmis vastaus, tulorekisterihankkeen testauskoordinaattori lähettää vastauksen kysymyksen tekijälle. Lisäksi tulorekisteri.fi-sivuston Kysymyksiä ja vastauksia -osioon lisätään usein kysyttyjä kysymyksiä. Kuva 2: Havaintojen hallinnan prosessi.

17 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 16(20) 7.2 Virheiden luokittelu Virheet luokitellaan taulukon 2 mukaisesti. Testaaja antaa virheelle sopivaksi katsomansa virheluokan havainnon kirjaamisen yhteydessä. Lopullisen luokittelun tekee tulorekisterihankkeen virheraati, joka koostuu tulorekisterihankkeen asiantuntijoista. Jos virheraati päättää laskea 1- tai 2-tason virheeksi luokitellun virheen virheluokkaa matalammaksi, havainnon ilmoittaja saa tästä tiedon. Virheen kriittisyys käydään läpi testaajan kanssa ja tarvittaessa virheluokkaa voidaan muuttaa. Virheluokka Kuvaus 1 Critical / Kriittinen Virhe korjataan mahdollisimman nopeasti. Vika, joka estää testauksen jatkumisen. Lisäksi hyväksyttävää tapaa kiertää ongelma ei ole. 2 High / Vakava Vika, joka estää yhden tai useamman järjestelmäkomponentin toiminnan. On kuitenkin olemassa hyväksyttävä tapa kiertää ongelma. 3 Medium / Keskivakava Vika, joka aiheuttaa järjestelmän väärän, vaillinaisen tai epäjohdonmukaisen tuloksen. 4 Low / Vähäinen Pieni tai kosmeettinen vika, jolla on hyväksyttäviä kiertotapoja halutun lopputuloksen saamiseksi. Taulukko 2: Virheluokat. 7.3 Korjausten toimittaminen sidosryhmätestaukselle Virheet korjataan prioriteettijärjestyksessä virheluokan mukaisesti. Virheluokkaan 1 ja 2 luokitellut virheet otetaan aina käsittelyyn ja korjataan. Virheluokan 3 ja 4 virheilmoitukset käsitellään ja päätös korjauksesta tehdään tapauskohtaisesti. Korjaukset järjestelmään toimitetaan liitteessä 8 kuvatun julkaisuaikataulun mukaisesti. Järjestelmän julkaisun yhteydessä tulorekisterihanke laatii toimitusselosteen, joka sisältää järjestelmään päivitetyt muutokset sekä korjaukset. Toimitusseloste lähetetään sähköpostitse sidosryhmien testausyhteyshenkilöille hyvissä ajoin ennen uutta järjestelmän julkaisua. Lisäksi toimitusselosteet julkaistaan tulorekisteri.fi-sivustolla. Virheet, jotka on luokiteltu virheluokkaan 1 (Critical / Kriittinen) korjataan mahdollisimman pian, ja korjaukset toimitetaan sidosryhmätestausympäristöön tarvittaessa myös ennalta määritellyn julkaisuaikataulun ulkopuolella. Järjestelmäpäivitykset tehdään arkipäivinä aktiivisen testausajan (ma pe klo 8 16) ulkopuolella. Päivityksestä ja mahdollisesta testauskatkosta tiedotetaan sidosryhmiä.

18 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 17(20) 8 Laajojen aineistojen erillistestit 9 Testauksen lopetus Tulorekisterihanke tekee suorituskykytestauksen sidosryhmätestausympäristölle ennen testauksen aloitusta. Suorituskykytestaus toteutetaan syksyllä Tulorekisterin oman suorituskykytestauksen lisäksi eri sidosryhmillä on mahdollisuus testata rajapintoja suurilla massoilla. Massatestaukset sovitaan erikseen jokaisen sidosryhmän kanssa. Eri sidosryhmien massatestaus aikataulutetaan siten, että kaikki sidosryhmät eivät testaa samanaikaisesti. Sidosryhmien laajojen aineistojen erillistestauksesta laaditaan oma testaussuunnitelma (Liite 4). Jokaisen sidosryhmän tulee suorittaa testaus niiden palveluiden osalta, joita sidosryhmä tulee käyttämään tulorekisterissä. Kun testaus on tehty, toimitetaan tieto testauksen päättymisestä sähköpostitse osoitteeseen Tulorekisterihanke tarvitsee tiedon testausten valmiusasteesta voidakseen arvioida jäljellä olevaa testauksen määrää. Tulorekisterihanke tulee olemaan yhteydessä sidosryhmiin testauksen etenemisestä ja valmiusasteesta myös testauksen aikana. Sellaiset tulorekisteriin kohdistuvat virheilmoitukset, jotka sidosryhmä toivoo käsiteltävän ja korjattavan ennen käyttöönottoa, tulee toimittaa tulorekisterihankkeelle viimeistään Viimeinen korjauspaketti asennetaan sidosryhmätestausympäristöön Tämän jälkeen korjataan ainoastaan tuotannon käyttöönoton estävät kriittiset virheet. Sidosryhmätestausympäristö on käytössä myös tämän jälkeen ja havaintoja voi edelleen toimittaa tulorekisterihankkeelle jälkeen ilmoitetut havainnot käsitellään, mutta korjaukset aikataulutetaan käyttöönoton jälkeiseen erikseen ilmoitettavaan aikaan. 10 Testauksen osapuolet ja kommunikointi Tulorekisterihanke edellyttää sidosryhmiltä yhteyshenkilöiden yhteystietoja viestinnän varmistamiseksi. Oman organisaation testausyhteyshenkilöt voi ilmoittaa osoitteseen:

19 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 18(20) 10.1 Tulorekisterihankkeen sidosryhmätestauksen yhteystahot Taulukossa 3 on luettelo tulorekisterihankkeen kontaktipisteistä. Sidosryhmätestauksen kommunikointikanava toimii myös tiedon välittäjänä end-to-end-testauksessa ja auttaa sopivien testauskumppaneiden etsimisessä tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien välillä. Kontakti Sidosryhmätestauksen kommunikointikanava Tekniset kysymykset Toiminnalliset kysymykset Sähköposti Taulukko 3: Tulorekisterihankkeen kontaktit Sidosryhmätestauksen tiedotus Sidosryhmätestauksesta järjestetään infotilaisuus helmikuussa Tilaisuudessa käydään läpi rajapintatestauksen testausohje (Liite 1) ja havaintojen kirjaamiseen liittyvät yksityiskohdat. Yhteisiä testaukseen keskittyviä tilaisuuksia tullaan järjestämään tarpeen mukaan. Näistä tiedotetaan erikseen. Sidosryhmätestaukseen ja sidosryhmätestausympäristöön liittyvistä asioista tiedotetaan sidosryhmiä sähköpostitse sekä tulorekisteri.fi-sivustolla. Alla on lueteltu aihealueita, joista tulorekisterihanke tiedottaa sidosryhmiä: Testausympäristön häiriötiedotteet Testausympäristön uudet versiot Toimitusselosteet Testausympäristöön versioiden ulkopuolella asennettavat ylimääräiset korjaukset Testausympäristön mahdolliset käyttökatkot Muut tiedotettavat asiat. 11 Rajaukset Tämä testaussuunnitelma kuvaa sidosryhmätestauksen pääperiaatteet seuraavin rajauksin: Sidosryhmätestaussuunnitelmassa ei kuvata tulorekisterihankkeen sisäisiä testausvaiheita eikä testauksen tuloksia. Sidosryhmätestaussuunnitelmassa ei määritellä, milloin kukin sidosryhmä oman testauksensa aloittaa. Sidosryhmät vastaavat itse oman osuutensa suunnittelusta ja läpiviennistä. Sidosryhmätestaussuunnitelmassa ei määritellä, milloin kunkin sidosryhmän testaus on valmis. Testauksen hyväksyntä on jokaisen sidosryhmän oman testausorganisaation vastuulla.

20 Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 19(20) Tulorekisterihanke ei koordinoi kokonaisuutena tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien välistä testausta. Tulorekisterihanke voi tarvittaessa avustaa sopivan testauskumppanin löytymisessä end-to-end-testauksessa, mutta testauksen varsinainen koordinointi tulee hoitaa sidosryhmien kesken. Sidosryhmätestaussuunnitelmassa ei kuvata sidosryhmien ohjelmistoissa havaittujen virheiden seurantaa ja koordinointia. Sidosryhmätestaussuunnitelmassa ei kuvata tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien liiketoiminnallista testausta. Sidosryhmät vastaavat itse omien järjestelmiensä toiminnallisuuksista ja välitettävistä tietosisällöistä. Tulorekisterihanke pidättää itsellään oikeuden muuttaa mitä tahansa aikataulua tai tässä ilmoitettua suunnitelmaa. 12 Liitteet Kaikki liitteet julkaistaan tulorekisteri.fi-sivustolla Nro Nimi Julkaisuajankohta 1 Testausohje 12/ Sähköisen asiointipalvelun sidosryhmätestaussuunnitelma 04/ Suunnitelma testiaineiston simuloinnista tulevaisuuteen 04/ Laajojen aineistojen erillistestaussuunnitelma 04/ Sidosryhmätestausympäristön konfiguraatiot 12/ Testaussopimuspohja 12/ Ohje testiaineiston anonymisoinnista 12/ Tulorekisterin julkaisuaikataulu Sidosryhmätestauksen varautumissuunnitelma 12/2017

Versio 1.2. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke. Sidosryhmätestaussuunnitelma

Versio 1.2. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke. Sidosryhmätestaussuunnitelma Versio 1.2 Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Sidosryhmätestaussuunnitelma Tulorekisterihanke Sidosryhmätestaussuunnitelma 1(22) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 25.10.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Tulorekisterin sidosryhmätestaus

Tulorekisterin sidosryhmätestaus Tulorekisteriyksikkö PL 5 00055 Tulorekisteri KÄYTTÖEHDOT Tulorekisterin sidosryhmätestaus Antopäivä 13.2.2019 Diaarinumero VH/674/02.10.01/2019 Voimassaolo Toistaiseksi 1 YLEISTÄ Tulorekisteri on kansallinen

Lisätiedot

TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri TULOREKISTERI

TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri TULOREKISTERI 1 (5) Tulorekisteriyksikkö TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri 1.1.2019 00055 TULOREKISTERI TULOREKISTERIN TOIMITUSSELOSTE 31.12.2018 Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 klo 12. Tulorekisterin tuotantoversio

Lisätiedot

3 TESTAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT RAJAPINTAPALVELUT

3 TESTAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT RAJAPINTAPALVELUT 1 (7) Kansallisen tulorekisterin perustamishanke PL 325 00052 VERO Testausympäristön käyttö ja käyttöehtojen hyväksyminen Tulorekisterin sidosryhmätestaus 1 TESTAUSYMPÄRISTÖN KÄYTTÄJÄ Testaajaorganisaatio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TESTAUSOHJE Liite 1 sidosryhmätestaussuunnitelmaan. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke 1(14)

SISÄLLYSLUETTELO. TESTAUSOHJE Liite 1 sidosryhmätestaussuunnitelmaan. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke 1(14) 1(14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Testauksen aloitus... 4 2 Testaussopimus... 4 3 Testiosoitteet... 5 4 Varmennepalvelun testivarmenteen muodostusohje... 5 4.1 Testivarmenteen muodostamisen edellytykset... 5 5

Lisätiedot

Tulorekisteri

Tulorekisteri Tulorekisteri Mikä tulorekisteri on? Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla Tiedon

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille

Tulorekisteri kunnille Tulorekisteri kunnille Taloustorstai 25.10.2018 Heli Reuter-Laakso Verohallinto Tulorekisteri on mahdollistaja Kunta työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis-

Lisätiedot

Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan kehitysversio

Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan kehitysversio 1 (5) Kansallisen tulorekisterin perustamishanke PL 325 00052 VERO TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaus 21.12. kehitysversio TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 20.12.2018 Huoltokatko

Lisätiedot

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille?

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Kuntamarkkinat 12.9.2018 Mirka Piirainen, toiminnallinen vastaava, Verohallinto 13.9.2018 Tulorekisteri on mahdollistaja Kunnat työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille. Mirkka Piirainen Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto

Tulorekisteri kunnille. Mirkka Piirainen Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto Tulorekisteri kunnille Mirkka Piirainen Tulorekisteriyksikkö, Verohallinto Tulorekisterin kuulumiset Mitä kunnissa täytyy tehdä syksyn 2019 aikana? Lopuksi Tulorekisteri digitalisoi julkisia palveluita

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille

Tulorekisteri kunnille Tulorekisteri kunnille Taloustorstai 13.6.2019 Agenda 1. Tulorekisterin tietojen hyödyntäminen - yleistä 2. Tiedon käyttäjän roolit ja profiilit ja valtuudet 3. Kunnat tulorekisterin tietojen käyttäjinä

Lisätiedot

Tulorekisteri tulee

Tulorekisteri tulee Tulorekisteri tulee 1.1.2019 Agenda 1.Periaatteet ja aikataulu 2.Palkkatietojen ilmoittaminen 3.Eläkkeet ja etuudet 4.Kunnat tietojen käyttäjinä 5.Yhteystiedot ja lisätietoja 1. Periaatteet ja aikataulu

Lisätiedot

Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017

Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017 Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017 Keskeiset periaatteet Palkkojen vuosi-ilmoittaminen loppuu. Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annetaan vuodelta 2018. 1.1.2019 alkaen

Lisätiedot

Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten

Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten Anna-Maija Lahti ylitarkastaja, Palkka.fi palveluomistaja Esityksen sisältö Keskeisimmät tulorekisterin tuomat muutokset Palkka.fi:hin Kotitalouden palkanmaksu

Lisätiedot

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri on sähköinen tietokanta palkka-, eläke-, ja etuustiedoille Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1(30) Liite 9 sidosryhmätestaussuunnitelmaan

SISÄLLYSLUETTELO 1(30) Liite 9 sidosryhmätestaussuunnitelmaan 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä sähköisen asiointipalvelun testauksesta... 4 2 Testauksen aloitus... 4 2.1 Testaussopimus... 4 2.2 Sähköisen asiointipalvelun testauksen aloitus... 4 3 Testiaineistot...

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2 (43) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Tulorekisteri: Varmenne Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Varmenne Visma Fivaldi Tulorekisteri: Varmenne Visma Fivaldi 1(15) Sisällysluettelo Yleistä 2 Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 Varmenne 3 Palvelusopimuksen tekeminen ja varmenteen tilaaminen 4 Varmenteen noutaminen 9 Asiakasyrityksen

Lisätiedot

Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström

Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström Tulorekisteri - kohti digitaalista yhteiskuntaa https://www.youtube.com/watch?v=6 WKoaqwNaiU Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot Tiedon

Lisätiedot

Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Yleiskuvaus 2 (8) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu Yleiskuvaus

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 2 (35) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi 1(12) Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 1.1. Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 2. Erillisilmoitukseen liittyvät asetukset 3 3. Erillisilmoituksen käyttötapaukset

Lisätiedot

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

Tulorekisteri pähkinänkuoressa Tulorekisteri pähkinänkuoressa MIKÄ? Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön ilman siirtymäaikaa 1.1.2019 kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa sinne siirtyvät palkkatiedot ja vuoden 2020 alusta

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka Ohjelmistokehitys Skype-klinikka 4.1.2019 Joulukuun versiopäivitys 17.12. Joulukuun version tuotantotestiin siirto oli 10.12.2018 ja tuotantoonsiirto 17.12.2018 XML-aineistojen käsittelyn nopeuttaminen

Lisätiedot

Tulorekisteri Visma L7. Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin

Tulorekisteri Visma L7. Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin Tulorekisteri Visma L7 Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin Tulorekisteri tulee 1.1.2019 Valtionvarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke Reaaliaikainen tietovarasto,

Lisätiedot

Tulorekisteri. Hanna-Kaisa Kalmukoski

Tulorekisteri. Hanna-Kaisa Kalmukoski Tulorekisteri Hanna-Kaisa Kalmukoski 11.2.2019 Tulorekisteri on Kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Ilmoitettavat tiedot: 2019 : palkat ja ansiotulot

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.05 Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 2 (41) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Käyttöönottostrategia. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Käyttöönottostrategia. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Käyttöönottostrategia Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Dokumentin käyttötarkoitus Tämä dokumentti sisältää tulorekisterihankkeen käyttöönoton yleiskuvauksen aikataulun hankkeen käyttöönottojen

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tekninen rajapinta Tietojen toimittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2 (40) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilla. - Tulorekisteri 2019

Ajankohtaista työmarkkinoilla. - Tulorekisteri 2019 Ajankohtaista työmarkkinoilla - TES 2018 2020 - Tulorekisteri 2019 Suonenjoki 4.12.2018 Toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA Maaseutuelinkeinojen TES 2018-2020 Liittokohtaiset

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio

TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio 1 (7) Kansallisen tulorekisterin perustamishanke PL 325 00052 VERO TOIMITUSSELOSTE Tulorekisterin sidosryhmätestaus 13.8. kehitysversio, toimitusselosteen täydennys TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN

Lisätiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Sisällys Yleistä... 2 Palkkatietojen ilmoittaminen... 2 Ilmoitusaineiston muodostaminen... 2 Ilmoitusaineiston tarkastelu... 3 Ilmoitusten

Lisätiedot

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.07 Tekninen rajapinta Tietojen jakelu tulorekisteristä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Tietojen jakelu tulorekisteristä 2 (56) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.01 Varmennepalvelu Yleiskuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Yleiskuvaus 2 (8) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 30.10.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 15.12.2017

Lisätiedot

Varautuminen tulorekisteriin

Varautuminen tulorekisteriin Varautuminen tulorekisteriin Kunta ja tulorekisteri Kunta voi toimia työnantajana -> palkka- ja muiden ansiotulojen ilmoittaminen tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen sijaismaksajana ja avustettavan puolesta

Lisätiedot

Käyttöönottostrategia. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Käyttöönottostrategia. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Käyttöönottostrategia Kansallisen tulorekisterin perustamishanke 26.4.2019 Dokumentin käyttötarkoitus Tämä dokumentti sisältää tulorekisterihankkeen käyttöönoton yleiskuvauksen aikataulun hankkeen käyttöönottojen

Lisätiedot

Tekninen rajapinta - Soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tekninen rajapinta - Soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tekninen rajapinta - Soveltamisohje Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tekninen rajapinta - Soveltamisohje 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä?

Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä? Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä? Verkkoseminaari 26.9.2018 Esityksen sisältö Mikä tulorekisteri on? Miksi muutos? Mitkä tietovirrat ja lomakkeet poistuvat? Ilmoittaminen tulorekisteriin

Lisätiedot

Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.5.2019 Agenda Tulorekisterin alkuvuosi Alkuvuoden ilmiöitä Katsaus tulotietojärjestelmän vuosimuutoksiin 23.5..2019 2 Tulorekisterin

Lisätiedot

Käyttöönottostrategia. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Käyttöönottostrategia. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Käyttöönottostrategia Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Dokumentin käyttötarkoitus Tämä dokumentti sisältää tulorekisterihankkeen käyttöönoton yleiskuvauksen aikataulun hankkeen käyttöönottojen

Lisätiedot

sertifikaattiratkaisu Apitamopki

sertifikaattiratkaisu Apitamopki Ilmoitin.fi - tunnistamisen sertifikaattiratkaisu Apitamopki Web Services -rajapinnan muutokset Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.5.2019 Esityksen sisällöstä Muutama sana varmenteista

Lisätiedot

OHJE TESTIAINEISTON ANONYMISOINNISTA

OHJE TESTIAINEISTON ANONYMISOINNISTA 1(9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 21.12.2017 Dokumentti julkaistu. KESKEISET TERMIT JA NIIDEN SELITTEET Termi Pseudonymisointi GDPR Määritelmä Anonymisoinnilla pyritään siihen, että tiedosta

Lisätiedot

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1 (5) Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1. Mikä on tulorekisteri? Tulorekisteri on sähköinen kansallinen tietokanta, jota ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (19) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

OP Tunnistuksen välityspalvelu

OP Tunnistuksen välityspalvelu Palvelukuvaus 1 (6) OP Tunnistuksen välityspalvelu Sisällys 1 Yleiskuvaus... 2 2 Vaatimukset käytettävälle ohjelmistolle... 3 2.1 Käyttöliittymä... 3 2.2 Tuetut selaimet... 3 3 Sopiminen... 4 3.1 Sopimusmuutokset...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut YritysSalo - infotilaisuus Arto Leinonen VM:n hankepäällikkö Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot Tiedon

Lisätiedot

Yleistä tietoa Tulorekisterin varmenteesta

Yleistä tietoa Tulorekisterin varmenteesta Yleistä tietoa Tulorekisterin varmenteesta Miksi haetaan? - Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepalvelun julkaiseman varmenteen. - Varmenteella

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka Ohjelmistokehitys Skype-klinikka 1.2.2019 Tammikuussa tuotantoon meni Ennakoiva huolto Yhteisöjen 2019 formaatit ja TaMo-tarkistukset Poikkeuksena ilmoitukset 6B, 7A, 7M, 6U ja 81 jotka tulevat vasta maaliskuun

Lisätiedot

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Markkinaosapuolten testauksen suunnittelu... 5 3 Testaus ja sertifiointi... 6 3.1 Datahub-järjestelmän testaus... 6 3.2 Sidosryhmätestaus... 6 3.3 Tuotantokäytön

Lisätiedot

Varainsiirtoveroilmoittamisen

Varainsiirtoveroilmoittamisen Varainsiirtoveroilmoittamisen muutokset VSV Skype-klinikka ohjelmistokehittäjille, arvopaperikauppiaille ja kiinteistönvälittäjille 6.5.2019 Muutoksia varainsiirtoveroilmoittamiseen marraskuussa 2019 Eduskunta

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Aineistotilaus Esimerkki 1 Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus

Aineistotilaus Esimerkki 1 Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus Versio 1.0 Aineistotilaus Esimerkki 1 Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus Aineistotilaus Esimerkki 1: Palkkatietoilmoitukset kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus 2 (8) Versiohistoria

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 10 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 11

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 21.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 11 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 12

Lisätiedot

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto Maksuton palkanlaskentaohjelma Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto Palkka.fi on maksuton palvelu yrityksille ja kotitalouksille, jotka maksavat palkkaa. Palvelu laskee palkan sivukuluineen, muodostaa

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous 14.4.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävät Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä kattava ja keskitetty

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI

ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI 26.11.2018 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Hyvä tietää... 4 2. Palkkaohjelman muutokset... 6 3. Ilmoittaminen...

Lisätiedot

Tulorekisteri. Tikon Palkanlaskenta. Webinaari osa Henna Mäkilä ja Sari Toivanen

Tulorekisteri. Tikon Palkanlaskenta. Webinaari osa Henna Mäkilä ja Sari Toivanen Tulorekisteri Tikon Palkanlaskenta Webinaari osa 1 23.8.2018 Henna Mäkilä ja Sari Toivanen Käytännön asiat Kesto noin 2 h välissä tauko Olette mykistettyjä Webinaari nauhoitetaan o Voitte katsoa uudelleen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelasta. Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen

Ajankohtaista Kelasta. Veron ohjelmistotalopäivä Päivi Hyvärinen Ajankohtaista Kelasta Veron ohjelmistotalopäivä 23.11.2017 Päivi Hyvärinen Ajankohtaista 2018 esara-ilmoittajille esara testihenkilötunnukset muuttuvat esara XML 1.2. versio Työnantajan yksi tilinumero

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

KAIKEN MAHDOLLISTAVA TULOREKISTERI? Pirjo Väänänen Sosiaaliasioiden päällikkö

KAIKEN MAHDOLLISTAVA TULOREKISTERI? Pirjo Väänänen Sosiaaliasioiden päällikkö KAIKEN MAHDOLLISTAVA TULOREKISTERI? 26.4.2018 Pirjo Väänänen Sosiaaliasioiden päällikkö Kansallinen tulorekisteri Tulorekisteriin kerätään kansalaisten tulotietoja 1.1. alkaen. Tiedonkeruu laajenee maksettuihin

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta 2017 Tarjous sidonnaisuuspalvelusta Jyrki Autio 2 Tarjous Sidonnaisuuspalvelu.fi TARJOUS SIDONNAISUUSPALVELUSTA Tarjous Kuntalain 810/2015, 84 S:n tarkoittaman sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. 1. ASIAKKAAN

Lisätiedot

REST-rajapintojen (Vero API) kehitys. Ohjelmistotalopäivä

REST-rajapintojen (Vero API) kehitys. Ohjelmistotalopäivä REST-rajapintojen (Vero API) kehitys Ohjelmistotalopäivä 23.5.2019 Vero API -rajapintojen yleispiirteet REST/JSON rajapinta Käytettävissä lähtökohtaisesti 24 / 7 Suunniteltu synkroniseen käyttöön Rikkovat

Lisätiedot

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste Tietosuoja- ja rekisteriseloste Evästeet Aparnasremontit.fi kerää joitakin käyttäjäkohtaisia tietoja käyttämällä evästeitä ( cookies ). Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto,

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

LUETTELO ELINKEINOYHTYMÄN JA LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJAN OMISTAMISTA ARVOPAPEREISTA JA ARVO-OSUUKSISTA (8B)

LUETTELO ELINKEINOYHTYMÄN JA LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJAN OMISTAMISTA ARVOPAPEREISTA JA ARVO-OSUUKSISTA (8B) LUETTELO ELINKEINOYHTYMÄN JA LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJAN OMISTAMISTA ARVOPAPEREISTA JA ARVO-OSUUKSISTA (8B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7: Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (22) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.3 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Kesäkuu 2017 1 (8) Tikon Web-sovellukset Kesäkuu 2017 2 (8) 1 Johdanto... 3 2 HTML5 sovellukset... 3 2.1 Tuetut selaimet... 3 2.2 Mobiililaitteet... 3 3 Muita ohjeita... 5 3.1 Yhteensopivuus -tila (Internet

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 29.1.2019 1.0 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2019

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2019 VEROHALLINTO 23.1.2019 VH/2727/00.01.00/2018 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Näin saat työnantajan maksutiedot asiointipalvelusta

Näin saat työnantajan maksutiedot asiointipalvelusta Näin saat työnantajan maksutiedot asiointipalvelusta Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat Sisällys Mitä tietoja työnantaja saa tiliotteella Maksujen tarkat tiedot asiointipalvelussa

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot