Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille"

Transkriptio

1 Liite hallituksen kokous Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille Tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelman strategiset lähtökohdat Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille sisältää yliopiston tutkijakoulun, ja siihen kuuluvien strategisia kärkiä tukevien tohtoriohjelmien sekä tiedekuntien tarjoaman tutkijakoulutuksen kokoavan suunnitelman, joka konkretisoi toimenpiteinä yliopiston tutkijakoulutuksen strategiset tavoitteet toiminnan tasolle. Toiminta-ajatus Lapin yliopisto toteuttaa tutkijakoulutusta kasvatustieteissä, yhteiskuntatieteissä, oikeustieteissä sekä taideteollisella alalla. Yliopiston tutkimuksen monitieteisiä painopistealueita ovat kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus, pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ sekä palvelumuotoilu. Lapin yliopiston tutkijakoulutuksen vastuuyksiköitä ovat tiedekunnat, Arktinen keskus sekä tutkijakoulu, joka jakautuu 3-4 (kansalliseen tai kansainväliseen) yliopiston strategisia kärkiä tukevaan tohtoriohjelmaan. Näiden ohella Lapin yliopistosta koordinoidaan kansallisia tai kansainvälisiä verkostomaisia tohtoriohjelmia sekä osallistutaan kumppaneina muiden yliopistojen koordinoimiin tohtoriohjelmiin. Jatko-opiskeluoikeuden saanut opiskelija kuuluu automaattisesti yliopiston tutkijakouluun. Visio Yliopiston strategia määrittelee yliopiston tutkijakoulutuksen tavoitetilan vuoteen Sen mukaan yliopistolla on systemaattinen jatkokoulutusohjelma, joka ottaa huomioon tieteen, taiteen, kansainvälisen toiminnan ja työelämän haasteet. Yliopiston yhteinen tutkijakoulutus ja monitieteiset tohtoriohjelmat muodostavat koordinoidun kokonaisuuden, joka tukee tutkimusta ja tutkijakoulutusta. Jatkokoulutuksen suunnittelussa huomioidaan tohtorikoulutusten jälkeisten urapolkujen erilaisuus. Yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelman vuosille mukaan Lapin yliopiston tieteellisen ja taiteellisen tutkijakoulutuksen tärkeimpiä 1 Vuonna 2013 toteutetaan tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelman väliarviointi osana Lapin yliopiston tutkimuksen kansainvälistä arviointia. Tähän arviointiin perustuen tehdään tutkijakoulun toimintasuunnitelmaan liittyvät tarvittavat korjausliikkeet vuosille

2 kehittämiskohteita ovat strategisten kärkien vahvistaminen tohtoriohjelman avulla, yliopiston tutkijakoulun ja tiedekuntien tarjoaman tutkijakoulutuksen synergia ja tohtorikoulutuksen kansainvälistyminen. 2. Tutkijakoulun kehittämiskohteet sekä toimenpiteet Lapin yliopiston strategia ja strategian toimeenpanosuunnitelma vahvistavat tutkijakoulun yhteiset päämäärät, joiden taustalla ovat yliopiston tutkijakoulutuksen visio ja tutkijakoulutukselle asetetut tavoitteet. Strategian lähtökohtana on tukea tiedekuntien tohtorikoulutusta ja motivoida tiedekuntien sekä Arktisen keskuksen professoreita yliopistotasoisen tohtorikoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 2.1 Strategisiin kärkiin liittyvä tutkijakoulutus Yliopisto on määritellyt strategiset painoalat, joiden perustalta on esitetty kolmea temaattista tohtoriohjelmaa, jotka ovat Yhteisölähtöinen palvelumuotoilun tohtoriohjelma, Pohjoisten alueiden kestävän luonnonvarapolitiikan tohtoriohjelma sekä Muuttuvan työn yhteiskunnat tohtoriohjelma. Yliopiston tutkijakoulun tehtävänä on koordinoida strategisten kärkien tohtoriohjelman toimintaa ja seurata muun tohtorikoulutuksen suuntaamista profiilin mukaisiin strategisiin kärkiin. Kärjet toimivat tukena tiedekuntien omalle tohtorikoulutukselle. Kehittämiskohde 1. Strategisten kärkien vahvistaminen tohtoriohjelmien avulla. Kehittämistoimenpiteet: 1.1 Perustetaan strategisia kärkiä tukevat tohtoriohjelmat. 1.2 Kartoitetaan strategisia kärkiä tukevien tohtoriohjelmien kansalliset ja kansainväliset rahoitusmahdollisuudet ja huolehditaan niistä tiedottamisesta. 1.3 Selvitetään yliopiston piirissä jo-toimivien tohtoriohjelmien mahdollisuudet tehdä yhteistyötä strategisia kärkiä tukevien tohtoriohjelmien kanssa rahoituksen varmistamiseksi. 2

3 1.4 Haetaan aktiivisesti rahoitusta kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusinstrumenteista strategisia kärkiä tukevien tohtoriohjelmien käynnistämiseksi. 1.5 Käynnistetään yliopiston strategisia kärkiä tukevat tiede- ja taidealat ylittävät temaattiset tohtoriohjelmat. 1.6 Jäsennetään kärkiin sisältyvät tutkimukselliset ja taiteelliset aihepiirit strategisten kärkien asiantuntijaryhmien avulla. 1.7 Rakennetaan monialaisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita, jotka vahvistavat strategisia kärkiä sekä niihin liittyvää tohtorikoulutusta. 1.8 Suoritetaan väliarviointi pohjustaen strategisiin kärkiin liittyvän tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden kansainvälistä arviointia vuonna Toimenpiteiden ajoitus ja vastuutus: Toimenpide toteutetaan kevään 2012 aikana. Johtoryhmä vastaa toimenpiteestä 1.1 ja tutkijakoulun johtaja sekä suunnittelija toimenpiteistä1.2 ja 1.3. Toimenpiteistä 1.4 ja 1.5 vastaavat tohtoriohjelmien johtajat ja johtoryhmät sekä tutkijakoulun johtaja sekä 1.6 strategisten kärkien vastuuprofessorit. Toimenpide 1.7 on koko yliopiston läpileikkaava toimenpide, jossa strategisten kärkien professorit ja tiedevararehtori ovat keskeisessä roolissa. Toimenpide 1.8 kuuluu tutkijakoulun sekä tohtoriohjelmien johtajille ja johtoryhmille sekä tutkimusvararehtorille. 2.2 Integroitu tutkijakoulutus: Tiedekunnat, tutkijakoulu sekä tohtoriohjelmat tutkijakouluttajina Yliopiston hallitus on linjannut, että yliopiston tiedekunnat vastaavat jatkoopiskeluoikeuden myöntämisestä (dekaanin päätös), jatko-opiskelijoiden rekrytoinnista, ohjauksesta sekä väitösprosessiin liittyvistä toimenpiteistä ja väitöskirjojen laadusta. Tutkijakoulu koordinoi tohtoriohjelmien toimintaa, seuraa yliopiston tasolla jatko-opintojen etenemistä, väitöskirjojen valmistumista, tutkijoiden kansainvälistymistä, tutkimuksen laatua sekä tutkijakoulutuksen toimintatapojen yhteneväisyyttä. Yliopiston koordinoimat kansainväliset, valtakunnalliset ja paikalliset tohtoriohjelmat vastaavat niille määritellyistä tehtävistä. Tiedekunnat ja tohtoriohjelmat tarjoavat mahdollisuuksien mukaan opetusta yliopiston yhteiseen tutkijakouluun ja hyödyntävät tutkijakoulun opetustarjonnan osana opetusohjelmaansa. 3

4 Kehittämiskohde 2. Tutkijakoulun ja tiedekuntien tohtoriohjelmien yhteistyön lisääminen. Kehittämistoimenpiteet: 2.1 Kartoitetaan jatko-opiskelun edellyttämä koulutustarve ja selvitetään, mitä opintokokonaisuuksia tiedekunnat ja Arktinen keskus voivat tarjota yliopiston yhteiseen tutkijakouluun. 2.2 Selvitetään, mitä opintoja tiedekuntien koordinoimat verkostotohtoriohjelmat ja kansainväliset tohtoriohjelmat voivat tarjota yliopiston yhteiseen tutkijakouluun. 2.3 Kehitetään tiedekuntien tohtorikoulutusta tukevia moniaineistollisuuden ja monimenetelmällisyyden osaamista tukevia opintokokonaisuuksia huomioiden eri tieteen-, taiteen- ja koulutusalat. 2.4 Osallistetaan tiedekunnat ja Arktinen keskus yliopiston yhteisen tutkijakoulun tarjoaman tutkijakoulutuksen tuottamiseen ja täsmennetään tohtoritutkintoon tarvittavat siltaopinnot ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon osalta. 2.5 Integroidaan yliopiston yhteisen tutkijakoulutuksen sisällöllinen kehittäminen tiedekuntien jatko-opintovaatimuksiin. 2.6 Vahvistetaan yliopiston tutkijakoulun kautta tarjottavat jatko-opintokokonaisuudet, ja niiden vastuutahot. 2.7 Tarjotaan systemaattista opinto-ohjausta ja opetusta kaikille tohtorikoulutukseen osallistuville ja tiedotetaan tarjotuista opintokokonaisuuksista. 2.8 Huolehditaan palautejärjestelmän kehittämisestä ja palautteen keräämisestä. Toimenpiteiden ajoitus ja vastuutus: Tutkijakoulun johtaja yhdessä tutkijakoulun suunnittelijan kanssa toteuttavat kevään 2012 aikana kohtiin liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteet kuuluvat johtoryhmälle ja toimenpide 2.7 tutkijakoulun suunnittelijalle Toimenpiteestä 2.8 vastaa tutkijakoulun johtaja ja suunnittelija yhteistyössä 4

5 tiedekuntien kanssa. Syksyn 2012 aikana suoritetaan toimenpiteet ja toimenpide 2.8. keväällä Yliopiston tutkijakoulun kansainvälisyys Lapin yliopiston strategia 2020 määrittää yliopiston strategiset tavoitteet kansainvälisen toiminnan osalta. Yliopiston tavoitteena on kansainvälistää tutkimustaan, taiteellista toimintaansa ja koulutustaan painoaloillaan yhteistyössä kansainvälisten strategisten kumppaniensa kanssa. Yliopiston tärkein strateginen kumppani on UArctic-verkosto. Kehittämiskohde 3. Tutkijakoulutuksen kansainvälistäminen. Kehittämistoimenpiteet: 3.1 Määritellään tutkijakoulutuksen kansainväliset kumppanuudet hyödyntäen tiedekuntien ja Arktisen keskuksen verkostoja ottaen huomioon yliopiston kansainvälistymisstrategia. 3.2 Rakennetaan monitieteisiä kansainvälisiä tohtoriohjelmia ja tehdään tutkimusyhteistyötä sellaisten ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa, joilla on paras asiantuntijuus temaattisten tohtoriohjelmien aloilla. 3.3 Tuetaan tohtoriopiskelijoiden liikkuvuutta ja kansainvälistymistä sekä joint degree mahdollisuuksia hakemalla aktiivisesti rahoitusta tohtorikoulutuksen mahdollistavista eurooppalaisista tutkimusohjelmista. 3.4 Laadun varmistamiseksi kannustetaan tohtoriopiskelijoita julkaisemaan tutkimuksen tuloksia arvostetuilla kansainvälisillä julkaisufoorumeilla ja tuetaan artikkeleiden kirjoittamista sekä kielenhuoltoa. 3.5 Kehitetään kansainvälisiä tohtoriohjelmia ulkomaalaisten tohtoriopiskelijoiden määrän kasvattamiseksi ja tuetaan heidän integroitumistaan opiskelijayhteisöön. 3.6 Järjestetään kansainvälisiä seminaareja ja työpajoja, joissa luennoivat ulkomaiset ja kotimaiset asiantuntijat strategisten painoalojen teemoista. 3.7 Autetaan tohtoriopiskelijoita kansainvälisten ohjaajien rekrytoinnissa erityisesti strategisten kärkien alueilla. 5

6 3.8 Kytketään entistä systemaattisemmin kansainvälinen opettajavaihto tutkijakoulutukseen. Toimenpiteiden ajoitus ja vastuutus: Kehittämiskohde 3. toimenpiteet kohdentuvat toimeenpanosuunnitelman koko ajalle, ja niiden toteutumisesta vastaavat tiedekunnat ja ohjaavat professorit, tutkijakoulun johtoryhmä ja johtaja yhteistyössä yliopiston tutkimusvararehtorin sekä yliopiston kansainvälisistä asioista vastaavan yksikön kanssa. 3. Tutkijakoulun hallintoon ja organisoitumiseen liittyvät toimenpiteet Tutkijakoululla on johtaja ja johtoryhmä, johon kuuluvat johtajan lisäksi tiedekuntien ja yksiköiden tohtorikoulutuksesta vastaavat (vara)dekaanit, strategisten kärkien vastuuprofessorit, tutkimusvararehtori, opetusvararehtori ja jatko-opiskelijoiden edustaja(t) sekä mahdolliset asiantuntijajäsenet. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori. Kullakin tohtoriohjelmalla on tohtoriohjelman rahoituksen ja laajuuden edellyttämä johtaja ja johtoryhmä. Tutkijakoulun johtaja vastaa ja raportoi tutkijakoulun toiminnasta tutkimusvararehtorille. Lapin yliopiston tutkijakoulun rooli tutkijakoulutuksessa on suunnitella tohtorikoulutuksen edellyttämät yleiset metodologiset ja tutkimuksen eri vaiheisiin kohdistetut sekä tutkijan valmiustaitoihin liittyvät kurssit. Kehittämiskohde 4. Yliopiston tutkijakoulun hallinnollinen organisoituminen. Kehittämistoimenpiteet: 4.1 Rehtori perustaa yliopiston tutkijakoulun johtoryhmä toimikaudelle Nimetään tohtoriohjelmille johtoryhmät ja johtajat, jotka vastaavat tohtoriohjelmien valmistelusta, ja niiden rahoituksen hankkimisesta. 4.3 Linkitetään opetuksen suunnittelu johtoryhmän työskentelyyn. 4.4 Luodaan selkeät jatko-opinto-oikeutta ja tohtoriohjelmia koskevat ohjeet opiskelijoille ja henkilökunnalle. 6

7 4.5 Huolehditaan, että ohjaajat ja tohtorikoulutettavat tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa, tutkijakoulun päätöksenteko- ja vastuurakenteet sekä tohtorikoulutusta koskevat ohjeet. 4.6 Kehitetään yliopiston tutkijakoulutuksen seurannan ja laadunvarmistuksen tietopohjaa ja tiedonkeruun menetelmiä. 4.7 Tehdään tohtoriohjelmien laadun arviointi yhteisesti sovittujen kriteerien perusteella huomioimalla tieteen- ja taiteenalojen väliset erot. 4.8 Sovitaan yhteistyössä yliopiston viestinnän kanssa tutkijakoulun tutkimustiedottamiseen ja kirjaston kanssa tieteellisen tiedon hankintaan liittyvistä toimintamalleista. Toimenpiteiden ajoitus ja vastuutus: Toimenpiteet 4.1, 4.2 ja 4.3 kohdistuvat keväälle Toimenpide 4.1 kuuluu rehtorille ja toimenpiteet 4.2 ja 4.3 tutkijakoulun johtoryhmälle. Toimenpiteestä 4.4 vastaavat tiedekunnat apunaan tutkijakoulun suunnittelija. Tutkijakoulun johtaja ja suunnittelija huolehtivat, että toimenpiteet 4.5 ja 4.6 toteutetaan kevään 2013 aikana. Syksyllä 2012 tutkijakoulun johtaja neuvottelee yliopiston viestinnän kanssa toimenpiteestä Voimavaroihin liittyvät toimenpiteet Kehittämiskohde 1. Strategisten kärkien vahvistaminen tohtoriohjelmien avulla. Tohtoriohjelmien rahoitus rakentuu useiden rahoitusinstrumenttien varaan. Tohtoriohjelmien toteutukseen haetaan rahoitusta kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusinstrumenteista ja tutkimusohjelmista. Ohjelmia rahoitetaan myös mahdollisuuksien mukaan tiedekuntien jatko-opiskelijapaikkojen (entiset assistentuurit) kautta. Kehittämiskohde 2. Tutkijakoulun ja tiedekuntien tohtoriohjelmien yhteistyön lisääminen. Yliopisto tukee (OKM/SA) rahoitettuja jatko-opiskelijapaikkoja rahoituksen ehdoissa sovitulla tavalla (yliopiston omarahoitusosuus) kuitenkin siten, että pääosin näiden tohtoriohjelmien edellyttämä koordinaatio tehdään keskitetysti osana suunnittelijan työnkuvaa ja useamman tohtoriohjelman yhteisenä koordinaationa. Suunnittelijan tarve vuosille arvioidaan vuoden 2012 lopussa. 7

8 Kehittämiskohde 3. Tutkijakoulutuksen kansainvälistäminen. Yliopisto tukee ensi vaiheessa englanninkielisten tohtoriopintojen suunnittelua ja kohdentaa siihen erillisrahoitusta vuodelle 2013 perustuen vuoden 2012 aikana tehtävään kartoitukseen. Kehittämiskohde 4. Yliopiston tutkijakoulun hallinnollinen organisoituminen. Tutkijakoulun yleisohjelma ja suunnittelijan palkka rahoitetaan perusvoimavaroista (osa koordinaatiorahoitusta). Tutkimusmenetelmien professorin työajasta osa suunnataan tutkijakouluun. 6. Toimeenpanosuunnitelman jatkotoimenpiteet Käsillä olevassa toimeenpanosuunnitelmassa esitetyt konkreettiset toimenpiteet kohdentuvat vuonna 2012 toteutettavaan tutkijakoulun perustamisvaiheeseen sekä vuonna 2013 toteuttavaan tutkijakoulun kehittämisvaiheeseen. Uuden tohtorikoulun toiminnan vakiinnuttamisen ja kansainvälistämisen vaihe tapahtuu vuosien aikana, jota varten tutkijakoulun johtoryhmä esittää tarkennetun toimeenpanosuunnitelman vuosille ottaen huomioon vuonna 2013 toteutettavan Lapin yliopiston tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin. Tutkijakoulun johtoryhmä raportoi vuosittain yliopiston toimintakertomusvalmistelun yhteydessä toimeenpanosuunnitelman toteutumisesta. 8

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 3/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 3/12 ASIALISTA 6.3.2012 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 12.3.2012 Kokous 3/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille 2012 2016 3. Vuoden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön palaute Lapin yliopiston vuoden 2009 toiminnasta Lapin yliopiston analyysi ja siitä johdetut toimenpiteet

Opetus ja kulttuuriministeriön palaute Lapin yliopiston vuoden 2009 toiminnasta Lapin yliopiston analyysi ja siitä johdetut toimenpiteet Opetus ja kulttuuriministeriön palaute Lapin yliopiston vuoden 2009 toiminnasta Lapin yliopiston analyysi ja siitä johdetut toimenpiteet Yleistä Palautteessa esitetty kuvio yliopistojen määrällisten tavoitteiden

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET 2016-2020 Laadunohjausryhmä ti 6.9.2016 Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori Tausta Strategian toimenpideohjelma 2015-2016 Tohtorikoulutus

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta!

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Yliopisto hahmottuu 4 tiedekuntaa: kasvatustieteet oikeustieteet taiteet yhteiskuntatieteet ja tarkentuu Vajaa 5 000 opiskelijaa 625 työntekijää Budjetti n.

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005

1 Yleiset periaatteet. Jyväskylän yliopisto Vieraskieliset maisteriohjelmat Hallituksen periaatepäätös 4.5.2005 Vieraskielisten maisteriohjelmien käynnistämistä ja toteuttamista koskevat yleiset periaatteet ja vieraskielisiä maisteriohjelmia koskevat laadunvarmistuskriteerit 1 Yleiset periaatteet Maisteriohjelmilla

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON STRATEGIA 2020

LAPIN YLIOPISTON STRATEGIA 2020 LAPIN YLIOPISTON STRATEGIA 2020 9.3.2010/LaY hallitus Pohjoisen puolesta - Maailmaa varten TEHTÄVÄ Lapin yliopiston tutkimus, taiteellinen toiminta ja tutkimukseen perustuva korkein opetus edistävät kestävää

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen puheenjohtajana yksikön, päällikkö Mika Saarinen, CIMO alustajana ja havainnoijana, opetusneuvos Hanna Autere, OPH Hyvät käytännöt ja toimintamallit (1) Kansainvälistyminen

Lisätiedot

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT LIITE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN KAMPUKSEN KRIITTISET MENESTYS- JA EDELLYTYSTEKIJÄT JA NIIDEN TOTEUTUS I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT 1. Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Yliopistoneuvosto Markus Aarto p , Kokous 7/10 Paikka: Hallinnon kokoushuone

Yliopistoneuvosto Markus Aarto p , Kokous 7/10 Paikka: Hallinnon kokoushuone LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 1 1.12.2010 Yliopistoneuvosto Markus Aarto p. 040 484 4000, 2537 Kokous 7/10 Paikka: Hallinnon kokoushuone Aika 9.12.2010 klo 9.00 Läsnä Jäsenet Varajäsenet Jukka Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016, Turku Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori, Jyväskylän yliopisto Tausta JY:n strategian toimenpideohjelma 2015-2016

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAPIN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on laatinut strategiansa toimeenpanosuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UUSI NIMIKKEISTÖ Tutkijakoulu: Jyväskylän yliopistossa on yksi tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien

Lisätiedot

Opiskelupalvelut TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tilanne 1.1. - 31.12.2015 Tiedekunta Ylemmät tutkinnot Tohtorit Alemmat tutkinnot Lisensiaatit toteuma 2015: 417 tavoite 2015: 478 toteuma 2014

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Ritva Dammert 16.6.2014 Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen 16.6.2014 1. Tervetulosanat / kehitysjohtaja Ritva Dammert 2. Yliopistojen rahoitusmallit

Lisätiedot

Kansainvälisyysohjelma

Kansainvälisyysohjelma LAPIN YLIOPISTO Kansainvälisyysohjelma 2013 2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Kehittämistoimenpiteet 2.1. Tutkimus, taiteellinen toiminta ja tutkijakoulutus Yliopiston profiilin strategiset kärjet Kansainväliset

Lisätiedot

Arvioinnin tuloksena - käynnistetään kutsumismenettely vastaavaan professorin tehtävään tai - työsuhde päättyy.

Arvioinnin tuloksena - käynnistetään kutsumismenettely vastaavaan professorin tehtävään tai - työsuhde päättyy. LAPIN YLIOPISTO Hallintoyksikkö Saamentutkimuksen apulaisprofessorin tehtäväntäyttöseloste Saamentutkimuksen apulaisprofessorin tehtävä täytetään Lapin yliopiston hallituksen hyväksymän strategisen urapolkujärjestelmän

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Taideyliopiston strategia

Taideyliopiston strategia 2017 Taideyliopiston strategia 2020 Taideyliopiston strategia 20172020 TAIDEYLIOPISTON TEHTÄVÄ Taideyliopiston strategia 20172020 / Taideyliopiston tehtävä Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

Lapin yliopisto KAMPUSSTRATEGIA

Lapin yliopisto KAMPUSSTRATEGIA Lapin yliopisto KAMUSSTRATEGIA VALTAKUNNALLINEN KAMUSSTRATEGIATYÖ Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Lapin yliopisto ovat yhdessä laatineet tämän kampusstrategian. Kampusstrategia on yliopiston ajantasaisen

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät:

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät: 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2017 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu

Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu 1 20.1.2009 Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu 15.1.2009 Top down -politiikka VTTN 1990 perustutkimuksessa panostetava tieteelliseen tasoon kv-kärkitason huippuyksiköiden

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen

Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi UNIFIn puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen Hankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015 klo 13.00 16.00 Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tohtorin tutkintojen rakenne KÄYTT 20.3.2012/liite 1 22 Tiedekunnassa on keskusteltu laajasti tohtoritutkintojen rakenteesta. Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti 28.3.2007 Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän jäsenet Hannu Soini, professori (pj.) Leena Syrjälä, professori

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kansallinen ja alueellinen kansainvälistyminen CASE pohjoinen

Kansallinen ja alueellinen kansainvälistyminen CASE pohjoinen Kansallinen ja alueellinen kansainvälistyminen CASE pohjoinen 2.12.2013 Eero Pekkarinen apin ammattikorkeakoulu Sisältö ähtökohdat ja askeleet apissa apin ammattikorkeakoulu Ongelmia ja haasteita Kansainvälisen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma Kielten tohtoriohjelma 1. Taustaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa. Kielten tohtoriohjelma on kieliin ja käännöstieteeseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on strategian toimenpideohjelma

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen Jatkokoulutuksen tavoitteena on,

Lisätiedot

Yliopistoneuvosto Markus Aarto p , Kokous 3/10 Paikka: Hallituksen kokoushuone

Yliopistoneuvosto Markus Aarto p , Kokous 3/10 Paikka: Hallituksen kokoushuone LAPIN YLIOPISTO 6.5.2010 1 Yliopistoneuvosto Markus Aarto p. 040 484 4000, 2537, puheenjohtaja 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014-2015 Matti Uusitupa, pj 1 Selvityksen lähtökohdat Yliopistojen yhteistyö, työnjako ja profilointi ovat

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

2) Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (s. 34-35)

2) Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (s. 34-35) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Lausunto 18.10.2011 Asia: Kommentit koskien dokumenttia: Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, luonnos 13.9.2011

Lisätiedot

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Yleisesittely Tiedekunnat ja koulutusvolyymit Neljä tiedekuntaa Kasvatustieteiden Oikeustieteiden Taiteiden ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Lapin

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

Päätösesitys: Johtoryhmä toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys: Johtoryhmä toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 1/2015 1 JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika kello 14.15-17 Paikka Opiskelijakeskuksen neuvotteluhuone, KE1143-2 n jäsenet: Varsinaiset jäsenet: Professori Markku Juntti, pj Professori Kaisa Tasanen-Määttä

Lisätiedot

Lapin yliopiston profiilin strategiset kärjet ja niiden kehittäminen

Lapin yliopiston profiilin strategiset kärjet ja niiden kehittäminen 1 Lapin yliopiston profiilin strategiset kärjet ja niiden kehittäminen YLEISTÄ Lapin yliopiston tutkimuksen profiilialueena on arktinen ja pohjoinen tutkimus sekä matkailututkimus. Arktisen ja pohjoisen

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 11/2011 keskiviikkona klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 11/2011 keskiviikkona klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 17.10.2011.

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Lapin yliopiston strategista henkilöstösuunnitelmaa koskevat linjaukset

Lapin yliopiston strategista henkilöstösuunnitelmaa koskevat linjaukset 1 Pöytäkirjan liite / kokous 7/ 23.9.2013 LIITE 1 Lapin yliopiston strategista henkilöstösuunnitelmaa koskevat linjaukset Tavoitteet: Henkilöstösuunnitelma suuntaa opetuksesta ja tutkimuksesta vapautuvaa

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia 25.2.2014 Janne Salminen Avoin strategointi malli Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitusten ja johdon seminaarit Johtoryhmä ja johtotiimit LUONNOS

Lisätiedot