Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20"

Transkriptio

1 Muistio 1(7) Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan ilma-aluksen miehistöä koskevan ilmailulain 60 :n nojalla, jonka mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaa, tietyt edellytykset huomioiden, lentoturvallisuuden edellyttämät tarkemmat määräykset lentotehtävän edellyttämästä ilma-aluksen päälliköstä, ohjaamomiehityksestä ja muusta miehityksestä. Määräyksen taustalla on nk. lentomiehistöasetuksen eli siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla 3 päivänä marraskuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteiden I-IV soveltamisen käynnistyminen , minkä seurauksena on tarve selkiyttää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien kansallisen sääntelyn piirissä olevien ilma-alusten miehitystä koskevia vaatimuksista. EU:n komission lentomiehistöasetuksen myötä Suomessa siirrytään lentomiehistön lupakirjavaatimuksissa kahteen rinnakkaiseen säädöstöön. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla toimittaessa sovelletaan lentomiehistöasetusta, kun taas kansalliseen toimivaltaan kuuluvilla nk. Annex II ilma-aluksilla sekä valtion ilma-aluksilla toimittaessa sovelletaan ilmailulakia ja sen nojalla annettuja kansallisia ilmailumääräyksiä. Lähtökohtaisesti lentomiehistöasetuksella annetut lupakirjavaatimukset ovat vaatimustasoltaan vähintään yhtä tiukat kuin kansalliset vaatimukset. Näin ollen on pidettävä epätarkoituksenmukaisena, että lentomiehistöasetuksen mukaisen lupakirjan haltijan olisi Annex II ilma-aluksilla tai valtion ilma-aluksilla toimiessaan hankittava lisäksi erillinen kansallinen lupakirja. Ilma-alusten miehityksestä annetun määräyksen muutoksella vahvistetaan, missä määrin lentomiehistöasetuksen mukaiset lupakirjat hyväksytään toimintaan kansallisilla ilma-aluksilla ja samalla muutoinkin selkiytetään Annex II ilma-alusten ohjaamomiehistöä koskevia vaatimuksia. Määräyksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät miehittämättömät ilma-alukset ja liitimet. Samalla tarkennetaan miehitysvaatimuksia koululennoilla, tarkastuslennoilla sekä koelennoilla. Määräyksen valmistelu Suomen ilmailuliitto ry on toimittanut Trafiin työryhmänsä esityksen Annex II ilma-alusten ohjaajien lupakirjavaatimuksista. Tämän lisäksi työryhmän puheenjohtajana toiminut Esko Ruohtula on toimittanut Trafiin oman esityksensä. Määräyksen valmistelussa on otettu huomioon kummatkin esitykset kuitenkin niin, että määräykseen ei oteta mukaan sisältövaatimuksia lupakirjojen myöntämiselle. Näistä säädetään kansallisella tasolla edelleenkin PEL-sarjassa. Määräys on valmisteltu Liikenteen turvallisuusvirastossa työryhmässä johon kuuluvat Susanna Metsälampi, Tuire Simonen, Hannu Martikainen, Jari Lyytinen ja Jukka Hirviniemi. Valmistelussa on pyydetty yksilöidysti kommentteja liikennelääketieteen yksiköstä eräiltä muilta asiantuntijoilta. Lisäksi määräysluonnoksesta on pyydetty kommentteja Trafin sisäisellä lausuntokierroksella, jonka perusteella saadut, lähinnä liikennelääketieteen yksikön kommentit on huomioitu määräysvalmistelussa. Liikenteen turvallisuusvirasto

2 2(7) Määräysluonnoksesta on pidetty ulkoinen lausuntokierros ja siitä on pyydetty lausuntoa yleisesti Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilla. Lisäksi lausuntoa on pyydetty erikseen Suomen ilmailuliitto ry:ltä ja Suomen moottorilentäjien liitolta (AOPA Finland). Lausuntoaikana lausunnon antoi yhteensä 11 lausunnonantajaa: Suomen Ilmailuliitto ry, Suomen Moottorilentäjien Liitto AOPA Finland, Nordic Avia Oy, Iin ilmailukerho, Gyrokoulutus Oy sekä eräät yksityishenkilöt. Lausuntokierroksesta laadittu kommenttitaulukko on perustelumuistion liitteenä. Arvio määräyksen vaikutuksista Uusien EU:n lupakirjavaatimusten voimaantulo ja niiden vaikutus olemassa oleviin kansallisiin määräyksiin on herättänyt paljon kysymyksiä niin Liikenteen turvallisuusviraston asiakkaissa kuin myös viraston sisällä. Määräyksellä yhtäällä vahvistetaan, missä määrin kansallisilla ilma-aluksilla toimittaessa EU:n vaatimusten mukaiset lupakirjat hyväksytään, toisaalta selkiytetään vanhentunutta ja kirjavaa kansallista määräyskenttää. Määräyksellä varmistetaan ilmailun turvallisuutta yksiselitteisten ja ajantasaisten miehitystä koskevien vaatimusten osalta. Määräyksellä pyritään vähentämään lupakirjaviranomaisten työtä sen johdosta, että selkeän määräyksen myötä kyselyt vähenevät ja tasapuolinen kohtelu voidaan varmistaa. Määräyksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön eikä esteettömyyteen. Yksityiskohtaiset perustelut/keskeisimmät muutokset Määräyksellä kumotaan ilmailumääräys OPS M1-20 ( ), ilmailumääräys PEL M4-1 ( ), ilmailumääräyksen PEL M2-1 ( ) 2.2 ja 5 kohta, ilmailumääräyksen PEL M2-41 ( ) 2.5 kohta, ilmailumääräyksen PEL M2-46 ( ) 2.5 kohta, ilmailumääräyksen PEL M2-50 ( ) 2.5 kohta, ilmailumääräyksen PEL M2-70 ( ) 2.5 kohta ja ilmailumääräyksen PEL M2-80 ( ) 2.5 kohta. Annettavaan OPS M1-20 määräykseen on koottu ilmaalusryhmittäin ohjaamomiehistöä koskevat vaatimukset lupakirjojen ja lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta. Soveltamisala: soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu miehittämättömät ilmaalukset, joiden osalta ei ole vielä olemassa lupakirjavaatimuksia. Lisäksi soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu liitimet, joita koskeva kansallinen määräys on kohtuullisen hyvin ajan tasalla ja joilla lentämiseen ei edellytetä lupakirjaa. Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset: käytännössä Suomessa ei ole enää puhtaita kansallisia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia. Luokan 1 ja 2 lääketieteellisiin kelpoisuustodistuksiin on sovellettu nk. JAR-lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia, jotka syrjäytyvät EU:n lentomiehistöasetuksen myötä nk. EASA -lääketieteellisillä kelpoisuustodistuksilla. Luokan 4 lääketieteelliseen kelpoisuustodistuksen myöntämiseen on sovellettu luokan 2 JAR-lääketieteellisiä kelpoisuusvaatimuksia kuitenkin niin, että luokan 4 todistus on ollut voimassa pidempään. Nk. EASA-LAPL lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen vaatimukset ovat lievemmät kuin nykyisessä luokan 4 lääketieteellisessä kelpoisuustodistuksessa. Tässä tilanteessa nähdään tarkoituksenmukaisimmaksi ja yksinkertaisimmaksi siirtyä soveltamaan myös kansallisessa ilmailussa EU:n lääketieteellisiä vaatimuksia. Siirtymäsäännöksellä varmistetaan, että ennen määräyksen voimaantuloa myönnetyt kansalliset lääketieteelliset kelpoisuustodistukset kelpaavat kuitenkin niiden voimassaoloajan päättymiseen saakka. Poikkeuksista määrätään koululentojen, tarkastuslentojen ja koelentojen osalta. Liikenteen turvallisuusvirasto

3 3(7) Määräyksen aikataulu Ensinnäkin karsitaan käytännössä turhia lento-oppilaan lupakirjoja niin, että lentooppilaan lupakirjaa edellytetään vain sellaiselta ilma-aluksen päällikkönä lentävältä oppilaalta, jolla ei ole entuudestaan mitään lentolupakirjaa. Lisäksi määräyksessä vahvistetaan vallitseva käytäntö koululentojen, tarkastuslentojen ja koelentojen miehityksestä. Lisäksi säilytetään nykyiseen OPS M1-20 määräykseen sisältyvä poikkeus, joka liittyy ilma-aluksen vähimmäismiehitykseen ja lentämisestä saatavaan lentokokemukseen. Lähtökohtaisesti lennolta voi saada lentokokemusta vain niin monta ohjaajaa, kuin mikä on ilma-aluksen vähimmäismiehistön lukumäärä. Jos ilma-aluksen ohjaamomiehistö on suurempi kuin kyseisen ilma-aluksen vähimmäismiehistö, saavat kaikki ohjaamomiehistön jäsenet laskea lentokokemuksen hyväkseen kuitenkin, jos miehistön vähimmäisvaatimuksesta poikkeava määrä perustuu ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asettamaan lentotoiminnalliseen vaatimukseen, joka on esitetty Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymässä ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentotoimintakäsikirjassa. Määräys tulee voimaan Määräyksestä viestiminen Määräyksestä on tiedotettu julkisen lausuntokierroksen yhteydessä yleisesti sekä sidosryhmille. Lisäksi lausuntopyyntö on julkaistu Liikenteen turvallisuusviraston nettisivuilla. Valmis määräys julkaistaan sähköisesti Finlexissä ja Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivuilla. Liikenteen turvallisuusvirasto

4 KOMMENTTITAULUKKO Määräys OPS M1-20 Kansallisen ilma-aluksen miehitys (TRAFI/2716/ /2013) Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Trafi Otsikko Uusi otsikkoehdotus: EASA-asetuksen liitteen II tarkoittamien ilmaalusten miehitys. Määräyksen otsikkoa muutettu ja lisätty määritelmiin kansallisen ilma-aluksen määritelmä kuten määräyksessä PEL M3-4. EASA-viittausta ei ole syytä ottaa otsikkoon, kun on kyse kansallisesta määräyksestä. 3 Perusperiaate on, että esim. N-kirjalla saisi lentää suomalaista konetta jatkossa, niinkö? Nyt sitten myös TMG:tä saisi lentää N-kirjalla, mikäli TMG kelpuutus on voimassa? Eihän näillä ICAO kirjoilla ole välttämättä TMG kelpuutusta määriteltynä, vai? 3 Määräyksessä tulisi vahvistaa, miten/minkä vaatimusten mukaan kansallisen lupakirjan jatkaminen tapahtuu tulevaisuudessa sekä miten uusi kansallinen lupakirja EASA PART FCL lupakirjan perusteella myönnetään henkilölle, joka hakee kansallista tyyppikelpuutusta, jota 3.1, 3.3, 3.5, 3.7 ja 3.8. ei voi kirjoittaa EASA FCL lupakirjaan. Tulkintavaikeuksia aiheuttava muotoilu LAPL-lupakirjoja koskien. 3.1 Määräyksessä tulisi huomioida lentomiehistöasetuksen part fcl subpart e mukaiset multi-crew pilot licencet asetettaessa ns. kansallisille ilma-aluksille vaatimuksia lentokoneiden ohjaamiseen. 3.2 Määräyksen tietojen perusteella suomalaisen ultrakevytlentäjän ei ole mahdollista jatkaa SAFA-tarkastuksen jälkeen lentoa ulkomailla. Määräystä muokattu tältä osin siten, että ICAOn lupakirjojen tulee olla suomalaisten lupakirjamääräysten mukaisesti hyväksyttyjä (PEL M1-4). Lupakirjoista määrätään PEL M1-1:ssä, ei tarpeen määrätä tässä määräyksessä. Määräykseen jätetään viittaus asetuksen rajoituksiin niiden laajuuden ja muutosmahdollisuuden vuoksi. Tällä pyritään turvaamaan määräyksen tarkoituksena oleva EU:n normiston soveltaminen myös kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla lennettäessä. Näin ollen lupakirja- ja muut rajoitukset ovat yhtälailla voimassa lennettäessä EASAasetuksen soveltamisalaan kuuluvia ilma-aluksia kuin kansallisia ilma-aluksia. Suomessa ei tällä hetkellä ole kansallisen sääntelyn piirissä olevia useamman ohjaajan ilma-aluksia. Tarvittaessa voidaan tapauskohtaisesti tyyppikelpuutuksen yhteydessä myöntää MPL. Suomalainen UPL eikä ilma-alus ei ole voimassa/kelpaa Suomen ulkopuolella ilman erillistä validointia. Direktiivin mukaan SAFA-tarkastuksia ei tarvitse tehdä alle 5700 kg eikaupallisille koneille. Ei ole tarvetta muuttaa määräystä tältä osin. Page 4 of 7

5 5(7) 3.2 Kuten SIL:n työryhmä on aiemmin esittänyt, ultrakevyillä ilmaaluksilla lentämiseen tulisi olla edellytyksenä ultrakevytlentäjän lupakirja. Vaihtoehtoisesti kohdan tekstiä tulisi muuttaa siten, että ultrakevyiden ilma-alusten lentämisen edellytyksenä muilla kuin ultrakevytlentäjän lupakirjalla olisi vähintään 2 tuntia koululentoja sekä ilma-aluksen lento- ja huolto-ohjekirjan sisällöntunteminen, lennonopettaja vahvistaa nimikirjoituksellaan näin saavutetun ultrakevytlento-oikeuden lupakirjan haltijan lentopäiväkirjaan. 3.2 UPL lentokoulutus tulisi suorittaa hyväksytyn koulutusohjelman mukaisesti hyväksytyn UPL koulutusorganisaation alaisuudessa. Koulutuksesta täytettävä koulutustodistus, josta kopio toimitettava Trafiin. 3.2 Määräykseen tulisi lisätä myös muut EASA Part-FCL lupakirjat käyttöoikeuslaajennuksineen, joiden käyttöoikeus käsittää moottoroidut, eipainopisteohjatut kevyet ilma-alukset. 3.2 Määräystä tulee muuttaa siten että EASA-LAPL(A) lupakirja ei kelpaisi ultran käyttöön. Parempi vaihtoehto olisi että säilytettäisiin Ultra kansallisena lupakirjana kokonaisuudessaan näin vältyttäisiin siltä että olisi monia eri mahdollisuuksia millä konetta voi lentää. Ultraa tulisi saada lentää vain kansallisella lupakirjalla samoin kuin Autogyroakin. Ultrakevytlentokoneen lentämisen edellytyksenä muilla kuin UPL-lupakirjalla on asetettu lisäedellytyksiä, jonka katsotaan riittävän pätevyyden saavuttamiseksi. Näin ollen uuden määräyksen nojallakaan muut kuin UPL eivät suoraan anna kelpoisuutta ultrakevyiden lentokoneiden lentämiseen. M2-70 määräyksen mukaisesti tyyppikoulutukseen sisältyy vaatimus ilma-aluksen lento- ja huolto-ohjekirjan tuntemisesta. Määräystä muutettu tältä osin kuten PEL M2-70 määräyksen kohta niin, että lento-oikeutta voidaan hyödyntää tarvittaessa myöhemmin ultrakevytlentäjän lupakirjan myöntämiseksi. TMG variaatioineen poikkeaa ultrakevyistä lentokoneista niin oleellisesti, että olisi vaikeaa määritellä koulutusvaatimuksia. Määräystä ei ole syytä muuttaa tältä osin. Ultrakevytlentokoneen lentämisen edellytyksenä muilla kuin UPL-lupakirjalla on määräyksessä asetettu lisäedellytyksiä, jonka katsotaan riittävän pätevyyden saavuttamiseksi. Näin ollen uuden määräyksen nojallakaan muut kuin UPL eivät suoraan anna kelpoisuutta ultrakevyiden lentokoneiden lentämiseen. EASA lupakirjoissakin TMG-tasolla lennetään useilla eri lupakirjoilla. EASA-LAPL(A) lupakirjan koulutusvaatimukset ovat tiukemmat kuin UPL:ssa. 3.3 Asianmukaisen lupakirjan ja TMG luokkakelpuutuksen ja kahden tunnin koululentovaatimuksen lisäksi henkilön tulisi osoittaa tuntevansa koneen lentokäsikirjan ja huoltojärjestelmän. 3.3 Ristiriita: ohjaajalla ei olisi oikeutta lentää mopulla (TMG:llä), vaikka hänellä on lupakirjassaan TMG-kelpuutus voimassa, mutta ei ole lentopäiväkirjassa merkintää oikeudesta. Määräystä ei ole muutettu tältä osin. M2-70 määräyksen mukaisesti tyyppikoulutukseen sisältyy vaatimus ilma-aluksen lento- ja huolto-ohjekirjan tuntemisesta. Määräystä muokattu lausunnon mukaisesti. Page 5 of 7

6 6(7) 4.1 ensimmäinen virke 4.1 toinen virke 4.1 toinen virke Lupakirjan perusteella on voitava todeta (ks. myös ilmailulaki), onko ohjaajana toimivalla henkilöllä oikeus lentää ko. ilma-aluksella. EASAaikakaudella tulee oppilaan yksinlennoille määräämiseen opettajan tekemä kuittausmerkintä (käytännössä mukana kuljetettavaan syllabukseen tai lentopäiväkirjaan). Nykyiset TRG M1-1 tai TRG M1-7 eivät tällaista käytäntöä tunne. Miten Nummelasta lähtenyt GPL-lupakirjan omaava MGPL-oppilas voi Pirkkalassa todistaa, ettei hän ole itse ottanut Grob G109:ää itsekseen, vaan että hän on koulutuksessa toista lupakirjaa varten? Tutustumiskursseilla on käytetty omaa terveydentilan ilmoitusta. Tutustumiskurssia ei kaikissa koulutusmuodoissa ole. Yksinlentovaiheessa MED siis viimeistään vaadittaisiin. On totta, että ilmailuviranomaisen ei ole tarkoitus olla kuluttajasuoja-asiamies, mutta merkittävien kustannusten välttämiseksi raskaissa lupakirjoissa on yksiselitteisesti vaatimus MED:in hankkimisesta ennen koulutuksen aloittamista. Sama ajattelumalli on ollut TRG M1-1:ssä lentokoulutukseen. Kannatan, että kouluttajilta ainakin tiedustellaan, missä määrin he näkevät tarpeelliseksi suojata oppilaita terveydentilan vuoksi tapahtuvilta koulutusten keskeyttämisiltä ja rahariidoilta. Ristiriita PEL M2-1:n 1a) kohdan kanssa. 4.2 Kohdan soveltamisalaa tulisi laajentaa sellaisiin EASA-asetuksen liitteen II ilma-aluksiin, jotka ovat uusia mutta eivät ole uutta tyyppiä tai vanhan tyypin modifikaatioita. Uuteen tai modifioituun ilma-alustyyppiin ei voi saada mistään koulutusta eikä vanhaankaan tyyppiin välttämättä saa Suomessa tyyppikoulutusta, jolloin koelentoihin tulisi olla viranomaisen antama valtuutus. Uusi tekstiehdotus. 4.3 Lisäysehdotus: Lennolla jolla annetaan lentokoulutusta ohjaavalle ohjaajalle, tai tarkastuslennolla, kun päällikkönä toimii koulutusta antava lennonopettaja tai tarkastuslentäjä, molemmat osapuolet saavat laskea lentokokemuksen hyväkseen. Määräyksen TRG M1-7:n 9.4 kohdan mukaisesti opettaja saa toimia muissa tehtävissä mutta hänen tulee olla tavoitettavissa koulutuksen aikana koulutuspaikalla. Asiaa on riittävästi säännelty em. määräyksessä, ei tarvetta muuttaa määräystä OPS M1-20 tältä osin. Lääketieteellistä kelpoisuustodistusta ei vaadita etukäteisesti EU:n sääntelyn mukaan ja tarkoituksena on yhdenmukainen linjaus EU:n sääntelyn kanssa. Lääketieteellisten kelpoisuusvaatimusten täyttyminen kuuluu oppilaan vastuulle. Kouluttajilla on mahdollisuus tiedottaa vaatimuksista, useat kouluttajat varoittavat jo nykyisin etukäteen lääketieteellisten kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä. OPS M1-20 tarkentaa PEL M2-1:n määräyksiä. Muutetaan määräystä siten, että kumotaan ainoastaan PEL M2-1:n 5 kohta ja 1 b) kohta jätetään edelleen voimaan, jolloin ristiriitaisen tulkinnan mahdollisuus vähenee. Määräystä muokattu lausunnon perusteella siten, että mahdollisuuksia koelentoihin uusilla ilma-aluksilla on laajennettu. Uutta viranomaisen valtuutusvaatimusta ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Määräystä muokattu ehdotuksen mukaisesti kohdassa Ristiriita OPS M1-11:n kanssa. SIL:in ehdotuksen perusteella tehty lisäys kohtaan 4.3, muutoin ei syytä muuttaa määräystä. 4.3 Tekstiehdotus: Ohjaamomiehistön vähimmäismäärän ylittävät ohjaamomiehistön jäsenet saavat laskea lentokokemuksen hyväkseen TRG M1-1 kieltää tarkkailijoiden lentokokemuksen hyväksilaskemisen, ei syytä muuttaa tätä määräystä. Page 6 of 7

7 7(7) Määräyksen laajentaminen lentolupakirjojen tai kelpuutusten hankintaan tai uusintaan liittyvillä koulu- ja tarkastuslennoilla. EASA-asetuksen liitteen II tarkoittamien ilma-alusten luokka- ja tyyppikelpuutukset; uusi määräysehdotus. Muut lausuntokierrosvaiheessa tehdyt muutokset 3.2 Määräykseen tehty lisäys siitä, että määräyksen PEL M2-70 kohta ja lisäoikeudet ovat voimassa ultrakevyitä lentokoneita myös muilla kuin UPL:llä lennettäessä. 3 Lisätty maininta siitä, että asianmukaisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen lisäksi myös lento-oikeuden on oltava voimassa. Muutostiedot Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset PEL M2-41, PEL M2-46, PEL M2-50, PEL M2-70 ja PEL M2-80, kaikissa kohta 2.5, sisältävät vaatimuksen siitä, että hakijalla on oltava voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus lupakirjaa haettaessa. Kohdat kumotaan. Ehdotuksen sisältö kuuluu pääosin PEL-sarjan ilmailumääräyksiin; ehdotusta tarkastellaan myöhemmässä vaiheessa PEL-määräyksiä uudistettaessa. Ilmailulaki edellyttää, että ilma-aluksen päälliköllä on lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Ei ole tarvetta säätää asiasta myös määräyksellä. Page 7 of 7

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 PerustelumuistioLUONNOS 1(5) Laatimisaika Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3.

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Perustelumuistio 1(5) 10.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3. Arvio määräysten

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lainsäädäntökuulumisia osastonjohtaja Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista ilmailun säädöshankesalkussa Ilmailulain l i kokonaisuudistus k EU-lainsäädännön ja kv. standardien

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Mäntsälän Ilmailukerho. Ks. yllä.

Mäntsälän Ilmailukerho. Ks. yllä. Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. Sisäministeriö - Suomen Ilmailuliiton Experimental- ja ultrakevyttoimikunta (SIL EUT) LAUSUNTOKOOSTETAULUKKO AIR M5-10 - TRAFI/25028/03.04.00.00/2014

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. sisäministeriö - 1.2 Lentokelpoisuusmääräyksellä ilmailulain (864/2014) 33 :ssä tarkoitettua ilmailuvälineen tyyppihyväksyntävaltion,

Lisätiedot

Etukäteen saatuja kysymyksiä

Etukäteen saatuja kysymyksiä Etukäteen saatuja kysymyksiä Vantaa 1.4.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laajennettu omistajahuolto Tästä käytetty epävirallista termiä Miukun lista Kyseistä huoltajaa koskeva määräyskohta

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

Uusitut kielitaitomääräykset

Uusitut kielitaitomääräykset Uusitut kielitaitomääräykset Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus Tina El-Nemr 26.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleistä Mikä on muuttunut? PEL M2-91 PEL

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [...](2013) XXX luonnos LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX jolla muutetaan ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö 21.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta Suomen ilmailuliiton Avainhenkilöpäivät 25.10.2014 Susanna Metsälampi, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uutisia säädösrintamalta Mistä tietoa? Viranomaisen prioriteeteista

Lisätiedot

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA:n säädöskartta http://www.easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen Päiväys/Datum/Date 6.7.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/4841/03.04.00/2011 Perustelumuistio Asia Ärende Subject ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M2-9 LIITIMET MUUTOS 1. Määräysmuutosten perustelu ja

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 muutos 11 16.5.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LÄÄKETIETEELLINEN KELPOISUUSTODISTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Purjelentokerhojen Päivä 2015

Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentäjän lupakirjat GPL vs. LAPL(S), SPL ja siirtymäaika Mika Mutru SIL/Purjelentotoimikunta, vpj. European Gliding Union EGU, General Secretary 1 Eri lupakirjat ja eri

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö -

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö - KOMMENTTIKOOSTE, toinen lausuntopyyntö 1(7) TRAFI/3161/03.04.00.00/2015 OPS M1-28 Vaara-alueet Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Mikkelin kaupungin lentoasemalla ei ole huomautettavaa OPS M1-28 Vaara-alueita

Lisätiedot

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. FE(A/H) 1 2012 YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkastuslentäjäksi ennen: PEL M2-16, koulutus, kokemus ja hakemus Alakohta 1.3 soveltuvuus ja tarve (viranomainen)

Lisätiedot

Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja siihen liittyvät kielitaitovaatimukset

Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja siihen liittyvät kielitaitovaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toisseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain muuttamisesta

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Määräysten tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio TRAFI/68768/ /2016 TRAFI/70656/ /2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6)

Määräysten tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio TRAFI/68768/ /2016 TRAFI/70656/ /2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6) Perustelumuistio TRAFI/68768/03.04.00.00/2016 TRAFI/70656/03.04.00.00/2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6) 22.12.2016 PEL M2-92: Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi PEL M2-93: Kansallisten

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta SUOMEN ILMAILULIITTO Avainhenkilöpäivät 17.10.2015 Päivi Metsävainio, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulain muutos Muutoksen taustalla poikkeama-asetus (376/2014)

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 muutos 1 15.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMAILULUPAKIRJOJA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tämä

Lisätiedot

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä 1 (7) 14 Antopäivä: 16.3.2016 Voimaantulopäivä: 16.3.2016 Säädösperusta: ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät ARO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät Muutostiedot: Uusi ohje Voimassa:

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa.

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa. LAUSUNTOPYYNTÖTAULUKKO Määräys OPS M6-1 1(6) TRAFI/35830/03.04.00.00/2017 Määräysluonnoksen kohta Uusi kohta: 2.3.8 Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Laskuvarjon huoltaja saa korjata,

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

Sääntelyviranomaisten on voitava perustella päätösehdotuksensa ja ne tehtävä julkisiksi kommentointia varten

Sääntelyviranomaisten on voitava perustella päätösehdotuksensa ja ne tehtävä julkisiksi kommentointia varten LAUSUNTOKOOSTE PEL M2-71 Ultrakevytlentäjän kelpuutus 1(11) 10.10.2014 Määräysluonnoksen kohta Yleisiä huomioita Lausuja Suomen Moottorilentäjien Liitto ry (SMLL) Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO

Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO Ilmailun sääntelyn sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Yksikönpäällikkö Kirsi Lähteenmäki-Riistama Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lentotoiminta-asetus

Lisätiedot

Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset

Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset Perustelumuistio 1(5) 20.8.2016 Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset Määräyksen tausta ja säädösperusta Lentotoiminta-asetusta (komission asetus (EU) N:o 965/2012 lentotoimintaan liittyvistä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. elokuuta 2002 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

A. Suhteellisuus. B. Vastuullisuus. C. Yhdenmukaisuus. D. Läpinäkyvyys. E. Kohdennettavuus

A. Suhteellisuus. B. Vastuullisuus. C. Yhdenmukaisuus. D. Läpinäkyvyys. E. Kohdennettavuus LAUSUNTOKOOSTE PEL M2-70 Ultrakevytlentäjän lupakirja 1(24) 10.10.2014 Määräysluonnoksen kohta Lausuja Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Yleisiä huomioita Suomen Moottorilentäjien

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla 1 (14) Antopäivä: 19.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Lentoturvallisuushallinnon antamat

Lisätiedot

AIR M5-10 ja AIR M1-5

AIR M5-10 ja AIR M1-5 AIR M5-10 ja AIR M1-5 Vantaa 1.4.2017 Hannu Martikainen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uudet päivitetyt ja muutetut määräykset AIR M1-5, Ilmailuvälineiden huoltotoiminta-, lentokelpoisuuden

Lisätiedot

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälässä 1.12.2012 Jarmo Selonen Trafi / Lupakirjaryhmä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille 21.3.2016 GA Vaihe II Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Lyhyt yksikön esittely Historiaa lyhyesti GA Phase

Lisätiedot

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia.

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia. Ilmailijan lääketiede Uudet medikaalivaatimukset Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Fit to fly? Lääketieteellinen

Lisätiedot

Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus. Räyskälä 12.12.2009

Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus. Räyskälä 12.12.2009 Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 12.12.2009 1 Luennon aiheet - Muutoksia ilmailuhallinnossa - Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 alkaen - Ilmailumääräysten muutosten

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot Ilmailuohje 1 (8) Antopäivä: 10.3.2011 Voimaantulopäivä: 18.3.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 69, Ilmailumääräys OPS M3-14 kohta 2.1, JAR-OPS 3 -vaatimusten kohdan 3.005

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset Perustelumuistio 1(5) 22.12.2014 Alusten sähköasennukset Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten sähköasennuksista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Harrastusilmailun koulutus

Harrastusilmailun koulutus Harrastusilmailun koulutus Sakari Kuosmanen Suomen Urheiluilmailuopisto Oy Perusteita Suomen Urheiluilmailuopisto Oy (Opisto) SIL 80%, Lopen kunta 8%, R-S 8%, Jämi-Säätiö 4% Valtakunnallinen kouluttaja;

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 8.11.2013, Tina El-Nemr, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleiset siirtymää koskevat aikarajat

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5 Liidinkoulutusohje Tämä koulutusohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohje, joka kumoaa 29.3.2012 päivätyn ohjeen. SIL ry on hyväksynyt tämän ohjeen 14.3.2013 ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 ADD 1 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(6) 24.4.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Koulutustoiminnasta ilmoittaminen 3. Lentokoulutusorganisaatio

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot