Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku."

Transkriptio

1 Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku Johdanto Hongisto/ /Työterveyspäivät 2008 esitelmäartikkeli Työterveyspäivillä 2007 kerrottiin uudesta Työterveyslaitoksen kehittämästä mittausmenetelmästä, jolla avotoimistojen ääniolosuhteita voidaan arvioida. [1] Menetelmää ollaan paraikaa kehittämässä kansainväliseksi standardiksi, joka vie muutaman vuoden. Lisäksi kerrottiin mittausmenetelmää tukevasta internet pohjaisesta suunnittelutyökalusta [2], jolla huoneakustisia olosuhteita voidaan arvioida etukäteen joko uudisrakentamisen tai saneerauksen yhteydessä. Tässä artikkelissa keskitytään avotoimiston akustiseen suunnitteluun hieman laajemmin. Ohjeet pohjautuvat Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y:n julkaisemaan uuteen ohjeeseen, jonka ovat kirjoittaneet Valtteri Hongisto ja Mikko Kylliäinen. [3] Ohje kattaa kaikki toimistojen tilatyypit kuten henkilötyöhuoneet, avotoimistot ja neuvotteluhuoneet. Tässä artikkelissa sivutaan kuitenkin vain avotoimistoja. Ohjeessa sovelletaan akustiikkastandardin SFS 5907 ohjearvoja. [4] Yleiset tavoitteet avotoimistoissa Eniten ongelmia avotilatoimistoissa aiheuttavat puheäänet ja ihmisten toiminnasta aiheutuvat muut äänet, kuten puhelinten soiminen ja kenkien kopina. Akustisen suunnittelun tavoitteena on luoda olosuhteet, jossa keskittyminen ja (puhelin)keskustelujen käyminen omassa työpisteessä on helppoa. Samalla parannetaan myös puheyksityisyyttä, joka on erittäin suuri ongelma avotoimistoissa. Avotilatoimistojen ääniolosuhteiden suunnittelua varten ei voida esittää yleispäteviä ohjeita kuten yhden hengen työhuoneille, koska avotilatoimistojen sisustus ja kalustusratkaisut sekä huonekoko voivat vaihdella merkittävästi. Lisäksi tilaan sijoitettavien henkilöiden työtehtävät vaihtelevia, kuten puhelinpalvelu, rutiinityö, intensiivistä keskittymistä vaativa työ tai tiimityö. Tässä artikkelissa esitetään huoneakustisen suunnittelun tavoitteita vaativimmassa tilanteessa, jossa henkilöt työskentelevät omassa työpisteessään tehden intensiivistä keskittymistä vaativaa työtä tai vaativaa puhelintyötä. Tällöin akustinen eriyttäminen muusta ympäristöstä on välttämätöntä. Työpisteet tulee aina erottaa toisistaan korkeilla seinäkkeillä. Jos työ edellyttää välillä kommunikaatiota kanssatyöntekijän kanssa, tämä tapahtuu siirtymällä henkilön luokse eikä puheääntä korottamalla. Edellä kuvattujen työtehtävien sijoittaminen avotoimistoon on valitettavan yleistä. Työterveyslaitokseen tai akustisiin konsultteihin otetaankin yhteyttä usein juuri tällaisissa tilanteissa. Työpistevalinta Tilaratkaisun tulee tukea kulloinkin käynnissä olevaa työtehtävää. Avotoimistoon ei tule sijoittaa henkilöitä, jotka tekevät jatkuvasti keskittymistä vaativaa työtä kuten ohjelmointia, laskentaa, suunnittelua, asiantuntijatyötä tai vastaavaa. Avotoimistoon ei tule myöskään sijoittaa yksityisyyttä tarvitsevia henkilöitä kuten henkilöstöasioiden hoitajia, palkanlaskijoita, johtajia, puhelinmyyjiä tai asianajajia. Avotoimistoon sopii parhaiten työtehtävät, joissa edellytetään vuorovaikutusta. Lyhyttä puhelinpalvelua tai neuvontaa sisältävät puhelintyöt soveltuvat myös avotoimistoon samoin kuin rutiininomaiset tai toistuvat toimistotyöt. Usein ongelmana on se, että työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia ja yksi työpiste ei sovellu kaikkiin töihin. Hyviä kokemuksia on saatu ns. monitilatoimistoista, joissa työpistetyyppi voidaan valita avotoimistosta, henkilötyöhuoneesta, tiimityöhuoneesta, neuvotteluhuoneesta, mobiilityöpisteestä tai etätyöpisteestä kulloisenkin työtehtävän mukaan.

2 Hiljaisen työn huoneet Avotoimistojen yhteyteen tulee aina rakentaa pieniä työhuoneita, johon voidaan vetäytyä tilapäisesti tekemään keskittymistä vaativaa työtä tai käymään luottamuksellisia (puhelin)keskusteluja tai pitkiä videoneuvotteluja. Huoneita tulisi olla yksi aina kutakin työntekijää kohti riippuen tarpeesta. Tällaisen työhuoneen äänenvaimennukseen ja ääneneristykseen tulee kiinnittää enemmän huomiota kuin tavallisessa henkilötyöhuoneessa, koska siellä tapahtuva työ edellyttää yleensä tavallista enemmän työrauhaa. Jos tällaisia työhuoneita ei ole varattu, joudutaan kuvattuja työtehtäviä siirtämään kopiointihuoneisiin, neuvotteluhuoneisiin, käytäville, pihalle, kahvioihin tai kotiin. Tämä ei ole pitkällä tähtäimellä toimiva tilaratkaisu. Huoneakustinen suunnittelu ja ohjearvot Avotoimiston hyvä huoneakustiikka tarkoittaa, että puheen erotettavuus on alhainen työpisteiden välillä, jolloin puheyksityisyys on suuri ja keskittymiskyky omaan työhön on helppoa. Tämä edellyttää seuraavan kolmen tekijän yhtäaikaista huomiointia: 1. suuri vaimennusmateriaalin määrä, 2. korkeat työpisteitä jakavat seinäkkeet, hyllyköt tai riippuvat elementit, 3. puhetta hyvin peittävä ja äänenlaadultaan miellyttävä peittoääni, Avotilatoimiston akustinen lopputulos ei ole kolmen tekijän yksinkertainen summa. Yhden yksittäisen päätekijän toteuttaminen tuottaa vasta hyvin vähäisen parannuksen. Esimerkiksi korkeilla seinäkkeillä saavutetaan merkittävää etua vain, jos vaimennusmateriaalia on huoneessa paljon. Vaikka sekä äänenvaimennusmateriaalit että seinäkkeet toteutettaisiin kohtien 1 ja 2 mukaisesti, käyttäjät valittavat puhemelusta, jos tilassa on liian alhainen taustaäätaso. Jos taas akustiikkaa pyritään ratkaisemaan pelkästään peittoäänellä, valitetaan kaikuisuudesta, keskusteluvaikeuksista ja puheäänten kakofoniasta. Ensisijaisesti äänenvaimennusmateriaali sijoitetaan kattoon, jolloin katto ei heijasta ääntä seinäkkeiden ylitse. Yleisenä ohjeena on täyttää koko katto absorptiomateriaalilla, jonka absorptioluokka on paras mahdollinen, eli A, määritettynä EN mukaisesti. Kaikki valmistajat käyttävät nykyään ABCDE absorptioluokitusta, joten tuotevalinta on helppoa. Yleensä noin 80 % katosta voidaan peittää absorptiomateriaaleilla kun huomioidaan muun talotekniikan viemä tila. Kattoheijastusten eliminointi ei kuitenkaan estä äänen kulkeutumista avotoimistossa, jos seinäpinnat ja seinäkkeet ovat kovapintaisia. Pystypintojen vaimentaminen on erityisen tärkeää suomalaisissa avotoimistoissa, joissa huonetila on useimmiten alle 10 metriä, koska tällöin ääni heijastelee seinäpintoja pitkin toimiston päästä päähän. Seinäkkeiden ja seinäabsorptiolevyjen absorptioluokan tulisi olla vähintään C tai B. Absorptiomateriaalia tulisi olla pystypinnoilla lattiapinta alaa vastaava määrä. Myös verhojen käyttäminen vähentää vaakasuuntaista kaiuntaa. Verhojen tulee olla huokoisia ja paksuja, jotta ne vaimentaisivat ääntä. Kasveilla ei ole vaikutusta akustiikkaan. Kun pinnat vaimentavat hyvin ääntä, seinäkkeillä saavutetaan erittäin suuri vaikutus äänen etenemiseen, koska suora äänen kulkeutuminen työpisteiden välillä estetään eivätkä äänet voi ohittaa seinäkkeitä heijastelemalla katosta tai seinistä. Mitä korkeampia seinäkkeitä käytetään, sitä parempi puheäänenvaimennus saavutetaan. Mutta jos huonepinnat eivät vaimenna ääntä, seinäkkeen korotus ei merkittävästi lisää puheäänten vaimennusta. Suositeltavaa on käyttää ääntä absorboivia seinäkkeitä ja kalusteita aina kun mahdollista. Markkinoilla on jo absorptioluokan C ja B seinäkkeitä. Absorboiva osuus riittää kuitenkin sijoittaa 1.3 metrin korkeuteen asti, mistä ylöspäin voidaan käyttää lasia, missä näkyvyyttä tai päivänvaloa halutaan lisätä. Korkeiden seinäkkeiden tapauksessa tulee kuitenkin huolehtia

3 siitä, että kullekin työpisteelle ohjataan riittävä tuloilmavirta. Matalia, alle 1.6 m korkeita seinäkkeitä tulee käyttää vain esimerkiksi tiimityötä runsaasti edellyttävissä työpisteissä. Tekstiilimattoja käytetään kautta maailman toimistojen yleisimpänä lattiamateriaalina, koska sillä on suuri vaikutus akustiikkaan. Suomessa tekstiilimatoista saatiin huonoja kokemuksia 70 luvulla. Tekstiilimattojen käyttö on kuitenkin yleistymässä Suomessa, koska materiaalit ovat kehittyneet ja ylläpitoon osataan kiinnittää enemmän huomiota. Tekstiilimatot imevät itseensä pölyä, jolloin sitä leijailee vähemmän ilmassa. Materiaalipäästöt on saatu niin vähäisiksi, että tuotteita on tarjolla M1 luokassa. Tekstiilimatolla poistetaan kokonaan askelten äänet toimistosta, mistä valitetaan puheäänten ja puhelinten jälkeen eniten. Lisäksi matto aikaansaa "kirjastoefektin" ihmiset käyttäytyvät hiljaisemmin ja tällä edistetään työrauhaa toimistossa. Yksityiskohtaisia tutkimustuloksia absorptiomateriaalien, seinäkkeiden, peiteäänen ja huonekorkeuden vaikutuksista on esitetty Työterveyslaitoksen tutkimuksessa. [5] Avotilatoimistoa koskevat huoneakustiset ohjearvot on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Standardin SFS 5907 mukaiseen parhaaseen akustiseen luokkaan A voidaan päästä vain, kun kaikki edellä luetellut 3 huoneakustista tekijää on toteutettu hyvin. On huomattava, että tiimityössä voidaan akustisen suunnittelun tavoitteet asettaa matalammalle, yleensä luokkaan C, koska keskustelu työpisteiden välillä on jatkuvaa ja oleellinen osa työntekemistä. Tällaisella alueella korkeita seinäkkeitä ei tule käyttää. On kuitenkin huolehdittava siitä, että tiimien keskinäiset äänet eivät sekoitu, joten tiimien välillä puheäänten vaimennukseen tulee kiinnittää huomiota. Taulukko 1. Standardin SFS 5907 ohjearvot avotoimistoille. [4] Luokka A edustaa parhaita mahdollisia olosuhteita. Niiden toteutuminen voidaan tarkistaa akustisin mittauksin. Luokka A B C Pienin sallittu ilmaääneneristysluku R ' w [db] ovella erotettuun toimistotyötilaan neuvotteluhuoneeseen Suurin sallittu askeläänitasoluku käytäviltä L ' n,w [db] Suurin sallittu jälkikaiunta aika T [s] 1 korkeus alle 3 m 0,35 0,40 0,45 korkeus yli 3 m 0,40 0,45 0,50 Suurin sallittu LVIS äänitaso L A,eq [db] Suurin sallittu ympäristömelun päiväsaikainen äänitaso L A,eq,s,7 22 [db] Taulukko 2. Avotilatoimistojen huoneakustiikka arvioidaan häiritsevyyssäteen r D ja leviämisvaimennusasteen DL 2 avulla. r D kertoo, millä etäisyydellä puhujasta puheen erotettavuus putoaa puoleen. Mitä pienempi r D, sitä pienemmälle alueelle puhe erottuu keskittymistä haittaavana. DL 2 kertoo, kuinka monta desibelia puheen äänitaso vaimenee kun etäisyys puhujaan kaksinkertaistuu. Mitä suurempi DL 2, sitä tehokkaammin puhe vaimenee. Luokka DL 2 [dba] r D [m] A yli 11 alle 5 B C D alle 7 yli 11 Peiteääni Avo ja maisematoimistossa tarvitaan korkeampi taustaäänitaso kuin henkilötyöhuoneissa, jotta naapurityöpisteiden puhe saadaan paremmin peittymään. Sopiva peiteääni voidaan

4 aikaansaada ilmanvaihdon äänellä. Avotilatoimiston LVIS äänitason ei tule kuitenkaan ylittää arvoa L A,eq =42 db (taulukko 1). Useissa avotoimistoissa LVIS äänitaso on erittäin alhainen. Tähän on syynä se, että rakentamismääräyskokoelman osat C1 ja D2 eivät sisällä ohjeita avotoimistojen LVISäänitasolle. Ohje esitetään ainoastaan toimistohuoneelle, missä tasoksi esitetään erittäin alhainen arvo, L A,eq =33 db. Koska avotoimistolle ohjearvoa ei ole, ollaan yleisesti sovellettu tätä arvoa myös avotoimistoissa. Tilannetta ollaan korjaamassa rakentamismääräyskokoelman uusissa versioissa. Liian hiljaisiksi rakennetuissa avotoimistoissa voidaan tilannetta korjata keinotekoisella peittoäänijärjestelmällä. Peiteäänen äänitason ohjearvona on L A,eq = db riippuen tilan koosta ja akustiikasta. Keinotekoisen peiteäänen jälkiasentaminen hiljaisiin toimistoihin ei kuitenkaan ole yleinen suositus vaan sen käyttöönottamisessa tulee huomioida useita seikkoja. Peiteäänen lisäämisen edellytyksenä on, että muu huoneakustiikka (kohdat 1 ja 2) on ensin kunnossa. Peiteääntä ei tule lisätä tiimityötiloihin, jossa keskustelu työpisteiden välillä on tärkeää, koska peiteääni vaikeuttaa kommunikointia pitkillä etäisyyksillä. Työilmapiirin tulee myös olla sellainen, että uudistuksiin suhtaudutaan positiivisesti. Työntekijöiden osallistuminen akustiseen suunnitteluun helpottaa uudistuksien hyväksymistä. Peiteääneen suhtaudutaan alussa vaihtelevasti osa suhtautuu siihen positiivisesti, osa ei ja suurin osa neutraalisti. Peiteääneen kuitenkin totutaan muutamassa viikossa. Yksilölliset erot ovat suuria. Tämä nähdään esimerkiksi lämpöolosuhteiden kokemisessa sama lämpötila ei sovi kaikille vaan % valittaa aina kylmästä tai kuumasta. Työterveyslaitoksen kenttätutkimusten mukaan huonosta akustiikasta (puheäänet, puhelimet) valittaa avotoimistoissa kuitenkin 50 % työntekijöistä. [6] Tehokasta työaikaa arvioidaan menevän hukkaan noin 5 % päivittäin melun vuoksi. Siksi puheäänten haittojen vähentäminen on erittäin tärkeää. Työterveyslaitos on tutkinut optimaalisen peiteäänen ominaisuuksia jo kolmessa laboratoriotutkimuksessa. Puhe heikentää kognitiivisesti vaativien työtehtävien suorituskykyä 5 10 %. Tutkimusten mukaan keskimääräinen suorituskyky paranee, jos puhetta peitetään peiteäänellä verrattuna tilanteeseen, jossa puhetta ei peitetä. Oleellista on nyt löytää, minkälaisia piirteitä peittoäänellä pitäisi olla, jotta sitä ei koettaisi itsessään ärsyttäväksi vaan se olisi huomaamaton ja kaikille sopiva. Paras akustinen tyytyväisyys ja puheenpeitto saavutetaan tasaisilla luonnollisilla äänillä. Musiikkia ja etenkään laulua sisältävää musiikkia ei suositella peiteääneksi, koska se haittaa keskittymiskykyä samoin kuin puheäänet. Työpisteen koko Litteiden näyttöjen käyttöönotto on aiheuttanut sen, että kulmapöydistä ollaan luopumassa ja työpöydän pinta ala pienenee siten lähes 50 %. Samanaikaisesti työpistekohtaisen paperiarkistoinnin tarve on romahtanut. Nämä yhdessä ovat mahdollistaneet sen, että työpisteiden tehollinen pinta ala on pudonnut liki puolella ja työpisteitä voidaan siten sijoittaa lähemmäs toisiaan. Hyvien akustisten olosuhteiden saavuttaminen vaikeutuu oleellisesti, jos työpisteiden välinen etäisyys on erittäin pieni. Jos pyrkimyksenä on hyvä puheyksityisyys työpisteiden välillä, työpisteiden välisen etäisyyden ei tule olla alle 2,5 metriä. Työpisteen pinta alan ei tulisi olla alle 6 m 2. Etiketti Käyttäjät voivat omalla toiminnallaan vähentää meluhaittoja merkittävästi. Tämä tapahtuu luomalla yhteisiä sääntöjä siitä, miten kanssatyöntekijät otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa. Alla on esitetty joitakin esimerkkejä näkökohdista, joita säännöt voisivat sisältää. Tässä käytetyt sanamuodot eivät ole ohjeellisia vaan sopivin ilmaisutapa mietitään osastokohtaisesti.

5 Tilassa oltaessa tulisi ottaa huomioon kanssatyöntekijän työrauha. Pitkät keskustelut tulisi käydä avotilatoimiston yhteyteen varatuissa erikoistyöhuoneissa tai vapaissa neuvottelutiloissa. Välttämättömät avotilatoimistossa tapahtuvat keskustelut käydään kohtuullisella äänenvoimakkuudella, mukaan lukien puhelinkeskustelut. Kommunikointia seinäkkeiden yli tai huoneesta toiseen tulisi välttää. Tarpeen tullen kävellään henkilön luokse, jota asia koskee. Maltetaan jättää palavereihin tai tauoille kerrottavaksi yhteiset asiat, jotka kuuluvat kaikille. Matkapuhelimia pyritään pitämään mukana oltaessa poissa työpisteestä. Pöytäpuhelimeen tehdään tarvittavat välittömät soitonsiirrot työpisteestä poistuttaessa. Kopisevien kenkien käyttämisestä työtilassa sovitaan yhteisesti, jos niistä koetaan haittaa. Keskittymistä vaativien työjaksojen ajaksi henkilöiden tulee ajoissa hankkiutua erikoistyöhuoneeseen, jossa keskittyminen on helpompaa. Paljon puhelimessa puhuvien tulisi harkita sankaluurin tai muun vastaavan apuvälineen käyttöä. Laadukkaissa sankaluureissa puhe erottuu laadukkaammin yhteyden molempiin suuntiin. Tämä vähentää oman puheäänen kohottamisen tarvetta. Sankaluurien mikrofoni ottaa ääniä vain lyhyiltä etäisyyksiltä, mikä parantaa tietoturvallisuutta. Työpisteestä käsin käytävien pitkien puhelinneuvottelujen varalta tulisi sopia menettelystä, jonka avulla muu henkilökunta havaitsee henkilön olevan varattuna. Myös vierailijoita tulee informoida näiden ohjeiden olemassaolosta. Kirjallisuutta [1] Hongisto V, Virjonen P, Keränen J, Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä, 54. Työterveyspäivät, , 65 70, Työterveyslaitos, Helsinki, [2] [3] RIL Rakennusten akustinen suunnittelu. Toimistot. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry., Helsinki, [4] SFS 5907:2004. Rakennusten akustinen luokitus. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Helsinki, [5] Larm P, Keränen J, Helenius R, Hakala J, Hongisto V, Avotoimistojen akustiikka laboratoriotutkimus, Työympäristötutkimuksen raporttisarja 6, Työterveyslaitos, (Ladattavissa sivulta kohdasta akustiikkajulkaisut) [6] Haapakangas A, Helenius R, Keskinen E, Hongisto V, Toimistojen ääniolosuhteet kyselytutkimusten yhteenveto, Akustiikkapäivät , Espoo, , Akustinen Seura r.y., 2007.

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA Joel Kalsi Opinnäytetyö Pohjois-Pirkanmaan Koulutusinstituutti Suunnitteluassistentin YOpohjainen tutkinto 2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors. Tiivistelmä

Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors. Tiivistelmä : AVANTI-SALIN AKUSTINEN SUUNNITTELU Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors Akukon Oy Hiomotie 19 00380 Helsinki info@akukon.fi Tiivistelmä Porvoon Taidetehdas

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Automaattilypsypihaton suunnittelu

Automaattilypsypihaton suunnittelu Automaattilypsypihaton suunnittelu Jack Rodenburg, DairyLogix 814471 Muir Laine, R. R. 4 Woodstock ON N4 7V8 jack@dairylogix.com Kotiin vietäväksi - Automaattinen lypsy soveltuu useimpiin navettamalleihin,

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot