Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014)"

Transkriptio

1 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät ( ) 1 Johdanto 2 Soveltamisala Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta ja turvallisuuden varmistaminen edellyttää hyvää turvallisuuskulttuuria ja johtamisjärjestelmä, jolla huolehditaan turvallisuuden ja laadun hallinnasta. Tämän ohjeen tavoitteena on tukea ydinlaitosten johtamisjärjestelmien vaikuttavuutta. Ohjeessa on erityisesti prosesseihin, kuten hankintoihin ja projektinhallintaan, liittyviä vaatimuksia. Ohjeen valmistelussa on myös huomioitu rakentamisen aikaisia ja muita valvonnan kokemuksia johtamisjärjestelmän toimivuudesta sekä laadunhallinnasta ja -varmistuksesta. Ohjessa YVL A.3 esitetään ydinlaitoksen rakentamis- tai käyttölupaa hakevan sekä ydinlaitosta rakentavan tai käyttävän organisaation niitä turvallisuuden- ja laadunhallinnan yleisiä vaatimuksia, jotka vaikuttavat johtamisjärjestelmän sisältöön, täytäntöönpanoon, ylläpitoon, arvioimiseen ja parantamiseen. Ohjeessa esitettyjä johtamisjärjestelmää koskevia vaatimuksia on sovellettava ydinlaitoksen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja toiminnoissa normaaleissa, häiriö- ja onnettomuustilanteissa sekä onnettomuustilanteiden jälkihoidossa. Elinkaaren vaiheilla tarkoitetaan ydinlaitoksen sijaintipaikan valintaa, suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä ja käytöstä poistoa sekä ydinjätteiden loppusijoitusta. Ohjeen vaatimukset koskevat soveltuvin osin laitostoimittajaa, ydinpolttoaineen valmistukseen osallistuvia toimittajia, turvallisuuden kannalta tärkeitä suunnittelu- ja asiantuntijaorganisaatioita, testaus- ja tarkastuslaitoksia, laite- ja materiaalivalmistajia sekä muita turvallisuuden kannalta tärkeitä toimittajia. 3 Vaatimusten perustelut Luku 1 Johdanto Luvussa on esitetty lähtökohdat ja perusteet ohjeelle A.3 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät. Johdanto perustuu Ydinenergialakiin, valtioneuvoston asetukseen ja edelliseen ohjeeseen YVL 1.4 Ydinvoimalaitosten johtamisjärjestelmät vuodelta 2008 ja YVL 1.9 Ydinvoimalaitosten käytön laadunvarmistus vuodelta Johdannossa perustellaan miksi ydinlaitoksissa vaaditaan integroitu johtamisjärjestelmä. Luku 2 Soveltamisala Luvussa 2 on esitetty ohjeen laajuus ja rajapinnat muihin ohjeisiin. Vaatimukset perustuvat ohjeeseen YVL 1.4. Ohjeessa asetetaan johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset luvanhakijalle ja luvanhaltijalle kaikissa elinkaaren vaiheissa ja toiminnoissa. Ohjeen vaatimukset koskevat myös laitostoimittajaa ja muita ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavia organisaatioita kuten ydinpolttoaineen valmistajaa. Myös ohjeen YVL 1.4 vaatimukset ovat soveltuvin koskeneet muita kuin luvanhaltijan organisaatiota. Tämä on perusteltua sillä laitostoimittajan ja muiden keskeisten toimittaja- ja valmistajaorganisaatioiden johtamisjärjestelmällä ja siihen sisältyvillä menettelyillä vaikutetaan ydinlaitosten turvallisuuteen sen elinkaaren eri vaiheissa.

2 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 2 (12) Luku 3 Johtamisjärjestelmä Luvussa 3 esitetään johtamisjärjestelmään kohdistuvat yleiset vaatimukset. Näitä ovat johtamisjärjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen liittyvät yleisvaatimukset, turvallisuuskulttuuriin ja johtamisjärjestelmän politiikkoihin liittyvät vaatimukset, vaatimusten luokittelu turvallisuusmerkityksen perusteella (graded approach) sekä johtamisjärjestelmän dokumentointiin liittyvät yleiset vaatimukset. Luvussa on huomioitu ohjeen YVL 1.4 yleiset johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset sekä IAEA:n ohjeen GS-R-3 luvun 2 vaatimukset. Vaatimus 301 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen sekä WENRA C:1.1ja C:3.4 vaatimuksiin. Myös IAEA:n ohjeen Safety Requirements, The Management System for Facilities and Activities (GS-R-3) kohdassa 2.1 on esitetty vastaava vaatimus. Vaatimus 302 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen sekä WENRA C:2.2 ja C:3.2 vaatimuksiin. GS-R-3 kohdassa 2.8 annetaan vastaava vaatimus. Vaatimus 303 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.1 sekä WENRA C:2.1 vaatimukseen. GS-R- 3 kohdassa 2.6 esitetään vaatimus turvallisuuteen vaikuttavien seikkojen huomioimiseksi johtamisjärjestelmän soveltamisessa ja kohdassa 5.4 annetaan vaatimus prosesseihin liittyvien riskien tunnistamiseen. Vaatimus 304 on uusi ja sen perustana on tietoturvallisuuden merkityksen korostuminen ydinlaitoksissa, mm. IAEA on valmistelemassa tietoturva-alan vaatimuksia ydinlaitoksille. Lisäksi on laadittu erillinen YVL-ohje tietoturvallisuudesta. Vaatimus 305 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen sekä WENRA C:1.1 ja C:2.1 vaatimuksiin. Vaatimus 306 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtiin 8.3 ja 8.5. Vaatimus 307 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.1 sekä GS-R-3 kohtaan 2.4. Vaatimuksessa 308 toistetaan VNA 717/2013 vaatimus vastuullisesta johtajasta. Vaatimus 309 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.1. Luku 3.2 Turvallisuuskulttuuri Turvallisuuskulttuuria koskevat vaatimukset perustuvat ohjeen YVL 1.4 luvun 3.2 vaatimuksiin sekä IAEA:n ohjeiden GS-R-3 luvun 2 vaatimuksiin. Turvallisuuskulttuuria koskevia vaatimuksia on tarkennettu IAEA:n ohjeiden GS-G-3.1 ja GS-G-3.5 mukaisesti. Myös turvajärjestelyasioiden (security culture) huomiointi on sisällytettävä turvallisuuskulttuuriin. Vaatimus 310 perustuu VNA 717/2013ja VNA 736/2008 sekä ohjeen YVL 1.4 kohtaan 3.2 Turvallisuuskulttuuri ja GS-R-3 kohtaan 2.5. Vaatimus 311 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.2 Turvallisuuskulttuuri sekä GS-R-3 kohdassa 2.5 esitettyihin vaatimuksiin. Vaatimus 312 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.2 Turvallisuuskulttuuri GS-R-3 kohdassa 2.5. Lisäksi IAEAn Safety Guide Application of The Management System for Facilities and Activ-

3 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 3 (12) ities kohta 2.34 ja IAEAn Safety Guide The Management System for Nuclear Installations kohta 2.10 antavat lisäopastusta johdon sitoutumisesta turvallisuuskulttuuriin. Vaatimus 313 perustuu rakentamishankkeen valvonnassa saatuihin oppeihin. Vaatimus 314 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.2 Turvallisuuskulttuuri GS-R-3 kohdassa 2.5. Lisäksi IAEAn Safety Guide Application of Management Systems for Facilities and Activities kohta 2.5 ja IAEAn Safety Guide The Management Systems for Nuclear Installations kohdat 2.8 ja antavat lisäopastusta johdon sitoutumisesta turvallisuuskulttuuriin. Vaatimus 315 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.2 Turvallisuuskulttuuri GS-R-3 kohdassa 2.5. Lisäksi IAEAn Safety Guide Application of Management Systems for Facilities and Activities Installations kohta 2.5 ja IAEAn Safety Guide The Management Systems for Nuclear Installations kohdat 2.8 ja antavat lisää opastusta johdon sitoutumisesta turvallisuuskulttuuriin. Vaatimus 316 perustuu IAEAn Safety Guide Application of Management Systems for Facilities and Activities kohtaan Vaatimus 317 perustuu IAEAn Safety Guide Application of Management Systems for Facilities and Activities kohtiin Vaatimus 318 perustuu IAEAn Safety Guide Application of Management Systems for Facilities and Activities kohtiin Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden hallinta Vaatimukset perustuvat IAEAn GS-G-3.1 kohtiin 2.29 ja Luku 3.3 Turvallisuus- ja laatupolitiikka Turvallisuus- ja laatupolitiikkaa koskevat vaatimukset perustuvat ohjeen YVL 1.4, IAEA:n ohjeen GS-R-3 sekä WENRA A-ryhmän vaatimuksiin. Vaatimus 322 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.3 sekä WENRA A:1.1 vaatimukseen. GS-R- 3 kohdassa 2.8 esitetään vaatimus johtamisjärjestelmän dokumentaatioon sisällytettävistä politiikoista. Vaatimus 323 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.3, WENRA A:1.2 ja A:1.3 vaatimuksiin sekä GS-R-3 kohtiin 2.2 ja 3.1. Vaatimus 324 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.3, WENRA A:1.4 vaatimukseen sekä GS-R- 3 kohtiin 2.2 ja 3.1. Vaatimus 325 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtiin 3.3 ja 6.3.5, WENRA A:1.5 vaatimukseen sekä GS-R-3 kohtaan Tätä asiaa on korostettu myös STUKin tekemissä tutkinnoissa, jotka liittyvät ydinlaitoksen rakentamiskokemuksiin. Vaatimus 326 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtiin 3.4, WENRA C:2.1 vaatimukseen sekä GS-R- 3 kohtiin 2.6 ja 2.7. Vaatimus 327 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.4, WENRA C:2.2 vaatimukseen sekä GS-R- 3 kohtiin 2.6 ja 2.7. Vaatimus 328 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.5, WENRA C:2.2 ja C:2.3 vaatimuksiin sekä GS-R-3 kohtiin 2.8 ja 2.10.

4 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 4 (12) Vaatimus 329 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.5, WENRA C:2.2 ja C:2.3 vaatimuksiin sekä GS-R-3 kohtiin 2.8 ja Vaatimus 330 perustuu ohjeeseen YVL 1.4 kohtaan 3.5, WENRA C:2.3 vaatimukseen sekä GS-R- 3 kohtaan 2.9. Luku 4 Johdon vastuut Luvussa 4 esitetään johdon vastuut, jotka liittyvät johtamisjärjestelmään. Vaatimuksia on esitetty niin luvanhaltijan kuin ydinlaitoksenkin johdolle. Tässä luvussa esitetään myös vastuulliseen johtoon liittyvät vaatimukset sekä toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät vaatimukset. Vaatimukset perustuvat ohjeen YVL 1.4 vaatimuksiin, IAEA:n ohjeen GS-R-3 vaatimuksiin sekä WENRAn C.3 vaatimuksiin. Luku 4.1 Luvanhaltijan vastuu Vaatimus 401 perustuu ohjeen YVL 1.4 YVL 1.4 lukuun 4.1. Vaatimus 402 perustuu ohjeen YVL 1.4 YVL 1.4 lukuun 4.1. Vaatimus 403 vaatimus on uusi ja sillä pyritään selkiyttämään konserniin kuuluvan ydinlaitoksen johtamisjärjestelmän menettelyjen soveltamista, vaatimuksen muotoilussa on otettu huomioon myös rakentamishankkeen aikana saadut kokemukset. Luku 4.2 Ydinlaitoksen johdon vastuu Vaatimus 404 perustuu ohjeen YVL 1.4 YVL 1.4 lukuun 4.2, WENRA vaatimuksiin C:1.1 ja C:3.3 vaatimukseen sekä GS-R3 kohtiin 3.1 ja Vaatimus 405 perustuu ohjeen YVL 1.4 YVL 1.4 lukuun 4.2. GS-R-3 kohtaan Vaatimus 406 perustuu ohjeen YVL 1.4 YVL 1.4 lukuun 4.2, WENRA C:3.3 vaatimukseen sekä GS-R3 kohtaan 3.1. Vaatimus 406 perustuu ohjeen YVL 1.4 YVL 1.4 lukuun 4.1. WENRA C:3.3. Luku 4.3 Ydinlaitoksen vastuullinen johtaja Vaatimukset tulevat suoraan ydinenergia lain 7k :stä. Vastaavat vaatimukset on esitetty myös edellisessä ohjeessa YVL 1.4 luvussa 4.3. Vaatimuksilla tarkennetaan miten lain vaatimukset on huomioitava johtamisjärjestelmässä. Luku 4.4 Toiminnan suunnittelu ja seuranta Vaatimus 411 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 4.4, WENRA A:1.4, C:3.1 ja C:4.1 sekä GS-R-3 kohtiin 3.8 ja 3.9. Vaatimus 412 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 4.4, WENRA A.1.4 sekä GS-R-3 kohtiin 3.8, 3.9. Vaatimus 412 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 4.4 sekä GS-R-3 vaatimukseen 3.10.

5 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 5 (12) Luku 5 Resurssienhallinta Luvussa 5 esitetään resurssien hallintaan ja työympäristöön liittyvät vaatimukset. Nämä vaatimukset perustuvat ohjeen YVL 1.4 luvussa 5 esitettyihin vaatimuksiin, IAEA:n GS-R-3 luvussa 4 esitettyihin vaatimuksiin sekä WENRAn johtamisjärjestelmää sekä turvallisuus- ja laatupolitiikkaa koskeviin vaatimuksiin. Luku 5.1 Resurssit Resursseja koskevat vaatimukset pohjautuvat ohjeen YVL 1.4 vaatimuksiin, lisäksi IAEA:n GS- R-3:ssa ja WENRA A- ja C-ryhmässä on vastaavia vaatimuksia. Vaatimus 501 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 5.1, WENRA vaatimuksiin A:1.1, C:4.1 ja GS-R- 3 kohtiin 3.1 ja 4.1. Vaatimus 502 perustuu ohjeen YVL , WENRA vaatimukseen C:4.1 ja GS-R-3, kohtaan 4.2. Tietoa ja osaamista on hallittava resurssina tarkoittaa, että on olemassa systemaattiset menettelyt suunnitteluun ja kokonaisuuden hallintaan. Esimerkiksi, että organisaatio tietää, minkälaista osaamista sillä on ja mitä se tulee tarvitsemaan. Vaatimus 503 vaatimus on uusi. Ydinlaitoshankkeet ja merkittävät ydinlaitosten muutostyöt hoidetaan yleisesti projekteina ja ne saavat useimmiten ainakin osan henkilöresursseistaan linjaorganisaatiolta. Huolehtimalla projektien ja linjaorganisaation toiminnan yhteen sovittamisesta voidaan hallita mm. päätöksentekoon ja resurssien käyttöön liittyviä riskejä. Vaatimuksessa on huomioitu myös rakentamishankkeen kokemukset Suomessa. Vaatimus 504 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 5.1. Vaatimus 505 perustuu aiemman ohjeen lukuun 5.1 WENRA vaatimuksiin C:4.1 ja C:5.5 Vaatimus 506 perustuu aiemman ohjeen lukuun 5.1. Vaatimuksessa on myös huomioitu Fukushiman onnettomuuden yhteydessä saadut opit. Vaatimus 507 perustuu aiemman ohjeen lukuun 5.1, WENRA vaatimukseen C:4.1 Vaatimus 508 perustuu aiemman ohjeen lukuun 5.1, WENRA vaatimukseen C:4.1 ja sekä GS-R- 3 kohtiin 4.3 ja 4.3 Vaatimus 509 perustuu aiemman ohjeen lukuun 5.1, WENRA vaatimuksiin C:1.1 ja C:4.1 ja sekä GS-R-3 kohtiin 3.14, 4.3 ja 4.3 Luku 5.2 Työympäristö Vaatimus 510 perustuu aiemman ohjeen lukuun 5.2 Luku 6 Johtamisjärjestelmän prosessit ja toiminnot Luvussa 6 esitetään vaatimukset prosesseille sekä niiden toteuttamiselle ja kehittämiselle. Luvussa myös esitetään vaatimukset sellaisille johtamisjärjestelmän yleisille prosesseille, jotka tulee toteuttaa ydinlaitoksen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Näiden yleisten elinkaaresta riippumattomien prosessien lisäksi johtamisjärjestelmään on sisällytettävä kuhunkin elinkaaren vaiheeseen liittyvät erityiset prosessit. Erityisesti hankintoihin liittyviä vaatimuksia on tarkennettu ydinlaitosten valvontakokemuksien perusteella. Rakentamis- ja muutostyöprojektien kokemusten perusteella yleisten prosessien luetteloon on lisätty vaatimus projektien hallinnasta.

6 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 6 (12) YVL-ohjeissa annetaan tarkentavia vaatimuksia siitä, mitä toimintoja (prosesseja) ydinalan organisaatiossa on oltava. Elinkaaren eri vaiheissa tarvittavat toiminnot (prosessit) voivat olla esim. johtaminen, henkilöstösuunnittelu, ydinvoimalaitoksen riskienhallinta, rakentaminen, käyttötoiminta, ikääntymisen hallinta, testaukset ja tarkastukset, ydinlaitoksen toiminnan raportointi, käyttökokemustoiminta, turvajärjestelyt, tietoturvallisuus, turvajärjestelmien suunnittelu, säteilyturvallisuus, ydinmateriaalit ja jätteet, valmiustoiminta, seisokkien hallinta, konfiguraation/muutosten hallinta. Vaatimukset perustuvat ohjeen YVL 1.4 vaatimuksiin, IAEA:n ohjeen GS-R-3 luvun 4 sekä WENRAn johtamisjärjestelmää koskeviin vaatimuksiin C. Luku 6.1 Johtamisjärjestelmän prosessien kehittäminen ja hallinta Vaatimus 601 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.1, WENRA vaatimuksiin C:5.1 ja C:5.2 sekä GS- R-3 kohtiin 5.1, 5.2, 5.3 ja 5.4. Vaatimus 602 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.2, WENRA vaatimukseen C:5.2 sekä GS-R-3 kohtaan 5.4. Vaatimus 603 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.1, WENRA C:5.2 sekä GS-R-3 kohtaan 5.4. Vaatimus 604 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuihin 6.1 ja 6.2, WENRA C:5.2 sekä GS-R-3 kohtiin 5.6 ja 5.7. Vaatimus 605 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.2, WENRA C:5.2 sekä GS-R-3 kohtaan 5.9. Vaatimus 606 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.2, WENRA C:5.5 GS-R-3 kohtaan Vaatimus 607 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.1, WENRA C:5.1 ja C:5.2 sekä GS-R-3 kohtiin 5.3 ja 5.8. Luku 6.2 Johtamisjärjestelmän prosessit Vaatimus 608 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3, WENRA vaatimukseen C:5.1 sekä GS-R-3 kohtaan 5.1. Vaatimus 609 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3, WENRA vaatimukseen C:5.1 sekä GS-R-3 kohtaan 5.1. Vaatimukset perustuvat ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3 ja GS-R-3 vaatimukseen Luku Asiakirjojen hallinta Vaatimus 612 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.1, WENRA vaatimuksiin C:5.3 ja C:5.4 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 613 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.1, WENRA vaatimuksiin C:5.3 ja C:5.4 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 614 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.1, WENRA vaatimuksiin C:5.3 ja C:5.4 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 615 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.1, WENRA vaatimuksiin C:5.3 ja C:5.4 sekä GS-R-3 kohtaan 5.12.

7 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 7 (12) Luku Tuotteiden valvonta Vaatimus 616 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 617 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.2, WENRA C:5.8 sekä GS-R-3 kohtiin 5.15 ja Vaatimus 618 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun WENRA C:5.8 sekä GS-R-3 kohtiin 5.17, 5.18 ja Vaatimus 619 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun WENRA C:5.8 sekä GS-R-3 kohtaan Luku Tallenteiden hallinta Vaatimus 620 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 621 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun sekä GS-R-3 kohtaan Luku Hankinnat Vaatimus 622 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.4, WENRA C:5.7 ja C:6.5 sekä GS-R-3 kohtiin Vaatimus 623 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.4, WENRA C:5.7 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 624 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.4, WENRA C:5.7 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 625 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.4, WENRA C:5.7 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 626 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.4, WENRA C:5.6 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimus 627 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.4, WENRA C:5.7 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimukset 628, 629 ja 630 tarkentavat ohjeen YVL 1.4 luvussa 6.3.4, WENRA C:5.6:ssa sekä GS-R-3 kohdassa 5.23 esitettyjä toimittajien valintamenettelyjä koskevia vaatimuksia. Vaatimuksissa on myös huomioitu valvontakokemukset. Ohjeen YVL A.3:n mukaan ydinalan johtamisjärjestelmä on toimittajille sellainen, joka graded approach -periaatteen mukaan, toimialaan ja toimittajan rooliin suhteuttaen täyttää ohjeen tavanomaiseen johtamisjärjestelmään liittyvät vaatimukset. Pääsääntöisesti luvanhaltijaan tai ydinlaitokseen viittaavia vaatimuksia ei sovelleta toimittajien johtamisjärjestelmiin. Näitä ovat esimerkiksi luvanhaltijan vastuisiin liittyvät vaatimukset ( ), ydinvoimalaitoksen käyttötoimintoihin liittyvät vaatimukset (esim. 504, , 509, 612 alkupuoli), viittaukset IAEAn julkaisuihin (610), osa hankintaan ja projekteihin liittyvistä vaatimuksista (esim , 634, ), osa arviointiin ja parantamiseen liittyvistä vaatimuksista (esim. 702, 704, 707, 715, 716, 721) sekä luku 8. Kaikilla TL 1-3 toimittajilla (tuotteet ja palvelut) pitää olla sertifioitu tai vastaava kolmannen osapuolen riippumattomasti arvioitu järjestelmä. Esim. ISO Kaikilla TL 1 toimittajilla (tuotteet ja palvelut) pitää olla ydinalan johtamisjärjestelmä. Ydinalanjohtamisjärjestelmän osoituksena voi olla sertifiointi esim. NQA -1, NSQ-100 (myöhemmin ISO 19443), KTA 1401 tai kirjallinen vertailu GS-R-3 (myöhemmin GSR Part 2) tai YVL A.3 vaatimustason täyttymisestä. Vaatimukset koskevat myös suunnittelua ja palveluita. Kuitenkin siten, että esimerkiksi laitoksella tehtävä asennustoiminta voisi olla luvanhaltijan/laitostoimittajan johtamisjärjestelmän mukaan tehtävää työtä, jos se on turvallisuusmerkitykseltään vähäistä muutos- tai kunnossa-

8 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 8 (12) pitotyötä. Hyväksyttävänä voidaan pitää myös, että toimittaja toimituksessaan noudattaa konsernin johtamisjärjestelmää, mikäli konsernin johtamisjärjestelmä täyttää ydinalan johtamisjärjestelmävaatimukset ja niitä tosiasiallisesti myös sovelletaan. TL 2 toimittajilla (tuotteet ja palvelut) pitää olla ydinalan johtamisjärjestelmä tai johtamisjärjestelmää täydentävät laadunvarmistusmenettelyt, jotka voidaan osoittaa laatusuunnitelmassa. Vaatimus 631 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 6.3.4, WENRA C:5.8 sekä GS-R-3 kohtaan Vaatimukset tarkentavat ohjeen YVL 1.4 luvussa 6.3.4, WENRA C:5.7:ssa sekä GS-R-3 kohdassa 5.24 esitettyjä toimittajien valintamenettelyjä koskevia vaatimuksia. Vaatimuksessa on myös huomioitu rakentamis- ja muutostyökokemukset ja STUKin vuonna 2010 tekemän ns. EDG-tutkinnan havainnot sekä kansainväliset kokemukset tuoteväärennöksistä ydinlaitosprojekteissa. Johtamisjärjestelmän vaatimuksien tulkinnassa, toiminta on aina suhteutettava turvallisuusmerkitykseen ja tunnistettuihin riskeihin (graded approach). Vastuu tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta on aina luvanhaltijalla ja valvonta pitää tehdä graded approach menettelyn mukaisesti. Vaatimukset kohdistuvat ensisijaisesti siihen, että luvanhaltijan on varmistuttava tuotteiden hankintaketjun kyvykkyydestä valmistaa jäljitettävästi turvallisuusluokiteltu tuote. Tämä edellyttää, että luvanhaltija on tietoinen toimitusketjusta (ml. suunnittelu) siltä osin, kun sillä arvioidaan olevan merkittävä vaikutus lopputuotteeseen ja sitä kautta ydinturvallisuuteen. Tämä edellyttää TL1 tuotteiden toimitusketjun tuntemista materiaalinvalmistukseen asti. Luvanhaltijan on myös varmistuttava, että tieto vaatimuksista on välittynyt toimitusketjussa. Luvanhaltijan on arvioitava mm. tuotteiden ja valmistusvaiheen kriittisyyden sekä toimittajasta saamansa kokemuksen perusteella minkälaista valvontaa toimitusketjussa on suoritettava (toimitusvalvontasuunnitelma). Vaatimus 637 tarkoittaa, että kaikki TL 1-3 toimittajat(palvelut ja tuotteet) laativat toimituskohtaisen laatusuunnitelman, koska sitä vaaditaan tekniikanalakohtaisissa YVL-ohjeissa. Johtamisjärjestelmää täydentävä laatusuunnitelma ja toimituskohtainen laatusuunnitelma voivat olla sama dokumentti. Luku Viestintä Vaatimus 641 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun sekä GS-R-3 kohtaan 5.26 Vaatimus 642 on uusi. Vaatimuksella tarkennetaan ohjeen YVL 1.4 luvun vaatimuksia. Erityisesti ydinlaitoksen elinkaaren loppuvaiheisiin voi liittyä hyvin pitkäaikaisia viestintätarpeita, joissa viestin ymmärrettävyydestä tulee varmistua. Luku Organisaatiomuutosten hallinta Vaatimukset perustuvat ohjeen YVL 1.4 lukuun sekä GS-R-3 vaatimuksiin 5.28 ja Luku Projektihallinta Vaatimukset ovat uusia. Niissä on huomioitu mm. ydinlaitoksenrakentamis- ja muutoshankkeiden kokemukset Suomessa. Projektihallintaan esitetään opastusta myös IAEA:n johtamisjärjestelmää koskevissa ohjeissa kuten GS-G-3.5 The Management System for Nuclear Installations ( ). Luvanhaltija voi määritellä projektinhallinnassa käytettävät menette-

9 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 9 (12) lyt ohjeistossaan. Projektinhallinnan standardina voidaan pitää kehittynyttä ja yleisesti tunnettua menettelyä. Luku 7 Johtamisjärjestelmän arviointi ja parantaminen Luvussa esitetään johtamisjärjestelmän arviointiin ja parantamiseen liittyvät vaatimukset. Ne perustuvat ohjeen YVL 1.4 luvussa 7 esitettyihin vaatimuksiin, IAEA:n ohjeen GS-R-3 luvussa 6 esitettyihin vaatimuksiin sekä WENRAn johtamisjärjestelmää koskeviin vaatimuksiin C. Vaatimusten taustalla on jatkuvan parantamisen periaate, ja vastaavat menettelyt sisältyvät nykyaikaisiin kehittyneisiin johtamisjärjestelmiin. Vaatimus 701 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7, WENRA vaatimuksiin C:6 sekä GS-R-3 kohtaan 6.1. Vaatimus 702 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7, WENRA vaatimuksiin C:6 sekä GS-R-3 kohtaan 6.1. Vaatimus 703 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7. Vaatimus 704 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7, WENRA vaatimuksiin A:3.1, C:6.3 ja C:6.4. Vaatimus 705 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7, WENRA vaatimuksiin C:6.3 ja C:6.4 sekä GS- R-3 kohtaan 6.1. Vaatimus 706 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7, WENRA vaatimuksiin C:6 sekä GS-R-3 kohtaan 6.1. Vaatimus 707 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.3, WENRA vaatimuksiin C:6 sekä GS-R-3 kohtaan 6.1. Luku 7.1 Prosessien seuranta ja mittaaminen Vaatimus 708 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.1, WENRA vaatimukseen C:6.1 sekä GS-R-3 kohtiin 6.1 ja 6.3. Luku 7.2 Itsearviointi Vaatimus 709 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.2, WENRA vaatimukseen C:6.1 sekä GS-R-3 kohtaan 6.2. Vaatimus 710 perustuu pääosin rakentamishankeen aikaisiin kokemuksiin. Vaatimus 711 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.2, WENRA vaatimukseen C:3.4 ja C:6.1 sekä GS-R-3 kohtiin 3.4 ja 6.2. Luku 7.3 Riippumaton arviointi ja sisäinen auditointi Vaatimus 712 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.3, WENRA vaatimukseen C:6.1 ja C:6.4 sekä GS-R-3 kohtaan 6.3. Vaatimus 713 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.3, WENRA vaatimukseen C:6.2 sekä GS-R-3 kohtiin 6.4 ja 6.5. Vaatimus 714 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.3, WENRA vaatimukseen C:6.1 ja C:6.2 sekä GS-R-3 kohtaan 6.3.

10 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 10 (12) Vaatimus 715 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7. Vaatimuksen 712 kohdan säännölliset ja riippumattomat arvioinnit sisältävät johtamisjärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden arvioinnin, jonka toimittaminen vaaditaan vaatimuksessa 715. Muita arviointeja ovat mm. sisäiset ja ulkoiset auditoinnit sekä ulkopuolisten tahojen tekemät arvioinnit. Näitä ei tarvitse toimittaa STUKille tiedoksi. Tarvittaessa STUK voi pyytää näitä nähtäväksi. Luku 7.4 Johdon katselmus Vaatimus 716 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.4 sekä GS-R-3 kohtiin Luku 7.5 Poikkeaminen hallinta, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet Vaatimus 717 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.5, WENRA vaatimukseen C:6.5 sekä GS-R-3 kohtiin Vaatimus 718 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.5, WENRA vaatimuksiin C:6.5 ja C:6.6 sekä GS- R-3 kohtiin 6.12, 6.14 ja Vaatimus 719 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.5, WENRA vaatimukseen C:6.5 sekä GS-R-3 kohtiin Vaatimus 720 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.5. Periaate on, että selvittely olisi mahdollisimman puolueetonta. Henkilöt, joita poikkeama koskee voivat olla mukana käsittelyssä, mutta arvioinnin tulisi tapahtua riippumattomien henkilöiden toimesta. Näillä tulee kuitenkin olla riittävä asiantuntemus ko. asiasta. Periaatteena on, että kukaan ei arvioi itseään eikä omia tekemisiään. Luku 7.6 Johtamisjärjestelmän parantaminen Vaatimus 721 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.6, WENRA vaatimukseen C:6.6 sekä GS-R-3 kohtiin 6.17 ja Vaatimus 722 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.6, WENRA vaatimukseen C:6.6 sekä GS-R-3 kohtiin 6.16 ja Vaatimus 723 perustuu ohjeen YVL 1.4 lukuun 7.6, WENRA vaatimukseen C:6.6 sekä GS-R-3 kohtiin Luku 8 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt Luvussa 8 esitetään STUK valvonta joka kohdistuu luvanhaltijan johtamisjärjestelmään. Luvussa on esitetty ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheissa STUKille toimitettavat asiakirjat, STUKin antamat lausunnot sekä tarkastukset ja muu johtamisjärjestelmiin kohdistuva valvonta. Ohjeessa käytetyt määritelmät ja lyhenteet Keskeiset määritelmät on koottu ohjeen loppuun erilliseksi luvuksi Määritelmät. Ohjeessa käytetään SFS-EN ISO 9000:2005 mukaista laatusanastoa. Käsite "johtamisjärjestelmä" poikkeaa standardin SFS EN ISO 9000: 2005 mukaisesta laatusanastosta. A3 Johtamisjärjestelmä edellyttää integroitua johtamisjärjestelmää, missä erilaiset johtamisjärjestelmät (ydin- ja säteilyturvallisuus, laatu, ympäristö, työturvallisuus, talous, ) on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Integroidun johtamisjärjestelmän avulla suunnataan ja ohjataan organisaation toimintaa ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvissä asioissa si-

11 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 11 (12) ten, että asioiden turvallisuusmerkitys ymmärretään ja turvallisuuden kannalta merkittävät asiat ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä. Kun käytetään termiä turvallisuuskulttuuri, tarkoitetaan kokonaisturvallisuutta, joka kattaa safety- ja security-turvallisuuden. On olemassa vain yksi organisaatiokulttuuri, jossa otetaan huomioon turvallisuus, turvajärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta. 4 Ohjeen alaa koskeva kansainvälinen säännöstö IAEA Safety Requirements No. No. GS-R-3 Management Systems for Nuclear facilities and Activities, Vienna, Ohje YVL A.3 kattaa nämä vaatimukset. Ohjeessa YVL A.3 on otettu huomioon ohjeen IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.1 Application of Management System for Nuclear Facilities and Activities, Vienna, 2006 suositukset. Ohje YVL A.3 kattaa tämän ohjeen suositukset, mutta jättää vielä opastavaa tekstiä taustaaineistoksi. Ohjeessa YVL A.3 on huomioitu ohjeen IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.5 The Management System for Nuclear Installations, Vienna, 2009 suositukset. Valtaosa suosituksista on kuitenkin jätetty vielä opastavana tekstinä tausta-aineistoksi. Ohjeessa YVL A.3 on otettu huomioon WENRA Reactor Safety Reference Levels A: Safety Policy ja C: Management System, January Ohje YVL A.3 kattaa nämä vaatimukset. Muita kansainvälisiä referenssejä ovat olleet: IAEA Safety Requirements, No. GS-R-2, Preparedness and Response for a Nuclear and Radiological Emergency, November IAEA Safety Requirements, No. SSR-1, Safety of Nuclear Power Plants: Design, February IAEA Safety of Nuclear Power Plants, Commissioning and Operation Specific Safety Requirements, July 2011 IAEA Safety Requirements, No. NS-R-3, Site Evaluation for Nuclear Installations, December IAEA Safety Requirements, No. NS-R-4, Safety of Research Reactors, June IAEA Safety Requirements, No. WS-R-1, Near Surface Disposal of Radioactive Waste, June IAEA Safety Requirements, No. GSR Part 5, Predisposal Management of Radioactive Waste General Safety Requirements, May IAEA Safety Standards Series No. WS-R-4 Geological Disposal of Radioactive Waste Safety Requirements, July Tepco Fukushima Dai-ichi onnettomuuden vaikutukset Ohje kattaa johtamisjärjestelmän soveltamisen kaikissa käyttötilanteissa mukaan lukien hätäja häiriötilanteet. Tehokas johtamisjärjestelmä menettelyineen voi mahdollistaa nopeamman puuttumisen esimerkiksi päätöksentekoketjuihin ja osaltaan sen tulisi varmistaa tiedon välittämisen tehokkuutta myös onnettomuustilanteissa. Fukushiman laitoksen johtamisjärjestel-

12 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 12 (12) mästä tai sen toimivuudesta ei toistaiseksi ole saatavilla erityistä tietoa. IAEA:n syyskuussa 2011 laatimaan Action Planiin sisältyy myös ydinvoimalaitoksen johtamisjärjestelmän vaikuttavuuden parantaminen erityisesti turvallisuuskulttuurin ja resurssien johtamisen näkökulmasta.

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 OHJE YVL 1.4 / 9.1.2008 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito

Lisätiedot

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT Säteilyturvakeskus YVL-ohje 1 YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Johtamisjärjestelmä... 5 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje on kokonaan uusi. Ohjeeseen on sisällytetty vaatimuksia ohjeista YVL 1.9 ja YVL

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT OHJE YVL A.3, Luonnos 4 / 8.3.2012 YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen 6 3.2 Turvallisuuskulttuuri 7 3.3

Lisätiedot

Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta ( )

Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta (15.11.2013) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää käyttökokemustoiminnan menettelyjen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Erityisesti

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ( )

Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto (2.6.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.5 käsitellään ydinlaitoksen rakentamista ja sen eri vaiheille

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus!

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus! !! Hitsaustekniikkapäivät! 25.126.04.2013!! Säteilyturvakeskus! Jukka!Kallionpää! Paikallistarkastaja! Ydinvoimalaitosten!valvonta! Säteilyturvakeskus!valvova!viranomainen! Sosiaali()ja)terveysministeriön)alainen)valvova)

Lisätiedot

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto ATS:n vuosikokous 27.2.2014 Keijo Valtonen YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet Uusi rakenne koko ohjeistolle ja yksittäisille ohjeille Selkeät ja yksikäsitteiset

Lisätiedot

ATS:n vuosikokous

ATS:n vuosikokous ATS:n vuosikokous 2009 26.2.2009 STUK-YVL -ohjeuudistus ja WENRA -hankkeet 1 Ydinturvallisuusvaatimukset Suomessa Perustuslaki Kansalaisten oikeudet Ydinenergialaki Luvat, myöntämisperusteet, viranomaiset

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus 10.3.2011 Marja-Leena Järvinen STUKin toiminta-ajatus Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta

Lisätiedot

Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014)

Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (14) Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista niin, että osaaminen, resurssit

Lisätiedot

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( )

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL C.3 esitetään luvanhakijaa

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

Ohje YVL A.10, Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta

Ohje YVL A.10, Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta Perustelumuistio 1 (11) Ohje YVL A.10, Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta 1. Ohjepäivityksen valmistelutiedot 2. Johdanto 3. Soveltamisala Työryhmän kokoonpano: Suvi Ristonmaa (ohjevastuullinen, pj),

Lisätiedot

Teollinen YV-klusteri alueelle

Teollinen YV-klusteri alueelle Teollinen YV-klusteri alueelle 14.4.2016, Technopolis Oulu Rauno Liikamaa 11.4.2016 FinNuclear 1 Esimerkki vaatimuksista, joita toimittajaan voi kohdistua 990 / 1987 161 / 1988 736 / 2008 717 / 2013 954

Lisätiedot

Hanhikivi 1 hanke Juha Miikkulainen ( koostettu tiivistelmä opettajakoulutuksen taustamateriaaliksi)

Hanhikivi 1 hanke Juha Miikkulainen ( koostettu tiivistelmä opettajakoulutuksen taustamateriaaliksi) Hanhikivi 1 hanke 18.11.2013 Juha Miikkulainen (24.3.2016 koostettu tiivistelmä opettajakoulutuksen taustamateriaaliksi) Suunnittelustandardien valinnasta Luokka Mekaaniset laitteet TL 1 ASME/NB / RCC-M

Lisätiedot

Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet

Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet Suurhankeosaajavalmennus Oulu 18.3.2016 Päivi Salo/STUK 1 Säteilyturvakeskus STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien

Lisätiedot

Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014)

Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (13) Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.9 esitetään vaatimukset koskien säännöllisesti laadittavia

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014)

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjetta YVL E.10 sovelletaan kaikissa elinkaaren vaiheissa ydinlaitosten varavoimalähteiden

Lisätiedot

Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013)

Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (13) Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeeseen YVL A.11 on koottu ydinlaitosten turvajärjestelyjä koskevat määräykset ja

Lisätiedot

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 1 Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 Marja-Leena Järvinen Säteilyturvakeskus Esityksen sisältö 2 STUKin tehtävät ulkomailla sattuneen ydinvoimalaitosonnettomuuden

Lisätiedot

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 (47) Ydinvoimalaitosten valvonta 0 22.1.2013 YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 Johdanto... 4 2 Soveltamisala... 5 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset... 6 3.1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Ydinlaitoksen rakentamisen aikaiset menettelyt 5 3.1 Projektinhallinta ja johtaminen 5 3.1.1 Rakentamisen ja laitosmuutosten

Lisätiedot

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 1 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 2 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta ( )

Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta (20.5.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.8 annetaan ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Rajapintoja, case valutyö Lähde: FinNuclear ry

Rajapintoja, case valutyö Lähde: FinNuclear ry Laaja toimitusketju Turvallisuus Kyvykkyys Suomen laki, YVLohjeet Kokemus Laatu Auditointi Markkinointi Standardit Suunnittelu Rakentaminen Kilpailukykyinen hinta Aikataulu Alihankinnat Laitteet, järjestelmät,

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Käyttökokemus toiminnan organisointi 4 4 Muiden ydinlaitosten tapahtumat 4 5 Tapahtumien selvittäminen ja tutkinta 5 5.1 Tapahtumien

Lisätiedot

Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013)

Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1(10) Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013) 1 Johdanto Ohje YVL E.3 korvaa ohjeet YVL 3.1, Ydinlaitosten painesäiliöt ja YVL 3.3, Ydinlaitosten

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten automaatio

Ydinvoimalaitosten automaatio ASAF Teemapäivä 3 Ydinvoimalaitosten automaatio Viranomaisvalvonta ydinlaitosten automaatioprojekteissa 12.12.2011; Mika Koskela Säteilyturvakeskus lyhyesti Pääjohtajana Jukka Laaksonen (1.2.2012 lähtien

Lisätiedot

Toiminnan johtamisjärjestelmät ja turvallisuuskulttuuri

Toiminnan johtamisjärjestelmät ja turvallisuuskulttuuri Toiminnan johtamisjärjestelmät ja turvallisuuskulttuuri Janne Peltonen 7.9.2016 Teemat 1 2 3 Mitä on turvallisuuskulttuuri? Vaatimukset toimittajien laadunhallintajärjestelmille (miksi ydinvoimalaitoksessa

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ OHJE YVL A.4 / 2.6.2014 YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallista toimintaa edistävä organisaatio ja osaamisen hallinta 5 3.1 Osaaminen ja organisaatiorakenne

Lisätiedot

Hanhikivi 1- status ja vaatimukset toimitusketjun johtamisjärjestelmälle. Pirjo Knuuttila,

Hanhikivi 1- status ja vaatimukset toimitusketjun johtamisjärjestelmälle. Pirjo Knuuttila, Hanhikivi 1- status ja vaatimukset toimitusketjun johtamisjärjestelmälle Pirjo Knuuttila, 17.11.2016 Agenda 1 2 3 Fennovoima Oy ja Hanhikivi1-hankkeen status Johtamisjärjestelmän periaatteet Laatusuunnitelma

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

YVL-ohjeiston kokonaisuudistus

YVL-ohjeiston kokonaisuudistus YVL-ohjeiston kokonaisuudistus Pekka Salminen 17.11.2010 Nykyinen tilanne Lainsäädännön tasolla tilanne hyvä YEL:n ja YEA:n muutokset ja uusitut VNA:t annettu ja voimassa VNA 733/2008; VNA 734/2008; VNA

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

FH1 projektin turvallisuuskulttuurin riippumaton arvio

FH1 projektin turvallisuuskulttuurin riippumaton arvio Esittelymuistio 1 (4) FH1 projektin turvallisuuskulttuurin riippumaton arvio Yleistä Havainnot STUK tilasi Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä joulukuussa 2016 FH1-projektin turvallisuuskulttuurin riippumattoman

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET OHJE YVL 4.2 / 19.12.2001 YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUOKITUS 3 3 RAKENNESUUNNITELMA 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Suunnitteluperusteet 4 3.3 Rakenneaineet 4 3.4 Pinnoitteet 4 3.5 Mitoitus

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ OHJE YVL E.2 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettely 3 3.1 Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta 3 3.2 Soveltuvuusselvitys

Lisätiedot

Ydinturvallisuustyö Fukushman Dai-ichin onnettomuuden jälkeen

Ydinturvallisuustyö Fukushman Dai-ichin onnettomuuden jälkeen Ydinturvallisuustyö Fukushman Dai-ichin onnettomuuden jälkeen Pääjohtaja, Professori 1 Ydinturvallisuustyö Fukushiman jälkeen: tilanne tänään Yleismaailmallisesti ydinturvallisuus on parempi tänään kuin

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Ydinturvallisuusvaatimusten harmonisointi WENRAn puitteissa

Ydinturvallisuusvaatimusten harmonisointi WENRAn puitteissa Ydinturvallisuusvaatimusten harmonisointi WENRAn puitteissa Pentti Koutaniemi ATS:n vuosikokous 27.2.2006 RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY 1 WENRA (Western European Nuclear Regulators Association)

Lisätiedot

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja ISO 9001 -standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000:2005 -- Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013)

Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (11) Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL D.2 esitetään ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetusten kuljetusjärjestelyjä

Lisätiedot

Akkreditointi menestyksen takeena

Akkreditointi menestyksen takeena Akkreditointi menestyksen takeena VANK seminaari 14.6.2013 Säätytalo, Helsinki Dos. Jaakko-Juhani Himberg Akkreditointiasiain valtuuskunnan pj JJH VANK-seminaari 14.6.2013 1 Strategian määritelmiä (Mantere

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 OHJE YVL A.10, Luonnos 4 / 10.11.2011 Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Määritelmät ja lyhenteet 4 3 Käyttökokemus toiminnan organisointi

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Ydinvoimalaitosseminaari, Lahti 18.2.2011 Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Martti Vilpas Säteilyturvakeskus (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta Helsinki Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden

Lisätiedot

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014)

Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (29) Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014) 1 Johdanto Uusi ohje YVL E.5 on edellisen ohjeen YVL 3.8 Ydinvoimalaitosten

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN OHJE YVL 3.4 / 14.1.2004 YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 3 2.1 Laajuus 3 2.2 Vaatimukset valmistajan laadunhallintajärjestelmälle 4 2.3 Valmistaja

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

AQAP:n SOVELTAMINEN. Ohjelmistoalan yrityksessä. Timo Salo Manager, Operational Excellence

AQAP:n SOVELTAMINEN. Ohjelmistoalan yrityksessä. Timo Salo Manager, Operational Excellence AQAP:n SOVELTAMINEN Ohjelmistoalan yrityksessä Timo Salo Manager, Operational Excellence timo.salo@combitech.fi Combitech Oy Combitech Oy on Saab konserniin kuuluvan Combitech Ab:n tytäryhtiö Henkilömäärä

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa Hyvinvointia työstä TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA 1.11.2017 Vaasa Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Turvallisuusratkaisut puh. 030 474 8620, mika.liuhamo@ttl.fi

Lisätiedot

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Kim Wahlström Sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimisto STUK Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Tarkastaja Antti Kesälahti 24.1.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen kulku 1. Sääntelykehys 2. Hakemuksen arviointiprosessi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Atomivoimaa Suomeen ATS-Young Generation ja Seniorit 17.11.2010 Ydinenergia- ja säteilylainsäädäntö Atomienergialaki 1957 Puitelaki, yleiset edellytykset, luvat Säteilysuojauslaki

Lisätiedot

Vastuullisuus ja johtaminen

Vastuullisuus ja johtaminen [presentation title] via >Insert >Header & Footer Vastuullisuus ja johtaminen Polku sertifiointiin Kiwa Inspecta Timo Halttula Roger Andréasen 6.9.2017 Paasitorni Vastuullisuus ja johtaminen Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4 13.06.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Luonnos 2, 15.12.2010 Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Soveltamisala 3. Ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan hyväksyminen 4. Ydinpolttoaineen

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA 1 YLEISTÄ 3 2 LUVANHALTIJAN VASTUU LAADUNHALLINNASTA 3 3 HANKINTA 3 4 SUUNNITTELU 4 4.1 Suunnittelua koskevat vaatimukset 4 4.2 Luvanhaltijalle kuuluva suunnittelun arviointi

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus

Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus 13.11.1991 Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus käytän 1 Yleistä 3 2 Laadunvarmistustoiminnan johtaminen ja organisointi 3 2.1 Laadunvarrnistusohjelma 3 2.2 Organisaatio, vastuuajueet ja valtuudet 3 2.2.1

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 1 (6) 21.1.2005 SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA

Lisätiedot

ISO 28 000 Toimitusketjun turvallisuuden johtamisjärjestelmä

ISO 28 000 Toimitusketjun turvallisuuden johtamisjärjestelmä ISO 28 000 Toimitusketjun turvallisuuden johtamisjärjestelmä Heikki Hernesmaa Wärtsilä Corporation FORUM 2012 Miksi toimitusketjun turvallisuus on huomioitava? Access control Agitation, riots Theft Corruption

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot