YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta"

Transkriptio

1 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 1 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta

2 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 2 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Sisällysluettelo 1 Johdanto Määritelmiä Soveltamisala Menettelyt ydinlaitoksen rakentamis- ja laitosmuutosprojekteissa Projektinhallinta ja johtaminen Rakentamisprojektin aikaisten riskien hallinta Projektiorganisaatio ja resurssit Rakentamisesta vastuullinen johtaja Turvallisuuskulttuuri rakentamis- tai laitosmuutosprojektissa Luvitussuunnitelma Toimittajien ja toimitusketjun hallinta ja valvonta Laatusuunnitelma Laitoskonfiguraation hallinta Laitteiden ja rakenteiden valmistuksen aloittaminen ja laitospaikan valmistelu ennen rakentamisluvan myöntämistä Ydinlaitoksen rakentamisprojektin ja laitosmuutosten aikaisten poikkeamien hallinta Rakentamisen aikaisista kokemuksista oppiminen Raportointi Yleisiä vaatimuksia raportoinnille Raportointi STUKille Säteilyturvakeskuksen valvonta Suunnittelun valvonta Valmistuksen, rakentamisen ja asentamisen valvonta Käyttöönoton valvonta Rakentamisen aikaisen raportoinnin viranomaisvalvonta Viitteet... 26

3 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 3 (35) Liite A Ydinlaitoksen käyttöönotolle asetettavat erityisvaatimukset A.1 Yleisiä vaatimuksia A.2 Käyttöönottosuunnitelma A.3 Koekäyttöä ja koekäyttöohjelmia koskevat vaatimukset A.4 Järjestelmäkokeet A.5 Ydinpolttoaineen lataus ja koekäyttö latauksen jälkeen A.6 Käyttöönoton raportointi Liite B Ydinlaitosten rakentamisen kuukausiraportille asetettavat erityisvaatimukset... 34

4 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 4 (35) 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (muutos 342/2008) 7f :n mukaan turvallisuuden on oltava etusijalla ydinlaitoksen rakentamisessa ja käytössä; rakentamisluvan haltija vastaa siitä, että ydinlaitos rakennetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 102 Yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia ydinvoimalaitosten rakentamiselle ja käytölle on esitetty valtioneuvoston asetuksessa ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (luonnos /733). Asetuksen 3 :ssä todetaan, että ydinvoimalaitoksen turvallisuutta on arvioitava rakentamislupaa ja käyttölupaa haettaessa, laitosmuutosten yhteydessä sekä määräaikaisten turvallisuusarviointien yhteydessä laitoksen käytön aikana. Turvallisuusarvion yhteydessä on osoitettava turvallisuusvaatimusten täyttyminen laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa suurella varmuudella. Turvallisuusarvion tulee kattaa laitoksen kaikki käyttötilat. 103 Ydinlaitosten rakentamisprojektissa on keskeistä, että lainsäädännössä ja YVLohjeistossa esitettävät turvallisuusvaatimukset ymmärretään ja huomioidaan koko projektin elinkaaren aikana ja eri osapuolet sitoutuvat niiden täyttämiseen. Uuden ydinlaitoksen rakentaminen on käytännössä projekti, joka edellyttää mukana olevilta organisaatioilta merkittävää projektinjohdollista ja teknistä osaamista turvallisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. 104 Valtioneuvoston asetuksen (luonnos /733) 21 :n mukaan ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan haltijan on rakentamisen aikana huolehdittava siitä, että laitos rakennetaan ja toteutetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti käyttäen hyväksyttyjä suunnitelmia ja menettelyjä. Mikäli rakentamisen aikana joudutaan tekemään muutoksia hyväksyttyihin suunnitelmiin, ne on toteutettava suunnitelmallisesti ja hallitusti. Luvanhaltijan on huolehdittava myös siitä, että laitostoimittaja ja turvallisuuden kannalta tärkeitä palveluja ja tuotteita tuottavat alihankkijat toimivat turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 105 Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitosten rakentamista. Ydinenergia-asetuksen 108 :n mukaan ydinlaitoksen rakentamisen eri vaiheet saa aloittaa vasta kun säteilyturvakeskus on todennut 35 :ssä mainittujen asiakirjojen sekä muiden edellyttämiensä yksityiskohtaisten suunnitelmien ja asiakirjojen perusteella kunkin vaiheen osalta, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja turvallisuutta koskevat

5 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 5 (35) määräykset on otettu riittävästi huomioon. 109 :n (muutos /1069) mukaan rakentamisluvan myöntämisen jälkeen säteilyturvakeskus valvoo yksityiskohtaisesti laitoshankkeen toteuttamista. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rakentamisluvan ehtoja ja hyväksyttyjä 35 :ssä tarkoitettuja suunnitelmia noudatetaan ja että ydinlaitos tehdään muutoinkin ydinenergialain nojalla annettujen määräysten mukaisesti. 106 Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitoksiin tehtäviä muutoksia vastaavalla tavalla. Ydinenergia-asetuksen (muutos /732) 112 :n mukaan jos luvanhaltija aikoo tehdä sellaisia turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia ydinlaitoksen järjestelmissä, rakenteissa, ydinpolttoaineessa tai laitoksen käyttötavassa, jotka merkitsevät muutoksia Säteilyturvakeskuksen hyväksymiin suunnitelmiin tai asiakirjoihin, luvanhaltijan on saatava tällaisille muutoksille Säteilyturvakeskuksen hyväksyminen ennen niiden tekemistä. 107 Käyttöönottoon liittyen valtioneuvoston asetuksessa ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (luonnos /733) 22 :ssä todetaan, että ydinvoimalaitoksen käyttöönoton yhteydessä luvanhaltijan on varmistettava, että järjestelmät, rakenteet ja laitteet sekä laitos kokonaisuudessaan toimivat suunnitellulla tavalla. Käyttöönottovaiheessa luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että ydinvoimalaitoksen tulevaa käyttöä varten on olemassa tarkoituksenmukainen organisaatio, riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ja käyttötarkoitukseensa soveltuva ohjeisto. 108 Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitosten käyttöönottoa. Ydinenergia-asetuksen (muutos /732) 110 :n mukaan ydinlaitoksen käyttöönoton eri vaiheet saa aloittaa vasta, kun Säteilyturvakeskus on todennut 36 :ssä mainittujen asiakirjojen sekä muiden edellyttämiensä yksityiskohtaisten suunnitelmien ja asiakirjojen perusteella kunkin vaiheen osalta, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja turvallisuutta koskevat määräykset on otettu riittävästi huomioon. Vastaavat vaatimukset koskevat myös ydinlaitoksen uudelleen tapahtuvaa käyttöönottoa erityisen merkittävän laitosmuutoksen jälkeen.

6 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 6 (35) 2 Määritelmiä Tässä ohjeessa tarkoitetaan: 201. Esikriittisyyskokeilla kokeita, jotka voidaan tehdä vasta latauksen jälkeen ennen reaktorin tekemistä kriittiseksi. Näitä ovat esimerkiksi pääkiertovirtauksen painehäviön ja säätösauvojen liikkumisen testaaminen todellisella sydängeometrialla Järjestelmäkokeilla kokeita, joilla varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellusti. Järjestelmäkokeet sisältävät sekä yksittäisten järjestelmien testauksen, että järjestelmien yhteistoimintakokeet Koekäytöllä kokeita, joilla varmistetaan, että laitos ja sen järjestelmät, rakenteet ja laitteet toimivat suunnitellusti. Koekäyttö on osa käyttöönottoa. Ydinvoimalaitoksen osalta koekäyttö jaetaan esimerkiksi seuraaviin pääosiin: järjestelmäkokeet, polttoaineen lataus ja esikriittisyyskokeet, reaktorin kriittiseksi tekeminen ja pientehokokeet sekä tehokokeet Konfiguraatiolla tuotteen toiminnallisten ja fyysisten ominaisuuksien muodostamaa kokonaisuutta. Kun esimerkiksi jokin osa tuotteessa (konfiguraation hallintayksiköissä) vaihtuu tai muuttuu, muuttuu myös tuotteen konfiguraatio Konfiguraation hallinnalla kaikkia toimintoja, jotka liittyvät tuotteen konfiguraation ylläpitoon, kuvaukseen ja sen muutosten hallintaan Käyttöönotolla toimia, joilla varmistetaan luvanhaltijan organisaation tarkoituksenmukaisuus ja laitoksen ja sen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunniteltu toiminta ja turvallinen käyttö Luvanhaltijalla tahoa, jolle on myönnetty periaatepäätös, rakentamislupa tai käyttölupa uuden ydinlaitoksen rakentamiseksi tai käyttämiseksi Muutostyöllä järjestelmän, rakenteen tai laitteen muuttamista siten, että se ei enää vastaa aikaisempia suunnitelmia Pientehokokeilla reaktorin latauksen jälkeen matalalla teholla tehtäviä kokeita, joiden tavoitteena on varmistaa, reaktorisydän käyttäytyy ennakoidusti, ja että laitos ja sen

7 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 7 (35) järjestelmät, etenkin reaktiivisuuden säätöjärjestelmät, käyttäytyvät suunnitellusti ja siirtyminen korkeammille tehotasoille on turvallista. Kokeiden aikana reaktorin tehotaso on alin mahdollinen, jolla pystytään luotettavasti mittamaan tarvittavat parametrit Projektilla sarjaa koordinoituja ja ohjattuja toimintoja, joille on määrätty tietty alkamis- ja päättymisajankohta ja jolla pyritään saavuttamaan tiettyjen vaatimusten mukainen tavoite. Projekti voi olla esimerkiksi uuden ydinlaitoksen rakentamisprojekti tai laajan muutostyön toteuttamiseksi perustettu laitosmuutosprojekti Reaktorin kriittiseksi tekemisellä seuraavia toimia: painevesireaktorissa aloitetaan boorin laimentaminen primäärijäähdytteestä kiehutusvesireaktorissa aloitetaan ensimmäisen säätösauvan vetäminen ulos reaktorista Toimittajalla organisaatiota tai henkilöä, joka valmistaa tai toimittaa tuotteen Toimitusketjulla kaikkia tuotteiden aikaan saamiseksi tarvittavia resursseja, prosesseja ja toimintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tuotteen suunnittelu, materiaalin ja osien valmistus, kokoonpano ja toimitus Tuote on toimittajan prosessin tulos. Tuote voi olla esimerkiksi ydinlaitos, laitosmuutos, järjestelmän toimitus, yksittäinen laite tai sen osa, palvelu tai tietotuote Ydinlaitoksen rakentamistoiminnalla (rakentamisprojektilla) kaikkia toimia, joihin myönteisen periaatepäätöksen haltija on ryhtynyt vaatimustenmukaisen ydinlaitoksen rakentamiseksi aina ydinlaitoksen käyttöönoton päättymiseen saakka, jolloin laitos todetaan valmiiksi sen jatkuvan käytön aloittamiseksi Ydinlaitoksen laitosmuutoksella (laitosmuutosprojektilla) laajaa turvallisuusluokiteltuja järjestelmiä koskevaa muutostyötä, jonka toteuttamiseksi luvanhaltija yleensä perustaa projektiorganisaation Ydinvoimalaitoksen käytöllä toimia ydinpolttoaineen lataamiseksi reaktoriin, tämän jälkeen tehtävää ydinteknistä käyttöönottoa ja lopulta laitoksen jatkuvaa käyttämistä sähköenergian tuottamiseksi ydinreaktorissa tapahtuvan lämmöntuotannon avulla.

8 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 8 (35) 3 Soveltamisala 301. Tässä ohjeessa käsitellään ydinlaitoksen rakentamistoimintaa ja sen eri vaiheille asetettuja vaatimuksia ydin- ja säteilyturvallisuuden aikaansaamiseksi ja varmistamiseksi. Ohjetta sovelletaan sellaisenaan uusien ydinlaitosten rakentamiseen ja soveltuvin osin laitosmuutoksiin Tässä ohjeessa täydennetään ohjeissa YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta ja YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmät esitettyjä johtamisjärjestelmiä ja raportointia koskevia vaatimuksia, ohjeessa A.4 esitettyjä ydinlaitoksen organisaatiota ja henkilöstöä koskevia vaatimuksia sekä ohjeessa A.10 esitettyjä käyttökokemustoimintaa koskevia vaatimuksia ydinlaitoksen rakentamisen kannalta. Tässä ohjeessa viitataan ohjeessa B.1 Ydinlaitosten turvallisuussuunnittelu esitettyihin suunnitteluun osallistuvia organisaatioita ja turvallisuusvaatimusten hallintaa koskeviin vaatimuksiin Tekniikanalakohtaisissa YVL-ohjeissa esitetään rakentamistoimintaa koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia Ohjeen vaatimukset koskevat soveltuvin osin rakentamis- tai laitosmuutosprojektiin osallistuvia turvallisuuden kannalta merkittäviä toimittajia.

9 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 9 (35) 4 Menettelyt ydinlaitoksen rakentamis- ja laitosmuutosprojekteissa 4.1 Projektinhallinta ja johtaminen 401. Projektin johtamista ja projektinhallintaa koskevia yleisiä vaatimuksia on esitetty ohjeessa YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä Ydinlaitoksen rakentamis- ja laitosmuutosprojektin turvallisuuden johtamiseksi, hallitsemiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavat prosessit on määriteltävä ja kuvattava sekä laitettava toimeen Projektin johtamiseen ja hallintaan on oltava menettelyt, joilla varmistetaan, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittävät asiat käsitellään luvanhaltijan projektiorganisaation johdossa Luvanhaltijan johdon on katselmoitava rakentamis- tai laitosmuutosprojektia varten suunnitellut ja toteutetut prosessit ja menettelyt ennalta määritellyin väliajoin varmistaakseen, että ne ovat edelleen soveltuvia, asianmukaisia ja vaikuttavia Projektin vaiheiden on katettava sekä rakentamisprojektin vaiheet että luvanhaltijan organisaation valmistautumisen ydinlaitoksen käyttöä varten. Projektin vaiheet on määriteltävä ja niitä koskevat suunnitelmat on dokumentoitava ja ylläpidettävä projektin elinkaaren aikana. Suunnitelmissa on huomioitava vaiheita koskevat luvitusvaatimukset Luvitus ja siihen liittyvät menettelyt on kytkettävä osaksi ydinlaitoksen rakentamisprojektin vaiheita ja prosesseja Luvanhaltijan on varmistettava, että ydinlaitoksen rakentamisessa mukana olevilla toimittajilla on riittävä osaaminen ja järjestelmälliset menettelyt oman toimituksensa osalta siten, että luvanhaltija ja laitostoimittaja hallitsevat ja voivat johtaa ydinlaitoksen rakentamisprojektia Luvanhaltijan ja soveltuvin osin projektiin osallistuvien turvallisuuden kannalta merkittävien toimittajien on täytettävä ohjeen YVL A.3 vaatimukset.

10 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 10 (35) 409. Johtamisjärjestelmässä tuotteille ja toiminnoille asetettavat laatu- ja laadunvarmistusvaatimukset on luokiteltava ja ohjeistettava ohjeen YVL A.3 kohtien 326 ja 327 mukaisesti Riittävän laatutason varmistamiseksi vaatimuksen 409 mukaisessa ohjeistuksessa on otettava huomioon tuotteen tai toiminnon luokittelukriteereitä määritettäessä mm. tuotteen tai toiminnon turvallisuusmerkitys tuotteen tai toiminnon monimutkaisuus tuotteen tai toiminnon ainutkertaisuus (unique) tai ensikertaisuus (first-of-akind) Rakentamisprojektin aikaisten riskien hallinta 411. Luvanhaltijalla on oltava järjestelmälliset menettelyt rakentamisprojektin tai laitosmuutoshankkeen riskien tunnistamiseen, arviointiin, käsittelyyn, ehkäisevistä toimenpiteistä päättämiseen ja seuraamiseen. Näiden menettelyjen on katettava aikatauluun ja kustannuksiin liittyvien riskien lisäksi ydin- ja säteilyturvallisuuteen, laatuun ja eri organisaatioiden yhteistoimintaan liittyvät riskit sekä rakentamisesta samalla laitospaikalla oleville muille ydinlaitoksille aiheutuvat ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittävät riskit Projektin riskit, suunnitelma niiden hallitsemiseksi, toimenpiteet seurausten pienentämiseksi ja menettelyt toimenpiteiden seuraamiseksi on kirjattava riskienhallintasuunnitelmaan, jota on ylläpidettävä projektin elinkaaren ajan. Ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvien riskien hallintasuunnitelma on toimitettava STUKille tiedoksi rakentamislupahakemuksen tai laitosmuutoshankkeen periaatesuunnitelman jättämisen yhteydessä sekä aina suunnitelman päivittämisen jälkeen Projektin johto, eri toimintojen vastuuhenkilöt ja muu keskeinen projektihenkilöstö on perehdytettävä ydin- ja säteilyturvallisuuteen, laatuun ja organisaatioiden toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseen ja hallintaan Henkilöstöä on rohkaistava ennakoimaan ja tunnistamaan riskejä, sekä tiedottamaan niistä esimiehiä ja projektijohtoa.

11 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 11 (35) 4.2 Projektiorganisaatio ja resurssit 415. Ohjeessa YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö esitetään luvanhaltijan organisaatiota ja henkilöresursseja koskevia vaatimuksia, joita on sovellettava ydinlaitoksen rakentamisen aikana Luvanhaltijan organisaatiossa on oltava käytettävissä riittävät henkilöresurssit, infrastuktuuri ja työympäristö rakentamis- tai laitosmuutosprojektin toteuttamiseksi ja valvomiseksi Luvanhaltijan ja projektin keskeisten toimittajien projektiorganisaatioiden johdossa sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden ja laadun kannalta keskeisissä tehtävissä on oltava henkilöitä, joilla on osaamista ja kokemusta sekä ydinalalta että vaativista rakentamisprojekteista Luvanhaltijalla on oltava menettelyt omien resurssitarpeiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi rakentamis- tai laitosmuutosprojektissa Luvanhaltijalla on oltava menettelyt hankkia, perehdyttää, ohjata ja valvoa projektiorganisaation käyttämiä ulkopuolisia henkilöitä Luvanhaltijalla on oltava menettelyt, joilla se arvioi resurssien hallintaa toimittajien organisaatioissa ja varmistuu projektiorganisaatioiden johdossa sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden ja laadun kannalta tärkeissä tehtävissä olevien henkilöiden pätevyydestä Luvanhaltijan organisaatiossa on oltava riittävästi henkilöresursseja ja osaamista laitoksen käyttöönottoa ja käyttöä varten hyvissä ajoin ennen käyttöönoton aloittamista, jotta henkilöt voivat osallistua rakentamisprojektiin ja kehittää osaamistaan projektin aikana Luvanhaltijan menettelyjen ja resurssisuunnitelmien on katettava rakenteilla olevan laitoksen käyttöönotto ja käyttö. Näissä suunnitelmissa on huomioitava riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen ydinlaitoksen käyttöä varten.

12 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 12 (35) Rakentamisesta vastuullinen johtaja 423. Ydinenergialain 7 k :n mukaan ydinlaitoksen rakentamiselle on nimettävä vastuullinen johtaja ja tälle varahenkilö. Vastuullisen johtajan pätevyys- ja soveltuvuusvaatimukset on esitetty edellä mainitussa ydinenergialain kohdassa. Ohjeessa YVL A.4 esitetään ydinlaitoksen rakentamisen aikaista vastuullista johtajaa ja hänen varahenkilöään koskevia tarkentavia vaatimuksia Rakentamisprojektista vastuullisen johtajan ja varahenkilön on oltava luvanhaltijan projektijohdon jäseniä Ydinlaitoksen rakentamisesta vastuullisen johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että ydinlaitosten turvallisuutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä sekä ydinmateriaalivalvontaa koskevat säännökset, YVL-ohjeet sekä periaatepäätöksen, rakentamisluvan ja käyttö-luvan ehdot ja STUKin päätökset tunnetaan ja niitä noudatetaan kaikissa rakentamis-projektin elinkaaren vaiheissa ja rakentamisprojektiin osallistuvissa organisaatioissa Ydinlaitoksen rakentamisvaiheen organisaation toiminta ja tiedonkulku on järjestettävä niin, että vastuullinen johtaja ja hänen varahenkilönsä ovat jatkuvasti tietoisia kaikista olennaisista laitoksen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden käsittelystä turvallisuusmerkityksen edellyttämällä tavalla. 4.3 Turvallisuuskulttuuri rakentamis- tai laitosmuutosprojektissa 427. Turvallisuuskulttuuria sekä sen arviointia ja kehittämistä koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa YVL A Rakentamis- tai laitosmuutosprojektiin osallistuvilla organisaatioilla on oltava hyvä turvallisuuskulttuuri Hyvällä turvallisuuskulttuurilla rakentamis- tai laitosmuutosprojektissa tarkoitetaan sellaista organisaatiokulttuuria, jossa ydin- ja säteilyturvallisuuden sekä laadun kannalta olennaiset vaatimukset tunnistetaan, ymmärretään ja niihin sitoudutaan kaikissa projektiin osallistuvissa organisaatioissa ja tehtävissä.

13 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 13 (35) 430. Luvanhaltijan on varmistettava, että rakentamis- tai laitosmuutosprojektiin osallistuvilla organisaatioilla on edellytykset toimia ja että ne toimivat asetettujen turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Toimintaedellytysten arvioinnin yhteydessä on myös varmistuttava, että organisaation työntekijät pystyvät kommunikoimaan työhön liittyvissä asioissa projektin sisällä Rakentamis- tai laitosmuutosprojektiin osallistuville henkilöille on järjestettävä koulutusta turvallisuuskulttuurista ja sen keskeisistä piirteistä Luvanhaltijalla on oltava menettelyt rakentamis- tai laitosmuutosprojekteihin osallistuvien organisaatioiden turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 4.4 Luvitussuunnitelma 433. Luvanhaltijan on laadittava ydinlaitoksen rakentamis- tai laitosmuutosprojektille luvitussuunnitelma, jossa esitetään miten ydin- ja säteilyturvallisuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan rakentamis- tai muutostyöprojektin eri vaiheissa Uuden ydinlaitoksen rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUKille on toimitettava luvitussuunnitelma, jossa on esitettävä: projektin päävaiheet ja niiden suunniteltu aikataulu (mm. pääkomponenttien suunnittelu- ja valmistusaikataulu, suunnittelu-, rakentamis-, asentamis- ja käyttöönottovaiheiden kesto, käyttölupahakemuksen jättäminen ja ydinpolttoaineen lataus reaktoriin) YVL-ohjeissa määriteltyjen STUKille rakentamisprojektin aikana toimitettavien luvitusasiakirjatyyppien otsikot pääsisältöineen, periaatteet asiakirjojen toimitusaikataululle ja STUKin tarkastukselle käytettävissä oleva aika suunnitelma järjestelmätason turvallisuusasioiden luvittamisesta rakentamislupavaiheessa ohjeen YVL B.1 periaatteiden mukaisesti suunnitelma YVL-ohjeiden määrittelemästä laitetason turvallisuusasioiden käsittelystä erilaisissa asiakirjoissa ja niiden aikataulutus suhteessa laitteiden suunnitteluun, valmistamiseen ja laitoksen rakentamiseen mukaan lukien myös luvussa 4.8 esitetyt YEL 55 :n mukaiset ennakkohyväksynnät.

14 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 14 (35) 435. Käytössä olevan ydinlaitoksen laitosmuutoksen koskiessa useampaa turvallisuusluokiteltua järjestelmää, STUKille on toimitettava tiedoksi periaatesuunnitelman toimittamisen yhteydessä luvitussuunnitelma, jossa esitetään: muutosprojektin päävaiheet aikatauluineen (suunnittelu, valmistus, rakentaminen, asentaminen, käyttöönotto) lista muutettavista järjestelmistä ja niiden turvallisuusluokituksesta STUKille hyväksyttäväksi tai tiedoksi toimitettavat järjestelmien ennakkotarkastusaineistot, niiden suunniteltu toimitusaikataulu ja STUKin tarkastukselle käytettävissä oleva aika suunnitelma YVL-ohjeiden määrittelemästä laitetason turvallisuusasioiden käsittelystä erilaisissa asiakirjoissa ja niiden aikataulutus suhteessa laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja muutostyön toteutukseen arvio YEA 36 :n mukaisten asiakirjojen ja laitoksen ohjeiston päivitystarpeesta Mikäli STUKille toimitetussa luvitussuunnitelmassa esitettyihin periaatteisiin tulee uuden ydinlaitoksen rakentamisprojektin tai käytössä olevan ydinlaitoksen muutostyön aikana oleellisia muutoksia, on päivitetty luvitussuunnitelma toimitettava tiedoksi STUKiin. Tällaisia muutoksia ovat mm. periaatteelliset muutokset STUKille toimitettavien asiakirjojen nimikkeissä ja sisällöissä sekä yli vuoden aikataulusiirrot niiden toimittamisessa. 4.5 Toimittajien ja toimitusketjun hallinta ja valvonta 437. Toimittajien ja toimitusketjujen hallintaa ja valvontaa sekä hankintoja koskevia yleisiä vaatimuksia on esitetty ohjeessa YVL A.3. Vaatimusten hallintaa koskevia vaatimuksia on esitetty ohjeessa B Luvanhaltijan on varmistettava, että projektissa vain toimittajat, joilla on edellytykset vaatimusten mukaiseen toimintaan ja selkeät laadunhallintaa ja -varmistusta koskevat menettelytavat, voivat osallistua turvallisuuden kannalta merkittäviin toimituksiin Luvanhaltijan on varmistettava, että toimittajat ja niiden alihankkijat ovat tietoisia toimittamalleen tuotteelle esitetyistä laadunhallinnallisista ja teknisistä vaatimuksista Luvanhaltijan on varmistettava, että projektiin osallistuvilla toimittajilla ja niiden alihankkijoilla on menettelyt, joilla ne varmistuvat valmistamiensa ja hankkimiensa tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta ja kelpoisuudesta.

15 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 15 (35) 441. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt turvallisuuden kannalta merkittävien tuotteiden toimittajien arvioimiseksi, hyväksymiseksi, valvomiseksi ja ohjaamiseksi. Menettelyjen on katettava tuotteen koko toimitusketju ja tuotteen elinkaaren vaiheet Luvanhaltijalla on oltava projektissa käytettävissä riittävä määrä osaavaa, ydinalan laadunhallinnan käytännöt tuntevaa henkilöstöä toimittajien ja niiden alihankkijoiden arviointiin, hyväksymiseen, valvontaan ja ohjaamiseen Luvanhaltijan on arvioitava turvallisuuden kannalta merkittävien tuotteiden toimittajat ennen tuotteiden tilaamista Luvanhaltijan on määritettävä toimittajien arviointia ja hyväksyntää koskevissa menettelyissä milloin toimittajan arvioinnin on perustuttava myös auditoinnin avulla hankittuun näyttöön toimittajan kyvystä Luvanhaltijan on varmistettava säännöllisin auditointiohjelmassa esitetyin seurantatarkastuksin ja toimitusvalvonnan yhteydessä toimittajan toiminnan asianmukaisuus, kyky toimittaa vaatimukset täyttävä tuote ja että toimittaja noudattaa projektin asettamia laadunhallinnallisia vaatimuksia. 4.6 Laatusuunnitelma 446. Turvallisuuden kannalta merkittävien tuotteiden toimittamista varten on toimittajien laadittava toimituskohtainen laatusuunnitelma Laatusuunnitelma on yhteinen kaikille niille tuotteille, joiden laadunhallinnalliset vaatimukset ovat samat ja organisaatiot, joita laatusuunnitelma ohjaa, ovat samoja. Laadunhallinnallisten tavoitteiden poiketessa eri tuotteiden välillä vain vähäisesti, voidaan poikkeamat eritellä yhteisessä laatusuunnitelmassa Toimitusta koskevassa laatusuunnitelmassa on esitettävä ainakin toimittajaa koskevat vastuut ja velvoitteet sekä rajapinnat muihin toimittajiin tai organisaatioihin toimituksessa noudatettavat standardit ja ohjeet

16 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 16 (35) toimituksen mahdollinen ositus tai vaiheistus toimitusta koskevat lähtötiedot ja tuloksena syntyvät asiakirjat ja tallenteet toimitukseen ja sen ositukseen tai vaiheistukseen liittyvät katselmukset, mukaan lukien katselmusten sisältö, suorittaja, hyväksymiskriteerit sekä noudatettavat päätöksentekomenettelyt ja vastuut alihankkijoiden valvontaa koskevat menettelyt konfiguraation- ja muutosten hallintaa koskevat menettelyt toimitusta koskevat toimittajan johtamisjärjestelmän prosessit sekä niiden mahdolliset toimituskohtaiset täydennykset laadunvarmistusvaatimusten luokittelu ohjeen A.3 kohdan 326 mukaisesti menettelytavat laatusuunnitelman päivittämiseksi Tarkentavia vaatimuksia laatusuunnitelmien sisällölle ja niiden toimittamiselle Säteilyturvakeskukselle on esitetty tekniikanalakohtaisissa YVL-ohjeissa. Laatusuunnitelman laatimisessa voidaan soveltaa esimerkiksi standardia ISO Laitoskonfiguraation hallinta 450. Ydinlaitoksen rakentamiseen liittyvät konfiguraation hallinnan prosessit ja menettelyt on määriteltävä luvanhaltijan johtamisjärjestelmässä. Konfiguraation hallinnan prosesseja määritellessä on huomioitava, että prosessien on katettava koko rakentamisen elinkaari (suunnittelusta käyttöönottoon ja käyttöön). Konfiguraation hallinnan menettelyjen on oltava mahdollisimman yhdenmukaisia rakentamisen eri vaiheissa. prosessit kuvaavat konfiguraation hallinnan vastuut ja sen valvonnan menettelyt prosessien on vastattava kohteen turvallisuusmerkitystä sekä sen teknisiä erityispiirteitä ja monimutkaisuutta menettelyt varmistavat järjestelmiin, rakenteisiin ja laitteisiin liittyvän tiedon, kuten suunnitteluvaatimusten, siirtymisen oikein organisaatio- ja prosessirajapintojen yli siten, että oikeasta tiedosta oikeassa paikassa voidaan varmistua tuotteisiin liittyvä konfiguraation hallintayksiköt on määritelty ydinturvallisuuden varmistamisen kannalta riittävän yksityiskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että ne ovat helposti tunnistettavissa

17 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 17 (35) konfiguraation perustasot (suunnittelun jäädytyspisteet) on määriteltävä ydinlaitoksen rakentamisprojektin kannalta soveltuviin pisteisiin. Perustasojen välillä konfiguraation muutokset tehdään määriteltyjen konfiguraation- ja muutostenhallintamenettelyjen mukaisesti Ydinlaitoksen rakentamisen aikaiselle konfiguraation hallinnalle on laadittava konfiguraation hallintasuunnitelma. Konfiguraation hallintasuunnitelmassa on esitettävä ydinlaitoksen rakentamisessa sovellettavat konfiguraation hallintaprosessit ja ohjeet sekä vastuut ja resurssit. Myös noudatettavat konfiguraation perustasot suhteessa rakentamisen edistymiseen ja sen viranomaiskäsittelyyn on esitettävä Tärkeä osa konfiguraation hallintasuunnitelmaa ovat prosessit, joissa kuvataan konfiguraation muutosmenettelyt. Muutosmenettelyjen on katettava muutoksen kuvaus, sen vaikutukset konfiguraatioyksikölle ja muihin konfiguraatioyksiköihin sekä muutoksen tarpeellisuus muutoksen turvallisuusmerkityksen arviointi muutoksen hyväksynnän tai hylkäämisen vastuut ja menettelyt, mukaan lukien mahdolliset kolmannen osapuolen tai viranomaisten hyväksynnät muutoksen toteuttamisen ja konfiguraatiotietojen päivittämisen sekä yhdenmukaisuuden varmistamisen menettelyt muutoksesta tiedottaminen Jokaisella ydinlaitoksen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvällä organisaatiolla on oltava riittävät konfiguraation hallintamenettelyt oman työnsä tuotteiden konfiguraation hallintaan ja kokonaisuuden yhteensopivuuden varmistamiseen omalta osaltaan Rakentamisprojektissa tulee harkita yhteisten, keskitettyjen konfiguraation- ja muutosten hallintamenettelyjen käyttöönottoa toimitusketjuissa silloin, kun se on mahdollista. Mikäli konfiguraation hallintamenettelyjä on useita, tulee luvanhaltijan varmistua menettelyjen hyväksyttävyydestä ja yhteensopivuudesta sekä siitä että vaatimustenhallinta ja konfiguraationhallinta yhdessä varmistavat oikeiden ja ajantasaisten turvallisuusvaatimusten välittymisen Luvanhaltijan on säännöllisesti arvioitava konfiguraation hallintasuunnitelmaa sekä siihen liittyviä prosesseja, niiden toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin

18 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 18 (35) perusteella on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin suunnitelman tai prosessien parantamiseksi. Arvioinnissa tulee huomioida konfiguraation hallinnan kokonaisuus rakentamisprojektissa erityisesti silloin, kun projektin eri osapuolet käyttävät toisistaan poikkeavia konfiguraation hallintamenettelyjä. 4.8 Laitteiden ja rakenteiden valmistuksen aloittaminen ja laitospaikan valmistelu ennen rakentamisluvan myöntämistä 456. Ydinenergialain 55 :n mukaisesti Säteilyturvakeskus voi periaatepäätöksen haltijan pyynnöstä tarkastaa ydinlaitosta ja sen järjestelmiä, tarkastaa ja hyväksyä laitteita ja rakenteita koskevia suunnitelmia sekä tarkastaa ja valvoa yksittäisten laitteiden ja rakenteiden valmistusta Ydinenergialain 55 :n mukaisesti Säteilyturvakeskuksen tarkastamia ja hyväksymiä rakenteita ja laitteita voidaan käyttää ydinlaitoksen rakentamiseen vain, jos ne ovat rakentamisluvan mukaisia Luvanhaltijan on varmistettava, että ennen rakentamisluvan myöntämistä aloitettavassa laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa noudatetaan YVL-ohjeissa esitettyjä vaatimuksia Ennen valmistuksen aloittamista on Säteilyturvakeskukselta saatava hyväksyntä YVLohjeissa esitetyille turvallisuusluokiteltujen laitteiden tai rakenteiden suunnittelua ja valmistusta koskeville asioille ja asiakirjoille. Luvanhaltijan tulee esittää myös alustavat analyysit, joiden perusteella laitteille tai rakenteille on määritetty niiden suunnitteluperusteet Laitospaikalla tapahtuvaa rakentamista koskevia suunnitelmia voidaan Ydinenergialain 55 :n perusteella esittää ennakolta Säteilyturvakeskuksen tarkastettavaksi Ydinenergialain 55 :n mukaisesti laitospaikalla ei saa aloittaa ydinturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteisiin liittyviä töitä ennen rakentamisluvan myöntämistä Laitospaikalla voidaan kuitenkin tehdä valmistelevia maansiirto- ja louhintatöitä ennen rakentamisluvan myöntämistä. Ydinlaitoksen pohjalaatan, siihen liittyvien tasoitusvalujen tai muiden turvallisuusluokiteltujen rakenteiden valamisen aloittaminen edellyttää ydinenergialain mukaista rakentamislupaa.

19 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 19 (35) 463. Valmistelevien töiden riskiarviot on sisällytettävä kohdassa edellytettyyn riskienhallintasuunnitelmaan. 4.9 Ydinlaitoksen rakentamisprojektin ja laitosmuutosten aikaisten poikkeamien hallinta 464. Poikkeamien hallintaa koskevia yleisiä vaatimuksia on esitetty ohjeessa YVL A Luvanhaltijan on varmistettava, että ydinlaitoksen rakentamisprojektissa ja laitosmuutoksissa on yhtenäiset, dokumentoidut menettelyt poikkeamien hallinnalle. Menettelyillä on hallittava sekä tuotteisiin että organisaatioiden toimintaan liittyvät poikkeamat Poikkeamien hallinnan menettelyillä on tunnistettava ja merkittävä materiaalit, laitteet, osat, toiminnot ja palvelut, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia Poikkeaman tilapäistä tai pysyvää hyväksymistä koskevat menettelytavat on dokumentoitava Poikkeamien hallinnan menettelyillä on estettävä viallisten osien tai materiaalien ja puutteellisten toimintojen tai palvelujen käyttö Luvanhaltijan on varmistettava, että projektiin osallistuvat turvallisuuden kannalta merkittäviä tuotteita toimittavat organisaatiot noudattavat projektin poikkeamien hallintaa koskevia menettelyitä Luvanhaltijalla on oltava poikkeamien käsittelyä ja seurantaa varten tehokkaat menettelytavat, joilla se varmistaa korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden mahdollisimman nopean ja laadukkaan toteuttamisen projektissa Poikkeamien välittömät syyt ja turvallisuuden kannalta merkittävien tai toistuvien poikkeamien perussyyt on määritettävä Poikkeamien syyt on luokiteltava. Luokiteltujen poikkeamien määrää ja sen kehityssuuntaa on seurattava. Seurannan perusteella on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin poikkeamien analysoimiseksi ja perussyiden määrittämiseksi.

20 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 20 (35) 473. Ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta merkittäviä poikkeamia koskevat raportit on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi Rakentamisen aikaisista kokemuksista oppiminen 474. Ydinlaitoksen rakentamisen kokemusten käsittelyssä, raportoinnissa ja kokemusten hyödyntämisessä on sovellettava ohjeessa YVL A.10 esitettyjä vaatimuksia. Luvanhaltijan menettelyt näiden vaatimusten täyttymiseksi on esitettävä luvanhaltijan johtamisjärjestelmässä Ydinlaitoksen ei-ydinteknisen käyttöönoton alkaessa luvanhaltijalla on oltava ohjeessa YVL A.10 määritelty käyttökokemustoiminnan organisaatio, vaikkei käsiteltävillä tapahtumilla sellaisenaan olisikaan vielä ydin- tai säteilyturvallisuusmerkitystä Luvanhaltijan on arvioitava ydinlaitoksen rakentamis- ja laitosmuutosprojektia projektin aikana, sen eri vaiheiden jälkeen ja projektin päätyttyä. Arvioinnissa kerääntynyttä tietoa ja kokemuksia on hyödynnettävä projektin kehittämisessä ja organisaation toiminnan parantamisessa Ydinlaitoksen rakentamisprojektin ja laitosmuutoshankkeiden arvioinnissa on käsiteltävä käytettyjä menettelyitä, uusien menetelmien ja ratkaisujen omaksumista, oppimista ja mahdollisia puutteita osaamisessa, osaamisen ja tietämyksen hallintaa ja hyväksikäyttöä sekä seurantamenetelmien tehokkuutta ja soveltumista Raportointi Yleisiä vaatimuksia raportoinnille 478. Luvanhaltijan on määriteltävä menettelyt ydinlaitoksen rakentamis- ja laitosmuutosprojektien edistymistä arvioivalle raportoinnille Raportoinnin on oltava säännöllistä ja soveltuvilta osin kaikkien projektiin osallistuvien tahojen saatavilla Raportoinnilla on varmistettava, että kaikilla projektiin osallistuvilla tahoilla on ajantasainen ja riittävä tieto projektin aikatauluista, edistymisestä, laitospaikalla toimivista

21 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 21 (35) organisaatioista ja niiden rajapinnoista sekä turvallisuuden kannalta merkittävistä poikkeamista ja tapahtumista projektissa sekä niihin liittyvistä korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä Raportoinnissa on korostettava tavoitetta hyvän turvallisuuskulttuurin noudattamiseksi projektin kaikissa vaiheissa. Tämä edellyttää raportin perusteellisuutta ja avoimuutta Projektista on laadittava vaihe- ja loppuraportit. Raportti ja esitys sen tulosten perusteella päätetyistä toimenpiteistä on toimitettava STUKille tiedoksi Raportointi STUKille 483. Säännöllinen ja tapahtumien raportointivelvollisuus Säteilyturvakeskukselle alkaa ydinlaitoksen laitteiden ja rakenteiden valmistuksen alkaessa. Tällaiseksi alkamiseksi katsotaan laitoksen pääkomponenttien (esimerkiksi primääripiirin päälaitteet) materiaalivalmistuksen aloittaminen ja valmistelevat työt laitospaikalla rakennusteknisten töiden aloittamiseksi (kuten louhintatyöt). Rakentamisen aikainen säännöllinen raportointi on kuitenkin aloitettava viimeistään valtioneuvoston myönnettyä ydinlaitokselle rakentamisluvan Ydinlaitoksen rakentamisen aikaisessa tapahtumista ilmoittamisessa ja raportoinnissa noudatetaan ohjeessa YVL A.10 esitettyjä raportoinnin vaatimuksia Ydinlaitoksen rakentamisen aikaisessa säännöllisessä raportoinnissa noudatetaan ohjeessa A.9 esitettyjä raportoinnin yleisiä vaatimuksia. Rakentamisen aikaisia säännöllisesti toimitettavia raportteja ovat rakentamisen kuukausiraportti ja rakentamisen vuosiraportti Rakentamisen kuukausiraportin perusteella on oltava mahdollista muodostaa yleiskuva projektin toteutumisesta ja luvanhaltijan toiminnasta. Raportissa on esitettävä ainakin liitteessä B esitetyt asiat Vaatimuksessa 486 esitettyjen tavoitteiden täyttymiseksi on luvanhaltijan tihennettävä raportointiväliä, mikäli projektin eteneminen sitä edellyttää Rakentamisen vuosiraportti edelliseltä kalenterivuodelta on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä. Vuosiraportissa on esitettävä

22 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 22 (35) sanallisen kuvauksen lisäksi myös graafisessa muodossa ne tiedot, joihin tällainen esitys soveltuu. Lisäksi raportissa on esitettävä selvitys graafien arvojen muutosten syistä. STUKin tietokantoihin kerättävät tiedot on tarvittaessa toimitettava STUKille erikseen sovitussa sähköisessä muodossa Rakentamisen vuosiraportissa on esitettävä raportoitavaa vuotta koskeva turvallisuuden kokonaisarviointi. Arvioinnissa on esitettävä toteutetut tai käynnistetyt toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi raportointivuotena (VNA 733/2008, 24 ). Tällaisia ovat mm. turvallisuuden kannalta merkittävät tutkimusten ja analyysien tulokset ja vaikutus laitoksen suunnitteluun ja rakentamiseen, turvallisuuden kannalta merkittävät suunnittelumuutokset, käyttöiän hallintaan ja käyttökokemusten hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet sekä laadunhallintatoiminta Ydinlaitoksen käyttöluvan myöntämisen jälkeen sovelletaan ohjeessa A.9 esitettyjä säännöllisen raportoinnin vaatimuksia sellaisenaan, kuitenkin siten, että raportteja tarpeen mukaan täydennetään liitteen B tiedoilla Laitosmuutosprojektien raportoinnin yhteydessä on huomioitava vaatimuksen 486 tavoitteen toteutuminen. Laitosmuutosprojekteista on esitettävä ydinlaitoksen käytön neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä soveltuvin osin liitteessä B esitetyt asiat.

23 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 23 (35) 5 Säteilyturvakeskuksen valvonta 5.1 Suunnittelun valvonta 501. Yleisperiaate on, että STUK hyväksyy uuden ydinlaitoksen laitos- ja järjestelmäsuunnittelun rakentamis- ja käyttölupahakemusten käsittelyn yhteydessä. Laitosmuutosten osalta vastaavat tarkastuspisteet ovat muutosten periaatesuunnitelmien ja järjestelmien ennakkotarkastusaineistojen käsittely. Luvanhaltija esittää rakentamis- tai laitosmuutosprojektia koskevan luvitussuunnitelman yhteydessä yksityiskohtaisesti, miten ydin- ja säteilyturvallisuusvaatimusten täyttyminen tullaan osoittamaan rakentamis- tai muutostyöprojektin eri vaiheissa Suunnittelun lopputulosten tarkastamisen lisäksi STUK valvoo luvanhaltijan toimia suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. Ennen rakentamisluvan myöntämistä tämä tapahtuu arvioimalla tarjouspyyntökyselyn turvallisuutta koskevat osat ohjeen A.1 mukaisesti sekä seuraamalla säännöllisesti projektin edistymistä Rakentamislupahakemuksen jättämisen jälkeen luvanhaltijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä arvioidaan osana rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman (RTO) tarkastuksia Luvanhaltija vastaa suunnittelutoimintojen ja suunnittelijoiden riittävästä valvonnasta. STUK osallistuu luvanhaltijan suunnitteluorganisaatioihin kohdistuviin tarkastuksiin ja auditeihin tarpeelliseksi katsomassaan määrin. Osallistumistarvetta arvioidessa huomioidaan suunnittelukohteen turvallisuusmerkitys, tekninen haastavuus ja aiemmat kokemukset suunnittelijasta ja luvanhaltijan menettelyistä suunnittelutoimintojen arvioimiseksi STUK voi kohdistaa omia tarkastuksia suoraan ydinlaitoksen suunnittelusta vastaaviin organisaatioihin. Tällöin kyseessä on turvallisuuden kannalta merkittävä kohde, kuten ydinsaarekkeen toimittavan yrityksen suunnittelutoiminnot. Tarkastuksissa arvioidaan organisaation johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä. Luvanhaltijalla on osallistumismahdollisuus STUKin tarkastuksiin tarkkailijana. STUKin valvontatoimia on kuvattu yksityiskohtaisemmin aihe- ja tekniikanalakohtaisissa YVLohjeissa.

24 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 24 (35) 5.2 Valmistuksen, rakentamisen ja asentamisen valvonta 506. STUK valvoo ydinlaitoksen sekä sen turvallisuusluokiteltujen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden valmistusta, rakentamista ja asentamista tekniikanalakohtaisissa YVL-ohjeissa esitetyin menettelyin STUK arvioi luvanhaltijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelyjen riittävyyttä ja asianmukaisuutta valmistuksen, rakentamisen ja asennustoimien ohjaamiseksi sekä turvallisuusvaatimusten huomioimiseksi eri vaiheissa rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten (RTO) yhteydessä sekä toimittajilla ja laitospaikalla tehtävien valvontakäyntien yhteydessä STUK voi tarvittaessa suorittaa tarkastuksia valmistusta, rakentamista tai asennusta harjoittavaan organisaatioon. Tällöin kyseessä on turvallisuuden kannalta merkittävä kohde. Tarkastuksissa arvioidaan organisaation johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä. Luvanhaltijalla on osallistumismahdollisuus STUKin tarkastuksiin tarkkailijana Tuotteeseen kohdistuvien tarkastusten yhteydessä STUK varmistuu tarkastuksen kohteen vaatimustenmukaisuuden täyttämisestä. 5.3 Käyttöönoton valvonta 510. STUK valvoo luvanhaltijan toimintaa käyttöönoton aikana ja tarkastaa käyttöönottoon liittyviä suunnitelmia ja tulosraportteja STUK valvoo käyttöönottokokeita paikan päällä harkintansa mukaan. Kokeiden valvontaa varten STUKiin on toimitettava riittävän ajoissa koekäyttöaikataulut. Mikäli aikatauluissa tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava STUKille viivytyksettä. Kokeista on ilmoitettava STUKille riittävän ajoissa, mutta STUKin edustajan läsnäolo ei ole kokeen tekemisen edellytyksenä, ellei STUK ole sitä edellyttänyt koekäyttöohjelman hyväksymispäätöksessä. Painelaitteiden varusteiden toimintakokeet ovat osa ohjeen E.3 mukaista käyttöönottotarkastusta ja niiden osalta STUKin valvonta on kuvattu ohjeessa E.3.

25 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 25 (35) 512. Sen varmistamiseksi, että laitos täyttää sille asetetut vaatimukset, STUK tekee ydinenergialain 20 :n mukaisen tarkastuksen ennen polttoaineen latausta. Tarkastuksen tavoite on määritelty ohjeessa YVL A STUK valvoo latausta ja tarkastaa sen päätyttyä, että lataus on tehty lataussuunnitelman mukaisesti ja latauksen suunnitelmien mukaisuus on todennettu luvanhaltijan laadunhallintajärjestelmän edellyttämällä tavalla. 5.4 Rakentamisen aikaisen raportoinnin viranomaisvalvonta 514. STUK tarkastaa luvanhaltijoiden toimittamat raportit ja arvioi osittain myös niiden pohjalta, että ydinlaitoksen rakentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Raportointi on eräs viranomaisvalvonnan muoto, ja se täydentää muita menettelyjä kuten laitospaikoilla tehtävät valvontakäynnit ja tarkastukset STUK arvioi raportteja tarkastaessaan, että ydinlaitoksen rakentamisesta ja sen aikaisista turvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista muodostuu riittävät tallenteet siten, että ne ovat jälkikäteen analysoitavissa STUK arvioi raporttien pohjalta rakentamistoimintaa, tapahtumien turvallisuusmerkitystä ja tarvetta toimintaan tai laitokseen kohdistuviin muutoksiin sekä niistä tiedottamiseen STUKin ulkopuolelle STUK laatii luvanhaltijoilta saamiensa raporttien pohjalta myös omia raportteja ja julkaisuja turvallisuuden kannalta merkittävistä tapahtumista tai havainnoista kansainvälisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) ja OECD-maiden ydinenergiajärjestölle (NEA) IRS-järjestelmään (Incident Reporting System) ja ConEx-järjestelmään (Construction Experience Programme) sekä vakavuusluokituksista IAEA:lle INES-luokitusjärjestelmään (International Nuclear Event Scale).

26 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 26 (35) 6 Viitteet IAEA Draft Safety Guide DS441, Construction for Nuclear Installations. IAEA Draft safety standard DS446, Commissioning for Nuclear Power Plants ISO 9000:2005, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto ISO 9001:2008, Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset ISO 10005:2005, Laadunhallintajärjestelmät. Opastusta laatusuunnitelmista ISO 10006:2003, Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektien laadunhallinnalle ISO 21500, Guidance on project management (tekeillä)

27 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 27 (35) Liite A Ydinlaitoksen käyttöönotolle asetettavat erityisvaatimukset A.1 Yleisiä vaatimuksia A01. Käyttöönoton aikana on varmistettava, että laitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet ja niiden avulla toteutettavat toiminnot vastaavat suunnitteluvaatimuksia. A02. Käyttöönoton aikana on varmistettava, että luvanhaltijan organisaation rakenne, toiminnot ja tehtävät sekä tarvittavien henkilöiden määrä ja pätevyys ovat riittävät ydin-laitoksen turvallisen käytön varmistamiseksi. A03. Käyttöönoton aikana on varmistettava, että laitoksen, järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttöä koskevat ohjeet ovat riittävät ja asianmukaiset. A04. Koekäytössä on käytettävä laitoksen käyttö- ja koestusohjeita ohjeiden validoimiseksi aina, kun se on mahdollista. A05. Koekäytön aikana on varmistettava, että suunnitellut laitoksen, järjestelmien ja laitteiden määräaikaiskokeet on mahdollista suorittaa. A06. Koekäytön yhteydessä on koottava perustiedot järjestelmien ja laitteiden toiminnallisista ominaisuuksista käytettäväksi lähtökohtana käytön aikaisten määräaikaistestauksien tulosten arvioinnissa ja tukemaan laitteiden toimintakyvyn muutosten arviointia. A07. Luvanhaltijan henkilöstön on osallistuttava koekäyttöön niin, että se voi perehtyä laitokseen ja sen järjestelmiin käyttöönoton ja koekäytön aikana. A08. Käyttöönoton aikaiset menettelyt on ohjeistettava. Käyttöönoton menettelyohjeet on toimitettava Säteilyturvakeskukselle tiedoksi. A.2 Käyttöönottosuunnitelma A09. Käyttöönottoa varten on laadittava käyttöönottosuunnitelma. Suunnitelma on toimitettava Säteilyturvakeskukselle hyväksyttäväksi. Suunnitelman voi sisällyttää alustavaan turvallisuusselosteeseen tai se voidaan toimittaa erillisenä asiakirjana alustavan turvallisuusselosteen yhteydessä. Suunnitelmassa on esitettävä käyttöönottoon osallistuvat organisaatiot vastuualueineen

28 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 28 (35) käyttöönottoon liittyvän dokumentaation rakenne luvanhaltijan toimet sen varmistamiseksi, että luvanhaltijan oma organisaatio on kykenevä huolehtimaan ydinturvallisuuden kannalta tärkeistä tehtävistä koekäytön vaiheistus ja kunkin vaiheen sisällön ja tavoitteet koekäytön osuus laitoksen tulevan henkilöstön koulutuksessa laitoksen käyttöohjeiden laatimisaikataulu ja suunnitelma koekäytön osuudesta näiden ohjeiden oikeellisuuden ja riittävyyden varmistamisessa koekäytön alustava aikataulu. A10. Hyvissä ajoin ennen käyttöönoton aloittamista käyttöönottosuunnitelma on päivitettävä ja sitä on täydennettävä seuraavilla tiedoilla lista koekäyttöä varten laadittavista koeohjelmista koeohjelmien keskinäinen suoritusjärjestys ehdot etenemiselle vaiheesta toiseen ja muut koekäytön aikaiset tarkastuspisteet koekäytön aikataulu, jossa on määritelty eri koekäytön osien suunnitellut kestoajat erityishuomiota vaativien kohteiden yksilöinti ja yhteenvedot näille kohteille suunnitelluista kokeista koetulosten käsittelyn ja raportoinnin menettelyt ja menettelyn siinä tapauksessa, että jonkin kokeen tulokset eivät vastaa hyväksymiskriteereitä suunnitelma käyttöönoton aikaisesta kunnossapitotoiminnasta käyttöönottoon osallistuvan henkilöstön perehdytys tehtäviinsä. Päivitetty käyttöönottosuunnitelma on toimitettava STUKille tiedoksi. A11. Lopullisessa turvallisuusselosteessa on esitettävä yhteenveto käyttöönotosta. Lopulliseen turvallisuusselosteeseen tulee liittää yhteenveto koekäytön tuloksista siinä vaiheessa, kun se on käytettävissä. A.3 Koekäyttöä ja koekäyttöohjelmia koskevat vaatimukset A12. Koekäyttö on jaettava vaiheisiin (esimerkiksi järjestelmäkokeet, esikriittisyyskokeet, pientehokokeet, tehokokeet).

29 Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 29 (35) A13. Ennen siirtymistä vaiheesta toiseen on arvioitava koekäytön jatkamisen edellytykset edellisen vaiheen tulosten perusteella. A14. Koekäyttöä varten on laadittava koekäyttöohjelmat sopiville kokonaisuuksille. Esimerkiksi kullekin järjestelmälle ja vaiheelle voi olla oma koekäyttöohjelmansa. Koekäyttöohjelma voi koostua useista yksittäisistä kokeista. A15. Yksittäistä koetta varten on laadittava ennalta yksityiskohtainen koeohje. A16. Koekäyttöohjelmissa on esitettävä johdanto koeohjelman tavoite kokeet, joista koeohjelma muodostuu kunkin kokeen kuvaus ja tavoitteet viittaukset kokeiden yksityiskohtaisiin koeohjeisiin hyväksymiskriteerit. A17. Pienteho- ja tehokokeiden ohjelmissa on esitettävä suunnitellut reaktorin tehotasot. A18. Koeohjeissa on esitettävä kullekin kokeelle edellytykset kokeen suorittamiselle käyttörajoitukset ja muut ehdot kokeen suorittamiselle koeolosuhteet järjestelmien alkutila käytettävät instrumentit ja muut testauksessa tarvittavat laitteet ja järjestelmät, myös niiltä osin, jotka eivät kuulu laitoksen kiinteään varustukseen selvitys varautumisesta häiriöihin kokeensuorituksen aikana erityiset työturvallisuutta ja laitteiden suojausta koskevat määräykset kokeeseen osallistuvan henkilökunnan määrä, henkilökunnalle asetettavat vaatimukset ja vastuusuhteet ohjeet kokeen suorittamiseksi kokeen päättäminen kokeen aikana seurattavien tietojen tallentaminen tulosten raportointitapa.

YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Ydinlaitoksen rakentamisen aikaiset menettelyt 5 3.1 Projektinhallinta ja johtaminen 5 3.1.1 Rakentamisen ja laitosmuutosten

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet 19.12.1996 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 4 Rakennetarkastuksen sisältö ja toteutus 4 4.1 Rakennetarkastuksen

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen 6 3.2 Turvallisuuskulttuuri 7 3.3

Lisätiedot

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT Säteilyturvakeskus YVL-ohje 1 YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Johtamisjärjestelmä... 5 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014)

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) 1 Johdanto 2 Soveltamisala Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 OHJE YVL 1.4 / 9.1.2008 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ OHJE YVL A.4 / 2.6.2014 YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallista toimintaa edistävä organisaatio ja osaamisen hallinta 5 3.1 Osaaminen ja organisaatiorakenne

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 172 / TOUKOKUU 2014 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2013 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Ydinvoimalaitosseminaari, Lahti 18.2.2011 Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Martti Vilpas Säteilyturvakeskus (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta Helsinki Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Käyttökokemus toiminnan organisointi 4 4 Muiden ydinlaitosten tapahtumat 4 5 Tapahtumien selvittäminen ja tutkinta 5 5.1 Tapahtumien

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA

YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA YDINLAITOKSEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Tietoturvallisuuden hallinta 3 3.1 Yleiset vaatimukset 3 3.2 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 4 3.3 Asiakirjoja koskevat

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Määritelmät 3 3 Soveltamisala 4 4 Käyttötoiminnan periaatteet ja perusvaatimukset 4 5 Käyttöorganisaatio, vastuut ja tehtävät 4 5.1 Käyttötoiminnan johtaja

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET OHJE YVL 4.2 / 19.12.2001 YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUOKITUS 3 3 RAKENNESUUNNITELMA 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Suunnitteluperusteet 4 3.3 Rakenneaineet 4 3.4 Pinnoitteet 4 3.5 Mitoitus

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 19.6.2012 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Määritelmät... 1

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Atomivoimaa Suomeen ATS-Young Generation ja Seniorit 17.11.2010 Ydinenergia- ja säteilylainsäädäntö Atomienergialaki 1957 Puitelaki, yleiset edellytykset, luvat Säteilysuojauslaki

Lisätiedot

Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014)

Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (14) Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista niin, että osaaminen, resurssit

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 1 Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 Marja-Leena Järvinen Säteilyturvakeskus Esityksen sisältö 2 STUKin tehtävät ulkomailla sattuneen ydinvoimalaitosonnettomuuden

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4 13.06.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden vaatimusmäärittely, valinta ja hankinta 7 3.1 Yleiset vaatimukset sähkö- ja automaatiolaitteiden

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (8) Luonnos 2. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 12.03.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (8) Luonnos 2. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 12.03.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (8) Luonnos 2 12.03.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Ulkoistamisen riskit akkreditoinnin näkökulma. Christina Waddington Akkreditointipäällikkö FINAS

Ulkoistamisen riskit akkreditoinnin näkökulma. Christina Waddington Akkreditointipäällikkö FINAS Ulkoistamisen riskit akkreditoinnin näkökulma Christina Waddington Akkreditointipäällikkö FINAS Toimintojen ulkoistamisen syitä Halutaan keskittyä ydin toimintaan Kustannustehokkuuden parantaminen Eritysasiantuntemuksen

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku

Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku Teknologia: Tekniikan auditointi ja sertifiointi Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku Ylitarkastaja Jari Knuuttila, Valvira 1 Määritelmiä ja aiheeseen liittyvät lait 2 Auditointi, sertifiointi,

Lisätiedot

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Teemailta Pyhäjoen toimistolla 5.9.2012 Timo Kallio Rakentamisjohtaja Hanke etenee vaiheittain Ydinvoimalan rakentamisen osa-alueet Laitospaikalla tapahtuu Ensimmäiset

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014)

Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (13) Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.9 esitetään vaatimukset koskien säännöllisesti laadittavia

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU OHJE YVL 2.0 / 1.7.2002 YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU 1 YLEISTÄ 3 2 JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUA KOSKEVIA VAATIMUKSIA 3 2.1 Suunnittelumenetelmät 3 2.2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 4 2.3

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN TODENNÄKÖISYYSPERUSTEINEN RISKIANALYYSI JA RISKIEN HALLINTA

YDINVOIMALAITOKSEN TODENNÄKÖISYYSPERUSTEINEN RISKIANALYYSI JA RISKIEN HALLINTA YDINVOIMALAITOKSEN TODENNÄKÖISYYSPERUSTEINEN RISKIANALYYSI JA RISKIEN HALLINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 PRA:n laatiminen ja käyttö 4 3.1 Yleiset vaatimukset 4 3.2 PRA ydinvoimalaitoksen suunnittelu-

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto ATS:n vuosikokous 27.2.2014 Keijo Valtonen YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet Uusi rakenne koko ohjeistolle ja yksittäisille ohjeille Selkeät ja yksikäsitteiset

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA SÄTEILYTURVAKESKUS YVL C.7 Ohjeluonnos L4 31.5.2016 YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 YMPÄRISTÖN PERUSTILASELVITYS... 4 4 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA...

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 31.7.2013 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU

YDINVOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU YDINVOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Suunnittelun hallinta 5 3.1 Suunnittelusta vastaavat organisaatiot 5 3.2 Suunnitteluprosessit 6 3.3 Konfiguraation hallinta 7

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot