Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014)"

Transkriptio

1 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (14) Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö ( ) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista niin, että osaaminen, resurssit ja henkilöstön motivaatiotekijät ovat ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta mahdollisimman hyvin hoidettu. Vaatimukset eivät oleellisesti eroa yleisesti arvostetuista ja tunnistetuista hyvistä johtamiskäytännöistä. On tärkeätä muodostaa näistä hyvistä käytännöistä YVL ohjeistuksen myötä standardivaatimuksia, joissa on huomioitu ydinalan erityisvaatimukset, tällä alalla toimiville organisaatioille. Erona aikaisempaan vastaavaan YVL ohjeeseen on siksi oma kappale johtamisesta ja esimiestyöstä. Ohjeen tavoitteena on myös aiempaa tarkemmin kuvata erillishyväksymistä vaativien tehtävien hyväksyntäprosessia ja tehtäviin liittyviä vaatimuksia. Nämä kuvaukset on viety ohjeen liitteisiin A-E. 2 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.4 esitetään ydinlaitoksen käyttöön tarvittavaa organisaatiota, henkilöstöä sekä osaamista ja henkilöjohtamista koskevat vaatimukset. Lisäksi ohjeessa määritellään osaamisvaatimukset ja hyväksymismenettelyt niihin tehtäviin, jotka vaativat STUKin erillishyväksynnän. Lisäksi ohjeessa kuvataan ydinlaitoksen organisaatioon ja henkilöstön johtamiseen liittyvä viranomaisvalvonta. 3 Vaatimusten perustelut 3.1 Vaatimusten perustelut aihealueittain Luku 1 Johdanto Luvussa on esitetty lähtökohdat ja soveltamisala ohjeelle YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö. Vaatimuksissa on esitelty perusteet organisaatio- ja henkilöstövaatimuksille yleistasolla viitaten lainsäädäntöön. Luku 2 Soveltamisala Ohjetta sovelletaan ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja vaatimukset koskevat luvanhaltijaa, luvanhakijaa sekä tarvittavin osin toimittajia. Vain siltä osin kuin jokin vaatimus tai vaatimuksen osa ei ollenkaan sovellu luvanhakijan tai turvallisuuden kannalta tärkeän toimittajan toiminnan vaiheeseen, vaatimuksesta voidaan sovitusti poiketa. Perusteluna tähän on, että ohjeessa esitetyt vaatimukset pääasiallisesti edustavat yleisesti hyväksyttyjä ja arvostettuja johtamisen hyviä käytäntöjä, joten niiden soveltaminen myös ydinalan ulkopuolella on yleistä. Luku 3 Turvallista toimintaa edistävä organisaatio ja osaamisen hallinta Luvun rakenne on muodostettu siten, että ensiksi käsitellään turvalliseen toimintaan tarvittava osaaminen ja organisaatiorakenne ja toiseksi millä tavalla suunnitellaan ja ylläpidetään tarvittavia resursseja kuten henkilömääriä ja osaamista sekä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavia resursseja. Turvallisen toiminnan tärkeimpiä edellytyksiä muodostavat ydinlaitoksen hyvä johtaminen ja esimiestyö. Luvussa esitetään ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin soveltuvia vaatimuksia ja luvun lopussa on erikseen poimittu vielä ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä erityisvaatimuksia.

2 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 2 (14) Luku 3.1 Osaaminen ja organisaatiorakenne 301. Vaatimus 301 eroaa oleellisesti aikaisemmasta YVL ohjeesta sikäli, että enää ei esitetä osaamisesta luetteloa vaan vaatimuksessa jätetään toiminnanharjoittajalle sille kuuluva vastuu määritellä ja todistaa ratkaisunsa riittävyyttä. Vaatimus koskee luvanhaltijan/-hakijan organisaation osaamista. Vaatimus pohjautuu myös Wenraan (B.1.1). Säteilyturvakeskus todentaa toiminnanharjoittajan ratkaisua omia vaatimuksiaan vasten. Säteilyturvakeskus pitää tärkeänä mm. seuraavat riittävän tason osaamiset: Johtaminen ja organisaation toiminta, johon luetaan turvallisuusjohtaminen ja laadunhallinta toiminnan ja resurssien ohjaaminen (esim. henkilöstö, osaaminen, tieto, raha, aika, verkostot, dokumentit) henkilöjohtaminen ja esimiestyöhön liittyvä lainsäädäntö projektijohtaminen muutosjohtaminen tutkimus ja kehitys sekä toiminnan kehittäminen vuorovaikutus-, viestintä-, valmennus- ja koulutustaito, ryhmä- ja yhteistyötaito inhimillisen toiminnan ymmärtäminen, ihminen-tekniikka vuorovaikutuksen hallinta oppimistaito, tapahtumista ja käyttökokemuksista oppiminen organisaation toiminnan ymmärtäminen (esim. organisaatiopsykologia) turvallisuuskulttuuri ja sen arviointi ja kehittäminen. Ydin- ja säteilyturvallisuuden hallinta, johon luetaan turvallisuussuunnittelu, ydin- ja laitosturvallisuuden turvallisuusmerkityksen tunnistaminen, ymmärtäminen ja laitostuntemus ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät säädökset ja ohjeet ydinlaitoksen käyttötoiminta ydinlaitoksen käyttäytyminen häiriö- ja onnettomuustilanteissa valmiustoiminta säteilysuojelu turvajärjestelyt palo- ja pelastustoiminta ydinmateriaalivalvonta turvallisuusanalyysit (deterministiset analyysit ja todennäköisyyspohjainen riskiarviointi (PRA) käyttökokemustoiminta ydinjätehuolto ja ydinlaitoksen käytöstä poisto radioaktiivisten aineiden kuljetus. Ydinlaitoksen tekniikka, johon luetaan ydinlaitostekniikka (sähkö-, automaatio-, materiaali- ja mekaaninen tekniikka, palosuojelu, tilasuunnittelu) ydinpolttoaineen hankinta, kuljetus ja varastointi reaktorifysiikka ja -dynamiikka lämpö- ja virtaustekniikka kemia (radiokemia, prosessivesikemia, pohjavesikemia ym.) geotekniikka (geologia, kalliorakentaminen, kalliomekaniikka, geohydrologia, geokemia)

3 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 3 (14) laitosturvallisuuden kehittäminen, ikääntymisen hallinta ja kunnossapito kuten testaus ja kunnonvalvonta, tarkastustoiminta rakennustekniikka. Ohjeessa YVL A.3 esitetään yleisiä vaatimuksia luvanhaltijan osaamiselle ja organisaatiolle Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävä oma henkilökunta ja osaaminen, jotta se voi kantaa sille lainsäädännössä asetettu kokonaisvastuu kaikissa tilanteissa. Ydinenergialain (990/1987, YEL) 7 i vaatii, että ydinenergian käyttöön oikeuttavan luvan haltijalla (luvanhaltija) on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimus on esitetty myös Wenrassa (B.3.5 ja B.3.6). Mikäli turvaudutaan ulkopuoliseen osaamiseen, on luvanhaltijalla oltava asiantuntemusta arvioida ja valvoa ulkoa ostetun osaamisen laatua Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.1.1). Organisaatiorakenteen ja vaaditut minimihenkilöresurssit on määritelty niin, että toiminta, johto- ja raportointisuhteet on varmistettu kaikissa tilanteissa ml. hätätilanteissa. Lisensioidun valvomohenkilöstön määrän on oltava riittävä, jotta pitkätkään ennakoimattomat poissaolot eivät johda työtuntien hallitsemattomaan lisääntymiseen. Luvanhaltija voi hyödyntää erilaisia simuloituja tilanneharjoituksia henkilöstön riittävyyden perustelukeinona. Inhimillisten virheiden hallintaan on oltava riittävät osaavat resurssit ja rakenteet, esim. niin kutsuttuun peer checking toimintaan yms Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.1.3) perustuu myös YEL:iin ja ydinenergia-asetukseen (161/1988, YEA) Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.3.6 ja D.4.3). Tärkeätä, että luvanhaltijan palveluksessa oleva henkilö valvoo ja hyväksyy toimittajan tekemät turvallisuuden kannalta tärkeät työt Vaatimus perustuu Wenraan (D.2.1., D.3.2. ja D.3.6) 307. Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.2). Ydinenergian käyttö ja ydinlaitos työympäristönä asettaa henkilöstölle ja toiminnalle erityisvaatimuksia, joiden huomioiminen kaikessa toiminnassa on luvanhaltijan vastuulla. Luku 3.2 Henkilöstösuunnittelu ja resurssivaatimukset 308. Vaatimuksen ensimmäinen osa on esitetty Wenrassa (B.3.3). Ydinlaitoksen elinkaari on hyvin pitkä. Ydinlaitoksen turvallisen käytön varmistaminen koko elinkaaren ajan asettaa vaatimuksia henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja resurssien riittävyyden varmistamiseen. Henkilöstöresurssien jatkuva varmistaminen tapahtuu toimivilla henkilöstösuunnittelu- ja kehittämismenettelyillä. Vaatimus perustuu myös VNa:en (717/2013) 30 :ään Vaatimus on esitetty YEL:ssa ja säteilylaissa (592/1991). Avaintehtävän hoito ei saa olla riippuvainen vain yhdestä henkilöstä Vaatimukset on esitetty Wenrassa (B.3.1-B.3.2 ja D.2.4) 313. Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.3.4) ja VNa:en (717/2013) 30 :ssä. Turvallisuusarviossa on huomioitava henkilöstön määrän ja laadun muutokset ml. osaaminen.

4 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 4 (14) 314. Vaatimus pohjautuu IAEA:n SSR-2/2 ja IAEA:n NS-G-2.8 sekä IAEA:n NS-G-2.4 dokumenteissa oleviin vaatimuksiin ja ohjeisiin. Luku 3.3 Osaamisen kehittäminen Vaatimukset perustuvat Wenraan (D.1.1- D1.2). Ydinlaitoksen turvallisen käytön varmistaminen koko elinkaaren ajan asettaa vaatimuksia henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja resurssien riittävyyden varmistamiseen. Henkilöstöresurssien jatkuva varmistaminen tapahtuu toimivilla henkilöstösuunnittelu- ja kehittämismenettelyillä. Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuusmerkitystä. On ymmärrettävä, että turvallisuutta voi vaarantaa toiminnassa myös epäsuorasti. Luvanhaltijan vastuun kantamiseksi yhä enemmän verkoston kautta toimivan ydinlaitoksen osalta on luvanhaltijan varmistettava myös verkostossa toimivien henkilöiden alalla tarvittava osaaminen Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Organisaation ja henkilöstön oppimista voi edistää monella eri tavalla. IAEA:n TECDOC 1204:ssa esim. on lueteltu useita tapoja. Oppimistavaksi kannattaa valita sellainen joka parhaiten tukee opiskeltavaa asiaa ja oppijan tarpeita ja oppimisen vaikuttavuutta. Luku 3.4 Osaamisen kehittämisohjelmat ja osaamisen arviointi Osaamisen kehittämisohjelmat 321. YEA 119 vaatii, että ydinenergian käyttöön osallistuvat henkilöt täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja että näille on järjestetty asianmukainen koulutus. VNa (717/2013) 30 :n mukaan turvallisuuden kannalta merkittäviä tehtäviä hoitaville henkilöille on laadittava koulutusohjelmat ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ja tehtävissä tarvittava osaaminen on todennettava Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.1) 323. Vaatimus esitetään IAEA:n GS-R-3 ja GS-G-3.1. ohjeissa. Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuuden ensisijaisuuden merkitystä ja suunnitelmien ja ohjeiden mukaista toimintaa Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen. Luvanhaltijan on perehdytyksellä varmistettava, että jokainen henkilö ymmärtää työnsä turvallisuusmerkityksen ja että hänellä on turvalliseen toimintaan tarvittava osaaminen Vaatimus perustuu YEL:iin sekä VNa:een (716/2013). Ydinalan erityispiirteisiin kuuluu riskien tiedostaminen ja hallinta. Riskien hallintamenettelyyn kuuluu onnettomuustilanteisiin varautuminen. Jokaisen laitoksella työskentelevän henkilön on tiedettävä miten on meneteltävä häiriö- ja hätätilanteessa. Fukushima onnettomuuden jälkeen tehdyissä selvityksissä on yhtenä tärkeänä tekijänä nostettu esiin ydinlaitoksen koko organisaation valmiustilanteiden ja onnettomuuksien hallintakyky. Tehtäväkohtaisia koulutusvaatimuksia 326. Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.6)

5 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 5 (14) Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuuden ensisijaisuuden merkitystä ja turvallisuuden kannalta kriittisiä toimenpiteitä on voitava harjoitella käytännössä Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 24 :ään ja 28 :ään. Käyttökokemukset ovat tärkeä oppimisen lähde. Käyttökokemustoiminnan avulla henkilöstö oppii kiinnittämään huomiota myös heikkoihin signaaleihin ja läheltä piti -tilanteisiin. Siksi käyttökokemustoiminnan asiantuntijoille on tärkeätä varmistaa riittävä osaaminen tapahtumien selvitysten johtamiseen, mutta myös muun henkilöstön osallistuminen tapahtumien analysointiin tehostavat osaamisen ja turvallisuusmerkityksen ymmärtämisen laajemminkin organisaatiossa Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.1.) Yksi edellytys ydinlaitoksen käyttämiselle on, että kaikki mahdolliset häiriö- ja hätätilanteet pystytään hoitamaan turvallisesti Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.2) 330. Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.3) Osaamisen arviointi ja pätevyyden todentaminen 331. Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 30 :ään ja Wenraan(D.2.1-D.2.2). Vaatimus perustuu myös IAEA:n GS-G-3.1 ohjeeseen. Vaatimus koskee luvanhaltijan henkilöstön osaamisvaatimuksia Vaatimus perustuu Wenran useaan kohtaan(d.2.1-d.2.2 ja D.4.1-D.4.2) Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.4.2). Luvanhaltijalla on omia sisäisiä hyväksyntämenettelyjä, jotka voivat koskea esim. simulaattorikouluttajia, turvallisuusinsinöörejä, säteilyvalvojia, sukeltajia yms Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.2.1) 335. Vaatimus on esitetty YEL (7 i ) sekä Wenrassa (D.4.1) 336. Vaatimus on esitetty ohjeessa YVL 1.7 ja perustuu myös IAEA:n GS-G-3.1 ohjeeseen. Luku 3.5 Osaamisen kehittämisen resurssit 337. Vaatimus perustuu lainsäädännössä esitettyyn vaatimukseen luvanhaltijan kokonaisvastuusta sekä luvanhaltijan vastuuseen varmistaa ydinenergian käyttöön tarvittava asiantuntemus (YEL 7 i, VNa (717/2013) 30 ). Vaatimus perustuu myös IAEA:n SSR-2/2, NS-G-2.8 sekä GS-G-3.1 ohjeisiin. Koulutukseen tarvittavat resurssit kattavat myös henkilöstön oppimiseen ja opiskeluun tarvittava aika Vaatimus perustuu IAEA:n SSR-2/2 ja NS-G-2.8 ohjeisiin Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.4 ohjeeseen Vaatimus perustuu IAEA:n ohjeeseen NS-G-2.8. Monikulttuurisessa ympäristössä on varmistettava, että koulutettavien kielitaito on riittävä koulutukseen osallistumiseen tai muilla järjestelyillä varmistettava, että koulutettavat voivat ymmärtää ja omaksua koulutuksessa käsitellyt asiat Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.2.3) Vaatimus on esitetty Wenrassa(D.3.3)

6 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 6 (14) 343. Koulutuskäyttöön tarkoitetun simulaattorin on oltava luvanhaltijan hyväksymä, jotta koulutus voidaan katsoa täyttävän tarkoituksensa. Hyväksynnän tulee pohjautua teknisen toteutuksen osalta alalla yleisesti käytettyyn standardiin (ANSI) Ennen uuden ydinlaitoksen käyttöönottoa on varmistettava ohjaajien osaaminen juuri heidän tulevasta ydinlaitoksesta, jolloin laitosidenttinen simulaattori on oltava käytettävissä vähintään vuotta ennen polttoaineen latausta. Vaatimus on esitetty myös aikaisemmin ohjeessa YVL 1.6 Ydinvoimalaitoksen ohjaajien pätevyys Simulaattorin ylläpitorutiinien on varmistettava simulaattorin laitosidenttisyys. Pienet muutokset voidaan seurata ja arvioida, mutta suurten muutosten yhteydessä vain riittävän kattava testiohjelma voi varmistaa muutosten oikeellisuuden kokonaisuutena. Ydinalalla on pyrittävä tarkasti hallitsemaan inhimilliset virheet, jolloin on erityisen tärkeätä ylläpitää koulutussimulaattorin laitosidenttisyyttä ja toimivuutta järjestelmällisesti. VNa (717/2013) 6 käsittelee inhimillisiä virheitä Vaatimus perustuu YEA:een (35 ). Luvanhakijan on lisäksi toimitettava Säteilyturvakeskuksen tarpeelliseksi katsomat selvitykset. Luku 3.6 Johtaminen ja esimiestyö 347. Vaatimus perustuu IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1 ja NS-G-2.8 ohjeisiin. Vaatimuksen toinen osa on esitetty VNa 717/ :ssä Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Vaatimukset perustuvat IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1, GS-G- 3.5, NS-G-2.4 ja NS-G-2.8 ohjeisiin. Ydinalalla organisaation turvallisuuskulttuurilla on tärkeä rooli toiminnan turvallisuuden kannalta. Johdon osaaminen ja toiminta on keskeinen tekijä kulttuurin muodostamisessa ja kehittämisessä. Turvallisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta on ratkaisevaa miten johtaja toimii esimerkkinä ja miten hän osaa kohdata henkilöstön ja ohjata toimintaa niin, että turvallisuuden ensisijaisuuden ja osaamisen varmistamisen tärkeys korostuu Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.2.3) ja IAEA:n GS-R-3 sekä IAEA:n GS-G-3.1 ohjeissa Vaatimus noudattaa mm. USA:n NRC:n ohjeistuksen ja IAEA:n GS-R-3 ja GS-G-3.1. henkeä. Työkyvyn ja jaksamisen heikkeneminen ilmenee useasti muutoksina sosiaalisessa käyttäytymisessä, jolloin esimiesten on seurattava henkilöstön työkykyä kokonaisvaltaisesti. Työnantajan vastuusta työkyvyn ylläpitämisessä säädetään mm. Työturvallisuuslaissa. Ydinalalla on tehtäviä, jotka vaativat erityistä tarkkaavaisuutta ja keskittymistä tai fyysistä rasitusta (esim. ydinvoimalaitoksen polttoaineen siirtoja, sukellustehtäviä) vaativissa olosuhteissa (esim. säteily, lämpötila, ahtaus). Näitä turvallisuuskriittisiä tehtäviä ja niissä sallittuja työaikoja on määriteltävä ja työaikojen noudattamista on seurattava, jotta inhimilliset virheet minimoidaan ja turvallisuus varmistetaan Vaatimus perustuu IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1 ja NS-G-2.4 ohjeisiin Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 30 :ään, Wenraan(D.2.1-D.2.2) sekä IAEA:n GS- G-3.1 ohjeeseen. Osaamisen ja suorituksen arviointi koskee kaikkia henkilöitä ydinlaitoksella.

7 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 7 (14) Lisäksi IAEA:n TECDOC 1024 dokumentissa (Selection, competency development and assessment of nuclear power plant managers) vaatimus on kohdistettu juuri johtajiin. Koska johtajilla ja esimiehillä on turvallisuuden kannalta niin tärkeä rooli, on huolehdittava siitä, että organisaatiota johtavat mahdollisimman pätevät ja tehtäviinsä soveltuvat henkilöt. Tämän asian seuraamiseen on oltava järjestelmälliset menettelyt. Luku 3.7 Ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä erityisvaatimuksia Periaatepäätös 357. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön. YEA 23 esittää, että periaatepäätöstä hakevan on hakemukseensa liitettävä mm. selvitys käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta sekä muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys. Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto on erittäin haastava ja monimutkainen projekti, johon on tehtävä alusta alkaen alustavia suunnitelmia ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Rakentamislupa Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 7i, 7k, YEA 32, 35 ) Vaatimus perustuu YEA 35. Jo rakentamislupavaiheessa on suunniteltava ja varmistuttava siitä, miten suunnitteluvaiheessa ja rakentamisvaiheessa saatu tietämys hallitaan ydinlaitoksen koko elinkaaren ajan. Ydinlaitoksen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin ihmisen työura, jolloin on varmistettava suunnitellusti eri vaiheisiin tarvittava asiantuntemus ja osaaminen ja eri vaiheissa saadun tietämyksen jatkuva hallinta. Suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheet 361. YEL 7f mukaan rakentamisluvan haltija vastaa siitä, että ydinlaitos rakennetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Rakentamis- ja käyttöönottovaiheeseen osallistuu moni toimija, joka ei kuulu luvanhaltijan omaan organisaatioon, jolla mahdollisesti ei ole kokemusta ydinalalta ja tulee muualta kuin Suomesta. Tästä huolimatta luvanhaltija kantaa kokonaisvastuun laitoksen turvallisuudesta. Tästä johtuen luvanhaltijalla on oltava osaamista ja menettelyjä, joiden avulla se pystyy hallitusti kantamaan tätä vastuuta. Wenran käyttöorganisaatiota koskeva D 2.3 vaatimus velvoittaa luvanhaltijaa luomaan ja ylläpitämään turvallisuuden kannalta tärkeitä töitä suorittavan henkilöstön koulutusrekisteri sekä rekisteri pätevyysvaatimusten täyttymisen arvioinneista. Tällainen rekisteri voi olla esimerkki vaaditusta menettelystä Vaatimus perustuu lainsäädäntöön(mm. YEL 20, YEA 119, VNa (717/2013) 22 ) sekä aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6 ja YVL Vaatimus on perusteltu vaatimuksen 359 kohdalla Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (VNA (717/2013) 22 ). Lisensioidun valvomohenkilöstön ja vuoromiehityksen määrä on oltava riittävä kaikissa tilanteissa. Luvanhaltija voi hyödyntää erilaisia simuloituja tilanneharjoituksia henkilöstön riittävyyden perustelukeinona. Käyttö 366. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7 k ) 367. Vaatimus perustuu ohjeeseen YVL A.1 ja IAEA:n SSG-25 ohjeeseen.

8 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 8 (14) 368. Vaatimus perustuu YEL 7g ja YEA 34. Ydinlaitoksen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin ihmisen työura, jolloin on varmistettava suunnitellusti eri vaiheisiin tarvittava asiantuntemus ja osaaminen. Käytöstä poisto 369. Vaatimus perustuu IAEA:n vaatimuksiin GS-R-3 sekä YEA 35. Käytöstä poistovaiheessa korostuvat nämä osaamisalueet. Luku 4 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt Tässä luvussa esitetään Säteilyturvakeskuksen suorittama valvonta ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheissa Vaatimus on esitetty YEL:ssa ja YEA:ssa (mm. YEL 63, YEA luku 5) Vaatimus perustuu YEL:iin ja YEA:een (mm. YEL 7i, 63, YEA luku 5) Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 63 ). Säteilyturvakeskuksen valvontatoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta se voi ottaa kantaa toiminnanharjoittajan organisaatioon, asiantuntemuksen riittävyyteen ja henkilöstön kelpoisuuteen. Periaatepäätösvaihe 405. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 63, YEA luku 5). Rakentamislupavaihe ja sen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 7i, 63, YEA luku 5). Rakentamisvaihe, käyttöönotto ja sen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 63, YEA 111 ) Vaatimus perustuu YEA:een (35 ). Luvanhakijan on lisäksi toimitettava Säteilyturvakeskuksen tarpeelliseksi katsomat selvitykset. Käyttölupavaiheen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 63, YEA luku 5) Käyttö ja sen valvonta 413. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7 r, YEL 55, 63 ). Käyttöluvan uusiminen ja määräaikainen turvallisuusarviointi Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 7r, 55, YEA luku 5) Käytöstä poisto ja sen valvonta 416. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7g, 55 ) Ohjeen liitteet A-E Liitteissä esitetään Säteilyturvakeskuksen erillishyväksymistä koskevien henkilöiden osaamisvaatimuksia ja hyväksyntämenettelyjä. YEL, YEA sekä mm. VNa (717/2013) asettaa vaati-

9 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 9 (14) muksia turvallisuuden kannalta merkittäville tehtäville ja niitä hoitaville henkilöille sekä heidän varahenkilöilleen. YEL 7i Ydinlaitoksen ohjaajana laitoksen valvomossa saa toimia vain Säteilyturvakeskuksen tehtävään hyväksymä henkilö. Luvanhaltijan on nimettävä henkilöt, joiden vastuulla on huolehtia ydinlaitoksen valmiusjärjestelyistä, turvajärjestelyistä ja ydinmateriaalivalvonnasta. Vastuuhenkilöksi ja hänen varahenkilökseen voidaan nimetä vain Säteilyturvakeskuksen kunkin tehtävän osalta erikseen hyväksymät henkilöt. Liite A Vastuullinen johtaja ja hänen varahenkilönsä A01 A07. YEL:ssa ja YEA:ssa esitetään vaatimuksia vastuulliselle johtajalle ja hänen varahenkilöilleen. YEL:n 7 k :n mukaan Vastuullisen johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että ydinenergian käytön turvallisuutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä ja ydinmateriaalien valvontaa koskevia säännöksiä, lupaehtoja ja Säteilyturvakeskuksen määräyksiä noudatetaan. Vastuullinen johtaja on avainroolissa luvanhaltijan kokonaisvastuun kantamisen näkökulmasta siksi vastuullisen johtajan ja hänen varahenkilönsä on oltava työsuhteessa luvanhaltijaan. Vastuullisen johtajan riittävän aseman varmistamiseksi on perusteltua määritellä raportointisuhteet vaatimuksen (A04) mukaisesti. Ydinlaitoksen rakentamis- ja käyttövaiheelle on omat vaatimukset vastuulliselle johtajalle siitä syystä, että vaiheissa myös korostuvat erilaiset tehtävät. A08 A09. Koska luvanhakija kantaa kokonaisvastuun turvallisuudesta, sen on hakemuksessaan esitettävä arvionsa vastuulliseksi johtajaksi esittämänsä henkilön soveltuvuudesta sekä koulutuksen ja työkokemuksen riittävyydestä. Tämän lisäksi Säteilyturvakeskus käyttää osaamisen todentamiseksi omia menetelmiään. A10. Koska Säteilyturvakeskus hyväksyy vastuullisen johtajan, luvanhaltijan on pidettävä tiedot tässä tehtävässä toimivista henkilöistä ajan tasalla ja myös informoida Säteilyturvakeskusta muutoksista. A11 A12. Säteilyturvakeskus voi harkintansa mukaan asettaa yksittäisiä hakijaan liittyviä rajoituksia ja ehtoja erityisistä syistä. Tällä tavalla toimien voidaan esim. vastuulliseksi johtajaksi tai tämän varahenkilöksi hyväksyä henkilö, jolla ei hyväksymishetkellä vastaa kaikkia vastuullisen johtajan vaatimuksia, mutta sovittujen ja toteutettujen toimenpiteiden jälkeen saadaan vastaamaan vaatimuksia. A13. Vaatimus perustuu YEL (7k ) ja YEA ( ). Jotta vastuullisella johtajalla on mahdollisuus kantaa hänelle asetettu vastuu, hänellä on oltava riittävä osaaminen, kokemus ja asema sekä oltava muutoinkin soveltuva tämän vastuun kantamiseksi. Vastuullisena johtajana voi toimia vain Säteilyturvakeskuksen hyväksymä henkilö, jolla on todelliset mahdollisuudet kantaa roolin mukaiset vastuut. Mikäli tilanne muuttuu, on voitava vapauttaa henkilö vastuullisen johtajan roolista. Liite B Turvajärjestelyjen vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Turvajärjestelyistä huolehtivalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja VNa:ssa 734/2008 sekä ohjeessa YVL A.11.

10 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 10 (14) B01. Turvajärjestelyistä vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön tehtäviä on kuvattu myös ohjeessa YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen turvajärjestelyistä vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat turvajärjestelyistä vastaavan henkilön tehtävät. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on YEL 9 :n mukaisesti luvanhaltijalla eikä tätä vastuuta voida jakaa. Koska kyseessä ovat vastuut, on perusteltua, että kyseiset henkilöt ovat luvanhaltijan palveluksessa. B02. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu osaamisvaatimukset, joita turvajärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään. YEL 7 i :n mukaisesti luvanhaltijalla on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimuksessa on esitelty ne osaamisvaatimukset, joita voidaan pitää perusteltuina, jotta YEL:ssa määrätty ammattitaidon osoittaminen täyttyy. Koska monet ydinenergian käytön turvajärjestelyitä koskevat tilanteet ovat sellaisia, että viranomaisilla on niissä rooli, on perusteltua, että turvajärjestelyistä vastuussa oleva henkilö tuntee myös näiden viranomaisten toimintaa koskevat perusperiaatteet ja lainsäädännöt riittävästi. B03. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus hyväksyy turvajärjestelyistä vastaavan henkilön tehtäväänsä. Tästä syystä henkilön ammattitaito on perusteltava hakemuksessa. Valtioneuvoston asetuksen (734/2008) 9 :n perusteluissa todetaan, että koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi poliisin koulutusta tai turvallisuusalan tutkintotoimikunnan valvonnassa suoritettua turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa. Mainitussa erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta, joten tutkintoa voidaan pitää esimerkiksi esimiestehtävissä toimiville turvahenkilöille erityisen sopivana". Edellä perustellusta syystä myös tässä yhteydessä on käytetty ko. ammattitutkintoa osaamistasoa osoittavana esimerkkitutkintona. Vastaava tai korvaava koulutus arvioidaan tapauskohtaisesti. B04. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus vastaavan henkilön hyväksymismenettelyssä arvioi henkilön osaamisen todentamiseksi esitetyn henkilön kelpoisuuden. B05. Tarkemmat määräykset hyväksytyn henkilön kelpoisuuden voimassa olosta on esitetty tässä vaatimuksessa. On perusteltua, että hyväksyntä voidaan tehdä määräajaksi tilanteen sitä edellyttäessä. Henkilövaihdoksista on perusteltua velvoittaa ilmoitettavan Säteilyturvakeskukseen, jotta ajantasainen tieto vastuuhenkilöistä on valvovalla viranomaisella jatkuvasti olemassa. B06. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen liittää hyväksymisen ehdoksi tiettyjä ehtoja tai rajoituksia. Nämä harkitaan tapauskohtaisesti. B07. Tarvittaessa on perusteltua voida muuttaa hyväksymiseen liittyviä ehtoja, jotta henkilön kelpoisuus voidaan pitää ajan tasalla. B08. Koska hyväksymismenettelystä on säädetty erikseen, on perusteltua, että myös peruuttamismenettelystä ovat olemassa selvät vaatimukset. Tämä on myös henkilön oikeusturvan kannalta perusteltua. Vaatimuksessa on esitelty perusteet, joilla hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Perusteita ei voida niiden monimuotoisuuden vuoksi kuvata tyhjentävästi, vaan tilanteen mukaan tehdään asiassa erikseen perusteltu päätös. Vaatimus kuvaa ne perusperiaatteet, joilla hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Liite C Valmiusjärjestelyjen vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Valmiusjärjestelyistä huolehtivalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja VNa:ssa 716/2013 sekä ohjeessa YVL C.5.

11 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 11 (14) C01. Valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön tehtäviä on kuvattu myös ohjeessa YVL C.5 Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön tehtävät. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on YEL 9 :n mukaisesti luvanhaltijalla eikä tätä vastuuta voida jakaa. Koska kyseessä ovat vastuut, on perusteltua, että kyseiset henkilöt ovat luvanhaltijan palveluksessa. C02. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu osaamisvaatimukset, joita valmiusjärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään. YEL 7 i :n mukaisesti luvanhaltijalla on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimuksessa on esitelty ne osaamisvaatimukset, joita voidaan pitää perusteltuina, jotta YEL:ssa määrätty ammattitaidon osoittaminen täyttyy. Koska monet ydinenergian käytön valmiusjärjestelyitä koskevat tilanteet ovat sellaisia, että viranomaisilla on niissä rooli, on perusteltua, että valmiusjärjestelyistä vastuussa oleva henkilö tuntee myös näiden viranomaisten toimintaa koskevat perusperiaatteet ja lainsäädännöt riittävästi. C03. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus hyväksyy valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön tehtäväänsä. Tästä syystä henkilön ammattitaito on perusteltava hakemuksessa. Ammattitaidon tulee riittävästi kattaa sekä voimalaitoksen toiminnallisen että säteilyturvallisuuden tiedot ja pelastus- tai turvallisuusalan perustiedot. C04. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus vastaavan henkilön hyväksymismenettelyssä arvioi henkilön osaamisen todentamiseksi esitetyn henkilön kelpoisuuden. C05. Tarkemmat määräykset hyväksytyn henkilön kelpoisuuden voimassa olosta on esitetty tässä vaatimuksessa. On perusteltua, että hyväksyntä voidaan tehdä määräajaksi tilanteen sitä edellyttäessä. Henkilövaihdoksista on perusteltua velvoittaa ilmoitettavan Säteilyturvakeskukseen, jotta ajantasainen tieto vastuuhenkilöistä on valvovalla viranomaisella jatkuvasti olemassa. C06. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen liittää hyväksymisen ehdoksi tiettyjä ehtoja tai rajoituksia. Nämä harkitaan tapauskohtaisesti. C07. Tarvittaessa on perusteltua voida muuttaa hyväksymiseen liittyviä ehtoja, jotta henkilön kelpoisuus voidaan pitää ajan tasalla. C08. Koska hyväksymismenettelystä on säädetty erikseen, on perusteltua, että myös peruuttamismenettelystä ovat olemassa selvät vaatimukset. Tämä on myös henkilön oikeusturvan kannalta perusteltua. Vaatimuksessa on esitelty perusteet, joilla hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Perusteita ei voida niiden monimuotoisuuden vuoksi kuvata tyhjentävästi, vaan tilanteen mukaan tehdään asiassa erikseen perusteltu päätös. Vaatimus kuvaa ne perusperiaatteet, joilla hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Liite D Ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Ydinmateriaalivalvonnasta vastaavalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja YEA:ssa sekä ohjeessa YVL D.1. D01. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön tehtävät. Ydinmateriaalivalvonnasta vastaava henkilö vastaa luvanhaltijan/toiminnanharjoittajan vastuulla olevista velvoitteista laitos- tai muulla vastaavalla toimipaikalla (=laitos ja laitokseen kuuluva valvontasopimuksen lisäpöytäkirjan mukainen laitosalue sekä laitoksen käyttöön kuuluvat oleelliset palvelut).

12 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 12 (14) Koska ydinmateriaalivalvonta edellyttää ydinmateriaalien turvallisuudesta huolehtimista, on tarpeellista, että ydinmateriaalivalvonnasta vastaava henkilö ja turvajärjestelyistä vastaava henkilö toimivat läheisessä yhteistyössä. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on YEL 9 :n mukaisesti luvanhaltijalla eikä tätä vastuuta voida jakaa. Koska kyseessä ovat vastuut, on perusteltua, että kyseiset henkilöt ovat luvanhaltijan palveluksessa. D02. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu osaamisvaatimukset, joita ydinmateriaalivalvonnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään. Ydinmateriaalivalvonnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään perehtyneisyyttä laitoksen käyttöön (ml. ydinpolttoaine ja sen ominaisuudet sekä muut ydinmateriaalit), laitoksen käyttöön laitosalueella liittyvään toimintaan ja laitoksen käyttöön kuuluviin oleellisiin palveluihin, kuten ydinpolttoaineen hankintoihin. Hänen tulee olla perehtynyt lainsäädäntöön ja hänellä on oltava riittävä ydinmateriaalivalvonnan kansainvälisten sopimusjärjestelyiden tuntemus vastuullaan olevista tehtävistä huolehtimiseksi. Tehtävä edellyttää hyvää englanninkielen taitoa. Ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön tehtävissä toimimiselle on eduksi, jos henkilö on hoitanut esimerkiksi reaktori-insinöörin tehtäviä. D03. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus hyväksyy ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön tehtäväänsä. Tästä syystä henkilön ammattitaito on perusteltava hakemuksessa. D04. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus vastaavan henkilön hyväksymismenettelyssä arvioi henkilön osaamisen todentamiseksi esitetyn henkilön kelpoisuuden. Ydinenergiaasetuksen 118 :n mukaan STUK ylläpitää ydinmateriaalien valvontajärjestelmää, jonka tarkoituksena on huolehtia ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisesta ydinenergian käytön valvonnasta sekä sellaisiin ydinenergia-alan kansainvälisiin sopimuksiin liittyvästä valvonnasta, joissa Suomi on sopimuspuolena. Ydinenergia-asetuksen 119 :n mukaan STUK valvoo, että luvanhaltijan käytettävissä oleva organisaatio on tarkoituksenmukainen ja riittävä, että ydinenergian käyttöön osallistuvat henkilöt täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja että näille on järjestetty asianmukainen koulutus. D05. Tarkemmat määräykset hyväksytyn henkilön kelpoisuuden voimassa olosta on esitetty tässä vaatimuksessa. On perusteltua, että hyväksyntä voidaan tehdä määräajaksi tilanteen sitä edellyttäessä. Henkilövaihdoksista on perusteltua velvoittaa ilmoitettavan Säteilyturvakeskukseen, jotta ajantasainen tieto vastuuhenkilöistä on valvovalla viranomaisella jatkuvasti olemassa. D06. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen liittää hyväksymisen ehdoksi tiettyjä ehtoja tai rajoituksia. Nämä harkitaan tapauskohtaisesti. D07. Tarvittaessa on perusteltua voida muuttaa hyväksymiseen liittyviä ehtoja, jotta henkilön kelpoisuus voidaan pitää ajan tasalla. D08. Koska hyväksymismenettelystä on säädetty erikseen, on perusteltua, että myös peruuttamismenettelystä ovat olemassa selvät vaatimukset. Tämä on myös henkilön oikeusturvan kannalta perusteltua. Vaatimuksessa on esitelty perusteet, joilla hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Perusteita ei voida niiden monimuotoisuuden vuoksi kuvata tyhjentävästi, vaan tilanteen mukaan tehdään asiassa erikseen perusteltu päätös. Vaatimus kuvaa ne perusperiaatteet, joilla hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Liite E Ydinvoimalaitoksen ohjaajat Ydinvoimalaitoksen ohjaajia käsittelevä liite perustuu aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6 Ydinvoimalaitoksen ohjaajien pätevyys. Ohjaajia koskevia vaatimuksia esitetään myös YEL:ssa. E01. Vaatimus perustuu YEL:iin 7 i. Ohjaajan roolin ja tehtävän luonteen takia hänen on oltava työsuhteessa luvanhaltijaan.

13 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 13 (14) E02. Vaatimus perustuu aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. Vuoropäälliköiden lähimpinä esimiehinä toimivilta henkilöiltä on perusteltua vaatia vuoropäällikön pätevyyttä ja voimassa olevaa hyväksyntää eli lisenssiä. Sen sijaan simulaattorikouluttajilta ja turvallisuusinsinööreiltä on perusteltua vaatia samaa osaamistasoa kuin vuoropäälliköiltä, mutta ei välttämättä voimassa olevaa hyväksyntää eli lisenssiä. Näiden osaamistaso on muulla tavalla oltava todennettavissa. E03 E06. Perustuu aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. Ydinvoimalaitoksen ohjaajan ja vuoropäällikön työ on vaativaa ja ydinturvallisuuden kannalta ratkaiseva. Ohjaajan on tunnettava ja ymmärrettävä ydinvoimalaitoksen prosessit ja järjestelmät ja niiden käyttäytyminen erilaisissa olosuhteissa. Tämän osaamistason saavuttamiseksi vaaditaan vähintään vaatimuksissa esitetyt asiat. Osaamistason saavuttaminen on voitava todentaa luotettavasti usealla eri tavalla. E07 E28. Perustuvat aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. E07. Hyväksymispäätöksen ylläpitäminen useampaan ohjaajatehtävään samanaikaisesti tulee pystyä erityisesti perustelemaan. Ohjaajan pätevyyden ylläpitämiseksi tämä edellyttää erityisiä työvuoro- ja lisäkoulutusjärjestelyjä ml. simulaattorikoulutuksen täydentämistä. Koska useamman ohjaajatehtävän pätevyyden ylläpitäminen vaatii em. erityisjärjestelyjä, tällaista ratkaisua ohjaajatehtävien järjestelemiseksi ei pääsääntöisesti voida katsoa pysyväksi ratkaisumalliksi. E19. Hylätty laitoskierros estää hyväksyntäpäätöksen tekemisen, hyväksyttyyn suoritukseen voidaan liittää kuitenkin vaatimus lisäkoulutuksesta, mikäli osaamisessa todetaan lisäkoulutustarpeita. E25. STUK asettaa tyypillisesti 1-2 valvojaa suullisiin kokeisiin. E29 E30. Perustuvat aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. Vaatimukseen on määritelty vähimmäismäärä simulaattorikoulutusta. E31 E33. Perustuvat aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. E32. Käyttöinsinöörin sijaisten tehtävän tulee olla luonteeltaan sellaisia että vastaava pätevyystaso voidaan osoittaa. 4 Ohjeen alaa koskeva kansainvälinen säännöstö Ohjeeseen on sisällytetty WENRA:n organisaatiota, henkilöstöä ja osaamista koskevat vaatimukset. Ohjetyössä on myös varmistettu, että ohjeen vaatimukset ovat linjassa IAEA:n SF-1 Fundamental Safety Principles ohjeen ja IAEA:n GS-R-3 The Management System for Facilities and Activities Safety Requirements ohjeen kanssa siltä osin kuin IAEA:n vaatimukset käsittelevät organisaatiota, henkilöstöä tai osaamista ja näitä ei ole käsitelty muissa YVL ohjeissa. Samoin on varmistettu, että tämän YVL A.4 ohjeen vaatimukset ovat linjassa YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmät -ohjeen vaatimusten kanssa. Ohjeessa on huomioitu myös IAEA:n SSR-2/2 Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation ja NS-G-2.4 The Operating Organization for Nuclear Power Plants vaatimuksia siltä osin kuin nämä eivät sisälly STUK YVL A.6 ohjeeseen. Ohjetyössä on käytetty myös IAEA:n NS-G-2.8 Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, GS-G-3.1 Application of the Management System for Facilities and Activities, GS-G-3.5 The Management System for Nuclear Installations ohjeita sekä IAEA:n

14 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 14 (14) dokumenttia TECDOC 1024 Selection, Competency Development and Assessment of Nuclear Power Plant Managers referensseinä. Ohjetyössä on hyödynnetty myös muiden maiden viranomaisten vaatimuksia esim. USA:n NRC ja Ruotsin SSM. Ohjeen pohjana ovat ohjeet YVL 1.4, YVL 1.6 ja YVL 1.7. ja Suomen lainsäädäntö. 5 Tepco Fukushima Dai-ichi onnettomuuden vaikutukset Fukushima-onnettomuuden jälkeen korostuu jälleen organisaatioiden turvallisuutta korostava ja ennalta ehkäisevä toiminta. Luvanvaraisen toiminnan luonne on oltava sellainen, että luvanhaltija ottaa viranomaisen asettamat vaatimukset vain vähimmäisvaatimuksina. Johtavana periaatteena on oltava toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että se huomattavassa määrin ylittää näitä vähimmäisvaatimuksia. Ohjeessa on huomioitu Fukushiman kokemukset mm. vaatimuksissa 303, 311, 312,

Säteilyturvakeskus Ohje YVL A.4 Ydinvoimalaitosten valvonta LUONNOS 2. YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö

Säteilyturvakeskus Ohje YVL A.4 Ydinvoimalaitosten valvonta LUONNOS 2. YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö Ohje YVL A.4 Ydinvoimalaitosten valvonta 10.6.2011 LUONNOS 2 YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 VALTUUTUSPERUSTE... 3 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 3 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet

Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet Suurhankeosaajavalmennus Oulu 18.3.2016 Päivi Salo/STUK 1 Säteilyturvakeskus STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen ATS:n vuosikokous 26.2.2009 Riku Huttunen, teollisuusneuvos TEM/energiaosasto Uudistusten tausta Vuonna 1987 säädettyä ydinenergialakia 990/1987

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus 10.3.2011 Marja-Leena Järvinen STUKin toiminta-ajatus Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta

Lisätiedot

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 1 (6) 21.1.2005 SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 OHJE 11.7.2000 YVL 1.10 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset 1 Yleistä 3 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 3 Sijaintipaikan valintaan vaikuttavat turvallisuustekijät

Lisätiedot

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Luonnos 2, 15.12.2010 Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Soveltamisala 3. Ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan hyväksyminen 4. Ydinpolttoaineen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 (47) Ydinvoimalaitosten valvonta 0 22.1.2013 YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 Johdanto... 4 2 Soveltamisala... 5 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset... 6 3.1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 157 Oikaisuvaatimus, vastaavan työnjohtajan hyväksyminen (Per Eerola) Valmistelijat / lisätiedot: Seppo Tiensuu, puh. 09 816 26625 etunimi.sukunimi@espoo.fi 3790/2016

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta ( )

Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta (15.11.2013) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää käyttökokemustoiminnan menettelyjen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Erityisesti

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT TUTKINTO 1 Sisällön yleisesittely Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2013 Tuija Kinnunen 2 EAT Alan vaativimpien työtehtävien hallinta Oman alan laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet teoriatiedot ja tietojen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ OHJE YVL E.2 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettely 3 3.1 Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta 3 3.2 Soveltuvuusselvitys

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

YDINENERGIAN KÄYTÖN TURVALLISUUSVALVONTA

YDINENERGIAN KÄYTÖN TURVALLISUUSVALVONTA OHJE YVL A.1 / 22.11.2013 YDINENERGIAN KÄYTÖN TURVALLISUUSVALVONTA 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset 6 3.1 Valtioneuvoston periaatepäätöksen hakeminen 6

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

ATS:n vuosikokous

ATS:n vuosikokous ATS:n vuosikokous 2009 26.2.2009 STUK-YVL -ohjeuudistus ja WENRA -hankkeet 1 Ydinturvallisuusvaatimukset Suomessa Perustuslaki Kansalaisten oikeudet Ydinenergialaki Luvat, myöntämisperusteet, viranomaiset

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet 21.1.2014 Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Fennovoima rakentaa ydinvoilaitoksen Pyhäjoelle 2 Hankkeen tavoiteaikataulu Valmistelu Kehitys Rakentaminen Käyttöönotto

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 87/715/2011

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 87/715/2011 ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 39 :n mukainen todentajan hyväksyminen ÅF-Consult Oy PL 61 01601 Vantaa 1800189-6 TODENTAJAN HYVÄKSYMINEN Energiamarkkinavirasto

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ Risto Hiltunen 12.11.2015 PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ o Pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ 9.11.2016 Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot