Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014)"

Transkriptio

1 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (14) Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö ( ) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista niin, että osaaminen, resurssit ja henkilöstön motivaatiotekijät ovat ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta mahdollisimman hyvin hoidettu. Vaatimukset eivät oleellisesti eroa yleisesti arvostetuista ja tunnistetuista hyvistä johtamiskäytännöistä. On tärkeätä muodostaa näistä hyvistä käytännöistä YVL ohjeistuksen myötä standardivaatimuksia, joissa on huomioitu ydinalan erityisvaatimukset, tällä alalla toimiville organisaatioille. Erona aikaisempaan vastaavaan YVL ohjeeseen on siksi oma kappale johtamisesta ja esimiestyöstä. Ohjeen tavoitteena on myös aiempaa tarkemmin kuvata erillishyväksymistä vaativien tehtävien hyväksyntäprosessia ja tehtäviin liittyviä vaatimuksia. Nämä kuvaukset on viety ohjeen liitteisiin A-E. 2 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.4 esitetään ydinlaitoksen käyttöön tarvittavaa organisaatiota, henkilöstöä sekä osaamista ja henkilöjohtamista koskevat vaatimukset. Lisäksi ohjeessa määritellään osaamisvaatimukset ja hyväksymismenettelyt niihin tehtäviin, jotka vaativat STUKin erillishyväksynnän. Lisäksi ohjeessa kuvataan ydinlaitoksen organisaatioon ja henkilöstön johtamiseen liittyvä viranomaisvalvonta. 3 Vaatimusten perustelut 3.1 Vaatimusten perustelut aihealueittain Luku 1 Johdanto Luvussa on esitetty lähtökohdat ja soveltamisala ohjeelle YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö. Vaatimuksissa on esitelty perusteet organisaatio- ja henkilöstövaatimuksille yleistasolla viitaten lainsäädäntöön. Luku 2 Soveltamisala Ohjetta sovelletaan ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja vaatimukset koskevat luvanhaltijaa, luvanhakijaa sekä tarvittavin osin toimittajia. Vain siltä osin kuin jokin vaatimus tai vaatimuksen osa ei ollenkaan sovellu luvanhakijan tai turvallisuuden kannalta tärkeän toimittajan toiminnan vaiheeseen, vaatimuksesta voidaan sovitusti poiketa. Perusteluna tähän on, että ohjeessa esitetyt vaatimukset pääasiallisesti edustavat yleisesti hyväksyttyjä ja arvostettuja johtamisen hyviä käytäntöjä, joten niiden soveltaminen myös ydinalan ulkopuolella on yleistä. Luku 3 Turvallista toimintaa edistävä organisaatio ja osaamisen hallinta Luvun rakenne on muodostettu siten, että ensiksi käsitellään turvalliseen toimintaan tarvittava osaaminen ja organisaatiorakenne ja toiseksi millä tavalla suunnitellaan ja ylläpidetään tarvittavia resursseja kuten henkilömääriä ja osaamista sekä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavia resursseja. Turvallisen toiminnan tärkeimpiä edellytyksiä muodostavat ydinlaitoksen hyvä johtaminen ja esimiestyö. Luvussa esitetään ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin soveltuvia vaatimuksia ja luvun lopussa on erikseen poimittu vielä ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä erityisvaatimuksia.

2 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 2 (14) Luku 3.1 Osaaminen ja organisaatiorakenne 301. Vaatimus 301 eroaa oleellisesti aikaisemmasta YVL ohjeesta sikäli, että enää ei esitetä osaamisesta luetteloa vaan vaatimuksessa jätetään toiminnanharjoittajalle sille kuuluva vastuu määritellä ja todistaa ratkaisunsa riittävyyttä. Vaatimus koskee luvanhaltijan/-hakijan organisaation osaamista. Vaatimus pohjautuu myös Wenraan (B.1.1). Säteilyturvakeskus todentaa toiminnanharjoittajan ratkaisua omia vaatimuksiaan vasten. Säteilyturvakeskus pitää tärkeänä mm. seuraavat riittävän tason osaamiset: Johtaminen ja organisaation toiminta, johon luetaan turvallisuusjohtaminen ja laadunhallinta toiminnan ja resurssien ohjaaminen (esim. henkilöstö, osaaminen, tieto, raha, aika, verkostot, dokumentit) henkilöjohtaminen ja esimiestyöhön liittyvä lainsäädäntö projektijohtaminen muutosjohtaminen tutkimus ja kehitys sekä toiminnan kehittäminen vuorovaikutus-, viestintä-, valmennus- ja koulutustaito, ryhmä- ja yhteistyötaito inhimillisen toiminnan ymmärtäminen, ihminen-tekniikka vuorovaikutuksen hallinta oppimistaito, tapahtumista ja käyttökokemuksista oppiminen organisaation toiminnan ymmärtäminen (esim. organisaatiopsykologia) turvallisuuskulttuuri ja sen arviointi ja kehittäminen. Ydin- ja säteilyturvallisuuden hallinta, johon luetaan turvallisuussuunnittelu, ydin- ja laitosturvallisuuden turvallisuusmerkityksen tunnistaminen, ymmärtäminen ja laitostuntemus ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät säädökset ja ohjeet ydinlaitoksen käyttötoiminta ydinlaitoksen käyttäytyminen häiriö- ja onnettomuustilanteissa valmiustoiminta säteilysuojelu turvajärjestelyt palo- ja pelastustoiminta ydinmateriaalivalvonta turvallisuusanalyysit (deterministiset analyysit ja todennäköisyyspohjainen riskiarviointi (PRA) käyttökokemustoiminta ydinjätehuolto ja ydinlaitoksen käytöstä poisto radioaktiivisten aineiden kuljetus. Ydinlaitoksen tekniikka, johon luetaan ydinlaitostekniikka (sähkö-, automaatio-, materiaali- ja mekaaninen tekniikka, palosuojelu, tilasuunnittelu) ydinpolttoaineen hankinta, kuljetus ja varastointi reaktorifysiikka ja -dynamiikka lämpö- ja virtaustekniikka kemia (radiokemia, prosessivesikemia, pohjavesikemia ym.) geotekniikka (geologia, kalliorakentaminen, kalliomekaniikka, geohydrologia, geokemia)

3 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 3 (14) laitosturvallisuuden kehittäminen, ikääntymisen hallinta ja kunnossapito kuten testaus ja kunnonvalvonta, tarkastustoiminta rakennustekniikka. Ohjeessa YVL A.3 esitetään yleisiä vaatimuksia luvanhaltijan osaamiselle ja organisaatiolle Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävä oma henkilökunta ja osaaminen, jotta se voi kantaa sille lainsäädännössä asetettu kokonaisvastuu kaikissa tilanteissa. Ydinenergialain (990/1987, YEL) 7 i vaatii, että ydinenergian käyttöön oikeuttavan luvan haltijalla (luvanhaltija) on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimus on esitetty myös Wenrassa (B.3.5 ja B.3.6). Mikäli turvaudutaan ulkopuoliseen osaamiseen, on luvanhaltijalla oltava asiantuntemusta arvioida ja valvoa ulkoa ostetun osaamisen laatua Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.1.1). Organisaatiorakenteen ja vaaditut minimihenkilöresurssit on määritelty niin, että toiminta, johto- ja raportointisuhteet on varmistettu kaikissa tilanteissa ml. hätätilanteissa. Lisensioidun valvomohenkilöstön määrän on oltava riittävä, jotta pitkätkään ennakoimattomat poissaolot eivät johda työtuntien hallitsemattomaan lisääntymiseen. Luvanhaltija voi hyödyntää erilaisia simuloituja tilanneharjoituksia henkilöstön riittävyyden perustelukeinona. Inhimillisten virheiden hallintaan on oltava riittävät osaavat resurssit ja rakenteet, esim. niin kutsuttuun peer checking toimintaan yms Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.1.3) perustuu myös YEL:iin ja ydinenergia-asetukseen (161/1988, YEA) Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.3.6 ja D.4.3). Tärkeätä, että luvanhaltijan palveluksessa oleva henkilö valvoo ja hyväksyy toimittajan tekemät turvallisuuden kannalta tärkeät työt Vaatimus perustuu Wenraan (D.2.1., D.3.2. ja D.3.6) 307. Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.2). Ydinenergian käyttö ja ydinlaitos työympäristönä asettaa henkilöstölle ja toiminnalle erityisvaatimuksia, joiden huomioiminen kaikessa toiminnassa on luvanhaltijan vastuulla. Luku 3.2 Henkilöstösuunnittelu ja resurssivaatimukset 308. Vaatimuksen ensimmäinen osa on esitetty Wenrassa (B.3.3). Ydinlaitoksen elinkaari on hyvin pitkä. Ydinlaitoksen turvallisen käytön varmistaminen koko elinkaaren ajan asettaa vaatimuksia henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja resurssien riittävyyden varmistamiseen. Henkilöstöresurssien jatkuva varmistaminen tapahtuu toimivilla henkilöstösuunnittelu- ja kehittämismenettelyillä. Vaatimus perustuu myös VNa:en (717/2013) 30 :ään Vaatimus on esitetty YEL:ssa ja säteilylaissa (592/1991). Avaintehtävän hoito ei saa olla riippuvainen vain yhdestä henkilöstä Vaatimukset on esitetty Wenrassa (B.3.1-B.3.2 ja D.2.4) 313. Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.3.4) ja VNa:en (717/2013) 30 :ssä. Turvallisuusarviossa on huomioitava henkilöstön määrän ja laadun muutokset ml. osaaminen.

4 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 4 (14) 314. Vaatimus pohjautuu IAEA:n SSR-2/2 ja IAEA:n NS-G-2.8 sekä IAEA:n NS-G-2.4 dokumenteissa oleviin vaatimuksiin ja ohjeisiin. Luku 3.3 Osaamisen kehittäminen Vaatimukset perustuvat Wenraan (D.1.1- D1.2). Ydinlaitoksen turvallisen käytön varmistaminen koko elinkaaren ajan asettaa vaatimuksia henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja resurssien riittävyyden varmistamiseen. Henkilöstöresurssien jatkuva varmistaminen tapahtuu toimivilla henkilöstösuunnittelu- ja kehittämismenettelyillä. Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuusmerkitystä. On ymmärrettävä, että turvallisuutta voi vaarantaa toiminnassa myös epäsuorasti. Luvanhaltijan vastuun kantamiseksi yhä enemmän verkoston kautta toimivan ydinlaitoksen osalta on luvanhaltijan varmistettava myös verkostossa toimivien henkilöiden alalla tarvittava osaaminen Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Organisaation ja henkilöstön oppimista voi edistää monella eri tavalla. IAEA:n TECDOC 1204:ssa esim. on lueteltu useita tapoja. Oppimistavaksi kannattaa valita sellainen joka parhaiten tukee opiskeltavaa asiaa ja oppijan tarpeita ja oppimisen vaikuttavuutta. Luku 3.4 Osaamisen kehittämisohjelmat ja osaamisen arviointi Osaamisen kehittämisohjelmat 321. YEA 119 vaatii, että ydinenergian käyttöön osallistuvat henkilöt täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja että näille on järjestetty asianmukainen koulutus. VNa (717/2013) 30 :n mukaan turvallisuuden kannalta merkittäviä tehtäviä hoitaville henkilöille on laadittava koulutusohjelmat ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ja tehtävissä tarvittava osaaminen on todennettava Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.1) 323. Vaatimus esitetään IAEA:n GS-R-3 ja GS-G-3.1. ohjeissa. Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuuden ensisijaisuuden merkitystä ja suunnitelmien ja ohjeiden mukaista toimintaa Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen. Luvanhaltijan on perehdytyksellä varmistettava, että jokainen henkilö ymmärtää työnsä turvallisuusmerkityksen ja että hänellä on turvalliseen toimintaan tarvittava osaaminen Vaatimus perustuu YEL:iin sekä VNa:een (716/2013). Ydinalan erityispiirteisiin kuuluu riskien tiedostaminen ja hallinta. Riskien hallintamenettelyyn kuuluu onnettomuustilanteisiin varautuminen. Jokaisen laitoksella työskentelevän henkilön on tiedettävä miten on meneteltävä häiriö- ja hätätilanteessa. Fukushima onnettomuuden jälkeen tehdyissä selvityksissä on yhtenä tärkeänä tekijänä nostettu esiin ydinlaitoksen koko organisaation valmiustilanteiden ja onnettomuuksien hallintakyky. Tehtäväkohtaisia koulutusvaatimuksia 326. Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.6)

5 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 5 (14) Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuuden ensisijaisuuden merkitystä ja turvallisuuden kannalta kriittisiä toimenpiteitä on voitava harjoitella käytännössä Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 24 :ään ja 28 :ään. Käyttökokemukset ovat tärkeä oppimisen lähde. Käyttökokemustoiminnan avulla henkilöstö oppii kiinnittämään huomiota myös heikkoihin signaaleihin ja läheltä piti -tilanteisiin. Siksi käyttökokemustoiminnan asiantuntijoille on tärkeätä varmistaa riittävä osaaminen tapahtumien selvitysten johtamiseen, mutta myös muun henkilöstön osallistuminen tapahtumien analysointiin tehostavat osaamisen ja turvallisuusmerkityksen ymmärtämisen laajemminkin organisaatiossa Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.1.) Yksi edellytys ydinlaitoksen käyttämiselle on, että kaikki mahdolliset häiriö- ja hätätilanteet pystytään hoitamaan turvallisesti Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.2) 330. Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.3) Osaamisen arviointi ja pätevyyden todentaminen 331. Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 30 :ään ja Wenraan(D.2.1-D.2.2). Vaatimus perustuu myös IAEA:n GS-G-3.1 ohjeeseen. Vaatimus koskee luvanhaltijan henkilöstön osaamisvaatimuksia Vaatimus perustuu Wenran useaan kohtaan(d.2.1-d.2.2 ja D.4.1-D.4.2) Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.4.2). Luvanhaltijalla on omia sisäisiä hyväksyntämenettelyjä, jotka voivat koskea esim. simulaattorikouluttajia, turvallisuusinsinöörejä, säteilyvalvojia, sukeltajia yms Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.2.1) 335. Vaatimus on esitetty YEL (7 i ) sekä Wenrassa (D.4.1) 336. Vaatimus on esitetty ohjeessa YVL 1.7 ja perustuu myös IAEA:n GS-G-3.1 ohjeeseen. Luku 3.5 Osaamisen kehittämisen resurssit 337. Vaatimus perustuu lainsäädännössä esitettyyn vaatimukseen luvanhaltijan kokonaisvastuusta sekä luvanhaltijan vastuuseen varmistaa ydinenergian käyttöön tarvittava asiantuntemus (YEL 7 i, VNa (717/2013) 30 ). Vaatimus perustuu myös IAEA:n SSR-2/2, NS-G-2.8 sekä GS-G-3.1 ohjeisiin. Koulutukseen tarvittavat resurssit kattavat myös henkilöstön oppimiseen ja opiskeluun tarvittava aika Vaatimus perustuu IAEA:n SSR-2/2 ja NS-G-2.8 ohjeisiin Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.4 ohjeeseen Vaatimus perustuu IAEA:n ohjeeseen NS-G-2.8. Monikulttuurisessa ympäristössä on varmistettava, että koulutettavien kielitaito on riittävä koulutukseen osallistumiseen tai muilla järjestelyillä varmistettava, että koulutettavat voivat ymmärtää ja omaksua koulutuksessa käsitellyt asiat Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.2.3) Vaatimus on esitetty Wenrassa(D.3.3)

6 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 6 (14) 343. Koulutuskäyttöön tarkoitetun simulaattorin on oltava luvanhaltijan hyväksymä, jotta koulutus voidaan katsoa täyttävän tarkoituksensa. Hyväksynnän tulee pohjautua teknisen toteutuksen osalta alalla yleisesti käytettyyn standardiin (ANSI) Ennen uuden ydinlaitoksen käyttöönottoa on varmistettava ohjaajien osaaminen juuri heidän tulevasta ydinlaitoksesta, jolloin laitosidenttinen simulaattori on oltava käytettävissä vähintään vuotta ennen polttoaineen latausta. Vaatimus on esitetty myös aikaisemmin ohjeessa YVL 1.6 Ydinvoimalaitoksen ohjaajien pätevyys Simulaattorin ylläpitorutiinien on varmistettava simulaattorin laitosidenttisyys. Pienet muutokset voidaan seurata ja arvioida, mutta suurten muutosten yhteydessä vain riittävän kattava testiohjelma voi varmistaa muutosten oikeellisuuden kokonaisuutena. Ydinalalla on pyrittävä tarkasti hallitsemaan inhimilliset virheet, jolloin on erityisen tärkeätä ylläpitää koulutussimulaattorin laitosidenttisyyttä ja toimivuutta järjestelmällisesti. VNa (717/2013) 6 käsittelee inhimillisiä virheitä Vaatimus perustuu YEA:een (35 ). Luvanhakijan on lisäksi toimitettava Säteilyturvakeskuksen tarpeelliseksi katsomat selvitykset. Luku 3.6 Johtaminen ja esimiestyö 347. Vaatimus perustuu IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1 ja NS-G-2.8 ohjeisiin. Vaatimuksen toinen osa on esitetty VNa 717/ :ssä Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Vaatimukset perustuvat IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1, GS-G- 3.5, NS-G-2.4 ja NS-G-2.8 ohjeisiin. Ydinalalla organisaation turvallisuuskulttuurilla on tärkeä rooli toiminnan turvallisuuden kannalta. Johdon osaaminen ja toiminta on keskeinen tekijä kulttuurin muodostamisessa ja kehittämisessä. Turvallisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta on ratkaisevaa miten johtaja toimii esimerkkinä ja miten hän osaa kohdata henkilöstön ja ohjata toimintaa niin, että turvallisuuden ensisijaisuuden ja osaamisen varmistamisen tärkeys korostuu Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.2.3) ja IAEA:n GS-R-3 sekä IAEA:n GS-G-3.1 ohjeissa Vaatimus noudattaa mm. USA:n NRC:n ohjeistuksen ja IAEA:n GS-R-3 ja GS-G-3.1. henkeä. Työkyvyn ja jaksamisen heikkeneminen ilmenee useasti muutoksina sosiaalisessa käyttäytymisessä, jolloin esimiesten on seurattava henkilöstön työkykyä kokonaisvaltaisesti. Työnantajan vastuusta työkyvyn ylläpitämisessä säädetään mm. Työturvallisuuslaissa. Ydinalalla on tehtäviä, jotka vaativat erityistä tarkkaavaisuutta ja keskittymistä tai fyysistä rasitusta (esim. ydinvoimalaitoksen polttoaineen siirtoja, sukellustehtäviä) vaativissa olosuhteissa (esim. säteily, lämpötila, ahtaus). Näitä turvallisuuskriittisiä tehtäviä ja niissä sallittuja työaikoja on määriteltävä ja työaikojen noudattamista on seurattava, jotta inhimilliset virheet minimoidaan ja turvallisuus varmistetaan Vaatimus perustuu IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1 ja NS-G-2.4 ohjeisiin Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 30 :ään, Wenraan(D.2.1-D.2.2) sekä IAEA:n GS- G-3.1 ohjeeseen. Osaamisen ja suorituksen arviointi koskee kaikkia henkilöitä ydinlaitoksella.

7 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 7 (14) Lisäksi IAEA:n TECDOC 1024 dokumentissa (Selection, competency development and assessment of nuclear power plant managers) vaatimus on kohdistettu juuri johtajiin. Koska johtajilla ja esimiehillä on turvallisuuden kannalta niin tärkeä rooli, on huolehdittava siitä, että organisaatiota johtavat mahdollisimman pätevät ja tehtäviinsä soveltuvat henkilöt. Tämän asian seuraamiseen on oltava järjestelmälliset menettelyt. Luku 3.7 Ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä erityisvaatimuksia Periaatepäätös 357. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön. YEA 23 esittää, että periaatepäätöstä hakevan on hakemukseensa liitettävä mm. selvitys käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta sekä muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys. Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto on erittäin haastava ja monimutkainen projekti, johon on tehtävä alusta alkaen alustavia suunnitelmia ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Rakentamislupa Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 7i, 7k, YEA 32, 35 ) Vaatimus perustuu YEA 35. Jo rakentamislupavaiheessa on suunniteltava ja varmistuttava siitä, miten suunnitteluvaiheessa ja rakentamisvaiheessa saatu tietämys hallitaan ydinlaitoksen koko elinkaaren ajan. Ydinlaitoksen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin ihmisen työura, jolloin on varmistettava suunnitellusti eri vaiheisiin tarvittava asiantuntemus ja osaaminen ja eri vaiheissa saadun tietämyksen jatkuva hallinta. Suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheet 361. YEL 7f mukaan rakentamisluvan haltija vastaa siitä, että ydinlaitos rakennetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Rakentamis- ja käyttöönottovaiheeseen osallistuu moni toimija, joka ei kuulu luvanhaltijan omaan organisaatioon, jolla mahdollisesti ei ole kokemusta ydinalalta ja tulee muualta kuin Suomesta. Tästä huolimatta luvanhaltija kantaa kokonaisvastuun laitoksen turvallisuudesta. Tästä johtuen luvanhaltijalla on oltava osaamista ja menettelyjä, joiden avulla se pystyy hallitusti kantamaan tätä vastuuta. Wenran käyttöorganisaatiota koskeva D 2.3 vaatimus velvoittaa luvanhaltijaa luomaan ja ylläpitämään turvallisuuden kannalta tärkeitä töitä suorittavan henkilöstön koulutusrekisteri sekä rekisteri pätevyysvaatimusten täyttymisen arvioinneista. Tällainen rekisteri voi olla esimerkki vaaditusta menettelystä Vaatimus perustuu lainsäädäntöön(mm. YEL 20, YEA 119, VNa (717/2013) 22 ) sekä aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6 ja YVL Vaatimus on perusteltu vaatimuksen 359 kohdalla Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (VNA (717/2013) 22 ). Lisensioidun valvomohenkilöstön ja vuoromiehityksen määrä on oltava riittävä kaikissa tilanteissa. Luvanhaltija voi hyödyntää erilaisia simuloituja tilanneharjoituksia henkilöstön riittävyyden perustelukeinona. Käyttö 366. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7 k ) 367. Vaatimus perustuu ohjeeseen YVL A.1 ja IAEA:n SSG-25 ohjeeseen.

8 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 8 (14) 368. Vaatimus perustuu YEL 7g ja YEA 34. Ydinlaitoksen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin ihmisen työura, jolloin on varmistettava suunnitellusti eri vaiheisiin tarvittava asiantuntemus ja osaaminen. Käytöstä poisto 369. Vaatimus perustuu IAEA:n vaatimuksiin GS-R-3 sekä YEA 35. Käytöstä poistovaiheessa korostuvat nämä osaamisalueet. Luku 4 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt Tässä luvussa esitetään Säteilyturvakeskuksen suorittama valvonta ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheissa Vaatimus on esitetty YEL:ssa ja YEA:ssa (mm. YEL 63, YEA luku 5) Vaatimus perustuu YEL:iin ja YEA:een (mm. YEL 7i, 63, YEA luku 5) Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 63 ). Säteilyturvakeskuksen valvontatoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta se voi ottaa kantaa toiminnanharjoittajan organisaatioon, asiantuntemuksen riittävyyteen ja henkilöstön kelpoisuuteen. Periaatepäätösvaihe 405. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 63, YEA luku 5). Rakentamislupavaihe ja sen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 7i, 63, YEA luku 5). Rakentamisvaihe, käyttöönotto ja sen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 63, YEA 111 ) Vaatimus perustuu YEA:een (35 ). Luvanhakijan on lisäksi toimitettava Säteilyturvakeskuksen tarpeelliseksi katsomat selvitykset. Käyttölupavaiheen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 63, YEA luku 5) Käyttö ja sen valvonta 413. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7 r, YEL 55, 63 ). Käyttöluvan uusiminen ja määräaikainen turvallisuusarviointi Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 7r, 55, YEA luku 5) Käytöstä poisto ja sen valvonta 416. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7g, 55 ) Ohjeen liitteet A-E Liitteissä esitetään Säteilyturvakeskuksen erillishyväksymistä koskevien henkilöiden osaamisvaatimuksia ja hyväksyntämenettelyjä. YEL, YEA sekä mm. VNa (717/2013) asettaa vaati-

9 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 9 (14) muksia turvallisuuden kannalta merkittäville tehtäville ja niitä hoitaville henkilöille sekä heidän varahenkilöilleen. YEL 7i Ydinlaitoksen ohjaajana laitoksen valvomossa saa toimia vain Säteilyturvakeskuksen tehtävään hyväksymä henkilö. Luvanhaltijan on nimettävä henkilöt, joiden vastuulla on huolehtia ydinlaitoksen valmiusjärjestelyistä, turvajärjestelyistä ja ydinmateriaalivalvonnasta. Vastuuhenkilöksi ja hänen varahenkilökseen voidaan nimetä vain Säteilyturvakeskuksen kunkin tehtävän osalta erikseen hyväksymät henkilöt. Liite A Vastuullinen johtaja ja hänen varahenkilönsä A01 A07. YEL:ssa ja YEA:ssa esitetään vaatimuksia vastuulliselle johtajalle ja hänen varahenkilöilleen. YEL:n 7 k :n mukaan Vastuullisen johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että ydinenergian käytön turvallisuutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä ja ydinmateriaalien valvontaa koskevia säännöksiä, lupaehtoja ja Säteilyturvakeskuksen määräyksiä noudatetaan. Vastuullinen johtaja on avainroolissa luvanhaltijan kokonaisvastuun kantamisen näkökulmasta siksi vastuullisen johtajan ja hänen varahenkilönsä on oltava työsuhteessa luvanhaltijaan. Vastuullisen johtajan riittävän aseman varmistamiseksi on perusteltua määritellä raportointisuhteet vaatimuksen (A04) mukaisesti. Ydinlaitoksen rakentamis- ja käyttövaiheelle on omat vaatimukset vastuulliselle johtajalle siitä syystä, että vaiheissa myös korostuvat erilaiset tehtävät. A08 A09. Koska luvanhakija kantaa kokonaisvastuun turvallisuudesta, sen on hakemuksessaan esitettävä arvionsa vastuulliseksi johtajaksi esittämänsä henkilön soveltuvuudesta sekä koulutuksen ja työkokemuksen riittävyydestä. Tämän lisäksi Säteilyturvakeskus käyttää osaamisen todentamiseksi omia menetelmiään. A10. Koska Säteilyturvakeskus hyväksyy vastuullisen johtajan, luvanhaltijan on pidettävä tiedot tässä tehtävässä toimivista henkilöistä ajan tasalla ja myös informoida Säteilyturvakeskusta muutoksista. A11 A12. Säteilyturvakeskus voi harkintansa mukaan asettaa yksittäisiä hakijaan liittyviä rajoituksia ja ehtoja erityisistä syistä. Tällä tavalla toimien voidaan esim. vastuulliseksi johtajaksi tai tämän varahenkilöksi hyväksyä henkilö, jolla ei hyväksymishetkellä vastaa kaikkia vastuullisen johtajan vaatimuksia, mutta sovittujen ja toteutettujen toimenpiteiden jälkeen saadaan vastaamaan vaatimuksia. A13. Vaatimus perustuu YEL (7k ) ja YEA ( ). Jotta vastuullisella johtajalla on mahdollisuus kantaa hänelle asetettu vastuu, hänellä on oltava riittävä osaaminen, kokemus ja asema sekä oltava muutoinkin soveltuva tämän vastuun kantamiseksi. Vastuullisena johtajana voi toimia vain Säteilyturvakeskuksen hyväksymä henkilö, jolla on todelliset mahdollisuudet kantaa roolin mukaiset vastuut. Mikäli tilanne muuttuu, on voitava vapauttaa henkilö vastuullisen johtajan roolista. Liite B Turvajärjestelyjen vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Turvajärjestelyistä huolehtivalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja VNa:ssa 734/2008 sekä ohjeessa YVL A.11.

10 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 10 (14) B01. Turvajärjestelyistä vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön tehtäviä on kuvattu myös ohjeessa YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen turvajärjestelyistä vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat turvajärjestelyistä vastaavan henkilön tehtävät. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on YEL 9 :n mukaisesti luvanhaltijalla eikä tätä vastuuta voida jakaa. Koska kyseessä ovat vastuut, on perusteltua, että kyseiset henkilöt ovat luvanhaltijan palveluksessa. B02. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu osaamisvaatimukset, joita turvajärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään. YEL 7 i :n mukaisesti luvanhaltijalla on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimuksessa on esitelty ne osaamisvaatimukset, joita voidaan pitää perusteltuina, jotta YEL:ssa määrätty ammattitaidon osoittaminen täyttyy. Koska monet ydinenergian käytön turvajärjestelyitä koskevat tilanteet ovat sellaisia, että viranomaisilla on niissä rooli, on perusteltua, että turvajärjestelyistä vastuussa oleva henkilö tuntee myös näiden viranomaisten toimintaa koskevat perusperiaatteet ja lainsäädännöt riittävästi. B03. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus hyväksyy turvajärjestelyistä vastaavan henkilön tehtäväänsä. Tästä syystä henkilön ammattitaito on perusteltava hakemuksessa. Valtioneuvoston asetuksen (734/2008) 9 :n perusteluissa todetaan, että koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi poliisin koulutusta tai turvallisuusalan tutkintotoimikunnan valvonnassa suoritettua turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa. Mainitussa erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta, joten tutkintoa voidaan pitää esimerkiksi esimiestehtävissä toimiville turvahenkilöille erityisen sopivana". Edellä perustellusta syystä myös tässä yhteydessä on käytetty ko. ammattitutkintoa osaamistasoa osoittavana esimerkkitutkintona. Vastaava tai korvaava koulutus arvioidaan tapauskohtaisesti. B04. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus vastaavan henkilön hyväksymismenettelyssä arvioi henkilön osaamisen todentamiseksi esitetyn henkilön kelpoisuuden. B05. Tarkemmat määräykset hyväksytyn henkilön kelpoisuuden voimassa olosta on esitetty tässä vaatimuksessa. On perusteltua, että hyväksyntä voidaan tehdä määräajaksi tilanteen sitä edellyttäessä. Henkilövaihdoksista on perusteltua velvoittaa ilmoitettavan Säteilyturvakeskukseen, jotta ajantasainen tieto vastuuhenkilöistä on valvovalla viranomaisella jatkuvasti olemassa. B06. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen liittää hyväksymisen ehdoksi tiettyjä ehtoja tai rajoituksia. Nämä harkitaan tapauskohtaisesti. B07. Tarvittaessa on perusteltua voida muuttaa hyväksymiseen liittyviä ehtoja, jotta henkilön kelpoisuus voidaan pitää ajan tasalla. B08. Koska hyväksymismenettelystä on säädetty erikseen, on perusteltua, että myös peruuttamismenettelystä ovat olemassa selvät vaatimukset. Tämä on myös henkilön oikeusturvan kannalta perusteltua. Vaatimuksessa on esitelty perusteet, joilla hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Perusteita ei voida niiden monimuotoisuuden vuoksi kuvata tyhjentävästi, vaan tilanteen mukaan tehdään asiassa erikseen perusteltu päätös. Vaatimus kuvaa ne perusperiaatteet, joilla hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Liite C Valmiusjärjestelyjen vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Valmiusjärjestelyistä huolehtivalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja VNa:ssa 716/2013 sekä ohjeessa YVL C.5.

11 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 11 (14) C01. Valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön tehtäviä on kuvattu myös ohjeessa YVL C.5 Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön tehtävät. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on YEL 9 :n mukaisesti luvanhaltijalla eikä tätä vastuuta voida jakaa. Koska kyseessä ovat vastuut, on perusteltua, että kyseiset henkilöt ovat luvanhaltijan palveluksessa. C02. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu osaamisvaatimukset, joita valmiusjärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään. YEL 7 i :n mukaisesti luvanhaltijalla on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimuksessa on esitelty ne osaamisvaatimukset, joita voidaan pitää perusteltuina, jotta YEL:ssa määrätty ammattitaidon osoittaminen täyttyy. Koska monet ydinenergian käytön valmiusjärjestelyitä koskevat tilanteet ovat sellaisia, että viranomaisilla on niissä rooli, on perusteltua, että valmiusjärjestelyistä vastuussa oleva henkilö tuntee myös näiden viranomaisten toimintaa koskevat perusperiaatteet ja lainsäädännöt riittävästi. C03. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus hyväksyy valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön tehtäväänsä. Tästä syystä henkilön ammattitaito on perusteltava hakemuksessa. Ammattitaidon tulee riittävästi kattaa sekä voimalaitoksen toiminnallisen että säteilyturvallisuuden tiedot ja pelastus- tai turvallisuusalan perustiedot. C04. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus vastaavan henkilön hyväksymismenettelyssä arvioi henkilön osaamisen todentamiseksi esitetyn henkilön kelpoisuuden. C05. Tarkemmat määräykset hyväksytyn henkilön kelpoisuuden voimassa olosta on esitetty tässä vaatimuksessa. On perusteltua, että hyväksyntä voidaan tehdä määräajaksi tilanteen sitä edellyttäessä. Henkilövaihdoksista on perusteltua velvoittaa ilmoitettavan Säteilyturvakeskukseen, jotta ajantasainen tieto vastuuhenkilöistä on valvovalla viranomaisella jatkuvasti olemassa. C06. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen liittää hyväksymisen ehdoksi tiettyjä ehtoja tai rajoituksia. Nämä harkitaan tapauskohtaisesti. C07. Tarvittaessa on perusteltua voida muuttaa hyväksymiseen liittyviä ehtoja, jotta henkilön kelpoisuus voidaan pitää ajan tasalla. C08. Koska hyväksymismenettelystä on säädetty erikseen, on perusteltua, että myös peruuttamismenettelystä ovat olemassa selvät vaatimukset. Tämä on myös henkilön oikeusturvan kannalta perusteltua. Vaatimuksessa on esitelty perusteet, joilla hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Perusteita ei voida niiden monimuotoisuuden vuoksi kuvata tyhjentävästi, vaan tilanteen mukaan tehdään asiassa erikseen perusteltu päätös. Vaatimus kuvaa ne perusperiaatteet, joilla hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Liite D Ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Ydinmateriaalivalvonnasta vastaavalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja YEA:ssa sekä ohjeessa YVL D.1. D01. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön tehtävät. Ydinmateriaalivalvonnasta vastaava henkilö vastaa luvanhaltijan/toiminnanharjoittajan vastuulla olevista velvoitteista laitos- tai muulla vastaavalla toimipaikalla (=laitos ja laitokseen kuuluva valvontasopimuksen lisäpöytäkirjan mukainen laitosalue sekä laitoksen käyttöön kuuluvat oleelliset palvelut).

12 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 12 (14) Koska ydinmateriaalivalvonta edellyttää ydinmateriaalien turvallisuudesta huolehtimista, on tarpeellista, että ydinmateriaalivalvonnasta vastaava henkilö ja turvajärjestelyistä vastaava henkilö toimivat läheisessä yhteistyössä. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on YEL 9 :n mukaisesti luvanhaltijalla eikä tätä vastuuta voida jakaa. Koska kyseessä ovat vastuut, on perusteltua, että kyseiset henkilöt ovat luvanhaltijan palveluksessa. D02. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu osaamisvaatimukset, joita ydinmateriaalivalvonnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään. Ydinmateriaalivalvonnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään perehtyneisyyttä laitoksen käyttöön (ml. ydinpolttoaine ja sen ominaisuudet sekä muut ydinmateriaalit), laitoksen käyttöön laitosalueella liittyvään toimintaan ja laitoksen käyttöön kuuluviin oleellisiin palveluihin, kuten ydinpolttoaineen hankintoihin. Hänen tulee olla perehtynyt lainsäädäntöön ja hänellä on oltava riittävä ydinmateriaalivalvonnan kansainvälisten sopimusjärjestelyiden tuntemus vastuullaan olevista tehtävistä huolehtimiseksi. Tehtävä edellyttää hyvää englanninkielen taitoa. Ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön tehtävissä toimimiselle on eduksi, jos henkilö on hoitanut esimerkiksi reaktori-insinöörin tehtäviä. D03. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus hyväksyy ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön tehtäväänsä. Tästä syystä henkilön ammattitaito on perusteltava hakemuksessa. D04. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus vastaavan henkilön hyväksymismenettelyssä arvioi henkilön osaamisen todentamiseksi esitetyn henkilön kelpoisuuden. Ydinenergiaasetuksen 118 :n mukaan STUK ylläpitää ydinmateriaalien valvontajärjestelmää, jonka tarkoituksena on huolehtia ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisesta ydinenergian käytön valvonnasta sekä sellaisiin ydinenergia-alan kansainvälisiin sopimuksiin liittyvästä valvonnasta, joissa Suomi on sopimuspuolena. Ydinenergia-asetuksen 119 :n mukaan STUK valvoo, että luvanhaltijan käytettävissä oleva organisaatio on tarkoituksenmukainen ja riittävä, että ydinenergian käyttöön osallistuvat henkilöt täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja että näille on järjestetty asianmukainen koulutus. D05. Tarkemmat määräykset hyväksytyn henkilön kelpoisuuden voimassa olosta on esitetty tässä vaatimuksessa. On perusteltua, että hyväksyntä voidaan tehdä määräajaksi tilanteen sitä edellyttäessä. Henkilövaihdoksista on perusteltua velvoittaa ilmoitettavan Säteilyturvakeskukseen, jotta ajantasainen tieto vastuuhenkilöistä on valvovalla viranomaisella jatkuvasti olemassa. D06. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen liittää hyväksymisen ehdoksi tiettyjä ehtoja tai rajoituksia. Nämä harkitaan tapauskohtaisesti. D07. Tarvittaessa on perusteltua voida muuttaa hyväksymiseen liittyviä ehtoja, jotta henkilön kelpoisuus voidaan pitää ajan tasalla. D08. Koska hyväksymismenettelystä on säädetty erikseen, on perusteltua, että myös peruuttamismenettelystä ovat olemassa selvät vaatimukset. Tämä on myös henkilön oikeusturvan kannalta perusteltua. Vaatimuksessa on esitelty perusteet, joilla hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Perusteita ei voida niiden monimuotoisuuden vuoksi kuvata tyhjentävästi, vaan tilanteen mukaan tehdään asiassa erikseen perusteltu päätös. Vaatimus kuvaa ne perusperiaatteet, joilla hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Liite E Ydinvoimalaitoksen ohjaajat Ydinvoimalaitoksen ohjaajia käsittelevä liite perustuu aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6 Ydinvoimalaitoksen ohjaajien pätevyys. Ohjaajia koskevia vaatimuksia esitetään myös YEL:ssa. E01. Vaatimus perustuu YEL:iin 7 i. Ohjaajan roolin ja tehtävän luonteen takia hänen on oltava työsuhteessa luvanhaltijaan.

13 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 13 (14) E02. Vaatimus perustuu aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. Vuoropäälliköiden lähimpinä esimiehinä toimivilta henkilöiltä on perusteltua vaatia vuoropäällikön pätevyyttä ja voimassa olevaa hyväksyntää eli lisenssiä. Sen sijaan simulaattorikouluttajilta ja turvallisuusinsinööreiltä on perusteltua vaatia samaa osaamistasoa kuin vuoropäälliköiltä, mutta ei välttämättä voimassa olevaa hyväksyntää eli lisenssiä. Näiden osaamistaso on muulla tavalla oltava todennettavissa. E03 E06. Perustuu aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. Ydinvoimalaitoksen ohjaajan ja vuoropäällikön työ on vaativaa ja ydinturvallisuuden kannalta ratkaiseva. Ohjaajan on tunnettava ja ymmärrettävä ydinvoimalaitoksen prosessit ja järjestelmät ja niiden käyttäytyminen erilaisissa olosuhteissa. Tämän osaamistason saavuttamiseksi vaaditaan vähintään vaatimuksissa esitetyt asiat. Osaamistason saavuttaminen on voitava todentaa luotettavasti usealla eri tavalla. E07 E28. Perustuvat aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. E07. Hyväksymispäätöksen ylläpitäminen useampaan ohjaajatehtävään samanaikaisesti tulee pystyä erityisesti perustelemaan. Ohjaajan pätevyyden ylläpitämiseksi tämä edellyttää erityisiä työvuoro- ja lisäkoulutusjärjestelyjä ml. simulaattorikoulutuksen täydentämistä. Koska useamman ohjaajatehtävän pätevyyden ylläpitäminen vaatii em. erityisjärjestelyjä, tällaista ratkaisua ohjaajatehtävien järjestelemiseksi ei pääsääntöisesti voida katsoa pysyväksi ratkaisumalliksi. E19. Hylätty laitoskierros estää hyväksyntäpäätöksen tekemisen, hyväksyttyyn suoritukseen voidaan liittää kuitenkin vaatimus lisäkoulutuksesta, mikäli osaamisessa todetaan lisäkoulutustarpeita. E25. STUK asettaa tyypillisesti 1-2 valvojaa suullisiin kokeisiin. E29 E30. Perustuvat aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. Vaatimukseen on määritelty vähimmäismäärä simulaattorikoulutusta. E31 E33. Perustuvat aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6. E32. Käyttöinsinöörin sijaisten tehtävän tulee olla luonteeltaan sellaisia että vastaava pätevyystaso voidaan osoittaa. 4 Ohjeen alaa koskeva kansainvälinen säännöstö Ohjeeseen on sisällytetty WENRA:n organisaatiota, henkilöstöä ja osaamista koskevat vaatimukset. Ohjetyössä on myös varmistettu, että ohjeen vaatimukset ovat linjassa IAEA:n SF-1 Fundamental Safety Principles ohjeen ja IAEA:n GS-R-3 The Management System for Facilities and Activities Safety Requirements ohjeen kanssa siltä osin kuin IAEA:n vaatimukset käsittelevät organisaatiota, henkilöstöä tai osaamista ja näitä ei ole käsitelty muissa YVL ohjeissa. Samoin on varmistettu, että tämän YVL A.4 ohjeen vaatimukset ovat linjassa YVL A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmät -ohjeen vaatimusten kanssa. Ohjeessa on huomioitu myös IAEA:n SSR-2/2 Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation ja NS-G-2.4 The Operating Organization for Nuclear Power Plants vaatimuksia siltä osin kuin nämä eivät sisälly STUK YVL A.6 ohjeeseen. Ohjetyössä on käytetty myös IAEA:n NS-G-2.8 Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, GS-G-3.1 Application of the Management System for Facilities and Activities, GS-G-3.5 The Management System for Nuclear Installations ohjeita sekä IAEA:n

14 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 14 (14) dokumenttia TECDOC 1024 Selection, Competency Development and Assessment of Nuclear Power Plant Managers referensseinä. Ohjetyössä on hyödynnetty myös muiden maiden viranomaisten vaatimuksia esim. USA:n NRC ja Ruotsin SSM. Ohjeen pohjana ovat ohjeet YVL 1.4, YVL 1.6 ja YVL 1.7. ja Suomen lainsäädäntö. 5 Tepco Fukushima Dai-ichi onnettomuuden vaikutukset Fukushima-onnettomuuden jälkeen korostuu jälleen organisaatioiden turvallisuutta korostava ja ennalta ehkäisevä toiminta. Luvanvaraisen toiminnan luonne on oltava sellainen, että luvanhaltija ottaa viranomaisen asettamat vaatimukset vain vähimmäisvaatimuksina. Johtavana periaatteena on oltava toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että se huomattavassa määrin ylittää näitä vähimmäisvaatimuksia. Ohjeessa on huomioitu Fukushiman kokemukset mm. vaatimuksissa 303, 311, 312,

YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ OHJE YVL A.4 / 2.6.2014 YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallista toimintaa edistävä organisaatio ja osaamisen hallinta 5 3.1 Osaaminen ja organisaatiorakenne

Lisätiedot

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014)

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) 1 Johdanto 2 Soveltamisala Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta

Lisätiedot

Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet

Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet Suurhankeosaajavalmennus Oulu 18.3.2016 Päivi Salo/STUK 1 Säteilyturvakeskus STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje YVL A.4 Ydinvoimalaitosten valvonta LUONNOS 2. YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö

Säteilyturvakeskus Ohje YVL A.4 Ydinvoimalaitosten valvonta LUONNOS 2. YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö Ohje YVL A.4 Ydinvoimalaitosten valvonta 10.6.2011 LUONNOS 2 YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 VALTUUTUSPERUSTE... 3 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 3 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje on kokonaan uusi. Ohjeeseen on sisällytetty vaatimuksia ohjeista YVL 1.9 ja YVL

Lisätiedot

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta Päätös 1 (6) Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos PL 23 07901 LOVIISA Fortumin kirjeet LO1-A4-18360, 15.4.2015; LO1-A4-18117, 22.12.2014; LO1-A4-17995, 16.9.2014; LO1-A4-17628, 27.2.2014; LO1-A4-18800,

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Atomivoimaa Suomeen ATS-Young Generation ja Seniorit 17.11.2010 Ydinenergia- ja säteilylainsäädäntö Atomienergialaki 1957 Puitelaki, yleiset edellytykset, luvat Säteilysuojauslaki

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen ATS:n vuosikokous 26.2.2009 Riku Huttunen, teollisuusneuvos TEM/energiaosasto Uudistusten tausta Vuonna 1987 säädettyä ydinenergialakia 990/1987

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013)

Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (13) Ohje YVL A.11, Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeeseen YVL A.11 on koottu ydinlaitosten turvajärjestelyjä koskevat määräykset ja

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto ATS:n vuosikokous 27.2.2014 Keijo Valtonen YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet Uusi rakenne koko ohjeistolle ja yksittäisille ohjeille Selkeät ja yksikäsitteiset

Lisätiedot

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus!

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus! !! Hitsaustekniikkapäivät! 25.126.04.2013!! Säteilyturvakeskus! Jukka!Kallionpää! Paikallistarkastaja! Ydinvoimalaitosten!valvonta! Säteilyturvakeskus!valvova!viranomainen! Sosiaali()ja)terveysministeriön)alainen)valvova)

Lisätiedot

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 1 (6) 21.1.2005 SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN OHJAAJIEN PÄTEVYYS

YDINVOIMALAITOKSEN OHJAAJIEN PÄTEVYYS OHJE YVL 1.6 / 5.10.2006 YDINVOIMALAITOKSEN OHJAAJIEN PÄTEVYYS 1 YLEISTÄ 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 YLEISIÄ VAATIMUKSIA 3 4 TYÖHÖNOTTO JA YLEISET KELPOISUUSEHDOT 4 5 OHJAAJIEN KOULUTUS 4 6 OHJAAJIEN PÄTEVYYDEN

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 OHJE YVL 1.4 / 9.1.2008 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT Säteilyturvakeskus YVL-ohje 1 YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Johtamisjärjestelmä... 5 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ( )

Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto (2.6.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.5 käsitellään ydinlaitoksen rakentamista ja sen eri vaiheille

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 OHJE 11.7.2000 YVL 1.10 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset 1 Yleistä 3 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 3 Sijaintipaikan valintaan vaikuttavat turvallisuustekijät

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 1 Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 Marja-Leena Järvinen Säteilyturvakeskus Esityksen sisältö 2 STUKin tehtävät ulkomailla sattuneen ydinvoimalaitosonnettomuuden

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 (47) Ydinvoimalaitosten valvonta 0 22.1.2013 YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 Johdanto... 4 2 Soveltamisala... 5 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset... 6 3.1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT OHJE YVL A.3, Luonnos 4 / 8.3.2012 YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen

Lisätiedot

Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta ( )

Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta (15.11.2013) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää käyttökokemustoiminnan menettelyjen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Erityisesti

Lisätiedot

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus 10.3.2011 Marja-Leena Järvinen STUKin toiminta-ajatus Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

YDINENERGIAN KÄYTÖN TURVALLISUUSVALVONTA

YDINENERGIAN KÄYTÖN TURVALLISUUSVALVONTA OHJE YVL A.1 / 22.11.2013 YDINENERGIAN KÄYTÖN TURVALLISUUSVALVONTA 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset 6 3.1 Valtioneuvoston periaatepäätöksen hakeminen 6

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Luonnos 2, 15.12.2010 Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Soveltamisala 3. Ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan hyväksyminen 4. Ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun otsikko, 43, 88, 89, 112, 146

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun otsikko, 43, 88, 89, 112, 146 LUONNOS syyskuu 2017 Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta kumotaan ydinenergia-asetuksen (161/1988) 21 :n 2 momentti muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

ATS:n vuosikokous

ATS:n vuosikokous ATS:n vuosikokous 2009 26.2.2009 STUK-YVL -ohjeuudistus ja WENRA -hankkeet 1 Ydinturvallisuusvaatimukset Suomessa Perustuslaki Kansalaisten oikeudet Ydinenergialaki Luvat, myöntämisperusteet, viranomaiset

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen 6 3.2 Turvallisuuskulttuuri 7 3.3

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJM -ALAN OPEROINTIHENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJM -ALAN OPEROINTIHENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 04.04.2016 SIM-He-Lv-018 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 SOTILASILMAILUN TVJM -ALAN OPEROINTIHENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Lisätiedot

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Ydinlaitoksen rakentamisen aikaiset menettelyt 5 3.1 Projektinhallinta ja johtaminen 5 3.1.1 Rakentamisen ja laitosmuutosten

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ OHJE YVL E.2 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettely 3 3.1 Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta 3 3.2 Soveltuvuusselvitys

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4 13.06.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013)

Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (11) Ohje YVL D.2, Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL D.2 esitetään ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetusten kuljetusjärjestelyjä

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014)

Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (13) Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.9 esitetään vaatimukset koskien säännöllisesti laadittavia

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (6) Ami-säätiö Valimotie 8 00380 Helsinki Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (8) Luonnos 2. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 12.03.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (8) Luonnos 2. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 12.03.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (8) Luonnos 2 12.03.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 1 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 2 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Tarkastaja Antti Kesälahti 24.1.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen kulku 1. Sääntelykehys 2. Hakemuksen arviointiprosessi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

Keskuskauppakamari OHJE 1 (3) Kiinteistönarviointilautakunta 8.12.2014 AKA-AUKTORISOINTIKOKEEN SEKÄ KIINTEISTÖNARVIOITSIJAKOKEEN HAKIJAVAATIMUKSET

Keskuskauppakamari OHJE 1 (3) Kiinteistönarviointilautakunta 8.12.2014 AKA-AUKTORISOINTIKOKEEN SEKÄ KIINTEISTÖNARVIOITSIJAKOKEEN HAKIJAVAATIMUKSET Keskuskauppakamari OHJE 1 (3) Kiinteistönarviointilautakunta 8.12.2014 AKA-AUKTORISOINTIKOKEEN SEKÄ KIINTEISTÖNARVIOITSIJAKOKEEN HAKIJAVAATIMUKSET Ohjeen tarkoitus Tämä ohje tarkentaa ja täydentää kiinteistönarviointilautakunnan

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot