Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014)"

Transkriptio

1 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (14) Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö ( ) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista niin, että osaaminen, resurssit ja henkilöstön motivaatiotekijät ovat ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta mahdollisimman hyvin hoidettu. Vaatimukset eivät oleellisesti eroa yleisesti arvostetuista ja tunnistetuista hyvistä johtamiskäytännöistä. On tärkeätä muodostaa näistä hyvistä käytännöistä YVL ohjeistuksen myötä standardivaatimuksia, joissa on huomioitu ydinalan erityisvaatimukset, tällä alalla toimiville organisaatioille. Erona aikaisempaan vastaavaan YVL ohjeeseen on siksi oma kappale johtamisesta ja esimiestyöstä. Ohjeen tavoitteena on myös aiempaa tarkemmin kuvata erillishyväksymistä vaativien tehtävien hyväksyntäprosessia ja tehtäviin liittyviä vaatimuksia. Nämä kuvaukset on viety ohjeen liitteisiin A-E. 2 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.4 esitetään ydinlaitoksen käyttöön tarvittavaa organisaatiota, henkilöstöä sekä osaamista ja henkilöjohtamista koskevat vaatimukset. Lisäksi ohjeessa määritellään osaamisvaatimukset ja hyväksymismenettelyt niihin tehtäviin, jotka vaativat STUKin erillishyväksynnän. Lisäksi ohjeessa kuvataan ydinlaitoksen organisaatioon ja henkilöstön johtamiseen liittyvä viranomaisvalvonta. 3 Vaatimusten perustelut 3.1 Vaatimusten perustelut aihealueittain Luku 1 Johdanto Luvussa on esitetty lähtökohdat ja soveltamisala ohjeelle YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö. Vaatimuksissa on esitelty perusteet organisaatio- ja henkilöstövaatimuksille yleistasolla viitaten lainsäädäntöön. Luku 2 Soveltamisala Ohjetta sovelletaan ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja vaatimukset koskevat luvanhaltijaa, luvanhakijaa sekä tarvittavin osin toimittajia. Vain siltä osin kuin jokin vaatimus tai vaatimuksen osa ei ollenkaan sovellu luvanhakijan tai turvallisuuden kannalta tärkeän toimittajan toiminnan vaiheeseen, vaatimuksesta voidaan sovitusti poiketa. Perusteluna tähän on, että ohjeessa esitetyt vaatimukset pääasiallisesti edustavat yleisesti hyväksyttyjä ja arvostettuja johtamisen hyviä käytäntöjä, joten niiden soveltaminen myös ydinalan ulkopuolella on yleistä. Luku 3 Turvallista toimintaa edistävä organisaatio ja osaamisen hallinta Luvun rakenne on muodostettu siten, että ensiksi käsitellään turvalliseen toimintaan tarvittava osaaminen ja organisaatiorakenne ja toiseksi millä tavalla suunnitellaan ja ylläpidetään tarvittavia resursseja kuten henkilömääriä ja osaamista sekä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavia resursseja. Turvallisen toiminnan tärkeimpiä edellytyksiä muodostavat ydinlaitoksen hyvä johtaminen ja esimiestyö. Luvussa esitetään ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin soveltuvia vaatimuksia ja luvun lopussa on erikseen poimittu vielä ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä erityisvaatimuksia.

2 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 2 (14) Luku 3.1 Osaaminen ja organisaatiorakenne 301. Vaatimus 301 eroaa oleellisesti aikaisemmasta YVL ohjeesta sikäli, että enää ei esitetä osaamisesta luetteloa vaan vaatimuksessa jätetään toiminnanharjoittajalle sille kuuluva vastuu määritellä ja todistaa ratkaisunsa riittävyyttä. Vaatimus koskee luvanhaltijan/-hakijan organisaation osaamista. Vaatimus pohjautuu myös Wenraan (B.1.1). Säteilyturvakeskus todentaa toiminnanharjoittajan ratkaisua omia vaatimuksiaan vasten. Säteilyturvakeskus pitää tärkeänä mm. seuraavat riittävän tason osaamiset: Johtaminen ja organisaation toiminta, johon luetaan turvallisuusjohtaminen ja laadunhallinta toiminnan ja resurssien ohjaaminen (esim. henkilöstö, osaaminen, tieto, raha, aika, verkostot, dokumentit) henkilöjohtaminen ja esimiestyöhön liittyvä lainsäädäntö projektijohtaminen muutosjohtaminen tutkimus ja kehitys sekä toiminnan kehittäminen vuorovaikutus-, viestintä-, valmennus- ja koulutustaito, ryhmä- ja yhteistyötaito inhimillisen toiminnan ymmärtäminen, ihminen-tekniikka vuorovaikutuksen hallinta oppimistaito, tapahtumista ja käyttökokemuksista oppiminen organisaation toiminnan ymmärtäminen (esim. organisaatiopsykologia) turvallisuuskulttuuri ja sen arviointi ja kehittäminen. Ydin- ja säteilyturvallisuuden hallinta, johon luetaan turvallisuussuunnittelu, ydin- ja laitosturvallisuuden turvallisuusmerkityksen tunnistaminen, ymmärtäminen ja laitostuntemus ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät säädökset ja ohjeet ydinlaitoksen käyttötoiminta ydinlaitoksen käyttäytyminen häiriö- ja onnettomuustilanteissa valmiustoiminta säteilysuojelu turvajärjestelyt palo- ja pelastustoiminta ydinmateriaalivalvonta turvallisuusanalyysit (deterministiset analyysit ja todennäköisyyspohjainen riskiarviointi (PRA) käyttökokemustoiminta ydinjätehuolto ja ydinlaitoksen käytöstä poisto radioaktiivisten aineiden kuljetus. Ydinlaitoksen tekniikka, johon luetaan ydinlaitostekniikka (sähkö-, automaatio-, materiaali- ja mekaaninen tekniikka, palosuojelu, tilasuunnittelu) ydinpolttoaineen hankinta, kuljetus ja varastointi reaktorifysiikka ja -dynamiikka lämpö- ja virtaustekniikka kemia (radiokemia, prosessivesikemia, pohjavesikemia ym.) geotekniikka (geologia, kalliorakentaminen, kalliomekaniikka, geohydrologia, geokemia)

3 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 3 (14) laitosturvallisuuden kehittäminen, ikääntymisen hallinta ja kunnossapito kuten testaus ja kunnonvalvonta, tarkastustoiminta rakennustekniikka. Ohjeessa YVL A.3 esitetään yleisiä vaatimuksia luvanhaltijan osaamiselle ja organisaatiolle Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävä oma henkilökunta ja osaaminen, jotta se voi kantaa sille lainsäädännössä asetettu kokonaisvastuu kaikissa tilanteissa. Ydinenergialain (990/1987, YEL) 7 i vaatii, että ydinenergian käyttöön oikeuttavan luvan haltijalla (luvanhaltija) on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimus on esitetty myös Wenrassa (B.3.5 ja B.3.6). Mikäli turvaudutaan ulkopuoliseen osaamiseen, on luvanhaltijalla oltava asiantuntemusta arvioida ja valvoa ulkoa ostetun osaamisen laatua Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.1.1). Organisaatiorakenteen ja vaaditut minimihenkilöresurssit on määritelty niin, että toiminta, johto- ja raportointisuhteet on varmistettu kaikissa tilanteissa ml. hätätilanteissa. Lisensioidun valvomohenkilöstön määrän on oltava riittävä, jotta pitkätkään ennakoimattomat poissaolot eivät johda työtuntien hallitsemattomaan lisääntymiseen. Luvanhaltija voi hyödyntää erilaisia simuloituja tilanneharjoituksia henkilöstön riittävyyden perustelukeinona. Inhimillisten virheiden hallintaan on oltava riittävät osaavat resurssit ja rakenteet, esim. niin kutsuttuun peer checking toimintaan yms Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.1.3) perustuu myös YEL:iin ja ydinenergia-asetukseen (161/1988, YEA) Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.3.6 ja D.4.3). Tärkeätä, että luvanhaltijan palveluksessa oleva henkilö valvoo ja hyväksyy toimittajan tekemät turvallisuuden kannalta tärkeät työt Vaatimus perustuu Wenraan (D.2.1., D.3.2. ja D.3.6) 307. Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.2). Ydinenergian käyttö ja ydinlaitos työympäristönä asettaa henkilöstölle ja toiminnalle erityisvaatimuksia, joiden huomioiminen kaikessa toiminnassa on luvanhaltijan vastuulla. Luku 3.2 Henkilöstösuunnittelu ja resurssivaatimukset 308. Vaatimuksen ensimmäinen osa on esitetty Wenrassa (B.3.3). Ydinlaitoksen elinkaari on hyvin pitkä. Ydinlaitoksen turvallisen käytön varmistaminen koko elinkaaren ajan asettaa vaatimuksia henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja resurssien riittävyyden varmistamiseen. Henkilöstöresurssien jatkuva varmistaminen tapahtuu toimivilla henkilöstösuunnittelu- ja kehittämismenettelyillä. Vaatimus perustuu myös VNa:en (717/2013) 30 :ään Vaatimus on esitetty YEL:ssa ja säteilylaissa (592/1991). Avaintehtävän hoito ei saa olla riippuvainen vain yhdestä henkilöstä Vaatimukset on esitetty Wenrassa (B.3.1-B.3.2 ja D.2.4) 313. Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.3.4) ja VNa:en (717/2013) 30 :ssä. Turvallisuusarviossa on huomioitava henkilöstön määrän ja laadun muutokset ml. osaaminen.

4 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 4 (14) 314. Vaatimus pohjautuu IAEA:n SSR-2/2 ja IAEA:n NS-G-2.8 sekä IAEA:n NS-G-2.4 dokumenteissa oleviin vaatimuksiin ja ohjeisiin. Luku 3.3 Osaamisen kehittäminen Vaatimukset perustuvat Wenraan (D.1.1- D1.2). Ydinlaitoksen turvallisen käytön varmistaminen koko elinkaaren ajan asettaa vaatimuksia henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja resurssien riittävyyden varmistamiseen. Henkilöstöresurssien jatkuva varmistaminen tapahtuu toimivilla henkilöstösuunnittelu- ja kehittämismenettelyillä. Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuusmerkitystä. On ymmärrettävä, että turvallisuutta voi vaarantaa toiminnassa myös epäsuorasti. Luvanhaltijan vastuun kantamiseksi yhä enemmän verkoston kautta toimivan ydinlaitoksen osalta on luvanhaltijan varmistettava myös verkostossa toimivien henkilöiden alalla tarvittava osaaminen Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Organisaation ja henkilöstön oppimista voi edistää monella eri tavalla. IAEA:n TECDOC 1204:ssa esim. on lueteltu useita tapoja. Oppimistavaksi kannattaa valita sellainen joka parhaiten tukee opiskeltavaa asiaa ja oppijan tarpeita ja oppimisen vaikuttavuutta. Luku 3.4 Osaamisen kehittämisohjelmat ja osaamisen arviointi Osaamisen kehittämisohjelmat 321. YEA 119 vaatii, että ydinenergian käyttöön osallistuvat henkilöt täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja että näille on järjestetty asianmukainen koulutus. VNa (717/2013) 30 :n mukaan turvallisuuden kannalta merkittäviä tehtäviä hoitaville henkilöille on laadittava koulutusohjelmat ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ja tehtävissä tarvittava osaaminen on todennettava Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.1) 323. Vaatimus esitetään IAEA:n GS-R-3 ja GS-G-3.1. ohjeissa. Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuuden ensisijaisuuden merkitystä ja suunnitelmien ja ohjeiden mukaista toimintaa Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen. Luvanhaltijan on perehdytyksellä varmistettava, että jokainen henkilö ymmärtää työnsä turvallisuusmerkityksen ja että hänellä on turvalliseen toimintaan tarvittava osaaminen Vaatimus perustuu YEL:iin sekä VNa:een (716/2013). Ydinalan erityispiirteisiin kuuluu riskien tiedostaminen ja hallinta. Riskien hallintamenettelyyn kuuluu onnettomuustilanteisiin varautuminen. Jokaisen laitoksella työskentelevän henkilön on tiedettävä miten on meneteltävä häiriö- ja hätätilanteessa. Fukushima onnettomuuden jälkeen tehdyissä selvityksissä on yhtenä tärkeänä tekijänä nostettu esiin ydinlaitoksen koko organisaation valmiustilanteiden ja onnettomuuksien hallintakyky. Tehtäväkohtaisia koulutusvaatimuksia 326. Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.3.6)

5 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 5 (14) Ydinalan erityispiirteet vaativat, että kaikessa toiminnassa painotetaan turvallisuuden ensisijaisuuden merkitystä ja turvallisuuden kannalta kriittisiä toimenpiteitä on voitava harjoitella käytännössä Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 24 :ään ja 28 :ään. Käyttökokemukset ovat tärkeä oppimisen lähde. Käyttökokemustoiminnan avulla henkilöstö oppii kiinnittämään huomiota myös heikkoihin signaaleihin ja läheltä piti -tilanteisiin. Siksi käyttökokemustoiminnan asiantuntijoille on tärkeätä varmistaa riittävä osaaminen tapahtumien selvitysten johtamiseen, mutta myös muun henkilöstön osallistuminen tapahtumien analysointiin tehostavat osaamisen ja turvallisuusmerkityksen ymmärtämisen laajemminkin organisaatiossa Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.1.) Yksi edellytys ydinlaitoksen käyttämiselle on, että kaikki mahdolliset häiriö- ja hätätilanteet pystytään hoitamaan turvallisesti Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.2) 330. Vaatimus on esitetty Wenrassa (LM.6.3) Osaamisen arviointi ja pätevyyden todentaminen 331. Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 30 :ään ja Wenraan(D.2.1-D.2.2). Vaatimus perustuu myös IAEA:n GS-G-3.1 ohjeeseen. Vaatimus koskee luvanhaltijan henkilöstön osaamisvaatimuksia Vaatimus perustuu Wenran useaan kohtaan(d.2.1-d.2.2 ja D.4.1-D.4.2) Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.4.2). Luvanhaltijalla on omia sisäisiä hyväksyntämenettelyjä, jotka voivat koskea esim. simulaattorikouluttajia, turvallisuusinsinöörejä, säteilyvalvojia, sukeltajia yms Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.2.1) 335. Vaatimus on esitetty YEL (7 i ) sekä Wenrassa (D.4.1) 336. Vaatimus on esitetty ohjeessa YVL 1.7 ja perustuu myös IAEA:n GS-G-3.1 ohjeeseen. Luku 3.5 Osaamisen kehittämisen resurssit 337. Vaatimus perustuu lainsäädännössä esitettyyn vaatimukseen luvanhaltijan kokonaisvastuusta sekä luvanhaltijan vastuuseen varmistaa ydinenergian käyttöön tarvittava asiantuntemus (YEL 7 i, VNa (717/2013) 30 ). Vaatimus perustuu myös IAEA:n SSR-2/2, NS-G-2.8 sekä GS-G-3.1 ohjeisiin. Koulutukseen tarvittavat resurssit kattavat myös henkilöstön oppimiseen ja opiskeluun tarvittava aika Vaatimus perustuu IAEA:n SSR-2/2 ja NS-G-2.8 ohjeisiin Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.4 ohjeeseen Vaatimus perustuu IAEA:n ohjeeseen NS-G-2.8. Monikulttuurisessa ympäristössä on varmistettava, että koulutettavien kielitaito on riittävä koulutukseen osallistumiseen tai muilla järjestelyillä varmistettava, että koulutettavat voivat ymmärtää ja omaksua koulutuksessa käsitellyt asiat Vaatimus on esitetty Wenrassa (D.2.3) Vaatimus on esitetty Wenrassa(D.3.3)

6 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 6 (14) 343. Koulutuskäyttöön tarkoitetun simulaattorin on oltava luvanhaltijan hyväksymä, jotta koulutus voidaan katsoa täyttävän tarkoituksensa. Hyväksynnän tulee pohjautua teknisen toteutuksen osalta alalla yleisesti käytettyyn standardiin (ANSI) Ennen uuden ydinlaitoksen käyttöönottoa on varmistettava ohjaajien osaaminen juuri heidän tulevasta ydinlaitoksesta, jolloin laitosidenttinen simulaattori on oltava käytettävissä vähintään vuotta ennen polttoaineen latausta. Vaatimus on esitetty myös aikaisemmin ohjeessa YVL 1.6 Ydinvoimalaitoksen ohjaajien pätevyys Simulaattorin ylläpitorutiinien on varmistettava simulaattorin laitosidenttisyys. Pienet muutokset voidaan seurata ja arvioida, mutta suurten muutosten yhteydessä vain riittävän kattava testiohjelma voi varmistaa muutosten oikeellisuuden kokonaisuutena. Ydinalalla on pyrittävä tarkasti hallitsemaan inhimilliset virheet, jolloin on erityisen tärkeätä ylläpitää koulutussimulaattorin laitosidenttisyyttä ja toimivuutta järjestelmällisesti. VNa (717/2013) 6 käsittelee inhimillisiä virheitä Vaatimus perustuu YEA:een (35 ). Luvanhakijan on lisäksi toimitettava Säteilyturvakeskuksen tarpeelliseksi katsomat selvitykset. Luku 3.6 Johtaminen ja esimiestyö 347. Vaatimus perustuu IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1 ja NS-G-2.8 ohjeisiin. Vaatimuksen toinen osa on esitetty VNa 717/ :ssä Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Vaatimus perustuu IAEA:n NS-G-2.8 ohjeeseen Vaatimukset perustuvat IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1, GS-G- 3.5, NS-G-2.4 ja NS-G-2.8 ohjeisiin. Ydinalalla organisaation turvallisuuskulttuurilla on tärkeä rooli toiminnan turvallisuuden kannalta. Johdon osaaminen ja toiminta on keskeinen tekijä kulttuurin muodostamisessa ja kehittämisessä. Turvallisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta on ratkaisevaa miten johtaja toimii esimerkkinä ja miten hän osaa kohdata henkilöstön ja ohjata toimintaa niin, että turvallisuuden ensisijaisuuden ja osaamisen varmistamisen tärkeys korostuu Vaatimus on esitetty Wenrassa (B.2.3) ja IAEA:n GS-R-3 sekä IAEA:n GS-G-3.1 ohjeissa Vaatimus noudattaa mm. USA:n NRC:n ohjeistuksen ja IAEA:n GS-R-3 ja GS-G-3.1. henkeä. Työkyvyn ja jaksamisen heikkeneminen ilmenee useasti muutoksina sosiaalisessa käyttäytymisessä, jolloin esimiesten on seurattava henkilöstön työkykyä kokonaisvaltaisesti. Työnantajan vastuusta työkyvyn ylläpitämisessä säädetään mm. Työturvallisuuslaissa. Ydinalalla on tehtäviä, jotka vaativat erityistä tarkkaavaisuutta ja keskittymistä tai fyysistä rasitusta (esim. ydinvoimalaitoksen polttoaineen siirtoja, sukellustehtäviä) vaativissa olosuhteissa (esim. säteily, lämpötila, ahtaus). Näitä turvallisuuskriittisiä tehtäviä ja niissä sallittuja työaikoja on määriteltävä ja työaikojen noudattamista on seurattava, jotta inhimilliset virheet minimoidaan ja turvallisuus varmistetaan Vaatimus perustuu IAEA:n GS-R-3, GS-G-3.1 ja NS-G-2.4 ohjeisiin Vaatimus perustuu VNa:en (717/2013) 30 :ään, Wenraan(D.2.1-D.2.2) sekä IAEA:n GS- G-3.1 ohjeeseen. Osaamisen ja suorituksen arviointi koskee kaikkia henkilöitä ydinlaitoksella.

7 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 7 (14) Lisäksi IAEA:n TECDOC 1024 dokumentissa (Selection, competency development and assessment of nuclear power plant managers) vaatimus on kohdistettu juuri johtajiin. Koska johtajilla ja esimiehillä on turvallisuuden kannalta niin tärkeä rooli, on huolehdittava siitä, että organisaatiota johtavat mahdollisimman pätevät ja tehtäviinsä soveltuvat henkilöt. Tämän asian seuraamiseen on oltava järjestelmälliset menettelyt. Luku 3.7 Ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä erityisvaatimuksia Periaatepäätös 357. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön. YEA 23 esittää, että periaatepäätöstä hakevan on hakemukseensa liitettävä mm. selvitys käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta sekä muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys. Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto on erittäin haastava ja monimutkainen projekti, johon on tehtävä alusta alkaen alustavia suunnitelmia ydinlaitoksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Rakentamislupa Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 7i, 7k, YEA 32, 35 ) Vaatimus perustuu YEA 35. Jo rakentamislupavaiheessa on suunniteltava ja varmistuttava siitä, miten suunnitteluvaiheessa ja rakentamisvaiheessa saatu tietämys hallitaan ydinlaitoksen koko elinkaaren ajan. Ydinlaitoksen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin ihmisen työura, jolloin on varmistettava suunnitellusti eri vaiheisiin tarvittava asiantuntemus ja osaaminen ja eri vaiheissa saadun tietämyksen jatkuva hallinta. Suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheet 361. YEL 7f mukaan rakentamisluvan haltija vastaa siitä, että ydinlaitos rakennetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Rakentamis- ja käyttöönottovaiheeseen osallistuu moni toimija, joka ei kuulu luvanhaltijan omaan organisaatioon, jolla mahdollisesti ei ole kokemusta ydinalalta ja tulee muualta kuin Suomesta. Tästä huolimatta luvanhaltija kantaa kokonaisvastuun laitoksen turvallisuudesta. Tästä johtuen luvanhaltijalla on oltava osaamista ja menettelyjä, joiden avulla se pystyy hallitusti kantamaan tätä vastuuta. Wenran käyttöorganisaatiota koskeva D 2.3 vaatimus velvoittaa luvanhaltijaa luomaan ja ylläpitämään turvallisuuden kannalta tärkeitä töitä suorittavan henkilöstön koulutusrekisteri sekä rekisteri pätevyysvaatimusten täyttymisen arvioinneista. Tällainen rekisteri voi olla esimerkki vaaditusta menettelystä Vaatimus perustuu lainsäädäntöön(mm. YEL 20, YEA 119, VNa (717/2013) 22 ) sekä aikaisempaan ohjeeseen YVL 1.6 ja YVL Vaatimus on perusteltu vaatimuksen 359 kohdalla Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (VNA (717/2013) 22 ). Lisensioidun valvomohenkilöstön ja vuoromiehityksen määrä on oltava riittävä kaikissa tilanteissa. Luvanhaltija voi hyödyntää erilaisia simuloituja tilanneharjoituksia henkilöstön riittävyyden perustelukeinona. Käyttö 366. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7 k ) 367. Vaatimus perustuu ohjeeseen YVL A.1 ja IAEA:n SSG-25 ohjeeseen.

8 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 8 (14) 368. Vaatimus perustuu YEL 7g ja YEA 34. Ydinlaitoksen elinkaari on huomattavasti pidempi kuin ihmisen työura, jolloin on varmistettava suunnitellusti eri vaiheisiin tarvittava asiantuntemus ja osaaminen. Käytöstä poisto 369. Vaatimus perustuu IAEA:n vaatimuksiin GS-R-3 sekä YEA 35. Käytöstä poistovaiheessa korostuvat nämä osaamisalueet. Luku 4 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt Tässä luvussa esitetään Säteilyturvakeskuksen suorittama valvonta ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheissa Vaatimus on esitetty YEL:ssa ja YEA:ssa (mm. YEL 63, YEA luku 5) Vaatimus perustuu YEL:iin ja YEA:een (mm. YEL 7i, 63, YEA luku 5) Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 63 ). Säteilyturvakeskuksen valvontatoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta se voi ottaa kantaa toiminnanharjoittajan organisaatioon, asiantuntemuksen riittävyyteen ja henkilöstön kelpoisuuteen. Periaatepäätösvaihe 405. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (YEL 63, YEA luku 5). Rakentamislupavaihe ja sen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 7i, 63, YEA luku 5). Rakentamisvaihe, käyttöönotto ja sen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 63, YEA 111 ) Vaatimus perustuu YEA:een (35 ). Luvanhakijan on lisäksi toimitettava Säteilyturvakeskuksen tarpeelliseksi katsomat selvitykset. Käyttölupavaiheen valvonta Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 63, YEA luku 5) Käyttö ja sen valvonta 413. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7 r, YEL 55, 63 ). Käyttöluvan uusiminen ja määräaikainen turvallisuusarviointi Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön (mm. YEL 7r, 55, YEA luku 5) Käytöstä poisto ja sen valvonta 416. Vaatimus perustuu lainsäädäntöön (mm. YEL 7g, 55 ) Ohjeen liitteet A-E Liitteissä esitetään Säteilyturvakeskuksen erillishyväksymistä koskevien henkilöiden osaamisvaatimuksia ja hyväksyntämenettelyjä. YEL, YEA sekä mm. VNa (717/2013) asettaa vaati-

9 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 9 (14) muksia turvallisuuden kannalta merkittäville tehtäville ja niitä hoitaville henkilöille sekä heidän varahenkilöilleen. YEL 7i Ydinlaitoksen ohjaajana laitoksen valvomossa saa toimia vain Säteilyturvakeskuksen tehtävään hyväksymä henkilö. Luvanhaltijan on nimettävä henkilöt, joiden vastuulla on huolehtia ydinlaitoksen valmiusjärjestelyistä, turvajärjestelyistä ja ydinmateriaalivalvonnasta. Vastuuhenkilöksi ja hänen varahenkilökseen voidaan nimetä vain Säteilyturvakeskuksen kunkin tehtävän osalta erikseen hyväksymät henkilöt. Liite A Vastuullinen johtaja ja hänen varahenkilönsä A01 A07. YEL:ssa ja YEA:ssa esitetään vaatimuksia vastuulliselle johtajalle ja hänen varahenkilöilleen. YEL:n 7 k :n mukaan Vastuullisen johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että ydinenergian käytön turvallisuutta, turva- ja valmiusjärjestelyjä ja ydinmateriaalien valvontaa koskevia säännöksiä, lupaehtoja ja Säteilyturvakeskuksen määräyksiä noudatetaan. Vastuullinen johtaja on avainroolissa luvanhaltijan kokonaisvastuun kantamisen näkökulmasta siksi vastuullisen johtajan ja hänen varahenkilönsä on oltava työsuhteessa luvanhaltijaan. Vastuullisen johtajan riittävän aseman varmistamiseksi on perusteltua määritellä raportointisuhteet vaatimuksen (A04) mukaisesti. Ydinlaitoksen rakentamis- ja käyttövaiheelle on omat vaatimukset vastuulliselle johtajalle siitä syystä, että vaiheissa myös korostuvat erilaiset tehtävät. A08 A09. Koska luvanhakija kantaa kokonaisvastuun turvallisuudesta, sen on hakemuksessaan esitettävä arvionsa vastuulliseksi johtajaksi esittämänsä henkilön soveltuvuudesta sekä koulutuksen ja työkokemuksen riittävyydestä. Tämän lisäksi Säteilyturvakeskus käyttää osaamisen todentamiseksi omia menetelmiään. A10. Koska Säteilyturvakeskus hyväksyy vastuullisen johtajan, luvanhaltijan on pidettävä tiedot tässä tehtävässä toimivista henkilöistä ajan tasalla ja myös informoida Säteilyturvakeskusta muutoksista. A11 A12. Säteilyturvakeskus voi harkintansa mukaan asettaa yksittäisiä hakijaan liittyviä rajoituksia ja ehtoja erityisistä syistä. Tällä tavalla toimien voidaan esim. vastuulliseksi johtajaksi tai tämän varahenkilöksi hyväksyä henkilö, jolla ei hyväksymishetkellä vastaa kaikkia vastuullisen johtajan vaatimuksia, mutta sovittujen ja toteutettujen toimenpiteiden jälkeen saadaan vastaamaan vaatimuksia. A13. Vaatimus perustuu YEL (7k ) ja YEA ( ). Jotta vastuullisella johtajalla on mahdollisuus kantaa hänelle asetettu vastuu, hänellä on oltava riittävä osaaminen, kokemus ja asema sekä oltava muutoinkin soveltuva tämän vastuun kantamiseksi. Vastuullisena johtajana voi toimia vain Säteilyturvakeskuksen hyväksymä henkilö, jolla on todelliset mahdollisuudet kantaa roolin mukaiset vastuut. Mikäli tilanne muuttuu, on voitava vapauttaa henkilö vastuullisen johtajan roolista. Liite B Turvajärjestelyjen vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Turvajärjestelyistä huolehtivalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja VNa:ssa 734/2008 sekä ohjeessa YVL A.11.

10 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 10 (14) B01. Turvajärjestelyistä vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön tehtäviä on kuvattu myös ohjeessa YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen turvajärjestelyistä vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat turvajärjestelyistä vastaavan henkilön tehtävät. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on YEL 9 :n mukaisesti luvanhaltijalla eikä tätä vastuuta voida jakaa. Koska kyseessä ovat vastuut, on perusteltua, että kyseiset henkilöt ovat luvanhaltijan palveluksessa. B02. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu osaamisvaatimukset, joita turvajärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään. YEL 7 i :n mukaisesti luvanhaltijalla on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimuksessa on esitelty ne osaamisvaatimukset, joita voidaan pitää perusteltuina, jotta YEL:ssa määrätty ammattitaidon osoittaminen täyttyy. Koska monet ydinenergian käytön turvajärjestelyitä koskevat tilanteet ovat sellaisia, että viranomaisilla on niissä rooli, on perusteltua, että turvajärjestelyistä vastuussa oleva henkilö tuntee myös näiden viranomaisten toimintaa koskevat perusperiaatteet ja lainsäädännöt riittävästi. B03. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus hyväksyy turvajärjestelyistä vastaavan henkilön tehtäväänsä. Tästä syystä henkilön ammattitaito on perusteltava hakemuksessa. Valtioneuvoston asetuksen (734/2008) 9 :n perusteluissa todetaan, että koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi poliisin koulutusta tai turvallisuusalan tutkintotoimikunnan valvonnassa suoritettua turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa. Mainitussa erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta, joten tutkintoa voidaan pitää esimerkiksi esimiestehtävissä toimiville turvahenkilöille erityisen sopivana". Edellä perustellusta syystä myös tässä yhteydessä on käytetty ko. ammattitutkintoa osaamistasoa osoittavana esimerkkitutkintona. Vastaava tai korvaava koulutus arvioidaan tapauskohtaisesti. B04. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus vastaavan henkilön hyväksymismenettelyssä arvioi henkilön osaamisen todentamiseksi esitetyn henkilön kelpoisuuden. B05. Tarkemmat määräykset hyväksytyn henkilön kelpoisuuden voimassa olosta on esitetty tässä vaatimuksessa. On perusteltua, että hyväksyntä voidaan tehdä määräajaksi tilanteen sitä edellyttäessä. Henkilövaihdoksista on perusteltua velvoittaa ilmoitettavan Säteilyturvakeskukseen, jotta ajantasainen tieto vastuuhenkilöistä on valvovalla viranomaisella jatkuvasti olemassa. B06. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen liittää hyväksymisen ehdoksi tiettyjä ehtoja tai rajoituksia. Nämä harkitaan tapauskohtaisesti. B07. Tarvittaessa on perusteltua voida muuttaa hyväksymiseen liittyviä ehtoja, jotta henkilön kelpoisuus voidaan pitää ajan tasalla. B08. Koska hyväksymismenettelystä on säädetty erikseen, on perusteltua, että myös peruuttamismenettelystä ovat olemassa selvät vaatimukset. Tämä on myös henkilön oikeusturvan kannalta perusteltua. Vaatimuksessa on esitelty perusteet, joilla hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Perusteita ei voida niiden monimuotoisuuden vuoksi kuvata tyhjentävästi, vaan tilanteen mukaan tehdään asiassa erikseen perusteltu päätös. Vaatimus kuvaa ne perusperiaatteet, joilla hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Liite C Valmiusjärjestelyjen vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Valmiusjärjestelyistä huolehtivalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja VNa:ssa 716/2013 sekä ohjeessa YVL C.5.

11 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 11 (14) C01. Valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön tehtäviä on kuvattu myös ohjeessa YVL C.5 Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön tehtävät. Vastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta on YEL 9 :n mukaisesti luvanhaltijalla eikä tätä vastuuta voida jakaa. Koska kyseessä ovat vastuut, on perusteltua, että kyseiset henkilöt ovat luvanhaltijan palveluksessa. C02. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu osaamisvaatimukset, joita valmiusjärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään. YEL 7 i :n mukaisesti luvanhaltijalla on oltava riittävä ja tehtäviinsä soveltuva, ammattitaitoinen henkilöstö. Vaatimuksessa on esitelty ne osaamisvaatimukset, joita voidaan pitää perusteltuina, jotta YEL:ssa määrätty ammattitaidon osoittaminen täyttyy. Koska monet ydinenergian käytön valmiusjärjestelyitä koskevat tilanteet ovat sellaisia, että viranomaisilla on niissä rooli, on perusteltua, että valmiusjärjestelyistä vastuussa oleva henkilö tuntee myös näiden viranomaisten toimintaa koskevat perusperiaatteet ja lainsäädännöt riittävästi. C03. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus hyväksyy valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön tehtäväänsä. Tästä syystä henkilön ammattitaito on perusteltava hakemuksessa. Ammattitaidon tulee riittävästi kattaa sekä voimalaitoksen toiminnallisen että säteilyturvallisuuden tiedot ja pelastus- tai turvallisuusalan perustiedot. C04. YEL 7 i :n mukaisesti Säteilyturvakeskus vastaavan henkilön hyväksymismenettelyssä arvioi henkilön osaamisen todentamiseksi esitetyn henkilön kelpoisuuden. C05. Tarkemmat määräykset hyväksytyn henkilön kelpoisuuden voimassa olosta on esitetty tässä vaatimuksessa. On perusteltua, että hyväksyntä voidaan tehdä määräajaksi tilanteen sitä edellyttäessä. Henkilövaihdoksista on perusteltua velvoittaa ilmoitettavan Säteilyturvakeskukseen, jotta ajantasainen tieto vastuuhenkilöistä on valvovalla viranomaisella jatkuvasti olemassa. C06. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen liittää hyväksymisen ehdoksi tiettyjä ehtoja tai rajoituksia. Nämä harkitaan tapauskohtaisesti. C07. Tarvittaessa on perusteltua voida muuttaa hyväksymiseen liittyviä ehtoja, jotta henkilön kelpoisuus voidaan pitää ajan tasalla. C08. Koska hyväksymismenettelystä on säädetty erikseen, on perusteltua, että myös peruuttamismenettelystä ovat olemassa selvät vaatimukset. Tämä on myös henkilön oikeusturvan kannalta perusteltua. Vaatimuksessa on esitelty perusteet, joilla hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Perusteita ei voida niiden monimuotoisuuden vuoksi kuvata tyhjentävästi, vaan tilanteen mukaan tehdään asiassa erikseen perusteltu päätös. Vaatimus kuvaa ne perusperiaatteet, joilla hyväksyntä voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi. Liite D Ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilö ja hänen varahenkilönsä Ydinmateriaalivalvonnasta vastaavalle henkilölle ja hänen varahenkilölleen esitetään vaatimuksia YEL:ssa ja YEA:ssa sekä ohjeessa YVL D.1. D01. Ydinenergialain 7 i :ssä on edellytetty, että luvanhaltija nimeää erikseen ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön. Vaatimuksessa on tarkemmin kuvattu, mitkä ovat ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön tehtävät. Ydinmateriaalivalvonnasta vastaava henkilö vastaa luvanhaltijan/toiminnanharjoittajan vastuulla olevista velvoitteista laitos- tai muulla vastaavalla toimipaikalla (=laitos ja laitokseen kuuluva valvontasopimuksen lisäpöytäkirjan mukainen laitosalue sekä laitoksen käyttöön kuuluvat oleelliset palvelut).

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 187 / HUHTIKUU 2015 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2014 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 31.7.2013 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden vaatimusmäärittely, valinta ja hankinta 7 3.1 Yleiset vaatimukset sähkö- ja automaatiolaitteiden

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 18.9.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.)

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? Jekaterina Saikkonen (toim.) Prizztech Oy Julkaisija: Päätoimittaja: Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa: 1 (13) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä?

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä? Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Työraportti 8 Tampere 10.1.1994

Lisätiedot

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 4/2013. Erja Kainulainen (toim.) STUK-B 171 / HUHTIKUU 2014

Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 4/2013. Erja Kainulainen (toim.) STUK-B 171 / HUHTIKUU 2014 / HUHTIKUU 2014 B Ydinturvallisuus Neljännesvuosiraportti 4/2013 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / HUHTIKUU 2014 Ydinturvallisuus

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot