Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013)"

Transkriptio

1 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1(10) Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot ( ) 1 Johdanto Ohje YVL E.3 korvaa ohjeet YVL 3.1, Ydinlaitosten painesäiliöt ja YVL 3.3, Ydinlaitosten putkistot. Ohjeissa YVL 3.1 ja YVL 3.3 laitteiden elinkaaren kuvaaminen on tehty viittaamalla muihin YVL-ohjeisiin. STUKin uudessa ohjeistossa ei ole vastaavia erillisiä ohjeita, joten painesäiliöitä ja putkistoja koskevat vaatimukset on siirretty ohjeen YVL E.3 tekstiin. Käytännössä tämä on tarkoittanut lähes koko ohjetekstiä. Ohjeen YVL E.3 voi siten katsoa korvaavan myös kuusi muuta ohjetta, jotka ovat: YVL 1.14, Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet, Valmistuksen valvonta YVL 1.15, Ydinlaitoksen mekaaniset laitteet ja rakenteet, Rakennetarkastus YVL 3.0, Ydinlaitosten painelaitteet YVL 3.4, Ydinteknisten painelaitteiden valmistajan hyväksyminen YVL 3.7, Ydinlaitosten painelaitteet, Käyttöönottotarkastus YVL 3.9, Ydinvoimalaitosten painelaitteet, Rakenneaineet ja hitsauslisäaineet Ohjeessa on lisäksi vaatimuksia ohjeesta YVL 1.8, Muutos-, korjaus- ja ennakkohuoltotyöt ydinlaitoksissa. Ohjeen YVL E.3 sisällysluettelo on pääotsikoiltaan pyritty saamaan yhtenäiseksi muiden laitekohtaisten E-sarjan YVL-ohjeiden kanssa. Sisällössä on säilytetty nykyisen ohjeiston yksityiskohdat, koska YVL-ohje antaa auktorisoidulle tarkastuslaitokselle mahdollisuuden toteuttaa tarkastuksiaan STUKin vaatimalla tasolla. Myös laitetarkastuksissa saadut kokemukset puoltavat yksityiskohtien säilyttämistä, sillä STUKin menettelyt ovat monille laitetoimittajille uusia ja herättävät keskustelua. Saatujen kokemusten perusteella suunnitelmien tarkastuksia on pyritty saamaan etupainotteisiksi ja rakennetarkastusten edellytysten varmistamista on painotettu. Ohjeeseen on laadittu luku Painesäiliöiden ja putkistojen laitevaatimusmäärittely, jota ei ole nykyisissä laiteohjeissa. Luvun taustana ovat johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset (ohjeet YVL 1.4, YVL A.3 ja YVL A.5), joita on haluttu tarkentaa laitetasolla. Yleisohjeiden ja spesifikaatioiden varhainen käsittely ja vaatimustason linjaus selkeyttävät yksittäisten rakennesuunnitelmien käsittelyä. Luku Painesäiliöiden ja putkistojen laitevaatimusmäärittely on olennainen myös siksi, että E- sarjan ohjeiden yhtenäistämisessä ohjeista on päätetty jättää pois luokan EYT laitteita koskevia yksityiskohtaisia vaatimuksia. Sen sijaan on korostettu luvanhaltijan vastuuta vaatimusten asettamisessa. STUK toteuttaa ydinenergialain (990/1987) 60 ja ydinenergia-asetuksen (161/1988) 117 mukaista valvontaa ja tarkastuksia EYT-painelaitteille hyväksymällä luvanhaltijan vaatimusmäärittelyt ja laitos- ja laitetoimittajien spesifikaatiot sekä toteuttamalla käytön ja rakentamisen tarkastusohjelmia (KTO, RTO). Ohjeessa YVL E.3 annetaan kuitenkin rekisteröitävien painelaitteiden käyttöönottoa ja määräaikaistarkastuksia koskevat vaatimukset myös luokassa EYT. Ohjeen valmistelun loppuvaiheessa päätettiin lisätä myös luokan EYT painesäiliöitä ja putkistoja koskeva tarkastusaluejakotaulukko. Ohjeen YVL 3.0 mukaan STUKin hyväksymät tarkastuslaitokset ovat voineet tehdä vähemmän merkittävien painelaitteiden tarkastuksia. Tämä on tarkoittanut lähinnä suunnitelmien tarkas-

2 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 2(10) tusta ja rakennetarkastuksia turvallisuusluokassa 3. Tarkastuslaitosten vaatimukset ja hyväksymismenettely ovat muuttumassa ydinenergialain ja -asetuksen muutosten myötä. Tarkastuslaitoksia koskee ohje YVL E.1, ja ohje YVL E.3 on päivitetty vastaavasti. Samoin tarkastusaluejako STUKin ja tarkastuslaitosten kesken (liitteet C ja D) on päivitetty. Auktorisoidulle tarkastuslaitokselle on uuden ohjeen mukaan mahdollista antaa suunnitelmien tarkastuksia ja rakennetarkastuksia myös turvallisuusluokassa 2 sekä käyttöönottotarkastuksia turvallisuusluokassa 3 ja luokassa EYT. Ydinteknisiä painelaitteita koskevissa vaatimuksissa on pyritty yhdenmukaisuuteen kansallisen ja kansainvälisen painelaitelainsäädännön kanssa. Tämä näkyy erityisesti rekisteröitävien painelaitteiden määräaikaistarkastuksia koskevassa osuudessa. Painelaitedirektiivin 97/23/EY (PED) ylittäviä vaatimuksia ovat esimerkiksi valmistajien ja testauslaitosten hyväksyttäminen. Rakennesuunnitelman tarkastus ja rakennetarkastus sisältyvät aina ydinteknisen painesäiliön ja putkiston työvaiheisiin, vaikka painelaitedirektiivin kaikissa moduuleissa näitä tarkastuksia ei ole. Joitakin menettelytapoja on käsitelty STUKin ja luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden yhteisessä painelaitetyöryhmässä, joka muodostettiin painelaitedirektiivin voimaantulon aikoihin. Työryhmässä keskustellaan YVL-ohjeiden soveltamisesta käytäntöön, ja ratkaistuista asioista pidetään yllä seurantalistaa. Painelaitetyöryhmässä hyviksi todettuja menettelyjä on jonkin verran sisällytetty ohjetekstiin, mutta kaikkien yksityiskohtien kuvaaminen YVL-ohjetasolla ei ole mahdollista. Näitä menettelytapoja voidaan käsitellä täytäntöönpanopäätöksessä ja jatkossakin hakemuksesta hyväksyä erillisillä päätöksillä. Ohjeen YVL E.3 vertailu nykyiseen ohjeistoon sekä uudet ja muuttuneet vaatimukset on käsitelty yksityiskohtaisesti ohjeen eri lukuja vastaavien otsikoiden alla. Muutosten tavoitteena on ollut selkeyttää menettelyjä tulevissa laitosprojekteissa siten, että rakennesuunnitelmien hyväksyntä ja laitteiden tarkastukset voitaisiin tehdä järkevinä kokonaisuuksina ja ilman merkittäviä huomautuksia. Nykyisistä ohjeista koottuja määritelmiä, jotka perustuvat esimerkiksi painelaitedirektiiviin ja suomalaiseen painelaitelainsäädäntöön, on täydennetty mm. joillakin hitsaussanastojen termeillä. Suunnitteluun ja mitoitukseen liittyvät määritelmät ovat uusia ja ne on yhdenmukaistettu muiden laiteohjeiden kanssa. Erikseen on syytä todeta, että a) Termit valinnainen tarkastus ja velvoittava tarkastus on otettu käyttöön korvaamaan englanninkieliset termit Witness point ja Hold point. Määritelmät ovat työryhmän laatimia; tukiryhmällä ja lausunnon antajilla ei niihin ole ollut huomautettavaa. b) Työkokeen määritelmä ei vastaa harmonisoiduissa standardeissa SFS-EN ja SFS- EN käytettyä työkoetta. Työryhmä on päätynyt käyttämään luvanhaltijoiden kanssa yleisesti käytettyjä ja ymmärrettyjä määritelmiä työkoe ja tuotannollinen koe. SFS-EN -standardien työkoe on tekniseltä sisällöltään tässä ohjeessa määritelty tuotannollinen koe. Tämän ohjeen mukaiselle työkokeelle ei löydy määritelmää standardeista. 2 Soveltamisala Ohjeen YVL E.3 vaatimukset koskevat ydinlaitoksen painesäiliöitä, mukaan lukien lämmönsiirtimet, ja putkistoja sekä niiden valmistuksessa ja pätevöinneissä tarvittavia materiaaleja ja koekappaleita. Ohje kattaa myös ne painesäiliöt ja putkistot, jotka liittyvät ohjeen YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet, mukaisten varavoimalähteiden apujärjestelmiin. Ohje ei koske kuljetettavia painesäiliöitä, yksinomaan ydinlaitoksen rakentamisessa tarvittavia tai henkilökunnan huoltotehtäviä palvelevia painesäiliöitä ja putkistoja sekä sellaisia painesäiliöitä ja

3 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 3(10) putkistoja, jotka STUKin antaman ohjeen tai päätöksen mukaan on jätetty valvonnan ja tarkastusten ulkopuolelle. Painesäiliöille asetettuja vaatimuksia sovelletaan myös ydinvoimalaitoksen reaktoripainesäiliön, höyrystimen ja paineistimen sisäosiin sekä höyrykattilaan. Ohje YVL E.3 koskee ohjeen YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi, mukaisesti soveltuvin osin myös käytetyn polttoaineen loppusijoituskapselia. Painesäiliöille asetettuja vaatimuksia sovelletaan lisäksi ydinvoimalaitosyksikön teräksisen suojarakennuksen sekä betonirakenteisen suojarakennuksen teräksisten läpivientien suunnitteluun, valmistukseen ja rakennetarkastukseen. Suojarakennuksen teräs-, betoni- ja liittorakenteista annetaan vaatimuksia ohjeessa YVL E.6, Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet. Ohjetta sovelletaan joihinkin sellaisiin laitteisiin, jotka eivät täytä yleistä painelaitteelle määriteltyä painerajaa yli 0,5 barg, mutta tällöin otetaan huomioon, että paine ei ole mitoittava tekijä. Tämä menettely on ollut jo ohjeissa YVL 3.1 ja YVL 3.3. Nykyiseen ohjeistoon verrattuna uusia soveltamisalakohteita ovat höyrystimen ja paineistimen sisäosat sekä loppusijoituskapseli. Höyrystimen ja paineistimen sisäosiin on käytännössä kuitenkin jo sovellettu painesäiliöohjetta YVL 3.1. Ohjeen soveltamisalaksi katsotaan kaikki ydinlaitokset, ellei jotain vaatimusta ole erityisesti rajattu ydinvoimalaitokseen. Ohjeen vaatimukset on kohdistettu luvanhaltijalle ja -hakijalle, laitos- ja laitetoimittajille sekä painesäiliöiden ja putkistojen valmistajille. Osoittamalla vaatimuksia luvanhaltijan lisäksi myös suoraan toimittajille ja valmistajille vaatimusten ymmärtämistä on pyritty selkeyttämään. Taustana tähän ovat projekteista saadut kokemukset. 3 Vaatimusten perustelut 3.1 Vaatimusten perustelut aihealueittain Luku 3 Painesäiliöiden ja putkistojen laitevaatimusmäärittely Tämä luku on YVL-ohjeissa uusi, ja se on pyritty laatimaan yhdenmukaisin periaattein kaikkiin laitekohtaisiin E-sarjan YVL-ohjeisiin. Luku tarkentaa laitetasolla niitä asiakirjatoimitusten vaatimuksia, joita esitetään ohjeissa YVL A.1, YVL A.3 ja YVL A.5. Laitevaatimusmäärittelyt sisältävät sekä luvanhaltijan (ohjeen kohdat 3.1 ja 3.2) että laitos- ja/tai laitetoimittajan (kohta 3.3) asiakirjoja, joissa esitetään yksityiskohtaisesti laitetta koskevat vaatimukset. Nämä asiakirjat toimivat pohjana rakennesuunnitelmien laatimiselle ja käsittelylle. Yleistarkastussuunnitelma on jo sisältynyt ohjeisiin YVL 3.1 ja YVL 3.3. Yleistarkastussuunnitelmavaatimusta on nyt täydennetty liitteen A taulukolla, jossa esitetään eri tarkastusvaiheet ja niihin tarvittava valvonta. Tällä taulukolla pyritään opastamaan luvanhaltijaa ja laitos- ja/tai laitetoimittajaa tarkastussuunnitelmien laadinnassa siten, että menettelyt olisivat yhtenevät eri laitteille ja eri valmistajille. Samalla taulukko antaa sekä STUKille että auktorisoiduille tarkastuslaitoksille minimivaatimuspohjan seurattavaksi laitetyyppikohtaisten tai laitekohtaisten tarkastussuunnitelmien tarkastuksessa. Luku 4 Valmistaja Valmistajalle asetetut vaatimukset ja valmistajan hyväksyttäminen perustuvat ydinenergialain 60 a :n vaatimuksiin.

4 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 4(10) Ohjeessa YVL E.3 valmistajille esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset pohjautuvat ohjeisiin YVL 3.4, Ydinteknisten painelaitteiden valmistajan hyväksyminen ja YVL 1.14, Ydinlaitoksen mekaaniset laitteet ja rakenteet, Valmistuksen valvonta. Lukuun sisältyy kuitenkin kaksi periaatteellista muutosta: a) Ohjeen lukuun 4.1 on yhdistetty vaatimukset kaikille painesäiliöiden ja putkistojen valmistajille, kun ohjeessa YVL 3.4 valmistus on määritelty tarkoittamaan vain pysyvien liitosten tekemistä, muokkausta ja lämpökäsittelyä. Ohjeessa YVL E.3 nämä valmistusmenetelmät on erotettu muusta valmistuksesta nimeämällä ne erikoisprosesseiksi b) luku 4.3, jossa annetaan vaatimukset materiaalien ja standardiosien valmistajille, on uusi. Luku 4.1 Yleiset vaatimukset ydinteknisten painesäiliöiden, putkistojen ja putkiston osien valmistajille Luvussa 4.1 on asetettu vaatimuksia kaikille ydinteknisten painesäiliöiden ja putkistojen valmistajille, kuitenkin niin, että erikoisprosesseja (pysyvät liitokset, muokkaus, lämpökäsittely) käyttäville valmistajille vaatimukset ovat tiukemmat. Vaatimukset ovat linjassa ohjeen YVL A.3 kanssa ja tarkentavat sitä laitetasolla. Perusvaatimus kaikille valmistajille on sertifioitu tai muutoin riippumattomasti arvioitu laadunhallintajärjestelmä. Ohjeen YVL A.3 johtamisjärjestelmälle asettamat vaatimukset on täytettävä turvallisuusluokissa 1 ja 2. Vaatimus ASME NQA-1 -laadunhallintajärjestelmästä päälaitteille perustuu luvun 6 mukaiseen suunnittelustandardina käytettävän ASME-standardiin, jonka yleisiä vaatimuksia sisältävässä osassa NCA, kohdassa NCA-4110 edellytetään ASME-valmistajilta NQA-1 -laadunhallintajärjestelmää. Muille turvallisuusluokan 1 laitteille sekä turvallisuusluokissa 2 ja 3 laadunhallintajärjestelmävaatimuksissa viitataan soveltuviin valmistusmenetelmäkohtaisiin EN-standardeihin. Luku 4.2 Ydinteknisen painelaitevalmistajan hyväksyttäminen erikoisprosesseihin Painelaitevalmistajan hyväksyttämismenettely erikoisprosesseihin vastaa lähes täysin ohjeessa YVL 3.4 esitettyä menettelyä. Vaatimus hitsauksen koordinointihenkilöstöstä on otettu ohjeesta YVL Valmistuksesta vastaavan henkilön laatimaa vakuutusta on täsmennetty vaatimuksilla, jotka on esitetty ohjetta YVL 3.4 tarkentavassa päätöksessä G1222/141. Ohjeeseen YVL 3.4 (2004) verrattuna uusia vaatimuksia ovat valmistuksesta vastaavan henkilön varahenkilö ja minimin määrittäminen työkokemusvaatimukseen. Valmistajan toiminnan luvallisuus varmistetaan Y-tunnuksen tai vastaavien rekisteritietojen perusteella. Vuonna 1996 julkaistu ohje YVL 3.4 on sisältänyt vaatimuksen kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta, ja silloisen painelaitelainsäädännön mukaisesti valmistuksen valvojan pätevyysvaatimukset on esitetty yksityiskohtaisesti. Ohjeessa YVL E.3 on siis jossain määrin palautettu näitä välillä pois jätettyjä vaatimuksia. Luku 4.3 Materiaalien ja standardoitujen osien valmistus Tarve esittää vaatimuksia joillekin materiaalien ja standardoitujen osien valmistajille on syntynyt kokemusten perusteella. Materiaalivalmistukseen ja standardoiduiksi osiksi käsitettäviin osiin voi sisältyä erikoisprosesseja, jolloin valmistajan hyväksyttäminen vastaavasti kuin tuotteen valmistuksen erikoisprosesseihin katsottiin aiheelliseksi. Vaatimus rajattiin kuitenkin turvallisuusluokkiin 1 ja 2. Muille materiaalien ja standardoitujen osien valmistajille asetettiin turvallisuusluokissa 1 ja 2 vaatimuksia, mutta erillistä valmistajan hyväksyttämistä ei tarvita, koska standardeissa (esim. RCC-M) on olemassa vaatimuksia valmistuksen pätevöinnistä. Tähän materiaaliryhmään kuu-

5 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 5(10) luvat esimerkiksi suuret valut ja takeet. Turvallisuusluokassa 3 edellytetään sertifioitua tai muuten riippumattomasti arvioitua laadunhallintajärjestelmää. Luku 5 Materiaalit ja hitsausaineet Materiaalien ja hitsausaineiden vaatimukset ja hyväksyminen ovat osa suunnittelua, ja vaatimusten esittäminen YVL-ohjeessa pohjautuu pääasiassa valtioneuvoston asetukseen (717/2013). Vaatimukset on koottu pääosin ohjeesta YVL 3.9, mutta joitakin vaatimuksia on otettu myös ohjeista YVL 3.1 ja YVL 3.3. Uutena vaatimuksena on lisätty vaatimus materiaalispesifikaatioiden tai muiden selvitysten toimittamisesta hyväksyttäväksi siinäkin tapauksessa, että käytetään standardimateriaaleja. Tämä vaatimus liittyy luvun 3.3 (toimittajien laatima vaatimusmäärittely) vaatimuksiin, joita tarkennetaan tässä luvussa. Turvallisuusluokassa 1 materiaalit on hyväksytettävä laitekohtaisesti (käyttöpaikkakohtaisesti) ennen rakennesuunnitelmien toimittamista. Turvallisuusluokissa 2 ja 3 voidaan etukäteen toimittaa hyväksyttäväksi spesifikaatioita materiaaleista, joiden käyttökohde tarkennetaan myöhemmin rakennesuunnitelmassa. Rakennesuunnitelman tarkastuksessa todetaan esimerkiksi näiden materiaalin testauslaajuuden riittävyys. Ohjeen YVL 3.9 yleinen hyväksyntä korvautuu nyt näiden ennen rakennesuunnitelmia hyväksyttävien laite- tai laitoskohtaisten spesifikaatioiden hyväksymisellä. Ohjeen liitteenä B on taulukko materiaalien ja hitsauslisäaineiden ainestodistusvaatimuksista. Taulukko on muuten sama kuin nykyisessä YVL-ohjeessa, mutta luokka EYT on jätetty pois, ja todistuslajien merkinnät on päivitetty nykyisen standardin mukaisiksi. Luku 6 Suunnittelu Ydinteknisille painesäiliöille ja putkistoille asetetut suunnitteluvaatimukset esitetään luvuissa Vaatimukset on koottu pääosin ohjeista YVL 3.1 ja 3.3. Luvussa 6.1 käsitellään laitteille asetettuja yleisiä vaatimuksia ja luvussa 6.2 virtausteknistä suunnittelua. Yksityiskohtaiset vaatimukset ydinteknisille painesäiliöille löytyvät luvusta 6.3 ja putkistoille luvusta 6.4. Luku 6.5 käsittelee materiaalien valintaa. Luvun 6.1 yleiset vaatimukset käsittelevät lähinnä suunnitteluperusteita, muotoilua, rakenneratkaisuja ja hitsien sijoittelua. Luvussa annetaan myös yleisiä ohjeita standardien käytöstä. Ydinteknisten painesäiliöiden ja putkistojen lujuustekninen suunnittelu on tehtävä standardeissa esitettyjen laskentakaavojen tai lujuusanalyysin avulla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikilta ydinteknisiltä painesäiliöiltä, putkistoilta ja niiden osilta vaaditaan vähintään painemitoitus, mikäli suunnitteluratkaisujen täyttyminen ei ole suoraan todettavissa. Lukujen 6.3 ja 6.4 alussa on laitekohtaiset yleiset vaatimukset, joita seuraavat yksityiskohtaiset vaatimukset paineenalaisille osille ja rakenteille, sisäosille ja tuennoille. Ydintekniset painesäiliöt, putkistot ja niiden osat on mitoitettava kestämään mekaaniset kuormat. Putkiston joustavuusanalyysin tarpeellisuus määräytyy turvallisuusluokan, nimellishalkaisijan, suunnittelulämpötilan ja putkistossa olevien komponenttien perusteella. Turvallisuuden kannalta tärkeille laitteille on tehtävä jännitys- ja väsymisanalyysi. Korkeimpien turvallisuusluokkien laitteille on tehtävä ohjeen YVL E.4 mukainen lujuusanalyysi. Mitoitus ja analysointi tehdään standardin vaatimusten mukaisesti. Kyseisten standardien soveltamisalaan kuulumattomissa poikkeavissa tilanteissa suunnitteluun edellytetään käytettävän ohjeen YVL E.4 mukaista lujuusanalyysia tai kokeellista jännitysanalyysiä. Ohjeen YVL E.4 käyttöön voi johtaa myös otaksuttua korkeammaksi osoittautuva laitteen riskimerkitys tai muu tekninen syy.

6 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 6(10) Materiaalivaatimuksissa viitataan lukuun 5. Pintakäsittelyvaatimuksia sisältyy ohjeisiin YVL E.6 ja YVL B.6, ja ohjeessa YVL E.3 laitteiden pintakäsittelyvaatimuksissa viitataankin ohjeeseen YVL E.6. Luku 7 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelma on laadittava ja toimitettava hyväksyttäväksi kaikista ydinteknisistä painesäiliöistä ja putkistoista, jotta laitteen vaatimustenmukaisuus voidaan arvioida. Asiakirjana rakennesuunnitelma vastaa niitä teknisiä asiakirjoja, joita vaaditaan PEDin mukaisesti EYsuunnitelmatarkastukseen. Ydinteknisten painesäiliöiden ja putkistojen rakennesuunnitelmaa ei kuitenkaan voi korvata muilla tarkastusmenettelyillä. Tässä luvussa on pyritty kuvaamaan se, mitä asiakirjoja on toimitettava ja mitä niiden on sisällettävä. Vaatimukset perustuvat ohjeisiin YVL 3.1 ja YVL 3.3, mutta tarkennuksia on tehty kokemusten perusteella. Materiaaleja, suunnittelua ja valmistusta koskevat tekniset vaatimukset on esitetty niitä käsittelevissä luvuissa. Uutena paljon kommentoitunakin vaatimuksena on lisätty rakennesuunnitelmaan liitettävä perusteluyhteenveto. Luvanhaltijan perusteluyhteenveto on todettu tarpeelliseksi kokemusten perusteella, ja vaatimus on lisätty myös ohjeeseen YVL A.1. Perusteluyhteenvedolla tarkoitetaan luvanhaltijan tekemän asiakirjatarkastuksen dokumentointia siten, että viranomainen tai auktorisoitu tarkastuslaitos voi todeta tehdyn tarkastuksen kattavuuden. Perusteluyhteenveto on STUKin tarkastajan laatiman esittelymuistion vastine. Laskentaraporttien sisältöön ja selkeyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämän takia YVL E.3 -ohjeessa on määritelty tarkemmin kuin aiemmissa YVL -ohjeissa, mitä laskentatuloksia on esitettävä lämmönsiirtolaskelmista, virtausteknisestä suunnittelusta, mitoituslaskelmista ja analyyseistä. Raporttiin liitettävien välitulosten ja havainnollistettujen tulosten määrässä on otettava huomioon kohteen turvallisuusmerkitys sekä hyväksymiskriteerit ja marginaalit. Suomessa laskentatulosten oikeellisuus ja hyväksyttävyys varmistetaan pääosin laskentaraportin viranomaistarkastuksella. Suomalaisen viranomaiskäytännön ja kokemusten perusteella vaatimukset on lisätty ohjeeseen. Luku 8 Valmistus Valmistukselle asetetut vaatimukset perustuvat Säteilyturvakeskukselle ydinenergiaasetuksessa 117 :ssä annettuun tehtävään asettaa ydinteknisten painelaitteiden valmistusta ja siihen liittyvää laadunvarmistusta koskevat tarkemmat vaatimukset. Vaatimusten taustana ovat mm. painelaitedirektiivissä ja yhdenmukaistetuissa painelaitestandardeissa esitetyt menettelyt. Tähän lukuun on koottu nykyiset valmistukseen liittyvät vaatimukset ohjeista YVL 1.14, Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet, Valmistuksen valvonta, YVL 3.1, Ydinlaitosten painesäiliöt, YVL 3.3, Ydinlaitosten putkistot, YVL 3.4, Ydinteknisten painelaitteiden valmistajan hyväksyminen ja YVL 3.9, Ydinvoimalaitosten painelaitteet, Rakenneaineet ja hitsauslisäaineet. Joitakin yksittäisiä vaatimuksia on otettu myös ohjeista YVL 1.15, Ydinlaitoksen mekaaniset laitteet ja rakenteet, Rakennetarkastus ja YVL 3.0, Ydinlaitosten painelaitteet. Kolmannen osapuolen tehtäviä ja vaatimuksia on jossain määrin kuvattu ohjeissa YVL 3.3 ja YVL Kolmannen osapuolen hyväksymisessä on aiemmin käytetty hyväksi tarkastuslaitoksille ohjeessa YVL 1.3 asetettuja vaatimuksia, ja näitä yksityiskohtia on nyt lisätty tähän ohjeeseen. Kolmannen osapuolen suorittamassa valvonnassa voidaan erottaa kaksi ryhmää:

7 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 7(10) a) materiaalien testaukseen ja pätevöinteihin liittyvä valvonta b) valmistuksen valvonta. Materiaalien testauksen sekä menetelmä- ja henkilöpätevöintien valvonta noudattaa painelaitedirektiivin vaatimuksia, ja valvontaa voivat tehdä sellaiset ilmoitetut laitokset ja tunnustetut kolmannen osapuolen yksiköt (pätevöintilaitokset), joilla ao. alue sisältyy akkreditoituun toimintaan. Ohjeessa yksilöidyt vaatimukset ovat vastaavia kuin ilmoitettujen laitosten ja pätevöintilaitosten vaatimukset. Valmistuksen valvontaa tekevälle kolmannelle osapuolelle ei ole asetettu yksityiskohtaisia vaatimuksia, vaan asiantuntemus arvioidaan rakennesuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Ohjeessa on erikseen mainittu se, että auktorisoitu tarkastuslaitos ei voi toimia sekä kolmantena osapuolena että julkista hallintotehtävää tekevänä tarkastuslaitoksena samalle laitteelle tai rakenteelle. Painesäiliön tai putkiston valmistus voidaan nykyisen ohjeiston mukaan aloittaa ennen koko rakennesuunnitelman valmistumista, jos valmistusaika on pitkä tai laite on viipymättä uusittava. Kokemusten perusteella katsottiin tarpeelliseksi määritellä aiempaa tarkemmin, mitkä hyväksynnät ovat tarpeen ennen primääripiirin laitteiden ja putkiston valmistuksen aloittamista. Lukuun on lisätty myös viittaus ohjeeseen YVL A.5, jossa käsitellään valmistuksen aloittamista ennen rakentamisluvan myöntämistä. Lukuun 8.4, Valmistuksen vaatimukset, on uutena vaatimuksena lisätty hitsauksen tuotannolliset kokeet (production weld test), jotka sisältyvät mm. RCC-M -standardiin ja ENpainelaitestandardeihin; jälkimmäisissä niistä käytetään suomeksi nimitystä työkoe. NDT-testaajien perusvaatimuksena on SFS-EN ISO 9712 mukainen vähintään tason 2 pätevyys. Tarkemmat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL E.12, johon viitataan. Poikkeamien käsittelyä ja menettelystä sopimista hankinnan yhteydessä on korostettu tekstimuotoilulla, vaikka perusvaatimukset ovat jo nykyisessä ohjeistossa. Luku 9 Rakennetarkastus Rakennetarkastukselle asetetut vaatimukset perustuvat Säteilyturvakeskukselle ydinenergiaasetuksessa 117 :ssä annettuun tehtävään asettaa ydinteknisten painelaitteiden valmistusta ja siihen liittyvää laadunvarmistusta koskevat tarkemmat vaatimukset. Vaatimusten taustana ovat mm. yhdenmukaistetuissa painelaitestandardeissa esitetyt menettelyt. Luvussa 9 esitetyt vaatimukset ovat samat kuin ohjeessa YVL Tekstin muotoilulla ja otsikoinnilla on kuitenkin pyritty korostamaan tarkastuksen edellytysten varmistamista, koska tarkastusedellytykset ovat usein olleet puutteelliset. Luku 10 Asennus Vaatimukset tulevat pääosin ohjeista YVL 3.1 ja YVL 3.3. Menettelyissä viitataan monin kohdin yleisiin suunnittelu- ja valmistusvaatimuksiin, mutta asennuksen suunnittelun ja toteutuksen erityisvaatimukset on esitetty tässä luvussa. Uutena on lisätty vaatimus, että luvanhaltijan on määriteltävä vaatimukset pultattujen laippaliitosten tekijöille. Viitteenä on annettu uusi standardi SFS-EN Asennuksen aloittamisen edellytyksiä on tarkennettu samaan tapaan kuin valmistuksen aloitusta luvussa 8.3.

8 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 8(10) Luku 11 Käyttöönotto Tämän luvun vaatimuksissa on otettu huomioon kansallinen lainsäädäntö, kuten painelaitelaki (869/1999) ja KTMp (953/1999). Näissä annetaan mm. painelaitteen sijoitusta, rekisteröintiä, käytön valvojaa ja ensimmäistä määräaikaistarkastusta (käyttöönottotarkastus) koskevat vaatimukset. Vaatimukset tulevat pääosin ohjeesta YVL 3.7, mutta niitä on täydennetty ohjeessa YVL 3.3 nykyisin esitetyillä putkiston toimintakoevaatimuksilla. Vaikka vaatimukset ovat käytännössä ennallaan, käyttöönottotarkastuksen vaiheita on pyritty selventämään tekstimuotoilulla, ja tarkennuksia on tehty myös ohjeeseen YVL A.5. Käyttöönottovaihetta ei YVL-ohjeessa voida käsitellä pelkästään painesäiliön tai putkiston käyttöönottona, koska painesäiliö ja putkistot ovat määritelmien mukaan paineenalaisen sisällön kuori. Käyttöönotossa onkin tarkasteltava toimivaa painelaitetta, jolloin painesäiliö tai putkisto on varustettu toiminnan kannalta tarpeellisilla varusteilla. Laitteiden käyttöönottotarkastus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan, että laite on hyväksytty aiemmissa tarkastuksissa, ja varmistetaan, että laitteen koekäytölle on edellytykset. Käyttöönoton toisessa vaiheessa tehdään laitteen toimintakokeet. Käyttöönottotarkastuksen ensimmäinen vaihe sisältää dokumentaation tarkastuksen, samoin todetaan, että laitteen sijoitus ja varusteet ovat suunnitelmien mukaiset. Ensimmäisen vaiheen hyväksyntä osoitetaan antamalla laitteelle koekäyttölupa. Jos kyseessä on rekisteröitävä painelaite, sille on nimettävä käytön valvoja. Toimintakokeet tehdään tyypillisesti järjestelmän koekäytön yhteydessä. Ohjeluonnokseen saatujen lausuntojen perusteella näissä tapauksissa on voitu ajatella, että koekäyttöohjelman hyväksyminen liittyy toimintakokeisiin ja sitä kautta käyttöönottotarkastuksen toiseen vaiheeseen. Koekäyttöohjelman hyväksymistilanteen tarkastus kuuluu kuitenkin laitteen käyttöönoton kannalta aina käyttöönottotarkastuksen ensimmäiseen vaiheeseen, vaikka se tehtäisiinkin myöhemmin kuin muun dokumentaation tarkastus. Käyttöönottotarkastuksen ensimmäinen vaihe tehdään laitekohtaisesti aina silloin, kun kyseessä on rekisteröitävä tai muuten tärkeä painelaite. Laitteelle avataan käyttöönottotarkastuksen ensimmäisessä vaiheessa pöytäkirja, joka myöhemmin jatkuu määräaikaistarkastusten pöytäkirjana. Luvanhaltijan on pyydettävä rekisteröitävän painelaitteen rekisteröintiä käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Ydinlaitosten painelaiterekisteriä ylläpitää STUK. Luku 12 Käyttö Painelaitteiden käyttöä ja määräaikaistarkastuksia koskevissa vaatimuksissa on seurattu painelaitelain (869/1999) ja KTMp:n vaatimuksia. Käyttöä koskevat vaatimukset sisältyvät nykyisessä ohjeistossa ohjeisiin YVL 3.0 ja YVL 1.8. Lukuun on lisätty myös ohjeeseen YVL 3.9 sisältyvät vaatimukset neutronisäteilyn vaikutusten huomioon ottamisesta käytön aikana sekä putkiston kunnonvalvontavaatimukset ohjeesta YVL 3.3. Rekisteröitävien painelaitteiden määräaikaistarkastusten siirtoon on annettu rajatut oikeudet myös luvanhaltijalle (enintään 1 kk) ja tarkastuslaitoksille (enintään 6 kk). Muilta osin määräaikaistarkastuksissa noudatetaan konventionaalipainelaitteiden menettelyä (KTMp). Kunnonvalvonnassa sekä silloin, kun painelaitteen sisäpuolinen tarkastus korvataan tai sitä täydennetään NDT-testauksella, testaajaa koskevat samat pätevyysvaatimukset kuin valmis-

9 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 9(10) tuksen testauksissa. Tätä ei nykyisessä ohjeistossa ole mainittu. Vaatimus on tulossa ohjeeseen YVL E.12. Luku 13 Muutostyöt Muutostöille asetetut vaatimukset pohjautuvat ohjeeseen YVL 1.8. Ohjeeseen on lisätty rekisteröitävän painelaitteen korjaustyön jälkeen tehtävä KTMp:n mukainen muutostarkastus. Luku 14 Käytöstä poisto Painelaitteiden käytöstä poisto käsitellään nykyisessä ohjeessa YVL 3.0. Ohjeeseen YVL E.3 on lisätty käytännössä jo noudatetut vaatimukset painelaiteluettelon päivityksestä ja STUKille toimitettavasta ilmoituksesta, kun painelaite poistetaan käytöstä. Luku 15 Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt STUKin valvonnan perustana on ydinenergialain 63 ja ydinenergia-asetuksen 117. Auktorisoidun tarkastuslaitoksen vaatimukset on esitetty ydinenergialain 60 a :ssä. Tehtäväjako STUKin ja auktorisoidun tarkastuslaitoksen välillä on määritelty kaikille ydinteknisille laitteille soveltuvalla tasolla ohjeen YVL E.1 liitteessä. Painesäiliöille ja putkistoille tämä tarkastusaluejakotaulukko on täsmennetty ja liitetty tämän ohjeen liitteeksi C. Poikkeuksena muihin E-ohjeisiin verrattuna ohjeessa YVL E.3 on esitetty tarkastusaluejako myös luokassa EYT (liite D). Tavoitteena oli ohjeistaa erityisesti putkistojen ja niiden esivalmisteiden tarkastukset siten, että sama tarkastuslaitos on vastuussa sekä tehdas- että työmaatarkastuksista. Luvanhaltijan omatarkastuslaitos voi toimia luokassa EYT. Lisäksi sen on mahdollista tehdä asiantuntijatehtäviä myös turvallisuusluokassa 3. Valvontaa koskevat kohdat luvussa 15 on koottu lukujen 3 14 mukaiseen järjestykseen. Mahdolliset muutokset nykyisiin menettelyihin verrattuna käyvät ilmi tämän muistion lukuja 3 14 koskevista kohdista. 4 Ohjeen alaa koskeva kansainvälinen säännöstö 4.1 IAEA:n ja WENRAn ohjeet Ohjeessa YVL E.3 asetettuja vaatimuksia on verrattu seuraaviin IAEA:n ja WENRAn vaatimusasiakirjoihin: IAEA:n turvallisuusohjeet o Safety of Nuclear Power Plants: Design Specific Safety Requirements, Series No. SSR-2/1, February 2012 o Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Series No. NS-G-1.12, May 2005 o Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems in Nuclear Power Plants, Safety Guide, Series No. NS-G-1.9, September 2004 o Maintenance, Surveillance and In-service Inspection in Nuclear Power Plants, Safety Guide, Series No. NS-G-2.6, October 2002 o Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants, Safety Guide, Series No. NS-G-1.10, September 2004 WENRA Reactor Safety Reference Levels, January 2007

10 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 10(10) o Issue E, Design Basis Envelope for Existing Reactors o Issue F, Design Extension of Existing Reactors o Issue G, Safety Classification of Structures, Systems and Components o Issue K, Maintenance, In-service Inspection and Functional Testing WENRAn ja IAEA:n ohjeet eivät sisällä sellaisia yksityiskohtaisia vaatimuksia, joita olisi tarpeen lisätä laitetason ohjeeseen YVL E.3. Monet esimerkiksi suunnitteluperusteita, kunnonvalvontaa ja materiaalivalintaa koskevat vaatimukset ovat sisältyneet jo nykyiseen ohjeistoon. Ohje YVL E.3 täyttää WENRAn ja IAEA:n vaatimukset, mutta vie ne selvästi yksityiskohtaisemmalle tasolle. 4.2 Kansainväliset määräykset ja standardit Ohjeessa YVL E.3 on turvallisuusluokassa 1 asetettu ensisijaiseksi suunnittelustandardiksi ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, joka on erityisesti ydinvoimalaitoksen komponenteille tarkoitettu standardi. Laadunhallintajärjestelmävaatimuksena päälaitteille on ASME NQA-1. Valmistuksen valvonnassa ASMEn mukainen käytäntö, jossa yritys vastaa itse esim. henkilöpätevöinneistä ja valvontaa tekee valtuutettu tarkastaja (ANI), ei kuitenkaan ole sellaisenaan hyväksytty, vaan perusvaatimuksena on STUKin oma valvonta ja tarkastukset. Muissa turvallisuusluokissa käytetään hyväksi painelaitedirektiivin (PED) vaatimuksia ja harmonisoituja standardeja SFS-EN ISO 13445, Lämmittämättömät painesäiliöt, ja SFS-EN ISO 13480, Metalliset teollisuusputkistot, sekä niiden viitestandardeja. 5 Tepco Fukushima Dai-ichi onnettomuuden vaikutukset Fukushiman onnettomuudella ei ole suoraa vaikutusta ohjeeseen YVL E.3. Fukushiman onnettomuuden vaikutukset ydinturvallisuussäännöstöön liittyvät erityisesti ulkoisiin uhkiin, turvallisuustoimintojen luotettavuuteen ja niiden menettämisen varautumiseen, vakaviin onnettomuuksiin, polttoainealtaisiin liittyviin erityisvaatimuksiin, turvallisuusanalyyseihin sekä valmiustoimintaan ja laitospaikkaan.

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Ydinvoimalaitosseminaari, Lahti 18.2.2011 Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Martti Vilpas Säteilyturvakeskus (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta Helsinki Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT

YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 PAINESÄILIÖIDEN YLEISTARKASTUSSUUNNITELMA JA -OHJEISTO 4 3.1 Vaatimukset 4 3.2 Yleistarkastussuunnitelma 4 3.3 Yleistarkastusohjeisto 4 4 YDINTEKNISEN

Lisätiedot

YVL E.3, ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot

YVL E.3, ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot YVL E.3, ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot 11.4.2012 Luonnos L2 Soile Metso, Mika Bäckström, Juhani Hinttala Timo Liukkonen, Petri Pihala, Martti Vilpas Mark Cederberg, Yrjö Hytönen, Tapani Koljander

Lisätiedot

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN OHJE YVL 3.4 / 14.1.2004 YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 3 2.1 Laajuus 3 2.2 Vaatimukset valmistajan laadunhallintajärjestelmälle 4 2.3 Valmistaja

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet 19.12.1996 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 4 Rakennetarkastuksen sisältö ja toteutus 4 4.1 Rakennetarkastuksen

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje on kokonaan uusi. Ohjeeseen on sisällytetty vaatimuksia ohjeista YVL 1.9 ja YVL

Lisätiedot

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014)

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjetta YVL E.10 sovelletaan kaikissa elinkaaren vaiheissa ydinlaitosten varavoimalähteiden

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET OHJE YVL 3.0 / 9.4.2002 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 4 3 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEIDEN VIRANOMAISVALVONTA 5 3.1 Valvontaviranomainen 5 3.2 Painelaitteiden suunnittelu 5 3.3 Painelaitteiden

Lisätiedot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot 9.4.2013 Luonnos L4 Soile Metso, Mika Bäckström, Juhani Hinttala Timo Liukkonen, Petri Pihala, Martti Vilpas Mark Cederberg, Yrjö Hytönen, Tapani Koljander

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET OHJE YVL 4.2 / 19.12.2001 YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUOKITUS 3 3 RAKENNESUUNNITELMA 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Suunnitteluperusteet 4 3.3 Rakenneaineet 4 3.4 Pinnoitteet 4 3.5 Mitoitus

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE I024/M09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE Tunnus Code Tarkastuslaitos

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PUTKISTOT

YDINLAITOSTEN PUTKISTOT YDINLAITOSTEN PUTKISTOT 1 YLEISTÄ 5 2 MÄÄRITELMIÄ 5 3 PUTKISTOJEN LUOKITTELU 6 4 PUTKISTOJEN YLEISTARKASTUSSUUNNITELMA JA -OHJEISTO 6 4.1 Vaatimukset 6 4.2 Yleistarkastussuunnitelma 6 4.3 Yleistarkastusohjeisto

Lisätiedot

3.1 Edellytykset Painelaitekirjan tarkastus Sijoituksen tarkastus Varusteiden tarkastus 5

3.1 Edellytykset Painelaitekirjan tarkastus Sijoituksen tarkastus Varusteiden tarkastus 5 OHJE YVL 3.7 / 26.9.2008 Ydinlaitosten painelaitteet Käyttöönottotarkastus 1 Yl e i s t ä 3 2 Käyttöönottotarkastuksen sisältö 3 3 Käyttöönottotarkastuksen ensimmäinen vaihe 4 3.1 Edellytykset 4 3.2 Painelaitekirjan

Lisätiedot

Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014)

Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (29) Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014) 1 Johdanto Uusi ohje YVL E.5 on edellisen ohjeen YVL 3.8 Ydinvoimalaitosten

Lisätiedot

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014)

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) 1 Johdanto 2 Soveltamisala Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINVOIMALAITOSTEN PAINELAITTEET YDINVOIMALAITOSTEN PAINELAITTEET Rakenneaineet ja hitsauslisäaineet 1 YLEISTÄ 3 2 MATERIAALIEN YLEINEN HYVÄKSYMINEN 3 2.1 Standardien mukaiset materiaalit 3 Muut materiaalit 3 3 HITSAUSAINEIDEN YLEINEN

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 5.4.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

3.1 Tarkastusalueet Tarkastusoikeudet 3

3.1 Tarkastusalueet Tarkastusoikeudet 3 OHJE YVL 1.15 / 28.4.2008 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yl e i s t ä 3 2 Mä ä r i t e l m i ä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 3.1 Tarkastusalueet 3 3.2 Tarkastusoikeudet

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 18.9.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto ATS:n vuosikokous 27.2.2014 Keijo Valtonen YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet Uusi rakenne koko ohjeistolle ja yksittäisille ohjeille Selkeät ja yksikäsitteiset

Lisätiedot

Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät

Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät Ydinvoiman rakentaminen, viranomaisnäkökulma- i ja tehtävät ENTERPRISE FORUM 1/2012 15.2.2012 2012 Janne Nevalainen Ydinvoimalaitosten valvonta Projektit Esityksen sisältö 1. STUKin tehtävä 2. Lainsäädännön

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Nostolaiteyksiköiden laitevaatimusmäärittelyt 7 4 Valmistaja 7 4.1 Yleistä 7 4.2 Luvanhaltijan velvoitteet 7 4.3 Vaatimukset valmistajalle

Lisätiedot

Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta

Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4.4.199 Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta 1 Yleistä 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2. 2.4 2.4.1 2.4.2 2. 2..1 2..2 2. 2.7 2.8 Rakennesuunnitelma Suunnitteluperusteet Järjestelmän asettamat

Lisätiedot

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus!

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus! !! Hitsaustekniikkapäivät! 25.126.04.2013!! Säteilyturvakeskus! Jukka!Kallionpää! Paikallistarkastaja! Ydinvoimalaitosten!valvonta! Säteilyturvakeskus!valvova!viranomainen! Sosiaali()ja)terveysministeriön)alainen)valvova)

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT OHJE YVL E.8 / 15.11.2013 YDINLAITOKSEN VENTTIILIT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Luvanhaltijan laitevaatimusmäärittely 5 4 Valmistaja 6 5 Suunnittelu 7 5.1 Yleistä 7 5.2 Rakenne 7 5.3 Materiaalit 8

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ OHJE YVL E.2 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettely 3 3.1 Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta 3 3.2 Soveltuvuusselvitys

Lisätiedot

Jouko Seppäläinen Indewe QC Oy

Jouko Seppäläinen Indewe QC Oy Jouko Seppäläinen Indewe QC Oy Noin 35 vuoden kokemus eri tehtävissä telakka-, kattila- ja valmistavan teollisuuden parissa. Bureau Veritas:n tarkastaja / pääarvioija v. 2001-2015. Päätehtävinä laiva-

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 OHJE YVL 5.8 / 26.9.2008 Nosto- ja siirtotoiminnot ydinlaitoksissa 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Suunnittelija, valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Suunnittelija 6 3.2 Valmistaja

Lisätiedot

Ydinlaitosten pumppujen valvonta

Ydinlaitosten pumppujen valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS Ydinlaitosten pumppujen valvonta 1 Yleistä 2 Rakennesuunnitelma 2.1 Selvitys valmistajasta 2.2 Suunnitteluperusteet 2.2.1 Järjestelmäkohtaiset pumpun suunnitteluperusteet 2.2.2 Pumpun

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen käytön valvonta

Ydinpolttoaineen käytön valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS 5.11.1990 Ydinpolttoaineen käytön valvonta 1 Yleistä 3 2 Polttoaineen käytön valvontaohjelma 3 2.1 Polttoaineen köyttöolosuhteet 3 2.2 Köytetyn polttoaineen tarkastaminen ja tutkiminen

Lisätiedot

YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit

YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit Ydinlaitoksen venttiilit 10.4.2012 Petri Vuorio, Jukka Mononen, Esa Lehtonen, Mikko Pihkakoski, Urpo Sarajärvi, Tapani Eurasto Säteilyturvakeskus 2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Määritelmät...

Lisätiedot

YVL E.12, Testauslaitokset ydinlaitoksessa

YVL E.12, Testauslaitokset ydinlaitoksessa YVL E.12, Testauslaitokset ydinlaitoksessa 30.8.2013 Luonnos L2 Mirka Schildt, Mark Cederberg, Jukka Härkölä, Tapani Koljander, Soile Metso, Martti Vilpas, Marko Alenius, Jaakko Leino Säteilyturvakeskus

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 TURVALLISUUS KÄYTTÖVARMUUS TUOTTAVUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS POLARTEST Oy Vakituinen henkilöstö:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( )

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL C.3 esitetään luvanhakijaa

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset

Lisätiedot

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5 OHJE YVL 5.3 / 28.4.2008 Ydinlaitosten venttiiliyksiköt 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5 3.1 Valmistaja 5 3.2 Testaus- ja tarkastuslaitos 6 4 Yleiset

Lisätiedot

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Luonnos 2, 15.12.2010 Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Soveltamisala 3. Ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan hyväksyminen 4. Ydinpolttoaineen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/M05/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 1 (6) 21.1.2005 SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 1 Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 Marja-Leena Järvinen Säteilyturvakeskus Esityksen sisältö 2 STUKin tehtävät ulkomailla sattuneen ydinvoimalaitosonnettomuuden

Lisätiedot

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 OHJE YVL 5.7 / 28.4.2008 Ydinlaitosten pumppuyksiköt 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Valmistaja 6 3.2 Testaus- ja tarkastuslaitos 6 4 Yleiset

Lisätiedot

YVL E.1 Tarkastuslaitokset ydinlaitoksissa, L / 30

YVL E.1 Tarkastuslaitokset ydinlaitoksissa, L / 30 YVL E.1 Tarkastuslaitokset ydinlaitoksissa, L2 21.1.2013 1 / 30 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 5 3 Organisaation hyväksyminen ydinlaitosten auktorisoiduksi tarkastuslaitokseksi... 6 3.1 Hyväksymisprosessi

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos L4,

YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos L4, YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos L4, 11.6.2013 Sivu 1 / 30 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 5 3 Organisaation hyväksyminen ydinlaitosten auktorisoiduksi

Lisätiedot

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys(SHY) Raahenseudun paikallisosaston 40 v. juhla

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys(SHY) Raahenseudun paikallisosaston 40 v. juhla Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys(SHY) Raahenseudun paikallisosaston 40 v. juhla 3.11.2016 Kalajoki Ydinvoimalaitoksen hitsaukset Anssi Brederholm Hitsausinsinööri Fennovoima Oy Fennovoima Oy Perustettu

Lisätiedot

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/A06/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 1 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 2 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Rajapintoja, case valutyö Lähde: FinNuclear ry

Rajapintoja, case valutyö Lähde: FinNuclear ry Laaja toimitusketju Turvallisuus Kyvykkyys Suomen laki, YVLohjeet Kokemus Laatu Auditointi Markkinointi Standardit Suunnittelu Rakentaminen Kilpailukykyinen hinta Aikataulu Alihankinnat Laitteet, järjestelmät,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2012 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ

PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ AEL INSKO-SEMINAARI PAINELAITTEET 2016 VIIMEISTÄ TIETOA: UUSI PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ 13.4.2016, AEL, Helsinki PAINELAITTEET 2016 PERUSTIETOA 18. 19.5.2016, AEL, Helsinki PAINELAITELAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ( )

Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto (2.6.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.5 käsitellään ydinlaitoksen rakentamista ja sen eri vaiheille

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Luokitusta koskevat vaatimukset 3 3.1 Turvallisuusluokituksen periaatteet 3 3.2 Turvallisuustoimintoihin

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten automaatio

Ydinvoimalaitosten automaatio ASAF Teemapäivä 3 Ydinvoimalaitosten automaatio Viranomaisvalvonta ydinlaitosten automaatioprojekteissa 12.12.2011; Mika Koskela Säteilyturvakeskus lyhyesti Pääjohtajana Jukka Laaksonen (1.2.2012 lähtien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 (47) Ydinvoimalaitosten valvonta 0 22.1.2013 YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 Johdanto... 4 2 Soveltamisala... 5 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset... 6 3.1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta ( )

Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL A.8, Ydinvoimalaitoksen ikääntymisen hallinta (20.5.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.8 annetaan ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 OHJE YVL 1.4 / 9.1.2008 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito

Lisätiedot

ATS:n vuosikokous

ATS:n vuosikokous ATS:n vuosikokous 2009 26.2.2009 STUK-YVL -ohjeuudistus ja WENRA -hankkeet 1 Ydinturvallisuusvaatimukset Suomessa Perustuslaki Kansalaisten oikeudet Ydinenergialaki Luvat, myöntämisperusteet, viranomaiset

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät

Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät YVL 5.1 23.1.1997 Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät 1 Yleistä 3 2 Rakennesuunnitelma 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Suunnitteluperusteet ja soveltuvuusselvitys 4 2.2.1 Yleistä

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA 1 YLEISTÄ 3 2 LUVANHALTIJAN VASTUU LAADUNHALLINNASTA 3 3 HANKINTA 3 4 SUUNNITTELU 4 4.1 Suunnittelua koskevat vaatimukset 4 4.2 Luvanhaltijalle kuuluva suunnittelun arviointi

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RAKENNUKSET JA RAKENTEET

YDINLAITOKSEN RAKENNUKSET JA RAKENTEET YDINLAITOKSEN RAKENNUKSET JA RAKENTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Rakenteellinen vaatimusmäärittely 7 4 Rakennustöiden ja rakenteiden toteutuksen valvontaa ja toteuttajia koskevat vaatimukset 8 4.1

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valvisto Tarja 24.9.2013 Painelaitedirektiivin soveltaminen ja tulkinnat 2 Painelaitedirektiivi ja NDT 1. Painelaitedirektiivi eli PED on Suomessa saatettu voimaan

Lisätiedot

Ohje YVL E.11, Ydinlaitoksen nosto- ja siirtokoneet (15.11.2013)

Ohje YVL E.11, Ydinlaitoksen nosto- ja siirtokoneet (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL E.11, Ydinlaitoksen nosto- ja siirtokoneet (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL E.11 esitetyt vaatimukset koskevat luvanhaltijaa, luvanhakijaa, laitostoimittajaa

Lisätiedot