Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (15.8.2014)"

Transkriptio

1 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (13) Ohje YVL A.9, Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi ( ) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.9 esitetään vaatimukset koskien säännöllisesti laadittavia ja STUKille toimitettavia raportteja. Kaikki tämän ohjeen vaatimukset koskevat ydinlaitoksia, joita ovat käytössä olevat ydinvoimalaitokset ja samalla voimalaitosalueella sijaitsevat ydinjätehuollon laitokset. Lisäksi ohjeen vuosiraporttivaatimukset koskevat tutkimusreaktoria soveltuvin osin. Rakenteilla olevia ydinlaitoksia koskee ohje YVL A.5. 2 Vaatimusten perustelut Ohjeessa annetaan vaatimuksia ydinvoimalaitoksen säännöllistä raportointia varten ja täsmennetään valtioneuvoston asetuksissa 717/2013 ja 736/2008 annettuja vaatimuksia: Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 23 :n mukaan ydinvoimalaitoksen käyttötoimenpiteet ja turvallisuuteen vaikuttavat tapahtumat on dokumentoitava siten, että ne ovat jälkikäteen analysoitavissa. Asetuksen 27 :n mukaan on radioaktiivisten aineiden päästöjä laitokselta valvottava ja pitoisuuksia ympäristössä tarkkailtava. Valtioneuvoston asetuksen (736/2008) 9 :n mukaan loppusijoitetuista jätteistä on pidettävä tiedostoa, johon sisältyy jätepakkauskohtaiset tiedot jätelajista, radioaktiivisista aineista, sijainnista loppusijoitustilassa sekä muut tarpeelliset tiedot. Säteilyturvakeskuksen tulee järjestää loppusijoituslaitosta ja loppusijoitettuja jätteitä koskevien tietojen säilytys pysyvällä tavalla. Raportointi on yksi viranomaisvalvonnan muoto, ja se täydentää muita menettelyjä, kuten laitospaikalla tehtäviä valvontakäyntejä ja tarkastuksia. STUK varmistuu raportteja tarkastaessaan, että: ydinvoimalaitosta käytetään lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti, ydinvoimalaitoksen toiminnasta ja turvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista muodostuu riittävät dokumentoidut tiedot siten, että ne ovat jälkikäteen analysoitavissa. 2.1 Perusteet raportoinnin taajuudelle Kansainvälisessä ohjeistossa ei esitetä tarkempia vaatimuksia koskien raportointitaajuutta, kansallisesti on vapaus määrittää asia. Suomi on aikanaan valinnut, että luvanhaltijalta edellytetään vuorokausiraportointia, neljännesvuosiraportointia ja vuosiraportointia. Tämä on edelleen hyvä raportointitapa seuraavin perustein. Vuorokausiraportti: Luvanhaltijan tehtävänä on huolehtia ydin- ja säteilyturvallisuudesta. Vuorokausiraportti on osoitus siitä, että luvanhaltija seuraa ja dokumentoi turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita jatkuvasti ja käsittelee mahdolliset poikkeamat ripeästi ja riittävästi. Vuorokausiraportti varmistaa omalta osaltaan myös sen, että viranomaisella on tarpeen mukaan mahdollisuus puuttua ripeästi turvavallisuuden kannalta tärkeisiin asioihin. Perusteet IAEA GRS Part 1, 4.64 ja STUK:n tehtävänä on varmistua, että ydinvoimalaitosta käytetään turvallisesti. Päivittäinen tilannekuva muodostuu erilaisista lähteistä kuten esimerkiksi luvanhaltijan tekemistä välittömistä ensi-ilmoituksista (24 h) koskien turvallisuuden kannalta merkittäviä tapahtumia (vaatimukset esitetään ohjeessa YVL A.10), luvanhaltijan laatimasta vuorokausiraportista ja STUK:n tarkastajien laitoskäynneistä (keskeisenä paikallis-

2 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 2 (13) tarkastus). Tilannekuvan muodostamisessa käytettävät menettelyt eivät ole päällekkäistä työtä. STUK:n omalla valvonnalla ei voida eikä pidä korvata luvanhaltijan vastuita. Luvanhaltijalla pitää olla paras tietämys ja tuntemus laitoksen tilasta. Perusteet IAEA GRS Part 1, 4.64 ja Vuorokausiraportti on pyritty pitämään mahdollisimman suppeana. Edellytetyt tiedot ovat sellaisia, joita luvanhaltijan on muutenkin seurattava jatkuvasti. Vuorokausiraportit ovat maailmalla yleinen menettely eli STUK:n raportointivaatimukset eivät ole kansainvälisesti verrattuna tiukempia. STUK selvitti tätä asiaa laajemmin ohjeen YVL 1.5 laatimisen yhteydessä (julkaistu 2003). Nyt vertailua tehtiin vain Ruotsin viranomaisen (SSM) vastaavaan säännöstöön. Ohjeen SSMFS 2008:1 luku 7 ja liite 4 edellyttää ydinvoimalaitoksilta vuorokausiraportointia. Vuosiraportti: Luvanhaltija esittää vuosiraportissa yhteenvedon kyseisestä vuodesta. Vuosiraportti on selkeä, myöhemminkin hyödynnettävissä oleva, tapa arkistoida tietoa (IAEA SSR- 2/2, vaatimus 15, 4.52). STUK käyttää luvanhaltijan vuosiraporttia mm: o laitoksen turvallisuuden kokonaisarviointiin o lähdeaineistona vuosittaisen valvontaraportin laadinnassa o käyttöluvan uusintaan / määräaikaiseen turvallisuusarvioon liittyvän tarkastustyön ja lausunnon yhteydessä Neljännesvuosiraportti: Vuorokausi- ja vuosiraportin roolit ovat erilaiset: hetkellinen tilannekuva + nopeatiedon välitys vs. kokonaiskuva pidemmästä jaksosta + tiedon arkistointi. Vuorokausiraportti on suppea. Ajatuksena on, että siinä esitetään vain turvallisuuden kannalta tärkeimmät tiedot ja raportti on nopeasti laadittavissa. Vuorokausiraporttien perusteella ei saa kuvaa laitoksen kokonaistilasta. Vuosiraportti puolestaan on käytettävissä vasta kuukausien vuoden viiveellä. Vuorokausi- ja vuosiraportin lisäksi onkin edellytetty neljännesraporttia. Sen perusteella saadaan laajempi käsitys laitoksen tilasta kuin pelkkien vuorokausiraporttien perusteella ja lisäksi tilannekuva saadaan säännöllisemmin ja nopeammin kuin pelkän vuosiraportin perusteella. STUK käyttää luvanhaltijan neljännesvuosiraportteja valvontatyössään ja viestinnässään: mm. kolmannesvuosittain tehtävissä kokonaisturvallisuusarvioinneissa (nk. teemavalvontakokous), neljännesvuosittain laadittavissa valvontaraporteissa ja käytön tarkastusohjelman (KTO) mukaisten tarkastusten materiaalina. 2.2 Vaatimusten perustelut aihealueittain STUK on aikanaan valinnut, että raporttien sisältövaatimukset esitetään varsin yksityiskohtaisesti verrattuna esimerkiksi Ruotsin säteily- ja ydinturvallisuus viranomaisen vastaavaan säännöstöön (SSMFS 2008:1, luku 7 vaatimus 3). Yksityiskohtaiset sisältövaatimukset ovat edelleen perusteltavissa, koska viranomaisen pitää pystyä kertomaan mitä tietoja vähintään halutaan ja mihin käyttöön. Jos vaatimukset ovat kovin yleisiä, niin niiden tulkinta (eri henkilöt, eri luvanhaltijat) on haastavaa ja lopulta riittävä taso jouduttanee kuitenkin jotenkin sopimaan. Nämä sopimukset eivät välttämättä dokumentoidu riittävästi/kootusti ja jäljitettävyys kärsii. Seuraavassa on yksittäisten vaatimusten perusteet.

3 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 3 (13) 201. Vuosiraporttivaatimukset koskevat soveltuvin osin myös tutkimusreaktoria. Tästä raportoinnista on olemassa vakiintuneet menettelyt. Ajatuksena ei ole muuttaa toimivaa käytäntöä vaan kirjata valvonnan peruste YVL-ohjeeseen. Tämän vaatimuksen tarpeellisuus tulee arvioitavaksi seuraavan päivityksen yhteydessä (FiR 1:n mahdollinen käytöstä poisto). Ohje ei koske käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitosta, koska asia ei ole vielä ajankohtainen. Laitos otetaan käyttöön arvion mukaan vuonna Asia huomioidaan ohjeen seuraavan päivityksen yhteydessä (YVL-ohjeiden ajantasaisuus on arvioitava viiden vuoden välein). Rakentamisen aikaista raportointia koskee ohje YVL A Itsestäänselvyys 203. Ohjeen vaatimus 203 laadittiin siten, että ohjeesta saisi kokonaiskuvan säännöllisestä raportoinnista. Yksittäisiä asioista koskevat raportit rajattiin kokonaan pois (ei edes viittauksia kyseisiin YVL-ohjeisiin). Valintaa tehtiin, koska: Yhteenvetolistaa koostettaessa joudutaan tekemään joka tapauksessa valintoja ja siten listan perustella saa lopulta kuitenkin vain rajatun kuvan kokonaisuudesta. Ohjeeseen YVL A.9 on loogista listata vain säännöllisesti (vuorokausi, kuukausi, neljännesvuosi, vuosi) toimitettavat raportit ja jättää pois yksittäisiä asioita kuten tapahtumia, harjoituksia, kuljetuksia koskevat raportit. Tätä rajaushaastetta ja kokonaisuutta selventää seuraavaan taulukkoon kootut otteet muista YVL-ohjeista. Kuten edellä todetaan, niin on haastavaa koota kaiken kattava ja kaikkien samalla tavalla käsittämä lista raporteista. Yhteenvetolistat käsitetään kuitenkin helposti kattavaksi, mikä puolestaan voi aiheuttaa tulkintavirheitä. Liian yksityiskohtaiset lainaukset muista ohjeista voivat johtaa turhiin, ylimääräisiin päivityskierroksiin Esimerkkejä muissa YVL-ohjeissa olevista raportointivaatimuksista Ohje Vaatimuksen tai Otteita ohjeista (ei kattava) luvun numero YVL A.5 vaatimus Ydinlaitoksen rakentamisen aikaisia säännöllisesti toimitettavia raportteja ovat rakentamisen kuukausiraportti ja rakentamisen vuosiraportti. YVL A.8 vaatimus Luvanhaltijan on ydinlaitoksen käytön aikana toimitettava vuosittain STUKille tiedoksi laitososien ikääntymisen hallinnan seurantaraportti vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. YVL A.10 vaatimus 606, luku 7, liite A 704. Luvanhaltijan on arvioitava välittömän turvallisuusarvioinnin perusteella, onko tapahtumalla sellaista turvallisuusmerkitystä, että siitä on toimitettava STUKille tiedoksi alustava käyttötapahtumaraportti, jossa on tapahtuman kuvaus, arvio tapahtuman turvallisuusmerkityksestä ja luvanhaltijan esitys INES-luokitukseksi. Selvitys tulee toimittaa STUKille tiedoksi sähköpostilla tai faksilla mahdollisimman nopeasti tapahtuman turvallisuusmerkitys huomioiden. INES 2 -luokan ja sitä korkeamman luokan tapahtumista tulee raportoida viimeistään kahdeksan tunnin kuluessa tapahtumasta Liitteessä A olevassa luettelossa esitetään raportoitavat tapahtumat. Luettelon kohtien A01 A07 käyttötapahtumaraportit on toimitettava hyväksyttäväksi ja kohdan A08 käyt-

4 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 4 (13) tötapahtumaraportit tiedoksi STUKiin Luvanhaltijan on toimitettava seurantaraportti tapahtumasta tiedoksi, jos raportissa esitettyihin tietoihin on tullut muutoksia tai jos STUK katsoo sen tarpeelliseksi tapahtuman korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden seuraamiseksi Luvanhaltijan on toimitettava STUKille tiedoksi seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä vaatimuksen 606 mukainen yhteenvetoraportti omien ydinlaitosyksiköiden ja muiden laitosten käyttökokemusten hyödyntämisestä edellisen kalenterivuoden aikana. YVL A.11 luku Luvanhaltijan on toimitettava laaja-alaisesta turvajärjestelyjen arvioinnista ja itsearvioinnista raportti STUKille tiedoksi Luvanhaltijan on toimitettava raportti harjoituksista STUKille tiedoksi. YVL C.2 luku Ydinlaitoksien on ilmoitettava tiedot säteilytyöntekijöiden henkilökohtaisista säteilyannoksista STUKin annosrekisteriin vähintään kerran kuukaudessa. Samalla on toimitettava rekisteriin annostarkkailun alaisen työn aloittaneiden ja lopettaneiden työntekijöiden henkilötiedot, työn laatu sekä työn aloittamis- ja lopettamisajankohdat. Säteilyasetuksen 11 :n mukaan toiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että annostarkkailun tulokset ilmoitetaan asianomaiselle työntekijälle ja vastaavalle lääkärille Sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset on ilmoitettava annosrekisteriin, mikäli ydinlaitoksella työskenneltäessä kehoon joutuneista radioaktiivisista aineista aiheutuva annoskertymä ylittää 0,1 msv. Tiedot sisäisistä säteilyannoksista on raportoitava annosrekisteriin erillisinä kuukauden kuluessa sisäisen aktiivisuuden havaitsemisesta. YVL C.5 vaatimukset 408, Luvanhaltijan on laadittava vähintään kolmivuotinen koulutussuunnitelma, jolla varmistetaan, että kaikilla toimintavalmiuden osa-alueilla annetaan koulutusta säännöllisin väliajoin. Valmiusharjoitukset on arvioitava valmiustoiminnalle asetettujen tavoitteiden perusteella. (VNA 716/ :n 3 momentti). Koulutussuunnitelmien toteutuminen on raportoitava vuosittain ja tämä raportti sekä koulutussuunnitelmat on toimitettava tiedoksi STUKille Harjoituksesta on laadittava arviointiraportti, jossa todetaan havaitut puutteet tai kehityskohteet ja niiden perusteella päätetyt toimenpiteet. Harjoituksesta laadittu raportti on toimitettava tiedoksi STUKille kolmen kuukauden kuluessa harjoituksen järjestämisestä. YVL D.1 luku Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava STUKille ja komissiolle etukäteen ydinmateriaalivalvontaan liittyvistä merkittävistä tapahtumista ja vahvistettava tiedot jälkikäteen Toiminnanharjoittajan on laadittava kuukausittain ydinaineista varastonmuutosraportti, ellei toiminnanharjoittaja ole saanut komissiolta huojennusta (derogation) raportointiin.

5 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 5 (13) YVL E.5 vaatimukset 391 ja Toiminnanharjoittajan on toimitettava materiaalitaseraportti komissiolle ja STUKille mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa varastonmäärityksestä. jne Ydinlaitosyksikkökohtainen määräaikaistarkastusten yhteenveto ja tilannekatsaus meneillään olevalta tarkastusväliltä on toimitettava vuosittain STUKille tiedoksi. Siihen on sisällytettävä seuraavat tiedot: tarkastusten seuranta ja tehdyt tarkastukset tarkastusvälillä tulosten seuranta ja raportoidut näyttämät tarkastustilanne ja tarkastuslaajuuden täyttyminen tarkastusvälillä. YVL E.7 vaatimukset 805, STUK käsittelee seurantaansa varten tiedoksi tulleina vuosittaiset ydinlaitosyksikkökohtaiset määräaikaistarkastusten yhteenveto- ja tilannekatsaukset meneillään olevalta tarkastusväliltä Suojarakennuksen sisäpuolisten kaapeleiden ikääntymisen seurannan tuloksista on raportoitava vähintään viiden vuoden välein ohjeen YVL A.8 vaatiman ikääntymisen seurantaraportin yhteydessä Suojarakennuksen sisäpuolisten kaapeleiden ikääntymisen seurantaraportti on toimitettava STUKille tiedoksi viiden vuoden välein ohjeen YVL A.8 vaatiman ikääntymisen seurantaraportin yhteydessä STUKin tunnuslukujen laskennassa käytettävien tietojen toimittamista koskevaa vaatimusta ei yksilöidä tarkemmin tässä kohtaa. Suurin osa STUKin tunnuslukujärjestelmää varten keräämistä tiedoista on sisällytetty säännöllisesti toimitettavia raportteja koskeviin vaatimuksiin (esimerkkeinä tapahtumien määrä, TTKE-viat, polttoainevuodot), mutta ei kaikkia. Kaikkia tietoja ei ole järkevää sisällyttää säännöllisiin raportteihin, koska osa tarvittavista tiedoista on käytännössä raakadataa jota STUK käyttää varsinaisen tunnusluvun laskennassa ja johtopäätöksen tekemisessä. Lisäksi osa tunnuslukutiedoista tarvitaan jo ennen säännöllisen raportin määräpäivää. STUKin tunnuslukujärjestelmää ei myöskään kuvata ohjeessa YVL A.9 tarkemmin, koska STUKin tunnuslukujärjestelmä on muuten selvästi yksilöity ja vakiintunut järjestelmä. Se kuvataan STUKin laatukäsikirjan ohjeessa YTV ja YTV-ohjeet on toimitettu myös luvanhaltijoille. Lisäksi luvut ja niiden kuvaukset julkaistaan STUKin vuosittaisissa valvontaraporteissa. Kokemusten mukaan tiedonvälityksessä ei ole ollut haasteita Vaatimus 302 perustuu ohjeeseen YVL A.3 (johtamisjärjestelmään kuuluu menettelyjen kuvaaminen). Tarkennusten a) c) tarkoituksena on viestiä, että päällekkäistä työtä ei tarvitse tehdä Vaatimus 303 on itsestäänselvyys: mahdolliset virheet on korjattava ja raporttia on tarvittaessa täydennettävä puutteiden osalta. Toimitustapa ja -aika jätetään luvanhaltijan harkittavaksi ja ratkaistavaksi Vaatimuksen 304 tarkoittamia tietoja ovat nykyisellään esimerkiksi päästö- ja leviämistiedot, joita STUK käyttää laskiessaan eniten altistuvan väestöryhmää edustavan henkilön säteilyannoksen (varmentava/riippumaton analyysi). TTKE:n alaisten järjestelmien laitteiden käyttökunnottomuustietoja puolestaan käytetään STUKin tunnuslukulaskennassa. Vaatimuksessa on ajatuksena, että STUKin ei tarvitsisi käsin syöttää jokaista lukua erikseen (turha työ,

6 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 6 (13) virheen mahdollisuus kasvaa). Luvanhaltijalla on kyseiset tiedot myös sähköisessä muodossa. Luvanhaltijan ei tarvitse muokata omia järjestelmiään STUKin järjestelmiin yhteensopiviksi vaan data käsitellään STUKissa omien ohjelmien edellyttämään formaattiin. Eli ei sama asia kuin esimerkiksi valtakunnallinen annosrekisteri, jonne tiedot on toimitettava tietyssä formaatissa Vaatimuksen 305 perustana on IAEA SSR-2/2, vaatimus 15 (4.52). Vapaa suomennos: Kaikki tallenteet säilytettään luettavina, yksilöitävinä, valmiina/lopullisina ja helposti saatavilla. Arkistointiaika riippuu sen merkityksestä käytölle, lisensioinnille ja käytöstä poistolle Vuorokausiraportointivaatimusta on lievennetty jo aikanaan (ohje YVL 1.5) siten, että raporttia ei tarvitse toimittaa STUKille viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, vaan raportti voidaan toimittaa seuraavana arkipäivänä. Tämä on edelleen järkevä menettely. Käytännössä STUK käsittelee raportit virka-aikana. Lisäksi on huomioitava, että turvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista saadaan tieto välittömästi muilla menettelyillä (myös virka-ajan ulkopuolella). Perusteena on ohjeen YVL A.10 vaatimus 701: Ydinlaitoksen ydin- ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista luvanhaltijan on ilmoitettava välittömästi STUKin päivystysnumeroon ja seuraavassa vuorokausiraportissa. Myös sellaisista tapahtumista, jotka eivät suoraan vaikuta ydintai säteilyturvallisuuteen, mutta joiden voidaan epäillä herättävän julkista mielenkiintoa, on ilmoitettava vastaavasti Katso myös edellä olevat perusteet koskien raportoinnin taajuutta Vuorokausiraportti on pyritty pitämään mahdollisimman suppeana. Tavoitteena on saada virallisesti ja nopeasti tieto etenkin normaalista poikkeavista, turvallisuuden kannalta tärkeistä asioista. a), b) Keskimääräinen teho, tehonmuutokset, käyttötila: Tehotiedot ja käyttötila kertovat laitoksen käytöstä eli onko jakson aikana ollut normaalia tehoajoa, seisokki, häiriöitä tai tehonalennuksia vikojen korjaamiseksi / määräaikaiskokeiden suorittamiseksi. c) Yli 5 %:n muutokset tehossa: Jos yli 5 %:n tehonalennus johtuu häiriöstä, niin ohjeen YVL A.10 vaatimusten 707 ja A08 mukaan kyseessä on STUKille raportoitava tapahtuma. Tieto tällaisesta tapahtumasta halutaan nopeasti ja virallisesti. Häiriötapauksia ajatellen tämä vaatimus on turha, koska se on toistoa vaatimukselle 307 f): Ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tapahtumat, joista laaditaan ohjeen YVL A.10 mukainen käyttötapahtumaraportti. Myös etukäteen suunniteltuja tehonalennuksia (esim. määräaikaiskokeet, vikakorjaukset, seisokit) ajatellen tämä vaatimus on turha, koska se on toistoa vaatimukselle 307 d): Suunnitellut merkittävät tehonalennukset ja seisokit. Vaatimus kuitenkin säilytetään, koska siten varmistetaan, että myös yllättävistä/nopeasti päätetyistä yli 5 % tehonalennuksista saadaan nopeasti (jälkikäteen) virallinen (kirjallinenkin) tieto. d) Suunnitellut merkittävät tehonalennukset ja seisokit: Tieto halutaan saada etukäteen virallisesti. Ohjeen YVL A.6 vaatimus 606 edellyttääkin, että polttoaineenvaihtoja huoltoseisokkeja sekä laajoja korjausseisokkeja koskevat suunnitelmat ja aikataulut on toimitettava STUKille tiedoksi 1 kk ennen seisokin aloittamista. Vastaavasti myös pienemmistä korjausseisokeista ja muista suunnitelluista tehonalennuksista (kuten määräaikaiskokeet, vikojen korjaukset) halutaan tieto etukäteen. Vuorokausiraportointi soveltuu tähän viralliseen ilmoitukseen hyvin ja on riittävä. Etukäteisilmoitus varmistaa sen, että STUK ehtii tarvittaessa pyytämään lisäselvityksiä suunnitelluista töistä sekä menemään laitokselle valvomaan toimintaa.

7 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 7 (13) e) Poikkeamat TTKE:n vaatimuksista ja TTKE:n alaisten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökunnottomuudet ja rajojen ylitykset: TTKE:ssa esitetään laitoksen turvallisen käytön edellytykset. TTKE on yksi ydinenergia-asetuksen (161/1988) pykälän 36 mukaisista käyttölupa-asiakirjoista ja se on jatkuvat ylläpidettävä asiakirja. STUKin valvontatyönkannalta on tärkeää varmistua, että luvanhaltija noudattaa TTKE:ta. Ohjeen YVL A.6 luvuissa 7.5 ja 7.6 esitetään TTKE:ta koskevia vaatimuksia. Kyseisten vaatimusten perustana on IAEA SSR-2/2 requirement 6 ( ). STUK varmistuu mm. vuorokausiraporttien perusteella seuraavien ohjeen YVL A.6 vaatimusten täyttymisestä ja tarpeen mukaan puuttuu tilanteeseen ripeästi: 733. TTKE:n alaisten laitteiden viat on korjattava viivyttelemättä Jos TTKE:ssa asetettuja vaatimuksia ei pystytä täyttämään, on määriteltävä toimenpiteet laitoksen saattamiseksi turvalliseen tilaan, ja tämän toimenpiteen toteuttamiseen varattu aika on asetettava Erilaisten käyttörajoitusaikojen määrän on oltava pieni TTKE:n muuttamisen tai siitä poikkeamisen menettelyt on määritettävä. Nämä muutokset ja poikkeamat on kuvattava ja perusteltava turvallisuusanalyysien ja riippumattoman turvallisuusarvioinnin avulla. TTKE:n muutokset ja poikkeamat tulee hyväksyttää STUKissa ennen käyttöönottoa Mikäli ydinvoimalaitoksen todetaan olevan TTKE:n vastaisessa tilassa, on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin TTKE:n vaatimusten täyttämiseksi. Nämä tilanteet on tutkittava, ja tarvittavat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet on toteutettava. Näistä tilanteista on raportoitava STUKille ohjeen YVL A.10 mukaisesti Ydinvoimalaitoksen ohjaajilla on oltava laaja osaaminen turvallisuusteknisistä käyttöehdoista ja niiden teknisestä perustasta. TTKE:hen liittyviä päätöksiä tekevien henkilöiden on oltava tietoisia päätöstensä merkityksestä laitoksen turvallisuudelle. f) Ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tapahtumat, joista laaditaan ohjeen YVL A.10 luvun 7.3 ja liitteen A mukainen käyttötapahtumaraportti: Ohjeen YVL A.10 vaatimuksen 707 ja A01 A08 mukaan kyseessä on STUKille raportoitava tapahtuma. Tieto siitä halutaan nopeasti myös kirjallisena (eikä esim. 2 kk viiveellä). Ohjeen YVL A.10 vaatimuksessa 701 viitataankin tältä osin vuorokausiraporttiin: 701. Ydinlaitoksen ydin- ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista luvanhaltijan on ilmoitettava välittömästi STUKin päivystysnumeroon ja seuraavassa vuorokausiraportissa. g) Ensihavainto polttoainevuodosta: Polttoaineen eheyttä koskevat tiedot ovat ydinja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja. Vuorokausiraportti sopii hyvin tähän viralliseen ja nopeaan ilmoittamiseen. Jos kyseessä on merkittävä vuoto, niin ilmoitus saadaan vuorokausiraportissa jo edellisenkin vaatimuksen perusteella, koska ohjeen YVL A.10 vaatimusten 707 ja A04 mukaan seuraavasta on laadittava käyttötapahtumaraportti: On havaittu usean polttoainesauvan rikkoutumiseen tai yhden polttoainesauvan merkittävään vaurioon viittaava reaktorijäähdytteen aktiivisuuden kasvu, primääripiirin poikkeuksellinen vuoto tai heikentyminen tai suojarakennuksen heikentyminen siten, ettei se täytä asetettuja tiiviys- tai lujuusvaatimuksia. Ilmoitus halutaan myös pienemmistä kuin ohjeen YVL A.10 tarkoittamista polttoainevuodoista. h) Painelaitteita koskevat ilmoitukset perustuvat painelaitelainsäädäntöön Ennen vuosihuollon aloittamista, luvanhaltijan on toimitettava STUKille tiedoksi/hyväksyttäväksi vuosihuoltoa koskevia suunnitelmia. Perustana on ohjeen YVL A.6 luvun 6 vaatimukset. STUKin valvontatyön kannalta on tärkeää varmistua, että luvanhaltija hallinnoi asianmukaisesti suunnitelmiin mahdollisesti tulevia, merkittäviä muutoksia ja poikkeamia.

8 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 8 (13) Vuosihuolto etenee nopeasti ja tilanteet vaihtuvat, joten vuorokausiraportti on hyvä, virallinen tapa ilmoittaa muutoksista. Luvanhaltija voi halutessaan hyödyntää suoraan itseään varten tekemiä katsauksia ja muita aineistoja (esim. vuosihuoltotiedotteet) Neljännesvuosiraportin aikaraja on sama kuin ohjeessa YVL 1.5. Kokemusten perusteella aikarajoja ei ole tarvetta muuttaa. Lisäksi säilytetään luvanhaltijalle vapaus valita miten usein toimittaa raportin (kk, nv). Katso myös edellä olevat perusteet koskien raportoinnin taajuutta. Jos luvanhaltija toimittaa neljännesvuosiraporttien sijaan kuukausiraportteja (Loviisa toimitti vuoteen 2013 asti), niin STUKin puolesta riittää, että tällaisessa tapauksessa turvallisuuden kokonaisarviointi (vaatimus 310 a) esitetään kutakin neljännesvuotta koskevassa viimeisessä kuukausiraportissa (maaliskuu, kesäkuu, syyskuu, joulukuu) eli STUKin puolesta sitä ei tarvitse esittää kuukausittain. Menettely (raportointitaajuus) on tällöin kuvattava voimalaitoksen ohjeessa (eli mitä raportoidaan kuukausittain ja mitä neljännesvuosittain) Turvallisuuden kokonaisarviointi: Ajatuksena on, että neljännesvuosiraportti ei olisi pelkästään kokoelma erilaisia asioita, joka muodostuu kokoamalla eri vastuuyksiköiden laatimia tekstejä tai raportteja yhteen. Kokonaisarvio on osoitus siitä, että luvanhaltijalla on kokonaiskuvat laitoksen tilasta ja turvallisuudesta. Katso myös vaatimuksen 309 perusteet koskien arvioinnin raportointitaajuutta Laitoksen käyttötiedot: kertovat laitoksen käytöstä eli onko jakson aikana ollut normaalia tehoajoa, seisokki, häiriöitä tai tehonalennuksia vikojen korjaamiseksi / määräaikaiskokeiden suorittamiseksi Yhteenveto yli 5 %:n suuruisista tehonalennuksista ja seisokeista: Nämä tiedot raportoidaan myös muuten (vuorokausiraportit, ohjeen YVL A.6 mukaiset seisokkisuunnitelmat ja - raportit) eli tämä on päällekkäistä raportointia. Toisaalta se on perusteltavissa, koska tiedot ovat oleellisia tietoja neljännesvuodesta. Vuorokausiraportti on hetkellinen tilannekuva ja neljännesvuosiraportilla välitetään tilannekuva pidemmästä jaksosta ja tarkennetaan kuvausta. Työmäärä ei ole iso, koska soveltuvin osin voidaan hyödyntää viittauksia muihin aineistoihin (käyttötapahtumaraportit, seisokkiraportti) - huomaa vaatimus 302 c Reaktorin ja polttoaineen käyttö: Reaktorin ja polttoaineen käyttöä koskevat tiedot ovat ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittäviä. Käyttöä koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa YVL B.4 Ydinpolttoaine ja reaktori. Ensimmäiseen bulletiin liittyen: Minimimarginaali on turvallisuusmielessä tärkeämpi, maksimiteho antaa lähinnä vertailukelpoisen parametrin sille, miten kovaa sydäntä on kovimmillaan kuormitettu TTKE:n alaisten järjestelmien ja laitteiden käyttökunnottomuus: Samat perusteet kuin vaatimuksen 307 e) perusteet Turvallisuuden kannalta tärkeisiin rakenteisiin, järjestelmiin ja laitteisiin tehtävät muutostyöt ovat merkittäviä STUKin valvontatehtävän kannalta. STUK tarkastaa turvallisuusluokan 1 3 järjestelmiin tehtävien muutostöiden aineistoja. Käyttöorganisaationäkökulmasta muutosten hallintaa koskee IAEA:n ohjeen SSR-2/2 vaatimus 11 ( ). Vaatimuksen mukaan käyttöorganisaation pitää laatia ohjelma/menettelyt muutosten hallitsemiseksi. Tämä käsittää rakenteisiin, järjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvien muutosten lisäksi TTKE:n, dokumentaation ja käyttöorganisaation muutokset. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että muutostarpeet kartoitetaan, muutokset suunnitellaan, toteutetaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti. Viranomaisella hyväksytettävät muutokset valitaan turvallisuusmerkityksen perusteella. Tämä rajaus on kansallisesti määritettävissä.

9 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 9 (13) STUK esittää ohjeessa YVL B.1 ydinturvallisuuden turvallisuussuunnittelua koskevat tarkemmat vaatimukset. Täydentäviä, yksityiskohtaisia vaatimuksia on esitetty ohjeissa: YVL B.3, YVL B.4, YVL B.5, YVL B.6, YVL B.7, YVL B.8 ja YVL E.7. STUK saa em. ohjeissa esitettyjen vaatimusten perusteella tietoa TL1 TL3 muutostöistä. Tietoa saadaan muutostyön eri suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin liittyvien asiakirjojen perusteella, tällaisia ovat työn laajuudesta ja turvallisuusluokasta riippuen esimerkiksi periaatesuunnitelma, järjestelmän ennakkotarkastusaineisto ja koekäyttöohjelma/tulosraportti. Muutoksia tehdään rakenteisiin, järjestelmiin ja laitteisiin eri tekniikka-aloilla (esim. mekaaniset laitteet, sähkö, automaatio, säteilymittaukset, palo). Yksittäisten muutostöiden perusteella muodostettava kuva olisi kuitenkin hajanainen ja vajaa. STUKin valvontatehtävään kuuluu varmistua myös siitä, että luvanhaltijalla on asianmukainen muutosten hallintaohjelma. STUK varmistuu tästä erilaisin keinoin kuten tarkastamalla muutostöiden hallintaa säännöllisesti (käytöntarkastusohjelman mukaiset tarkastukset) ja ylläpitämällä omaa muutostyörekisteriä. Tämän oman valvontatyön lisäksi edellytetään, että luvanhaltija itse esittää muutostöitä koskevia yhteenvetoja säännöllisesti ja virallisesti. Tämä osuus on hoidettu edellyttämällä raportointia neljännesvuosittain ja erikseen vuosihuoltotöistä (voimassa olevan ohjeen YVL 1.5 lukujen 4.2 ja 4.4 vaatimukset ja ohjeen YVL 1.13 luvun 4.1 vaatimukset). STUK varmistuu säännöllisten raporttien perusteella siitä, että luvanhaltijalla on kokonaiskuva laitoksella tehtävistä erilaisista muutoksista ja muutoksia hallitaan keskitetysti (muutosten hallintaohjelma). Muutostyön toteutuksesta päättäminen ja sen toteuttaminen ovat tärkeät vaiheet muutostyössä. STUK on pyytänyt neljännesvuosittain listan molemmista (YVL 1.5 luku 4.2). Listausten avulla pystytään varmistumaan, että laitoksella on asianmukaiset menettelyt hallita muutostöiden eri vaiheita ja dokumentoida niitä. STUK hyödyntää raportteja tarkastus- ja valvontatyössä: valvontatyön suunnittelu, toteutus ja raportointi Aikaraja on sama kuin ohjeessa YVL 1.5. Kokemusten perusteella aikarajoja ei ole tarvetta muuttaa. Katso myös edellä olevat perusteet koskien raportoinnin taajuutta Turvallisuuden kokonaisarviointi: Ajatuksena on, että vuosiraportti ei olisi pelkästään kokoelma erilaisia asioita, joka muodostuu kokoamalla eri vastuuyksiköiden laatimia tekstejä tai raportteja yhteen. Kokonaisarvio on osoitus siitä, että luvanhaltijalla on kokonaiskuvat laitoksen tilasta ja turvallisuudesta Laitoksen käyttötiedot: kertovat laitoksen käytöstä eli onko jakson aikana ollut normaalia tehoajoa, seisokki, häiriöitä tai tehonalennuksia vikojen korjaamiseksi / määräaikaiskokeiden suorittamiseksi Turvallisuudelle tärkeät tapahtumat: Ajatuksena on, että turvallisuuden kannalta tärkeät tapahtuma koostetaan vuosiraporttiin eli vuosiraportin perusteella saa kokonaiskäsityksen. Päällekkäistä työtä/raportointia ei tarvitse tehdä. Soveltuvin osin voi käyttää viittauksia muihin STUKille toimitettaviin raportteihin (esimerkiksi yksittäisiä tapahtumia koskeviin käyttötapahtumaraportteihin, joiden perusteena on ohjeen YVL A.10 lukujen 7.3 ja 7.4 vaatimukset) Primääripiirin eheys: Primääripiirin eheyttä koskevat tiedot ovat ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittäviä ja STUKin valvontatyön kannalta oleellisia. Perustana vaatimukselle on ohjeessa YVL B.5 (Ydinvoimalaitoksen primääripiiri) esitetyt vaatimukset. STUK varmistuu vaatimusten täyttymisestä mm. vuosiraportin perusteella ja muulla valvonnalla (esim. KTO).

10 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 10 (13) 322. Reaktorin ja polttoaineen käyttö: Reaktorin ja polttoaineen käyttöä koskevat tiedot ovat ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittäviä ja STUKin valvontatyön kannalta oleellisia. Perustana vaatimukselle on ohjeessa YVL B.4 (Ydinpolttoaine ja reaktori) esitetyt, reaktoria ja polttoainetta koskevat, vaatimukset. STUK varmistuu vaatimusten täyttymisestä mm. vuosiraportin perusteella ja muulla valvonnalla (esim. KTO). Sauvanoodipalamia koskevan vaatimuksen perustana on ohjeen YVL A.6 (Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta) vaatimus 608: Luvanhaltijan on suunniteltava reaktorisydän niin, että kaikki polttoaineen eheyteen ja reaktorin turvalliseen käyttöön liittyvät vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttyminen on osoitettava siten, että luvanhaltija toimittaa viimeistään viikkoa ennen reaktoripainesäiliön kannen suunniteltua sulkemista hyväksyttäväksi selvityksen reaktorin ja polttoaineen käyttäytymisestä. Selvityksessä on esitettävä: polttoainenippukohtaisesti keskipalamat sekä korkeimmat paikalliset palamat eli sauvanoodipalamat 323. Selvitys vesi- ja radiokemiallisista olosuhteista: Tiedot ovat ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta merkittäviä ja STUKin valvontatyön kannalta oleellisia. Perustana vaatimukselle on ohjeessa YVL B.5 (Ydinvoimalaitoksen primääripiiri) esitetyt, primääri- ja sekundääripiirin vesikemiaa sekä radiokemiaa koskevat, vaatimukset. STUK varmistuu vaatimusten täyttymisestä mm. vuosiraportin perusteella ja muulla valvonnalla (esim. KTO). Epäpuhtauksien ja radionuklidien määrien graafisen esityksen osalta päädyttiin viiden vuoden jaksoon, koska viiden vuoden jaksosta saa paremman käsityksen trendistä kuin esimerkiksi kolmen vuoden jaksosta. Lisäksi mahdolliset poikkeamat on helpompi tunnistaa kuin esimerkiksi kymmenen vuoden jaksosta (luettavuus kärsii) Työntekijöiden säteilyannostiedot: Tiedot ovat säteilyturvallisuuden kannalta merkittäviä ja STUKin valvontatyön kannalta oleellisia. Perustana vaatimukselle on ohjeessa YVL C.2 (Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta) esitetyt. STUK varmistuu vaatimusten täyttymisestä mm. vuosiraportin perusteella ja muulla valvonnalla (esim. KTO) 325. Muutostyöt: Samat perusteet kuin vaatimusten 315 ja 316 perusteet Luvanhaltijan ja laitoksen organisaatio: Perustana vaatimukselle on ohjeissa YVL A.3 (Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmät) ja YVL A.4 (Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö) esitetyt vaatimukset. Ajatuksena on, että STUK varmistuu näiden ohjeiden YVL A.3 ja YVL A.4 edellyttämien säännöllisten arviointien suorittamisesta vuosiraportin yhteenvetojen perusteella ja muulla valvonnalla (esim. KTO). YVL A.3, vaatimus 647: Turvallisuuden kannalta merkittävät organisaatiomuutokset on myös arvioitava toteutuksen jälkeen. Arvioinnilla voidaan varmistua muutokselle asetettujen turvallisuustavoitteiden toteutumisesta. YVL A.4, vaatimus 311: Luvanhaltijan on säännöllisesti arvioitava ja varmistettava ydinlaitoksen turvalliseen käyttöön tarvittavan henkilökunnan riittävyys, osaaminen ja soveltuvuus turvallisuuden kannalta merkittävään työhön sekä dokumentoitava tällaiset arvioinnit. YVL A.4, vaatimus 336: Luvanhaltijan on säännöllisesti arvioitava, miten osaamisen kehittämistoimenpiteet vaikuttavat laitoksen turvallisuuteen ja organisaation suorituskykyyn sekä miten asetetut osaamisen kehittämistavoitteet toteutuvat. YVL A.4, vaatimus 356: Johtajien ja esimiesten suoritusta ja kehittymistä tehtävässään on arvioitava säännöllisesti. Johtajien yksilöllisiä kehittymistarpeita vastaavia kehitysohjelmia on suunniteltava ja toteutettava.

11 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 11 (13) 327. Johtamisjärjestelmän arviointi ja parantaminen: Perusteena vaatimukselle on ohjeen YVL A.3 (Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmät) vaatimukset. Ajatuksena on, että STUK varmistuu ohjeen YVL A.3 edellyttämien säännöllisten arviointien suorittamisesta vuosiraportin yhteenvetojen perusteella ja muulla valvonnalla (esim. KTO). YVL A.3: 411. Ydinlaitoksen johdon on laadittava strategiat ja toimintatavat sekä asetettava tavoitteet, jotka tukevat turvallisuus- ja laatupolitiikan toteuttamista. Strategioiden ja toimintatapojen on oltava selkeitä ja johdonmukaisia ja niistä on tiedotettava henkilöstölle. Tavoitteiden toteuttamiseksi on oltava selkeät toimintasuunnitelmat ja menettelyt sekä riittävät resurssit Johtamisjärjestelmässä on oltava toiminnan suunnittelua ja seurantaa koskevat menettelyt Asetettujen tavoitteiden on oltava mitattavia ja niiden toteutumista on seurattava. YVL A.3, luku 7 (Johtamisjärjestelmän arviointi ja parantaminen) mm: 701. Kehittyneen johtamisjärjestelmän tunnusmerkkejä ovat toiminnan laatuun ja turvallisuuden hallintaan liittyvän tiedon kerääminen, sen aktiivinen seuranta ja analysointi sekä toiminnan säännöllinen itsearviointi, riippumattomien arviointien käyttö ja näiden perusteella tehtävä jatkuva johtamisjärjestelmän ja menettelytapojen parantaminen. YVL A.3, luku 3.2 (Turvallisuuskulttuuri) mm: 318. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt, joiden avulla johto on tietoinen turvallisuuskulttuurin tilasta, sen muutoksista ja erityisesti turvallisuuskulttuurin mahdollisesta heikkenemisestä. Ohjeen YVL A.3 luku 7.3 koskee riippumatonta arviointia ja sisäistä auditointia. Ohjeen YVL A.3 luvun 7.3 vaatimus 715 ( STUKille on toimitettava tiedoksi tulokset edellä vaadituista määräajoin tehtävistä johtamisjärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden arvioinneista ) edellyttää jo raportointia myös STUKille, joten raportointia ei edellytetä enää tässä ohjeessa. Raportointitapa jää luvanhaltijan harkittavaksi eli raportoidaanko ohjelmien toteutumisesta ja keskeisistä tuloksista vuosiraportissa vai muuten Laitoksen parantaminen. STUKin valvontatyön kannalta on tärkeää saada tietoa merkittävistä, turvallisuutta parantavista hankkeista, joita on suunniteltu toteutettavan tulevina vuosina. Tietoja on nykyisin pyydetty ja saatu epävirallisesti (esim. pitkän tähtäimen suunnitelmat). Kohta b) on käytännössä STUKin tunnusluku A.I.6 Laitoksen parantaminen. Käyvät laitokset ovat toimittaneet tiedot STUKille sähköpostina. Kyseessä on vakiintunut käytäntö, joten se sisällytetään YVL-ohjeistoon Vuosihuollossa tehdään paljon töitä (mm. pääosa vuoden muutostöistä, polttoaineen vaihtotyöt) ja pääosa vuotuisesta säteilyannoksesta kertyy silloin. Seisokkiraportti on tallenne toteutetusta seisokista (kokonaiskuva). Perustana vaatimukselle ovat VNa 717/2013, pykälä 23, ohje YVL A.6 sekä IAEA GSR Part 1, kohta STUK edellyttää ohjeessa YVL A.6 (Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta), että luvanhaltija toimittaa seisokkia koskevat suunnitelmat STUKille tiedoksi/hyväksyttäväksi ennen seisokin

12 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 12 (13) aloittamista. Reaktorin käynnistämiseksi tarvitaan STUKin hyväksyntöjä (kannen sulkeminen, käynnistyslupa, käynnistysvalmiuden toteaminen). Ohje YVL A.6 edellyttää myös seuraavaa: 603. Seisokkien toteutusta on arvioitava ja kehitettävä kokemuksista oppimiseksi Yllättäviä seisokkeja ovat tilanteet, joihin ei ole pystytty valmistautumaan etukäteen (laitos joudutaan ajamaan nopeasti alas esimerkiksi vian selvittämiseksi) Säteilysuojelun yhteenvetoraportti on kokonaan uusi/uusittu vaatimus. Voimassa olevan ohjeen YVL 1.5 luvussa 4.4 on seuraava vaatimus: säteilysuojelua koskeneiden suunnitelmien ja annosarvioiden toteutuminen. Tätä vaatimusta haluttiin tarkentaa asian selkeyttämiseksi (kerrotaan mitä odotetaan). Vuosihuollossa kertyy pääosa vuoden säteilyannoksista. Säteilysuojelua ja sen onnistumista koskevat tiedot ovat tärkeitä STUKin valvontatyön kannalta. Perusta on ohjeessa YVL C.2 (Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta) Ympäristön säteilyturvallisuusraportointia koskevat vaatimukset tulevat pääsääntöisesti voimassa olevasta ohjeesta YVL 7.8 Ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilyturvallisuusraportointi. Sisältö on pysynyt varsin saman, jotain tarkennuksia ja muokkauksia on tehty. Poikkeuksena on ympäristön säteilytarkkailu, jota koskevat raportointivaatimukset esitetään ohjeessa YVL C.7. Kansainvälinen perusta IAEA GSR Part 3: Requirement 20: Requirements for monitoring and recording of occupational exposure: The regulatory body shall establish and enforce requirements for the monitoring and recording of occupational exposures in planned exposure situations. Requirement 32: Monitoring and reporting: The regulatory body and relevant parties shall ensure that programmes for source monitoring and environmental monitoring are in place and that the results from the monitoring are recorded and are made available Kaikki ydinjätehuoltoa koskevat raportointivaatimukset ovat koottu omaan lukuunsa ohjeessa YVL A.9. Vaatimukset 349, 350 ovat peräisin ohjeen YVL 1.5 kohdista 4.3 f) ja g). Vaatimukset 351 ja 352 kytkeytyvät ohjeen YVL D.5 (Ydinjätteiden loppusijoitus) vaatimuksiin. Vaatimus 353 on uusi. Tiedot matala- ja keskiaktiivisista jätteistä voidaan toimittaa joko vuosiraportissa tai erillisenä raporttina - toimituspäivä on edelleen sama kuin vuosiraportilla. VLJ-luolan seurantaraportit ovat itsenäisiä raportteja, mutta niillekin määriteltiin aikaraja, jotta raportit ennätetään käydä läpi STUKissa ennen KTO-tarkastuksia. Kansainvälinen perusta IAEA GSR Part Itsestäänselvyys STUK käyttää luvanhaltijan raportteja mm. omien valvontaraporttiensa lähdeaineistona (neljännesvuosiraportit ja vuosiraportit). STUKilla on myös kansainvälisiä raportointivelvoitteita. Tapahtumiin liittyviä tietoja raportoidaan INES- ja IRS-järjestelmiin (huom. myös ohje YVL A.10) ja ympäristövalvontaa koskevia tietoja raportoidaan IAEA:lle (International Atomic Energy Agency), EU:n komissiolle ja UNSCEAR:lle (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation). 3 Ohjeen alaa koskeva kansainvälinen säännöstö IAEA:n ohjeistossa ei esitä tarkempia vaatimuksia koskien raportointitaajuutta tai raporttien sisältöä, vaan kansallisilla viranomaisilla on vapaus määrittää ne tarkemmin. Yleisenä perustana on IAEA General Safety Requirements No. GSR Part 1, Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety. Seuraavassa on vapaasti suomennettuna vaatimuksia:

13 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 13 (13) Viranomaisen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida oleelliset tiedot ja selvittää niiden perusteella täyttävätkö laitokset ja menettelyt viranomaisvaatimukset. Tämä koskee koko laitoksen elinkaarta tai toiminnon kestoa (GRS Part 1, vaatimus 25). Viranomainen esittää ohjeissaan tarkemmat vaatimukset (GRS Part 1, vaatimus 32). Luvanhaltija on velvollinen ylläpitämään omia rekistereitä/tallenteita liittyen laitoksen turvalliseen käyttöön. Tämä sisältää myös radioaktiivisten lähteiden, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen inventaarit sekä säteilyaltistuksen. Viranomaiselle asetetut tallenteita koskevat vaatimukset eivät vähennä luvanhaltijan vastuuta ylläpitää omia rekistereitä/tallenteita (GRS Part 1, 4.64). Turvallisuuden osoittamiseen liittyen, luvanhaltija on vastuussa tiedon tallentamisesta ja analysoinnista. Viranomainen käyttää tallenteita viranomaisvalvonnassaan (GRS Part 1, 4.65). Raporttien sisältöä koskevien vaatimusten tarkempia perusteita on poimittavissa seuraavista IAEA Safety Standarseista: Käytön raportointi: Specific Safety Requirements No. SSR-2/2, Safety of Nuclear Power Plants: Comissioning and Operation Työntekijöiden säteilyannoksien ja ympäristön säteilyturvallisuuden raportointi: General Safety Requirements No. GSR Part 3, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards Ydinjätehuoltoraportointi: General Safety Requirements No. GSR Part 5, Predisposal Management of Radioactive Waste Vertailua muiden maiden säännöstöön: Ruotsin ydin- ja säteilyturvallisuusviranomainen (SSM) antaa säännöllistä raportointia koskevat vaatimukset ohjeen SSMFS 2008:1 (The Swedish Radiation Safety Authority s Regulations concerning Safety in Nuclear Facilities) luvun 7 vaatimuksessa 3 ja liitteessä 4. SSM edellyttää ydinvoimalaitoksilta vuorokausi- ja vuosiraportointia ja muilta laitoksilta viikko- ja vuosiraportointia. Eli kuukausi- tai neljännesvuosiraportointia ei edellytetä. Raporttien sisältövaatimukset ovat yleisiä ja lyhyitä. Kanadan ydinturvallisuussäännöstö on raportoinnin osalta parhaillaan uusittavana, joten vertailussa käytettiin uuden ohjeen luonnosta. Ohje RD-99.1 (Canadas s Nuclear Regulator, Reporting Requirements for Operating Nuclear Power Plants) draft 1 (7/2012) edellyttää neljännesvuosi- ja vuosiraportointia. 4 Tepco Fukushima Dai-ichi onnettomuuden vaikutukset Fukushiman onnettomuuden johdosta ei ole tunnistettu kehityskohteita, jotka olisi huomioita tämän ohjeen laadinnassa.

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) /0010/2010. Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta ( ) 1 Soveltamisala Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL A.6, Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje on kokonaan uusi. Ohjeeseen on sisällytetty vaatimuksia ohjeista YVL 1.9 ja YVL

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI

YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI OHJE YVL A.9, Luonnos 5 / 14.8.2014 YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Toiminnan raportointi 4 3.1 Raporttien yleiset vaatimukset 4 3.2 Käyttöä koskevat raportit

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014)

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) 1 Johdanto 2 Soveltamisala Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( )

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL C.3 esitetään luvanhakijaa

Lisätiedot

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011

Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 1 Säteilevät Naiset- seminaari Sähköä ilmassa Sähkömarkkinat ja älykkäät sähköverkot 17.3.2011 Marja-Leena Järvinen Säteilyturvakeskus Esityksen sisältö 2 STUKin tehtävät ulkomailla sattuneen ydinvoimalaitosonnettomuuden

Lisätiedot

YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE

YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE OHJE YVL 1.5 / 8.9.2003 YDINLAITOKSIA KOSKEVA RAPORTOINTI SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE 1 YLEISTÄ 3 2 RAPORTOINTIVAATIMUKSET 3 3 TAPAHTUMARAPORTOINTI 4 3.1 Raportoitavista tapahtumista ilmoittaminen 4 3.2 Erikoisraportti

Lisätiedot

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta Päätös 1 (6) Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos PL 23 07901 LOVIISA Fortumin kirjeet LO1-A4-18360, 15.4.2015; LO1-A4-18117, 22.12.2014; LO1-A4-17995, 16.9.2014; LO1-A4-17628, 27.2.2014; LO1-A4-18800,

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 172 / TOUKOKUU 2014 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2013 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset

Lisätiedot

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 1 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Säteilyturvakeskus YVL A.5 luonnos 2 2 (35) YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentamistoiminta Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 OHJE YVL 1.4 / 9.1.2008 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen käytön valvonta

Ydinpolttoaineen käytön valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS 5.11.1990 Ydinpolttoaineen käytön valvonta 1 Yleistä 3 2 Polttoaineen käytön valvontaohjelma 3 2.1 Polttoaineen köyttöolosuhteet 3 2.2 Köytetyn polttoaineen tarkastaminen ja tutkiminen

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Käyttökokemus toiminnan organisointi 4 4 Muiden ydinlaitosten tapahtumat 4 5 Tapahtumien selvittäminen ja tutkinta 5 5.1 Tapahtumien

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖTOIMINTA 1 Johdanto 3 2 Määritelmät 3 3 Soveltamisala 4 4 Käyttötoiminnan periaatteet ja perusvaatimukset 4 5 Käyttöorganisaatio, vastuut ja tehtävät 4 5.1 Käyttötoiminnan johtaja

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 145 / HUHTIKUU 2012 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2011 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 187 / HUHTIKUU 2015 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2014 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT Säteilyturvakeskus YVL-ohje 1 YVL A.3, YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Johtamisjärjestelmä... 5 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja

Lisätiedot

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto ATS:n vuosikokous 27.2.2014 Keijo Valtonen YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet Uusi rakenne koko ohjeistolle ja yksittäisille ohjeille Selkeät ja yksikäsitteiset

Lisätiedot

Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta ( )

Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Ohje YVL A.10, Käyttökokemustoiminta (15.11.2013) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää käyttökokemustoiminnan menettelyjen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Erityisesti

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT OHJE YVL A.3, Luonnos 4 / 8.3.2012 YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO YDINLAITOKSEN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Ydinlaitoksen rakentamisen aikaiset menettelyt 5 3.1 Projektinhallinta ja johtaminen 5 3.1.1 Rakentamisen ja laitosmuutosten

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTURVALLISUUSRAPORTOINTI

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTURVALLISUUSRAPORTOINTI YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTURVALLISUUSRAPORTOINTI 1 YLEISTÄ 3 2 RAPORTOINTIA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET 3 3 NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI 3 3.1 Radioaktiivisten aineiden päästöt 3 3.2 Leviämistiedot

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 115 / HUHTIKUU 2010 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2009 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Atomivoimaa Suomeen ATS-Young Generation ja Seniorit 17.11.2010 Ydinenergia- ja säteilylainsäädäntö Atomienergialaki 1957 Puitelaki, yleiset edellytykset, luvat Säteilysuojauslaki

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Luku 16 Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja säteilyvaaratilanteet, 96 Varautuminen Turvallisuusluvanhaltijan

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ YDINLAITOKSEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Johtamisjärjestelmä 6 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen 6 3.2 Turvallisuuskulttuuri 7 3.3

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 101 / HUHTIKUU 2009 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2008 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus

Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus 13.11.1991 Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus käytän 1 Yleistä 3 2 Laadunvarmistustoiminnan johtaminen ja organisointi 3 2.1 Laadunvarrnistusohjelma 3 2.2 Organisaatio, vastuuajueet ja valtuudet 3 2.2.1

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus!

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus! !! Hitsaustekniikkapäivät! 25.126.04.2013!! Säteilyturvakeskus! Jukka!Kallionpää! Paikallistarkastaja! Ydinvoimalaitosten!valvonta! Säteilyturvakeskus!valvova!viranomainen! Sosiaali()ja)terveysministeriön)alainen)valvova)

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 OHJE YVL A.10, Luonnos 4 / 10.11.2011 Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Määritelmät ja lyhenteet 4 3 Käyttökokemus toiminnan organisointi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014)

Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (14) Ohje YVL A.4, Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (2.6.2014) 1 Johdanto Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista niin, että osaaminen, resurssit

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA

YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA 1 LUONNOS 2, 23.2.2011 OHJE YVL C.3 / XX.XX.2011 YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Säteilyaltistusta ja

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ( )

Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.5, Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto (2.6.2014) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL A.5 käsitellään ydinlaitoksen rakentamista ja sen eri vaiheille

Lisätiedot

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 1 (6) 21.1.2005 SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Luonnos 2, 15.12.2010 Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Soveltamisala 3. Ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan hyväksyminen 4. Ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RADIO- AKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA

YDINLAITOKSEN RADIO- AKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA OHJE YVL C.3 / 15.11.2013 YDINLAITOKSEN RADIO- AKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Säteilyaltistusta ja päästöjä koskevat rajoitukset 4 3.1 Yleiset

Lisätiedot

Ohje YVL A.10, Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta

Ohje YVL A.10, Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta Perustelumuistio 1 (11) Ohje YVL A.10, Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta 1. Ohjepäivityksen valmistelutiedot 2. Johdanto 3. Soveltamisala Työryhmän kokoonpano: Suvi Ristonmaa (ohjevastuullinen, pj),

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet

Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet Ydinvoimarakentamisen erityispiirteet Luvat, YVL-ohjeet Suurhankeosaajavalmennus Oulu 18.3.2016 Päivi Salo/STUK 1 Säteilyturvakeskus STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA

YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA A10 YDINLAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA 1 Johdanto 101. Säteilyturvakeskuksen määräyksen ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (STUK Y/1/2016) 21 :n mukaan turvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi tulee

Lisätiedot

U 84/2013 vp. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

U 84/2013 vp. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori U 84/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (ydinturvallisuusdirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan komission

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA 1 YLEISTÄ 3 2 LUVANHALTIJAN VASTUU LAADUNHALLINNASTA 3 3 HANKINTA 3 4 SUUNNITTELU 4 4.1 Suunnittelua koskevat vaatimukset 4 4.2 Luvanhaltijalle kuuluva suunnittelun arviointi

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

ATS:n vuosikokous

ATS:n vuosikokous ATS:n vuosikokous 2009 26.2.2009 STUK-YVL -ohjeuudistus ja WENRA -hankkeet 1 Ydinturvallisuusvaatimukset Suomessa Perustuslaki Kansalaisten oikeudet Ydinenergialaki Luvat, myöntämisperusteet, viranomaiset

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ OHJE YVL E.2 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettely 3 3.1 Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta 3 3.2 Soveltuvuusselvitys

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ OHJE YVL A.4 / 2.6.2014 YDINLAITOKSEN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallista toimintaa edistävä organisaatio ja osaamisen hallinta 5 3.1 Osaaminen ja organisaatiorakenne

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Uudistuneet YVL-ohjeet

Uudistuneet YVL-ohjeet Uudistuneet YVL-ohjeet YVL-ohjeuudistuksen vaikutuksia automaatio- ja sähkötekniikassa 22.5.2014 Kim Wahlström / STUK Sisältö Ohjeuudistuksen tavoitteet Sähkö- ja automaatiotekniikkaan läheisimmin liittyvät

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI

YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI OHJE YVL A9 YDINLAITOKSEN TOIMINNAN SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Toiminnan raportointi 4 31 Raporttien yleiset vaatimukset 5 32 Käyttöä koskevat raportit 5 321 Käytön vuorokausiraportti

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot