OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET"

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA LUKU 5 MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELY TAI VASTAAVAT MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 1

2 Sisältö 1 Johdanto Maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn rekisteröintipyyntöä koskevat edellytykset Hakemuslomake Kielet Maksut Hakijat ja hakemuksen pakollinen sisältö Hakijat Tavaramerkkiä ja selvittäjää koskevat pakolliset tiedot Pyynnön esittäjää koskevat vaatimukset allekirjoitus, osoitus selvittäjän määräämisestä, edustus Edustus Rekisteröintipyynnön tutkinta Rekisteröintimenettely ja julkaiseminen Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamis- tai muuttamismenettely Toimivalta, kielet, pyynnön esittäminen Pyynnön esittävä henkilö Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoaminen Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin muuttaminen Pyynnön sisältö Maksut Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoaminen Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin muuttaminen Pyynnön tutkinta Rekisteröinti ja julkaiseminen Kansainvälisiä tavaramerkkejä koskeva maksukyvyttömyysmenettely Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 2

3 1 Johdanto Tavaramerkkiasetuksen 16 ja 21 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 33 ja 35 sääntö Yhteisömalliasetuksen 31 artikla Neuvoston asetus (EY) N:o 1346/2000, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, maksukyvyttömyysmenettelyistä Maksukyvyttömyysmenettelyt tai vastaavat menettelyt voivat koskea sekä yhteisön tavaramerkkejä että yhteisön tavaramerkkihakemuksia. Maksukyvyttömyysmenettelyt tai vastaavat menettelyt voivat koskea sekä yhteisömalleja että yhteisömallihakemuksia. Tämän luvun kohdissa 1 3 käsitellään maksukyvyttömyysmenettelyjen tai vastaavien menettelyjen kohteena olevien tavaramerkkien tai tavaramerkkihakemusten merkitsemistä rekisteriin. Maksukyvyttömyysmenettelyjä ja vastaavia menettelyjä koskevat säännökset ovat yhteisömalliasetuksessa ja sen täytäntöönpanoasetuksessa samanlaiset kuin tavaramerkkiasetuksessa ja sen täytäntöönpanoasetuksessa. Siksi seuraavaa sovelletaan soveltuvin osin myös yhteisömalleihin. Kansainvälisiä tavaramerkkejä koskevia menettelyjä käsitellään jäljempänä kohdassa 4. Näissä ohjeissa "maksukyvyttömyysmenettelyllä" tarkoitetaan sellaista velallisen kaikkia velkoja koskevaa maksukyvyttömyysmenettelyä, jossa velallinen menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tähän menettelyyn kuuluu tuomioistuimen suorittama tai sen valvonnassa tehtävä purkaminen, velkojan vapaaehtoinen purkaminen (tuomioistuimen vahvistamana), hallinnointi, maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaiset vapaaehtoiset järjestelyt ja konkurssi tai vakuustakavarikko. "Selvittäjällä" tarkoitetaan sellaista henkilöä tai toimielintä, jonka tehtävänä on hallinnoida tai muuttaa rahaksi menettelyn piiriin kuuluvaa omaisuutta taikka valvoa velallisen liiketoimintaa. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tällaisia henkilöitä tai toimielimiä ovat seuraavat: liquidator, supervisor of a voluntary arrangement, administrator, official receiver, trustee, judicial factor. "Tuomioistuimella" tarkoitetaan jäsenvaltion lainkäyttöelintä tai muuta viranomaista, joka on toimivaltainen päättämään maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta tai tekemään muita menettelyyn liittyviä päätöksiä. Maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista tai selvittäjän määräämistä koskevalla "päätöksellä" tarkoitetaan sellaisen tuomioistuimen tekemää päätöstä, joka on toimivaltainen päättämään menettelyn aloittamisesta tai selvittäjän määräämisestä (muilla alueilla käytettävistä käsitteistä katso maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1346/2000). Näissä ohjeissa selitetään viraston käytäntöä maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn aloittamisen, muuttamisen ja päättämisen merkitsemisestä rekisteriin. Tavaramerkkiasetuksen 16 artiklan mukaisesti muut säännökset kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin. Lisäksi maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1346/2000 säännellään maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyvää toimivaltaa, päätösten tunnustamista ja sovellettavaa lakia. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 3

4 Tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 1 kohta Asetuksessa todetaan nimenomaisesti, että yhteisön tavaramerkki voi olla maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena vain siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella velallisen pääintressien keskus sijaitsee. Jos velallinen on kuitenkin vakuutusyritys tai luottolaitos, yhteisön tavaramerkki voi olla maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena vain siinä jäsenvaltiossa, jossa yritys tai laitos on saanut toimiluvan. Pääintressien keskuksen on oltava sama kuin paikka, jossa velallinen hallinnoi säännöllisesti intressejään ja joka on näin ollen kolmansien osapuolten tiedettävissä. Tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 3 kohta ja 23 artiklan 4 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyjen aloittamisen, muuttamisen ja päättämisen merkitseminen rekisteriin ei ole pakollista. Rekisteriin merkitsemisestä voi kuitenkin olla erityistä hyötyä. a) Ottaen huomioon tavaramerkkiasetuksen 23 artiklan 4 kohdan suhteessa kolmansiin osapuoliin, jotka ovat voineet saada tai merkitä rekisteriin yhteisön tavaramerkkiä koskevia oikeuksia, jotka ovat yhteensopimattomia rekisteröidyn maksukyvyttömyyden kanssa, oikeusvaikutuksiin sovelletaan sen jäsenvaltion oikeutta, jossa tällainen menettely ensimmäisenä aloitetaan kansallisen lain tai asiaan sovellettavien yleissopimusten perusteella. b) Jos yhteisön tavaramerkkiä koskeva maksukyvyttömyysmenettely merkitään rekisteriin, yhteisön tavaramerkin haltija menettää oikeutensa toimia eikä näin ollen voi suorittaa mitään toimia virastossa (kuten peruuttaa, luopua, luovuttaa, jättää väiteilmoitusta tai toimia inter partes -menettelyissä). c) Jos yhteisön tavaramerkkiä koskeva maksukyvyttömyysmenettely merkitään rekisteriin, virasto ilmoittaa selvittäjälle vähintään kuusi kuukautta ennen rekisteröinnin umpeutumista, että se on umpeutumassa. Virasto ilmoittaa selvittäjälle tarvittaessa myös mahdollisesta oikeuksien menettämisestä ja rekisteröinnin umpeutumisesta. d) Maksukyvyttömyysmenettelyn merkintä rekisteriin on tärkeää rekisterin luotettavuuden säilyttämiseksi, erityisesti inter partes -menettelyjen osalta. Katso tältä osin ohjeiden osa C, Väitemenettely, jakso 1, Menettelyjä koskevat asiat, kohta Virasto suosittaa painokkaasti, että selvittäjät peruuttavat tai luovuttavat maksukyvyttömyysmenettelyjen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin tai yhteisön tavaramerkkihakemuksen tai luopuvat siitä ennen lopullista purkamista. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 4

5 2 Maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn rekisteröintipyyntöä koskevat edellytykset Tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 3 kohta ja 24 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 33 sääntö ja 84 säännön 3 kohdan i alakohta Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinti voi koskea niin tavaramerkkihakemusta kuin tavaramerkkiäkin. Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintihakemuksen on täytettävä seuraavat edellytykset. 2.1 Hakemuslomake Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön a ja b kohta Hakemuksen on oltava virallinen maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn rekisteröintiä koskeva pyyntö. Kun pyydetään tavaramerkkiä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteriin kirjaamista, on erittäin suositeltavaa käyttää rekisteriin kirjaamista koskevaa hakemuslomaketta. Tällöin lomakkeen kohdassa "Kirjaamisen tyyppi" valitaan vaihtoehto "muu". Lomake on saatavana ilmaiseksi Euroopan unionin virallisilla kielillä, ja sen voi ladata SMHV:n verkkosivustolta. Mitä tahansa lomakkeen kieliversiota voidaan käyttää, kunhan lomake täytetään jollakin jäljempänä kohdassa 2.2 mainituista kielistä. 2.2 Kielet Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön a kohta Yhteisön tavaramerkkihakemukseen liittyvän maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintiä koskeva hakemus voidaan jättää joko ensimmäisellä tai toisella tavaramerkkihakemuksen kielellä. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön b kohta Yhteisön tavaramerkkiin liittyvän maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintiä koskeva hakemus on jätettävä jollakin viraston viidestä kielestä, jotka ovat englanti, ranska, saksa, italia ja espanja. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 5

6 2.3 Maksut Tavaramerkkiasetuksen 162 artiklan 2 kohdan c ja d alakohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 33 säännön 1 ja 4 kohta Tavaramerkkiä koskevan maksuasetuksen 2 artiklan 23 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn rekisteröinnistä ei peritä maksua. 2.4 Hakijat ja hakemuksen pakollinen sisältö Hakijat Tavaramerkkiasetuksen 20 artiklan 3 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn merkintää rekisteriin voi pyytää a) selvittäjä, b) tuomioistuin, c) hakija/haltija Tavaramerkkiä ja selvittäjää koskevat pakolliset tiedot Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 sääntö ja 33 säännön 1 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyä tai vastaavaa menettelyä koskevassa rekisteröintipyynnössä on oltava seuraavat tiedot. Tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 2 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 31 säännön 1 kohdan a alakohta ja 33 säännön 1 kohta a) Yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero Jos rekisterimerkinnän hakija ilmoittaa vain osan haltijan omistamista yhteisön tavaramerkeistä, virasto merkitsee rekisteriin maksukyvyttömyysmenettelyn kaikkia sellaisia yhteisön tavaramerkkejä ja tavaramerkkihakemuksia vastaan, jotka on liitetty haltijan tunnistenumeroon virastossa. Jos haltija on tavaramerkin tai tavaramerkkihakemuksen yhteishaltija, maksukyvyttömyysmenettely koskee yhteishaltijan osuutta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 6

7 Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohta, 31 säännön 1 kohdan b alakohta ja 33 säännön 1 kohta b) Selvittäjän nimi, osoite, kansallisuus ja jäsenvaltio, jossa hänen kotipaikkansa, toimipaikkansa tai liikkeensä sijaitsee. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan e alakohta, 31 säännön 2 kohta ja 33 säännön 1 kohta c) Jos selvittäjä nimeää edustajan, hänen on ilmoitettava tämän nimi ja liikeosoite. Osoitteen ilmoittaminen voidaan korvata ilmoittamalla viraston antama tunnistenumero Pyynnön esittäjää koskevat vaatimukset allekirjoitus, osoitus selvittäjän määräämisestä, edustus Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 79 sääntö ja 82 säännön 3 kohta Jos tiedonanto toimitetaan virastolle sähköisesti tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 79 säännön ja 82 säännön 3 kohdan mukaisesti, allekirjoitusta koskevan vaatimuksen osalta lähettäjän nimen katsotaan vastaavan allekirjoitusta. Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintipyyntöön liitettävä tuomioistuimen tuomio katsotaan riittäväksi osoitukseksi selvittäjän määräämisestä ja maksukyvyttömyysmenettelystä. Maksukyvyttömyyttä koskevan tuomion toimittaminen riittää. Monissa tapauksissa maksukyvyttömyysmenettelyn osapuolet eivät halua toimittaa kaikkia tuomion yksityiskohtia, joihin voi sisältyä luottamuksellisia tietoja. Tällaisessa tapauksessa riittää tuomion osan tai otteen toimittaminen, kunhan menettelyn osapuolet käyvät siitä ilmi. Kaikki muut osat voidaan poistaa tai peittää. Alkuperäiset asiakirjat liitetään asiakirjavihkoon eikä niitä voida siten palauttaa niiden lähettäjälle. Näin ollen valokopioiden toimittaminen riittää. Alkuperäisiä asiakirjoja tai valokopioita ei tarvitse vahvistaa oikeiksi tai laillistaa, ellei virastolla ole syytä epäillä niiden oikeellisuutta. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön a ja b kohta ja 96 säännön 2 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn todisteiden on oltava laadittu a) sillä viraston kielellä, josta on tullut maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintimenettelyn kieli, katso edellä kohta 2.2; Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 7

8 b) millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä, joka ei ole menettelyn kieli. Tällaisessa tapauksessa virasto voi vaatia viraston kielellä laaditun käännöksen toimittamista asettamansa määräajan kuluessa. Jos hakemusta tukevia asiakirjoja ei toimiteta joko Euroopan unionin virallisella kielellä tai menettelyn kielellä, virasto voi vaatia niiden kääntämistä menettelyn kielelle tai maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintiä pyytäneen osapuolen niin halutessa mille tahansa viraston kielelle. Virasto asettaa kahden kuukauden määräajan, joka alkaa tiedonannon päivämäärästä. Jos käännöstä ei toimiteta annetussa määräajassa, asiakirjaa ei oteta huomioon eikä sitä katsota toimitetuksi Edustus Tavaramerkkiasetuksen 92 artiklan 2 kohta ja 93 artiklan 1 kohta Tähän sovelletaan edustamista koskevia yleisiä sääntöjä (ks. ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 5, Ammattimainen edustus). 2.5 Rekisteröintipyynnön tutkinta Tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 1 kohta Virasto tarkastaa, ettei muita rekisterimerkintöjä ole vireillä ja ettei kyseistä hakijaa koskevia maksukyvyttömyysmenettelyjä ole jo merkitty rekisteriin. Vain sellainen pyyntö voidaan merkitä rekisteriin, joka liittyy siihen jäsenvaltioon, jossa maksukyvyttömyysmenettely tai vastaava menettely on ensimmäisenä aloitettu. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 33 säännön 3 kohta Virasto tarkastaa, täyttääkö maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintiä koskeva pyyntö edellä kohdassa 2.4 mainitut muodolliset edellytykset (sisältääkö pyyntö yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero(t), vaaditut tiedot selvittäjästä ja tarvittaessa tiedot selvittäjän edustajasta). Maksukyvyttömyyttä koskevan tuomion pätevyyttä ei tutkita. Tavaramerkkiasetuksen 93 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 33, 76 ja 77 sääntö Virasto tarkastaa, onko maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintiä koskeva pyyntö asianmukaisesti allekirjoitettu. Jos selvittäjän edustaja on allekirjoittanut pyynnön, virasto tai inter partes -menettelyssä kyseisen menettelyn toinen osapuoli voi pyytää esittämään valtakirjan. Jos valtakirjaa ei esitetä, menettelyä jatketaan samoin kuin jos edustajaa ei olisi nimetty. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 8

9 Tavaramerkkiasetuksen 92 artiklan 2 kohta ja 93 artiklan 1 kohta Tutkintaan sisältyy sen selvittäminen, onko rekisterimerkinnän hakija (selvittäjä, tuomioistuin tai hakija/haltija) velvollinen nimeämään edustajan virastossa (ks. edellä kohta 2.4.4). Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 33 säännön 3 kohta Virasto ilmoittaa rekisterimerkinnän hakijalle kirjallisesti hakemuksen mahdollisista puutteista. Jos puutteita ei korjata tiedonannossa asetetussa määräajassa, joka on tavallisesti kaksi kuukautta ilmoituksen tiedoksi antamisesta, virasto hylkää maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintiä koskevan pyynnön. 2.6 Rekisteröintimenettely ja julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 33 säännön 4 kohta ja 84 säännön 5 kohta Yhteisön tavaramerkkihakemusta koskeva maksukyvyttömyysmenettely kirjataan viraston ylläpitämiin kyseistä yhteisön tavaramerkkihakemusta koskeviin asiakirjavihkoihin. Virasto ilmoittaa rekisterimerkinnän hakijalle maksukyvyttömyysmenettelyn merkitsemisestä viraston ylläpitämiin asiakirjavihkoihin. Tarvittaessa asiasta ilmoitetaan myös tavaramerkin hakijalle. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan i alakohta ja 85 säännön 2 kohta Kun tavaramerkki on rekisteröity, maksukyvyttömyysmenettely julkistetaan yhteisön tavaramerkkilehdessä ja merkitään yhteisön tavaramerkkirekisteriin. Virasto ilmoittaa rekisterimerkinnän hakijalle maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnistä. Selvittäjän yhteystiedot tallennetaan haltijan ilmoitusosoitteena viraston haltijoiden ja edustajien tietokantaan. Kolmannet osapuolet voivat tutustua maksukyvyttömyysmenettelyn täsmällisiin tietoihin tekemällä nähtäville saamista koskevan hakemuksen (ks. ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 5, Asiakirjojen nähtäville pyytäminen). Tieto maksukyvyttömyysmenettelyistä julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehden osassa C.6. Lehdessä julkaistaan tavaramerkin rekisteröintinumero(t), rekisteriin merkitsemistä pyytävän viranomaisen nimi, merkinnän päivämäärä ja numero sekä merkinnän tavaramerkkilehdessä julkaisemisen päivämäärä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 9

10 3 Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamistai muuttamismenettely Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 1 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinti kumotaan tai sitä muutetaan asianosaisen osapuolen pyynnöstä, joita ovat tavaramerkin hakija tai haltija tai rekisteröity selvittäjä. 3.1 Toimivalta, kielet, pyynnön esittäminen Tavaramerkkiasetuksen 133 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 3, 6 ja 7 kohta Tähän sovelletaan edellä kohdissa 2.1 ja 2.2 esitettyjä sääntöjä. Virasto ei ole laatinut lomaketta maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamis- tai muuttamispyyntöä varten. 3.2 Pyynnön esittävä henkilö Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 1 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamista tai muuttamista voi pyytää a) rekisteröity selvittäjä, b) tuomioistuin, c) hakija/haltija Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoaminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 4 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamista koskevaan pyyntöön on liitettävä todisteet, jotka vahvistavat, että rekisteröityä maksukyvyttömyyttä ei enää ole. Tuomioistuimen lainvoimainen päätös sisältyy todisteisiin. Jos rekisteröity selvittäjä esittää itse kumoamispyynnön, tavaramerkin hakijalle/haltijalle ei ilmoiteta pyynnöstä. Tavaramerkin haltijan esittämät huomautukset välitetään selvittäjälle, mutta ne eivät estä maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamista. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 10

11 3.2.2 Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin muuttaminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 6 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintiä voidaan muuttaa, jos virastolle toimitetaan vastaava tuomioistuimen tuomio, josta kyseinen muutos käy ilmi. 3.3 Pyynnön sisältö Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 sääntö Tähän sovelletaan edellä kohdassa 2.4 esitettyjä sääntöjä. Selvittäjää koskevia tietoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, paitsi rekisteröidyn selvittäjän nimeä koskevissa muutostapauksissa. 3.4 Maksut Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoaminen Tavaramerkkiasetuksen 162 artiklan 2 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 3 kohta Tavaramerkkiä koskevan maksuasetuksen 2 artiklan 24 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamista koskevasta pyynnöstä ei peritä maksua Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin muuttaminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 6 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin muuttamisesta ei peritä maksua. 3.5 Pyynnön tutkinta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 2 ja 4 kohta Edellä kohdassa 2.5 esitettyjä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin pyynnön pakollisiin tietoihin, myös maksukyvyttömyysmenettelyä koskevien todisteiden osalta. Virasto ilmoittaa rekisterimerkinnän hakijalle mahdollisista puutteista ja asettaa kahden kuukauden määräajan. Jos puutteita ei korjata, virasto hylkää maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröintiä koskevan pyynnön. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 11

12 Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 35 säännön 6 kohta ja 84 säännön 5 kohta Maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamisesta tai muuttamisesta ilmoitetaan pyynnön esittäneelle henkilölle. Jos pyynnön on esittänyt selvittäjä, tavaramerkin hakijalle/haltijalle toimitetaan ilmoituksen jäljennös. 3.6 Rekisteröinti ja julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan s alakohta ja 85 säännön 2 kohta Rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin osalta maksukyvyttömyyttä koskevan merkinnän luomisesta, kumoamisesta tai muuttamisesta tehdään merkintä yhteisön tavaramerkkirekisteriin, ja se julkaistaan tavaramerkkilehden osassa C.6. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen osalta maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin kumoamisesta tai muuttamisesta lisätään maininta kyseistä yhteisön tavaramerkkihakemusta koskeviin asiakirjavihkoihin. Kun yhteisön tavaramerkin rekisteröinti julkaistaan, maksukyvyttömyysmenettelystä ei julkaista mainintaa, jos se on kumottu. Jos maksukyvyttömyysmenettelyä on muutettu, muutetut tiedot julkaistaan kohdassa C Kansainvälisiä tavaramerkkejä koskeva maksukyvyttömyysmenettely Madridin järjestelmä sallii kansainvälistä rekisteröintiä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn rekisteröinnin (ks. tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen ja siihen liitetyn pöytäkirjan pöytäkirjan mukaisten yhteisten määräysten 20 sääntö). Käyttäjät voivat MM19-lomakkeella hakea haltijan määräämisoikeuden rajoittamisen kirjaamista kansainväliseen rekisteriin. Lomakkeen käyttö on erittäin suositeltavaa sääntöjenvastaisuuksien välttämiseksi. Haltijan on esitettävä pyyntö joko suoraan WIPOn kansainväliseen toimistoon tai haltijan kansalliseen teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevään virastoon tai sen sopimuspuolen virastoon, jolle maksukyvyttömyys on myönnetty, tai selvittäjän virastoon. Selvittäjä ei voi esittää pyyntöä suoraan kansainväliseen toimistoon. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston omaa rekisteriin kirjaamista koskevaa hakemusta ei pidä käyttää. Maksukyvyttömyysmenettelyä koskevia lisätietoja on tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen ja Madridin pöytäkirjan ohjeiden osan B II luvun kohdissa ( Lisätietoja kansainvälisistä tavaramerkeistä on näiden ohjeiden osassa M, Kansainväliset merkit. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 12

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 6 MUUT REKISTERIMERKINNÄT LUKU 1 VASTAKANTEET

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 8 MENETETYN MÄÄRÄAJAN PALAUTTAMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO Sisällysluettelo 1 Ohjeiden taustaa... 3 2 Ohjeiden tarkoitus... 3 3 Ohjeiden tarkistaminen...

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 5 ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLE PYYTÄMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 6 PÄÄTÖSTEN KUMOAMINEN, REKISTERIMERKINTÖJEN POISTAMINEN

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA 1

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 4 UUDISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta virastosta tai sen voi ladata EUIPO:n verkkosivustolta (http://www.euipo.europa.eu). Lomaketta saa myös

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 2 MUUNTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta varten 1

Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta varten 1 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta 1 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta SMHV:sta

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa virastosta maksutta tai sen voi ladata viraston

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 1 REKISTERÖINNIN MUUTOKSET Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008- hakemuslomaketta varten

Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008- hakemuslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008-1. Yleisiä huomautuksia Rekisterimerkintää haettaessa on suositeltavaa (mutta ei pakollista)

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M,

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN UUDISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten Yleisiä huomioita Tätä lomaketta käytetään muuntamishakemuksissa, jotka koskevat kaikkia Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin sisältyviä tavaroita ja palveluja (täydellinen muuntaminen)

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 1 MENETTÄMISTÄ JA MITÄTÖINTIÄ KOSKEVAT MENETTELYT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 9 LAAJENTUMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN REKISTERÖIDYT YHTEISÖMALLIT MALLIN MITÄTÖINTIÄ KOSKEVIEN HAKEMUSTEN TUTKINTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 1 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 5 AMMATTIMAINEN EDUSTUS Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät 5.7.2014 L 198/7 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 2 MENETTELYJÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET Ohjeet

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 2 ASIASISÄLTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa hakemuslomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa hakemuslomaketta varten Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Tämä lomake on Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) laatima ja perustuu yhteisömallista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI Yhteisön kasvilajikevirasto

EUROOPAN UNIONI Yhteisön kasvilajikevirasto EUROOPAN UNIONI Yhteisön kasvilajikevirasto YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTON HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS tehty 25 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston 30 päivänä toukokuuta 2001 antaman asetuksen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Laki. konkurssilain muuttamisesta

Laki. konkurssilain muuttamisesta Laki konkurssilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konkurssilain (120/2004) 1 luvun 2 :n 2 momentti, 3 luvun 2 ja 6 :n 1 momentti, 7 luvun 1 :n 1 momentti ja 12 :n 1 momentti, 12

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, L 318/28 4.12.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2246, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteriin sovellettavaa rekisteröintinumerojärjestelmää

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull. - COD 96/0126 */ Virallinen lehti nro C 207, 18/07/1996 s. 0013 Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 1 VIESTINTÄTAVAT JA MÄÄRÄAJAT Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 18 February 2009 Interinstitutional File: 1994/0234 (C S) 5849/1/09 REV 1 JUR 44 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Council

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön Euroopan unioni Yhteisön kasvilajikevirasto YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE Kansallisen viraston kautta: Tiedosto no: Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä Maksukyky-/maksukyvyttömyysseminaari Asianajaja Pekka Jaatinen 13.2.2009 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 1.7.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 170/7 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1002/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta pakkolupien myöntämisen ja yhteisön kasvilajikeviraston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

8) tavaramerkkilain 56 i :n 2 momentin, 56 j :n 2 momentin ja 57 a :n mukainen toimenpide;

8) tavaramerkkilain 56 i :n 2 momentin, 56 j :n 2 momentin ja 57 a :n mukainen toimenpide; Tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 :n nojalla: 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri 1 (20.3.1992/258)

Lisätiedot