OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 9 LAAJENTUMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tutkintaa koskevat säännöt Yhteisön tavaramerkkien automaattinen voimaantulo uusissa jäsenvaltioissa Vireillä olevat yhteisön tavaramerkkihakemukset Käytössä syntynyt erottamiskyky Vilpillinen mieli Muuntaminen Muita käytännön seurauksia Hakemuksen jättäminen kansalliselle virastolle Ammattimainen edustus Ensimmäinen ja toinen kieli Kääntäminen Aiemmuus Tutkimus Väitteitä sekä menettämis- tai mitättömyysvaatimuksia koskevat säännöt... 6 Liite Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 2

3 1 Johdanto Tässä jaksossa käsitellään uusien jäsenvaltioiden liittymistä Euroopan yhteisöön ja sen seurauksia yhteisön tavaramerkin haltijoille. Jaksossa käsitellään sekä ehdottomia että suhteellisia hylkäysperusteita. Tavaramerkkiasetuksen 165 artikla sisältää kaikki laajentumiseen ja yhteisön tavaramerkkiin liittyvät olennaiset säännökset. Nämä säännökset lisättiin asetukseen vuoden 2004 laajentumisprosessin yhteydessä (silloiseen tavaramerkkiasetuksen 147 a artiklaan) ja ne ovat pysyneet muuttumattomina myöhempien laajentumisprosessien aikana. Ainoa asetuksen tekstiin tehty muutos on, että asetukseen on lisätty uusien jäsenvaltioiden nimet. Liitteen 1 taulukkoon on merkitty uudet jäsenvaltiot, niiden liittymispäivät ja viralliset kielet. 2 Tutkintaa koskevat säännöt 2.1 Yhteisön tavaramerkkien automaattinen voimaantulo uusissa jäsenvaltioissa Tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 1 kohdassa säädetään laajentumisen perussääntö, jonka mukaan kaikki olemassa olevat yhteisön tavaramerkkihakemukset ja rekisteröidyt yhteisön tavaramerkit tulevat voimaan uusissa jäsenvaltioissa ilman, että SMHV:lta, muilta elimiltä tai asianomaisilta oikeuksien haltijoilta vaadittaisiin mitään toimenpiteitä. Mitään lisämaksuja tai muita hallinnollisia muodollisuuksia ei tarvita. Tehtyjen tavaramerkkihakemusten ulottaminen olemaan voimassa uusien jäsenvaltioiden alueella noudattaa yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen perusperiaatetta ja takaa sen, että oikeuksilla on samat vaikutukset koko EU:ssa. 2.2 Vireillä olevat yhteisön tavaramerkkihakemukset Tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 2 kohta sisältää merkittävän siirtymäsäännöksen, jonka mukaan liittymispäivänä vireillä olevia tavaramerkkihakemuksia ei voida hylätä ehdottoman hylkäysperusteen nojalla, jos tätä perustetta olisi sovellettava pelkästään uuden jäsenvaltion liittymisen vuoksi (saavutettujen etujen säilyttämislauseke, grandfathering clause ). Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on erottamiskyvytön, kuvaileva, tavanomainen, harhaanjohtava tai yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen uuden jäsenvaltion kielellä tai alueella, hakemusta ei hylätä, jos se on jätetty ennen uuden jäsenvaltion liittymispäivää. Liittymispäivän jälkeen jätettyjen hakemusten osalta tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa esitetyt hylkäämisperusteet pätevät myös uusissa jäsenvaltioissa. Näin on silloinkin, kun tavaramerkkihakemuksen etuoikeuspäivä on aiempi kuin liittymispäivä. Etuoikeus ei suojaa tavaramerkin hakijaa hakemukseen sovellettavassa lainsäädännössä tapahtuvilta muutoksilta. Siksi tutkijoiden on sovellettava näissä tapauksissa samoja tutkintaperusteita kuin kaikkien muidenkin EU:n virallisten kielten osalta. Tutkijan on siis tarkistettava, onko hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki myös uudessa jäsenvaltiossa esimerkiksi kuvaileva. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 3

4 Tätä periaatetta on kuitenkin sovellettava varoen, sillä se tarkoittaa ainoastaan, ettei uusien jäsenvaltioiden liittyminen saa johtaa siihen, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa esitettyjä perusteita tiukennetaan. Päinvastainen päätelmä, että termit, jotka ovat kuvailevia uuden jäsenvaltion kielellä tai alueella, voidaan joka tapauksessa rekisteröidä, jos tavaramerkkihakemus on jätetty ennen liittymispäivää, ei pidä aina paikkaansa. Esimerkiksi uusien jäsenvaltioiden kielistä on voinut siirtyä kuvailevia termejä nykyisten jäsenvaltioiden yleiskieleen tai ne voivat olla yleisesti tunnettuja (esimerkiksi vodka), ja maantieteellisiä merkintöjä voidaan joutua hylkäämään kuvailevina termeinä (esimerkiksi Balaton tai Tokaj). Myös uusissa jäsenvaltioissa jo suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin sekä yhteisön lainsäädäntöön tai uusien jäsenvaltioiden EU:n tai nykyisten jäsenvaltioiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvaan suojaan on kiinnitettävä huomiota. Tarkemmin ottaen tämä säännös vaikuttaa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdassa esitettyihin hylkäämisperusteisiin, jotka liittyvät yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisiin sekä harhaanjohtaviin merkkeihin, vain siltä osin kuin harhaanjohtavuus tai hyvän tavan vastaisuus johtuu ainoastaan uuden jäsenvaltion kielellä ymmärrettävästä merkityksestä. Virasto tulkitsee tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa yhteisön laajuisesti riippumatta siitä, miten hyvä tapa käsitetään eri EU-maissa. Lopuksi todettakoon, että tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 2 kohta ei vaikuta saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e tai i alakohdassa esitettyihin hylkäämisperusteisiin: ensin mainittu liittyy merkkeihin, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ja jälkimmäinen liittyy tunnuksiin ja tunnusmerkkeihin, joita Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan suoja ei kata mutta joilla on erityistä julkista merkitystä. 2.3 Käytössä syntynyt erottamiskyky Viraston käytännön mukaan käytössä syntyneen erottamiskyvyn (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohta) on oltava olemassa tavaramerkin hakemispäivänä ja sen on säilyttävä rekisteröintipäivään asti. Jos ennen liittymispäivää jätetyn tavaramerkkihakemuksen tekijä pystyy osoittamaan, että käytössä syntynyt erottamiskyky on ollut olemassa hakemispäivänä, hakemusta ei tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 2 kohdan nojalla voida hylätä sen perusteella, ettei sille ole syntynyt käytössä erottamiskykyä uusissa jäsenvaltioissa. Hakijan ei näin ollen tarvitse todistaa käytössä syntynyttä erottamiskykyä uusissa jäsenvaltioissa. 2.4 Vilpillinen mieli Virasto katsoo, että tavaramerkkihakemus on jätetty vilpillisin mielin, jos käsitettä, joka on kuvaileva tai jota ei muusta syystä voi rekisteröidä uuden jäsenvaltion kielellä, on haettu ennen liittymispäivää vain yksinoikeuden saamiseksi rekisteröintikelvottomalle käsitteelle tai muusta kyseenalaisesta syystä. Tällä ei ole käytännössä vaikutusta tutkintavaiheessa, sillä vilpillinen mieli ei ole ehdoton hylkäämisperuste, joten virasto ei voi hylätä hakemusta ex officio. Virasto voi puuttua vilpillisin mielin jätettyyn hakemukseen ainoastaan, jos joku on hakenut sen julistamista mitättömäksi (tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohta). Uusien jäsenvaltioiden kansalliset virastot pyrkivät yhtä lailla torjumaan vilpillistä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 4

5 toimintaa laajentumisen yhteydessä. Tavaramerkin hakijoiden tulisikin pitää mielessä, että vaikka rekisteröintimenettelyn aikana ei tulisi esiin hylkäämisperusteita, hakemus voidaan myöhemmin riitauttaa tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. 2.5 Muuntaminen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen muuntamista kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi uudessa jäsenvaltiossa voi hakea kyseisen valtion liittymispäivästä lähtien. Hakemuksen muuntaminen on mahdollista myös silloin, kun muunnetun tavaramerkin hakemispäivä on ollut ennen liittymispäivää. Muunnetulla hakemuksella on kuitenkin uudessa jäsenvaltiossa kansallisen lain mukaisesti aiemman oikeuden vaikutukset. Uusissa jäsenvaltioissa on säädetty kansallisessa laissa tavaramerkkiasetuksen 165 artiklaa vastaavia säännöksiä, joiden nojalla yhteisön tavaramerkillä on aiempien oikeuksien vaikutukset uusissa jäsenvaltioissa vasta liittymispäivästä lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muuntamispäivä uudessa jäsenvaltiossa ei voi olla aiempi kuin kyseisen valtion liittymispäivä. Esimerkiksi Kroatian liittymisen tapauksessa tämä tarkoittaa, että vaikka muunnetun tavaramerkin hakemispäivä Kroatiassa olisi , muuntamispäiväksi ei kirjattaisi vaan , joka on Kroatian liittymispäivä. Laajentumispäivästä ei ala uutta kolmen kuukauden määräaikaa muuntamisen hakemiselle tavaramerkkiasetuksen 112 artiklan 4 kohdan nojalla. 2.6 Muita käytännön seurauksia Hakemuksen jättäminen kansalliselle virastolle Uuden jäsenvaltion liittymispäivästä lähtien yhteisön tavaramerkkihakemus voidaan jättää myös kyseisen valtion kansalliselle virastolle Ammattimainen edustus Uuden jäsenvaltion liittymispäivästä lähtien hakijat (ja muut virastossa käytävien menettelyjen osapuolet), joiden kotipaikka tai toimipaikka on kyseisessä valtiossa, eivät enää tarvitse ammattimaista edustajaa. Uuden jäsenvaltion liittymispäivästä lähtien kyseisessä valtiossa toimivat ammattimaiset edustajat voidaan merkitä tavaramerkkiasetuksen 93 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen edustajien luetteloon, minkä jälkeen he voivat edustaa kolmansia osapuolia viraston menettelyissä Ensimmäinen ja toinen kieli Uuden jäsenvaltion liittymispäivästä lähtien (ks. liite 1) kyseisen valtion virallisia kieliä voidaan käyttää ensimmäisenä kielenä liittymispäivänä tai sen jälkeen jätettävissä tavaramerkkihakemuksissa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 5

6 2.6.4 Kääntäminen Yhteisön tavaramerkkihakemuksia, jotka on jätetty ennen uuden jäsenvaltion liittymispäivää, ja rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä ei käännetä kyseisen valtion kielelle eikä julkaista uudelleen tällä kielellä. Uuden jäsenvaltion liittymispäivän jälkeen jätetyt tavaramerkkihakemukset käännetään kaikille EU:n virallisille kielille ja julkaistaan näillä kielillä Aiemmuus Aiemmuutta voidaan vaatia kansalliselle tavaramerkille, joka on rekisteröity ennen asianomaisen uuden jäsenvaltion liittymistä tai jopa ennen Euroopan unionin perustamista. Aiemmuusvaatimus voidaan kuitenkin tehdä vasta liittymispäivän jälkeen. Uudessa jäsenvaltiossa rekisteröitävän merkin on oltava yhteisön tavaramerkkiä aiempi. Koska yhteisön tavaramerkillä on uudessa jäsenvaltiossa aiemman oikeuden vaikutukset liittymispäivästä lähtien, aiemmuusvaatimus kannattaa tehdä vain, jos aiemman kansallisen merkin hakemispäivä tai etuoikeuspäivä edeltää liittymispäivää. Esimerkki 1: Henkilö jättää yhteisön tavaramerkkihakemuksen ja kansallisen tavaramerkkihakemuksen Romaniassa. Hän voi vaatia romanialaisen tavaramerkkihakemuksen aiemmuutta aikaisintaan (joka on Romanian liittymispäivä). Esimerkki 2: Sama henkilö omistaa kansallisen rekisteröinnin, jossa EU on nimetty ja myöhemmin Romania on nimetty Hän voi vaatia Romanian nimeämisen aiemmuutta aikaisintaan , vaikka kyseinen nimeäminen olisi myöhempi kuin EU:n nimeävä kansainvälinen rekisteröinti. Tämä johtuu siitä, että laajennettu yhteisön tavaramerkki tulee voimaan uuden jäsenvaltion liittymispäivänä (tässä tapauksessa ) Tutkimus Uuden jäsenvaltion kansalliset virastot voivat suorittaa tavaramerkkiasetuksen 38 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisia tutkimuksia kyseisen valtion liittymispäivästä lähtien. Ainoastaan ne yhteisön tavaramerkkihakemukset, jotka on jätetty aikaisintaan liittymispäivänä, lähetetään kansallisille virastoille tutkittaviksi. 3 Väitteitä sekä menettämis- tai mitättömyysvaatimuksia koskevat säännöt 1. Tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkihakemusta ei voi julkistaa mitättömäksi eikä sitä vastaan voi tehdä väitettä uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää saadun aiemman kansallisen oikeuden nojalla. Tämä saavutettujen etujen säilyttämislauseke ei kuitenkaan koske yhteisön tavaramerkkihakemuksia, jotka on jätetty liittymispäivänä tai sen jälkeen, vaan ne voidaan hylätä väitteen perusteella tai julistaa mitättömiksi uudessa Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 6

7 jäsenvaltiossa olevan aiemman kansallisen oikeuden nojalla, mikäli kyseinen aiempi oikeus on aiempi, kun hakemis- tai etuoikeuspäiviä verrataan. 2. Tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 3 kohdassa säädetään poikkeus tähän siirtymäsäännökseen väitteiden osalta. Liittymispäivää edeltävän kuuden kuukauden aikana jätetty yhteisön tavaramerkkihakemus voidaan riitauttaa tekemällä sitä vastaan väite uudessa jäsenvaltiossa liittymispäivänä voimassa olevan aiemman kansallisen oikeuden nojalla, jos a) kyseisen oikeuden hakemispäivä tai etuoikeuspäivä on aiempi ja b) kyseinen oikeus on saatu hyvässä uskossa. 3. Se, voidaanko yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehdä väite uudessa jäsenvaltiossa voimassa olevan aiemman kansallisen oikeuden nojalla, määräytyy hakemispäivän eikä etuoikeuspäivän perusteella. Yllä mainittujen säännösten käytännön vaikutuksia on kuvattu seuraavissa esimerkkitapauksissa, jotka liittyvät Kroatian liittymiseen ( ): a) Yhteisön tavaramerkkihakemusta, joka on jätetty ennen (etuoikeuspäivällä ei ole tässä tapauksessa merkitystä), ei voi missään olosuhteissa julistaa mitättömäksi eikä sitä vastaan voi tehdä väitettä uudessa jäsenvaltiossa voimassa olevan aiemman kansallisen oikeuden nojalla. b) Yhteisön tavaramerkkihakemusta, joka on jätetty (eli liittymispäivää edeltävän kuuden kuukauden aikana), vastaan voidaan tehdä väite kroatialaisen tavaramerkin nojalla, jos kroatialaisen tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivä on aiempi kuin väitteen kohteena olevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämis- tai etuoikeuspäivä ja kansallista merkkiä on haettu hyvässä uskossa. c) Yhteisön tavaramerkkihakemus, joka on jätetty tai myöhemmin, voidaan julistaa mitättömäksi tai sitä vastaan voidaan tehdä väite Kroatiassa rekisteröidyn tavaramerkin nojalla, jos kyseisellä merkillä on normaalien sääntöjen mukaisesti aiempi hakemis- tai etuoikeuspäivä. Sillä, onko merkki saatu hyvässä uskossa, ei ole merkitystä. Tämä koskee kaikkia kansallisia merkkejä ja aiempia rekisteröimättömiä oikeuksia, joita on haettu tai jotka on saatu uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymistä. d) Yhteisön tavaramerkkihakemus, joka on jätetty tai myöhemmin, voidaan julistaa mitättömäksi tai sitä vastaan voidaan tehdä väite Kroatiassa rekisteröidyn tavaramerkin nojalla, jos kyseisellä merkillä on normaalien sääntöjen mukaisesti aiempi hakemis- tai etuoikeuspäivä. Siirtymäajan poikkeus koskee vain oikeutta tehdä väite; se ei kata oikeutta hakea mitätöintiä suhteellisten perusteiden nojalla. Tämä tarkoittaa, että kun edellä mainittu kuuden kuukauden määräaika on umpeutunut ilman, että väitettä on tehty, yhteisön tavaramerkkihakemusta ei voi enää riitauttaa tekemällä väite tai vaatimalla mitätöintiä. 4. Tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 5 kohdan mukaan sellaisen yhteisön tavaramerkin käyttö, jota on haettu ennen uuden jäsenvaltion liittymispäivää, voidaan kieltää tavaramerkkiasetuksen 110 ja 111 artiklan nojalla vedoten uudessa jäsenvaltiossa rekisteröityyn aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin, jos Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 7

8 viimeksi mainittu on rekisteröity hyvässä uskossa ja sen hakemis- tai etuoikeuspäivä edeltää liittymispäivää. Edellä esitettyä säännöstä sovelletaan uusissa jäsenvaltioissa jätettyihin kansallisiin tavaramerkkihakemuksiin, jos ne on myöhemmin rekisteröity, uusissa jäsenvaltioissa saatuihin rekisteröimättömiin oikeuksiin tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 4 kohdan tai 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti sillä ehdolla, että kansallisen lain mukaan oikeuden saantipäivä korvaa hakemis- tai etuoikeuspäivän. 5. Silloin kun väite perustuu uudessa jäsenvaltiossa rekisteröityyn kansalliseen merkkiin tai muuhun oikeuteen, se, voidaanko kyseiseen oikeuteen vedota yhteisön tavaramerkkihakemukseen kohdistuvassa väitteessä, edellyttää, että väite on perusteltu ja se voidaan hyväksyä. 6. Aiemman kansallisen merkin oletetaan olevan saatu hyvässä uskossa. Tämä tarkoittaa, että jos hyvä usko kyseenalaistetaan, menettelyn toisen osapuolen (tavaramerkkiasetuksen 165 artiklan 4 kohdan tapauksessa väitteen kohteena olevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekijän tai saman asetuksen 165 artiklan 5 kohdan tapauksessa rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijan) on todistettava, että uudessa jäsenvaltiossa saadun aiemman kansallisen merkin haltija on toiminut vilpillisin mielin, kun hän on jättänyt kansallisen hakemuksen tai muuten saanut kyseessä olevan oikeuden. 7. Tavaramerkkiasetuksen 165 artikla ei sisällä mitään käyttövaatimukseen (asetuksen 15 ja 42 artikla) liittyviä siirtymäsäännöksiä. Väitemenettelyissä merkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys tulee esiin silloin, kun väitteen kohteena olevan tavaramerkkihakemuksen tekijä vaatii, että väitteentekijä todistaa aiemman merkin käytön tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön mukaisesti. Laajentumisen yhteydessä voi herätä kysymyksiä aiemman merkin käytön ajankohdasta ja paikasta. Tässä on erotettava toisistaan kaksi eri tilannetta: a) Aiempi merkki on uudessa jäsenvaltiossa rekisteröity kansallinen merkki Tällaisessa tilanteessa väitteentekijän on todistettava aiemman merkin tosiasiallinen käyttö. Tätä voidaan vaatia ainoastaan silloin, kun väitteen kohteena on yhteisön tavaramerkkihakemus, joka on jätetty liittymispäivän jälkeen tai liittymispäivää edeltävien kuuden kuukauden aikana. Aiemman kansallisen merkin on täytynyt olla tosiasiallisesti käytössä sillä alueella, jolla se on suojattu, väitteen kohteena olevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana. Tässä yhteydessä sillä, onko käyttö tapahtunut aikana, jolloin kyseinen valtio on jo ollut Euroopan unionin jäsen, ei ole merkitystä. Toisin sanoen käyttöä koskevat todisteet voivat liittyä myös liittymispäivää edeltävään aikaan (Kroatian tapauksessa aikaan ennen ). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 8

9 b) Aiempi merkki on yhteisön tavaramerkki Jos aiemman yhteisön tavaramerkin haltija voi todistaa käytön ainoastaan uuden jäsenvaltion tai uusien jäsenvaltioiden alueella, tämä käyttö voidaan ottaa huomioon vain, jos asianomainen valtio oli Euroopan unionin jäsenvaltio silloin, kun väitteen kohteena oleva yhteisön tavaramerkkihakemus julkaistiin, sillä käyttövaatimus kattaa vain väitteen kohteena olevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen julkaisemista edeltävät viisi vuotta (tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 kohdassa edellytetään käyttöä yhteisössä ). Uuden valtiot eivät ole yhteisön jäsenvaltioita ennen liittymispäiväänsä, joten käyttöä niissä ei lasketa käytöksi yhteisössä. Viiden vuoden jakso alkaa siis vasta liittymispäivästä. 8. Väitemenettelyihin ei liity mitään erityisiä siirtymäajan ongelmia. Tavaramerkkiasetuksen 119 artiklan 7 kohdassa säädetty oikeus valita menettelyn kieleksi muu kuin yksi viraston viidestä työkielestä kattaa liittymispäivästä lähtien myös uudet Euroopan unionin viralliset kielet. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 9

10 Liite 1 Jäsenvaltiot Liittymispäivä Kielet Tšekki, Kypros, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia Tšekki, viro, unkari, latvia, liettua, malta, puola, slovakki ja sloveeni Bulgaria ja Romania Bulgaria ja romania Kroatia Kroaatti Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa A, Yleiset säännöt Sivu 10

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 2 ASIASISÄLTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ohjeet

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 8 MENETETYN MÄÄRÄAJAN PALAUTTAMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 2 MUUNTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO Sisällysluettelo 1 Ohjeiden taustaa... 3 2 Ohjeiden tarkoitus... 3 3 Ohjeiden tarkistaminen...

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 6 MUUT REKISTERIMERKINNÄT LUKU 1 VASTAKANTEET

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 6 PÄÄTÖSTEN KUMOAMINEN, REKISTERIMERKINTÖJEN POISTAMINEN

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 5 ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLE PYYTÄMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA LUKU

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 1 MENETTÄMISTÄ JA MITÄTÖINTIÄ KOSKEVAT MENETTELYT

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA 1

Lisätiedot

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten Yleisiä huomioita Tätä lomaketta käytetään muuntamishakemuksissa, jotka koskevat kaikkia Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin sisältyviä tavaroita ja palveluja (täydellinen muuntaminen)

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 1 REKISTERÖINNIN MUUTOKSET Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M,

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa hakemuslomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa hakemuslomaketta varten Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Tämä lomake on Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) laatima ja perustuu yhteisömallista

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 1 VIESTINTÄTAVAT JA MÄÄRÄAJAT Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 4 UUDISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (TAVARAMERKIT JA MALLIT) VALITUSLAUTAKUNNAT Ensimmäisen valituslautakunnan PÄÄTÖS 9 syyskuuta 2010 Asiassa R 691/2010-1 Lapin Liha Oy Ahjotie 9 FI-96320 Rovaniemi

Lisätiedot

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 18 February 2009 Interinstitutional File: 1994/0234 (C S) 5849/1/09 REV 1 JUR 44 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Council

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 2 MENETTELYJÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET Ohjeet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 5 AMMATTIMAINEN EDUSTUS Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.9.2013 2013/0089(COD) TARKISTUKSET 10-36 Lausuntoluonnos Regina Bastos (PE516.701v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, L 318/28 4.12.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2246, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteriin sovellettavaa rekisteröintinumerojärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY miehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tekemä hakemus OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0392(COD) 19.6.2017 LAUSUNTOLUONNOS kansainvälisen kaupan valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Keino erottua Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0088(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0088(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.7.2013 2013/0088(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.12 (23.03.2016) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - EU-tavaramerkkihakemukset - EU-tavaramerkkien rekisteröinnit - EUTM-rekisteriin

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN REKISTERÖIDYT YHTEISÖMALLIT MALLIN MITÄTÖINTIÄ KOSKEVIEN HAKEMUSTEN TUTKINTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN UUDISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.10 (12.12.2011) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - Tavaramerkkihakemukset - Tavaramerkkien rekisteröinnit - Rekisteriin myöhemmin tehtävät

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 3212 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 3212 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9626/17 PI 71 DELACT 87 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 5 HALLITSEVAT

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta

ASETUKSET. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 16.6.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 152/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta virastosta tai sen voi ladata EUIPO:n verkkosivustolta (http://www.euipo.europa.eu). Lomaketta saa myös

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0089 (COD) 10374/1/15 REV 1 PI 43 CODEC 950 PARLNAT 128 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 23.12.2015 L 336/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

9957/15 ADD 2 1 DG G 3 B

9957/15 ADD 2 1 DG G 3 B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2013/0088 (COD) 2013/0089 (COD) 9957/15 ADD 2 PI 40 CODEC 885 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.15 (24.10.2017) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - EU-tavaramerkkihakemukset - EU-tavaramerkkien rekisteröinnit - EUTM-rekisteriin

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi yksinoikeudella sinulle Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Tavaramerkki voi olla IKUINEN Tavaramerkin suunnittelu Merkin valinnassa lukuisia vaihtoehtoja Alusta

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 5 LAAJALTI TUNNETUT TAVARAMERKIT (TAVARAMERKKIASETUKSEN

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot