OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1"

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto: Yleiskatsaus tutkintamenettelyihin Tutkinta Yhteisön tutkinta Kansallinen tutkinta Tutkintamenettelyjen yleiset periaatteet Kolmansien osapuolten huomautuksia ja ehdottomien hylkäysperusteiden tarkastelua koskevat menettelynäkökohdat Päätökset Muutoksenhaku Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit Julkaiseminen Muutokset yhteisön tavaramerkkihakemukseen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen Ilmoitus peruuttamisesta Ilmoituksen ehdottomuus ja sitovuus Toteutettavat toimet Tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen yhteisön tavaramerkkihakemuksessa Rajoituksen hyväksyttävyys menettelyn kannalta Muut muutokset Hakijan tai edustajan nimi, osoite ja kansalaisuus Hakemuksen muut osat Muutosten rekisteriin kirjaaminen ja julkaiseminen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen jakaminen Edellytykset Hyväksyminen Uusi asiakirjavihko ja sen julkaiseminen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 2

3 1 Johdanto: Yleiskatsaus tutkintamenettelyihin Tässä ohjeiden osassa esitetään tutkintamenettelyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisestä sen julkaisemiseen asti. Kun yhteisön tavaramerkkihakemus on jätetty, sille myönnetään väliaikainen hakemispäivä, ja virasto antaa vastaanottotodistuksen. Tässä alkuvaiheessa virasto vain tarkistaa, täyttyvätkö tietyt hakemispäivää koskevat asetuksen edellytykset. Hakemispäivästä tulee lopullinen vasta, kun hakemusmaksu on maksettu. Hakijan on tarkastettava vastaanottotodistus huolellisesti ja ilmoittaa virastolle mahdollisimman pian mahdollisista vääristä tiedoista. Hakija voi korjata vain tiedot, joilla on vaikutusta hakemispäivään, esimerkiksi hakijan nimen, tavaramerkin esityksen ja tavaroiden ja palvelujen luettelon, jos virastolle ilmoitetaan virheestä samana päivänä kuin väärät tiedot on toimitettu. Tämän päivämäärän jälkeen kaikkiin muutoksiin sovelletaan yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä, erityisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 17 ja 43 artiklaa. Lisätietoja on jäljempänä luvussa 5 ja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta. Vastaanottotodistuksen antamisen jälkeen virasto tekee kielentarkastuksen tavaramerkin sanallisista elementeistä kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja sen jälkeen yhteisön tutkimuksen. Hakemusmaksun ja kansallisen tutkintamaksun maksaminen (tarvittaessa) vahvistetaan viimeistään kuukauden kuluttua yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämisestä. Jos hakija on pyytänyt kansallista tutkintaa ja maksanut asiaankuuluvan maksun, virasto toimittaa hakemuksen kansallisia tutkimuksia tekeville jäsenvaltioiden virastoille. Tutkimuksista on lisätietoa jäljempänä luvussa 2. Maksuista on lisätietoa ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 3, Maksujen, kustannusten ja kulujen maksaminen. Tutkintamenettelyissä virasto tutkii seuraavat seikat: hakemispäivän, muotovaatimusten täyttymisen, luokittelun, etuoikeuden ja/tai aiemmuuden soveltuvin osin, tavaramerkin käyttöä yhteismerkkejä varten koskevat määräykset sekä ehdottomat hylkäysperusteet. Kaikki nämä tutkintavaiheet voidaan suorittaa yhtä aikaa, koska tutkintamenettelyillä ei ole tarkkaa järjestystä. Kaikista puutteista ilmoitetaan hakijalle, jolle annetaan kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet tai toimittaa huomautuksia. Kaikista päätöksistä, joilla yhteisön tavaramerkkihakemus hylätään osittain tai kokonaan, on annettava perustelut, joiden nojalla yhteisön tavaramerkkihakemus hylätään, ja tiedotettava hakijalle muutoksenhakumahdollisuudesta. Lisätietoja on jäljempänä kohdissa 3.2 ja Hakemukset, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset, hyväksytään julkaistaviksi ja lähetetään käännettäviksi kaikille EU:n virallisille kielille. Tutkintamenettelyn viimeinen vaihe on hakemuksen julkaiseminen yhteisön tavaramerkkilehden osassa A. Se julkaistaan yhden kuukauden kuluttua tutkintakertomusten (yhteisön tutkinta ja kansallinen tutkinta, jos sitä on pyydetty) ilmoittamisesta, jolloin hakijalla on halutessaan mahdollisuus perua hakemuksensa. Julkaisusta on lisätietoja jäljempänä luvussa 4. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 3

4 2 Tutkinta Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 38 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 5 a sääntö ja 10 sääntö Viraston pääjohtajan tiedonannot 4/99, 5/00 ja 4/01. Tutkintakertomuksessa määritetään aiemmat oikeudet, jotka voisivat olla ristiriidassa yhteisön tavaramerkkihakemuksen kanssa. Vaikka tutkintakertomuksessa ei mainittaisikaan samankaltaisia aiempia oikeuksia, yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan voi silti tehdä väitteen sen julkaisun jälkeen. Tutkintakertomuksen tulokset on tarkoitettu vain tiedoksi ja sitä varten, että hakija saa tilaisuuden vetää yhteisön tavaramerkkihakemuksen pois ennen sen julkaisemista. Ilmoituskirjeillä tiedotetaan aikaisempien tavaramerkkien haltijoille uusia, samankaltaisia tavaramerkkejä koskevista hakemuksista. Kuvaelementit luokitellaan Wienin luokituksen mukaisesti. 2.1 Yhteisön tutkinta Vastaanottotodistuksen antamisen jälkeen virasto laatii yhteisön tutkintakertomuksen, joka kattaa 1. yhteisön tavaramerkkihakemukset, joiden hakemis- tai etuoikeuspäivä on ennen kyseessä olevan hakemuksen hakemis- tai etuoikeuspäivää, 2. jo rekisteröidyt yhteisön tavaramerkit ja 3. aiemmat Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit. Yhteisön tutkimuksessa otetaan huomioon hakemispäivämäärä, tavaramerkin sanalliset elementit, merkin kuvaelementit (tarvittaessa) ja Nizzan luokituksen mukaiset tavaroiden ja palvelujen luokat. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa samankaltaiset aiemmat merkit, jotka on rekisteröity samoihin luokkiin tai luokkiin, joiden virasto katsoo sisältävän samankaltaisia tavaroita tai palveluja. Yhteisön tutkintakertomus lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä. Kun uusi hakemus on julkaistu, virasto lähettää ilmoituskirjeen tutkintakertomuksessa mainittujen aikaisempien yhteisön tavaramerkkien haltijoille tai yhteisön tavaramerkkihakemusten tekijöille. 2.2 Kansallinen tutkinta Yhteisön tavaramerkkihakemukset, jotka sisältävät hyväksyttävän pyynnön kansallisista tutkimuksista, lähetään osallistuville kansallisille virastoille heti, kun hakemispäivä on annettu ja luokittelu vahvistettu. Pyyntö katsotaan hyväksyttäväksi, jos se on tehty hakemisen yhteydessä ja asiaankuuluva maksu on maksettu. Tutkintajärjestelmään osallistuvat virastot laativat kansalliset tutkintakertomukset. Kansallisia tutkimuksia koskeva pyyntö tarkoittaa, että kaikki osallistuvat kansalliset virastot tekevät tutkimuksen kahden kuukauden kuluessa tavaramerkkiasetuksen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 4

5 täytäntöönpanoasetuksen 5 a säännön mukaisesti. Tämä kaikenkattava menettelytapa tarkoittaa, että hakija ei voi valita, mikä osallistuvista virastoista tekee tutkimuksen. EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien haltijoiden, jotka haluavat pyytää kansallisia tutkimuksia, on lähetettävä pyyntö ja maksettava asiaankuuluva maksu SMHV:lle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun WIPOsta on saatu ilmoitus teollis- ja tekijänoikeuksista. Kansalliset virastot vastaavat kansallisen tutkintakertomuksen muodosta ja sisällöstä. Viraston tehtävänä on vain vastaanottaa kansalliset tutkintakertomukset ja lähettää ne edelleen yhdessä yhteisön tutkintakertomuksen kanssa. Hakija voi pyytää lisätietoa suoraan kansallisilta virastoilta. 3 Tutkintamenettelyjen yleiset periaatteet Tässä jaksossa kuvataan ainoastaan ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan menettelynäkökohdat. Ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan merkittävistä näkökohdista on tietoa ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen tarkoituksena on antaa haltijoille mahdollisuus rekisteröidä koko Euroopan unionissa voimassa oleva oikeus, mikäli se ei ole ristiriidassa muiden oikeuksien kanssa. Vaikka oikeudet voi siirtää ainoastaan tavaramerkkiasetuksen säännösten nojalla, viraston tehtävänä ei ole jarruttaa hakemuksia vaan edistää niitä. Kunkin hakemuksen tutkinnassa on otettava huomioon tavaramerkki ja hakemuksen sisältämät tavarat tai palvelut. Viraston on otettava huomioon kyseessä olevan elinkeinon luonne, tavaroiden tai palvelujen tarjoamistapa ja asiaankuuluva yleisö, esimerkiksi se, koostuuko yleisö asiantuntijoista vai tavallisista kansalaisista. 3.1 Kolmansien osapuolten huomautuksia ja ehdottomien hylkäysperusteiden tarkastelua koskevat menettelynäkökohdat Tavaramerkkiasetuksen 40 artikla Viraston pääjohtajan tiedonanto 2/09 Kolmannet osapuolet voivat tehdä huomautuksia ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolosta, kun hakemus on julkaistu. Ennen tavaramerkkihakemuksen julkaisemista saadut kolmansien osapuolten huomautukset käsitellään ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan aikana. Virasto hyväksyy väiteajan (kolme kuukautta julkaisupäivästä) aikana vastaanotetut tai ennen avoimien väitteiden käsittelemisen lopettamista jätetyt huomautukset. Huomautukset on jätettävä jollakin viraston kielistä eli espanjaksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi tai italiaksi. Virasto antaa huomautusten esittäjälle vastaanottotodistuksen, jossa vahvistetaan, että huomautukset on otettu vastaan ja välitetty hakijalle. Virasto ei katso huomautusten esittäjää menettelyjen osapuoleksi, mutta huomautusten esittäjä voi käyttää verkkotyökaluja ja tarkistaa asiaankuuluvan tavaramerkkihakemuksen tilan. Virasto ei tiedota huomautusten esittäjälle toteutetuista toimista eli siitä, johtavatko huomautukset tavaramerkin rekisteröinnin vastustamiseen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 5

6 Kaikki huomautukset toimitetaan hakijalle, jota pyydetään tarvittaessa toimittamaan kantansa. Virasto harkitsee, ovatko huomautukset perusteltuja ja onko hylkäykselle ehdottomia perusteita. Jos näin on, virasto toteaa rekisteröinnin esteen, ja se voi hylätä yhteisön tavaramerkkihakemuksen, jos este ei kumoudu hakijan huomautusten tai tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamisen seurauksena. Jos huomautuksissa esitettyä ongelmaa on jo käsitelty hakemuksen tutkinnan aikana, se ei todennäköisesti aiheuta vakavia epäilyksiä julkaisemisen jälkeen. Virasto voi myös avata ehdottomia hylkäysperusteita koskevan tutkimuksen uudelleen minkä tahansa muun perusteen nojalla ja milloin tahansa ennen rekisteröintiä, esimerkiksi silloin, kun kolmannen osapuolen huomautukset toimitetaan ennen hakemuksen julkaisemista tai kun virasto itse havaitsee, että jokin hylkäysperuste on jätetty huomiotta. Hakemuksen julkaisemisen jälkeen tätä vaihtoehtoa saa käyttää vain ilmiselvissä tapauksissa. Lisätietoa ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkäysperusteet. 3.2 Päätökset Aina kun virasto tekee hakijoille haitallisia päätöksiä, päätöksen perustelut on annettava. Niissä on käsiteltävä kaikki hakijan huomautuksissaan esittämät perustelut, mikäli ne ovat asiaankuuluvia. Päätöksissä on viitattava yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen asiaankuuluviin osiin ja annettava selkeät syyt lukuun ottamatta itsestään selviä tapauksia (esimerkiksi, jos asiakirja puuttuu tai maksua ei ole maksettu). Jos päätös esimerkiksi tehdään internethakujen perusteella, viraston on annettava hakijalle todisteet kyseisistä hauista Muutoksenhaku Tavaramerkkiasetuksen 58 ja 65 artikla Valituslautakunnan puheenjohtajiston tekemä päätös Hakijoilla on oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla menettelyt päätetään ja joka vaikuttaa heihin haitallisesti. Käytännössä kaikki viraston tekemät päätökset, joilla päätetään menettelyt ja joita hakija ei hyväksy, kuuluvat tähän ryhmään. Kaikissa päätöstä koskevissa kirjallisissa tiedonannoissa on myös tiedotettava hakijalle, että päätökseen voi hakea muutosta kahden kuukauden kuluessa. Muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus. Aikana, jona muutoksenhaun voi tehdä, virasto ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, joita ei voida helposti kumota (esimerkiksi julkaiseminen tai rekisteriin kirjaaminen). Sama koskee aikaa lopullisen päätöksen tekemiseen asti siinä tapauksessa, että asia tuodaan yleisen tuomioistuimen tai Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi 65 artiklan mukaisen toimenpiteen nojalla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 6

7 3.3 Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamisesta johtuvien yhteisön tavaramerkkihakemusten tutkinnasta annetaan yksityiskohtaisia tietoja ohjeiden osassa M, Kansainväliset merkit. 4 Julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen 39 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 12, 14 ja 46 sääntö Julkaiseminen toteutetaan, kun kaikki tutkintakertomukset on lähetetty hakijalle, mikäli hakemus täyttää kaikki hyväksynnän ehdot. Hakemukset julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tutkijan on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat soveltuvin osin saatavilla: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) hakemuksen rekisteröintinumero hakemispäivä tavaramerkin esitys ilmoitus yhteismerkistä ilmoitus muiden merkkien kuin sanamerkin tyypistä, esimerkiksi kuviomerkit, kolmiulotteiset merkit, hologrammit, äänimerkit, pelkät värimerkit, muut merkit merkin kuvaus ilmoitus väristä kuvaelementit Wienin luokittelun mukaisesti erottamislauseke käytön seurauksena lisääntynyt erottamiskyky hakijan nimi, osoite ja kansalaisuus edustajan nimi ja osoite ensimmäinen ja toinen kieli tavarat ja palvelut Nizzan luokittelun mukaisesti etuoikeutta koskevat tiedot soveltuvin osin näyttelyyn perustuvaa etuoikeutta koskevat tiedot aiemmuutta koskevat tiedot muutostiedot. Kun kaikki nämä elementit ovat asianmukaiset ja käännös kaikille EU:n virallisille kielille on saatu, hakemus lähetetään julkaisuosastoon. 5 Muutokset yhteisön tavaramerkkihakemukseen Tämä ohjeiden osa kattaa vain yhteisön tavaramerkkihakemuksen muutoksia koskevat asiat. Rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä koskevista muutoksista on tietoa ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jaksossa, 1 Rekisteröinnin muutokset. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 7

8 5.1 Yhteisön tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen 43 artikla, 58 artiklan 1 kohta, 64 artiklan 3 kohta ja 119 artikla Ilmoitus peruuttamisesta Yhteisön tavaramerkkihakemuksen voi peruuttaa milloin tahansa siihen asti, kun sen aiheesta tehdään lopullinen päätös. Viraston ensimmäisen asteen päätöksen jälkeen muutoksenhakutasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden muutoksenhakujakson kuluessa, vaikka muutoksenhakua ei olisi tehty, tai siihen asti, kunnes valituslautakunta on tehnyt päätöksen muutoksenhausta. Tätä sovelletaan sekä ex parte- että inter partes -menettelyihin (päätös ,R 0331/2006-G Optima ) Yleisen tuomioistuimen tasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden muutoksenhakujakson kuluessa tai ennen kuin muutoksenhakuprosessi on saatu päätökseen yleisessä tuomioistuimessa. Euroopan unionin tuomioistuimen tasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden kuluessa muutoksenhaun tekemisestä tuomioistuimeen tai ennen kuin Euroopan unionin tuomioistuin on antanut lopullisen ja sitovan päätöksen (määräys , C-588/11, OMNICARE ). Kun asia on vireillä yleisessä tuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa, peruuttaminen on ilmoitettava virastoon (ei yleiseen tuomioistuimeen eikä Euroopan unionin tuomioistuimeen). Virasto ilmoittaa sitten yleiselle tuomioistuimelle tai Euroopan unionin tuomioistuimelle, katsooko se peruuttamisen hyväksyttäväksi ja päteväksi, mutta peruuttaminen tulee voimaan vasta, kun yleinen tuomioistuin tai Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt asiasta lopullisen päätöksen (katso vastaavasti tuomio , T-104/12, VORTEX ). Muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä ilmoituksia tai peruuttamisia ei oteta käsiteltäviksi. Peruuttamisilmoitus on laadittava kirjallisesti. Virastolla ei ole siihen erityistä lomaketta. Ilmoituksesta ei peritä maksua. Peruuttamisilmoitus voidaan tehdä hakijan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Sama koskee väitemenettelyä. Menettelyistä, joissa rajoitus tehdään muulla kuin väitemenettelyn kielellä, on kuitenkin tietoa ohjeiden osan C, Väitemenettely, jaksossa 1, Menettelyjä koskevat asiat. Rajoituksista on lisätietoa jäljempänä olevassa kohdassa Ilmoituksen ehdottomuus ja sitovuus Peruuttamisilmoitus tulee voimaan, kun virasto vastaanottaa sen, mikäli virasto ei samana päivänä saa tietoa peruuttamisilmoituksen peruutuksesta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 8

9 Tämä tarkoittaa, että jos samana päivänä (todellisesta vastaanottoajasta riippumatta) virastoon saapuu sekä ilmoitus peruuttamisesta että kirje, jossa perutaan kyseinen ilmoitus, kirje mitätöi edellisen ilmoituksen. Kun ilmoitus on tullut voimaan, sitä ei voi perua. Peruuttamisilmoitus on mitätön, jos siinä on ehtoja tai aikarajoituksia. Siinä ei esimerkiksi saa vaatia virastoa tekemään tiettyä päätöstä, eikä väitemenettelyissä saa vaatia toista osapuolta tekemään ilmoitusta menettelystä. Tällainen vaatimus katsotaan sen sijaan asian ratkaisuehdotukseksi, ja virasto ilmoittaa siitä väitteentekijälle ja voi kutsua osapuolet sovitteluun. Ilmoitus ei myöskään tule voimaan, jos se on tehty joistakin tavaroista tai palveluista (osittainen peruuttaminen) sillä ehdolla, että virasto hyväksyy jäljellä olevia tavaroita tai palveluja koskevan hakemuksen. Tällainen ilmoitus katsotaan sen sijaan virastolle osoitetuksi ehdotukseksi tavaroiden ja palvelujen hyväksyttävän luettelon laatimisesta. Jos hakija reagoi viralliseen asiakirjaan jättämällä rajoitetun luettelon tavaroista ja palveluista (osittainen peruuttaminen), virasto tarkistaa, ilmoittaako hakija jäljellä olevien tavaroiden ja palvelujen yksiselitteisestä peruuttamisesta vai onko tavaroiden ja palvelujen muutettu luettelo hakijan ehdotus tai vastaehdotus, joka edellyttää viraston hyväksyntää Toteutettavat toimet Virasto käsittelee peruuttamisilmoituksen, varmistaa, että tavaramerkkilehdessä julkaistaan peruuttaminen kokonaan tai osittain, jos yhteisön tavaramerkkihakemus on jo julkaistu, sekä päättää tavaramerkkihakemuksen käsittelyn, jos kyse on peruuttamisesta kokonaan. Kokonaisen tai osittaisen peruuttamisen seurauksista väitemenettelyyn on tietoa ohjeiden osan C, Väitemenettely, jaksossa 1, Menettelyjä koskevat asiat. Hakemusmaksujen korvaamisesta on lisätietoa ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen. 5.2 Tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen yhteisön tavaramerkkihakemuksessa Tavaramerkkiasetuksen 43 ja 119 artikla Hakija voi milloin tahansa rajoittaa yhteisön tavaramerkkihakemuksensa sisältämien tavaroiden ja palvelujen luetteloa joko omasta tahdostaan tai vastauksena luokittelua tai ehdottomia hylkäysperusteita koskevaan vastustukseen taikka väitemenettelyjen aikana. Rajoitusilmoituksissa noudatetaan periaatteessa samoja sääntöjä kuin peruuttamisilmoituksissa; katso edellä kohta 5.1. Kun asia on käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa, rajoitus on jätettävä virastoon (ei yleiseen tuomioistuimeen eikä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 9

10 Euroopan unionin tuomioistuimeen). Virasto ilmoittaa sitten yleiselle tuomioistuimelle tai Euroopan unionin tuomioistuimelle, katsooko se rajoituksen hyväksyttäväksi ja päteväksi, mutta rajoitusta sovelletaan vasta, kun yleinen tuomioistuin tai Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt asiasta lopullisen päätöksen (katso vastaavasti tuomio , T-104/12, VORTEX ) Rajoituksen hyväksyttävyys menettelyn kannalta Rajoituksen on oltava hyväksyttävä menettelyn kannalta, katso edellä kohta Rajoitus tulee periaatteessa voimaan päivänä, jona se otetaan vastaan virastossa. Rajoituksen voi peruuttaa vain, jos peruutus saadaan samana päivänä kuin itse rajoitus. Rajoituksen hyväksyminen edellyttää kahden edellytyksen täyttymistä: 1. Uudella sanamuodolla ei saa laajentaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa. 2. Rajoituksessa on oltava voimassa oleva kuvaus tavaroista ja palveluista, ja se saa koskea vain hyväksyttäviä tavaroita ja palveluja, jotka esiintyvät alkuperäisessä yhteisön tavaramerkkihakemuksessa. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen rajoituksista on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 3, Luokittelu. Muutoin viraston on hylättävä ehdotettu rajoitus ja tavaroiden ja palvelujen luettelo pysyy muuttumattomana. 5.3 Muut muutokset Tavaramerkkiasetuksen 43 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 13 ja 26 sääntö Tämä jakso ja edellä mainitut oikeudelliset säännökset koskevat vain yhteisön tavaramerkkihakemuksen muutoksia, joita hakija on omasta aloitteestaan pyytänyt, eikä muutoksia tai rajoituksia, jotka on tehty tutkinta-, väite- tai muutoksenhakumenettelyn perusteella tutkijan, väiteosaston tai valituslautakunnan päätöksen nojalla. Tämä jakso ei myöskään koske viraston julkaisuissa olevien virheiden korjausta, joka tehdään tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 14 säännön mukaisesti ex officio. Muutokset edellyttävät kirjallista pyyntöä, joka on laadittu hakijan tavaramerkkihakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Niistä ei peritä maksuja. Tavaramerkkihakemuksessa voidaan muuttaa seuraavia osia: hakijan tai edustajan nimi ja osoite (katso jäljempänä kohta 5.3.1), Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 10

11 virheelliset ilmaisut tai kirjoitusvirheet tai ilmeiset virheet, jos tällainen korjaus ei muuta tavaramerkkiä huomattavasti (lisätietoa kyseisistä muutoksista on ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta), tavaroiden ja palvelujen luettelo (katso edellä kohta 5.2) Hakijan tai edustajan nimi, osoite ja kansalaisuus Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b ja e alakohta, 26 sääntö ja 84 sääntö Yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohta, 19 artiklan 7 kohta ja 69 artiklan 2 kohdan d alakohta Hakijan tai edustajan nimeä ja osoitetta voi muuttaa vapaasti, jos hakijan nimen osalta muutos ei johdu luovutuksesta ja edustajan nimen osalta edustajaa ei vaihdeta toiseen edustajaan. Myös ilmoitusta oikeushenkilön kansalaisuudesta voi muuttaa vapaasti, jos se ei ole seurausta luovutuksesta. Hakijan nimen muutos, joka ei vaikuta hakijan henkilöllisyyteen, on hyväksyttävä muutos, mutta hakijan henkilöllisyyden muutos on siirto tai luovutus. Lisätietoja ja sovellettava menettely tapauksessa, jossa on epäselvää, katsotaanko muutos siirroksi, on ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jakson 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, luvussa 1, Luovutus. Myös edustajan nimen muutokset rajoittuvat muutoksiin, jotka eivät vaikuta nimetyn edustajan henkilöllisyyteen, esimerkiksi silloin, jos edustajan nimi muuttuu (avioliiton tai -eron myötä) tai edustajien yhdistyksen nimi muuttuu. Tällaiset nimenmuutokset on erotettava yhden edustajan korvaamisesta toisella, mihin puolestaan sovelletaan edustajien nimittämistä koskevia sääntöjä. Edustajista on lisätietoja ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 5, Ammattimainen edustus. Nimen, osoitteen tai kansalaisuuden muutokset voivat johtua olosuhteiden muuttumisesta tai hakuaikana tehdystä virheestä. Hakijan tai sen edustajan on tehtävä pyyntö nimen tai osoitteen muutoksesta, ja pyynnön on sisällettävä yhteisön tavaramerkkihakemuksen numero sekä hakijan tai edustajan nimi ja osoite sellaisina kuin ne ovat hakemuksessa ja muutettuna. Muutoksesta ei tarvita todisteita tai todistuksia. Nimen tai osoitteen muuttamista koskevista pyynnöistä ei peritä maksuja. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa nimensä ja virallinen osoitteensa tietyssä muodossa edellä mainittujen oikeudellisten säännösten mukaisesti, ja niitä voi muuttaa myöhemmin samaa mallia käyttämällä. Sekä nimi että osoite rekisteröidään. Oikeushenkilöillä voi olla vain yksi virallinen osoite. Epäselvissä tapauksissa virasto voi pyytää todisteita oikeudellisesta muodosta, asianosaiskelpoisuudesta ja/tai osoitteesta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 11

12 Virallista nimeä ja osoitetta käytetään yhteysosoitteena oletusarvoisesti. Parhaassa tapauksessa hakijalla on vain yksi yhteysosoite. Muutokset hakijan viralliseen nimeen tai viralliseen osoitteeseen rekisteröidään kaikkia yhteisön tavaramerkkihakemuksia, rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä ja rekisteröityjä yhteisömalleja varten, eikä niitä voi yhteysosoitteesta poiketen tallentaa vain tiettyjä asiakirjavihkoja ja oikeuksia varten. Nämä säännöt koskevat periaatteessa vastaavasti edustajia Hakemuksen muut osat Yhteisön tavaramerkkihakemuksen muita osia voi myös muuttaa, muun muassa esitystä, merkin tyyppiä, merkin kuvausta ja erottamislausekkeita. Esimerkiksi etuoikeusvaatimuksissa voidaan korjata ilmeiset virheet ilmoituksessa maasta, jossa edellisen merkin hakemus on jätetty, ja päivästä, jona se on jätetty, koska etuoikeusasiakirjassa on tietenkin oikea muoto. Näistä muutoksista on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta Muutosten rekisteriin kirjaaminen ja julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen 41 artiklan 2 kohta Jos muutos on sallittu, se rekisteröidään tietokantaan. Jos yhteisön tavaramerkkihakemusta ei ole vielä julkaistu, se julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä muutetussa muodossaan. Jos tavaramerkkihakemus on jo julkaistu ja (vain) jos muutos koskee tavaroiden ja palvelujen luetteloa tai merkin kuvausta, yhteisön tavaramerkkihakemus julkaistaan muutetussa muodossaan yhteisön tavaramerkkilehdessä. Muutetun hakemuksen julkaisu aloittaa uuden kolmen kuukauden väitejakson. Muita muutoksia ei julkaista erikseen, vaan ne ilmestyvät rekisteröinnin julkaisussa. 5.4 Yhteisön tavaramerkkihakemuksen jakaminen Tavaramerkkiasetuksen 44 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 13 a sääntö Yhteisön tavaramerkkihakemuksen voi jakaa eri osiin osittaisen luovutuksen (katso ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jakson 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, luku 1, Luovutus) perusteella myös yhteisön tavaramerkin hakijan omasta aloitteesta. Jakamista käytetään erityisesti eristämään tiettyjä tavaroita tai palveluja koskeva kiistanalainen tavaramerkkihakemus, kun muita varten säilytetään alkuperäinen hakemus. Yhteisön tavaramerkkien jakamisesta on tietoa ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jaksossa 1, Rekisteröinnin muutokset. Osittainen siirto on maksuton, ja siinä muutetaan omistusta, mutta tavaramerkkihakemuksen jakamista koskevasta pyynnöstä peritään maksu, ja yhteisön Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 12

13 tavaramerkkihakemus pysyy samalla hakijalla. Jos maksua ei makseta, pyyntöä ei katsota tehdyksi. Pyynnön voi tehdä hakijan yhteisön tavaramerkkihakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Jakaminen ei ole mahdollista Madridin pöytäkirjan mukaisissa EU:n nimeävissä kansainvälisissä rekisteröinneissä. Kansainvälistä rekisteriä säilytetään WIPOssa, eikä SMHV:lla ole valtuuksia jakaa EU:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä Edellytykset Jakamista koskevassa pyynnössä on oltava seuraavat tiedot: jaettavan yhteisön tavaramerkkihakemuksen rekisteröintinumero, hakijan nimi ja osoite tai nimi ja henkilötunnus, tavaroiden ja palvelujen luettelo jaetun hakemuksen osalta, tai jos laaditaan enemmän kuin yksi uusi hakemus, jokaisen jaetun hakemuksen osalta, luettelo tavaroista ja palveluista, jotka säilyvät alkuperäisessä yhteisön tavaramerkkihakemuksessa. Jaetun hakemuksen mukaiset tavarat ja palvelut eivät myöskään saa olla päällekkäisiä alkuperäisen hakemuksen tavaroiden ja palvelujen kanssa. Hakijalle ilmoitetaan tätä seikkaa koskevista puutteista ja annetaan kaksi kuukautta niiden korjaamiseen. Jos puutteita ei korjata tässä määräajassa, jakamispyyntö hylätään. Jakamista ei hyväksytä tiettyinä aikoina menettelyn taloudellisuuden tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamisen vuoksi. Nämä ajanjaksot ovat seuraavat: 1. Kun väitettä käsitellään, voidaan jakaa vain niitä tavaroita ja palveluja, joista ei ole tehty valitusta. Näin toimitaan myös silloin, kun asia on käsiteltävänä valituslautakunnassa tai tuomioistuimissa. Virasto tulkitsee edellä mainittujen oikeudellisten säännösten estävän hakijaa jakamasta joitakin tai kaikkia valituksen kohteena olevia tavaroita uuden hakemuksen laatimiseksi, koska silloin väitemenettelyt olisi jaettava. Jos tällainen jakamispyyntö tehdään, hakijalle annetaan tilaisuus muuttaa sitä jakamalla tavarat ja palvelut, joista ei ole tehty valitusta. 2. Jakamista ei hyväksytä hakemuksen julkaisemista seuraavan kolmen kuukauden väitejakson aikana. Jakamisen salliminen tänä aikana olisi vastoin tavoitetta, jonka mukaan väitemenettelyä ei jaeta, ja se turhauttaisi kolmansia osapuolia, jotka saisivat vasta yhteisön tavaramerkkilehdestä selville väitteen kohteen. 3. Jakamista ei hyväksytä myöskään hakemuspäivän myöntämistä edeltävänä aikana. Tämä ei välttämättä tarkoita hakemista seuraavaa ensimmäistä kuukautta. Hakemuspäivästä on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta. Käytännön syistä jakaminen hyväksytään hakemuksen julkaisemista seuraavalla ajalla vain, jos hakemuksesta on esitetty väite, ja vain siitä osasta, josta ei ole tehty valitusta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 13

14 Mainittujen säännösten tavoitteena on antaa hakijan rekisteröidä merkkinsä muiden kuin valituksen kohteena olevien tavaroiden osalta nopeasti odottamatta pitkän väitemenettelyn tulosta Hyväksyminen Tavaramerkkiasetuksen 44 artiklan 6 kohta Jos virasto hyväksyy jakamisilmoituksen, uusi hakemus laaditaan hyväksymispäivästä alkaen eikä takautuvasti ilmoituspäivästä alkaen. Uudessa hakemuksessa säilytetään hakemuspäivä sekä mahdolliset etuoikeus- ja aiemmuuspäivät. Aiemmuudesta tulee siten osittainen. Ennen sitä päivää, jona virasto on vastaanottanut jakamista koskevan ilmoituksen, esitetyt pyynnöt ja hakemukset sekä suoritetut maksut katsotaan tehdyiksi tai suoritetuiksi myös jaetun hakemuksen osalta. Alkuperäisestä hakemuksesta asianmukaisesti maksettuja maksuja ei kuitenkaan palauteta. Tämän säännöksen käytännön vaikutuksista voidaan esittää seuraavat esimerkit: Jos käyttöluvan rekisteröinnistä on tehty hakemus ja virasto on saanut rekisteröinnistä maksun ennen jakamista koskevaa ilmoitusta, käyttölupa rekisteröidään alkuperäisen rekisteröinnin perusteella ja tallennetaan uuden rekisteröinnin tietoihin. Lisämaksuja ei peritä. Jos yhteisön tavaramerkkihakemus, jossa vaaditaan kuutta luokkaa, jaetaan kahteen hakemukseen, joissa kummassakin on kolme luokkaa, luokkamaksuja ei makseta siitä päivästä alkaen, jona virasto saa ilmoituksen jakamisesta. Ennen kyseistä päivää maksettuja maksuja ei kuitenkaan voida palauttaa. Jos jakamista ei hyväksytä, vanha hakemus pysyy muuttumattomana. Asiaan ei vaikuta se, katsottiinko, että jakamisilmoitusta ei ollut jätetty, koska maksua ei ollut maksettu, hylättiinkö ilmoitus, koska se ei täyttänyt muodollisia edellytyksiä, katsottiinko, että ilmoitusta ei voida hyväksyä, koska se jätettiin yhtenä niistä jaksoista, jolloin jakamista ei hyväksytä. Hakijan kannalta pahin mahdollisuus on se, että jakamisilmoitusta ei hyväksytä, jolloin se ei vaikuta alkuperäiseen hakemukseen. Hakija voi esittää jakamisilmoituksen myöhemmin, jolloin siitä peritään uusi maksu Uusi asiakirjavihko ja sen julkaiseminen Jaettua hakemusta varten on laadittava uusi asiakirjavihko, joka sisältää kaikki asiakirjat, jotka olivat alkuperäisen hakemuksen asiakirjavihkossa, kaiken jakamisilmoitukseen liittyvän kirjeenvaihdon ja kaiken uutta hakemusta koskevan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 14

15 tulevan kirjeenvaihdon. Uuden asiakirjavihon tutkintaa ei rajoiteta yleisten sääntöjen nojalla. Jos jakamista koskeva ilmoitus koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta, jota ei ole vielä julkaistu, sekä jaettu että alkuperäinen hakemus julkaistaan erikseen ja tavalliseen tapaan, ilman erityisiä viittauksia toisiinsa. Jos jakamista koskeva ilmoitus koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta, joka on jo julkaistu, jakamista koskeva tieto ja viittaus alkuperäiseen hakemukseen julkaistaan. Uusi hakemus on myös julkaistava kaikkien tavanomaisten tietojen kanssa. Uutta väitekautta ei kuitenkaan avata. Jakaminen hyväksytään vain tavaroille, joiden osalta väitekausi on jo avattu mutta ei hyödynnetty. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 15

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964. Tavaramerkkiasetus

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964. Tavaramerkkiasetus Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964 Tavaramerkkiasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 :n nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 5 AMMATTIMAINEN EDUSTUS Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.12 (23.03.2016) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - EU-tavaramerkkihakemukset - EU-tavaramerkkien rekisteröinnit - EUTM-rekisteriin

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 2

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 2 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 2 MUODOLLISTEN EDELLYTYSTEN TUTKINTA Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 8 :n mukaan lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä asioiden

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Että se on olemassa. Se on mahdollisuus. Se on maksullinen. Mikä on TMCH? Tavaramerkkitietokanta

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (OHIM) Trade Marks and Designs Ohjeita yhteisön tavaramerkin hakulomaketta varten Yleisiä huomautuksia Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa veloituksetta virastosta

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru Venäjän federaation hallituksen asetus nro 927, päivätty 14. syyskuuta 2012. Todistusten myöntämisestä Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden käytöstä rajat ylittävän yhteistyön (yhdessä asiakirjan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA) YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * Asiassa T-32/00, Messe München GmbH, kotipaikka München (Saksa),

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO

SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO 20.5.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 119 A/1 III (Tiedotteita) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO ILMOITUS VALITUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi Jäsenyys ja jäsenet Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö (katsokaa säännöt) Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPA-BoS-12/069 FI Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä 1/7 1. Ohjeet Johdanto 1. EIOPA-asetuksen 1 (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen - EVLEV) 16 artiklan perusteella ja ottaen

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.0, 1 20. marraskuuta 2013 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2010D0022 FI 16.05.2012 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010,

Lisätiedot