OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1"

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto: Yleiskatsaus tutkintamenettelyihin Tutkinta Yhteisön tutkinta Kansallinen tutkinta Tutkintamenettelyjen yleiset periaatteet Kolmansien osapuolten huomautuksia ja ehdottomien hylkäysperusteiden tarkastelua koskevat menettelynäkökohdat Päätökset Muutoksenhaku Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit Julkaiseminen Muutokset yhteisön tavaramerkkihakemukseen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen Ilmoitus peruuttamisesta Ilmoituksen ehdottomuus ja sitovuus Toteutettavat toimet Tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen yhteisön tavaramerkkihakemuksessa Rajoituksen hyväksyttävyys menettelyn kannalta Muut muutokset Hakijan tai edustajan nimi, osoite ja kansalaisuus Hakemuksen muut osat Muutosten rekisteriin kirjaaminen ja julkaiseminen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen jakaminen Edellytykset Hyväksyminen Uusi asiakirjavihko ja sen julkaiseminen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 2

3 1 Johdanto: Yleiskatsaus tutkintamenettelyihin Tässä ohjeiden osassa esitetään tutkintamenettelyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisestä sen julkaisemiseen asti. Kun yhteisön tavaramerkkihakemus on jätetty, sille myönnetään väliaikainen hakemispäivä, ja virasto antaa vastaanottotodistuksen. Tässä alkuvaiheessa virasto vain tarkistaa, täyttyvätkö tietyt hakemispäivää koskevat asetuksen edellytykset. Hakemispäivästä tulee lopullinen vasta, kun hakemusmaksu on maksettu. Hakijan on tarkastettava vastaanottotodistus huolellisesti ja ilmoittaa virastolle mahdollisimman pian mahdollisista vääristä tiedoista. Hakija voi korjata vain tiedot, joilla on vaikutusta hakemispäivään, esimerkiksi hakijan nimen, tavaramerkin esityksen ja tavaroiden ja palvelujen luettelon, jos virastolle ilmoitetaan virheestä samana päivänä kuin väärät tiedot on toimitettu. Tämän päivämäärän jälkeen kaikkiin muutoksiin sovelletaan yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä, erityisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 17 ja 43 artiklaa. Lisätietoja on jäljempänä luvussa 5 ja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta. Vastaanottotodistuksen antamisen jälkeen virasto tekee kielentarkastuksen tavaramerkin sanallisista elementeistä kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja sen jälkeen yhteisön tutkimuksen. Hakemusmaksun ja kansallisen tutkintamaksun maksaminen (tarvittaessa) vahvistetaan viimeistään kuukauden kuluttua yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämisestä. Jos hakija on pyytänyt kansallista tutkintaa ja maksanut asiaankuuluvan maksun, virasto toimittaa hakemuksen kansallisia tutkimuksia tekeville jäsenvaltioiden virastoille. Tutkimuksista on lisätietoa jäljempänä luvussa 2. Maksuista on lisätietoa ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 3, Maksujen, kustannusten ja kulujen maksaminen. Tutkintamenettelyissä virasto tutkii seuraavat seikat: hakemispäivän, muotovaatimusten täyttymisen, luokittelun, etuoikeuden ja/tai aiemmuuden soveltuvin osin, tavaramerkin käyttöä yhteismerkkejä varten koskevat määräykset sekä ehdottomat hylkäysperusteet. Kaikki nämä tutkintavaiheet voidaan suorittaa yhtä aikaa, koska tutkintamenettelyillä ei ole tarkkaa järjestystä. Kaikista puutteista ilmoitetaan hakijalle, jolle annetaan kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet tai toimittaa huomautuksia. Kaikista päätöksistä, joilla yhteisön tavaramerkkihakemus hylätään osittain tai kokonaan, on annettava perustelut, joiden nojalla yhteisön tavaramerkkihakemus hylätään, ja tiedotettava hakijalle muutoksenhakumahdollisuudesta. Lisätietoja on jäljempänä kohdissa 3.2 ja Hakemukset, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset, hyväksytään julkaistaviksi ja lähetetään käännettäviksi kaikille EU:n virallisille kielille. Tutkintamenettelyn viimeinen vaihe on hakemuksen julkaiseminen yhteisön tavaramerkkilehden osassa A. Se julkaistaan yhden kuukauden kuluttua tutkintakertomusten (yhteisön tutkinta ja kansallinen tutkinta, jos sitä on pyydetty) ilmoittamisesta, jolloin hakijalla on halutessaan mahdollisuus perua hakemuksensa. Julkaisusta on lisätietoja jäljempänä luvussa 4. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 3

4 2 Tutkinta Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 38 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 5 a sääntö ja 10 sääntö Viraston pääjohtajan tiedonannot 4/99, 5/00 ja 4/01. Tutkintakertomuksessa määritetään aiemmat oikeudet, jotka voisivat olla ristiriidassa yhteisön tavaramerkkihakemuksen kanssa. Vaikka tutkintakertomuksessa ei mainittaisikaan samankaltaisia aiempia oikeuksia, yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan voi silti tehdä väitteen sen julkaisun jälkeen. Tutkintakertomuksen tulokset on tarkoitettu vain tiedoksi ja sitä varten, että hakija saa tilaisuuden vetää yhteisön tavaramerkkihakemuksen pois ennen sen julkaisemista. Ilmoituskirjeillä tiedotetaan aikaisempien tavaramerkkien haltijoille uusia, samankaltaisia tavaramerkkejä koskevista hakemuksista. Kuvaelementit luokitellaan Wienin luokituksen mukaisesti. 2.1 Yhteisön tutkinta Vastaanottotodistuksen antamisen jälkeen virasto laatii yhteisön tutkintakertomuksen, joka kattaa 1. yhteisön tavaramerkkihakemukset, joiden hakemis- tai etuoikeuspäivä on ennen kyseessä olevan hakemuksen hakemis- tai etuoikeuspäivää, 2. jo rekisteröidyt yhteisön tavaramerkit ja 3. aiemmat Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit. Yhteisön tutkimuksessa otetaan huomioon hakemispäivämäärä, tavaramerkin sanalliset elementit, merkin kuvaelementit (tarvittaessa) ja Nizzan luokituksen mukaiset tavaroiden ja palvelujen luokat. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa samankaltaiset aiemmat merkit, jotka on rekisteröity samoihin luokkiin tai luokkiin, joiden virasto katsoo sisältävän samankaltaisia tavaroita tai palveluja. Yhteisön tutkintakertomus lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä. Kun uusi hakemus on julkaistu, virasto lähettää ilmoituskirjeen tutkintakertomuksessa mainittujen aikaisempien yhteisön tavaramerkkien haltijoille tai yhteisön tavaramerkkihakemusten tekijöille. 2.2 Kansallinen tutkinta Yhteisön tavaramerkkihakemukset, jotka sisältävät hyväksyttävän pyynnön kansallisista tutkimuksista, lähetään osallistuville kansallisille virastoille heti, kun hakemispäivä on annettu ja luokittelu vahvistettu. Pyyntö katsotaan hyväksyttäväksi, jos se on tehty hakemisen yhteydessä ja asiaankuuluva maksu on maksettu. Tutkintajärjestelmään osallistuvat virastot laativat kansalliset tutkintakertomukset. Kansallisia tutkimuksia koskeva pyyntö tarkoittaa, että kaikki osallistuvat kansalliset virastot tekevät tutkimuksen kahden kuukauden kuluessa tavaramerkkiasetuksen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 4

5 täytäntöönpanoasetuksen 5 a säännön mukaisesti. Tämä kaikenkattava menettelytapa tarkoittaa, että hakija ei voi valita, mikä osallistuvista virastoista tekee tutkimuksen. EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien haltijoiden, jotka haluavat pyytää kansallisia tutkimuksia, on lähetettävä pyyntö ja maksettava asiaankuuluva maksu SMHV:lle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun WIPOsta on saatu ilmoitus teollis- ja tekijänoikeuksista. Kansalliset virastot vastaavat kansallisen tutkintakertomuksen muodosta ja sisällöstä. Viraston tehtävänä on vain vastaanottaa kansalliset tutkintakertomukset ja lähettää ne edelleen yhdessä yhteisön tutkintakertomuksen kanssa. Hakija voi pyytää lisätietoa suoraan kansallisilta virastoilta. 3 Tutkintamenettelyjen yleiset periaatteet Tässä jaksossa kuvataan ainoastaan ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan menettelynäkökohdat. Ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan merkittävistä näkökohdista on tietoa ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen tarkoituksena on antaa haltijoille mahdollisuus rekisteröidä koko Euroopan unionissa voimassa oleva oikeus, mikäli se ei ole ristiriidassa muiden oikeuksien kanssa. Vaikka oikeudet voi siirtää ainoastaan tavaramerkkiasetuksen säännösten nojalla, viraston tehtävänä ei ole jarruttaa hakemuksia vaan edistää niitä. Kunkin hakemuksen tutkinnassa on otettava huomioon tavaramerkki ja hakemuksen sisältämät tavarat tai palvelut. Viraston on otettava huomioon kyseessä olevan elinkeinon luonne, tavaroiden tai palvelujen tarjoamistapa ja asiaankuuluva yleisö, esimerkiksi se, koostuuko yleisö asiantuntijoista vai tavallisista kansalaisista. 3.1 Kolmansien osapuolten huomautuksia ja ehdottomien hylkäysperusteiden tarkastelua koskevat menettelynäkökohdat Tavaramerkkiasetuksen 40 artikla Viraston pääjohtajan tiedonanto 2/09 Kolmannet osapuolet voivat tehdä huomautuksia ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolosta, kun hakemus on julkaistu. Ennen tavaramerkkihakemuksen julkaisemista saadut kolmansien osapuolten huomautukset käsitellään ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan aikana. Virasto hyväksyy väiteajan (kolme kuukautta julkaisupäivästä) aikana vastaanotetut tai ennen avoimien väitteiden käsittelemisen lopettamista jätetyt huomautukset. Huomautukset on jätettävä jollakin viraston kielistä eli espanjaksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi tai italiaksi. Virasto antaa huomautusten esittäjälle vastaanottotodistuksen, jossa vahvistetaan, että huomautukset on otettu vastaan ja välitetty hakijalle. Virasto ei katso huomautusten esittäjää menettelyjen osapuoleksi, mutta huomautusten esittäjä voi käyttää verkkotyökaluja ja tarkistaa asiaankuuluvan tavaramerkkihakemuksen tilan. Virasto ei tiedota huomautusten esittäjälle toteutetuista toimista eli siitä, johtavatko huomautukset tavaramerkin rekisteröinnin vastustamiseen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 5

6 Kaikki huomautukset toimitetaan hakijalle, jota pyydetään tarvittaessa toimittamaan kantansa. Virasto harkitsee, ovatko huomautukset perusteltuja ja onko hylkäykselle ehdottomia perusteita. Jos näin on, virasto toteaa rekisteröinnin esteen, ja se voi hylätä yhteisön tavaramerkkihakemuksen, jos este ei kumoudu hakijan huomautusten tai tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamisen seurauksena. Jos huomautuksissa esitettyä ongelmaa on jo käsitelty hakemuksen tutkinnan aikana, se ei todennäköisesti aiheuta vakavia epäilyksiä julkaisemisen jälkeen. Virasto voi myös avata ehdottomia hylkäysperusteita koskevan tutkimuksen uudelleen minkä tahansa muun perusteen nojalla ja milloin tahansa ennen rekisteröintiä, esimerkiksi silloin, kun kolmannen osapuolen huomautukset toimitetaan ennen hakemuksen julkaisemista tai kun virasto itse havaitsee, että jokin hylkäysperuste on jätetty huomiotta. Hakemuksen julkaisemisen jälkeen tätä vaihtoehtoa saa käyttää vain ilmiselvissä tapauksissa. Lisätietoa ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkäysperusteet. 3.2 Päätökset Aina kun virasto tekee hakijoille haitallisia päätöksiä, päätöksen perustelut on annettava. Niissä on käsiteltävä kaikki hakijan huomautuksissaan esittämät perustelut, mikäli ne ovat asiaankuuluvia. Päätöksissä on viitattava yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen asiaankuuluviin osiin ja annettava selkeät syyt lukuun ottamatta itsestään selviä tapauksia (esimerkiksi, jos asiakirja puuttuu tai maksua ei ole maksettu). Jos päätös esimerkiksi tehdään internethakujen perusteella, viraston on annettava hakijalle todisteet kyseisistä hauista Muutoksenhaku Tavaramerkkiasetuksen 58 ja 65 artikla Valituslautakunnan puheenjohtajiston tekemä päätös Hakijoilla on oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla menettelyt päätetään ja joka vaikuttaa heihin haitallisesti. Käytännössä kaikki viraston tekemät päätökset, joilla päätetään menettelyt ja joita hakija ei hyväksy, kuuluvat tähän ryhmään. Kaikissa päätöstä koskevissa kirjallisissa tiedonannoissa on myös tiedotettava hakijalle, että päätökseen voi hakea muutosta kahden kuukauden kuluessa. Muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus. Aikana, jona muutoksenhaun voi tehdä, virasto ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, joita ei voida helposti kumota (esimerkiksi julkaiseminen tai rekisteriin kirjaaminen). Sama koskee aikaa lopullisen päätöksen tekemiseen asti siinä tapauksessa, että asia tuodaan yleisen tuomioistuimen tai Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi 65 artiklan mukaisen toimenpiteen nojalla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 6

7 3.3 Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamisesta johtuvien yhteisön tavaramerkkihakemusten tutkinnasta annetaan yksityiskohtaisia tietoja ohjeiden osassa M, Kansainväliset merkit. 4 Julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen 39 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 12, 14 ja 46 sääntö Julkaiseminen toteutetaan, kun kaikki tutkintakertomukset on lähetetty hakijalle, mikäli hakemus täyttää kaikki hyväksynnän ehdot. Hakemukset julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tutkijan on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat soveltuvin osin saatavilla: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) hakemuksen rekisteröintinumero hakemispäivä tavaramerkin esitys ilmoitus yhteismerkistä ilmoitus muiden merkkien kuin sanamerkin tyypistä, esimerkiksi kuviomerkit, kolmiulotteiset merkit, hologrammit, äänimerkit, pelkät värimerkit, muut merkit merkin kuvaus ilmoitus väristä kuvaelementit Wienin luokittelun mukaisesti erottamislauseke käytön seurauksena lisääntynyt erottamiskyky hakijan nimi, osoite ja kansalaisuus edustajan nimi ja osoite ensimmäinen ja toinen kieli tavarat ja palvelut Nizzan luokittelun mukaisesti etuoikeutta koskevat tiedot soveltuvin osin näyttelyyn perustuvaa etuoikeutta koskevat tiedot aiemmuutta koskevat tiedot muutostiedot. Kun kaikki nämä elementit ovat asianmukaiset ja käännös kaikille EU:n virallisille kielille on saatu, hakemus lähetetään julkaisuosastoon. 5 Muutokset yhteisön tavaramerkkihakemukseen Tämä ohjeiden osa kattaa vain yhteisön tavaramerkkihakemuksen muutoksia koskevat asiat. Rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä koskevista muutoksista on tietoa ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jaksossa, 1 Rekisteröinnin muutokset. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 7

8 5.1 Yhteisön tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen 43 artikla, 58 artiklan 1 kohta, 64 artiklan 3 kohta ja 119 artikla Ilmoitus peruuttamisesta Yhteisön tavaramerkkihakemuksen voi peruuttaa milloin tahansa siihen asti, kun sen aiheesta tehdään lopullinen päätös. Viraston ensimmäisen asteen päätöksen jälkeen muutoksenhakutasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden muutoksenhakujakson kuluessa, vaikka muutoksenhakua ei olisi tehty, tai siihen asti, kunnes valituslautakunta on tehnyt päätöksen muutoksenhausta. Tätä sovelletaan sekä ex parte- että inter partes -menettelyihin (päätös ,R 0331/2006-G Optima ) Yleisen tuomioistuimen tasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden muutoksenhakujakson kuluessa tai ennen kuin muutoksenhakuprosessi on saatu päätökseen yleisessä tuomioistuimessa. Euroopan unionin tuomioistuimen tasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden kuluessa muutoksenhaun tekemisestä tuomioistuimeen tai ennen kuin Euroopan unionin tuomioistuin on antanut lopullisen ja sitovan päätöksen (määräys , C-588/11, OMNICARE ). Kun asia on vireillä yleisessä tuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa, peruuttaminen on ilmoitettava virastoon (ei yleiseen tuomioistuimeen eikä Euroopan unionin tuomioistuimeen). Virasto ilmoittaa sitten yleiselle tuomioistuimelle tai Euroopan unionin tuomioistuimelle, katsooko se peruuttamisen hyväksyttäväksi ja päteväksi, mutta peruuttaminen tulee voimaan vasta, kun yleinen tuomioistuin tai Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt asiasta lopullisen päätöksen (katso vastaavasti tuomio , T-104/12, VORTEX ). Muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä ilmoituksia tai peruuttamisia ei oteta käsiteltäviksi. Peruuttamisilmoitus on laadittava kirjallisesti. Virastolla ei ole siihen erityistä lomaketta. Ilmoituksesta ei peritä maksua. Peruuttamisilmoitus voidaan tehdä hakijan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Sama koskee väitemenettelyä. Menettelyistä, joissa rajoitus tehdään muulla kuin väitemenettelyn kielellä, on kuitenkin tietoa ohjeiden osan C, Väitemenettely, jaksossa 1, Menettelyjä koskevat asiat. Rajoituksista on lisätietoa jäljempänä olevassa kohdassa Ilmoituksen ehdottomuus ja sitovuus Peruuttamisilmoitus tulee voimaan, kun virasto vastaanottaa sen, mikäli virasto ei samana päivänä saa tietoa peruuttamisilmoituksen peruutuksesta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 8

9 Tämä tarkoittaa, että jos samana päivänä (todellisesta vastaanottoajasta riippumatta) virastoon saapuu sekä ilmoitus peruuttamisesta että kirje, jossa perutaan kyseinen ilmoitus, kirje mitätöi edellisen ilmoituksen. Kun ilmoitus on tullut voimaan, sitä ei voi perua. Peruuttamisilmoitus on mitätön, jos siinä on ehtoja tai aikarajoituksia. Siinä ei esimerkiksi saa vaatia virastoa tekemään tiettyä päätöstä, eikä väitemenettelyissä saa vaatia toista osapuolta tekemään ilmoitusta menettelystä. Tällainen vaatimus katsotaan sen sijaan asian ratkaisuehdotukseksi, ja virasto ilmoittaa siitä väitteentekijälle ja voi kutsua osapuolet sovitteluun. Ilmoitus ei myöskään tule voimaan, jos se on tehty joistakin tavaroista tai palveluista (osittainen peruuttaminen) sillä ehdolla, että virasto hyväksyy jäljellä olevia tavaroita tai palveluja koskevan hakemuksen. Tällainen ilmoitus katsotaan sen sijaan virastolle osoitetuksi ehdotukseksi tavaroiden ja palvelujen hyväksyttävän luettelon laatimisesta. Jos hakija reagoi viralliseen asiakirjaan jättämällä rajoitetun luettelon tavaroista ja palveluista (osittainen peruuttaminen), virasto tarkistaa, ilmoittaako hakija jäljellä olevien tavaroiden ja palvelujen yksiselitteisestä peruuttamisesta vai onko tavaroiden ja palvelujen muutettu luettelo hakijan ehdotus tai vastaehdotus, joka edellyttää viraston hyväksyntää Toteutettavat toimet Virasto käsittelee peruuttamisilmoituksen, varmistaa, että tavaramerkkilehdessä julkaistaan peruuttaminen kokonaan tai osittain, jos yhteisön tavaramerkkihakemus on jo julkaistu, sekä päättää tavaramerkkihakemuksen käsittelyn, jos kyse on peruuttamisesta kokonaan. Kokonaisen tai osittaisen peruuttamisen seurauksista väitemenettelyyn on tietoa ohjeiden osan C, Väitemenettely, jaksossa 1, Menettelyjä koskevat asiat. Hakemusmaksujen korvaamisesta on lisätietoa ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen. 5.2 Tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen yhteisön tavaramerkkihakemuksessa Tavaramerkkiasetuksen 43 ja 119 artikla Hakija voi milloin tahansa rajoittaa yhteisön tavaramerkkihakemuksensa sisältämien tavaroiden ja palvelujen luetteloa joko omasta tahdostaan tai vastauksena luokittelua tai ehdottomia hylkäysperusteita koskevaan vastustukseen taikka väitemenettelyjen aikana. Rajoitusilmoituksissa noudatetaan periaatteessa samoja sääntöjä kuin peruuttamisilmoituksissa; katso edellä kohta 5.1. Kun asia on käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa, rajoitus on jätettävä virastoon (ei yleiseen tuomioistuimeen eikä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 9

10 Euroopan unionin tuomioistuimeen). Virasto ilmoittaa sitten yleiselle tuomioistuimelle tai Euroopan unionin tuomioistuimelle, katsooko se rajoituksen hyväksyttäväksi ja päteväksi, mutta rajoitusta sovelletaan vasta, kun yleinen tuomioistuin tai Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt asiasta lopullisen päätöksen (katso vastaavasti tuomio , T-104/12, VORTEX ) Rajoituksen hyväksyttävyys menettelyn kannalta Rajoituksen on oltava hyväksyttävä menettelyn kannalta, katso edellä kohta Rajoitus tulee periaatteessa voimaan päivänä, jona se otetaan vastaan virastossa. Rajoituksen voi peruuttaa vain, jos peruutus saadaan samana päivänä kuin itse rajoitus. Rajoituksen hyväksyminen edellyttää kahden edellytyksen täyttymistä: 1. Uudella sanamuodolla ei saa laajentaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa. 2. Rajoituksessa on oltava voimassa oleva kuvaus tavaroista ja palveluista, ja se saa koskea vain hyväksyttäviä tavaroita ja palveluja, jotka esiintyvät alkuperäisessä yhteisön tavaramerkkihakemuksessa. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen rajoituksista on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 3, Luokittelu. Muutoin viraston on hylättävä ehdotettu rajoitus ja tavaroiden ja palvelujen luettelo pysyy muuttumattomana. 5.3 Muut muutokset Tavaramerkkiasetuksen 43 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 13 ja 26 sääntö Tämä jakso ja edellä mainitut oikeudelliset säännökset koskevat vain yhteisön tavaramerkkihakemuksen muutoksia, joita hakija on omasta aloitteestaan pyytänyt, eikä muutoksia tai rajoituksia, jotka on tehty tutkinta-, väite- tai muutoksenhakumenettelyn perusteella tutkijan, väiteosaston tai valituslautakunnan päätöksen nojalla. Tämä jakso ei myöskään koske viraston julkaisuissa olevien virheiden korjausta, joka tehdään tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 14 säännön mukaisesti ex officio. Muutokset edellyttävät kirjallista pyyntöä, joka on laadittu hakijan tavaramerkkihakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Niistä ei peritä maksuja. Tavaramerkkihakemuksessa voidaan muuttaa seuraavia osia: hakijan tai edustajan nimi ja osoite (katso jäljempänä kohta 5.3.1), Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 10

11 virheelliset ilmaisut tai kirjoitusvirheet tai ilmeiset virheet, jos tällainen korjaus ei muuta tavaramerkkiä huomattavasti (lisätietoa kyseisistä muutoksista on ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta), tavaroiden ja palvelujen luettelo (katso edellä kohta 5.2) Hakijan tai edustajan nimi, osoite ja kansalaisuus Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b ja e alakohta, 26 sääntö ja 84 sääntö Yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohta, 19 artiklan 7 kohta ja 69 artiklan 2 kohdan d alakohta Hakijan tai edustajan nimeä ja osoitetta voi muuttaa vapaasti, jos hakijan nimen osalta muutos ei johdu luovutuksesta ja edustajan nimen osalta edustajaa ei vaihdeta toiseen edustajaan. Myös ilmoitusta oikeushenkilön kansalaisuudesta voi muuttaa vapaasti, jos se ei ole seurausta luovutuksesta. Hakijan nimen muutos, joka ei vaikuta hakijan henkilöllisyyteen, on hyväksyttävä muutos, mutta hakijan henkilöllisyyden muutos on siirto tai luovutus. Lisätietoja ja sovellettava menettely tapauksessa, jossa on epäselvää, katsotaanko muutos siirroksi, on ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jakson 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, luvussa 1, Luovutus. Myös edustajan nimen muutokset rajoittuvat muutoksiin, jotka eivät vaikuta nimetyn edustajan henkilöllisyyteen, esimerkiksi silloin, jos edustajan nimi muuttuu (avioliiton tai -eron myötä) tai edustajien yhdistyksen nimi muuttuu. Tällaiset nimenmuutokset on erotettava yhden edustajan korvaamisesta toisella, mihin puolestaan sovelletaan edustajien nimittämistä koskevia sääntöjä. Edustajista on lisätietoja ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 5, Ammattimainen edustus. Nimen, osoitteen tai kansalaisuuden muutokset voivat johtua olosuhteiden muuttumisesta tai hakuaikana tehdystä virheestä. Hakijan tai sen edustajan on tehtävä pyyntö nimen tai osoitteen muutoksesta, ja pyynnön on sisällettävä yhteisön tavaramerkkihakemuksen numero sekä hakijan tai edustajan nimi ja osoite sellaisina kuin ne ovat hakemuksessa ja muutettuna. Muutoksesta ei tarvita todisteita tai todistuksia. Nimen tai osoitteen muuttamista koskevista pyynnöistä ei peritä maksuja. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa nimensä ja virallinen osoitteensa tietyssä muodossa edellä mainittujen oikeudellisten säännösten mukaisesti, ja niitä voi muuttaa myöhemmin samaa mallia käyttämällä. Sekä nimi että osoite rekisteröidään. Oikeushenkilöillä voi olla vain yksi virallinen osoite. Epäselvissä tapauksissa virasto voi pyytää todisteita oikeudellisesta muodosta, asianosaiskelpoisuudesta ja/tai osoitteesta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 11

12 Virallista nimeä ja osoitetta käytetään yhteysosoitteena oletusarvoisesti. Parhaassa tapauksessa hakijalla on vain yksi yhteysosoite. Muutokset hakijan viralliseen nimeen tai viralliseen osoitteeseen rekisteröidään kaikkia yhteisön tavaramerkkihakemuksia, rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä ja rekisteröityjä yhteisömalleja varten, eikä niitä voi yhteysosoitteesta poiketen tallentaa vain tiettyjä asiakirjavihkoja ja oikeuksia varten. Nämä säännöt koskevat periaatteessa vastaavasti edustajia Hakemuksen muut osat Yhteisön tavaramerkkihakemuksen muita osia voi myös muuttaa, muun muassa esitystä, merkin tyyppiä, merkin kuvausta ja erottamislausekkeita. Esimerkiksi etuoikeusvaatimuksissa voidaan korjata ilmeiset virheet ilmoituksessa maasta, jossa edellisen merkin hakemus on jätetty, ja päivästä, jona se on jätetty, koska etuoikeusasiakirjassa on tietenkin oikea muoto. Näistä muutoksista on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta Muutosten rekisteriin kirjaaminen ja julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen 41 artiklan 2 kohta Jos muutos on sallittu, se rekisteröidään tietokantaan. Jos yhteisön tavaramerkkihakemusta ei ole vielä julkaistu, se julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä muutetussa muodossaan. Jos tavaramerkkihakemus on jo julkaistu ja (vain) jos muutos koskee tavaroiden ja palvelujen luetteloa tai merkin kuvausta, yhteisön tavaramerkkihakemus julkaistaan muutetussa muodossaan yhteisön tavaramerkkilehdessä. Muutetun hakemuksen julkaisu aloittaa uuden kolmen kuukauden väitejakson. Muita muutoksia ei julkaista erikseen, vaan ne ilmestyvät rekisteröinnin julkaisussa. 5.4 Yhteisön tavaramerkkihakemuksen jakaminen Tavaramerkkiasetuksen 44 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 13 a sääntö Yhteisön tavaramerkkihakemuksen voi jakaa eri osiin osittaisen luovutuksen (katso ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jakson 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, luku 1, Luovutus) perusteella myös yhteisön tavaramerkin hakijan omasta aloitteesta. Jakamista käytetään erityisesti eristämään tiettyjä tavaroita tai palveluja koskeva kiistanalainen tavaramerkkihakemus, kun muita varten säilytetään alkuperäinen hakemus. Yhteisön tavaramerkkien jakamisesta on tietoa ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jaksossa 1, Rekisteröinnin muutokset. Osittainen siirto on maksuton, ja siinä muutetaan omistusta, mutta tavaramerkkihakemuksen jakamista koskevasta pyynnöstä peritään maksu, ja yhteisön Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 12

13 tavaramerkkihakemus pysyy samalla hakijalla. Jos maksua ei makseta, pyyntöä ei katsota tehdyksi. Pyynnön voi tehdä hakijan yhteisön tavaramerkkihakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Jakaminen ei ole mahdollista Madridin pöytäkirjan mukaisissa EU:n nimeävissä kansainvälisissä rekisteröinneissä. Kansainvälistä rekisteriä säilytetään WIPOssa, eikä SMHV:lla ole valtuuksia jakaa EU:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä Edellytykset Jakamista koskevassa pyynnössä on oltava seuraavat tiedot: jaettavan yhteisön tavaramerkkihakemuksen rekisteröintinumero, hakijan nimi ja osoite tai nimi ja henkilötunnus, tavaroiden ja palvelujen luettelo jaetun hakemuksen osalta, tai jos laaditaan enemmän kuin yksi uusi hakemus, jokaisen jaetun hakemuksen osalta, luettelo tavaroista ja palveluista, jotka säilyvät alkuperäisessä yhteisön tavaramerkkihakemuksessa. Jaetun hakemuksen mukaiset tavarat ja palvelut eivät myöskään saa olla päällekkäisiä alkuperäisen hakemuksen tavaroiden ja palvelujen kanssa. Hakijalle ilmoitetaan tätä seikkaa koskevista puutteista ja annetaan kaksi kuukautta niiden korjaamiseen. Jos puutteita ei korjata tässä määräajassa, jakamispyyntö hylätään. Jakamista ei hyväksytä tiettyinä aikoina menettelyn taloudellisuuden tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamisen vuoksi. Nämä ajanjaksot ovat seuraavat: 1. Kun väitettä käsitellään, voidaan jakaa vain niitä tavaroita ja palveluja, joista ei ole tehty valitusta. Näin toimitaan myös silloin, kun asia on käsiteltävänä valituslautakunnassa tai tuomioistuimissa. Virasto tulkitsee edellä mainittujen oikeudellisten säännösten estävän hakijaa jakamasta joitakin tai kaikkia valituksen kohteena olevia tavaroita uuden hakemuksen laatimiseksi, koska silloin väitemenettelyt olisi jaettava. Jos tällainen jakamispyyntö tehdään, hakijalle annetaan tilaisuus muuttaa sitä jakamalla tavarat ja palvelut, joista ei ole tehty valitusta. 2. Jakamista ei hyväksytä hakemuksen julkaisemista seuraavan kolmen kuukauden väitejakson aikana. Jakamisen salliminen tänä aikana olisi vastoin tavoitetta, jonka mukaan väitemenettelyä ei jaeta, ja se turhauttaisi kolmansia osapuolia, jotka saisivat vasta yhteisön tavaramerkkilehdestä selville väitteen kohteen. 3. Jakamista ei hyväksytä myöskään hakemuspäivän myöntämistä edeltävänä aikana. Tämä ei välttämättä tarkoita hakemista seuraavaa ensimmäistä kuukautta. Hakemuspäivästä on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta. Käytännön syistä jakaminen hyväksytään hakemuksen julkaisemista seuraavalla ajalla vain, jos hakemuksesta on esitetty väite, ja vain siitä osasta, josta ei ole tehty valitusta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 13

14 Mainittujen säännösten tavoitteena on antaa hakijan rekisteröidä merkkinsä muiden kuin valituksen kohteena olevien tavaroiden osalta nopeasti odottamatta pitkän väitemenettelyn tulosta Hyväksyminen Tavaramerkkiasetuksen 44 artiklan 6 kohta Jos virasto hyväksyy jakamisilmoituksen, uusi hakemus laaditaan hyväksymispäivästä alkaen eikä takautuvasti ilmoituspäivästä alkaen. Uudessa hakemuksessa säilytetään hakemuspäivä sekä mahdolliset etuoikeus- ja aiemmuuspäivät. Aiemmuudesta tulee siten osittainen. Ennen sitä päivää, jona virasto on vastaanottanut jakamista koskevan ilmoituksen, esitetyt pyynnöt ja hakemukset sekä suoritetut maksut katsotaan tehdyiksi tai suoritetuiksi myös jaetun hakemuksen osalta. Alkuperäisestä hakemuksesta asianmukaisesti maksettuja maksuja ei kuitenkaan palauteta. Tämän säännöksen käytännön vaikutuksista voidaan esittää seuraavat esimerkit: Jos käyttöluvan rekisteröinnistä on tehty hakemus ja virasto on saanut rekisteröinnistä maksun ennen jakamista koskevaa ilmoitusta, käyttölupa rekisteröidään alkuperäisen rekisteröinnin perusteella ja tallennetaan uuden rekisteröinnin tietoihin. Lisämaksuja ei peritä. Jos yhteisön tavaramerkkihakemus, jossa vaaditaan kuutta luokkaa, jaetaan kahteen hakemukseen, joissa kummassakin on kolme luokkaa, luokkamaksuja ei makseta siitä päivästä alkaen, jona virasto saa ilmoituksen jakamisesta. Ennen kyseistä päivää maksettuja maksuja ei kuitenkaan voida palauttaa. Jos jakamista ei hyväksytä, vanha hakemus pysyy muuttumattomana. Asiaan ei vaikuta se, katsottiinko, että jakamisilmoitusta ei ollut jätetty, koska maksua ei ollut maksettu, hylättiinkö ilmoitus, koska se ei täyttänyt muodollisia edellytyksiä, katsottiinko, että ilmoitusta ei voida hyväksyä, koska se jätettiin yhtenä niistä jaksoista, jolloin jakamista ei hyväksytä. Hakijan kannalta pahin mahdollisuus on se, että jakamisilmoitusta ei hyväksytä, jolloin se ei vaikuta alkuperäiseen hakemukseen. Hakija voi esittää jakamisilmoituksen myöhemmin, jolloin siitä peritään uusi maksu Uusi asiakirjavihko ja sen julkaiseminen Jaettua hakemusta varten on laadittava uusi asiakirjavihko, joka sisältää kaikki asiakirjat, jotka olivat alkuperäisen hakemuksen asiakirjavihkossa, kaiken jakamisilmoitukseen liittyvän kirjeenvaihdon ja kaiken uutta hakemusta koskevan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 14

15 tulevan kirjeenvaihdon. Uuden asiakirjavihon tutkintaa ei rajoiteta yleisten sääntöjen nojalla. Jos jakamista koskeva ilmoitus koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta, jota ei ole vielä julkaistu, sekä jaettu että alkuperäinen hakemus julkaistaan erikseen ja tavalliseen tapaan, ilman erityisiä viittauksia toisiinsa. Jos jakamista koskeva ilmoitus koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta, joka on jo julkaistu, jakamista koskeva tieto ja viittaus alkuperäiseen hakemukseen julkaistaan. Uusi hakemus on myös julkaistava kaikkien tavanomaisten tietojen kanssa. Uutta väitekautta ei kuitenkaan avata. Jakaminen hyväksytään vain tavaroille, joiden osalta väitekausi on jo avattu mutta ei hyödynnetty. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 15

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen

Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen Sini Leppänen Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen 1. Tärkeimmät tiedoksiantoa koskevat menettelytavat, sopimukset ja säännökset Kun suomalainen tuomioistuin

Lisätiedot

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1))

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) Versio 1.0 11. joulukuuta 2013 Vastuuvapauslauseke Tämä opas on tarkoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelman

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:**

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:** American Express -tilihakemus Tällä hakemuksella suosittelija saa 3 000 Membership Rewards -pistettä, kun suositeltava on ottanut kortin käyttöönsä ja tehnyt sillä ensimmäisen ostoksen. Lisäksi suositeltava

Lisätiedot