Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8 Pyydämme tarjoustanne Oulun Tietotekniikka Liikelaitoksen käyttämän Birdstep SafeMove liikkuvuudenhallintaratkaisun ylläpitopalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Oulun Tietotekniikka liikelaitos tuottaa tietoteknisiä palveluja Oulun kaupunkikonsernille sekä lähikunnille ja kuntayhtymille. Nykyisessä liikkuvuudenhallintaympäristössä on noin käyttäjää. Liikkuvuudenhallintaympäristö ja perusteita asetetuille pakollisille vaatimuksille on kuvattu tarkemmin liitteessä 5 Nykyisen ympäristön kuvaus. Sopimuskausi alkaa ja päättyy Sopimukseen sisältyy yksi yhden vuoden mittainen optio. Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMA-palvelussa osoitteessa ja tarjouspyyntö on julkaistu Oulun kaupungin internet-sivuilla osoitteessa Hankinta toteutetaan avointa menettelyä noudattaen. Tarjousten vertailu suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. 1. YHTEYSHENKILÖT Kaupalliset ja tekniset asiat Hankintamenettely Marko Niskala Oulun Konttori Järjestelmäpäällikkö Hankintapalvelut PALVELUJEN OSTAJA JA HANKINTAYKSIKKÖ 3. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjouskilpailun järjestäjänä ja palveluiden ostajana toimii Oulun Tietotekniikka liikelaitos. Liikelaitoksen johtaja päättää hankinnasta ja allekirjoittaa hankintasopimuksen. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen ja avauspöytäkirjan laatiminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten laatupisteytys 5. Hintakuorten avaaminen ja avauspöytäkirjan laatiminen 6. Tarjousten hintapisteytys 7. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 1

2 Sivu 2 / 8 8. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 9. Hankintasopimuksen solmiminen Viimeisen vastaanottoajankohdan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajien ja mahdollisten alihankkijoiden soveltuvuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: - Tarjoaja on huolehtinut Suomen lainsäädännön mukaisten ja/tai sijoittumismaansa verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta ja on merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriin), ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. - Tarjoajan on omattava riittävät taloudelliset edellytykset ja oltava taloudellisesti vakavarainen hankinnan kohteen toimittamiseksi. Ehdokkaan vakavaraisuuden on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa on 1 3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. - Ehdokkaalta edellytetään näyttöä vastaavien palvelujen toimittamisesta. - Ehdokkaalta edellytetään näyttöä siitä, että sillä on edellytykset palvelun liki 100 % käytettävyyden varmistamiseksi (24/7/365). - Palvelu on tietoturvaan ja varautumiseen liittyvien perusteiden vuoksi tuotettu Suomessa ja suomen kielellä. Tarjoajalta vaaditut selvitykset on täsmennetty tämän tarjouspyynnön kohdassa 16: Tarjoukseen liitettävät selonteot ja muut selvitykset. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Pyydettyjen selvitysten tai tietojen antamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön ehtojen mukaiset, hyväksytään tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun. Oulun Tietotekniikka liikelaitoksella on oikeus ilman erillistä perustelua hylätä kaikki tämän tarjouspyynnön perusteella annetut tarjoukset. Tarjoajalla ei ole tämän johdosta oikeutta korvauksiin. 4. TARJOUSKOHDE Tarjousta pyydetään seuraavista palveluista: 2

3 Sivu 3 / 8 1. Liikkuvuudenhallintaympäristön ylläpitopalvelu Liikkuvuudenhallintaympäristö koostuu kahdesta eri palvelinympäristöstä, jotka on kuvattu liitteessä 5: Nykyisen ympäristön kuvaus. Toimittaja tarjoaa ylläpitopalvelua, johon sisältyy vähintään: - Päivitykset sovellusympäristöön Tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana. - Palvelun 24/7 valvonta ja hälytyksiin reagointi. - Liikkuvuudenhallintaympäristön vikatilanteiden hallinta (sisältäen client ja palvelinviat). - SafeMove-palveluympäristön työasema- ja palvelinkonfiguraatioiden ylläpito ja päivitys. - Konfigurointien ja asetusten varmuuskopiointi säännöllisesti. - Työasematietojen pitäminen ajan tasalla (MobileIP ja Manager palvelimilla). - Organisaatioyksikkökohtaiset asennuspaketit, jotka ovat jaeltavissa SCCM:llä. - Varmenteiden vanhentumisen seuranta ja uusien asennus tarvittaessa. - Asiakkaan dokumentoinnin katselmointi. - Puolivuosittainen, asiakkaan kanssa järjestettävä seurantapalaveri, jossa käydään läpi palvelun tila ja mahdolliset kehityskohteet. Tilaaja vastaa liikkuvuudenhallintaympäristön palvelinten käyttöjärjestelmäpäivityksistä (Red Hat Enterprise Linux) sekä koko palvelimen varmuuskopioinnista. 2. Konsultointi Liikkuvuudenhallintaratkaisuun liittyvää konsultointityötä, joka ei sisälly ylläpitopalveluun. 3. Optiot 5. VAIHTOEHTOJEN ESITTÄMINEN 6. SOPIMUS- JA OPTIOKAUSI 7. HINNAT Toimittaja voi lisätä tarjoustaan täydentäviä palveluita, mutta niitä ei huomioida tarjousvertailussa. Tarkemmat määrittelyt, pakolliset vaatimukset ja arviointiperusteet on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteissä. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt pakolliset vähimmäisvaatimukset täyttävät vaihtoehdot otetaan huomioon. Tarjouksesta on selvästi käytävä ilmi, miltä osin se poikkeaa tarjouspyynnön vaatimuksista. Sopimus tehdään yhdeksi (1) vuodeksi ajalle Sopimukseen sisältyy yksi (1) yhden (1) vuoden mittainen optiovuosi. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 3

4 Sivu 4 / 8 8. HINTOJEN SITOVUUS 9. TOIMITUSAIKA 10. MAKSUEHDOT 11. LASKUTUS 12. VIIVÄSTYSKORKO 13. OSATARJOUKSET Tarjoushinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (alv 0 %) kiinteinä euromääräisinä nettohintoina, joista kaikki myönnettävät alennukset on vähennetty. Hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kustannukset. Käytettäessä ulkomaanvaluuttaan sidottua hinnoittelua on ilmoitettava kurssi ja noteerauspäivä euroon sekä hintoihin vaikuttavan kurssimuutoksen suuruus. Tarjoushinnat on ilmoitettava tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjouksessa mainittavat hinnastot tulee liittää tarjoukseen. Hintatiedot on laitettava erillisessä suljetussa kirjekuoressa tarjouskuoreen. Tarjoushinnat ovat sitovia sopimuskauden loppuun saakka. Tarjoushinnalla tulee suorittaa kaikki tämän tarjouspyynnön mukaiset palvelut. Palvelun toimitus on aloitettava 4 viikon kuluessa sitovasta tilauksesta. Tarkempi toimitusaika on sovittava tilaajan edustajan kanssa etukäteen. Tarjouksenne pyydämme maksuehdolla 30 päivää netto. Oulun Tietotekniikalle osoitetut laskut toimitetaan sähköisesti eli verkkolaskuina. Verkkolaskuosoite: Välittäjän tunnus: BAWCFI22 Verkkolaskuoperaattori: BasWare Oyj Tarkemmat tiedot Oulun kaupungin verkkolaskusta löytyvät osoitteesta: Laskutusvaluutta on euro. Laskutuslisää ei hyväksytä. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että toimitus tai sen osa on hyväksytysti suoritettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Mahdollinen viivästyskorkoehto tulee mainita tarjouksessa ja rajoittaa kulloinkin voimassa olevaan Suomen Pankin vahvistamaan viivästyskorkoon. 4

5 Sivu 5 / HANKINNAN JAKAMINEN 15. MUUT EHDOT Osatarjouksia ei hyväksytä, vaan tarjouksen tulee kattaa kaikki tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella esitetyt palvelut. Tilaaja pidättää oikeuden jakaa hankinnan useiden toimittajien kesken. Hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin liitteenä esitettyjä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (2007) sekä erityisehtoja palveluhankinnoista (2007). Tarjouksen tulee olla edellä mainittujen yleisten sopimusehtojen mukainen. Tarjoaja ei saa liittää tarjoukseensa omia yleisiä ehtojaan. Tilaajan ja Toimittajan välisessä yhteistyössä noudatetaan seuraavaa asiakirjojen pätemisjärjestystä: 1. Hankintasopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirjat 3. Julkisen hallinnon IT-hankintojen erityisehtoja palveluhankinnoista Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Tarjousasiakirjat Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten välillä sovituiksi, jätetään ensiasteena Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 16. TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT SELONTEOT JA MUUT SELVITYKSET Tarjoukseen on liitettävä seuraavat selvitykset: 1. Tarjoajan tulee allekirjoittaa tarjouspyynnön liite 1 Vakuutus rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvien vaatimusten täyttämisestä. 2. Selvitys tarjouksen tekijän luottokelpoisuudesta. Ehdokkaan vakavaraisuuden arvioinnissa käytetään Suomen Asiakastieto Oy:n luottokelpoisuusanalyysiä (riskiluokitusta). Mikäli ehdokkaan tietoja ei ole saatavana Suomen Asiakastieto Oy:stä, tilaaja pyytää ehdokasta toimittamaan vastaavan luottokelpoisuusanalyysin. 3. Selvitys Toimittajan käyttämistä alihankkijoista. 4. Tarjotun palvelun kuvaus (enintään 6 A4-sivua, fontti min. 10 pistettä). 5. Tarjotun palvelun alustava palvelutasosopimus (enintään 3 A4-sivua, fontti min. 10 pistettä). 6. Selvitys referensseistä viimeisen kolmen vuoden ajalta Suomesta, missä kokoluokaltaan ja teknologialtaan vastaavanlainen ratkaisu on tuotannossa sekä ko. referenssitoteutusten yhteyshenkilöiden yhteystiedot. 7. Selvitys Toimittajan organisaatiossa olevasta ratkaisun ylläpitoon ja hallintaan liittyvästä osaamisesta (mukaan lukien CV:t). Todistukset veroista ja maksuista eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. 5

6 Sivu 6 / ALIHANKINNAN KÄYTTÖ 18. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO 19. PÄÄTÖKSENTEKOPERUSTEET Tarjoukseen liitettävät selvitykset tulee numeroida edellä listatulla tavalla tarjousten luettavuuden helpottamiseksi. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan, jos osa palveluista on tarkoitus suorittaa alihankintana. Tarjouksessa on mainittava alihankkijoiden nimet ja yksilöitävä mikä osuus palvelusta on tarkoitus teettää alihankintana. Alihankkijan käyttäminen edellyttää tilaajan hyväksymistä. Tarjouksen tekijä vastaa alihankkijasta kuten omasta toiminnastaan. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat seuraavasti laskettavan kokonaispistemäärän perusteella: Hinnan osuus on 70%. Halvin tarjous saa pistemäärän 60, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Halvin tarjous x 70 Vertailtava tarjous Muiden tekijöiden osuus on 30%. Arviointiperusteet ja pistemäärät ovat seuraavat: Arviointiperuste 1. Asiantuntijatyöryhmän arvio Toimittajan tarjoaman ylläpitopalvelun soveltuvuudesta Tilaajan käyttöön (tarjouksen mukana toimitettujen selvitysten perusteella). 2. Asiantuntijatyöryhmän arvio Toimittajan tarjoamasta palvelutasosopimuksesta (tarjouksen mukana toimitettujen selvitysten perusteella). Pistemäärä 15 p. 15 p. Arvioinnissa arvostamme erityisesti: - pakolliset vähimmäisvaatimukset ylittäviä laadullisia ominaisuuksia, - pakolliset vähimmäisvaatimukset ylittävää palvelutasoa. - annettujen selvitysten selkeyttä ja laatua. Muiden tekijöiden maksimipistemäärä on 30. Arviointiperusteet on kuvattu tarkemmin liittessä 3: Arviointiperusteet. 6

7 Sivu 7 / TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS 21. LISÄTIEDOT 22. TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN Pisteet lasketaan normaalein pyöristyssäännöin kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Oulun kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia. Tähän tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on lähetettävä klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Viesti otsikoidaan Kysymys Oulun Tietotekniikan liikkuvuudenhallintaratkaisun ylläpitopalvelusta. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Tilaaja ei vastaa muille kuin edellä mainituille yhteyshenkilöille toimitettuihin kysymyksiin. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto niin, ettei kysymyksen esittäjää voida tunnistaa. Yhteenveto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa viimeistään klo 16 mennessä. Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset edellä mainituilla sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin puhelimitse. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa kahtena (2) kappaleena osoitteeseen: Oulun kaupunki Kirjaamo PL OULUN KAUPUNKI. viimeistään klo 16:00 mennessä. Hintatiedot sisältävä lomake (Liite 4: Hintaliite ) on laitettava erillisessä suljetussa kirjekuoressa tarjouskuoren sisälle. Laadun arviointia varten esitettävät asiakirjat eivät saa sisältää mitään hintatietoja. 7

8 Sivu 8 / 8 Sekä kuori että asiakirja on selkeästi varustettava yrityksen nimellä, yhteystiedoilla, tarjouksen yksilöivällä tunnisteella sekä viitteellä Oulun Tietotekniikan liikkuvuudenhallintapalvelun ylläpitopalvelu. Oulun kaupunki, Oulun Tietotekniikka Pekka Pesonen Johtaja 23. LIITTEET 24. PALAUTETTAVAT LIITTEET Tämän tarjouspyynnön liitteet ovat: Liite 1: Vakuutus rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvien vaatimusten täyttämisestä Liite 2: Pakolliset vaatimukset Liite 3: Arviointiperusteet Liite 4: Hintaliite Liite 5: Oulun Tietotekniikan nykyinen liikkuvuudenhallintaympäristö Liite 6: Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot 2007 Liite 7: Julkisen hallinnon IT-hankintojen erityisehtoja palveluhankinnoista 2007 Liite 1: Vakuutus rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvien vaatimusten täyttämisestä Liite 2: Pakolliset vaatimukset Liite 4: Hintaliite 8