EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011. Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla."

Transkriptio

1 LIITE 3 EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. Muutosten perustelut on kursivoitu ja esitetty sinisellä fontilla. Perusteita ei sisällytetä kunnissa hyväksyttäviin jätehuoltomääräyksiin.

2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA 3 2 MÄÄRITELMÄT 3 3 KUNNAN VASTUULLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä Liittyminen jätteenkuljetukseen Keräysvälineiden tyhjennys Jätteen keräyspaikka Jätteen keräyspaikan ylläpito Jätteiden keräysvälineet Keräysvälineiden täyttö Keräysvälineiden kunnossapito ja puhdistus Poikkeukset jätteenkeräykseen Hyötyjätteiden erilliskeräys Vaarallisten jätteiden ja erityisjätteiden keräys Jätteiden kuljetus Yleiset jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikat Muut määräykset 20 4 MUU KUIN KUNNAN VASTUULLA OLEVA JÄTEHUOLTO Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä Jätteiden keräys Jätteiden keräyspaikka ja keräyspaikan ylläpito Jätteiden keräysvälineet Keräysvälineiden täyttö Keräysvälineiden kunnossapito ja puhdistus Keräysvälineiden tyhjennys Vaarallisten jätteiden ja erityisjätteiden keräys Jätteidenkuljetus Yleiset jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikat Muut määräykset 28 5 YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄTEHUOLTO 28 6 ROSKAANTUMISEN EHKÄISY 28 7 VOIMAANTULO 29 Liitteet 2(32)

3 Liite 1 Perustelut 1 3(32)

4 SOVELTAMISALA Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, noudatettava näitä jätelain 91 perusteella annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Nämä määräykset koskevat kunnan vastuulle ensisijaisesti ja toissijaisesti kuuluvien kohteiden jätehuoltoa (jätelaki ) sekä tuottajavastuunalaisia jätteitä (jätelaki 47 ) niiltä osin kuin kunta järjestää tuottajakeräystä täydentävää keräystä. Lisäksi näissä määräyksissä annetaan yleisluonteisia määräyksiä kunnan vastuun ulkopuolelle jäävien kohteiden jätehuollosta siltä osin kuin se on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Näitä määräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, eläinlääkintälaitosten sekä muiden tutkimus- ja hoitolaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen sekä viiltävän ja pistävän jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin, kuin siitä on määrätty erikseen. Näitä määräyksiä ei myöskään sovelleta eläinperäisten jätteiden eikä tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden jätehuollon järjestämiseen siltä osin, kuin siitä on säädetty niitä koskevilla säädöksillä erikseen. Perustelu: Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon vastuu laajenee koskemaan myös yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä. Kunnanvastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämiseen on tarpeen täsmentää aiempia määräyksiä sekä päivittää määräykset vastaamaan voimaan astuvan jätelain tuomia muutoksia. 2 MÄÄRITELMÄT Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan: asuinkiinteistöllä kiinteistöä, jolla on yöpymiseen ja oleskeluun soveltuva rakennus, kuten asuintalo, loma-asunto, saunamökki tai pysyvästi sijoitettu asuntovaunu tai -laiva; biojätteellä eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä; ekopisteellä miehittämätöntä hyötyjätteiden keräykseen tarkoitettua paikkaa, jonka ylläpidosta vastaa jätelaitos tai muu asianmukaisilla luvilla toimiva taho ja jossa on asianmukaiset keräysvälineet yhdelle tai useammalle hyödynnettävälle jätemateriaalille; 4(32)

5 erityis- ja riskijätteellä kudos- ja eläinjätteitä sekä pölyäviä, viiltäviä ja pistäviä tai muita vastaavia jätteitä, jotka eivät ole vaarallisia jätteitä, mutta vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana; haja-asutusalueella kunnan tai kaupungin laatiman asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita sekä ranta-asemakaava-alueita; hyötyjätteellä sitä osaa jätteestä, joka jätelainsäädännön tai kunnan jätehuoltomääräysten nojalla kerätään erikseen hyödyntämistä varten; jätehuoltoviranomaisella kuntien jätehuollon yhteislautakuntaa, joka on perustettu kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti; jätelaitoksella Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:tä; jätteiden keräyspaikalla keräysvälineiden sijaintipaikkaa keräysvälineineen; jätteiden keräysvälineillä astioita, säiliöitä, lavoja, puristimia ja muita vastaavia välineitä, joihin jätteet kiinteistöllä kerätään kuljetusta varten; kartongilla kuitupohjaista nestepakkausjätettä kuten maito-, mehu- ym. tölkit sekä erilaisia pahvi- ja kartonkipakkauksia kuten aaltopahvilaatikot, muro- ja keksipaketit, paperipussit, munakennot, pizzalaatikot; keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa, käytöstä poistettua paperia; kiinteistön haltijalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, omistajan vertaista haltijaa tai kiinteistöä hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa; kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa; kompostorilla säiliötä, jonka sisällä kompostoidaan biojätettä tai kehikkoa tms. jossa kompostoidaan puutarhajätettä; kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetukset; kunnan toissijaisella vastuulla olevalla jätehuollolla muun kuin kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestämistä (jätelaki 33 ), jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään kunnan jätehuoltojärjestelmän kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi; 5(32)

6 kunnan täydentävällä keräyksellä jätelaitoksen järjestämää tuottajavastuunalaisen jätteen keräystä siltä osin kuin tuottaja ei sitä järjestä esim. kiinteistökohtainen tai alueellinen keräys; kunnan vastuulla olevalla jätehuollolla asumisjätteen jätehuollon järjestämistä sekä siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan sekä yksityisen sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelutoiminnan jätehuollon järjestämistä. Kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluu myös asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneen vaarallisen jätteen hyödyntäminen ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä; käsitellyllä lietteellä tarkoitetaan lietettä, joka on kompostoitu tai stabiloitu mädättämällä, lahottamalla, kuumentamalla tai kemiallisesti kalkitsemalla siten, että lietteen taudinaiheuttajat on tuhottu ja hajuhaittoja vähennetty; käymäläjätteellä kuivakäymälöistä peräisin olevaa jätettä; lasilla tyhjiä, käytöstä poistettuja lasipakkauksia kuten pulloja, purkkeja ja astioita, joissa tai joiden joukossa ei saa olla metallisia, muovisia tai keraamisia epäpuhtauksia tai esineitä; lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivolietettä, öljynerottimista kertyvää lietettä sekä kompostoimatonta puhdistamolietettä; ei kuitenkaan teollisuuden erikoislietteitä; maatalouslietteellä maa- ja karjataloudessa syntyvää lanta-, virtsa- tai muuta lietettä sekä säilörehun puristenestettä; metallilla tyhjiä, käytöstä poistettuja metallipakkauksia ja -purkkeja, kuten säilyketölkkejä ja alumiinivuokia sekä pieniä metallikappaleita kuten, kattiloita, paistinpannuja, tyhjiä ja kuivuneita maalipurkkeja ja metallisia työkaluja; muovilla kierrätykseen soveltuvia muovipakkauksia ja muita muovikappaleita; muulla kuin kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella (kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto) kuljetusjärjestelmää, jossa jätteenhaltijat tekevät jätteen kuljetuksesta sopimuksen suoraan valitsemansa jätekuljetusyrittäjän kanssa, tällöin kyseessä on kunnan vastuun ulkopuolelle kuuluvien yritys- ja toimipaikkakiinteistöjen jätteet tai kunnan vastuulla olevat sako- ja umpikaivojätteet; muulla kuin kunnan vastuulla olevalla jätehuollolla yksityisen yritystoiminnan jätehuollon järjestämistä pois lukien ne yksityiset yritysjätteet, jotka kuuluvat kunnan vastuulle; pienjäteasemalla jätelaitoksen ylläpitämää miehitettyä jätteiden vastaanottopaikkaa jätteille, jotka eivät mahdu tai sovellu kiinteistökohtaiseen keräysastiaan; 6(32)

7 pienvenesatamalla tahoa, joka tarjoaa venepaikkoja vapaa-ajan veneilijöille ja saarikiinteistöjen asukkaille; puulla käsiteltyä tai käsittelemätöntä puuta, puisia huonekaluja, levyjä, risuja ja oksia. Ei kuitenkaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua puuta esim. painekyllästettyä puuta; puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää eloperäistä jätettä; rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnan yhteydessä syntyviä jätteitä tai laadultaan niihin rinnastettavia jätteitä, jotka eivät sisällä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita; sekajätepisteellä miehittämätöntä sekajätteen keräykseen tarkoitettua paikkaa, jota ylläpitää jätelaitos ja jossa on yleensä keräysvälineet myös hyötyjätteille. Sekajätepisteen käyttö on maksullista; sekajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjätteen ja muiden sekajätteeseen kuulumattomien materiaalien, esim. vaarallisten jätteiden, lajittelun jälkeen; taajamalla kunnan tai kaupungin laatiman asemakaava-alueen mukaisia alueita pois lukien ranta-asemakaava-alueet; tiehoitokunnalla tieosakkaiden muodostamaa tahoa, joka vastaa yksityistien tienpidosta; vaarallisella jätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuuden vuoksi voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, esimerkiksi liuottimia, kylmälaitteita ja loisteputkia; yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä; ei kuitenkaan vaarallista jätettä, kuivakäymäläjätettä, jätevettä, jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä; yhteisastialla (kimppa-astia) kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämää yksityistä jätteiden keräysvälinettä järjestetyssä jätekuljetuksessa; yhteislaiturilla laituria, jota käyttää useampi vakituinen tai vapaa-ajan kiinteistö; ylijäämämaalla rakennustoiminnan tai siihen rinnastettavan toiminnan yhteydessä syntyneitä ja siinä käyttämättä jääneitä puhtaita maa-aineksia; 7(32)

8 jätelain tarkoittamaa jätehuollon valvontaviran- ympäristönsuojeluviranomaisella omaista. Perustelu: Täsmennetty epäselviä ja muuttuneita termejä sekä lisätty tarvittavia uusia määrityksiä. 3 KUNNAN VASTUULLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOL- TO 1 Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä 1 Kompostointi 1 Kiinteistöllä syntyvän puutarhajätteen ja biojätteen omatoiminen kompostointi on suositeltavaa seuraavin edellytyksin: 1. Taajama-alueella lannan ja lietteiden kompostointi on kielletty. 2. Kompostori tulee rakentaa, sijoittaa ja hoitaa niin, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa eikä muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoriin ei saa laittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä. 3. Kompostoria ei saa ilman naapurin suostumusta sijoittaa kolmea (3) metriä lähemmäs tontin rajaa. 4. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman naapurin erillistä suostumusta hyväksyttyyn rakennuslupaan merkittyyn, jätehuollolle varattuun tilaan. 5. Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs talousvesikaivoa. 6. Biojäte on kompostoitava hyvin ilmastoidussa ja suljetussa kompostisäiliössä, jonka tulee estää haittaeläinten pääsy kompostoriin. Biojätteen ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä tai muuten jäätymiseltä suojatussa kompostorissa. 7. Kompostorilla tulee olla määrätty hoitaja, joka on vastuussa kompostorin asianmukaisesta hoidosta. 8(32)

9 8. Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria. Taajama-alueella kompostorin tai lautakehikon tms. käyttö on kuitenkin suositeltavaa. 9. Käymäläjätettä saa taajama-alueella kompostoida ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa. Käymäläjätteen kompostoinnista ei saa aiheutua hajua eikä muuta terveys- tai ympäristö haittaa. 10. Mikäli kompostori on useamman asuinhuoneiston yhteinen, tulee nimetä sen hoidosta vastaava henkilö. 2 Jätteiden poltto 2 Jätteen poltto, lukuun ottamatta pykälissä 3-5 kuvattuja jätteitä, on kielletty ilman ympäristönsuojelulain tai jätelain mukaista lupaa tai ilman eläintautilain nojalla annettua määräystä. 3 Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa kuivia risuja, oksia ja käsittelemätöntä puutavaraa sekä vähäisiä määriä puhdasta paperia ja pahvia ja muuta niihin verrattavaa jätettä keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä tulipesässä. 4 Taajama-alueella on oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen avopoltto kiellettyä. 5 Haja-asutusalueella on oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen avopoltto sallittua edellyttäen, ettei siitä aiheudu savuhaittoja tai palonvaaraa. 6 Kyllästetyn tai pintakäsitellyn puutavaran polttaminen on kielletty. 3 Muu käsittely 7 Maahan saa haudata ainoastaan vähäisiä määriä puutarhajätteitä. Eläinten hautaaminen tulee tapahtua kunnan osoittamalla tavalla muualla annettuja määräyksiä noudattaen. Muun jätteen hautaaminen maahan on kielletty, mikäli ympäristönsuojelumääräyksissä tai laissa ei toisin määrätä. 8 Jäteveden käsittelyjärjestelmissä syntyvät lietteet tulee kuljettaa asianmukaisesti kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Haja-asutusalueen kiinteistöillä voidaan asumisen yhteydessä syntyviä kiinteistökohtaisia vähäisiä lietemääriä kompostoida tiiviissä, 9(32)

10 suljetussa kompostorissa. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. 9 Asuinkiinteistöjen käsittelemättömien saostus- ja umpikaivolietteiden levittäminen pellolle tai muualle maastoon on kielletty, ellei voimassa olevassa ympäristöluvassa toisin sallita. 10 Lannoitevalmistelain mukaisesti käsitellyn kiinteistöllä syntyvän lietteen levittäminen pelloille on sallittua vain haja-asutusalueella. Levityksen tulee tapahtua sulan maan aikana ja liete ja suodatinhiekka tulee mullata maahan välittömästi levityksen jälkeen valumisen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Levitettäessä lietettä rehu- tai ruokakasvinviljelyyn käytettäville pelloille, tulee lietteen käsittelijän varmistaa, että lietteen sisältämät taudinaiheuttajat ovat tuhoutuneet. 11 Ylijäämämaiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen ilman toiminnan vaatimaa lupaa on kielletty. Luvan tarve tulee selvittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 12 Biojätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty. 2 Liittyminen jätteenkuljetukseen 13 Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön jätehuolto jätelain mukaan kuuluu kunnan vastuulle. Kunnan järjestämään sekajätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. Vaihtoehtoisesti kiinteistö voi liittyä jätekuljetukseen seuraavilla tavoilla: 1. Liittymällä jätelaitoksen järjestämän miehittämättömän sekajätepisteen käyttäjäksi alueella, jolla jätelaitos tämän palvelun järjestää. Sekajätepisteen käyttäjäksi voi liittyä seuraavin ehdoin: asuinkiinteistölle ei ole tietä tai tieyhteys on huono asuinkiinteistön jäteastiaa ei voida sijoittaa siten, että jäteautolla on esteetön pääsy 5 m etäisyydelle astiasta ja siirtomatka on kohtuuton tai muu syy, jos sekajätepisteen käyttö soveltuu asuinkiinteistölle kiinteistökohtaista keräystä paremmin. 2. Liittymällä yhteisastiaan (kimppa-astia) tai perustamalla uuden yhteisastian. Yhteisastian voi muodostaa seuraavat tahot: yksittäiset kiinteistöt taajamassa, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähinaapureina. 10(32)

11 haja-asutusalueella, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähinaapureina tai saman tien varrella tiehoitokunta pienvenesatama yhteislaituri. Yhteisastiaa koskevat seuraavat ehdot: yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava jätelaitokselle yhteisastiaa koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi astian sijainti ja koko, yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen nimet, osoitteet ja laskutusosoitteet sekä yhteisastian kunnossapidosta, huollosta ja puhdistamisesta vastaava henkilö mikäli sekajätteen yhteisastiaa käyttää yli 5 kiinteistöä, tulee keräysvälineen olla tilavuudeltaan vähintään 660 mikäli pienvenesatama vastaanottaa asuinkiinteistöistä syntyvää jätettä, tulee sen liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tällöin venesataman ylläpitäjää koskevat edellä mainitut yhteisastiaa koskevat ehdot. saman kiinteistönhaltijan vakituinen ja vapaa-ajan asunto voivat muodostaa yhteisastian, mikäli asunnot sijaitsevat enintään 5 km päässä toisistaan ja lähin jätelaitoksen ylläpitämä miehittämätön sekajätepiste sijaitsee yli 5 km päässä vakituisen ja vapaa-ajan asunnon väliseltä reitiltä. 14 Jätehuoltoviranomainen voi kieltää yhteisastian perustelluista syistä. 15 Ainoastaan kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajan asunnon on liityttävä jollakin 13 :ssä esitetyllä tavalla sekajätteen keräykseen vähintään ajalla Mikäli kiinteistölle ei olosuhteista johtuen pystytä järjestämään sekajätteen kiinteistökohtaista keräystä millään edellä mainituista tavoista, liitetään kiinteistö automaattisesti sekajätepisteen käyttäjäksi. 17 Mikäli kiinteistö kieltäytyy liittymästä tai ei ole liittynyt kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen jollakin aiemmin esitetyistä tavoista, katsotaan kiinteistön liittyneen pienjäteaseman käyttäjäksi. Kiinteistöltä laskutetaan tällöin jätetaksan 18 :n mukaista pienjäteasemamaksua, jota vastaan kiinteistön haltija voi käyttää jätelaitoksen pienjäteasemia jätehuoltonsa hoitamiseen. Pienjäteasemamaksun lisäksi jätteen tuomisesta veloitetaan jäteasemien hinnaston mukainen vastaanottomaksu. 18 Jätteen välikuormaus on kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä kielletty. 3 Keräysvälineiden tyhjennys 19 Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. 11(32)

12 Eri keräysvälineet on tyhjennettävä seuraavasti:. Vakituinen asunto Taajama Haja-asutusalue Liittymistapa, sekajäte Tyhjennysväli viikoissa min.* max. min.* max. oma jäteastia kimppa-astia Kunnan vastuulla olevat muut kiinteistöt kuin asuinkiinteistöt Liittymistapa, sekajäte Taajama Haja-asutusalue Tyhjennysväli viikoissa min.* max. min.* max. oma jäteastia kimppa-astia Vapaa-ajan asunto Taajama Haja-asutusalue käytössä ympäri vuoden tai kesä-aikana, jolloin jätteen keräys järjestettävä ajalle Liittymistapa, sekajäte Tyhjennysväli viikoissa min.* max. min.* max. oma jäteastia kimppa-astia Jätelaji Taajama Haja-asutusalue Tyhjennysväli viikoissa min.* max. min.* max. Biojäte Biojäte syväkeräysastiat Kartonki Lasi ja metalli Hiekan- ja rasvanerotuskaivot tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 Öljynerotuskaivot tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 Umpisäiliöt ja saostuskaivot, joihin johdetaan jätevesiä tarvittaessa 52 tarvittaessa 52 *Tiheämmästä tyhjennysvälistä voi sopia jätelaitoksen kanssa. 20 Mikäli pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän jäteastian tyhjennysväli on yli viikon, tulee tyhjennysvälin olla parillinen viikkomäärä (2 viikkoa, 4 viikkoa jne.). 21 Mikäli jätteen määrän tai laadun tai toiminnassa havaittujen ympäristö- tai muiden haittojen vuoksi on tarpeen, voi kunnan jätehuoltoviranomainen tai sen määräämä viran- 12(32)

13 haltija määrätä yksittäistapauksessa edellä mainitusta poikkeavan tiheämmän tyhjennysvälin. 22 Sekajätteen tyhjennysväliä on mahdollista pidentää, mikäli alle viiden huoneiston kiinteistöllä biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan. Tähän tulee hakea kirjallinen lupa kunnan jätehuoltoviranomaiselta. Kompostoinnin tulee tapahtua jätehuoltomääräysten 1 mukaisesti. Pisin mahdollinen sekajäteastian tyhjennysväli on sekä vakituisesti asutuilla että vapaa-ajan kiinteistöillä taajamissa 6 viikkoa ja haja-asutusalueilla 12 viikkoa. 23 Keräysvälineen tyhjennys pyritään suorittamaan kiinteistölle ilmoitettuna tyhjennyspäivänä. Poikkeustilanteissa tyhjennyspäivä voi muuttua ilmoitetusta. 24 Mikäli biojäte kerätään syväkeräyssäiliöön tai umpinaiseen, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön, jossa biojätteen lämpötila pysyy kauttaaltaan jatkuvasti alle +5 o C, voidaan tyhjennysväli pidentää kahdeksi viikoksi. 25 Jätteiden kuormaaminen kiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty klo välisenä aikana. Jätteen kuormaaminen on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi. Jätteenkuormausta voidaan suorittaa poikkeustilanteissa näiden aikojen ulkopuolella esim. hankalissa keliolosuhteissa tai onnettomuustilanteissa. 26 Jäte on toimitettava jätelaitoksen osoittamaan paikkaan. 4 Jätteen keräyspaikka 27 Kiinteistön on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka siten, ettei keräysvälineiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä jäteastian tyhjentäjälle. Keräyspaikka tulee sijoittaa siten, että keräysajoneuvo pääsee kääntymään keräyspisteen läheisyydessä, eikä keräysajoneuvon peruutusmatka ylitä 50 metriä. 28 Keräyspaikka on perustettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestävälle alustalle siten, etteivät keräysvälineet jäädy alustaansa kiinni. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Niiden kaltevuuden tulee olla, mikäli mahdollista, alle 1:10. Jäteastian siirtoväylällä ei saa olla kynnystä, porrasta eikä muuta estettä. 29 Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 5 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista. Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia jätelaitoksen kanssa keräys- 13(32)

14 paikan sijainnista. Tällöin keräysvälineen siirrosta tai lisäkuljetuksesta peritään jätetaksan mukainen lisämaksu. 30 Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan keräysvälineen sijaintipaikalta. 31 Mikäli keräysvälineet sijoitetaan erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto, valaistus, viemäri ja mahdollisuuksien mukaan vesijohto. Jätehuoneeseen tulee olla sisäänkäynti suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta jäteastioiden siirtoa haittaavaa estettä. Jätehuoneen ovissa tulee olla laitteet, joilla ovet pysyvät auki. 5 Jätteen keräyspaikan ylläpito 32 Keräyspaikan haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijaintipaikan kunnossapidosta, puhtaudesta, lumen aurauksesta, liukkauden torjunnasta ja kulkuväyliä haittaavien oksien poistosta siten, että keräysvälineet voidaan esteettä ja turvallisesti tyhjentää. Alueet ja väylät, joilla keräysvälineitä siirretään, eivät saa olla liukkaita ja niiden valaistuksen tulee olla riittävä. 33 Jos keräysvälineen tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (suositus 3,5 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että keräysajoneuvo ajaa keräyspisteelle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jätelaitokselle. Tällöin vastuu mahdollisista tievaurioista on tienpitäjällä. Jäteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista. Rajoitukset yksityistien käytössä tulee olla merkitty liikennemerkein esim. painorajoitus. 34 Jos jätekatos tai jätehuone lukitaan, on kiinteistöillä lukituksessa käytettävä kaksoispesällistä lukkoa niin, että toiseen pesään sopii jätelaitoksen jätehuoltoavain. Mikäli kaksoispesälukon käyttö on asennusteknisesti mahdotonta, voidaan käyttää seinään upotettavaa avainsäilöä, jonka sisälle sijoitetaan keräyspaikan tyhjennykseen tarvittavat avaimet. Avainsäilö tulee sijoittaa keräyspaikan välittömään läheisyyteen ja siihen tulee sopia jätelaitoksen jätehuoltoavain. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää numerokoodilukitusta. Kiinteistön on ilmoitettava koodi jätelaitoksella. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. 6 Jätteiden keräysvälineet 35 Kiinteistön haltijan tulee hankkia käyttöönsä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. 14(32)

15 36 Jätteen keräysvälineenä saa vaihtoehtoisesti käyttää: 1. käsin siirrettävissä olevia enintään 1000 litran kannellisia, pyörin ja tarvittaessa tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen takalastauskuormaukseen; 2. kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen takalastauskuormaukseen; 3. maahan upotettavia säiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; 4. kannellisia jätesäiliöitä, joissa jäte kuljetetaan käsittelypaikalle; 5. kartonginkeräyksessä rullakkoa. Jätelaitos voi hyväksyä käytettäväksi myös muita kuin edellä kohdissa 1-5 esitettyjä keräysvälineitä. 37 Säkkitelineen käyttö keräysvälineenä on kielletty, lukuun ottamatta ekopisteiden muovipusseille tarkoitettuja roska-astioita. Jätesäkkejä max. 200l voidaan käyttää vain tilapäisesti lisäjätteen pakkaamiseen. 38 Eri jätelajien keräysastioiden ohjeelliset värit ovat seuraavat: sekajäte keräyspaperi biojäte kartonki pienmetalli lasi harmaa vihreä ruskea sininen musta valkoinen 39 Keräysvälineiden merkitsemiseen voidaan käyttää myös riittävän suurta tarraa, jonka väristä ja/tai tekstistä käy ilmi ko. astiaan kerättävän jätteen laatu. Lisäksi keräysastiat tulee varustaa tarralla, josta ilmenee kunkin jätejakeen kuljetusten organisoinnista vastaava taho. 7 Keräysvälineiden täyttö 40 Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. 41 Pilaantuvat, likaantuvat ja pölyävät jätteet on pakattava niin, ettei niistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä keräysvälineen likaantumista. 42 Seka- tai hyötyjätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa 15(32)

16 1. Ympäristö- tai terveyshaittaa aiheuttavia vaarallisia jätteitä, kuten: vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia kodinkoneita tai elektroniikkaa, esim. tv, video, tietokone, mikroaaltouuni loisteputkia tai akkuja öljyä, kemikaaleja, maalia, lääkkeitä yms. painekyllästettyä puuta. 2. Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä, kuten: räjähteitä käyttämättömiä ilotulitusraketteja polttoainetta tai liuotetta. 3. Renkaita auton, työkoneen tai muun ajoneuvon renkaita (ei koske polkupyöränrenkaita). 4. Vähäistä suurempia määriä sekajätteeseen kuulumattomia muita jätteitä, kuten: hiekkaa betonia, tiiltä tai kipsilevyä lietettä tai nestemäisiä jätteitä käymäläjätettä, eläinten lantaa tai riskijätettä esim. terveyshuollon pistävät jätteet, teurasjäte aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille. 5. Pakkaavaan jäteautoon kuormattavien sekajätteen keräysvälineiden kohdalla jätteitä, jotka ovat kooltaan suurempia kuin 60 x 60 x 80 cm. Näitä voivat olla mm. kokonaiset matot, patjat ja huonekalut. 6. Esineitä tai aineita, jotka kokonsa, painonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä, kuljetuskalustoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista. 43 Sekajätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa edellä mainittujen lisäksi keräyspaperia. Sekajätteen keräysvälineeseen ei myöskään saa laittaa sellaista hyötyjätettä, joka jätehuoltomääräysten 61 ja 64 nojalla tulee ko. kiinteistöllä lajitella erilleen sekajätteestä. 44 Edellä kohdissa 1-6 mainitut jätteet on kiinteistön haltijan joko omatoimisesti tai erikseen kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella toimitettava niille varattuun jätteenkäsittely- tai vastaanottopaikkaan. 45 Jos jätettä ei voida sijoittaa keräysvälineeseen siten, että kansi sulkeutuu tiiviisti, voidaan se tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen. Kiinteistön haltijan on tällöin huolehdittava, ettei jäte aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. 16(32)

17 46 Keräysvälineen ulkopuolelle ei saa kuitenkaan jättää eloperäistä jätettä eikä keräysvälineen välittömään läheisyyteen sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietävän jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikkaan. 47 Jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen keräysvälineeseen sijoittamista. Pakkaamisella vähennetään keräysvälineen likaantumista ja jätteen pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. 48 Kotitalouksissa syntynyttä tuhkaa ja nokea saa laittaa sekajätteen keräysvälineeseen ja toimittaa edelleen vastaanottopaikkaan vain jäähtyneenä ja kytemättömänä. Lisäksi tuhka tulee pakata tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen. 49 Käsin siirrettäviin keräysvälineisiin saa sijoittaa jätettä enintään 60 kg. Suurempaan puristamattomaan jätesäiliöön jätettä saa sijoittaa korkeintaan 100 kg jätettä astiakuutiometriä (m 3 ) kohti. 8 Keräysvälineiden kunnossapito ja puhdistus 50 Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä. Erityisesti jäteastian kannen kiinnitys tulee varmistaa, jotta se ei irtoa konekuormauksen yhteydessä. Keräysvälineet eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä työturvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille. 51 Sekajäteastiat tulee taajama-alueella pestä vähintään kerran vuodessa, biojäteastiat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tai terveydensuojeluviranomaisen niin vaatiessa useammin. Jäteastian pesuvedet on johdettava paikkaan, jossa ne eivät aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Biojäte tulee pakata paperipussiin, sanomalehteen tai biohajoavaan muovipussiin ennen keräysvälineeseen laittamista. 9 Poikkeukset jätteenkeräykseen 1 Jätteenkeräyksen keskeytys tilapäisesti 52 Jätelaitos voi myöntää kiinteistön jätteenkuljetukseen keskeytyksen vähintään 2 viikoksi ja enintään 12 kuukaudeksi esim. lomamatkan tai muun poissaolon ajaksi. 53 Keskeytys tulee anoa jätehuoltoviranomaiselta seuraavissa tapauksissa: jos keskeytys kestää yli 12 kuukautta kiinteistössä ei asuta tai oleskella esim. laitoshoidon, väliaikaisen muuton tai myynnin vuoksi 17(32)

18 kiinteistöä remontoidaan eikä kiinteistössä pystytä asumaan remontin aikana 54 Jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee anoa 2 viikkoa ennen keskeytyksen aloitusajankohtaa ja keskeytykselle tulee asettaa loppumisaika. 2 Jätteenkeräyksen keskeytys toistaiseksi 55 Kiinteistö on asuinkelvoton Käyttökelvottomuudesta on toimitettava jätelaitokselle luotettava selvitys esim. rakennusvalvonnan lausunto tai vauriokohtien valokuvin täydennetty kirjallinen selvitys. Tällöin kiinteistöltä ei peritä ekomaksua. 3 Kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto 56 Jätteen haltija voi hakea kunnalta lupaa järjestää jätehuolto kiinteistön haltijan järjestämänä jätehuoltona jätelain mukaisesti 57 Poikkeus voidaan myöntää, mikäli jätteenhaltija hakemuksessaan luotettavasti osoittaa, että: 1. jäte syntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa tai koulutustoiminnassa tai valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa 2. kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto on perusteltua kiinteistön muun jätehuollon järjestämiseksi esim. yhdyskuntajäte muodostaa vain vähäisen osuuden toiminnassa syntyvästä jätteestä ja siitä huolehditaan osana kiinteistön muuta jätehuoltoa 3. kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto johtaa jätelain 8 etusijajärjestyksen kannalta parempaan lopputulokseen, kuin kunnan järjestämänä jätettä syntyy kiinteistöllä vähemmän jätettä voidaan käyttää uudelleen jätteen kierrättäminen on tehokkaampaa jätteen hyödyntäminen energiaksi on tehokkaampaa 4. jätehuollosta ei aiheudu varaa tai haittaa terveydelle eikä ympäristölle. 18(32)

19 58 Jätteen haltijan on osoitettava, että jäte toimitetaan luotettaviin ja viranomaisten hyväksymiin jätteenkäsittely paikkoihin. 59 Jätteen kuljettaja on oltava hyväksytty alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jätehuoltorekisteriin. 60 Jätteen haltijan on huomioitava olevansa vastuussa jätteestä kunnes jätteenkäsittelijä on sen vastaanottanut. Mikäli jätteenkäsittelijä kieltäytyy vastaanottamasta jätettä, on jätteenhaltijan otettava palautuva jäte takaisin ja järjestettävä jätteelle uusi käsittelypaikka. 10 Hyötyjätteiden erilliskeräys 1 Asuinkiinteistöt 61 Seuraavat hyötyjätteet tulee pitää asuinkiinteistöillä erillään muista jätteistä ja ne on sijoitettava niille varattuihin erillisiin, kiinteistökohtaisiin keräysvälineisiin: 1. biojäte, mikäli kiinteistössä on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Erillistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti. Alle viiden asunnon kiinteistöt voivat liittyä järjestelmään yhteisastialla tai yksinään. 2. kartonki, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20) asuinhuoneistoa. Alle kahdenkymmenen asunnon kiinteistöt voivat liittyä järjestelmään yhteisastialla tai yksinään. 3. lasi, mikäli kiinteistö haluaa liittyä keräykseen 4. metalli, mikäli kiinteistö haluaa liittyä keräykseen 5. muovi, alkaen mikäli kiinteistö haluaa liittyä keräykseen 6. mahdollinen muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji sen mukaan, mitä kunnan jätehuoltoviranomainen päättää kiinteistökohtaisesta keräämisestä. 62 Kaikkien asuinkiinteistöjen on mahdollisuuksien mukaan toimitettava lasi, metalli ja keräyskartonki niille järjestettyihin ekopisteisiin. 63 Kartongin, lasin, metallin, muovin tai muun pakkausjätteen keräyksestä on sovittava jätelaitoksen kanssa, ellei pakkausten tuottaja järjestä pakkausten erilliskeräystä veloituksetta. Tällöin keräyksestä on ilmoitettava jätelaitokselle. 19(32)

20 2 Muut kuin asuinkiinteistöt 64 Seuraavien toimijoiden tulee säilyttää jätteet erillään muista jätteistä ja toimittaa ne hyötykäyttöön, mikäli toimiva keräysjärjestelmä on olemassa: yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun sekä koulutuspalvelun kiinteistöt valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sosiaali- ja terveyspalvelun- tai koulutustoiminnan kiinteistöt julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt sekä liikehuoneistot, jotka keräävät jätteensä joko asuinkiinteistön tai edellä mainittujen toimintojen kanssa samoihin astioihin Jätteet on sijoitettava niille varattuihin erillisiin, kiinteistökohtaisiin keräysvälineisiin. Kiinteistönhaltijan on huolehdittava näiden jätteiden hyötykäyttöön toimittamisesta. 1. biojäte, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa 2. kartonki, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa 3. metalli, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa 4. lasi, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 50 kg viikossa 5. puu, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 50 kg viikossa 6. muovi, alkaen mikäli kiinteistö haluaa liittyä keräykseen 7. mahdollinen muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji sen mukaan, mitä kunnan jätehuoltoviranomainen päättää kiinteistökohtaisesta keräämisestä. 65 Jätelaitoksen ylläpitämät ekopisteet on tarkoitettu ainoastaan asuinkiinteistöjen käyttöön. Muut kiinteistöt voivat tehdä sopimuksen ekopisteiden käytöstä erikseen jätelaitoksen kanssa. Ilman sopimusta ekopisteiden käyttö on kielletty. 66 Kartongin, lasin, metallin, muovin tai muun pakkausjätteen keräyksestä on sovittava jätelaitoksen kanssa, ellei pakkausten tuottaja järjestä pakkausten erilliskeräystä veloituksetta. Tällöin keräyksestä on ilmoitettava jätelaitokselle. 11 Vaarallisten jätteiden ja erityisjätteiden keräys 67 Erilaatuiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Kerätyt vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. 20(32)

21 68 Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisille jätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä vaarallisia jätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista vaarallisia jätteitä ei voi vapaasti poistaa. Kullekin erikseen kerättävälle vaaralliselle jätteelle tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Vaaralliset jätteet tulee pakata ja merkitä sisällön osoittavalla tekstillä myös ennen keräyspaikkaan toimittamista. 69 Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, jossa ne ovat selvästi kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä ja niiden kuljetus vastaanottopaikkoihin on järjestetty. 70 Asuinkiinteistöjen vaaralliset jätteet on toimitettava jätelaitoksen järjestämiin keräyspaikkoihin. 71 Nestemäiset vaaralliset jätteet, kuten jäteöljy, tulee säilyttää suljetuissa astioissa, jotka on sijoitettu tiivispohjaiselle, viemäröimättömälle ja riittävin reunakorokkein varustetulle alustalle. 72 Erityis- ja riskijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä lujia, tiiviisti suljettuja pakkauksia tai säiliöitä, joiden merkinnöistä käy selvästi ilmi jätteen laatu, sen mahdollinen vaarallisuus ja tästä aiheutuvat varotoimenpiteet. 73 Asuinkiinteistöissä syntyvä lääkejäte on toimitettava apteekkeihin, jotka ovat tehneet sopimuksen lääkejätteen keräyksestä jätelaitoksen kanssa tai vaarallisen jätteen keräyspaikkoihin. 12 Jätteiden kuljetus 74 Jätteen ammattimaista keräystä saa suorittaa ainoastaan jätteenkuljettaja, joka on hyväksytty alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jätehuoltorekisteriin. 75 Jätteitä saa kuljettaa seuraavilla tavoilla: 1. puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä; 2. umpikorisessa kuljetusvälineessä; 3. keräysvälineenä käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä; mikäli jätesäiliössä kuljetetaan valuvia jätteitä, on varmistuttava säiliön tiiviydestä; 4. avolavalla, jolloin jätteet tulee tarvittaessa peittää tai muuten suojata. 76 Pölyävää tai kevyttä jätettä saa kuljettaa vain umpinaisissa tai kannellisissa säiliöissä. 77 Jätteen kuljettajan on huolehdittava siitä, ettei jätteitä pääse leviämään kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön. 21(32)

22 78 Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 79 Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat jätteet eivät sovellu kerättäviksi tai kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa. 13 Yleiset jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikat 80 Jätteet tulee toimittaa jätelaitoksen järjestämiin jätteiden vastaanottopaikkoihin. Jätteet tulee toimittaa paikan pitäjän ilmoittamina aukioloaikoina ja jätteet on sijoitettava siististi ja ohjeiden mukaisesti henkilökunnan tai muun ohjeistuksen osoittamaan paikkaan. 81 Jätteiden vastaanottopaikan pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, joka ei vastaa näitä jätehuoltomääräyksiä tai muita lainsäädännön määräyksiä. 82 Liikuttaessa yleisellä jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikalla on noudatettava paikan käyttöä koskevia määräyksiä, siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden riittävää varovaisuutta. 83 Jätteiden keräily yleisellä jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalla on kiellettyä ilman paikan pitäjän lupaa. 84 Jätteen haltijan on toimitettava tarvittaessa jätteen vastaanottajalle kaatopaikkakelpoisuuslausunto ennen jätteen toimittamista käsittely- tai vastaanottopaikalle. Kaatopaikkakelpoisuuslausunto toimitetaan erityiskäsittelyä vaativasta jätteestä sekä tavanomaisesta jätteestä poikkeavista jätteistä, kuten teollisuus- ja sairaalajätteistä sekä lietteestä. Mahdollisesti tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen haltija. 14 Muut määräykset 85 Jätelaitoksen on vuosittain, helmikuun loppuun mennessä, annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle niistä kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, mukaan lukien tiedot jäteastioiden tyhjennyskerrat kiinteistöittäin ja jätelajeittain pois lukien sako- ja umpikaivo lietteet. Lisäksi on vuosittain annettava jätelajikohtainen tiivistelmä kiinteistöiltä kerättyjen jätteiden määristä ja niiden vastaanottopaikoista. Tiedot on annettava sähköisesti viranomaisen ilmoittamassa muodossa. 86 Jätteen kuljettajan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpikaivojen samoin kuin öljynerottimien ja rasvanerotuskaivojen tyhjennyspaikoista, tyhjentämisajoista ja -määristä sekä 22(32)

23 paikoista, jonne niistä kerätyt jätteet on kuljetettu. Tiedot on vuosittain, helmikuun loppuun mennessä, toimitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Tiedot on annettava sähköisesti viranomaisen ilmoittamassa muodossa 87 Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. 88 Kunnan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä. 89 Kunnan jätehuoltoviranomainen voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. Perustelut kappaleelle 3: Jätteenkuljetuksen käytännön toteutuksessa esille tulleita, jätehuoltomääräyksillä täsmennettävissä ja korjattavissa olevia asioita ovat mm.: määräykset on jäsennelty uudestaan siten, että kunnan vastuulla oleva jätehuolto, hyötyjätteiden keräystä koskevat määräykset ja kunnan vastuun ulkopuolista jätehuoltoa koskevat määräykset ovat omissa kappaleissaan jätteenkuljetukseen liittymisen eri vaihtoehtoja ja keräysvälineiden tyhjennykseen liittyviä kohtia on täsmennetty kesämökkien velvollisuutta liittyä kunnan järjestämään jätteenkeräykseen on tarkennettu lisätty joustavuutta ja lisäaikaa työn suorittamiseen talvikelien ja poikkeustilateiden hidastaessa ja vaikeuttaessa jätteen kuormausta keräyspaikkaan ja keräyspaikan ylläpitoon liittyviä kohtia on täsmennetty on parannettu edellytyksiä tyhjennysten ongelmattomalle suorittamiselle ja ehkäistään vahinkotilanteiden syntymistä. jätteenkuljetuksessa käytössä olevat poikkeussäännöt on tuotu määräyksiin jätelain vaatimuksen mukaisesti pakkausmateriaalien tuottajavastuun täydentävän keräyksen vaikutukset on lisätty määräyksiin lisätty 4 MUU KUIN KUNNAN VASTUULLA OLEVA JÄTEHUOLTO 1 Jätteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä 1 Kompostointi 90 Yrityksen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista. 2 Jätteiden poltto 23(32)

24 91 Jätteen poltto, lukuun ottamatta :ssä kuvattuja jätteitä, on kielletty ilman ympäristönsuojelulain tai jätelain mukaista lupaa tai ilman eläintautilain nojalla annettua määräystä. 92 Taajama-alueella on oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen avopoltto kiellettyä. 93 Haja-asutusalueella on oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen avopoltto sallittua edellyttäen, ettei siitä aiheudu savuhaittoja tai palonvaaraa. 94 Kyllästetyn tai pintakäsitellyn puutavaran polttaminen on kielletty. 3 Muu käsittely 95 Eläinten hautaaminen tulee tapahtua kunnan osoittamalla tavalla muualla annettuja määräyksiä noudattaen. Muun jätteen hautaaminen maahan on kielletty, mikäli ympäristönsuojelumääräyksissä tai laissa ei toisin määrätä. 96 Jäteveden käsittelyjärjestelmissä syntyvät lietteet tulee kuljettaa asianmukaisesti kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. 97 Käsittelemättömien saostus- ja umpikaivolietteiden levittäminen pellolle tai muualle maastoon on kielletty, ellei voimassa olevassa ympäristöluvassa toisin sallita. 98 Lannoitevalmistelain mukaisesti käsitellyn lietteen levittäminen pelloille on sallittua vain haja-asutusalueella lukuun ottamatta pohjavesialueita. Levityksen tulee tapahtua sulan maan aikana ja liete ja suodatinhiekka tulee mullata maahan välittömästi levityksen jälkeen valumisen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Levitettäessä lietettä rehu- tai ruokakasvinviljelyyn käytettäville pelloille, tulee lietteen käsittelijän varmistaa, että lietteen sisältämät taudinaiheuttajat ovat tuhoutuneet. 99 Ylijäämämaiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen ilman toiminnan vaatimaa lupaa on kielletty. Luvan tarve tulee selvittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 100 Biojätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty. 2 Jätteiden keräys 101 Mikäli kiinteistön jätteenkuljetus ei jätelain mukaan kuulu kunnan vastuulle, on jätteen haltijan järjestettävä jätteenkuljetus ja käsittely asianmukaisesti. 102 Jätettä keräävän yrityksen on vuosittain, helmikuun loppuun mennessä, annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle niistä kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä 24(32)

25 jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Lisäksi vuosittain on annettava jätelajikohtainen tiivistelmä kiinteistöiltä kerättyjen jätteiden määristä ja vastaanottopaikoista. Tiedot on annettava sähköisesti viranomaisen ilmoittamassa muodossa. 3 Jätteiden keräyspaikka ja keräyspaikan ylläpito 103 Jätteen haltijan on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka siten, ettei keräysvälineiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä jäteastian tyhjentäjälle. 104 Keräyspaikka on perustettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestävälle alustalle siten, etteivät keräysvälineet jäädy alustaansa kiinni. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Niiden kaltevuuden tulee olla, mikäli mahdollista, alle 1:10. Jäteastian siirtoväylällä ei saa olla kynnystä, porrasta eikä muuta estettä. 105 Keräyspaikan sijainnista tulee sopia suoraan jätteen haltijan ja kuljetusyrityksen välillä. 106 Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. 107 Mikäli keräysvälineet sijoitetaan erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto, valaistus, viemäri ja mahdollisuuksien mukaan vesijohto. Jätehuoneeseen tulee olla sisäänkäynti suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta jäteastioiden siirtoa haittaavaa estettä. Jätehuoneen ovissa tulee olla laitteet, joilla ovet pysyvät auki. 108 Keräyspaikan haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijaintipaikan kunnossapidosta, puhtaudesta, lumen aurauksesta, liukkauden torjunnasta ja kulkuväyliä haittaavien oksien poistosta siten, että keräysvälineet voidaan esteettä ja turvallisesti tyhjentää. Alueet ja väylät, joilla keräysvälineitä siirretään, eivät saa olla liukkaita ja niiden valaistuksen tulee olla riittävä. 4 Jätteiden keräysvälineet 109 Jätteen haltijan tulee hankkia käyttöönsä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. 110 Kiinteistöillä keräysvälineen tulee täyttää seuraavat määräykset: 1. käsin siirrettävissä oleva jäteastia tulee olla varustettu pyörin ja tarvittaessa tartuntakahvoin ja soveltua puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; 2. keräysvälineen tulee olla kannellinen tai umpinainen siten että jätteitä ei pääse valumaan tai putoamaan maahan; 25(32)

26 3. keräysväline ei saa aiheuttaa työturvallisuusriskiä kuljettajalle eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. 111 Säkkitelineen käyttö keräysvälineenä on kielletty. 112 Eri jätelajien keräysastioiden ohjeelliset värit ovat seuraavat: sekajäte keräyspaperi- ja pahvi biojäte kartonki harmaa vihreä ruskea sininen 113 Keräysvälineiden merkitsemiseen voidaan käyttää myös riittävän suurta tarraa, jonka väristä ja/tai tekstistä käy ilmi ko. astiaan kerättävän jätteen laatu. Lisäksi keräysastiat tulee varustaa tarralla, josta ilmenee kunkin jätejakeen kuljetusten organisoinnista vastaava taho. 5 Keräysvälineiden täyttö 114 Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. 115 Pilaantuvat, likaantuvat ja pölyävät jätteet on pakattava niin, että niistä ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa eikä keräysvälineen likaantumista. 116 Seka- tai hyötyjätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa: 1. Ympäristö- tai terveyshaittaa aiheuttavia vaarallisia jätteitä, kuten: vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia kodinkoneita tai elektroniikkaa, esim. tv, video, tietokone, mikroaaltouuni loisteputkia tai akkuja öljyä, kemikaaleja, maalia, lääkkeitä yms. painekyllästettyä puuta 2. Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä, kuten: räjähteitä käyttämättömiä ilotulitusraketteja polttoainetta tai liuotetta 3. Renkaita auton, työkoneen tai muun ajoneuvon renkaita (ei koske polkupyöränrenkaita) 26(32)

27 4. Vähäistä suurempia määriä sekajätteeseen kuulumattomia muita jätteitä, kuten: hiekkaa betonia, tiiltä tai kipsilevyä lietettä tai nestemäisiä jätteitä käymäläjätettä, eläinten lantaa tai riskijätettä esim. terveyshuollon pistävät jätteet, teurasjäte aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille. 5. Esineitä tai aineita, jotka kokonsa, painonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä, kuljetuskalustoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista. 117 Edellä kohdissa 1-5 mainitut jätteet on kiinteistön haltijan joko omatoimisesti tai erikseen kuljetusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella toimitettava niille varattuun jätteenkäsittely- tai vastaanottopaikkaan. 118 Jos jätettä ei voida sijoittaa keräysvälineeseen siten, että kansi sulkeutuu tiiviisti, voidaan se tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen. Kiinteistön haltijan on tällöin huolehdittava, ettei jäte aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. 119 Keräysvälineen ulkopuolelle ei saa kuitenkaan jättää eloperäistä jätettä eikä keräysvälineen välittömään läheisyyteen sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietävän yleiseen jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikkaan. 120 Jätteet tulee tarvittaessa keräysvälineen likaantumisen ja jätteen pilaantumisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi pakata ennen keräysvälineeseen sijoittamista. 121 Käsin siirrettäviin keräysvälineisiin saa sijoittaa jätettä enintään 60 kg. Suurempaan puristamattomaan jätesäiliöön jätettä saa sijoittaa korkeintaan 100 kg jätettä astiakuutiometriä (m 3 ) kohti. 6 Keräysvälineiden kunnossapito ja puhdistus 122 Jätteen haltijan on huolehdittava keräysvälineiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä. Keräysvälineet eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä työturvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille. 123 Sekajäteastiat tulee taajama-alueella pestä vähintään kerran vuodessa, biojäteastiat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tai terveydensuojeluviranomaisen niin vaatiessa useammin. Jäteastian pesuvedet on johdettava 27(32)

EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011. Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla.

EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011. Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. LIITE 3 EHDOTUS.KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 29.11.2011 Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. Muutosten perustelut on kursivoitu ja esitetty sinisellä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2012

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2012 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2012 Kunnat ovat hyväksyneet nämä jätehuoltomääräykset noudatettavaksi Askolassa, Loviisassa, Pornaisissa, Porvoossa ja Sipoossa. SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2013

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2013 PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2013 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010

SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.2.2010 SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo, www.sipoo.fi Vaihe 09 23431 Faksi 09 2353 6259 SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo, www.sibbo.fi

Lisätiedot

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PERNAJAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuuston 20.9.2004 hyväksymät. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2005 SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 MÄÄRITELMÄT...3 JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4 Kompostointi...4

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa xx.xx.2014, xx. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.1.2015

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.

Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 1 SIIKAISTEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto15.11.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla.

EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. EHDOTUS LOVIISAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 19.1.2009 Keskeiset muutokset voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin on esitetty punaisella fontilla. Muutosten perustelut on esitetty sinisellä fontilla.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätelautakunta voi antaa täydentäviä ohjeita lajittelusta, keräyksestä ja kuljetuksesta. Jätehuoltomääräykset SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 1(10) VAKKA-SUOMEN SEUDUN KUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Hyväksytty tekn ltk 10.08.2006, khall 6.11.2006, Kvalt 13.11.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 ULVILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo: 01.06.2007 Energiajätteen osalta tulee voimaan 1.6.2011 18 ja 20. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta 2019 Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta Hyväksytty jätehuoltoviranomaisen :n kokouksessa 24.10.2018. Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 1 Yleistä jätetaksasta Jätelain 646/2011 78 :n

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11)

KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) KANGASALAN KUNTA Jätehuoltomääräykset 1 (11) I. SOVELTAMISALA II. MÄÄRITELMÄT III. JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Kompostointi 4 Jätteiden poltto 5 Jätteiden hautaaminen 6 Puutarhajäte

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Page 1 of 9 Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 :n nojalla. Valtuuston hyväksymä 15.11.2006 85 Voimaantulo 1.1.2007 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jätehuoltomääräysten soveltamisala

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. JOENSUUN ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan hyväksymä 28.6.2012 40 Kuulutettu 5.7.2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Uudenmaan jätelautakunnassa X.X.XXX, X ja XX.XX.XXXX, X. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa X.X.XXX

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UTAJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LAITILANTIE 5 91600 UTAJÄRVI P. 08-58755701 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Utajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Laatijana Lupa- ja valvontalautakunta,

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SIMON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla 14.12.2009) Simon kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymät Voimaantulo 01.02.2010 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 01.02.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Christine Perjala, valmistelija esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. p. 020 690 145, sähköpostiosoite roskaraati@roskaraati.fi.

Christine Perjala, valmistelija esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. p. 020 690 145, sähköpostiosoite roskaraati@roskaraati.fi. ESITYSLISTA Kokouspäivä 6.11.2014 Aika ja paikka: 6.11.2014 klo 17.00, Munkkaanmäki 51, Lohja Kutsutut Varalla x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Ingrid

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa.

Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. 1 YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.11.2012 Nämä määräykset ovat voimassa Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnissa sekä Vaasan kaupungissa. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Liite Yt 11/15.11.2005 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite Yt 11/15.11.2005 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2005 SISÄLLYSLUETTELO 2 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut 17.5.2005. ASIKKALAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 30.6.1994 annetut ja 27.11.1997 muutetut jätehuoltomääräykset. 19 jätteen poltto on muuttunut

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten lukijalle

Jätehuoltomääräysten lukijalle Jätehuoltomääräysten lukijalle Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa,

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset

Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan Jätehuoltomääräykset Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.7.2014 alkaen 2 (20) Hyvä lukija Utsjoen kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Utsjoen asukkaita, yrityksiä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005 PERUSTELUT 1 (5) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Soveltamisala Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja toimintaohjeita. Jätelain muutoksessa syyskuussa 2004

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T

J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T J Ä T E H U O L T O M Ä Ä R Ä Y K S E T Hyväksytty Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 25.11.2005 Voimaantulo 01.01.2006 I SOVELTAMISALA...4 1 Jätehuollon järjestämisestä... 4 II YLEISET

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) kiinteistökohtainen keräys b) usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) a)kiinteistön haltija järjestää

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 7.8.2012 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET muutokset ja lisäykset voimassa olevin jätehuoltomääräyksiin on tehty punaisella ja poistettavat yliviivattu JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Jätehuolto tärkeä tehtävä

Jätehuolto tärkeä tehtävä Jätehuolto tärkeä tehtävä Sabina Lindström ympäristökouluttaja Rosk n Roll -jätehuoltopalvelu 2018 Luennon sisältö Luennolla käydään läpi jätteisiin ja kierrätykseen liittyviä asioita Jätehuollon tärkeys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä Alueellinen jätelautakunta Hyväksytty 10.12.2014 11 2 SISÄLTÖ 1. luku: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 4 1 Soveltamisala...4 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010

PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 PÄLKÄNEEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Pälkäneen kunnanhallituksen päätös 14.6.2010 Sisällys I YLEISET MÄÄRITELMÄT JA MÄÄRÄYKSET... 2 1... 2 2... 2 3 Kiinteistön haltijan

Lisätiedot

LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 14.2.2013 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemi, Tornio, Keminmaa, Ylitornio, Tervola SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA 1.1.2016 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013

KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 1(16) KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 Annettu jätelain 91 perusteella Tekninen lautakunta 10.4.2013, 25 Voimassa 1.5.2013 alkaen Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Sisältö 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame LUONNOS TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame SISÄLTÖ YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA... 3 1 Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

luonnos 23.8.2013 sivu 1

luonnos 23.8.2013 sivu 1 luonnos 23.8.2013 sivu 1 Hailuodon, Kempleen, Limingan, Lumijoen, Oulun, Muhoksen ja Tyrnävän jätehuoltomääräykset Hyvä lukija Oulun seudun jätehuoltomääräykset auttavat ja ohjaavat kiinteistöjä jätehuollon

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 nojalla Määräykset on hyväksytty Kankaanpään kaupungin teknisessä lautakunnassa 26.10.2015 Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot