Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet"

Transkriptio

1 Ruoka-Suomi -tiedotteen 4/2002 erillisliite Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Kehittäjälle Elintarvikealan kehittämistyössä on toisinaan myös tarvetta analysoida asiakasyrityksen liiketaloudellista toimintakykyä. Tällaisia tilanteita ovat mm. yritysrahoituksen valmistelu, alihankkijan valitseminen, yhteistyökumppanin valitseminen, tavarantoimittajan valitseminen tai kilpailijan benchmarkkaus. Yrityksellä itselläänkin on mahdollisuus saada lisätietoa kehityksestään erityisesti vertaamalla omia tunnuslukujaan muihin saman toimialan yrityksiin. Tätä tarkoitusta varten Ruoka-Suomi -työryhmä keräsi tähän erillisliitteeseen tiiviisti yhteen peruskäsitteet yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnista. YRITYKSEN LIIKETALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI Tässä esitetty analyysi perustuu toimivan yrityksen tilinpäätöksien analysointiin. Aloittavalla yrityksellä tällaista informaatiota ei luonnollisesti ole olemassakaan. Toinen käytännön ongelma syntyy maatilakytkentäisillä yrityksillä, jotka ovat MVL:n verotuksen piirissä eikä niiltä löydy EVL:n mukaista tuloslaskelmaa eikä tasetta. Tiedot on kaivettava muulla tavalla verotustiedoista, varastotiedoista, metsäsuunnitelmasta (ent. metsätaloussuunnitelma) ja haastattelemalla. Yrityksen liiketaloudellista toimintakykyä arvioitaessa on tilinpäätösanalyysin rinnalle noussut yhtä tärkeäksi metodiksi kvalitatiiviset arviointimenetelmät, joissa analyysin tekijän omakohtaiset taidot ja kokemus ovat ratkaisevassa asemassa. Kvalitatiivisessa analyysissä arvioidaan mm. yrittäjän ja henkilöstön osaamista ja sopivuutta nykyiseen toimintaan. Tämä lisäksi arvioidaan luonnollisesti fyysisten resurssien (tilat, laitteet, sijainti) laatua sekä tuotesortimenttia ja laatujärjestelmiä. Tässä koosteessa ei puututa siihen metodologiaan, koska jokaisella on omat hyväksi havaitut keinonsa työssään ja niiden standardointi on mahdotonta. Tilinpäätöksen lukeminen ja tulkinta ei välttämättä heti aukene ensikertalaiselle. Alan paras opas on Gaudeamuksen julkaisema Tilinpäätösanalyysi -opas, josta viimeisin versio on painettu Oppaan laatii Yritystutkimusneuvottelukunta (YTN). Tässä koosteessa sen sijaan esitetään hyvin paljon pelkistetympi ja yksinkertaistetumpi malli, miten pienen elintarvikeyrityksen liiketaloudellista tilaa voi arvioida. Liiketalouden perusteita ei tässä ryhdytä opastamaan, niitä voi opiskella alan oppikirjoista joista mm. aikaisemmin mainittu Pienyrityksen käsikirja on hyvin kansantajuinen. Uusin netistä löydettävä portaali on KTM:n luoma Sieltä pitäisi löytyä jatkossa hyödylliset työkalut lähes kaikkeen yrityskehitystyöhön. Tilinpäätöksen tulkinta on ikään kuin peruutuspeiliin katsomista, sillä se kertoo yrityksen toiminnan historiasta. Tulevaisuuteen tähtäävään toimintaan se antaa lähinnä sen tiedon, miten yrityksessä on menestytty aikaisemmin ja voisiko sen toimintaan luottaa jatkossakin?

2 Yrityksen terveyskolmio Yrityksen terveyttä on kuvannut mm. Erkki K. Laitinen kolmiolla, jonka kärkinä ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. C. Maksuvalmius Tilinpäätöksessä olevien lukujen lukemisen helpottamiseksi käytetään erilaisia tunnuslukuja, joilla mitataan yrityksen tilaa ja kehitystä. Nämä tunnusluvut ovat suhdelukuja, jotka lasketaan YTN:n esittämien suositusten mukaisesti. Tilinpäätöstä analysoitaessa on muistettava, että tilinpäätökseen sisältyy muutamia joustokohtia, joilla tilinpäätöksen laatija voi lain puitteissa järjestää tulosta ja tasetta haluamansa näköiseksi. Nämä joustokohdat tulisi oikaista yhtenäisemmiksi ennen suurempien johtopäätösten tekemistä. Elintarvikealan pienyrityksen osalta keskeisimpiä joustokohtia ovat yrittäjän palkka, poistot, varastojen arvostusperusteet, varaukset, perustamis- ja kehittämismenojen eliminointi, leasingvastuukanta sekä käyttöomaisuuden arvostusperusteet. A. Kannattavuus B. Vakavaraisuus Tunnusluvut A. Kannattavuus Näitä kaikkia osa-alueita on tarkasteltava tilinpäätösanalyysissä, mutta ehkä tärkein on kannattavuus. Se luo edellytykset toiminnan jatkuvuudelle, antaa yritykselle käyttövoiman. Ilman kannattavuutta eivät maksuvalmius ja vakavaraisuus ole turvattuja. Vakavaraisuus on se pohja, jolla toiminta lepää. Pääomarakenne määrittelee joustonvaran, joka antaa yritykselle mahdollisuuden kestää iskuja. Hyvä vakavaraisuus antaa myös mahdollisuuden tarvittaessa reagoida nopeasti, käyttää tilaisuuksia hyväkseen. Vakavaraisuutta tulee arvioida erityisesti silloin, kun haetaan esim. päähankkijaa tai jakelutietä tai myönnetään lyhytaikaista tai pitkäaikaista luottoa yritykselle. Maksuvalmius on tekijöistä siinä mielessä kriittisin, että häiriöt siinä aiheuttavat yleensä ongelmia myös kannattavuudessa. Maksuhäiriöillä on taipumusta vahvistaa toisiaan, ne saavat lumipallon liikkeelle. Maksuvalmiuden ollessa heikko yritys voi kaatua nopeastikin vaikka kannattavuus ja vakavaraisuus olisivat miten hyviä tahansa. Maksuvalmiutta tulee arvioida samoissa tilanteissa kuin em. vakavaraisuudessakin mutta sen lisäksi ainakin silloin kun luodaan yhteistä laatujärjestelmää yhteistyöyrityksen kanssa tai valitaan tavarantoimittajaa. Kannattavuus voidaan mitata toisaalta tuottojen ja kulujen erotuksena (absoluuttinen), toisaalta tuottojen suhteena käytettyyn panostukseen (suhteellinen). Erilaiset tuloslaskelmasta saatavat katteet ja rahoitustulos ovat absoluuttisia kannattavuuden tunnuslukuja. Erilaiset tuottoprosentit ovat taas tehdyn sijoituksen kannattavuudesta kertovia suhteellisen kannattavuuden tunnuslukuja. Hyvin käyttökelpoinen kannattavuuden tunnusluku on käyttökate. Se kertoo jäljelle jäävän tuloksen, kun toiminnan vaatimat muuttuvat ja kiinteät kulut on katettu. Kun käyttökatetta suhteutetaan liikevaihtoon, saadaan arvokas vertailukelpoinen tunnusluku käyttökateprosentti. Tämä on hyvin toimialakohtainen tunnusluku, jota tulee verrata ainoastaan saman toimialan muihin yrityksiin. Hyvä työkalu vertailuihin on Osuuspankkikeskuksen yritystutkimusosaston vuosittain julkaisema Toimialatilasto, jossa on TOL:n mukaisesti kaikki toimialat analysoituina. Julkaisussa on jokaisesta toimialasta 16 tunnusluvun mediaani, alakvartiili, yläkvartiili sekä sanallinen arvio toimialan kehityksestä. Käytettävissä olevan rahamäärän riittävyyden arviointiin käytettään usein rahoitustulos tunnuslukua. Lyhyellä tähtäyksellä voidaan ajatella että riittää, kun tulos on juuri ja juuri positiivinen, mutta tällöin ei jää varaa investoin-

3 neille eikä lainojen lyhennyksille. Sanaleikkinä ja muistisääntönä käsitteiden sekamelskassa voidaan kääntää rahoitustulos tulorahoitus käsitteeksi, mikä on hyvin lähellä rahoitussuunnitelmissa käytettyä tulorahoitus käsitettä. Nettotulos kuvastaa varsinaisen liiketoiminnan tulosta. Tällöin tuloksesta on puhdistettu pois mahdolliset muut liiketoimintaan kuulumattomat satunnaiset tuotot ja kulut. Velka-% = Velat x 100 Liikevaihto Mitä suurempi on tämä tunnusluku, sitä suurempi on käyttökatevaatimus. Jos luku nousee lähelle 100, on käyttökateprosentin oltava vähintään 20, jotta yritys saavuttaisi positiivisen nettotuloksen. Tätä tunnuslukua tulee verrata ainoastaan saman toimialan yrityksiin. Meille yrityskehittäjille ei ehkä niinkään tärkeä, mutta yleisesti tärkein kannattavuuden mittari on sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Se lasketaan seuraavasti: Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = 100 x (Nettotulos + Korot + Välittömät verot) Sijoitettu pääoma Sijoitetulla pääomalla tarkoitetaan omistajien sijoituksia eli omaa pääomaa sekä luotonantajien sijoituksia eli vierasta pääomaa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti pitäisi olla vähintään yhtä suuri kuin yrityksen maksamien velkojen korkoprosentti. Hyvänä pidetään yleensä yli 10 prosentin tuottoa. B. Vakavaraisuus Yrityksen vakavaraisuutta mitataan joko pääomarakenteella tai velkojen suhteella liikevaihtoon. Rahoitusrakenteesta saa myös kuvaa vertaamalla lyhyiden ja pitkäaikaisten velkojen suhdetta. Helpoin ja yleisin tunnusluku on omavaraisuusaste-%. Omavaraisuusaste % = Omat varat x 100 Taseen loppusumma C. Maksuvalmius Käytännön järjellä ajatellen maksuvalmius on hyvä, kun yritys pystyy hoitamaan kaikki maksunsa ajallaan ja mahdollisimman edullisella tavalla. Maksuvalmiutta voi arvioida esim. saatujen käteisalennusten määrällä, myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertonopeuksilla ja käyttämättömän shekkitililimiitin määrällä. Yleensä näillä tiedoilla saadaan selkein kuva yrityksen maksuvalmiudesta. Tilinpäätöstiedoista voidaan jälkikäteen mitata karkeasti miten rahoitusvarat olisivat riittäneet lyhytaikaisten velkojen maksuun. Maksuvalmiuden kehityksestä pidemmällä jaksolla voi näistä tunnusluvuista saada käsityksen yrityksen maksuvalmiuden kehityksestä. Tunnetuin ja helpoin tunnusluku on quick ratio. Quick ratio = Rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset velat Tunnusluku ilmoittaa miten hyvin rahoitusomaisuudella pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Jos luku on yli 1, on maksuvalmius hyvä ja heikko jos se on alle 0,5. Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa velkoihin, sitä vakavaraisempi yritys on. Yrityksen tunnuslukua voi jälleen verrata esim. OKO:n toimialatilaston vastaaviin tunnuslukuihin, koska toimialakohtaiset erot ovat merkittäviä. Karkeasti voisi kuitenkin arvioida siten että yrityksen vakavaraisuus on hyvä kun omavaraisuusaste on yli 35 %, tyydyttävä kun %, välttävä kun % ja heikko kun alle 14 %. Yrityksen velkataakkaa voidaan arvioida velkojen suhteella liikevaihtoon. Tästä tunnusluvusta käytetään nimeä suhteellinen velkaantuneisuus tai lyhyesti velka-%.

4 Oikaistu tuloslaskelma Oikaistu tase Yritysten oli siirryttävä 1990-luvun loppupuolella uuden tuloslaskelman ja taseen kaavan mukaiseen käytäntöön. Tämä on osaltaan sekoittanut tilinpäätösanalyysityötä ja ohjeistuskin on täytynyt laatia uudellen. Tässä yksinkertaistetussa pienyrityksen tilinpäätösanalyysin mallissa tunnuslukujen laskeminen perustuu seuraavaan karkeaan tuloslaskelman kaavaan: LIIKEVAIHTO - Muuttuvat kulut + Liiketoiminnan muut tuotot MYYNTIKATE - Kiinteät kulut KÄYTTÖKATE - Rahoitustuotot ja kulut (netto) - Verot RAHOITUSTULOS - Poistot NETTOTULOS - Satunnaiset kulut + Satunnaiset tuotot KOKONAISTULOS Olennaisia eroja KPA:n tuloslaskelman kaavaan ovat poistojen vähennysjärjestys, jolloin saadaan hyödylinen käsite rahoitustulos esille ennen poistoja sekä kulujen jako muuttuviin ja kiinteisiin joilloin saadaan jonkinlainen kuva yrityksen myyntikatteesta. Tässä yksinkertaistetussa koosteessa käytetään oikaistun taseen kaavana seuraavanlaista mallia: VASTAAVAA VASTATTAVAA Käyttöomaisuus Oma pääoma Aineettoman oikeudet Sidottu oma pääoma Aineelliset hyödykkeet Vapaa oma pääoma Käyttöomaisuus, arvopaperit ja Oman pääoman ehmuut pitkäaikaiset sijoitukset toiset lainat Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen vieras pääoma Aineet ja tarvikkeet Lainat rahoituslaitok- Valmisteet ja puolivalmisteet silta Muu vaihto-omaisuus Eläkelainat Muut pitkäaik. velat Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Myyntisaamiset Lainojen lyhennykset Saamiset omistajilta Muut lyhytaikaiset Kassavarat velat

5

6

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Vilma Virtanen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Jussi Rissanen Opinnäytetyö Kesäkuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi

Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1 LASKENTAPERUSTEET... 5 1.1 Laskennan kohteet... 5 1.2 Laitosten toiminnan laajuus... 6 1.3 Tilinpäätökset...

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Ada Nordberg-Lainonen 2014 Laskentatoimen

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot