Tervetuloa opiskelemaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa opiskelemaan!"

Transkriptio

1 Tervetuloa opiskelemaan! Uusien opiskelijoiden infotilaisuus ti

2 Sisältö Mitä opiskelet? Orientoivan viikon ohjelma Tutkintorakenne Opetussuunnitelma ja opetusohjelma Opiskelu käytännössä Opintopolku ja opintojen suunnittelu Ryhmäjako ja opintoihin ilmoittautuminen Opinto-oikeus ja tutkinnon suorittamisaika Käytännön kysymyksiä Opintoneuvonta Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

3 Orientoiva viikko

4 Mistä tutkinto koostuu? Kasvatustieteen kandidaatti 180 op Kieli- ja viestintäosaaminen 1 Kasvatustieteen/kasvatuspsykologian perus- ja aineopinnot 6 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op Valinnaiset opinnot 40 op

5 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1 Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen Akateemiset tekstitaidot Vieras kieli Toinen kotimainen kieli Opiskelijan digitaidot: orientaatio Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot Draama opettaja-oppilas vuorovaikutuksen tukena 1 op 2 op 4 op 3 op 2 op 1 op 2 op KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 2 Kohti tutkivaa työtapaa Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Oppimisen psykologia Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I Pedagoginen vuorovaikutus KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 40 op Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II Monialainen harjoittelu Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op 10 op PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPINNOT 60 op Suomen kieli koulussa Lastenkirjallisuus koulussa Matematiikan didaktiikka Kuvataiteen didaktiikka Käsityön didaktiikka Liikunnan didaktiikka Musiikin didaktiikka Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka Katsomusaineiden didaktiikka Biologian ja maantieteen didaktiikka Fysiikan ja kemian didaktiikka Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus 3 op 7 op VALINNAISET OPINNOT 40 op Valinnaiset opinnot voivat koostua mistä tahansa yliopistollisista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä opetettavan aineen perusopinnot (2). Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat sisällyttävät valinnaisiin opintoihin op erityisopettajan opintoja

6 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1 Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen Akateemiset tekstitaidot Vieras kieli Toinen kotimainen kieli Opiskelijan digitaidot: orientaatio Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot Draama opettaja-oppilas vuorovaikutuksen tukena 1 op 2 op 4 op 3 op 2 op 1 op 2 op KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 2 Kohti tutkivaa työtapaa Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Oppimisen psykologia Kasvatuspsykologian erikoiskurssi I Pedagoginen vuorovaikutus KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 40 op Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Kasvatuspsykologian erikoiskurssi II Monialainen harjoittelu Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op 10 op PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPINNOT 60 op Suomen kieli koulussa Lastenkirjallisuus koulussa Matematiikan didaktiikka Kuvataiteen didaktiikka Käsityön didaktiikka Liikunnan didaktiikka Musiikin didaktiikka Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka Katsomusaineiden didaktiikka Biologian ja maantieteen didaktiikka Fysiikan ja kemian didaktiikka Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus 3 op 7 op VALINNAISET OPINNOT 40 op Valinnaiset opinnot voivat koostua mistä tahansa yliopistollisista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä opetettavan aineen perusopinnot (2). Erityisesti kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille suositellaan opintojakson Miten suunnitella ja toteuttaa ilmiöitä () liittämistä osaksi valinnaisia opintoja. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat sisällyttävät valinnaisiin opintoihin op erityisopettajan opintoja

7 Mitä ovat valinnaiset opinnot? Valinnaiset opinnot voivat olla mitä tahansa yliopistollisia opintoja Voivat sisältää opetettavan aineen opinnot (= ns. kaksoiskelpoisuus) Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa valinnaisiin opintoihin sisällytetään molemmissa tutkinnoissa op (yht. 60 op) erityisopettajaopintoja

8 Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset tieteenalaopinnot (ns. kasvis-buffet) Aivot ja oppiminen Ohjaus, mentorointi ja asiantuntijuus (ei ) Kasvatussosiologia Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen Mediakasvatuksen perusteet Miten suunnitella ja toteuttaa ilmiöitä (ei ) Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Pienten lasten pedagogiikka Lisäksi vaihtuvia erikoiskursseja

9 Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset opintokokonaisuudet Draamakasvatus 2 Esi- ja alkuopetus Kuvataiteen didaktiikka 2 Liikuntapedagogiikka 2 Mediakasvatus Monikulttuurisuuskasvatus 2 Musiikin didaktiikka 2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 2 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Tarjonta vaihtelee vuosittain

10 Mistä tutkinto koostuu? Kasvatustieteen maisteri 120 op Kasvatustieteen/kasvatuspsykologian syventävät opinnot 80 op Valinnaiset opinnot 40 op

11 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO, 120 OP Tunnus Opintokokonaisuuden / -jakson nimi Laajuus Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet Johdatus mediakasvatukseen Kasvatustieteen syventävät opinnot Opetussuunnitelmateoria (OPP 3 op) Pedagoginen tietäminen ja oman käyttöteorian rakentaminen 7 (OPP 4 op) Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 TAI Laadulliset tutkimusmenetelmät Menetelmätarjotin Narratiivinen tutkimus ja tapaustutkimus Monimuuttujamenetelmät Mixed methods - Monimenetelmäisen tutkimuksen 5 metodologia kasvatustieteessä Laadullisten aineistojen diskursiiviset analyysimenetelmät Lapsuudentutkimus ja lapsinäkökulma - tutkimuslähtökohtia, 5 metodeja, metodologiaa ja käytäntöä Oppimisen tutkimus Lapsihavainnointi Atlas.ti. -ohjelma kvalitatiivisen tutkimusaineiston analyysissa Haastattelumenetelmät Interventiotutkimus Laadullinen asennetutkimus Kulttuurisesti responsiivinen havainnointi Kulttuurinen moninaisuus koulussa Esi- ja alkuopetus sekä jatkumo perusopetuksessa (OPP 3 op) Maisteriharjoittelu Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 36 ( ) Seminaari I Seminaari II 2 Si Sivuaineopinnot: perus- tai aineopinnot yhdestä oppiaineesta 36 VaVa Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy

12 Opetussuunnitelma Voimassa tavallisesti kolme lukuvuotta. Nykyiset Sisältää opintojaksoista: tavoitteet ja sisällöt laajuus opintopisteinä suositeltu suoritusajankohta toteutustapa kirjallisuus arviointimenetelmät, -kriteerit ja -asteikko vastuuopettaja

13 Opetusohjelma Voimassa 1 lukuvuoden kerrallaan Sisältää opintojaksojen tarkemman toteutuksen ja työtavat (esim. luentoja ryhmäopetuksen määrä, tentti, essee ) ajoituksen (esim. 1. opintovuosi, 2.periodi) opettajat

14 Opetussuunnitelma + Opetusohjelma + Opetusaikatiedot + mahdolliset lisätiedot opiskelijalle = WebOodin opinto-opas weboodi.helsinki.fi/ Opinto-oppaat Kasvatustieteellinen tiedekunta Kasvatustieteiden kandiohjelma Luokanopettajan opintosuunta kasvatustieteen/kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto

15 Opintopolku Auttaa valmistumaan tavoiteajassa Laskennallinen opintopistemäärä/opintovuosi (60 op) Päivitetään vuosittain Tärkeä opintojen suunnittelun työväline, avuksi mm. HOPSin laatimisessa Löytyy Opintoni-sivuilta:

16 Opintojen suunnittelu ensimmäisenä vuonna HOPS laaditaan ensimmäisenä syksynä opettaja- ja opiskelijatuutoreiden johdolla. Opintopolun noudattaminen mahdollisuuksien mukaan. Monimutkaisissa tilanteissa yhteys opintoneuvontaan

17 Ilmoittautuminen opintoihin Opintoihin ilmoittaudutaan itsenäisesti WebOodissa. Tuutorit auttavat syksyn kursseille ilmoittautumisessa pe 1.9. klo Priorisoitava 1. vuosikurssin opintoja (ks. opintopolku), jotta tarvittavat edeltävät opinnot tulee suoritettua. Vasta tämän jälkeen voit ottaa muiden vuosikurssien opintoja omaan työjärjestykseesi, jos ne siihen mahtuvat ja ryhmissä on tilaa. Huom! Jos et aio suorittaa opintoja, peruthan ilmoittautumiset!

18 Ryhmäjako Tieteenalaopinnot ja monialaiset opinnot suoritetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden ajan siinä tuutoriryhmässä, johon sinut on merkitty (A-F). Voit vaihtaa ryhmää (A-E) ainoastaan, jos löydät itse haluamastasi ryhmästä henkilön, joka vaihtaa ryhmää kanssasi. Ryhmänvaihto tarkoittaa vaihtoa kaikissa 1. ja 2. vuosikurssin opinnoissa. Tietyssä ryhmässä pysymällä opinnoissa ei tule juuri päällekkäisyyksiä

19 Opintoja koskevia linjauksia Helsingin yliopisto Opiskelijan tulee suorittaa tehtävät annetussa määräajassa. Opintojakson osasuoritukset vanhenevat vuodessa. Tutkintoihin ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja. Vanhentuneet opinnot on suoritettava uudelleen Tutkintoon voi käyttää opintoja enintään 10 % yli tutkinnon minimilaajuuden

20 Opetusta ja opintoja koskevia ohjeita Kasvatustieteellinen tiedekunta Opintojakson ensimmäiselle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus Sairauden tai muun pakottavan syyn johdosta poissa voi olla korkeintaan 10 % opetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti myös luennoille Luennot ovat olennainen osa opintojaksoa, siellä voidaan mm. antaa tehtäviä ryhmäkerroille ja tenttiin voi tulla luennoista erillinen kysymys. Opintosuoritukset WebOodissa 2 kuukauden sisällä Opettajalla kuukausi aikaa tarkistaa tehtävät, jonka jälkeen rekisteröintiin aikaa kuukausi

21 Opinto-oikeus Olet saanut opinto-oikeuden tietyn opintosuunnan opintoihin Jos haluat suorittaa muiden koulutusohjelmien/opintosuuntien opintoja, tulee näistä opinnoista sinulle valinnaisia opintoja. Valinnaisten opintojen osalta on tarkistettava ovatko kyseiset opinnot vapaasti opiskeltavissa pitääkö opintoihin hakea opinto-oikeutta oikeutta, vai ovatko opinnot kokonaan suljettuja (= ei muille kuin ao. koulutusohjelman opiskelijoille)

22 Tutkinnon suorittamisaika Tutkintojen suorittamiselle on säädetty tavoiteaika (opintoaikoja rajaava laki) Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika yhteensä 5 vuotta oikeus suorittaa kahta vuotta pidemmässä ajassa = 7 v. opintoaikaa Pelkkä ylempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika 2 vuotta oikeus suorittaa kahta vuotta pidemmässä ajassa = 4 v. opintoaikaa Katso tarkemmin:

23 Kieliopinnot 1) Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen suomalaisessa koulujärjestelmässä suomen tai ruotsin kielellä: Äidinkielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan koulusivistyksen kielen mukaan (3 op) Toisen kotimaisen kielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä (3 op) Vieraan kielen opinnot yhdessä vieraassa kielessä suoritettavaan tutkintoon vaadittavalla tasolla (4 op) Kypsyysnäyte koulusivistyksen kielellä

24 Kieliopinnot 2) Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla: Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita. Opiskelija suorittaa suomen ja ruotsin kielen opintoja omalla taitotasollaan op. Vieraan kielen opinnot yhdessä opiskelijalle vieraassa kielessä (4 op) Kypsyysnäyte suomeksi

25 Opintoneuvonta: Siltavuoren opiskelijapalvelupiste Tarkista ensin, löytyykö kysymykseesi vastaus verkkosivuilta! Vastaanotto- ja puhelinajat: ma-ti ja ke-to Minerva-rakennus huone K141d puhelin Huom! Opiskelijanumero ja opintosuunta mukaan viesteihin Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi Opintojen rekisteröintiin ja koontiin Pääaineopintojen kokonaisuuksien korvaavuuksiin tai valinnaisten opintojen hyväksilukemiseen Lukuvuosi-ilmoittautumiseen ja opintojen lisäaikoihin Tutkielmien palauttamiseen ja valmistumiseen Koulutussuunnittelijan tapaaminen sovitusti. Yhteys ensin opintoneuvojaan.

26 Opiskelijoiden sähköpostilistat Kaikki uudet opiskelijat liitetään automaattisesti tiedekunnan opiskelijoiden sähköpostilistalle Lisäksi kannattaa liittyä luokanopettajan opintosuunnan sähköpostilistalle Liittyminen tapahtuu sähköpostitse: Osoite: Jätä aiherivi tyhjäksi! Kirjoita viestikenttään: subscribe edu-lo (tilalle oma sähköpostiosoite)

27 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

28 Sisältö AHOT Opintojen korvaaminen/sisällyttäminen Miten korvaavuudet vaikuttavat opintoihini? Hyväksilukemisen käytännöt Yleisimmät korvaavuudet

29 AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Yliopistolaki 44 : Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa toi ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella

30 AHOTin muodot Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa (jokin oppilaitos) hankitun osaamisen perusteella Voidaan hyväksilukea sellaisenaan muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa (esim. harrastustoiminta) hankitun osaamisen perusteella. Opiskelijan tulee osoittaa saavutettu osaaminen Hyväksilukemisen muodot ovat a) Korvaaminen b) Sisällyttäminen

31 a) Opintojen korvaaminen Aikaisemmin suoritettu opintojakso korvaa tutkintoon kuuluvan opintojakson opintopisteineen, eikä sitä tarvitse suorittaa Jos haet korvaavuutta suoritettujen aiempien opintojen perusteella: opintojen tulee vastata osaamistavoitteiltaan, sisällöltään, laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan opintoja, joiden korvaavuutta haetaan Jos haet korvaavuutta muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella: osaamisen on vastattava osaamistavoitteiltaan opintoja, joiden korvaavuutta haetaan ja osaaminen tulee osoittaa näytöin

32 b) Opintojen sisällyttäminen Aiemmin suoritetut yliopistolliset opinnot, joilla ei ole korvattu tutkinnon pakollisia opintoja, voidaan sisällyttää tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Ei edellytä sisällöllistä vastaavuutta tutkintovaatimuksiin, mutta opintojen tulee olla yliopistollisia

33 AHOTin tarkentavia linjauksia Helsingin yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksilukemista ei tarvitse erikseen hakea. Otettava huomioon 10 vuoden opintojen vanhenemissääntö Opinnäytteitä ei hyväksilueta Yliopistossa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea yhteensä enintään 90 opintopistettä ja maisterin tutkintoon yhteensä enintään 60 opintopistettä. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei hyväksilueta ylempään korkeakoulututkintoon. Kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään tutkintoihin mahdollisimman täysimääräisinä. Tämä tulee selvittää ennen vaihtoon lähtöä

34 Miten korvaavuudet vaikuttavat opintoihini? Opintopolun soveltaminen lukujärjestystä tehdessä Korvaavuuksien merkitys opintojen ajoittumiselle riippuu niiden määrästä sekä siitä, miten opintonsa suunnittelee Pääsääntöisesti korvaavuudet nopeuttavat opiskelijan valmistumista ja/tai keventävät työtaakkaa Huom! Nopeuttaminen voi olla välillä vaikeaa täysien ryhmien vuoksi

35 Hyväksilukemisen käytännöt Hyväksilukemista haetaan e-lomakkeella: Kielikeskus vastaa kieliopintojen korvaavuuksista Lisätietoa kielikeskuksen opintoneuvojalta: Siltavuoren opintopalvelut vastaa Valmiiden tieteenalanopintojen (kasvatustiede/kasvatuspsykologia) opintokokonaisuuksien korvaavuuksista Valinnaisiksi opinnoiksi tulevien opintojen hyväksilukemisesta Opettaja vastaa Oman opintojakson korvaamisesta aiemmalla opintosuorituksella

36 Olen suorittanut kasvatustieteen perusopinnot Mitä saan korvattua? Kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat saavat korvattua kasvatustieteen perusopinnot Kuitenkin suositellaan, että valinnaisiin opintoihin suoritetaan perusopinnoista Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I (). Kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtohdon opiskelijat saavat korvttua kasvatuspsykologian perusopinnot lukuunottamatta opintojaksoa Kasvatuspsykologian erikoiskurssi I

37 Olen suorittanut kasvatustieteen aineopinnot Mitä saan korvattua? Korvaavuudet katsotaan opintojaksoittain. Hae korvaavuutta erikseen jokaisesta opintojaksosta, joka mielestäsi vastaa jotain jo suorittamaasi aineopintotasoista opintojaksoa. Huomaa, että kandidaatintutkielmaa ei voi korvata!

38 Olen toiminut pitkään opettajana Mitä saan korvattua? (HUOM! Tiedot vahvistetaan 5.9. jälkeen) Jos olet toiminut vähintään kolme lukuvuotta päätoimisena opettajana perusopetuksen luokilla 1-6, voit anoa osittaista korvaavuutta Monialaisesta harjoittelusta. Jos olet toiminut vähintään 10 lukuvuotta päätoimisena opettajana perusopetuksen luokilla 1-6, voit anoa Maisteriharjoittelun korvaamista kokonaan. HUOM! Vain toisesta harjoittelusta voi saada korvaavuuden

39 Olen suorittanut KK-tutkinnon toisen yliopiston luokanopettajan koulutuksessa Mitä opintoja suoritan? Maisterihaussa hyväksytyt opiskelijat suorittavat KMtutkintoon kuuluvat opinnot. Lukuvuonna voimassa ovat vuosien tutkintovaatimukset. Mikäli KK-tutkintoon sisältyy merkittävästi vähemmän harjoittelua kuin HY:ssa, harjoittelua tulee täydentää Toimita opintorekisteriote vanhasta yliopistostasi koulutussuunnittelijalle Uusi kasvatustieteiden maisteriohjelma alkaa Siirtymisestä maisteriohjelmaan tiedotetaan tarkemmin keväällä

40 Olen suorittanut muun korkeakoulututkinnon Mitä opintoja suoritan? (HUOM! Tiedot vahvistetaan ja tarkennetaan syyskuun aikana) Vuonna 2017 hyväksytyillä vielä mahdollisuus hakea suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa siinä vaiheessa kun on korkeakoulututkinnon lisäksi suorittanut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot monialainen harjoittelu (jos aineopinnot muualta) mahdollisesti muita aineopintojen kursseja (jos aineopinnot muualta) Monialaiset suoritetaan maisterin tutkinnon sivuaineeksi Aloita monialaisista. Maisterikurssejakin voi suorittaa. Hakuaika kolme kertaa vuodessa (30.9., ja 31.5.)

41 Olen jo KM tai aineenopettaja Pitääkö minun tehdä koko tutkinto? Kasvatustieteen maisteri, jolla pedagogiset, tai Muu maisteri, jolla peruskoulun aineenopettajan kelpoisuus saa luokanopettajan kelpoisuuden suorittamalla monialaiset opinnot (60 op). Suositeltavaa suorittaa koko KM-tutkinto! korvaavuudet katsotaan yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa

42 Kysyttävää omien opintojen hyväksilukemisesta tai omasta opintopolusta? Tervetuloa HOPS-klinikalle ke klo !

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! 29.8.2017 kello 11.00 14.00 3.10.2017 1 Päivän aikataulu klo 11.00-11.30 Yhteinen osuus KO ja KÄ klo 11.30-11.50 SOOL info klo 11.50-12.15 Tuutorien osuus KO (tila K232) ja KÄ

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede, Vanhoilla tutkintovaatimuksilla opintoja jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia, vanhoilla tutkintovaatimuksilla jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan opintosuunta. Opiskelustruktuuri klo Opintojen hyväksilukeminen klo 11-12

Lastentarhanopettajan opintosuunta. Opiskelustruktuuri klo Opintojen hyväksilukeminen klo 11-12 Lastentarhanopettajan opintosuunta Opiskelustruktuuri klo 9.00-11 Opintojen hyväksilukeminen klo 11-12 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / 4.9.2017 1 Sisältö Mitä opiskelet? Opintosuunnan tavoitteita

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! 29.8.2017 klo 11.00 14.00 29.8.2017 1 29.8. päivän aikataulu Klo 11.00-11.30 Yhteinen osuus KO ja KÄ Klo 11.30-11.50 SOOL info Klo 11.50-12.15 Tutorien osuus KO (tila K232) ja

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan opintosuunnasta valmistunut kasvatustieteen kandidaatti on pätevä lastentarhanopettaja Myös esikoulun osalta Esi- ja alkuopetuksen sivuaine ei

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Erityispedagogiikan intosuunta Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I etusperiodi 4.9. 22.10. Tentti- ja lukuviikko

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Sisällys 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista... 1 2. Hakuohjeet... 1 3. Valintamenettely...

Lisätiedot

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2018 1 Tilaisuuden sisältö Miksi valinnaisia pitäisi / voi suorittaa ja minkä verran? Eli tietoa tutkintorakenteista ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 2.4.2019 Presentation Name / Firstname Lastname 04/04/2019 1 FLINGA https://flinga.fi Access code: EQKVBS6 Presentation Name / Firstname Lastname 04/04/2019 2 KLO 16.00-16.30

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 8 Liite 1 HELSINGIN YLIOPISTO Tiedekuntaneuvosto 11.9.2012 ja Kasvatustieteellinen tiedekunta 11.4.2017 KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 alkaen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden orientoiva info kello

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden orientoiva info kello Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden orientoiva info 26.6.2019 kello 16.00 18.00 Huom! Tämän diaesityksen ohjeet koskevat lukuvuotta 2019 2020. Infon sisältö Kelpoisuusvaatimuksista Opintojen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA!

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA! POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA! 1.9.2017 05/09/2017 POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA 180 OP Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op Politiikka ja viestintä, aineopinnot (sis.

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I 26.8.2013 1 Ohjelma klo 12.15 Klo 12.30 klo 12.45 Dekaanin tervetulotoivotus Dekaani Patrik Scheinin Laitosjohtajat

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu 2019-2020 Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuodelle. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

ERILLISET ERITYISOPETTAJAN OPINNOT

ERILLISET ERITYISOPETTAJAN OPINNOT ERILLISET ERITYISOPETTAJAN OPINNOT 2018-2019 Tervetuloa Helsingin yliopistoon! Alkuinfo YLEISTÄ OPINNOISTA Opiskelijan ohjeet: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/erilliseterityisopettajan-opinnot

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Kasvatustieteellinen tiedekunta 28.8.2017 1 Maanantai 28.8.2017 ohjelma 9.00 9.30 Opettajan pedagogiset opinnot / Aineenopettajan

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

pnro 180^54^i Sffi 12-

pnro 180^54^i Sffi 12- pnro 180^54^i Sffi 12- I vararehtori 5.6.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 29, rehtorin delegointi 5.3.2012 OPINTOJEN HWÄKSILUKU SIBELIUS-AKATEMIASSA Sisältö OHJEEN TARKOITUS JA TAUSTA... 2 HYVÄKSILUKEMISEN

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi

Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista. Taustaksi Johtoryhmä (?) 1 (6) Ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) toimintatavoista Taustaksi Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan menettelyjä,

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot