Tervetuloa opiskelemaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa opiskelemaan!"

Transkriptio

1 Tervetuloa opiskelemaan! Uusien opiskelijoiden infotilaisuus ti

2 Sisältö Mitä opiskelet? Orientoivan viikon ohjelma Tutkintorakenne Opetussuunnitelma ja opetusohjelma Opiskelu käytännössä Opintopolku ja opintojen suunnittelu Ryhmäjako ja opintoihin ilmoittautuminen Opinto-oikeus ja tutkinnon suorittamisaika Käytännön kysymyksiä Opintoneuvonta Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

3 Orientoiva viikko

4 Mistä tutkinto koostuu? Kasvatustieteen kandidaatti 180 op Kieli- ja viestintäosaaminen 1 Kasvatustieteen/kasvatuspsykologian perus- ja aineopinnot 6 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op Valinnaiset opinnot 40 op

5 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1 Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen Akateemiset tekstitaidot Vieras kieli Toinen kotimainen kieli Opiskelijan digitaidot: orientaatio Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot Draama opettaja-oppilas vuorovaikutuksen tukena 1 op 2 op 4 op 3 op 2 op 1 op 2 op KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 2 Kohti tutkivaa työtapaa Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Oppimisen psykologia Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I Pedagoginen vuorovaikutus KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 40 op Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II Monialainen harjoittelu Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op 10 op PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPINNOT 60 op Suomen kieli koulussa Lastenkirjallisuus koulussa Matematiikan didaktiikka Kuvataiteen didaktiikka Käsityön didaktiikka Liikunnan didaktiikka Musiikin didaktiikka Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka Katsomusaineiden didaktiikka Biologian ja maantieteen didaktiikka Fysiikan ja kemian didaktiikka Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus 3 op 7 op VALINNAISET OPINNOT 40 op Valinnaiset opinnot voivat koostua mistä tahansa yliopistollisista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä opetettavan aineen perusopinnot (2). Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat sisällyttävät valinnaisiin opintoihin op erityisopettajan opintoja

6 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1 Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen Akateemiset tekstitaidot Vieras kieli Toinen kotimainen kieli Opiskelijan digitaidot: orientaatio Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot Draama opettaja-oppilas vuorovaikutuksen tukena 1 op 2 op 4 op 3 op 2 op 1 op 2 op KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 2 Kohti tutkivaa työtapaa Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Oppimisen psykologia Kasvatuspsykologian erikoiskurssi I Pedagoginen vuorovaikutus KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 40 op Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Kasvatuspsykologian erikoiskurssi II Monialainen harjoittelu Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op 10 op PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPINNOT 60 op Suomen kieli koulussa Lastenkirjallisuus koulussa Matematiikan didaktiikka Kuvataiteen didaktiikka Käsityön didaktiikka Liikunnan didaktiikka Musiikin didaktiikka Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka Katsomusaineiden didaktiikka Biologian ja maantieteen didaktiikka Fysiikan ja kemian didaktiikka Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus 3 op 7 op VALINNAISET OPINNOT 40 op Valinnaiset opinnot voivat koostua mistä tahansa yliopistollisista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä opetettavan aineen perusopinnot (2). Erityisesti kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille suositellaan opintojakson Miten suunnitella ja toteuttaa ilmiöitä () liittämistä osaksi valinnaisia opintoja. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat sisällyttävät valinnaisiin opintoihin op erityisopettajan opintoja

7 Mitä ovat valinnaiset opinnot? Valinnaiset opinnot voivat olla mitä tahansa yliopistollisia opintoja Voivat sisältää opetettavan aineen opinnot (= ns. kaksoiskelpoisuus) Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa valinnaisiin opintoihin sisällytetään molemmissa tutkinnoissa op (yht. 60 op) erityisopettajaopintoja

8 Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset tieteenalaopinnot (ns. kasvis-buffet) Aivot ja oppiminen Ohjaus, mentorointi ja asiantuntijuus (ei ) Kasvatussosiologia Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen Mediakasvatuksen perusteet Miten suunnitella ja toteuttaa ilmiöitä (ei ) Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Pienten lasten pedagogiikka Lisäksi vaihtuvia erikoiskursseja

9 Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset opintokokonaisuudet Draamakasvatus 2 Esi- ja alkuopetus Kuvataiteen didaktiikka 2 Liikuntapedagogiikka 2 Mediakasvatus Monikulttuurisuuskasvatus 2 Musiikin didaktiikka 2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 2 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Tarjonta vaihtelee vuosittain

10 Mistä tutkinto koostuu? Kasvatustieteen maisteri 120 op Kasvatustieteen/kasvatuspsykologian syventävät opinnot 80 op Valinnaiset opinnot 40 op

11 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO, 120 OP Tunnus Opintokokonaisuuden / -jakson nimi Laajuus Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot Opetus- ja opintosuunnitelman perusteet Johdatus mediakasvatukseen Kasvatustieteen syventävät opinnot Opetussuunnitelmateoria (OPP 3 op) Pedagoginen tietäminen ja oman käyttöteorian rakentaminen 7 (OPP 4 op) Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 TAI Laadulliset tutkimusmenetelmät Menetelmätarjotin Narratiivinen tutkimus ja tapaustutkimus Monimuuttujamenetelmät Mixed methods - Monimenetelmäisen tutkimuksen 5 metodologia kasvatustieteessä Laadullisten aineistojen diskursiiviset analyysimenetelmät Lapsuudentutkimus ja lapsinäkökulma - tutkimuslähtökohtia, 5 metodeja, metodologiaa ja käytäntöä Oppimisen tutkimus Lapsihavainnointi Atlas.ti. -ohjelma kvalitatiivisen tutkimusaineiston analyysissa Haastattelumenetelmät Interventiotutkimus Laadullinen asennetutkimus Kulttuurisesti responsiivinen havainnointi Kulttuurinen moninaisuus koulussa Esi- ja alkuopetus sekä jatkumo perusopetuksessa (OPP 3 op) Maisteriharjoittelu Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 36 ( ) Seminaari I Seminaari II 2 Si Sivuaineopinnot: perus- tai aineopinnot yhdestä oppiaineesta 36 VaVa Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy

12 Opetussuunnitelma Voimassa tavallisesti kolme lukuvuotta. Nykyiset Sisältää opintojaksoista: tavoitteet ja sisällöt laajuus opintopisteinä suositeltu suoritusajankohta toteutustapa kirjallisuus arviointimenetelmät, -kriteerit ja -asteikko vastuuopettaja

13 Opetusohjelma Voimassa 1 lukuvuoden kerrallaan Sisältää opintojaksojen tarkemman toteutuksen ja työtavat (esim. luentoja ryhmäopetuksen määrä, tentti, essee ) ajoituksen (esim. 1. opintovuosi, 2.periodi) opettajat

14 Opetussuunnitelma + Opetusohjelma + Opetusaikatiedot + mahdolliset lisätiedot opiskelijalle = WebOodin opinto-opas weboodi.helsinki.fi/ Opinto-oppaat Kasvatustieteellinen tiedekunta Kasvatustieteiden kandiohjelma Luokanopettajan opintosuunta kasvatustieteen/kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto

15 Opintopolku Auttaa valmistumaan tavoiteajassa Laskennallinen opintopistemäärä/opintovuosi (60 op) Päivitetään vuosittain Tärkeä opintojen suunnittelun työväline, avuksi mm. HOPSin laatimisessa Löytyy Opintoni-sivuilta: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkintoni-rakenne-ja-laajuus

16 Opintojen suunnittelu ensimmäisenä vuonna HOPS laaditaan ensimmäisenä syksynä opettaja- ja opiskelijatuutoreiden johdolla. Opintopolun noudattaminen mahdollisuuksien mukaan. Monimutkaisissa tilanteissa yhteys opintoneuvontaan

17 Ilmoittautuminen opintoihin Opintoihin ilmoittaudutaan itsenäisesti WebOodissa. Tuutorit auttavat syksyn kursseille ilmoittautumisessa pe 1.9. klo Priorisoitava 1. vuosikurssin opintoja (ks. opintopolku), jotta tarvittavat edeltävät opinnot tulee suoritettua. Vasta tämän jälkeen voit ottaa muiden vuosikurssien opintoja omaan työjärjestykseesi, jos ne siihen mahtuvat ja ryhmissä on tilaa. Huom! Jos et aio suorittaa opintoja, peruthan ilmoittautumiset!

18 Ryhmäjako Tieteenalaopinnot ja monialaiset opinnot suoritetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden ajan siinä tuutoriryhmässä, johon sinut on merkitty (A-F). Voit vaihtaa ryhmää (A-E) ainoastaan, jos löydät itse haluamastasi ryhmästä henkilön, joka vaihtaa ryhmää kanssasi. Ryhmänvaihto tarkoittaa vaihtoa kaikissa 1. ja 2. vuosikurssin opinnoissa. Tietyssä ryhmässä pysymällä opinnoissa ei tule juuri päällekkäisyyksiä

19 Opintoja koskevia linjauksia Helsingin yliopisto Opiskelijan tulee suorittaa tehtävät annetussa määräajassa. Opintojakson osasuoritukset vanhenevat vuodessa. Tutkintoihin ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja. Vanhentuneet opinnot on suoritettava uudelleen Tutkintoon voi käyttää opintoja enintään 10 % yli tutkinnon minimilaajuuden

20 Opetusta ja opintoja koskevia ohjeita Kasvatustieteellinen tiedekunta Opintojakson ensimmäiselle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus Sairauden tai muun pakottavan syyn johdosta poissa voi olla korkeintaan 10 % opetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti myös luennoille Luennot ovat olennainen osa opintojaksoa, siellä voidaan mm. antaa tehtäviä ryhmäkerroille ja tenttiin voi tulla luennoista erillinen kysymys. Opintosuoritukset WebOodissa 2 kuukauden sisällä Opettajalla kuukausi aikaa tarkistaa tehtävät, jonka jälkeen rekisteröintiin aikaa kuukausi

21 Opinto-oikeus Olet saanut opinto-oikeuden tietyn opintosuunnan opintoihin Jos haluat suorittaa muiden koulutusohjelmien/opintosuuntien opintoja, tulee näistä opinnoista sinulle valinnaisia opintoja. Valinnaisten opintojen osalta on tarkistettava ovatko kyseiset opinnot vapaasti opiskeltavissa pitääkö opintoihin hakea opinto-oikeutta oikeutta, vai ovatko opinnot kokonaan suljettuja (= ei muille kuin ao. koulutusohjelman opiskelijoille)

22 Tutkinnon suorittamisaika Tutkintojen suorittamiselle on säädetty tavoiteaika (opintoaikoja rajaava laki) Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika yhteensä 5 vuotta oikeus suorittaa kahta vuotta pidemmässä ajassa = 7 v. opintoaikaa Pelkkä ylempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika 2 vuotta oikeus suorittaa kahta vuotta pidemmässä ajassa = 4 v. opintoaikaa Katso tarkemmin: https://www.helsinki.fi/fi/rajauslaki

23 Kieliopinnot 1) Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen suomalaisessa koulujärjestelmässä suomen tai ruotsin kielellä: Äidinkielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan koulusivistyksen kielen mukaan (3 op) Toisen kotimaisen kielen opinnot suomen tai ruotsin kielellä (3 op) Vieraan kielen opinnot yhdessä vieraassa kielessä suoritettavaan tutkintoon vaadittavalla tasolla (4 op) Kypsyysnäyte koulusivistyksen kielellä

24 Kieliopinnot 2) Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla: Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita. Opiskelija suorittaa suomen ja ruotsin kielen opintoja omalla taitotasollaan op. Vieraan kielen opinnot yhdessä opiskelijalle vieraassa kielessä (4 op) Kypsyysnäyte suomeksi

25 Opintoneuvonta: Siltavuoren opiskelijapalvelupiste Tarkista ensin, löytyykö kysymykseesi vastaus verkkosivuilta! Vastaanotto- ja puhelinajat: ma-ti ja ke-to Minerva-rakennus huone K141d puhelin Huom! Opiskelijanumero ja opintosuunta mukaan viesteihin Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi Opintojen rekisteröintiin ja koontiin Pääaineopintojen kokonaisuuksien korvaavuuksiin tai valinnaisten opintojen hyväksilukemiseen Lukuvuosi-ilmoittautumiseen ja opintojen lisäaikoihin Tutkielmien palauttamiseen ja valmistumiseen Koulutussuunnittelijan tapaaminen sovitusti. Yhteys ensin opintoneuvojaan.

26 Opiskelijoiden sähköpostilistat Kaikki uudet opiskelijat liitetään automaattisesti tiedekunnan opiskelijoiden sähköpostilistalle Lisäksi kannattaa liittyä luokanopettajan opintosuunnan sähköpostilistalle Liittyminen tapahtuu sähköpostitse: Osoite: Jätä aiherivi tyhjäksi! Kirjoita viestikenttään: subscribe edu-lo (tilalle oma sähköpostiosoite)

27 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

28 Sisältö AHOT Opintojen korvaaminen/sisällyttäminen Miten korvaavuudet vaikuttavat opintoihini? Hyväksilukemisen käytännöt Yleisimmät korvaavuudet

29 AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Yliopistolaki 44 : Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa toi ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella

30 AHOTin muodot Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa (jokin oppilaitos) hankitun osaamisen perusteella Voidaan hyväksilukea sellaisenaan muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa (esim. harrastustoiminta) hankitun osaamisen perusteella. Opiskelijan tulee osoittaa saavutettu osaaminen Hyväksilukemisen muodot ovat a) Korvaaminen b) Sisällyttäminen

31 a) Opintojen korvaaminen Aikaisemmin suoritettu opintojakso korvaa tutkintoon kuuluvan opintojakson opintopisteineen, eikä sitä tarvitse suorittaa Jos haet korvaavuutta suoritettujen aiempien opintojen perusteella: opintojen tulee vastata osaamistavoitteiltaan, sisällöltään, laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan opintoja, joiden korvaavuutta haetaan Jos haet korvaavuutta muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella: osaamisen on vastattava osaamistavoitteiltaan opintoja, joiden korvaavuutta haetaan ja osaaminen tulee osoittaa näytöin

32 b) Opintojen sisällyttäminen Aiemmin suoritetut yliopistolliset opinnot, joilla ei ole korvattu tutkinnon pakollisia opintoja, voidaan sisällyttää tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Ei edellytä sisällöllistä vastaavuutta tutkintovaatimuksiin, mutta opintojen tulee olla yliopistollisia

33 AHOTin tarkentavia linjauksia Helsingin yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksilukemista ei tarvitse erikseen hakea. Otettava huomioon 10 vuoden opintojen vanhenemissääntö Opinnäytteitä ei hyväksilueta Yliopistossa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea yhteensä enintään 90 opintopistettä ja maisterin tutkintoon yhteensä enintään 60 opintopistettä. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei hyväksilueta ylempään korkeakoulututkintoon. Kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään tutkintoihin mahdollisimman täysimääräisinä. Tämä tulee selvittää ennen vaihtoon lähtöä

34 Miten korvaavuudet vaikuttavat opintoihini? Opintopolun soveltaminen lukujärjestystä tehdessä Korvaavuuksien merkitys opintojen ajoittumiselle riippuu niiden määrästä sekä siitä, miten opintonsa suunnittelee Pääsääntöisesti korvaavuudet nopeuttavat opiskelijan valmistumista ja/tai keventävät työtaakkaa Huom! Nopeuttaminen voi olla välillä vaikeaa täysien ryhmien vuoksi

35 Hyväksilukemisen käytännöt Hyväksilukemista haetaan e-lomakkeella: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/aiemmin-hankitun-osaamisenhyvaksilukeminen-tutkintoon Kielikeskus vastaa kieliopintojen korvaavuuksista Lisätietoa kielikeskuksen opintoneuvojalta: Siltavuoren opintopalvelut vastaa Valmiiden tieteenalanopintojen (kasvatustiede/kasvatuspsykologia) opintokokonaisuuksien korvaavuuksista Valinnaisiksi opinnoiksi tulevien opintojen hyväksilukemisesta Opettaja vastaa Oman opintojakson korvaamisesta aiemmalla opintosuorituksella

36 Olen suorittanut kasvatustieteen perusopinnot Mitä saan korvattua? Kasvatustieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat saavat korvattua kasvatustieteen perusopinnot Kuitenkin suositellaan, että valinnaisiin opintoihin suoritetaan perusopinnoista Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I (). Kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtohdon opiskelijat saavat korvttua kasvatuspsykologian perusopinnot lukuunottamatta opintojaksoa Kasvatuspsykologian erikoiskurssi I

37 Olen suorittanut kasvatustieteen aineopinnot Mitä saan korvattua? Korvaavuudet katsotaan opintojaksoittain. Hae korvaavuutta erikseen jokaisesta opintojaksosta, joka mielestäsi vastaa jotain jo suorittamaasi aineopintotasoista opintojaksoa. Huomaa, että kandidaatintutkielmaa ei voi korvata!

38 Olen toiminut pitkään opettajana Mitä saan korvattua? (HUOM! Tiedot vahvistetaan 5.9. jälkeen) Jos olet toiminut vähintään kolme lukuvuotta päätoimisena opettajana perusopetuksen luokilla 1-6, voit anoa osittaista korvaavuutta Monialaisesta harjoittelusta. Jos olet toiminut vähintään 10 lukuvuotta päätoimisena opettajana perusopetuksen luokilla 1-6, voit anoa Maisteriharjoittelun korvaamista kokonaan. HUOM! Vain toisesta harjoittelusta voi saada korvaavuuden

39 Olen suorittanut KK-tutkinnon toisen yliopiston luokanopettajan koulutuksessa Mitä opintoja suoritan? Maisterihaussa hyväksytyt opiskelijat suorittavat KMtutkintoon kuuluvat opinnot. Lukuvuonna voimassa ovat vuosien tutkintovaatimukset. Mikäli KK-tutkintoon sisältyy merkittävästi vähemmän harjoittelua kuin HY:ssa, harjoittelua tulee täydentää Toimita opintorekisteriote vanhasta yliopistostasi koulutussuunnittelijalle Uusi kasvatustieteiden maisteriohjelma alkaa Siirtymisestä maisteriohjelmaan tiedotetaan tarkemmin keväällä

40 Olen suorittanut muun korkeakoulututkinnon Mitä opintoja suoritan? (HUOM! Tiedot vahvistetaan ja tarkennetaan syyskuun aikana) Vuonna 2017 hyväksytyillä vielä mahdollisuus hakea suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa siinä vaiheessa kun on korkeakoulututkinnon lisäksi suorittanut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot monialainen harjoittelu (jos aineopinnot muualta) mahdollisesti muita aineopintojen kursseja (jos aineopinnot muualta) Monialaiset suoritetaan maisterin tutkinnon sivuaineeksi Aloita monialaisista. Maisterikurssejakin voi suorittaa. Hakuaika kolme kertaa vuodessa (30.9., ja 31.5.)

41 Olen jo KM tai aineenopettaja Pitääkö minun tehdä koko tutkinto? Kasvatustieteen maisteri, jolla pedagogiset, tai Muu maisteri, jolla peruskoulun aineenopettajan kelpoisuus saa luokanopettajan kelpoisuuden suorittamalla monialaiset opinnot (60 op). Suositeltavaa suorittaa koko KM-tutkinto! korvaavuudet katsotaan yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa

42 Kysyttävää omien opintojen hyväksilukemisesta tai omasta opintopolusta? Tervetuloa HOPS-klinikalle ke klo !

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I 26.8.2013 1 Ohjelma klo 12.15 Klo 12.30 klo 12.45 Dekaanin tervetulotoivotus Dekaani Patrik Scheinin Laitosjohtajat

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2003 2004 2004 2005 Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:

Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin: OHJEEN TARKOITUS Toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata, miten opiskelijan aikaisempia opintoja ja osaamista hyväksiluetaan (AHOT) ja miten hyväksilukemisen prosessi etenee vaiheittain. 2 MÄÄRITELMÄT Hyväksilukemisella

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen 1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen WebOodin HOPS-työkalun löydät, kun kirjaudut WebOodiin osoitteessa https://weboodi.uwasa.fi. HOPS-työkalu löytyy otsikon Omat opinnot alta. Paina HOPS -painiketta. Avautuvassa

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Kurssien

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT OPINTOSUUNNITELMA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden ja ettajankoulutuksen yksikkö Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö EDUTOOL-maisteriohjelma lv 2009-2011 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HENKILÖ-

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 17.1.2012 vahvistama 1 Tiedekunnan koulutustehtävä Helsingin

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Tätä kaikkea voit opiskella Nykykielten laitos tarjoaa opetusta kaikkiaan 23 kielessä sekä kieliteknologian

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinto Helena Varmajoki Diplomi-insinöörin tutkinto 31.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät -> Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto on osa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014

TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014 TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014 OPETUSSUUNNITELMAT (OPS) OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMA (OPS) Insinööritutkinnon

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014 Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Kaikille avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS...2 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN...2 WEBOODIN OPINTO-OPAS...4 Opetus välilehti...5 Tentit -välilehti...6 Tutkintorakenteet -välilehti...6 Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta Seuraavilla sivuilla on esitetty mallilukujärjestys teknis-luonnontieteellisen 1.

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten 2001-2003 mukaan. Nämä tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan TUTKINTO-OPAS 2015-2016 uusille opiskelijoille

Humanistisen tiedekunnan TUTKINTO-OPAS 2015-2016 uusille opiskelijoille Humanistisen tiedekunnan TUTKINTO-OPAS 2015-2016 uusille opiskelijoille Lukijalle 1 Opintojen käynnistyminen 2 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 2.1 Tutkinnon rakenne 2.2 Kandidaatin tutkinnon

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10.

Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10. Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10.00 11 Helena Laurila 6.9.2004 Käsityönopettajan koulutus Kotitalous- ja käsityötieteiden

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Moduulitasoinen HOPS Vahvistettu HOPS tehdään ja tallennetaan Oodin ehopstyökalulla. Työkalu ei ole vielä valmis. Tällä hetkellä

Lisätiedot

Kirje 23.04.2015. 1.1 Suoritetut opettajan tutkinnot ja opiskelu tavoitteena opettajan tutkinto

Kirje 23.04.2015. 1.1 Suoritetut opettajan tutkinnot ja opiskelu tavoitteena opettajan tutkinto Kirje OKM/5/591/2015 23.04.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Korkeakoulujen tuottamien opettajatietojen ja useampia pätevyyksiä tuottavien tutkintojen vieminen VIRTA-opintotietopalveluun tiedonkeruuta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia? Lisätietoja germaanisen filologian opiskelusta: Lehtori Satu Selkälä puh. (08) 553 3430 satu.selkala(at)oulu.fi Lisätietoja opiskelijavalinnasta: Humanistisen tiedekunnan kanslia Puh. (08) 553 1011 (vaihde)

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen W e b O o d i O p e t u k s e e n j a t e n t t e i h i n i l m o i t t a u t u m i n e n 1 Opiskelijan näkökulmasta yksi

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot