KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS KUNTATALOUS JA KAUPUNKIKONSERNI TYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO: Selvitykset kuntien talouden nykytilasta, yhdistymisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista sekä organisoitumisen ja palvelujen järjestämisen vaihtoehdoista. Luottamushenkilöedustajat: Seppo Lempainen, Eurajoki Jarmo Tuovinen, Harjavalta Juhani Oksanen, Kokemäki Ritva Hannukainen, Luvia Raimo Koskinen, Nakkila Viranhaltijat: Anne Ahlsten, Eurajoki Tauno Mäkinen Kokemäki Bella Ahto, hallintojohtaja, Luvia Matti Sjögren, Nakkila Inkeri Tiitinen, Harjavalta, puheenjohtaja Anu Ikonen- Kullberg, sihteeri, asti

2 TALOUDEN NYKYTILAN KUVAUS Keskeiset huomiot Keski- Satakunnan kuntien nykytila-analyysi sekä tulevaisuuden ennakointi osoittaa, että selvitysalueen kuntien taloudellinen tilanne on vaikea, talouden tasapainottamistoimiin eri keinoin kuntien on ryhdyttävä itsenäisinä, mutta myös yhdistyneenäkin. Ainoastaan Eurajoki poikkeaa muista Keski-Satakunnan kunnista vahvan talouden ja etenkin tulorahoituksen ja vahvan taseen osalta. Kaikissa kunnissa vanhuspalveluiden tarve on kasvussa. Väestökehitys kunnissa on samansuuntainen. Ikärakenteen muutos osuu kuitenkin hiukan eri vuosiin eri tavoin. Kokemäki on jo lähes ohittanut vanhusväestön kasvun huipun, kun se taas Harjavallassa on lähivuosina edessä. Selvitysalueen kunnat näyttäisivät Kuntaliiton ennakkolaskelmien mukaan menettävän yhteensä yli 7 miljoonaa euroa valtionosuutta vuonna 2015 verrattuna vuoteen Valtionosuuden menetys vaikuttaa kuntien talouteen heikentävästi, vaikka kunnat ovatkin jo tehneet monia sopeuttamistoimia talouden tilan vakauttamiseksi. Jotta palvelutuotanto pystytään toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden ja kustannusten kasvun voimistuessa, työprosesseja ja palvelurakenteita on uudistettava. Keski-Satakunnan kuntien tunnusluvut Liitteenä 1 yhteenveto Keski-Satakunnan kuntien vuosien tunnusluvuista. Seuraavista kaavioista käy selville Keski-Satakunnan kuntien yhteneväisyydet ja eroavuudet sekä kunkin kunnan tunnuslukujen muutokset ajanjaksolla Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen tavoitearvo riippuu mm. kunnan koosta, taajama-asteesta, teknisistä verkoista ja toimintojen organisoinnista. Keski-Satakunnan kuntien vuosikatteet ovat supistuneet viime vuosina. Ainoastaan Eurajoella vuosikate on kasvanut merkittävästi. Jos vuosikate on negatiivinen, kunta joutuu ottamaan lainaa juokseviin menoihin. Valtionosuusuudistus ja menojen voimakas kasvu pakottavat kuntia sopeuttamaan toimintaansa niin, että kriisiytyminen voidaan estää. Kun niin tulorahoitus kuin menojen kasvukaan eivät ole kokonaan kuntien päätösvallassa, pyrkimys talousarviovaiheessa positiiviseen vuosikatteeseen ei riitä. Kestävä, vakaa talous edellyttää etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutosta, josta valtakunnan tasolla ollaan pääsemässä sopuun. Liitteenä 2 FCG:n selvitys Keski-Satakunnan kuntien palvelujen nettokustannuksista 2012.

3 Kokemäen, Nakkilan ja Luvian valtionosuuden kehitys on ollut samansuuntaista ja tasaista. Nämä kunnat saavat verotulojen täydennystä valtionosuuksiin. Eurajoki ja Harjavalta maksavat verotulotasausta, joka vähennetään valtionosuudesta. Talouden suhdanteiden heikentyessä verotulotasauksen suuri määrä ja yhteisöverotuoton väheneminen osuvat samaan aikaan, koska verotulotasaus tehdään valmistuneen verotuksen perusteella. Näin ollen verorahoitus supistuu jyrkästi ja käytettävissä olevat tulot vähenevät merkittävästi. Täydennystä saavien kuntien tulokehitys on tasaisempaa.

4 Toimintakate (nettomenot) kuvaa kunnan käyttömenojen ja käyttötulojen erotusta, joka on katettava verotuloin ja valtionosuuksin. Kaikissa Keski-Satakunnan kunnissa kustannusten kasvu suhteessa on ollut samansuuntainen. Suurin syy on sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten voimakas kasvu. Vaikka kustannusten kasvua on määrätietoisesti hillitty, vanhustenhuollon ja terveydenhuollon asiakasmäärän lisääntyminen on vaatinut lisää resursseja. Erikoissairaanhoidon uudet, tehokkaammat hoitomenetelmät ovat kalliita. Myös lastensuojelulla ja päihteiden käytön lisääntymisellä on vaikutusta perusturvan kustannusten kasvuun. Muutos 08/09 Muutos Muutos 09/10 10/11 Muutos 11/12 Muutos 12/13 Muutos 08/13 Eurajoki 11 % 7 % 6 % 7 % 6 % 40 % Harjavalta -1 % 2 % 7 % 8 % 1 % 17 % Kokemäki 6 % 1 % 3 % 4 % 2 % 18 % Luvia 6 % 6 % 10 % 4 % 6 % 35 % Nakkila -4 % 5 % 6 % 6 % 4 % 16 % Toimintakatteen (nettomenojen) muutos on vaihdellut vuosittain. Vuodesta 2008 asti tarkasteltuna kasvu on ollut suurinta Eurajoella ja Luvialla. Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kehitys on ollut tasaisempaa. Lukuihin vaikuttaa myös palvelutuotannon järjestämisessä tapahtuneet muutokset.

5 Keski-Satakunnan kunnista eniten lainaa on Kokemäellä. Muilla kunnilla on euromääräisesti suunnilleen saman verran lainaa. Eurajoen lainamäärä on pienentynyt. Harjavallalla ei ollut vuosina ollenkaan lainaa, mutta 2012 on lainaa jälleen otettu. Pyrkimyksenä on ollut rahoittaa perkästään investointeja lainarahoituksella, mutta vuosikatteen ollessa alijäämäinen, myös käyttötalouden kustannuksiin on jouduttu ottamaan velkaa. Lainakanta 1000 eur Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila yhteensä

6 Laina/asukas Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila

7 Veroprosentti Eurajoki Harjavalta 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 19,75 Kokemäki 19,5 19,5 19,75 19,75 19,75 19,75 20,75 Luvia ,75 19,75 20,5 Nakkila 19,25 19,25 19,75 19,75 19,75 19,75 20,25 Keskiarvo 18,7 18,9 19,05 19,05 19,2 19,2 19,85

8 Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0 27,7 Kokemäki 20,6 23,5 25,5 28,2 Luvia 21,3 23,0 24,5 26,5 Nakkila 21,5 24,6 26,8 29,5 Kunta Eurajoki 13,84 13,22 12,89 12,41 12,45 Harjavalta 14,41 14,13 14,08 13,87 13,92 Kokemäki 14,16 14,03 13,98 13,69 14,11 Luvia 14,20 13,95 13,86 14,22 14,26 Nakkila 14,38 14,43 14,40 14,17 14,59

9 Henkilöstö Henkilöstön määrällä on vaikutusta kustannuksiin, koska suurin osa palveluista on työvoimavaltaista.

10 Kuntakonserni Liitteessä 3 on lueteltu Keski-Satakunnan kuntien konserneihin kuuluvat yhteisöt. Yhteisöt ovat suurimmaksi osaksi kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä. Kaikki kunnat kuuluvat kuntayhtymistä Satakuntaliittoon, Satakunnan sairaanhoitopiiriin ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään. Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila kuuluvat lisäksi Satakunnan koulutuskuntayhtymään. Kuntien tytäryhteisöjen hallinnointi voidaan keskittää uudessa kunnassa. Yhtiöiden taloudellisen tilanteen ja toiminnan lähtökohdista on myös mahdollista edetä fuusioihin tarkempien selvitysten jälkeen. Uudella kunnalla on 100 prosenttisessa omistuksessa 22 yhtiötä, joten konserniohjauksen yhtenäistämisellä voidaan tehostaa yhteisöjen tuottamia palveluja. Fuusioimisella on etunsa hallinnon, taloudenhoidon, rahoituksen sekä muiden tuki- ja ydintoimintojen osalta. Yhteisen kunnan linjauksena voisi olla kunnan palvelutuotantoa tukevien yhteisöjen omistaminen. Yhdistymisavustus Nykyisen lainsäädännön perusteella Keski-Satakunnan uusi kunta ei saa yhdistysmisavustusta. Arvioitu talouden kehitys Liitteenä 4 FCG::n laatima ennuste vuoteen 2018 Keski-Satakunnan kuntien talouskehityksestä oletuksella, että toiminta jatkuu liitoksen jälkeen samanlaisena kuin selvitystä laadittaessa. Ennusteessa yhteisen kunnan vuosikate kääntyy negatiiviseksi vuonna Taseen alijäämä supistuu puoleen nykyisestä. Kuntaliitoksen avulla on kuitenkin mahdollisuus kääntää yhteisen kunnan talouden suunta hyödyntämällä palvelurakenteiden uudistamisen tuomia mahdollisuuksia, priorisoimalla toimintoja ja poistamalla päällekkäisyyksiä. Volyymihyötyjä on saatavissa kaikilla palvelutuotannon alueilla.

11 Valtakunnan rakennepoliittisessa ohjelmassa tavoitteena on, että julkisten palvelujen tuottavuus kasvaa keskimäärin 0,5 % vuodessa. Keinoja ovat Sote-uudistus, kuntatalouden ohjausjärjestelmään sisällytettävä tuottavuustavoite ja valtionhallinnon 0,5 %:n tuottavuusvaatimus. Tuottavuudella tarkoitetaan saadun tuotoksen ja siihen käytetyn panoksien suhdetta. Mitä vähemmillä panoksilla saadaan sama määrä tuotoksia tai mitä enemmän saadaan aikaan samalla määrällä tuotoksia, sitä parempi on toiminnan tuottavuus. Samoin tuottavuus on parempaa, jos Tuottavuuden parantaminen kestävällä tavalla on kuntatalouden kannalta keskeinen asia. Tuottavuuden kehittämisen yksi keskeinen tavoite on, että oikeita asioita tehdään oikealla tavalla. Tuottavuuden kasvuun vaikuttavat mm. työmenetelmät, johtaminen, työn sujuvuus, henkilöstön ammattitaito ja teknologian hyödyntäminen. Tärkeimmät ennen liitosta yhteisesti sovittavat asiat: - veroprosentti alle maan keskiarvon - menot sopeutettava tuloihin niin, että käyttökustannuksia ei rahoiteta velkarahalla - hyödynnetään synergiaetuja niin, että päällekkäisyyksiä poistetaan - palvelujen tarjonta priorisoidaan siten, että lähipalvelut voidaan turvata Taloushallinnon järjestäminen uudessa kunnassa Taloushallinto voidaan jakaa johtamiseen kuuluvaan talouden suunnitteluun ja tukipalveluihin, joita ovat mm. kirjanpito ja palkanlaskenta. Tavoitteena on oikean ja riittävän tiedon tuottaminen päätöksenteon pohjaksi. Monet säännökset, kuten kuntalaki, kirjanpitolaki, verolait ja perintälaki säätelevät kuntataloutta. Kirjanpitolautakunnan ja kuntaliiton suositukset yhdenmukaistavat kuntien taloudenpitoa. Niinpä taloudenhoidon yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ei tuota teknisesti vaikeuksia. Tietotekniikkaa hyödyntämällä taataan taloushallinnon sujuvuus. Myös toimintojen ulkoistaminen on vaihtoehto taloushallinnon järjestämiselle varsinkin, jos työntekijöiden rekrytointi ei onnistu. Uuden kunnan työntekijöiden tarkkaa eläkkeellejäämisajankohtaa ei voi ennustaa, koska eläkkeelle voidaan jäädä nykyään vuotiaana oman valinnan mukaan. Talouden ja hallinnon tehtävissä on yhteensä 60 työntekijää, joista vuosina on 64 vuotta täyttäviä yhteensä 16. Useat työntekijät hoitavat sekä hallinnon että talouden tehtäviä. Uuden kunnan etuja ovat: - osaamista voidaan hyödyntää monipuolisesti - organisaation haavoittuvuus vähenee - ns. vaarallisten työketjujen syntyminen voidaan estää paremmin - tietotekniikan kulut pienenevät - kustannustehokkuus parantuu - tehtävien jakoa voidaan kehittää ja erikoistumista eri tehtäviin parantaa - taloudenpidon haasteena oleviin jatkuviin muutoksiin pystytään vastaamaan paremmin. (taulukko henkilöstöstä)

12

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot