Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä"

Transkriptio

1 Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1

2 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika suuren osan toimeentulosta siinä alussa, toki ois voinu olla isompikin ja pidempiaikainenkin jos ois halunnu potkasta kunnolla yritystoiminnan käyntiin heti alussa." 2

3 Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsingin Kluuvin TE-toimiston starttirahan saaneiden luovien alojen yrittäjien tämänhetkinen tilanne ja yrityksen tähänastinen toiminta starttirahapäätöksen jälkeen. Keskeisinä tutkimuksen kohteina olivat muun muassa yrityksen liiketoiminnan, tuotteiden/palveluiden ja markkinoiden kehittyminen. starttirahapäätöksen jälkeen. Lisäksi selvitettiin julkisten neuvontapalveluiden käyttöä, yritysten verkostoitumista, verotukseen ja taloushallintoon liittyviä ongelmia, esteitä ja ongelmia toiminnan kehittymiselle, yrittäjänä jaksamista, vertaistukea ja sen tarvetta. Tutkimus suoritettiin välisenä aikana pilottitutkimuksena Helsingin Kluuvin TE -toimiston jälkeen starttirahan saaneiden luovien alojen yrittäjän keskuudessa. Tutkimuksen rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö. Hallinnollisena vastuuorganisaationa oli PKT-säätiö. Tutkimuksen ohjaajana ja tutkimuskysymysten laatijana toimi KTM, ekonomi Raija Leskinen. Sosiaalipolitiikan opiskelija Olli Oja suoritti haastattelut ja tutkimustulosten taltioinnin. Raportti laadittiin yhteistyönä. Tutkimukseen osallistui 33 luovien alojen yrittäjää. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla yrittäjiä. Haastattelututkimusta täydennettiin strukturoiduilla kysymyksillä. Tuloksena saatiin kattava aineisto Helsingin Kluuvin TE toimiston luovien alojen yrittäjistä, heidän yrittäjyyskokemuksistaan ja yksinyrittäjän arkeen, toimintaan ja toimeentulon turvaamiseen liittyvistä kehitysehdotuksista. Hyvin keskeisenä tutkimustuloksena voidaan pitää sitä, että kaikki starttirahan saaneet yrittäjät kokivat starttirahan saamisen hyvin tärkeänä alkavan yrittäjän alkutaipaleella ja yrityksen toiminnan kehittyessä. Yritysten liiketoiminta ei kaikkien vastanneiden mielestä ole kehittynyt aivan odotusten mukaisesti, mutta siitä huolimatta yrittäjät ovat pääasiassa olleet tyytyväisiä. Yleinen yhteiskunnallinen taloustilanne on vaikeuttanut myös näiden yritysten liiketoiminnan ja kannattavuuden myönteistä kehittymistä. Yritysten starttirahahakemusten yhteydessä laatima liiketoimintasuunnitelma koettiin oleelliseksi ja oli toteutunut suurimmalla osalla aivan suunnitelmien mukaisesti, jos ei huomioida vähäisempää liiketoiminnan eikä kannattavuuden kehittymistä. Tuotteet ja palvelut olivat hyvin pitkälle alkuperäisiä, joita kuitenkin tulevaisuudessa oli tarkoitus kehittää markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Lähes kaikki yrittäjät olivat myös kiinnostuneita kehittämään uusia ja innovatiivisia tuotteita ja/tai palveluita. Markkinointi oli monelle yrittäjälle haasteellista ja koettiin vaikeaksi. Markkinointi tapahtui pääasiassa omien verkostojen kautta. Siihen oli tarkoitus panostaa tulevaisuudessa. Verkostoituminen oli kaikkien yrittäjien mielestä keskeinen yksinyrittäjälle niin sosiaalisen kuin liiketoiminnan kannalta. Yritysten neuvontapalveluita on riittävästi. Veroneuvontaa ei moni yrittäjä vielä näin alkuvaiheessa kokenut tarvitsevansa, mahdollisesti myöhemmin liiketoiminnan kasvaessa. Taloushallintoon liittyvät ongelmat ratkottiin pääasiassa kirjanpitäjän ja/tai tilitoimiston kanssa ja asiantuntemuksella. Yksinyrittäjänä jaksamisen jotkut kokivat haasteellisena, mutta siihen löytyi apua vertaistuesta. Monella yrittäjällä oli lähipiirissä muita yrittäjiä, jotka pystyivät tukemaan ja neuvomaan ongelmatilanteissa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että starttiraha tukee ja kannustaa alkavaa yrittäjää ja luo edellytyksiä yrityksen toiminnan kehittymiselle. Starttirahan yhteydessä järjestetyt TE-toimiston yrittäjäkurssit koettiin hyviksi ja tarpeellisiksi. Niissä yrittäjät myös verkostoituivat muiden alkavien starttirahayrittäjien kanssa. Näiden ryhmien uudelleen tapaaminen koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Starttirahan myöntäminen edesauttaa yksinyrittäjien toimintaedellytyksiä yrittäjyyden alkutaipaleella. Verkostoituminen yrittäjien (94 %) itsensä kokemana auttaa heitä menestymään. Täytyisi luoda myös tilaisuuksia, joissa yrittäjät kohtaavat ja verkostoituvat. Verkostoituminen auttaa myös jaksamaan yrittäjänä ja mahdollistaa vertaistuen. 3

4 Sisältö 1. Johdanto Lähtötilanne Yrittäjäksi ryhtymisen kriteerit Tutkimukseen osallistuvat yritykset Starttirahapäätöksen merkitys Yrityksen toiminnan kehittyminen Yrityksen liikevaihto Yrityksen kannattavuus Yrityksen markkinointi ja asiakaskunta Yrityksen tulevaisuuden näkymät Yrityksen kasvutavoitteet Yrityksen verkostoituminen Yrityksen tuotteet ja palvelut Yrityksen liiketoimintaosaaminen ja koulutustarve Neuvontapalvelut ja niiden tarve Julkiset neuvontapalvelut yleensä Yritysveroneuvonta Taloushallinnon palvelut ja niiden tarve Yrittäjän hyvinvointi, jaksaminen ja terveys Yrittäjänä jaksaminen Yksinyrittäjyys Työmäärän kuormitus Vertaistuen merkitys Verkoston merkitys Fyysinen ja psyykkinen terveys Yrittäjyyden merkitys ja työilo Yrittäjien kehitysehdotukset, kommentit ja kritiikki Yhteenveto

5 1. Johdanto Tämän selvitystutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin Kluuvin TE toimiston starttirahan saaneet luovien alojen yrittäjät. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohderyhmässä mainittujen yrittäjien tämänhetkinen tilanne ja yrityksen tähänastinen toiminta starttirahan saamisen jälkeen. Keskeisinä tutkimuksen kohteina olivat muun muassa yrityksen liiketoiminnan, tuotteiden/palveluiden ja markkinoiden kehittyminen starttirahapäätöksen jälkeen. Lisäksi selvitettiin yrityksen neuvontapalveluiden käyttöä ja tarpeellisuutta, verkostoitumista ja sen tarpeellisuus, verotukseen ja taloushallintoon liittyviä ongelmia ja haasteita, muita mahdollisia esteitä ja ongelmia toiminnan kehittymiselle, onnistumisia ja hyviä käytänteitä sekä yrittäjänä jaksamista, vertaistukea ja sen tarvetta. Tämä tutkimus suoritettiin välisenä aikana pilottitutkimuksena Helsingin Kluuvin TE -toimiston starttirahan saaneiden luovien alojen yrittäjien yrityksen toiminnasta, sen ongelmista, haasteista ja ratkaisumalleista. Tutkimuksen rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö. Hallinnollisena vastuuorganisaationa oli PKT-säätiö. Tutkimuksen ohjaajana ja tutkimuskysymysten laatijana toimi KTM, ekonomi Raija Leskinen. Sosiaalipolitiikan opiskelija Olli Oja suoritti haastattelut ja tutkimustulosten taltioinnin. Raportti laadittiin yhteistyössä. Tutkimus kohdistui jälkeen myönteisen starttirahapäätöksen saaneisiin luovien alojen yrittäjiin. Tähän tutkimukseen osallistui 33 luovien alojen yrittäjää. Yhteydenottoja ja haastattelupyyntöjä tehtiin tämän lisäksi 29 luovan alan yrittäjälle, jotka kieltäytyivät tai olivat muuten estyneitä osallistumaan tähän tutkimukseen. Tässä vaiheessa ei ole selvitetty toimivatko tutkimuksesta ja/tai haastattelusta kieltäytyneet henkilöt enää yrittäjinä. Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet yrittäjät, muutamaa lukuun ottamatta, toimivat aktiivisina yrittäjinä. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla Helsingin Kluuvin TE -toimiston starttirahan saaneita luovien alojen yrittäjiä. Haastattelututkimusta täydennettiin strukturoiduilla kysymyksillä. Tuloksena saatiin kattava aineisto Helsingin Kluuvin TE toimiston luovien alojen yrittäjistä, heidän yrittäjyyskokemuksistaan ja yksinyrittäjän arkeen, toimintaan ja toimeentulon turvaamiseen liittyvistä kehitysehdotuksista. Tutkimustulosten perusteella on mahdollisuus kehittää ja parantaa luovien alojen yksinyrittäjien toimintaedellytyksiä ja edesauttaa menestymään yrittäjinä. 5

6 2. Lähtötilanne 2.1 Yrittäjäksi ryhtymisen kriteerit Tutkimukseen osallistuneet yrittäjät mainitsivat useita syitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Tähän tutkimukseen osallistuvista yrittäjistä 30 % (10/33) oli toiminut ennen yrittäjäksi ryhtymistään freelancerina, joten asiakaskuntaa oli yrityksen käynnistyessä jo jonkin verran valmiina. Osaa näistä yrittäjistä asiakas jopa kehotti tai vaati toiminnan yhtiöittämistä. Freelancer yrittäjät kuvaavat yrittäjäksi ryhtymistään näin: "...mulla se lähti oikeastaan vähän niinku silla tavalla että tein freelancer -hommia, jossain vaiheessa mulla oli asiakas joka tota odotti että mulla on toiminimi." "...mul on ollu perustana yks asiakas joka toi mulle sen perusturvan siinä alussa..." "... just sen takii ehkä etten lähteny ihan nollasta liikkeelle et se toiminta mitä on ollu täs siirty vaan yrityksen alle, et eli liikevaihtoa on siinä heti sit ollu ihan mukavasti..." Moni yrittäjä koki myös, että yhtiöittäminen tuo taloudellista etua ja/tai yhtiöittäminen lisää uskottavuutta freelancerina toimimiseen verrattuna. Näillä henkilöillä yhtiöittäminen ja päätös yrittäjäksi ryhtymisestä oli suhteellisen helppo tehdä. Yrittäjistä vajaat 50 % (16/33) mainitsi yrittäjäksi ryhtymisen kriteeriksi heikon tilanteen työmarkkinoilla; noin 24 % (8/33) oli työttömänä tai alan töitä ei ollut tarjolla, toinen neljännes ei kokenut nykyistä työtään palkitsevaksi ja/tai viihtyisäksi (8/33). Moni koki yrittäjäksi ryhtymisen ainoana mahdollisuutena tehdä koulutusta vastaavaa työtä. Usea yrittäjä pitikin yrittäjyyttä luovalle alalle luontaisena toimintamuotona. Edellä mainittujen syiden lisäksi yrittäjäksi ryhtymisen kriteereinä olivat muun muassa halu vapaaseen työskentelyyn, halu toteuttaa itseään, sopiva aika suuremmalle muutokselle ja halu toteuttaa omaa osaamistaan laaja-alaisesti. Joillakin yrityksen perustaminen lähti harrastustoiminnan pohjalta. "...yks syy oli se et oli pakotettu tarve johonkin muutokseen, että sitten mä oon tehny niinku, viestinnän alalla kolmen tyyppistä työtä, eli opettajan, toimittajan ja tiedottajan ja sitten mä pohdin et mikä niist on tärkein ja mä en oikein osannu tiputtaa mitään pois niin mä koin et yritys ois sellanen minkä kautta voisin tehdä kaikkee, monenlaista, et tarttis lokeroitua yhteen asiaan, ja kolmas syy on se et ku oli siin vaihees niitä pieniä lapsia kaks niin ois joustavuutta työajoilta ja loma-ajoilta..." "...se oli aluks harrastus, ja sit useampi vaan sano että kannattaa perustaa yritys, ettei toi noin että omaan piikkiin tekee kannata." 6

7 Kuva 1. Yrittäjäksi ryhtymisen syitä Monet tähän tutkimukseen osallistuvat yritykset olivat toimineet freelancereina ennen yrittäjäksi ryhtymistään ja voidaan sanoa, että freelancerina toimiminen on hyvä "harjoittelualusta" ennen päätoimista yrittäjyyttä. Freelancerina toimiessa joutuu samoin kuin yksinyrittäjänä yksin ottamaan vastuun asiakassuhteesta, oman työnsä markkinoinnista ja palvelun tuottamisesta. Freelancer pohjalta yrittäjäksi ryhtyminen voi olla helpompaa kuin palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyminen. 2.2 Tutkimukseen osallistuvat yritykset Tutkimuksen lähtökohtana oli valita Helsingin Kluuvin TE-toimiston myönteisen starttirahapäätöksen saaneiden yrittäjien keskuudesta kaikki luovien alojen yrittäjät. Aluksi mietimme luovien alojen määrittelykriteerejä; määritelläänkö se toimialan luovuuden vai yrittäjän luovuuden mukaan. Yrittäjyyden oppi-isä itävaltalainen Joseph Schumpeter ( ) määrittelee kaikki yrittäjät talouden luoviksi toimijoiksi ('the entrepreneur as the creative form of the economy'), jolloin periaatteessa jokainen yrittäjä voi olla yrityksensä luova toimija. Tähän selvitystutkimukseen päätimme valita kaikki myönteisen starttirahapäätöksen saaneet yrittäjät, jotka olivat luomassa jotain uutta tai tekevät jotain uutta tuotetta ja/tai palvelua tai toimivat ns. luovalla alalla. Tutkimukseen osallistui 31 eri yritystä. Kahdessa yrityksessä oli kaksi starttirahan saanutta perustajajäsentä, jotka molemmat osallistuivat tutkimukseen ja haastateltiin samanaikaisesti. Yhteensä haastateltavia yrittäjiä oli 33. Tämän lisäksi yhteydenottoja ja haastattelupyyntöjä tehtiin 29 luovan alan yrittäjälle, jotka kieltäytyivät tai olivat muuten estyneitä osallistumaan tähän tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa mukana olevien yritysten toimialat olivat: Digitaalinen sisältö 7

8 tai ohjelmisto (2), design/muotoilu/vaatteet/grafiikka (13), elokuva (2), musiikki (4), näyttämö/konsertti/esittävä taide (2), valokuvaus (2), viestintä (6) ja vähittäismyynti (2). Haastateltavien yrittäjien koulutustausta ei helpottanut valintaamme. Päätimme, että koulutustaustastaan riippumatta yrittäjä voi toimia luovasti (vrt. Schumpeter) ja luovalla alalla. Tutkimukseen osallistuvien yrittäjien joukko muodostui ammattikorkeakoulun käyneestä muusikosta (1) ja muotoilijoista (3), diplomi-insinööristä (1), artenomista (1), filosofian maisterista (1), humanististen tieteiden maistereista (2), kasvatustieteiden maisterista (1), kauppatieteiden maisterista (1), medianomeista (4), musiikin maisterista (1), taideteollisen ammattikorkeakoulun käyneistä (7), taiteiden kandidaateista (3), tradenomista (1), valtiotieteiden maisterista (1) ja vestonomista (1). Kaikki yritykset olivat vielä nuoria. Nuorimmaisin oli saanut starttirahapäätöksen maaliskuussa Yli puolella (17/33) yrityksistä oli haastatteluhetkellä yritysmuotona toiminimi. Osakeyhtiöitä oli 27 % (9/33). Muilla yritysmuotona oli joko kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö. Kuva 2. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten yritysmuoto Tutkimukseen osallistuvista yrittäjistä selvä enemmistö toimi haastatteluhetkellä yksinyrittäjänä. Kaikki muutkin yritykset olivat henkilöstömäärältään pieniä. Yritysten henkilöstömäärä vaihteli yhdestä kolmeen. Kaikki yritykset toimivat haastatteluhetkellä pääkaupunkiseudulla. 8

9 Kuva 3. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten henkilöstömäärä Yritysten asiakkaat muodostuivat pääasiassa yritysasiakkaista. Vain kolmella yrityksellä asiakkaina oli pelkästään yksityishenkilöitä. Lisäksi muutaman yrityksen yhteistyökumppanina oli Yleisradio tai jokin säätiö. Kuva 4. Yritysten asiakkaat 9

10 2.3 Starttirahapäätöksen merkitys Kaikki tutkimukseen osallistuvat yrittäjät kokivat, että starttirahasta oli merkittävää apua heille. Kaikki yrittäjät, yhtä lukuun ottamatta, ottivat myös starttirahan vastaan. Yhden yrittäjän kieltäytyminen johtui yrittäjyyden sivutoimisuudesta. Starttiraha tarjosi merkittävää taloudellisesta apua aikana, jolloin yrityksellä ei vielä ollut tarpeeksi liiketoimintaa ja tuloja. Haastatteluissa yrittäjät tarkastelivat starttirahan tarvetta ja merkitystä parista eri näkökulmasta. Ensinnäkin yritystoiminnan alkuvaiheessa tulorahoituksen vähäisyydestä johtuen yrittäjälle itselleen ei riittänyt rahaa palkanmaksuun, jolloin starttiraha loi toimeentuloturvaa ja auttoi yrittäjää selviämään vaikean käynnistysvaiheen yli. Mut ehkä se on tavallaan toi starttiraha on tosi hyvä ku toi palkanmaksu se on vaan niin kallista et alussa se raha vaan must tuntuu menee normaaliasioiden pyörittämiseen, et se yrittäjille ei jää mitään. Ilman starttirahaa en usko että oisin edes yrittäjä, koska mun yrityksen pullonkauloja on se, että kun ei ole vielä asiakkaita riittävästi, et ei pysty oikein muuta maksamaan kun yrityksen kulut, että omiin menoihin tässä ei oo kauheesti rahaa riittäny, et täytyy sanoo et se oli hirveen keskeistä et pysty ees ajattelemaan tätä ku ajatteli sitä starttirahaa niin starttiraha oli kyllä todella tarpeen että laskunsa sai maksettua Toisaalta yrittäjät pitivät starttirahaa tärkeänä yrittäjän perusturvana, joka mahdollisti yritystoimintaan panostamisen ja tuotteiden/palveluiden kehittämiseen keskittymisen, mikä ei olisi onnistunut alussa rahan vähäisyyden vuoksi. Se (starttiraha) autto merkittävästi tossa tuotekehitysvaiheessa, et se mahollisti sen et pystyttiin alussa panostamaan tuotekehitykseen. starttiraha oli kyllä tosi tärkee asia sit, sanotaan näin, et se on mahdollistanu, tai no en mä kyllä mitään muuta ois lähteny tekee, et kyl mä oisin sit hampain ja kynsin ollu kiinni sit tässä ammatissa, mut pikkasen helpotti asiaa sit, et oli mahdollisuus tehdä just sitä ja niitä hommia mitä ite on halunnu starttirahapäätöksen jälkeen piti luoda ne tuotteet, et se starttiraha autto siinä ku ei pystyny heti, ei tullu rahaa vaan piti luoda ne tuotteet, mut ne tuotteet on nyt valmiina ja niitä voi myydä tai siis voi heittää keikkaa ilman kummempaa harjoittelua, ja liikevaihto on kokoajan kasvanu ja palkattavien henkilöiden on myös "No ensimmäiset 6kk meni kaikkeen taustatyöhön, mitä voi olla, aivan lukemattomia asioita mitä ei voi ihminen kuvitella joka ei oo tällä alalla, sen jälkeen on lähteny myynti käytiin. "6kk meni aika kehittelyyn mut sen jälkeen kun oon saanu tuotteet valmiiks ja myyntiin niin sen jälkeen parempaan suuntaan, mutta miinuksella mennään." "...ois kai se kehittyny ilman sitä starttirahaakin että toki se on mahdollistanu sellasia hankintoja jotka ois muuten siirtyny hamaan tulevaisuuteen aikasemmin..." 10

11 3. Yrityksen toiminnan kehittyminen 3.1 Yrityksen liikevaihto Starttirahahakemuksen yhteydessä laatimaansa liiketoimintasuunnitelmaan yrittäjistä 90 % (28/31) oli laittanut vuotuiseksi liikevaihtotavoitteekseen yli Suurin osa yrityksistä on jäänyt jälkeen tavoitteistaan ja yli 50% (17/33) yrittäjistä arvioi yrityksen liikevaihdon olevan tutkimusajankohtana alle Kuva 5. Liikevaihtotavoite Kuva 6. Toteutunut liikevaihto Jotkut yrittäjät kokivat, että liikevaihtotavoitteen määrittäminen oli yritystoiminnan käynnistyessä vaikeaa.useat yrittäjät mainitsivat myös haastattelutilanteessa, että alkuperäiset odotukset olivat ylimitoitettuja. Odotukset ovat alusta asti olleet epätäsmällisiä. Olemme tyytyväisiä jatkuvaan kasvuun, vaikka se onkin pientä ja hidasta Aiemmista luvuista huolimatta yrittäjät eivät pitäneet yrityksensä liikevaihdon kehittymistä erityisen huonona. Yrittäjistä 66 % (22/33) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että yrityksen liikevaihto on kehittynyt odotusten mukaisesti. Toki on huomattavaa, että kolmannes yrittäjistä (11/33) koki, että liikevaihto ei ollut kehittynyt odotusten mukaisesti. Usein syynä liikevaihdon odotettua huonompaan kehitykseen mainittiin ongelmallinen kansainvälinen taloustilanne ja asiakkaiden maksukyvyn heikentyminen. 11

12 Ensimmäisen vuosi oli oikeestaan ihan odotetunlainen, tää toinen vuosi on sit ollu vähän nihkeempi, et se aavistus takapakkia tosiaan johtuen tosta mainitusta liikkeestä tuolla talouselämässä. pysy hetken hyväl tasol mut sit toi puol vuotta et löi ihan täysin tyhjää, mut nyt se on lähteny menee niinku sen ois voinu kuvitella lähtevän jo silloin, tuli tosi huonoon kohtaan toi lamaennuste... Yleinen taloustilanne on hiukan vaikeuttanut liiketoiminnan aloittamisessa (muutamia isoja projekteja siirretty tulevaisuuteen). Kuva 7. Yrityksen liikevaihdon kehittyminen Yrittäjät kommentoivat yrityksensä liikevaihdon kehittymistä muun muassa seuraavasti: Hyvin, ihan, sanotaanko et paremmin kuin odotin, että eihän tää rikastuta vieläkään, mutta mä tuun hyvin toimeen Se on kasvanu koko ajan hitaasti, mutta kuitenkin ihan, siis pikkuhiljaa ylöspäin tasaisesti, ja tärkeintä on nyt se että voi ottaa enemmän toimeksiantoja kun ne tuotteet on nyt valmiit Useat yritykset jäivät jälkeen liiketoimintasuunnitelmaan kirjatuista tavoitteistaan. Siitä huolimatta yrittäjät eivät olleet erityisen pettyneitä tilanteeseensa. Osa yrittäjistä päinvastoin oli tyytyväisiä, että pystyivät elättämään itsensä. Jotkut yrittäjät joutuivat tekemään osa-aikaista palkkatyötä yrittäjyyden ohella elättääkseen itsensä. No lama nyt vähän vaikuttanu et ei ihan niinku, tai no mitään konkreettisia kasvutavotteita ei oo ollu, tavoitteena on ollut elättää itteni täl toiminnalla ja oon onnistunu, mut kyllähän tää lama on vaikuttanu sillee negatiivisesti....kaikki on vähän niinku kädestä suuhun tällä hetkellä ja tulee varmaan olee sitä seuraavat pari vuotta, mutta on kehittynyt... 12

13 ...ensimmäiset 6kk meni aika kehittelyyn mut sen jälkeen kun oon saanu tuotteet valmiiks ja myyntiin niin sen jälkeen parempaan suuntaan, mutta miinuksella mennään. "...en tule toimeen tällä kokopäiväisellä yrittäjänä toimimisena vaan teen myös osa-aikaista työtä..." Tutkimukseen osallistuvien yritysten yritystoiminta oli kehittynyt pääasiassa odotusten mukaisesti. Yrittäjistä 72 % (24/33) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että toiminta oli kehittynyt odotusten mukaisesti. Kuva 8. Yrityksen toiminnan kehittyminen Useimmilla yrittäjillä yritystoiminta kehittyi tasaisen varmasti toiminnan vakiintuessa ja ammattimaistuessa.yrittäjät kommentoivat kehitystä muun muassa näin: Se on vakiintunu niinku tällaset palkanmaksut ja tällaset toimii paljon nopeammin nyt ku alussa se oli vähän hidasta ku kaikki oli niin uutta. Erittäin hyvin, just sen takii ehkä etten lähteny ihan nollasta liikkeelle et se toiminta mitä on ollu täs siirty vaan yrityksen alle. Oikeastaan viimeisen puolen vuoden aikana toiminta ja sen laajeneminen on ollut positiivinen yllätys. No tietysti niinku käytännön tasolla se on kehittyny niinku sillee et toimintamuodot on vakiintuneet ja alkaa tulemaan sellaisia hyviä rutiineja, ja must tuntuu et laadussa kilpailukin on kasvanu tosi paljon, et ei jäädä laadussakaan niistä kilpailijoista kauas. mun yrityksen toiminta on yllättäen kehittynyt hyvin sen mukaisesti et mä oon ihan siinä liiketoimintasuunnitelmassa olin itse asiassa laskenu itselleni sellasen aika tyhjän kesän kun mä aattelin et täl alal ei oo tilauksia, mut yllättäen mul on tilauksia niin et hyvä et lomalle ehdin. 13

14 3.2 Yrityksen kannattavuus Yritysten kannattavuuden kehityksessä hajonta oli suurempaa kuin liikevaihdon kehittymisessä. Yrittäjistä 54 % (18/33) oli sitä mieltä, että kannattavuus on kehittynyt odotusten mukaisesti. Kannattavuuden kehityksestä sanottiin muun muassa seuraavaa: No nyt näyttää siltä että laskunsa saa maksettua ihan näillä tuotoilla. Ihan hyvin sillee, et nyt voidaan alkaa maksaa palkkaa itelle, ja, tota ei oo sen suhteen ollu niinku ongelmaa, et oikeestaan niinku ajateltiinkin. kokoajan mennään parempaan suuntaan ja ollaan saatu kulut katettua ja kulut ovat kokoajan kasvaneet kun toimintaa on kehitetty ja investoitu koneistoon. nyt on selkeesti sellaista pientä nousua havaittavissa, mutta toimeen tullaan... No paremmin kuin ennakointiin. Yrittäjistä 24 % (8/33) oli jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että kannattavuus olisi kehittynyt odotusten mukaisesti. Kuva 9. Yrityksen kannattavuuden kehittyminen Monella yrityksellä oli haastatteluhetkellä vaikeuksia kannattavuudessa. Kuitenkin yrittäjät uskoivat tilanteen parantuvan tulevaisuudessa. Talouden taantuma vaikutti yritysten kannattavuuteenkin. Ollu koneinvestointeja ekalla vuonna niin ei välttämättä ole kannattavaa. 14

15 No se ei oo kauheen kannattava tällä hetkellä, et onneks mul on sellanen tilanne ollu et tiesin voin pari kolme vuotta olla aika rauhassa ku mul ei oo mitään investointeja. ei mulla ole syytä hirvittävään huoleen eikä tää mitenkään hirvittävä tää tilanne vielä ole, jos tää pysyis tämmöisenä niin tää leikki loppuis, ei pysty kauheen kauaa jatkamaan, et tää on niinku plusmiinusnolla-tilanne. No ensimmäinen tilikausi 8 kuukautta oli positiivinen, mut et tän vuoden puolella viis ekaa kuukautta meni käytännössä plusmiinus nollalla. 3.3 Yrityksen markkinointi ja asiakaskunta Yrittäjät kokivat kaiken kaikkiaan yrityksen markkinoinnin haasteellisena ja paljon aikaa vievänä toimintona. Oikeiden markkinointikanavien löytäminen ja -kustannusten hallinta koettiin erityisen haasteelliseksi. "...kyllä vieläkin toi markkinoinnin kehittäminen et sitä pitäis vaan tehdä ja sille pitäis löytää aikaa, ja siinä se yksinäisyys on selkee haitta, et se ettei ihan pysty maksamaan tarpeeks siitä et pystyis hoitamaan ne asiat niinku haluais et ne hoituis, et ei oo ihan varaa siihen, ja sit se kokoajan hidastuu toi homma..." "...tein joitakin tosi isoja markkinointiratkaisuja jotka osoittautuivat sitten vääräksi, että kalliita mainoksia väärissä lehdissä, toisaalta mä oon sitten huomannu että tällainen sanotaanko ilmainen suusta suuhun ja muu tämmönen markkinointi on onnistunu aika hyvin, et mä teen tällasia kaikenlaisia et erilaisia tapahtumia järjestän paljon ja kutsun ihmisiä puhumaan, ja järjestän sellasia, no seminaari on ehkä vähän liian suurisuuntanen sana, mutta kaikkea tällaisia tapahtumaluonteista juttua, alan, asian ympäriltä, ja se on osoittautunut melko hyväksi tällaiseksi ilmaiseksi markkinointikeinoksi..." "No markkinointia on nyt tullu tehtyä lähinnä hyvin vähän oikeestaan, lähinnä puskaradiomenetelmällä ja sit oikeestaan mä oon tehny kunnolliset kotisivut itelleni mitä mul ei aikasemmin ollu.." "...jos nyt haluais vaikka sitä hyviä kotisivuja tai hyvää markkinointimateriaalia että mitä kautta sitä lähtee rahottamaan, eikä se nyt ongelma ole mut semmonen et ku nyt ollaan kuitenkin toimittu niillä rahoilla mitä tulee..." Yritysten markkinointitoimenpiteet olivat kustannuksiltaan vähäisiä perustuen sähköisiin viestimiin, omiin henkilökohtaisiin kontakteihin ja verkostoihin. Yritysten markkinointitoimenpiteistä kysyttäessä yrittäjät vastasivat mm. seuraavaa: "Markkinointi on onnistunut sen suhteen erinomaisesti, et se raha mitä siihen on laitettu on hyvin vähäistä, on painettu esitteet, tehty joitain nettisaitteja, näistä tuotteista mitä on, ja aika paljon kuten sanoin niin esiintymistilaisuuksissa jos on joku keikka niin siinä jälkimarkkinointi, ja niiden ihmisten tapaaminen jotka on siellä yleisössä, sellanen positiivinen suhdetoiminta asiakkaiden..." "Mä oon markkinoinu tosi huonosti, ku mä tos joulun tienoilla tiesin et tää homma pitää niinku rakentaa eri tavalla, et öö mul on ollu tosi hyvät nettisivut, mut täl hetkel ne on alhaalla, koska öö, tää on ollu niinku hirvee kahden kolmen kuukauden prosessi jonka pitäis kulminoituu nyt niihin uusin nettisivuihin." 15

16 "...tulee nettimainontaa, google ads ja kaikkee muuta tällaista, mut et en oo hirveesti markkinoinu ja se on selkeesti ollu mulla puute." "Hmm no nettisivuja, verkostoitunut ja pyrkinyt saamaan puskaradion kautta eteenpäin tietoa." "Oon mainostanut jonkin verran...et hyvin edullisia kanavia, et ei oo tarvinnu hirveen isoja rahasummia satsata tähän, ja sit mulla on tosiaan kans nettisivut joita ylläpidän, mut toi verkostoituminen on kyllä ehdottomasti tärkein." "...järkeväähän ois markkinoida, mä en oo markkinoinu kauheesti, sillee et niit tilauksia tulis suoraan, et nythän myyn, on tiettyjä kohteita jotka kuvataan tai on kuvattu ja se sit myydään." "...mä sain just vihdoin nettisivut ja se oli sellanen et se oli oravannahkakauppa et olin tehny sille toimistolle kuvauksen ja ne teki mulle sitten ne sivut..." "...mul on markkinointii kaks ikkunaa, et mä maksan joka kuukaus ihan hyvän määrän euroja noista ikkunoista, et se mun markkinointibudjetti menee noihin ikkunoihin..." "Periaattees mä oon ihan vaan soitellu yrityksiin ja sit lähettäny sähköpostil jonku mainoskirjeen mis on kuvii..." "...et kavereiden kautta tietty levitetty sanaa mut et ei olla rahallisesti satsattu kovinkaan paljoo markkinointiin." "...myyntiä ja markkinointia mun pitää vaan ite kehittää, et se ei vaan näköjään oo mun vahvin puoli täs yritystoiminnassa, et mun pitää sitä vaan sitkeesti tehdä vaan ja oppia sitä.". "...markkinointi ja mun ydinosaamisen myyminen mikä täs klikkaa...". Yrittäjistä 33 % (11/33) oli jokseenkin samaa mieltä siinä, ettei yrityksellä ole riittävästi asiakkaita. Toisaalta saman verran oli myös jokseenkin eri mieltä asiasta, joten hajonta oli suurta. Vain muutamalla yrityksellä (5/33) oli asiakkaita riittävästi. Suurin osa yrityksistä haluaa lisää asiakkaita ja/tai laajentamalla asiakaskuntaa saada erityyppisiä asiakkaita niin, etteivät ole liian riippuvaisia muutamasta asiakkaasta. Uusien asiakkaiden hankkiminen koettiin haastavaksi ja vaikeaksi. Asiakasmääriä kommentoitiin seuraavasti: asiakkaita vois olla enemmän, mut uskon että niitä tulee kyllä tulevaisuudessa... asiakkaita, niitä on ollu riittävästi, mut tiedän et nyt kesän aikana pitää hoitaa uusia jotta taas ens vuonna töitä riittää, ku näit asiakkaita on aika kertaluonteisia sit Yritysasiakkaita pitäis olla ehdottomasti enemmän. Tällä hetkellä ei, asiakkailla on vähän hanat menny niinku kiinni....haluaisin vähän niinku laajemman asiakaskunnan. millasesta kohderyhmästä on ollu kyse tähän saakka niin se ei todellakaan riitä kattamaan niitä huonompia sesonkeja niin pitää löytää muita kohderyhmiä. painottuu ehkä vähän liikaa tän yhden isomman asiakkaan varaan, että mä alan olla, että pitäis hankkia uusia vastaavia asiakkaita lisää. 16

17 "...uusien asiakkaiden saaminen on tosi vaikeeta..." Kuva 10. Yrityksen asiakasmäärät Kuva 11. Yrityksen työmäärä Myös töiden ja toimeksiantojen riittävyydessä oli vaihtelua yrittäjien kesken, mutta töiden ja toimeksiantojen määrään oltiin yleisesti hiukan tyytyväisempiä kuin asiakkaiden määrään. Yrittäjistä 54 % (18/33) oli jokseenkin tai samaa mieltä siitä, että yrityksellä on tarpeeksi töitä ja toimeksiantoja. Töiden suhteen haastatteluissa todettiin samaa kuin asiakkaista; töiden laadun, ei 17

18 aina välttämättä määrän, haluttiin muuttuvan. Lisäksi joillakin yrittäjillä töiden määrä vaihteli sesongeittain.töistä ja toimeksiannoista sanottiin muun muassa seuraavaa: töitä voi tehdä vaikka kellon ympäri. ollaan näin alkuvaiheessa niin tota se et tekee kokoajan työtä ei tarkota ainakaan tällä alalla sitä et siitä maksettais palkkaa. nyt on tullu tarpeeks toimeenantoi et on saanu aamust iltaa väsätä kaikkee... No eihän niitä tarpeeks oo jos se liikevaihto on noin pieni... semmonen tasaaminen on vähän vaikeeta, et välil on liikaa ja välil on liian vähän. Kuva 12. Yrityksen markkinoiden kehittyminen Markkinoiden kehityksessä on ollut eroja. Yrittäjistä 54 % (18/33) oli sitä mieltä, että yrityksen markkinat ovat kehittyneet jossain määrin odotusten mukaisesti. Yrittäjistä 33 % (11/33) oli eri mieltä markkinoiden kehittymisestä. Markkinoista sanottiin muun muassa seuraavaa: Ottaen huomioon et koko rakennusala on romahtanut aivan totaalisesti, niin siihen nähden meil on mun mielest ollu tosi paljon töitä....ja sit on kans alettu tuolla tinkimään hinnoista, aika rajusti nyt ku on ostajan markkinat siellä....mä oon tullu siihen tulokseen että mun täytyy tehdä myös yksityisille asiakkaille tilaustöitä....mä oon kokonaan rakentamassa tätä palvelupakettia uudestaan niin se että mä oon kartottanu asiakkaita kokonaan uudestaan. 18

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Päätöksenteko kuulokojekuntoutuksessa. Johanna Ruusuvuori & Minna Laaksoº *Tampereen yliopisto º Helsingin yliopisto

Päätöksenteko kuulokojekuntoutuksessa. Johanna Ruusuvuori & Minna Laaksoº *Tampereen yliopisto º Helsingin yliopisto Päätöksenteko kuulokojekuntoutuksessa Johanna Ruusuvuori & Minna Laaksoº *Tampereen yliopisto º Helsingin yliopisto. Tutkimuskysymykset Miten päätös kuulokojekuntoutuksen aloituksesta tehdään? Miten ammattilaiset

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA Diakonian tutkimuksen päivä 9.11.2007 Riikka Haahtela Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Tampereen yliopisto NAISTYÖN

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Tutkimuskysymykset Mitä / millaista tukea vanhempi on saanut / kokenut tarvitsevansa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Tärkeimmät tulokset Työntekijät painottivat luottamuksellisen suhteen syntymistä asiakkaisiin,

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin?

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Helsingin yrittäjät Elon työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointikysely 8.1.-16.1.2018 N=366 Kiitos aktiivisuudesta! Vastaajien taustatietoja Helsingin yrittäjät,

Lisätiedot

Suora sitaatti niinkö tosiaan?

Suora sitaatti niinkö tosiaan? @MagSymp16 Suora sitaatti niinkö tosiaan? Lauri Haapanen viittä vaille tohtori toimittaja lauri.haapanen@helsinki.fi www.laurihaapanen.fi Twitter: @LauriHaapanen Esimerkki 1: Kulutusvalinnat Kulttuurilehti,

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina TERVETULOA VOIMANPESÄÄN Miian tarina Ajattelin, että tää on viimeinen ovi, jonka avaan. Oon hakenut apua jo niin monesta paikasta tuntuu, että kukaan ei osaa auttaa. Sossu sanoi, että mun kannattais mennä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

haltu..mobile.web.embedded

haltu..mobile.web.embedded haltu..mobile.web.embedded TTY 10.3.2011 Taustaa Osaaminen Palvelut Innovatiivisuus Referenssit Opittua Oma Verkosto Yrityksen perustaminen Yhteystiedot Keskustelua, kysymyksiä jne. hashtag: #haltut Perustietoa

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu

Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu Tarja.korpela@lamk.fi Palvelu on noussut strategisella tasolla kriittiseksi

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

Nuorten palvelut ja syrjäytyminen nuorisotutkimuksen näkökulmasta

Nuorten palvelut ja syrjäytyminen nuorisotutkimuksen näkökulmasta Nuorten palvelut ja syrjäytyminen nuorisotutkimuksen näkökulmasta Huolipuheesta mielekkääseen toimintaan ja tekemiseen Kuntoutusakatemia 11.6.2015 VTT, erikoistutkija Sanna Aaltonen Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

VAATIVA TYÖ JA TYÖSSÄ SELVIYTYMINEN NUORTEN LÄÄKÄREIDEN PUHEESSA

VAATIVA TYÖ JA TYÖSSÄ SELVIYTYMINEN NUORTEN LÄÄKÄREIDEN PUHEESSA VAATIVA TYÖ JA TYÖSSÄ SELVIYTYMINEN NUORTEN LÄÄKÄREIDEN PUHEESSA Sirpa Wrede 24.11.2017 1 LAADULLINEN HAASTATTELUTUTKIMUS LÄÄKÄREISTÄ 38 haastattelua, n. 60 h / 500 s. lääkäreiden puhetta, teemahaastattelu

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Työhyvinvointi Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa Heli Heikkilä ja Laura Seppänen ESIMERKKI 1: Raideliikenteen hallinta 1/2 Liikenneohjaajasta kalustonkäytönohjaajaksi Liikenteenohjaus ei

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Senior Talent Hannele Niemi ja tutkimusryhmä syksy 2011

Senior Talent Hannele Niemi ja tutkimusryhmä syksy 2011 Senior Talent Hannele Niemi ja tutkimusryhmä syksy 2011 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Hannele Niemi 29.11.2011 1 2,2 2 1,8 75+ 1,6 65-74 1,4 55-64 1,2 1 0,8 0-14 15-54 0,6 2000 2005 2010 2015 2020

Lisätiedot

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Amazing Race Amazing racessa kilpailijat toimivat joukkueina, joissa on kaksi henkeä, jotka jotenkin tuntevat toisensa. Joillakin tuotantokausilla on ollut enemmänkin henkilöitä

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt

Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Sinettiseminaari 2013 ryhmätyöt Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Tehtävä: Lämmittely

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT

METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA SINIKKA PIITTA LA OPISKELIJA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT Haastatteluraportti Toteutettiin keväällä 2017 Haastatteluja tehtiin

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

OPPIMISEN SÄÄTELY HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPIMISEN SÄÄTELY HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ OPPIISEN SÄÄTELY HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Opetuksen päivä 13.10.2017 Lääketieteellinen tiedekunta Tohtorikoulutettava illa Räisänen Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) 12.10.2017 1 TUTKIUKSEN TAUSTAA Yliopisto-opiskelijoiden

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos

Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Tässä esitelmässä Tupakoitsijan näkökulma työpaikkatupakointiin

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Lippupisteen seminaari Korjaamo, Helsinki 27.5.2008 Timo Cantell Sibelius-Akatemia timo.cantell@siba.fi Suomalaisten konserteissa

Lisätiedot

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu Ainoa valtakunnallinen maksuton (puhelin)palvelu, joka auttaa varsinkin

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry

Arjen ankkurit selviytymisen mittarit. Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Arjen ankkurit selviytymisen mittarit Selviytyjät ryhmä, Pesäpuu ry Mitä tarvitaan? Mistä riippuu? Kuka määrittää? Turvallisuus Mistä riippuu? Turvallisuus Katse eteenpäin Katse hetkessä Mistä riippuu?

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot