Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä"

Transkriptio

1 Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1

2 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika suuren osan toimeentulosta siinä alussa, toki ois voinu olla isompikin ja pidempiaikainenkin jos ois halunnu potkasta kunnolla yritystoiminnan käyntiin heti alussa." 2

3 Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsingin Kluuvin TE-toimiston starttirahan saaneiden luovien alojen yrittäjien tämänhetkinen tilanne ja yrityksen tähänastinen toiminta starttirahapäätöksen jälkeen. Keskeisinä tutkimuksen kohteina olivat muun muassa yrityksen liiketoiminnan, tuotteiden/palveluiden ja markkinoiden kehittyminen. starttirahapäätöksen jälkeen. Lisäksi selvitettiin julkisten neuvontapalveluiden käyttöä, yritysten verkostoitumista, verotukseen ja taloushallintoon liittyviä ongelmia, esteitä ja ongelmia toiminnan kehittymiselle, yrittäjänä jaksamista, vertaistukea ja sen tarvetta. Tutkimus suoritettiin välisenä aikana pilottitutkimuksena Helsingin Kluuvin TE -toimiston jälkeen starttirahan saaneiden luovien alojen yrittäjän keskuudessa. Tutkimuksen rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö. Hallinnollisena vastuuorganisaationa oli PKT-säätiö. Tutkimuksen ohjaajana ja tutkimuskysymysten laatijana toimi KTM, ekonomi Raija Leskinen. Sosiaalipolitiikan opiskelija Olli Oja suoritti haastattelut ja tutkimustulosten taltioinnin. Raportti laadittiin yhteistyönä. Tutkimukseen osallistui 33 luovien alojen yrittäjää. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla yrittäjiä. Haastattelututkimusta täydennettiin strukturoiduilla kysymyksillä. Tuloksena saatiin kattava aineisto Helsingin Kluuvin TE toimiston luovien alojen yrittäjistä, heidän yrittäjyyskokemuksistaan ja yksinyrittäjän arkeen, toimintaan ja toimeentulon turvaamiseen liittyvistä kehitysehdotuksista. Hyvin keskeisenä tutkimustuloksena voidaan pitää sitä, että kaikki starttirahan saaneet yrittäjät kokivat starttirahan saamisen hyvin tärkeänä alkavan yrittäjän alkutaipaleella ja yrityksen toiminnan kehittyessä. Yritysten liiketoiminta ei kaikkien vastanneiden mielestä ole kehittynyt aivan odotusten mukaisesti, mutta siitä huolimatta yrittäjät ovat pääasiassa olleet tyytyväisiä. Yleinen yhteiskunnallinen taloustilanne on vaikeuttanut myös näiden yritysten liiketoiminnan ja kannattavuuden myönteistä kehittymistä. Yritysten starttirahahakemusten yhteydessä laatima liiketoimintasuunnitelma koettiin oleelliseksi ja oli toteutunut suurimmalla osalla aivan suunnitelmien mukaisesti, jos ei huomioida vähäisempää liiketoiminnan eikä kannattavuuden kehittymistä. Tuotteet ja palvelut olivat hyvin pitkälle alkuperäisiä, joita kuitenkin tulevaisuudessa oli tarkoitus kehittää markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Lähes kaikki yrittäjät olivat myös kiinnostuneita kehittämään uusia ja innovatiivisia tuotteita ja/tai palveluita. Markkinointi oli monelle yrittäjälle haasteellista ja koettiin vaikeaksi. Markkinointi tapahtui pääasiassa omien verkostojen kautta. Siihen oli tarkoitus panostaa tulevaisuudessa. Verkostoituminen oli kaikkien yrittäjien mielestä keskeinen yksinyrittäjälle niin sosiaalisen kuin liiketoiminnan kannalta. Yritysten neuvontapalveluita on riittävästi. Veroneuvontaa ei moni yrittäjä vielä näin alkuvaiheessa kokenut tarvitsevansa, mahdollisesti myöhemmin liiketoiminnan kasvaessa. Taloushallintoon liittyvät ongelmat ratkottiin pääasiassa kirjanpitäjän ja/tai tilitoimiston kanssa ja asiantuntemuksella. Yksinyrittäjänä jaksamisen jotkut kokivat haasteellisena, mutta siihen löytyi apua vertaistuesta. Monella yrittäjällä oli lähipiirissä muita yrittäjiä, jotka pystyivät tukemaan ja neuvomaan ongelmatilanteissa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että starttiraha tukee ja kannustaa alkavaa yrittäjää ja luo edellytyksiä yrityksen toiminnan kehittymiselle. Starttirahan yhteydessä järjestetyt TE-toimiston yrittäjäkurssit koettiin hyviksi ja tarpeellisiksi. Niissä yrittäjät myös verkostoituivat muiden alkavien starttirahayrittäjien kanssa. Näiden ryhmien uudelleen tapaaminen koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Starttirahan myöntäminen edesauttaa yksinyrittäjien toimintaedellytyksiä yrittäjyyden alkutaipaleella. Verkostoituminen yrittäjien (94 %) itsensä kokemana auttaa heitä menestymään. Täytyisi luoda myös tilaisuuksia, joissa yrittäjät kohtaavat ja verkostoituvat. Verkostoituminen auttaa myös jaksamaan yrittäjänä ja mahdollistaa vertaistuen. 3

4 Sisältö 1. Johdanto Lähtötilanne Yrittäjäksi ryhtymisen kriteerit Tutkimukseen osallistuvat yritykset Starttirahapäätöksen merkitys Yrityksen toiminnan kehittyminen Yrityksen liikevaihto Yrityksen kannattavuus Yrityksen markkinointi ja asiakaskunta Yrityksen tulevaisuuden näkymät Yrityksen kasvutavoitteet Yrityksen verkostoituminen Yrityksen tuotteet ja palvelut Yrityksen liiketoimintaosaaminen ja koulutustarve Neuvontapalvelut ja niiden tarve Julkiset neuvontapalvelut yleensä Yritysveroneuvonta Taloushallinnon palvelut ja niiden tarve Yrittäjän hyvinvointi, jaksaminen ja terveys Yrittäjänä jaksaminen Yksinyrittäjyys Työmäärän kuormitus Vertaistuen merkitys Verkoston merkitys Fyysinen ja psyykkinen terveys Yrittäjyyden merkitys ja työilo Yrittäjien kehitysehdotukset, kommentit ja kritiikki Yhteenveto

5 1. Johdanto Tämän selvitystutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin Kluuvin TE toimiston starttirahan saaneet luovien alojen yrittäjät. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohderyhmässä mainittujen yrittäjien tämänhetkinen tilanne ja yrityksen tähänastinen toiminta starttirahan saamisen jälkeen. Keskeisinä tutkimuksen kohteina olivat muun muassa yrityksen liiketoiminnan, tuotteiden/palveluiden ja markkinoiden kehittyminen starttirahapäätöksen jälkeen. Lisäksi selvitettiin yrityksen neuvontapalveluiden käyttöä ja tarpeellisuutta, verkostoitumista ja sen tarpeellisuus, verotukseen ja taloushallintoon liittyviä ongelmia ja haasteita, muita mahdollisia esteitä ja ongelmia toiminnan kehittymiselle, onnistumisia ja hyviä käytänteitä sekä yrittäjänä jaksamista, vertaistukea ja sen tarvetta. Tämä tutkimus suoritettiin välisenä aikana pilottitutkimuksena Helsingin Kluuvin TE -toimiston starttirahan saaneiden luovien alojen yrittäjien yrityksen toiminnasta, sen ongelmista, haasteista ja ratkaisumalleista. Tutkimuksen rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö. Hallinnollisena vastuuorganisaationa oli PKT-säätiö. Tutkimuksen ohjaajana ja tutkimuskysymysten laatijana toimi KTM, ekonomi Raija Leskinen. Sosiaalipolitiikan opiskelija Olli Oja suoritti haastattelut ja tutkimustulosten taltioinnin. Raportti laadittiin yhteistyössä. Tutkimus kohdistui jälkeen myönteisen starttirahapäätöksen saaneisiin luovien alojen yrittäjiin. Tähän tutkimukseen osallistui 33 luovien alojen yrittäjää. Yhteydenottoja ja haastattelupyyntöjä tehtiin tämän lisäksi 29 luovan alan yrittäjälle, jotka kieltäytyivät tai olivat muuten estyneitä osallistumaan tähän tutkimukseen. Tässä vaiheessa ei ole selvitetty toimivatko tutkimuksesta ja/tai haastattelusta kieltäytyneet henkilöt enää yrittäjinä. Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet yrittäjät, muutamaa lukuun ottamatta, toimivat aktiivisina yrittäjinä. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla Helsingin Kluuvin TE -toimiston starttirahan saaneita luovien alojen yrittäjiä. Haastattelututkimusta täydennettiin strukturoiduilla kysymyksillä. Tuloksena saatiin kattava aineisto Helsingin Kluuvin TE toimiston luovien alojen yrittäjistä, heidän yrittäjyyskokemuksistaan ja yksinyrittäjän arkeen, toimintaan ja toimeentulon turvaamiseen liittyvistä kehitysehdotuksista. Tutkimustulosten perusteella on mahdollisuus kehittää ja parantaa luovien alojen yksinyrittäjien toimintaedellytyksiä ja edesauttaa menestymään yrittäjinä. 5

6 2. Lähtötilanne 2.1 Yrittäjäksi ryhtymisen kriteerit Tutkimukseen osallistuneet yrittäjät mainitsivat useita syitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Tähän tutkimukseen osallistuvista yrittäjistä 30 % (10/33) oli toiminut ennen yrittäjäksi ryhtymistään freelancerina, joten asiakaskuntaa oli yrityksen käynnistyessä jo jonkin verran valmiina. Osaa näistä yrittäjistä asiakas jopa kehotti tai vaati toiminnan yhtiöittämistä. Freelancer yrittäjät kuvaavat yrittäjäksi ryhtymistään näin: "...mulla se lähti oikeastaan vähän niinku silla tavalla että tein freelancer -hommia, jossain vaiheessa mulla oli asiakas joka tota odotti että mulla on toiminimi." "...mul on ollu perustana yks asiakas joka toi mulle sen perusturvan siinä alussa..." "... just sen takii ehkä etten lähteny ihan nollasta liikkeelle et se toiminta mitä on ollu täs siirty vaan yrityksen alle, et eli liikevaihtoa on siinä heti sit ollu ihan mukavasti..." Moni yrittäjä koki myös, että yhtiöittäminen tuo taloudellista etua ja/tai yhtiöittäminen lisää uskottavuutta freelancerina toimimiseen verrattuna. Näillä henkilöillä yhtiöittäminen ja päätös yrittäjäksi ryhtymisestä oli suhteellisen helppo tehdä. Yrittäjistä vajaat 50 % (16/33) mainitsi yrittäjäksi ryhtymisen kriteeriksi heikon tilanteen työmarkkinoilla; noin 24 % (8/33) oli työttömänä tai alan töitä ei ollut tarjolla, toinen neljännes ei kokenut nykyistä työtään palkitsevaksi ja/tai viihtyisäksi (8/33). Moni koki yrittäjäksi ryhtymisen ainoana mahdollisuutena tehdä koulutusta vastaavaa työtä. Usea yrittäjä pitikin yrittäjyyttä luovalle alalle luontaisena toimintamuotona. Edellä mainittujen syiden lisäksi yrittäjäksi ryhtymisen kriteereinä olivat muun muassa halu vapaaseen työskentelyyn, halu toteuttaa itseään, sopiva aika suuremmalle muutokselle ja halu toteuttaa omaa osaamistaan laaja-alaisesti. Joillakin yrityksen perustaminen lähti harrastustoiminnan pohjalta. "...yks syy oli se et oli pakotettu tarve johonkin muutokseen, että sitten mä oon tehny niinku, viestinnän alalla kolmen tyyppistä työtä, eli opettajan, toimittajan ja tiedottajan ja sitten mä pohdin et mikä niist on tärkein ja mä en oikein osannu tiputtaa mitään pois niin mä koin et yritys ois sellanen minkä kautta voisin tehdä kaikkee, monenlaista, et tarttis lokeroitua yhteen asiaan, ja kolmas syy on se et ku oli siin vaihees niitä pieniä lapsia kaks niin ois joustavuutta työajoilta ja loma-ajoilta..." "...se oli aluks harrastus, ja sit useampi vaan sano että kannattaa perustaa yritys, ettei toi noin että omaan piikkiin tekee kannata." 6

7 Kuva 1. Yrittäjäksi ryhtymisen syitä Monet tähän tutkimukseen osallistuvat yritykset olivat toimineet freelancereina ennen yrittäjäksi ryhtymistään ja voidaan sanoa, että freelancerina toimiminen on hyvä "harjoittelualusta" ennen päätoimista yrittäjyyttä. Freelancerina toimiessa joutuu samoin kuin yksinyrittäjänä yksin ottamaan vastuun asiakassuhteesta, oman työnsä markkinoinnista ja palvelun tuottamisesta. Freelancer pohjalta yrittäjäksi ryhtyminen voi olla helpompaa kuin palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyminen. 2.2 Tutkimukseen osallistuvat yritykset Tutkimuksen lähtökohtana oli valita Helsingin Kluuvin TE-toimiston myönteisen starttirahapäätöksen saaneiden yrittäjien keskuudesta kaikki luovien alojen yrittäjät. Aluksi mietimme luovien alojen määrittelykriteerejä; määritelläänkö se toimialan luovuuden vai yrittäjän luovuuden mukaan. Yrittäjyyden oppi-isä itävaltalainen Joseph Schumpeter ( ) määrittelee kaikki yrittäjät talouden luoviksi toimijoiksi ('the entrepreneur as the creative form of the economy'), jolloin periaatteessa jokainen yrittäjä voi olla yrityksensä luova toimija. Tähän selvitystutkimukseen päätimme valita kaikki myönteisen starttirahapäätöksen saaneet yrittäjät, jotka olivat luomassa jotain uutta tai tekevät jotain uutta tuotetta ja/tai palvelua tai toimivat ns. luovalla alalla. Tutkimukseen osallistui 31 eri yritystä. Kahdessa yrityksessä oli kaksi starttirahan saanutta perustajajäsentä, jotka molemmat osallistuivat tutkimukseen ja haastateltiin samanaikaisesti. Yhteensä haastateltavia yrittäjiä oli 33. Tämän lisäksi yhteydenottoja ja haastattelupyyntöjä tehtiin 29 luovan alan yrittäjälle, jotka kieltäytyivät tai olivat muuten estyneitä osallistumaan tähän tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa mukana olevien yritysten toimialat olivat: Digitaalinen sisältö 7

8 tai ohjelmisto (2), design/muotoilu/vaatteet/grafiikka (13), elokuva (2), musiikki (4), näyttämö/konsertti/esittävä taide (2), valokuvaus (2), viestintä (6) ja vähittäismyynti (2). Haastateltavien yrittäjien koulutustausta ei helpottanut valintaamme. Päätimme, että koulutustaustastaan riippumatta yrittäjä voi toimia luovasti (vrt. Schumpeter) ja luovalla alalla. Tutkimukseen osallistuvien yrittäjien joukko muodostui ammattikorkeakoulun käyneestä muusikosta (1) ja muotoilijoista (3), diplomi-insinööristä (1), artenomista (1), filosofian maisterista (1), humanististen tieteiden maistereista (2), kasvatustieteiden maisterista (1), kauppatieteiden maisterista (1), medianomeista (4), musiikin maisterista (1), taideteollisen ammattikorkeakoulun käyneistä (7), taiteiden kandidaateista (3), tradenomista (1), valtiotieteiden maisterista (1) ja vestonomista (1). Kaikki yritykset olivat vielä nuoria. Nuorimmaisin oli saanut starttirahapäätöksen maaliskuussa Yli puolella (17/33) yrityksistä oli haastatteluhetkellä yritysmuotona toiminimi. Osakeyhtiöitä oli 27 % (9/33). Muilla yritysmuotona oli joko kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö. Kuva 2. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten yritysmuoto Tutkimukseen osallistuvista yrittäjistä selvä enemmistö toimi haastatteluhetkellä yksinyrittäjänä. Kaikki muutkin yritykset olivat henkilöstömäärältään pieniä. Yritysten henkilöstömäärä vaihteli yhdestä kolmeen. Kaikki yritykset toimivat haastatteluhetkellä pääkaupunkiseudulla. 8

9 Kuva 3. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten henkilöstömäärä Yritysten asiakkaat muodostuivat pääasiassa yritysasiakkaista. Vain kolmella yrityksellä asiakkaina oli pelkästään yksityishenkilöitä. Lisäksi muutaman yrityksen yhteistyökumppanina oli Yleisradio tai jokin säätiö. Kuva 4. Yritysten asiakkaat 9

10 2.3 Starttirahapäätöksen merkitys Kaikki tutkimukseen osallistuvat yrittäjät kokivat, että starttirahasta oli merkittävää apua heille. Kaikki yrittäjät, yhtä lukuun ottamatta, ottivat myös starttirahan vastaan. Yhden yrittäjän kieltäytyminen johtui yrittäjyyden sivutoimisuudesta. Starttiraha tarjosi merkittävää taloudellisesta apua aikana, jolloin yrityksellä ei vielä ollut tarpeeksi liiketoimintaa ja tuloja. Haastatteluissa yrittäjät tarkastelivat starttirahan tarvetta ja merkitystä parista eri näkökulmasta. Ensinnäkin yritystoiminnan alkuvaiheessa tulorahoituksen vähäisyydestä johtuen yrittäjälle itselleen ei riittänyt rahaa palkanmaksuun, jolloin starttiraha loi toimeentuloturvaa ja auttoi yrittäjää selviämään vaikean käynnistysvaiheen yli. Mut ehkä se on tavallaan toi starttiraha on tosi hyvä ku toi palkanmaksu se on vaan niin kallista et alussa se raha vaan must tuntuu menee normaaliasioiden pyörittämiseen, et se yrittäjille ei jää mitään. Ilman starttirahaa en usko että oisin edes yrittäjä, koska mun yrityksen pullonkauloja on se, että kun ei ole vielä asiakkaita riittävästi, et ei pysty oikein muuta maksamaan kun yrityksen kulut, että omiin menoihin tässä ei oo kauheesti rahaa riittäny, et täytyy sanoo et se oli hirveen keskeistä et pysty ees ajattelemaan tätä ku ajatteli sitä starttirahaa niin starttiraha oli kyllä todella tarpeen että laskunsa sai maksettua Toisaalta yrittäjät pitivät starttirahaa tärkeänä yrittäjän perusturvana, joka mahdollisti yritystoimintaan panostamisen ja tuotteiden/palveluiden kehittämiseen keskittymisen, mikä ei olisi onnistunut alussa rahan vähäisyyden vuoksi. Se (starttiraha) autto merkittävästi tossa tuotekehitysvaiheessa, et se mahollisti sen et pystyttiin alussa panostamaan tuotekehitykseen. starttiraha oli kyllä tosi tärkee asia sit, sanotaan näin, et se on mahdollistanu, tai no en mä kyllä mitään muuta ois lähteny tekee, et kyl mä oisin sit hampain ja kynsin ollu kiinni sit tässä ammatissa, mut pikkasen helpotti asiaa sit, et oli mahdollisuus tehdä just sitä ja niitä hommia mitä ite on halunnu starttirahapäätöksen jälkeen piti luoda ne tuotteet, et se starttiraha autto siinä ku ei pystyny heti, ei tullu rahaa vaan piti luoda ne tuotteet, mut ne tuotteet on nyt valmiina ja niitä voi myydä tai siis voi heittää keikkaa ilman kummempaa harjoittelua, ja liikevaihto on kokoajan kasvanu ja palkattavien henkilöiden on myös "No ensimmäiset 6kk meni kaikkeen taustatyöhön, mitä voi olla, aivan lukemattomia asioita mitä ei voi ihminen kuvitella joka ei oo tällä alalla, sen jälkeen on lähteny myynti käytiin. "6kk meni aika kehittelyyn mut sen jälkeen kun oon saanu tuotteet valmiiks ja myyntiin niin sen jälkeen parempaan suuntaan, mutta miinuksella mennään." "...ois kai se kehittyny ilman sitä starttirahaakin että toki se on mahdollistanu sellasia hankintoja jotka ois muuten siirtyny hamaan tulevaisuuteen aikasemmin..." 10

11 3. Yrityksen toiminnan kehittyminen 3.1 Yrityksen liikevaihto Starttirahahakemuksen yhteydessä laatimaansa liiketoimintasuunnitelmaan yrittäjistä 90 % (28/31) oli laittanut vuotuiseksi liikevaihtotavoitteekseen yli Suurin osa yrityksistä on jäänyt jälkeen tavoitteistaan ja yli 50% (17/33) yrittäjistä arvioi yrityksen liikevaihdon olevan tutkimusajankohtana alle Kuva 5. Liikevaihtotavoite Kuva 6. Toteutunut liikevaihto Jotkut yrittäjät kokivat, että liikevaihtotavoitteen määrittäminen oli yritystoiminnan käynnistyessä vaikeaa.useat yrittäjät mainitsivat myös haastattelutilanteessa, että alkuperäiset odotukset olivat ylimitoitettuja. Odotukset ovat alusta asti olleet epätäsmällisiä. Olemme tyytyväisiä jatkuvaan kasvuun, vaikka se onkin pientä ja hidasta Aiemmista luvuista huolimatta yrittäjät eivät pitäneet yrityksensä liikevaihdon kehittymistä erityisen huonona. Yrittäjistä 66 % (22/33) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että yrityksen liikevaihto on kehittynyt odotusten mukaisesti. Toki on huomattavaa, että kolmannes yrittäjistä (11/33) koki, että liikevaihto ei ollut kehittynyt odotusten mukaisesti. Usein syynä liikevaihdon odotettua huonompaan kehitykseen mainittiin ongelmallinen kansainvälinen taloustilanne ja asiakkaiden maksukyvyn heikentyminen. 11

12 Ensimmäisen vuosi oli oikeestaan ihan odotetunlainen, tää toinen vuosi on sit ollu vähän nihkeempi, et se aavistus takapakkia tosiaan johtuen tosta mainitusta liikkeestä tuolla talouselämässä. pysy hetken hyväl tasol mut sit toi puol vuotta et löi ihan täysin tyhjää, mut nyt se on lähteny menee niinku sen ois voinu kuvitella lähtevän jo silloin, tuli tosi huonoon kohtaan toi lamaennuste... Yleinen taloustilanne on hiukan vaikeuttanut liiketoiminnan aloittamisessa (muutamia isoja projekteja siirretty tulevaisuuteen). Kuva 7. Yrityksen liikevaihdon kehittyminen Yrittäjät kommentoivat yrityksensä liikevaihdon kehittymistä muun muassa seuraavasti: Hyvin, ihan, sanotaanko et paremmin kuin odotin, että eihän tää rikastuta vieläkään, mutta mä tuun hyvin toimeen Se on kasvanu koko ajan hitaasti, mutta kuitenkin ihan, siis pikkuhiljaa ylöspäin tasaisesti, ja tärkeintä on nyt se että voi ottaa enemmän toimeksiantoja kun ne tuotteet on nyt valmiit Useat yritykset jäivät jälkeen liiketoimintasuunnitelmaan kirjatuista tavoitteistaan. Siitä huolimatta yrittäjät eivät olleet erityisen pettyneitä tilanteeseensa. Osa yrittäjistä päinvastoin oli tyytyväisiä, että pystyivät elättämään itsensä. Jotkut yrittäjät joutuivat tekemään osa-aikaista palkkatyötä yrittäjyyden ohella elättääkseen itsensä. No lama nyt vähän vaikuttanu et ei ihan niinku, tai no mitään konkreettisia kasvutavotteita ei oo ollu, tavoitteena on ollut elättää itteni täl toiminnalla ja oon onnistunu, mut kyllähän tää lama on vaikuttanu sillee negatiivisesti....kaikki on vähän niinku kädestä suuhun tällä hetkellä ja tulee varmaan olee sitä seuraavat pari vuotta, mutta on kehittynyt... 12

13 ...ensimmäiset 6kk meni aika kehittelyyn mut sen jälkeen kun oon saanu tuotteet valmiiks ja myyntiin niin sen jälkeen parempaan suuntaan, mutta miinuksella mennään. "...en tule toimeen tällä kokopäiväisellä yrittäjänä toimimisena vaan teen myös osa-aikaista työtä..." Tutkimukseen osallistuvien yritysten yritystoiminta oli kehittynyt pääasiassa odotusten mukaisesti. Yrittäjistä 72 % (24/33) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että toiminta oli kehittynyt odotusten mukaisesti. Kuva 8. Yrityksen toiminnan kehittyminen Useimmilla yrittäjillä yritystoiminta kehittyi tasaisen varmasti toiminnan vakiintuessa ja ammattimaistuessa.yrittäjät kommentoivat kehitystä muun muassa näin: Se on vakiintunu niinku tällaset palkanmaksut ja tällaset toimii paljon nopeammin nyt ku alussa se oli vähän hidasta ku kaikki oli niin uutta. Erittäin hyvin, just sen takii ehkä etten lähteny ihan nollasta liikkeelle et se toiminta mitä on ollu täs siirty vaan yrityksen alle. Oikeastaan viimeisen puolen vuoden aikana toiminta ja sen laajeneminen on ollut positiivinen yllätys. No tietysti niinku käytännön tasolla se on kehittyny niinku sillee et toimintamuodot on vakiintuneet ja alkaa tulemaan sellaisia hyviä rutiineja, ja must tuntuu et laadussa kilpailukin on kasvanu tosi paljon, et ei jäädä laadussakaan niistä kilpailijoista kauas. mun yrityksen toiminta on yllättäen kehittynyt hyvin sen mukaisesti et mä oon ihan siinä liiketoimintasuunnitelmassa olin itse asiassa laskenu itselleni sellasen aika tyhjän kesän kun mä aattelin et täl alal ei oo tilauksia, mut yllättäen mul on tilauksia niin et hyvä et lomalle ehdin. 13

14 3.2 Yrityksen kannattavuus Yritysten kannattavuuden kehityksessä hajonta oli suurempaa kuin liikevaihdon kehittymisessä. Yrittäjistä 54 % (18/33) oli sitä mieltä, että kannattavuus on kehittynyt odotusten mukaisesti. Kannattavuuden kehityksestä sanottiin muun muassa seuraavaa: No nyt näyttää siltä että laskunsa saa maksettua ihan näillä tuotoilla. Ihan hyvin sillee, et nyt voidaan alkaa maksaa palkkaa itelle, ja, tota ei oo sen suhteen ollu niinku ongelmaa, et oikeestaan niinku ajateltiinkin. kokoajan mennään parempaan suuntaan ja ollaan saatu kulut katettua ja kulut ovat kokoajan kasvaneet kun toimintaa on kehitetty ja investoitu koneistoon. nyt on selkeesti sellaista pientä nousua havaittavissa, mutta toimeen tullaan... No paremmin kuin ennakointiin. Yrittäjistä 24 % (8/33) oli jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että kannattavuus olisi kehittynyt odotusten mukaisesti. Kuva 9. Yrityksen kannattavuuden kehittyminen Monella yrityksellä oli haastatteluhetkellä vaikeuksia kannattavuudessa. Kuitenkin yrittäjät uskoivat tilanteen parantuvan tulevaisuudessa. Talouden taantuma vaikutti yritysten kannattavuuteenkin. Ollu koneinvestointeja ekalla vuonna niin ei välttämättä ole kannattavaa. 14

15 No se ei oo kauheen kannattava tällä hetkellä, et onneks mul on sellanen tilanne ollu et tiesin voin pari kolme vuotta olla aika rauhassa ku mul ei oo mitään investointeja. ei mulla ole syytä hirvittävään huoleen eikä tää mitenkään hirvittävä tää tilanne vielä ole, jos tää pysyis tämmöisenä niin tää leikki loppuis, ei pysty kauheen kauaa jatkamaan, et tää on niinku plusmiinusnolla-tilanne. No ensimmäinen tilikausi 8 kuukautta oli positiivinen, mut et tän vuoden puolella viis ekaa kuukautta meni käytännössä plusmiinus nollalla. 3.3 Yrityksen markkinointi ja asiakaskunta Yrittäjät kokivat kaiken kaikkiaan yrityksen markkinoinnin haasteellisena ja paljon aikaa vievänä toimintona. Oikeiden markkinointikanavien löytäminen ja -kustannusten hallinta koettiin erityisen haasteelliseksi. "...kyllä vieläkin toi markkinoinnin kehittäminen et sitä pitäis vaan tehdä ja sille pitäis löytää aikaa, ja siinä se yksinäisyys on selkee haitta, et se ettei ihan pysty maksamaan tarpeeks siitä et pystyis hoitamaan ne asiat niinku haluais et ne hoituis, et ei oo ihan varaa siihen, ja sit se kokoajan hidastuu toi homma..." "...tein joitakin tosi isoja markkinointiratkaisuja jotka osoittautuivat sitten vääräksi, että kalliita mainoksia väärissä lehdissä, toisaalta mä oon sitten huomannu että tällainen sanotaanko ilmainen suusta suuhun ja muu tämmönen markkinointi on onnistunu aika hyvin, et mä teen tällasia kaikenlaisia et erilaisia tapahtumia järjestän paljon ja kutsun ihmisiä puhumaan, ja järjestän sellasia, no seminaari on ehkä vähän liian suurisuuntanen sana, mutta kaikkea tällaisia tapahtumaluonteista juttua, alan, asian ympäriltä, ja se on osoittautunut melko hyväksi tällaiseksi ilmaiseksi markkinointikeinoksi..." "No markkinointia on nyt tullu tehtyä lähinnä hyvin vähän oikeestaan, lähinnä puskaradiomenetelmällä ja sit oikeestaan mä oon tehny kunnolliset kotisivut itelleni mitä mul ei aikasemmin ollu.." "...jos nyt haluais vaikka sitä hyviä kotisivuja tai hyvää markkinointimateriaalia että mitä kautta sitä lähtee rahottamaan, eikä se nyt ongelma ole mut semmonen et ku nyt ollaan kuitenkin toimittu niillä rahoilla mitä tulee..." Yritysten markkinointitoimenpiteet olivat kustannuksiltaan vähäisiä perustuen sähköisiin viestimiin, omiin henkilökohtaisiin kontakteihin ja verkostoihin. Yritysten markkinointitoimenpiteistä kysyttäessä yrittäjät vastasivat mm. seuraavaa: "Markkinointi on onnistunut sen suhteen erinomaisesti, et se raha mitä siihen on laitettu on hyvin vähäistä, on painettu esitteet, tehty joitain nettisaitteja, näistä tuotteista mitä on, ja aika paljon kuten sanoin niin esiintymistilaisuuksissa jos on joku keikka niin siinä jälkimarkkinointi, ja niiden ihmisten tapaaminen jotka on siellä yleisössä, sellanen positiivinen suhdetoiminta asiakkaiden..." "Mä oon markkinoinu tosi huonosti, ku mä tos joulun tienoilla tiesin et tää homma pitää niinku rakentaa eri tavalla, et öö mul on ollu tosi hyvät nettisivut, mut täl hetkel ne on alhaalla, koska öö, tää on ollu niinku hirvee kahden kolmen kuukauden prosessi jonka pitäis kulminoituu nyt niihin uusin nettisivuihin." 15

16 "...tulee nettimainontaa, google ads ja kaikkee muuta tällaista, mut et en oo hirveesti markkinoinu ja se on selkeesti ollu mulla puute." "Hmm no nettisivuja, verkostoitunut ja pyrkinyt saamaan puskaradion kautta eteenpäin tietoa." "Oon mainostanut jonkin verran...et hyvin edullisia kanavia, et ei oo tarvinnu hirveen isoja rahasummia satsata tähän, ja sit mulla on tosiaan kans nettisivut joita ylläpidän, mut toi verkostoituminen on kyllä ehdottomasti tärkein." "...järkeväähän ois markkinoida, mä en oo markkinoinu kauheesti, sillee et niit tilauksia tulis suoraan, et nythän myyn, on tiettyjä kohteita jotka kuvataan tai on kuvattu ja se sit myydään." "...mä sain just vihdoin nettisivut ja se oli sellanen et se oli oravannahkakauppa et olin tehny sille toimistolle kuvauksen ja ne teki mulle sitten ne sivut..." "...mul on markkinointii kaks ikkunaa, et mä maksan joka kuukaus ihan hyvän määrän euroja noista ikkunoista, et se mun markkinointibudjetti menee noihin ikkunoihin..." "Periaattees mä oon ihan vaan soitellu yrityksiin ja sit lähettäny sähköpostil jonku mainoskirjeen mis on kuvii..." "...et kavereiden kautta tietty levitetty sanaa mut et ei olla rahallisesti satsattu kovinkaan paljoo markkinointiin." "...myyntiä ja markkinointia mun pitää vaan ite kehittää, et se ei vaan näköjään oo mun vahvin puoli täs yritystoiminnassa, et mun pitää sitä vaan sitkeesti tehdä vaan ja oppia sitä.". "...markkinointi ja mun ydinosaamisen myyminen mikä täs klikkaa...". Yrittäjistä 33 % (11/33) oli jokseenkin samaa mieltä siinä, ettei yrityksellä ole riittävästi asiakkaita. Toisaalta saman verran oli myös jokseenkin eri mieltä asiasta, joten hajonta oli suurta. Vain muutamalla yrityksellä (5/33) oli asiakkaita riittävästi. Suurin osa yrityksistä haluaa lisää asiakkaita ja/tai laajentamalla asiakaskuntaa saada erityyppisiä asiakkaita niin, etteivät ole liian riippuvaisia muutamasta asiakkaasta. Uusien asiakkaiden hankkiminen koettiin haastavaksi ja vaikeaksi. Asiakasmääriä kommentoitiin seuraavasti: asiakkaita vois olla enemmän, mut uskon että niitä tulee kyllä tulevaisuudessa... asiakkaita, niitä on ollu riittävästi, mut tiedän et nyt kesän aikana pitää hoitaa uusia jotta taas ens vuonna töitä riittää, ku näit asiakkaita on aika kertaluonteisia sit Yritysasiakkaita pitäis olla ehdottomasti enemmän. Tällä hetkellä ei, asiakkailla on vähän hanat menny niinku kiinni....haluaisin vähän niinku laajemman asiakaskunnan. millasesta kohderyhmästä on ollu kyse tähän saakka niin se ei todellakaan riitä kattamaan niitä huonompia sesonkeja niin pitää löytää muita kohderyhmiä. painottuu ehkä vähän liikaa tän yhden isomman asiakkaan varaan, että mä alan olla, että pitäis hankkia uusia vastaavia asiakkaita lisää. 16

17 "...uusien asiakkaiden saaminen on tosi vaikeeta..." Kuva 10. Yrityksen asiakasmäärät Kuva 11. Yrityksen työmäärä Myös töiden ja toimeksiantojen riittävyydessä oli vaihtelua yrittäjien kesken, mutta töiden ja toimeksiantojen määrään oltiin yleisesti hiukan tyytyväisempiä kuin asiakkaiden määrään. Yrittäjistä 54 % (18/33) oli jokseenkin tai samaa mieltä siitä, että yrityksellä on tarpeeksi töitä ja toimeksiantoja. Töiden suhteen haastatteluissa todettiin samaa kuin asiakkaista; töiden laadun, ei 17

18 aina välttämättä määrän, haluttiin muuttuvan. Lisäksi joillakin yrittäjillä töiden määrä vaihteli sesongeittain.töistä ja toimeksiannoista sanottiin muun muassa seuraavaa: töitä voi tehdä vaikka kellon ympäri. ollaan näin alkuvaiheessa niin tota se et tekee kokoajan työtä ei tarkota ainakaan tällä alalla sitä et siitä maksettais palkkaa. nyt on tullu tarpeeks toimeenantoi et on saanu aamust iltaa väsätä kaikkee... No eihän niitä tarpeeks oo jos se liikevaihto on noin pieni... semmonen tasaaminen on vähän vaikeeta, et välil on liikaa ja välil on liian vähän. Kuva 12. Yrityksen markkinoiden kehittyminen Markkinoiden kehityksessä on ollut eroja. Yrittäjistä 54 % (18/33) oli sitä mieltä, että yrityksen markkinat ovat kehittyneet jossain määrin odotusten mukaisesti. Yrittäjistä 33 % (11/33) oli eri mieltä markkinoiden kehittymisestä. Markkinoista sanottiin muun muassa seuraavaa: Ottaen huomioon et koko rakennusala on romahtanut aivan totaalisesti, niin siihen nähden meil on mun mielest ollu tosi paljon töitä....ja sit on kans alettu tuolla tinkimään hinnoista, aika rajusti nyt ku on ostajan markkinat siellä....mä oon tullu siihen tulokseen että mun täytyy tehdä myös yksityisille asiakkaille tilaustöitä....mä oon kokonaan rakentamassa tätä palvelupakettia uudestaan niin se että mä oon kartottanu asiakkaita kokonaan uudestaan. 18

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Suora sitaatti niinkö tosiaan?

Suora sitaatti niinkö tosiaan? @MagSymp16 Suora sitaatti niinkö tosiaan? Lauri Haapanen viittä vaille tohtori toimittaja lauri.haapanen@helsinki.fi www.laurihaapanen.fi Twitter: @LauriHaapanen Esimerkki 1: Kulutusvalinnat Kulttuurilehti,

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Lippupisteen seminaari Korjaamo, Helsinki 27.5.2008 Timo Cantell Sibelius-Akatemia timo.cantell@siba.fi Suomalaisten konserteissa

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA Tietoisesti pyrkien vai sattumalta edeten? LitM, KK Väitös 19.2.2016 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Golfliiton liittokokousseminaari 13.2.2016 LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Meidän työpaikkamme Kiviniemen koulu Perusopetusryhmiä 12 ja alueellisia pienryhmiä 4 Oppilaita

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom Mikun koekuvausmateriaali MUSTA RUUTU. Kuulemme musiikkia. Ruudun oikeaan ala-laitaan ilmestyy grafiikkaa: SANNA on POKEttanut sinua. S0 INT.

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Verkkotoimittaja Mari Kervinen, Suomi.fi-toimitus, Valtiokonttori KYSYIMME KÄYTTÄJILTÄ PALAUTE PALVELUNÄKYMIEN PROTOTYYPISTÄ

Verkkotoimittaja Mari Kervinen, Suomi.fi-toimitus, Valtiokonttori KYSYIMME KÄYTTÄJILTÄ PALAUTE PALVELUNÄKYMIEN PROTOTYYPISTÄ Verkkotoimittaja Mari Kervinen, Suomi.fi-toimitus, Valtiokonttori KYSYIMME KÄYTTÄJILTÄ PALAUTE PALVELUNÄKYMIEN PROTOTYYPISTÄ Ehdottomasti käyttäisin tätä portaalia! Olen aina halunnut tätä, tekee asiat

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi.

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi. Syntynyt asiakkaiden omistamaksi. Mikroyrittäjien talouden digitalisaatio 3.5.2016 Mikroyrittäjien talouden digitalisaatio Kvantitatiivinen kyselylomake mikroyrittäjille (1-9 hlöä) Taloustutkimuksen onlinepaneelissa.

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

KEMIAN NOVIISIOPETTAJIEN NÄKÖKULMIA TYÖELÄMÄN ENSIMMÄISIEN VUOSIEN HAASTEISTA

KEMIAN NOVIISIOPETTAJIEN NÄKÖKULMIA TYÖELÄMÄN ENSIMMÄISIEN VUOSIEN HAASTEISTA KEMIAN NOVIISIOPETTAJIEN NÄKÖKULMIA TYÖELÄMÄN ENSIMMÄISIEN VUOSIEN HAASTEISTA Heidi Handolin Kemian opetuksen päivät 2011 Työpajatyöskentely Kemian opettajankoulutusyksikkö / Heidi Handolin 25.3.2011 1

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Mulla on aivan ihana se työntekijä

Mulla on aivan ihana se työntekijä Sanna VTT, dos, erikoistutkija Mulla on aivan ihana se työntekijä nuorten kokemuksia palvelujärjestelmästä Pohjois-Suomen Kumppanuusfoorumi Työpajojen matalan kynnykset palvelut ja nuorten palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ, vanhempi neuvonantaja, Sitra 26.9.2016 Työsteen Sillat Edistämme työelämän uudistumista talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot