TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY"

Transkriptio

1 LAUSUNTOPYYNTÖ Jakelussa mainituille PIENTEN YRITYSTEN KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 1 Tausta Suomessa on aika ajoin käyty keskustelua eräiden kirjanpitovelvollisten, kuten yhdistysten ja pienten yritysten kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien säännösten helpottamisesta. On esitetty mm. kassaperusteisen kirjanpidon laajempaa käyttöönottoa ja yhdenkertaisen kirjanpidon sallimista pienimmille yhdistyksille. Eräs keskeinen peruste sääntelyrakenteen säilyttämiselle nykyisellään on ollut EU:n tilinpäätösdirektiivien soveltamisalan ulottuminen koskemaan kaikkia osakeyhtiöitä, niiden koosta riippumatta. Osakeyhtiö taas on perinteisesti ollut Suomessa ylivoimaisen suosittu yritystoiminnan järjestämisen muoto. Euroopan Unionissa on viime vuosina alettu verraten voimakkaasti ajaa useita hankkeita, joiden tarkoituksena on eurooppalaisten yritysten hallinnollisen taakan keventäminen ja siten niiden kilpailukyvyn parantaminen. Keventämiskeinoja on etsitty kohdistuen erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sillä suhteellisesti tarkasteltuna hallintotaakka on niiden kohdalla raskain. Komission heinäkuussa 2007 antamassa simplifikaatiotiedonannossa on eräänä keskeisenä keventämistoimena ehdotettu mikroyritysten vapauttamista tilinpäätösdirektiivien soveltamisesta. Käytännössä ehdotus jättäisi jäsenvaltioiden vapaaseen harkintaan, millaisia kirjanpito- ja tilinpäätöskäytänteitä mikroyrityksiin sovelletaan. Komission ehdotus on herättänyt sekä myönteisiä että kielteisiä mielipiteitä jäsenvaltioiden piirissä. Tämänhetkisten tietojen mukaan komissio tulee vuoden 2009 kuluessa esittämään jäsenvaltioille mahdollisuutta olla soveltamatta tilinpäätösdirektiivejä mikroyrityksiin. Kyseessä olisi siis jäsenvaltio-optio, jota ei ole välttämätöntä hyödyntää. Ehdotuksen mukaan mikroyritys on yritys, jolla ylittyy enintään yksi seuraavista kriteereistä: * tase e * liikevaihto e * henkilöstö 10 Suomi on muiden jäsenvaltioiden tavoin sitoutunut hallinnollisen taakan olennaiseen vähentämiseen. Mahdollisen direktiivimuutoksen ennakoimiseksi ja Suomessa mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden kartoittamiseksi pyydämme teitä vastaamaan jäljempänä esitettäviin kysymyksiin. 2 Nykytila Suomen kirjanpitosääntelyssä on kolmen viime vuosikymmenen aikana muotoutunut traditio yhtenäissääntelystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisömuodosta, toiminnan tarkoituksesta ja talousyksikön koosta riippumatta kaikki kirjanpitovelvolliset noudattavat kirjanpitolakia, joka on sisällöltään kaikille yhtäläinen. Poikkeuksena pääsäännöstä laki tunnistaa ammatinharjoittajille mahdollisuuden yhdenkertaiseen kirjanpitoon. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

2 2 (5) 3 Kysymykset Jäljempänä on lueteltu joitakin julkisuudessa olleita ehdotuksia kirjanpitosäännösten kehittämistoimenpiteiksi: * Laaditaan yksi yhtenäinen tilinpäätösraportti verottajalle, sidosryhmille ja kaupparekisteriin toimitettavaksi (ei päällekkäistä/moninkertaista raportointia; raportointi yhdellä yhtenäisellä tilinpäätöslomakkeella?) * Kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja verotilinpäätös saatetaan sisällöltään täysin yhtäläisiksi (pienet kirjanpitovelvolliset voivat jo nykyisinkin KPL:n perusteella käyttää verotuspoistoja sumu-poistoina) * Pienimmille osakeyhtiöille mahdollisuus laatia lyhennetyt liitetiedot (kuten yksityisellä elinkeinonharjoittajalla) * Luovutaan epäolennaisten tilinpäätösjaksotusten tekemisestä (perusteena olennaisuusperiaate) * Otetaan laajemmin käyttöön kassaperusteinen kirjanpito * Luovutaan konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoitteesta pienten konsernien osalta (nykyisin OYL velvoittaa aina laatimaan, jos emoyhtiö jakaa voittoa) * Vähennetään pienten kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksen julkisuutta, erityisesti tuloslaskelman osalta (ei kannattavuustietoja asiakkaiden/kilpailijoiden käyttöön) * Hyödynnetään tietotekniikan ja kirjanpito-ohjelmistojen sekä kehittyneen rahoitusinfrastruktuurin mahdollisuudet täysimääräisesti (automatisoinnin lisääminen) Jäljempänä esitettyihin kysymyksiin liittyen toteamme, että työnjako valtioneuvostossa on senkaltainen, että työ- ja elinkeinoministeriö on vastuuministeriö kirjanpito- tilinpäätös-, tilintarkastus- ja kaupparekisterisääntelyssä. Verotus ja verotusmenettely kuuluvat valtiovarainministeriön ja yhteisölainsäädäntö oikeusministeriön toimialaan. 1) Miten arvioitte taloudellisen raportoinnin kokonaisuuden toimivuutta Suomessa? Mitä kehittämiskohteita näette? 2) Miten arvioitte voimassaolevaa kirjanpitolakia, kirjanpitoasetusta, kauppa- ja teollisuusministeriön antamia kirjanpitoa koskevia asetuksia/päätöksiä, ja kirjanpitolautakunnan antamaa ohjeistusta? Pyydämme arvioimaan nimenomaan säännösten toimivuutta ja sisältöä sekä säännösten noudattamisen helppoutta/vaikeutta. Perustelkaa näkemyksenne. 3) Mitä asiakokonaisuuksia/kohtia muuttaisitte kirjanpitovelvollisen työmäärän vähentämiseksi/aseman helpottamiseksi? Jaotelkaa ehdotuksenne juoksevaa kirjanpitoa sekä tilinpäätöstä koskeviin ehdotuksiin. Perustelkaa näkemyksenne, ottaen huomioon kirjanpidolle ja tilinpäätökselle asetettu luotettavuusvaatimus. 4) Miten suhtaudutte tilintarkastusvelvollisuuteen? Tulisiko kaikkien mikroyritysten osalta luopua tilintarkastusvelvollisuudesta? Mitkä olisivat muutoksen

3 3 (5) vaikutukset mielestänne? Perustelkaa näkemyksenne. (TTL 2:4 :n mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos enintään yksi seuraavista kriteereistä kirjanpitovelvollisella täyttyy: tase e, liikevaihto e, palveluksessa yli kolme henkilöä.) 5) Millä tavalla mikroyritysten taloudellisesta raportoinnista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vähennettäisiin tehokkaimmin? Luokitelkaa ehdotuksenne numerojärjestykseen siten, että aloitatte tärkeimmästä/vaikuttavimmasta ehdotuksesta. 6) Mikä on näkemyksenne kassaperusteisen kirjanpidon sisällöstä? Millaiset tilinpäätösvaatimukset asettaisitte kassaperusteiselle mikroyritykselle? (Kirjanpitolaki sallii kassaperusteisen kirjanpidon jo nykyisellään. Tilinpäätös tulee kuitenkin laatia suoriteperusteisesti. Arvonlisäverolainsäädäntö ei toisaalta anna yleistä mahdollisuutta tilittää arvonlisävero kassaperusteisten liiketapahtumien mukaan (AVL 15, suoriteperuste) ammatinharjoittajia lukuunottamatta (AVL 137 ).) 7) Tilinpäätöstietojen julkisuus. Mitä tietoja mikroyrityksen ja pienen yrityksen tilinpäätöksestä tulisi julkistaa? 8) Tulisiko konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden kytkös emoyhtiön voitonjakoon purkaa? (Ns. pienten konsernien ei tulisi jatkossa OYL-säännöksen perusteella laatia konsernitilinpäätöstä tilanteessa, jossa emoyhtiö ehdottaa voitonjakoa.) Pyydämme arvioimaan ehdottamienne muutosten vaikutuksia, yhtälailla positiivisia ja negatiivisia. Keveneekö hallintotaakka, vai siirtyykö se mahdollisesti toisaalle? Mitkä ovat muutosten käyttöönottokustannukset suhteessa hyötyihin? Miten kirjanpidon ja tilinpäätöksen luotettavuus- ja laatuvaatimukset toteutuvat? Pyydämme toimittamaan vastauksenne TEM:iin sähköpostilla osoitteeseen: mennessä. Pyydämme ilmoittamaan vastauksessanne, mitä tahoa seuraavista edustatte: ministeriö muu viranomainen järjestö kirjanpidon ammattilainen tilintarkastusala yrittäjä tai muu kirjanpitovelvollisen edustaja muu, mikä? Lisätiedot Neuvotteleva virkamies, Mika Björklund, puh Neuvotteleva virkamies, Markku Jänkälä, puh Osastopäällikön sijainen, hallitusneuvos Kristian Tammivuori Neuvotteleva virkamies Mika Björklund

4 4 (5) Jakelu Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Keskusrikospoliisi Kilpailuvirasto Konkurssiasiamies Patentti- ja rekisterihallitus Rahoitustarkastus Vakuutusvalvontavirasto Valtiontalouden tarkastusvirasto Verohallitus Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta Kirjanpitolautakunta Valtion tilintarkastuslautakunta Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Svenska handelshögskolan Tampereen yliopisto, kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto, kauppatieteellinen tiedekunta Arvopaperimarkkinayhdistys ry Arvopaperivälittäjien yhdistys ry Elinkeinoelämän keskusliitto Finanssialan keskusliitto ry Hallitusammattilaiset ry Helsingin Pörssi HTM-Tilintarkastajat ry Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Keskuskauppakamari Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta KHT-Yhdistys Föreningen CGR ry Listayhtiöiden neuvottelukunta Osakesäästäjien Keskusliitto ry Perheyritysten liitto ry Suomen Asiakastieto Oy Suomen Asianajajaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kuntaliitto ry

5 5 (5) Suomen Lakimiesliitto ry Finlands Juristförbund rf Suomen Yrittäjät ry Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Taloushallintoliitto ry Yhdistysasiain neuvottelukunta Oy Audiator Ab BDO Finnpartners Oy Deloitte Oy Ernst & Young Oy KPMG Oy Ab Nexia Tilintarkastus Oy PricewaterhouseCoopers Oy Revico Grant Thornton Oy Tuokko Tilintarkastus Oy

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 24.8.2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA 1 Johdanto 2 Lausunnonantajat Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

20.6.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

20.6.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA EOS/AL MUISTIO 20.6.2012 HARE/Mahti: TEM/2932/03.01.01/2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys tarkkaan syyniin PÄÄTOIMITTAJALTA Kesän jälkeen on tullut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot