OM 12/41/2006 OM033:00/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.11.2008 OM 12/41/2006 OM033:00/2006"

Transkriptio

1 LAUSUNTOPYYNTÖ OM 12/41/2006 OM033:00/2006 Jakelussa mainituille JULKISTEN HANKINTOJEN OIKEUSSUOJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISTA KOSKEVA PERIAATEMIETINTÖ Oikeusministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ( alkaen työ- ja elinkeinoministeriö) asettivat työryhmän julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen uudistamiseksi. Työryhmä otti nimekseen JUHOtyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen uudistamistarpeet. Tavoitteena on, että julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen käyttöedellytykset ovat selkeitä ja että oikeussuojakeinot johtavat sisällöllisesti ja ajallisesti tehokkaaseen asioiden käsittelyyn hankintamenettelyyn osallistuvien oikeussuojan ja hankintayksiköiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Julkisten hankintojen julkaistun oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY mukaiset uudet oikeussuojakeinot tulee sopeuttaa kansalliseen oikeusjärjestykseen eri osapuolten oikeudet tehokkaasti ja tasaveroisesti huomioon ottavalla tavalla. Työryhmä luovutti ministeriöille periaatemietinnön, jossa tarkastellaan eri vaihtoehtoja hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamiseksi. Mietinnössä ehdotusten lähtökohtana on kaksi päätavoitetta: oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY kansallinen täytäntöönpano ja kansallisen muutoksenhakujärjestelmän kehittäminen. Hankintojen oikeussuojakeinojen tulee olla selkeitä ja tehokkaita sekä ajallisesti että sisällöllisesti. Mietinnössä tehtyjen ehdotusten pohjaksi työryhmä kartoitti vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista yksi tai useampi on valittu periaatemietinnön ehdotukseksi. Ehdotukset koskevat myös oikeussuojadirektiivin kansallisen täytäntöönpanon liitännäiskysymyksiä, kuten hyvitysmaksun kehittämistarpeita ja julkisten hankintojen valvontaviranomaistehtävien järjestämistä. Mietinnön valmistelua varten työryhmä toteutti neljä hankintayksiköille, toimittajille, asianajajille ja hankintakonsulteille sekä markkinaoikeuden asiakkaille suunnattua sähköistä kyselyä oikeussuojajärjestelmän uudistamisesta. Kyselyistä on laadittu raportti Julkisten hankintojen oikeussuoja- Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(6) järjestelmän uudistaminen. Kyselyraportti (OM lausuntoja ja selvityksiä 2008:16). Periaatemietintö sisältää: - tiivistelmän työryhmän ehdotuksista; - kuvauksen hankintojen oikeussuojajärjestelmän nykytilasta; - kuvauksen oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY sisällöstä; - kartoituksen yhteisön julkisten hankintojen oikeussuojakysymyksiin liittyvästä oikeuskäytännöstä sekä kansainvälisen vertailun; - työryhmän ehdotukset oikeussuojakeinojen ja muutoksen hakujärjestelmän kehittämiseksi ja - arvion ehdotusten vaikutuksista. Oikeusministeriö pyytää jakelussa mainittuja antamaan lausuntonsa työryhmän periaatemietinnöstä. Korkeimmalle oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle varataan samalla tilaisuus lausunnon antamiseen. Työryhmän mietintö on saatavissa oikeusministeriön verkkosivuilta osoitteesta: ojenarkisto/tyoryhmamietintoja2008/ Työryhmän suorittamien sähköisten kyselyjen raportti on samoin saatavilla osoitteesta: elvitystenarkisto/lausuntojajaselvityksia2008/ Työryhmän mietintöjä toimitetaan paperisina versioina pyynnöstä viikon 48 alusta lukien. Pyyntöihin vastaa toimistosihteeri Helmi Paulus Ministeriöitä ja muita lausunnonantajia pyydetään huolehtimaan tarpeellisilta osin myös hallinnonalansa virastojen ja laitosten tai muiden keskeisten sidosyhteisöjensä lausunnoista. Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään lausunnossaan huomiota erityisesti seuraaviin kysymyksiin: - tulisiko julkisia hankintoja koskevat muutoksenhakuasiat käsitellä jatkossa markkinaoikeudessa vai tulisiko asioiden käsittely jakaa yhden tai useamman hallinto-oikeuden kesken; - tulisiko hankinta-asioiden tuomioistuinkäsittelyä tehostaa lainsäädäntötoimin muutoin kuin mietinnössä ehdotetuilla tavoilla ja millä tavoin; - oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY hankintasopimuksen pätemättömyyttä koskevan oikeussuojakeinon osalta, miltä osin pätemättömyyttä koskevat rajaukset tulisi säätää suoraan laissa ja miltä osin tuomioistuimelle tulisi jättää harkintavaltaa; - oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY uusien oikeussuojakeinojen seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen osalta, miten näiden seuraamusten määräämisestä tulisi säätää laissa erityisesti ottaen huomioon, että

3 3(6) molemmat seuraamukset täyttäisivät oikeussuojadirektiivin tehokkuuden, oikeasuhtaisuuden ja varoittavuuden vaatimukset; - millaiset tehtävät ja toimivaltuudet ehdotetulle valvontaviranomaiselle tulisi uskoa. Lisäksi lausunnonantajia pyydetään oman toimintansa osalta arvioimaan ehdotusten taloudellisia ja muita vaikutuksia. Oikeusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestävät mietinnöstä kuulemistilaisuuden klo (työ- ja elinkeinoministeriö, Ratakatu 3, Auditorio, 5. krs.). Kuulemistilaisuudessa selostetaan mietinnön linjauksia sekä käydään keskustelua esitetyistä linjauksista. Tilarajoituksen vuoksi pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta ennakkoon viimeistään sähköpostitse Riitta Karhulle Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä osoitteeseen Oikeusministeriö, PL 25, Valtioneuvosto sekä samalla sähköisessä muodossa osoitteeseen Lisätietoja antavat markkinaoikeustuomari Eija Siitari-Vanne (puhelin , ja hallitussihteeri Johanna Lähde (puhelin , Osastopäällikön sijainen, lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa JAKELU Oheisen luettelon mukaisesti

4 4(6) OIKEUSMINISTERIÖ OM 12/41/2006 OM033:00/2006 Määräaika: JULKISTEN HANKINTOJEN OIKEUSSUOJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön työryhmämietintö 2008:6) JULKISTEN HANKINTOJEN OIKEUSSUOJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN, KYSELYRAPORTTI (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:16) Ulkoasiainministeriö Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Opetusministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristöministeriö Korkein hallinto-oikeus Korkein oikeus Markkinaoikeus Hallinto-oikeudet Valtiontalouden tarkastusvirasto Kirkkohallitus Kansaneläkelaitos Valtiokonttori Kilpailuvirasto Energiamarkkinavirasto Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta Suomen Kuntaliitto Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Suomen Yrittäjät Elinkeinoelämän keskusliitto EK AKAVA r.y. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Suomen Kaupan Liitto Keskuskauppakamari

5 5(6) Suomen Asianajajaliitto Suomalainen Lakimiesyhdistys r.y Suomen Lakimiesliitto Suomen Tuomariliitto r.y. Oikeuspoliittinen yhdistys DEMLA r.y. Juridiska Föreningen i Finland r.f. Suomen Kilpailuoikeudellinen yhdistys r.y. Helsingin kaupunki/hankintakeskus Espoon kaupunki/hankintakeskus Vantaan kaupunki/hankintakeskus Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta YTV Turun kaupunki/hankinta- ja logistiikkakeskus Tampereen kaupunki/tampereen logistiikka Jyväskylän kaupunki/talouspalvelukeskus Porin kaupunki/hankintapalvelut Riihimäen kaupunki/talous- ja suunnitteluyksikkö Vaasan kaupunki//hankintapalvelukeskus Kuopion kaupunki/kuopion seudun hankintatoimi Oulun kaupunki/hankintakeskus Rauman kaupunki/hankintapalvelut Turun Seudun Vesi Oy Oy Turku Energia Ab Helsingin Vesi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöjärjestö YTY r.y. Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt r.y. Raha-automaattiyhdistys r.y. Päivittäistavarakauppa r.y. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys r.y. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA r.y. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Tietotekniikan liitto r.y. Suunnittelu- ja konsulttipalveluiden liitto SKOL r.y. Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitto Terveyspalvelualan Liitto Matkailu- ja ravintolapalvelut, MaRa ry Energiateollisuus r.y. Teknologiateollisuus r.y.

6 6(6) Elintarviketeollisuusliitto r.y. Ympäristöyritysten Liitto r.y. Kiinteistöpalvelut r.y. Rakennusteollisuus RT r.y, Talonrakennus Rakennusteollisuus RT r.y, Infra ry Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom r.y. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI r.y. Hansel Oy KL-Kuntahankinnat Oy Edita Oy/Julkiset hankinnat -lehti Senaatti-kiinteistöt PTCServices Oy Helsingin yliopisto/julkisoikeuden laitos Lapin yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 LAUSUNTO 18.6.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 Asia: Hankintalain kokonaisuudistus SOSTE Suomen

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY LAUSUNTOPYYNTÖ 16.12.2008 Jakelussa mainituille PIENTEN YRITYSTEN KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 1 Tausta Suomessa on aika ajoin käyty keskustelua eräiden kirjanpitovelvollisten, kuten yhdistysten

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Hallinto-oikeus Lari Tiikasalo Maisteritutkielma 2011 II Lähdeluettelo... IV Kirjallisuus:... IV Virallislähteet:... VI 1 Johdanto...

Lisätiedot

Velkajärjestelyn uudistaminen

Velkajärjestelyn uudistaminen 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2012 28.06.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

Velkajärjestelylain tarkistaminen

Velkajärjestelylain tarkistaminen 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 24.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 2. LAUSUNNONANTAJAT...3 3. YHTEENVETO LAUSUNNOISTA...5 4. YLEISIÄ ARVIOITA...5 5. YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET...

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 2. LAUSUNNONANTAJAT...3 3. YHTEENVETO LAUSUNNOISTA...5 4. YLEISIÄ ARVIOITA...5 5. YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET... 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 2. LAUSUNNONANTAJAT...3 3. YHTEENVETO LAUSUNNOISTA...5 4. YLEISIÄ ARVIOITA...5 5. YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET...13 5.1. Konkurssilaki...13 1 luku. Yleisiä säännöksiä...13

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS

KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mauno Ranto KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2013 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu RANTO, MAUNO: Kunnallisen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 20.12.2013. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä

Lausuntopyyntö 20.12.2013. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä Lausuntopyyntö OKM/85/040/2012 20.12.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM064:00/2012 Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä Lausuntopyyntö lukiokoulutuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 24.8.2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA 1 Johdanto 2 Lausunnonantajat Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä ehdotetaan

Lisätiedot

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 26.4.2013 SM077:00/2011 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO

Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 26.4.2013 SM077:00/2011 MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020; LAUSUNTOYHTEENVETO Yleistä Valtioneuvoston asettaman Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiatyöryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisvaltainen ehdotus maahanmuuttostrategiaksi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00101 Helsinki puh: (09) 4242 6200 fax: (09) 650 303 www.chamber.fi

Lisätiedot

Henkilöyhtiölain muuttaminen

Henkilöyhtiölain muuttaminen 34/2013 Henkilöyhtiölain muuttaminen Lausuntoyhteenveto avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeesta 34/2013 Henkilöyhtiölain muuttaminen Lausuntoyhteenveto avoimesta yhtiöstä

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2009 1 Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Kuntien osallistuminen automaattiseen liikennevalvontaan

Kuntien osallistuminen automaattiseen liikennevalvontaan LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:23 Kuntien osallistuminen automaattiseen liikennevalvontaan Lausuntoyhteenveto OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:23 Kuntien osallistuminen automaattiseen

Lisätiedot

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:29 Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:29 Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-958-0

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ. Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ. Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö (OM 2006:9) Lausuntotiivistelmä SISÄLLYS 1. Johdanto...1 1.1 Taustaa...1 1.2 Arviomuistio ja Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä...1 1.3 Lausunnot

Lisätiedot

Toimintaohjelmaehdotus Kestävistä julkisista hankinnoista

Toimintaohjelmaehdotus Kestävistä julkisista hankinnoista Toimintaohjelmaehdotus Kestävistä julkisista hankinnoista Toimintaohjelmaehdotuksesta pyydettiin lausunto 102 organisaatiolta. Lausuntonsa antoi 39 organisaatiota ja toimijaa. Lausunnonantajat pitivät

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi.

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi. Johdanto Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena oli saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan vastaamaan perustuslain

Lisätiedot