LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.6.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 EOS/AL MUISTIO HARE/Mahti: TEM/2932/ /2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 1 JOHDANTO Lausunnolla olleessa esitysluonnoksessa ehdotetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamista. Metsähakkeen hintakilpailukyky suhteessa turpeeseen säilytettäisiin ennallaan ottamalla huomioon metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavassa tuotantotuessa turpeen veron korotusten vaikutukset metsähakkeen hintakilpailukykyyn. Päästöoikeuden hinnan muutokset vaikuttaisivat myös edelleen maksettavan tuen tasoon. Jos metsähaketta kaasutetaan kaasuttimessa kivihiilipölypolttokattilan polttoaineeksi, maksettaisiin täydentävää tukea kaasutinyksikön kilpailukyvyn turvaamiseksi voimalaitoskokonaisuudessa. Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki ja sen korotus rahoitetaan valtion talousarviosta. Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan unionin komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvän tukijärjestelmän muutoksen. Lausuntopyyntö lähetettiin 22 päivänä toukokuuta 2012, ja lausuntoaika päättyi 13 päivänä kesäkuuta Lausuntoja annettiin yhteensä 14 (ks. liite). TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

2 2 (5) 2 TIIVISTELMÄ Energiateollisuus ry, voimayhtiöt ja etenkin lauhdesähkön tuottajat sekä Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry vastustavat metsähakkeella tuotetun sähkön tuen alentamista turpeen veron korotus huomioon ottaen. Metsäteollisuus ry:n mukaan esitys sen sijaan on oikean suuntainen, mutta ei riittävä. Energiateollisuus ry ja useat muuta lausunnonantajat katsovat, että kaasutinpreemion myöntämisperusteita ei tule rajata suppeasti korvattavan polttoaineen eikä polttotekniikan osalta. Valtiovarainministeriön mukaan kaasutinpreemiota koskevat asiat on vielä käsiteltävä ja hyväksyttävä talousarvioprosessin yhteydessä. Oikeusministeriön ja Energiateollisuus ry:n mukaan ehdotuksen 25 :ää voi olla tarpeen tarkentaa. 3 YLEISIÄ ARVIOITA Ympäristöministeriöllä (YM) katsoo, että esitys tukee Suomelle asetetun uusiutuvan lisäämistavoitteen toteutumista. YM:n mukaan esitetyistä muutoksista ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia ja kaasutinpreemio on kannatettava lisäys tukijärjestelmään. Energiateollisuus ry:n (ET) mukaan ehdotettu tuotantotuen alentaminen vaarantaa metsäenergian käytön edistymisen ja on erityisen ongelmallinen lauhdesähkön tuotannon kannalta. Samoin Paikallisvoima ry (PV), Kanteleen Voima Oy (KV), Oy Alholmens Kraft Ab (AK) ja Jyväskylän Energia (JE). Metsäteollisuus ry:n (MT) mukaan esitys tuotantotuen alentamiseksi on oikean suuntainen, mutta ei riittävä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ei pidä tarpeellisena muuttaa metsähakkeella tuotetun sähkön muuttuvaa tukea. 4 ESITYSLUONNOSTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET 4.1 Metsähakesähkön syöttötariffi Oikeusministeriö katsoo, että esitysluonnoksessa ei ehdoteta sellaisia muutoksia Energiamarkkinaviraston toimivaltaan, jotka muuttaisivat viraston nykyistä, sidottuun harkintaan perustuvaa toimivaltaa tukijärjestelmän piiriin hyväksymisen tai siitä poistamisen osalta. Vaikkakin metsähakkeen syöttötariffituen suuruus määräytyy ehdotuksen perusteella viime kädessä valtioneuvoston asetuksen tasolla, ei tätä voida oikeusministeriön mielestä pitää lakiehdotuksen säätämisjärjestyk-

3 3 (5) seen yksiselitteisesti vaikuttavana seikkana perustuslain kannalta. OM esittää kuitenkin, että jatkovalmistelussa vielä selvitettäisiin, olisiko lakiehdotuksen 25 :ää mahdollista tarkentaa. Valtiovarainministeriöllä (VM) ei ole huomautettavaa esitykseen siltä osin kuin se koskee tukijärjestelmän muutosta turpeen veron korotuksen vuoksi. ET:n mukaan 25 :n sanamuoto ei anna tarvittavaa varmuutta toimijoille tuen tasosta edes muutaman vuoden aikavälillä. MT:n esittää, että metsähakkeen tuotantotuen tukitasoa tarkistetaan vielä niin, että otetaan huomioon alkuperäinen turpeen vero (1,9 /MWh). 4.2 Kaasutinpreemio VM toteaa, että kaasutinpreemiosta ja sitä varten tarvittavasta määrärahasta ei ole tehty päätöstä ja että valtion talousarviota koskevat asiat käsitellään ja niistä päätetään kehyspäätöksen valmisteluprosessin yhteydessä. ET:n mukaan kaasutininvestointien tukeminen kaasutinpreemiolla on kohtuullista. ET:n mukaan ei ole perusteltua rajata kaasutinpreemion myöntämisperusteita suppeasti korvattavan polttoaineen eikä polttotekniikan osalta. Samoin PV, Helen, KV ja Saalasti Oy. AK ja JE katsovat, että kaasutinpreemiota koskeva ehdotus on hylättävä. AK:n ja JE:n mukaan kyseessä voi olla SEUT 107 artiklassa tarkoitetusta kilpailua vääristävästä tuesta, ja asiasta olisi pyydettävä kilpailuviraston lausunto. AK ja JE toteavat myös, että kaasutinvoimaloiden lisäinvestointituen tarpeeseen ei ole perusteita. MT katsoo, että teknologiakohtaisia tukia ei tulisi antaa, vaan uudelle teknologialle myönnettäisiin investointitukea harkinnan mukaan. MT mukaan kaasutinpreemion mukaan maksettavan tuen määrän pitäisi muuttua myös kivihiilen veron mukaan, jos kaasutinpreemio kuitenkin otettaisiin käyttöön. Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) suhtautuu myönteisesti kaasutinpreemiota koskevaan ehdotukseen.

4 4 (5) 5 MUUTA VM huomauttaa, että esitystä on täydennettävä TAE tekstillä, kun tiedot tarkentuvat. Energiamarkkinavirasto ottaa lausunnossaan kantaa lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin ja esittää lain jatkokehittämiseen valvonnan tehostamiseksi. FINAS-akkreditointipalvelulla ei ole huomautettavaa esityksestä. ET katsoo, että uusiutuvaa energiaa koskeva tukilainsäädäntö on otettava kokonaistarkasteluun ja arvioita vaihtoehdot, jotka kannustavat investointeihin uusiutuvan metsäenergian hyödyntämiseksi sähköntuotannossa ja takaavat ennustettavan ja pitkäjänteisen toimintaympäristön. ET:n mukaan on myös arvioitava vaihtoehdot metsähakkeen tuen ja turpeen energiaveron välisen kytkennän poistamiseksi. Samoin PV. MT esittää, että puumarkkinoiden seurantajärjestelmän puitteissa tukien ja turpeen veron vaikutuksia puumarkkinoihin seurataan ja mahdollisiin vääristymiin reagoidaan. MT:n mukaan lähtökohtana tulee olla, että jalostuskelpoista puuta ei ohjata tukitoimin energiaksi. SLL on pettynyt siitä, että turpeen alhaisella verolla keinotekoisesti ylläpidettyä kilpailukykyä ei päästetä puuenergiaan nähden laskemaan, ja toivoo, että metsähakkeen kilpailukyky pääsisi kohoamaan. SLL muistuttaa, että mikä tahansa metsähake ei ole ympäristölle myönteinen polttoaineratkaisu (esim. kannot), mikä tulisi ottaa huomioon tuotantotukilakia uudistettaessa. PV:n mukaan tuet tulisi kohdentaa ensi sijassa investointitukina laitosten investointeihin. Helenin mukaan kivihiiltä korvaavat samaan lämpöverkkoon lämpöä tuottavat investoinnit (esim. monipolttoainevoimalaitos) ja metsäjalosteiden käyttö (esim. biosng) kivihiiltä korvaavilla, samaan lämpöverkkoon lämpöä tuottavilla maakaasuvoimalaitoksilla tulisi saada tuen piiriin.

5 5 (5) Lausunto pyydetty Valtiovarainministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Oikeusministeriö Ympäristöministeriö Energiamarkkinavirasto Mittatekniikan keskus /FINAS Energiateollisuus ry Metsäteollisuus ry Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Inspecta Sertifiointi Oy Enemi Oy ÅF-Consult Oy DNV Certification Oy Ab Bureau Veritas Finland Paikallisvoima ry Helsingin Energia Kanteleen Voima Oy Oy Alholmens Kraft Ab ja Jyväskylän Energia Saalasti Oy YHTEENSÄ 14 Lausunto saatu

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisioja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 62/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi päätoimisten opiskelijoiden päivärahakorvausta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09)

Lisätiedot