HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (8) Talousvaliokunta HE 98/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAIKSI Finanssialan keskusliitto (FK) vastustaa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esitystä käypään arvoon arvostamisen muutoksista, muutoksia koskien työeläkevakuutusyhtiön yhdistelyä toisen yhteisön konsernitilinpäätökseen ja PIE -sääntelyn muutoksia. 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat välttämättömät muutokset 2. FK katsoo, että tässä vaiheessa ei ole mitään pakottavia perusteita muuttaa vakuutusyhtiöiden arvostussäännöksiä tilanteessa, jossa henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä on meneillään vaativa ja merkittävä vakavaraisuussääntöjen uudistus solvenssi I vakavaraisuuskehikosta solvenssi II vakavaraisuuskehikkoon sekä työeläkevakuutusyhtiöillä oma vakavaraisuussääntelyn muutosten implementointi. 3. Lakiesityksen valtuutus FIVA:lle sijoitusten käyvän arvon määrittämiseen ei ole riittävän tarkkarajainen 4. FK vastustaa esitystä eläkevakuutusyhtiön yhdistelystä toisen yhteisön konsernitilinpäätökseen 5. FK vastustaa esitystä muuttaa vakuutustoimialan yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) piiriä 1 Yleiset kommentit hallituksen esityksestä FK toteaa, että hallituksen esitys ei ole laadukas ja on suureksi osaksi tarpeeton. Perustelutekstissä on virheitä ja siihen on sisällytetty asioita, joihin ei esitetä muutoksia. Toimialan kannalta merkittävistä asioista on esitetty säädettäväksi osin virheellisesti ja puutteellisesti. Vakuutusyhtiöiden kirjanpito- ja tilinpäätössääntelyn hallitseminen on todella haasteellista, koska säännöksiä on monessa laissa (taustalait). Sillä, että esim. kirjanpitolain tai osakeyhtiölain pykäliä on kirjoitettu auki vakuutusyhtiölakiin, on aikanaan haluttu helpottaa lain soveltamista ja ottaa huomioon vakuutustoiminnan erityispiirteitä (esim. keskinäinen vakuutusyhtiö). Vakuutusalalle soveltuu sama perustelu, mikä on luettavissa ehdotetun uuden kirjanpitolain perusteluissa (HE 89/2015, s. 10): Tavoitteena on välttää hallinnon aiheuttamia tarpeettomia kustannuksia, jotka yrityksille ja yhteiskunnalle aiheutuvat muutoksista. Vaikkakin käsillä on melko monta yksittäistä muutosta, on tarkoituksenmukaista lähteä siitä, että käytännössä eniten käytetyt normit säilyvät tutuilla lainpaikoilla, eikä vallitsevaa rakennetta niiden osalta muuteta. Tällä ratkaisulla direktiivin täytäntöönpanon aiheuttamat aikakustannukset pysyvät merkittävästi pienempinä, kun yleisesti viitattua perussäännöstä ei

2 Lausunto 2 (8) tarvitse etsiä uudesta lainpaikasta. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat välttämättömät muutokset. Hyvän sääntelyn tulee olla selkeää ja tarpeellista, jotta vältytään erilaisilta tulkinnoilta ja turhilta kustannuksilta (uuden sääntelyn hyötyjen tulee olla siitä aiheutuvia kustannuksia suuremmat). Lakiesityksen ei tule muuttaa asioita, jotka eivät kaipaa tilinpäätösdirektiivin mukaan korjaamista. 2 Finanssialan Keskusliitto vastustaa esitystä sijoitusten käypään arvoon arvostamisesta FK:n käsityksen mukaan mitään pakottavia perusteita ei ole muuttaa nykyisiä sijoitusten käyvän arvon säännöksiä (ovat uuden tilinpäätösdirektiivin mukaisia). Nykytilan säilyttämisen lisäksi laissa olisi voitu antaa lisämahdollisuus (optio) soveltaa suoraan sijoitusten arvostamisessa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), kuten FK on esittänyt keskusteluissa. Vakuutusyritykset noudattavat jo nykyisin tilinpäätösdirektiivin mukaista käyvän arvon sääntelyä (uuden tilinpäätösdirektiivin sallima vaihtoehto, kun ei sovella suoraan IFRS standardeja sijoitusten arvostamiseen tilinpäätöksessä käypään arvoon). Vakuutusyritykset ovat jo kymmeniä vuosia käyttäneet sijoituksissa käypiä arvoja laajemmin kuin vain tilinpäätöksen liitetiedoissa ja laajemmin kuin mikään muu toimiala. FK katsoo, että tässä vaiheessa ei ole mitään pakottavia perusteita muuttaa vakuutusyhtiöiden arvostussäännöksiä tilanteessa, jossa henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä on meneillään vaativa ja merkittävä vakavaraisuussääntöjen uudistus solvenssi I vakavaraisuuskehikosta solvenssi II vakavaraisuuskehikkoon sekä työeläkevakuutusyhtiöillä oma vakavaraisuussääntelyn muutosten implementointi. Vastaavaa näin merkittävää sääntelymuutosta ei ole meneillään muilla toimialoilla. Vakuutustoimialalle on tärkeää, että pitkäaikainen vastuuvelka ja sitä kattavat sijoitukset (varat) arvostetaan samoin perustein. Vakuutustoimialan merkittävä erityispiirre suomalaisessa yhteiskunnassa verrattuna muihin toimialoihin on yhtiöiden suuret sijoitusmassat ja kymmenien vuosien päähän ulottuva vastuuvelka, jota katetaan näillä sijoituksilla. FK esittää perusteluinaan siihen, miksi vakuutustoimialalla sijoitusten käypään arvoon arvostamisen säännöksiä ei tule muuttaa tässä vaiheessa mm: - Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivi (tai yleinen tilinpäätösdirektiivi) ei ole muuttunut siten, että nykyinen vakuutustoimialan käyvän arvon sääntely (käyvän arvon asetuksineen) tulisi poistaa tai se olisi vanhentunutta. Käypään arvoon arvostamisen säännöksiä on myös päivitetty tilinpäätösdirektiivin muutosten mukaisesti, toisin kuin hallituksen esityksessä todetaan. Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiiviin on lisätty uusi mahdollisuus IAS/IFRS-standardien suoraan soveltamiseen sijoitusten käypään arvoon arvostamisessa. Tilinpäätösdirektiivistä ei ole siten

3 Lausunto 3 (8) poistettu nykyistä käyvän arvon sääntelyä. Tilinpäätösdirektiivissä on jatkossa kaksi käypään arvoon arvostamisen mahdollisuutta sijoituksille: tilinpäätösdirektiivin nykyinen tapa tai sovelletaan suoraan kansainvälisiä IFRS- tilinpäätösstandardeja. Vakuutustoimialan käyvän arvon asetusta on vakuutustoimialalla käytetty käyvän arvon määrittämisessä laajemminkin tilinpäätöksen laatimisessa kuin vain tilinpäätöksen liitetiedoissa. Käypiä arvoja on käytetty mm. sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevien sijoitusten arvostamisessa käypään arvoon, taloudellisissa tunnusluvuissa, tilinpäätöksen arvonalentumismäärän laskennassa. Lisäksi samoja käypiä arvoja on käytetty vastuuvelan katelaskennassa, vakavaraisuudessa laskennassa sekä raportoinnissa (sekä yrityksen sisäisessä raportoinnissa että viranomaisraportoinnissa). Nykyisen käyvän arvon sääntelyn säilyttäminen asetuksineen tässä vaiheessa vakuutustoimialalla on erityisen tärkeää (ks. LIITE 1). - Esityksessä ehdotetaan nykyisen käyvän arvon sääntelyn siirtämistä kokonaisuudessaan Finanssivalvonnalle, jolloin: Käyvän arvon sääntely ja valvonta olisivat saman viranomaisen hallinnoimia. Valvoja jatkossa laatisi käyvän arvon säännökset ja valvoisi niitä. Valvovat viranomaiset (Vakuutusvalvonta ja Rahoitustarkastus, nykyisin Finanssivalvonta [FIVA]) perustettiin aikanaan siksi, että asioiden sääntely ja valvonta on eri viranomaisen vastuulla. Direktiivin säännökset implementoitaisiin valvovan viranomaisen määräyksiin. Nykyisen lainsäädäntötekniikan mukaan direktiivin säännökset implementoidaan lakiin tai asetukseen, ei viranomaisen määräyksiin. Lakiesityksen valtuutus FIVA:lle sijoitusten käyvän arvon määrittämiseen ei ole riittävän tarkkarajainen. Toimialan olisi tulevaisuudessa mahdotonta ennakoida tulevia muutoksia käyvän arvon sääntelyssä. Tilinpäätösdirektiivissä (laissa ja asetuksessa todettuja) on todettu ne perusperiaatteet, miten käypä arvo määritetään. Näiden perusperiaatteiden rajoissa FIVA on nykyisin voinut antaa teknisiä määräyksiä tai ohjeita ja vakuutustoimiala on voinut varmistua FIVAn määräysten ja ohjeiden direktiivin mukaisuudesta. Lain perustelutekstissä FIVA:aa kannustetaan kehittämän käypään arvoon arvostamisen säännöksiä IFRS -standardien suuntaan. On mahdollista, että vakuutustoimialalle luodaan uusia tapoja määrittää sijoitusten käypiä arvoja tilinpäätösdirektiivien säännöksistä ja IFRS -säännöksistä poikkeavasti. IFRSstandardien tulkinta kuuluu kansainväliselle tulkintaelimelle IFRIC:ille. Tämä sääntely on keskeistä vakuutustoimialalle ja sen oikea säädöstaso on lakitaso oikeusturvan

4 Lausunto 4 (8) varmistamiseksi. 3 FK vastustaa esitystä eläkevakuutusyhtiön yhdistelystä toisen yhteisön konsernitilinpäätökseen FK vastustaa vakuutusyhtiölain (VYL) nykyisen pykälän poistamista koskien eläkevakuutusyhtiön yhdistelemistä toisen yhteisön konsernitilinpäätökseen. Pykälä tulee säilyttää vakuutusyhtiölaissa. Vakuutusyhtiölaissa säädetään asiasta nykyisin seuraavasti: 23 Työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätöstietojen yhdisteleminen konsernitilinpäätökseen Lakisääteistä työeläkevakuutusta harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätöstietoja ei saa yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. Nykyinen säännös perustuu lakisääteisen eläkevakuutuksen erityispiirteisiin: eläkejärjestelmän varat ovat vain eläkejärjestelmän käytettävissä ja sen velat eläkejärjestelmän vastuulla. Eläkelaitosta ei tule yhdistellä muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. Eläkelaitoksen yhdistely toisen yhteisön konsernitilinpäätökseen ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa ko. konsernin taloudellisesta tilasta ja jakokelpoisista varoista, koska eläkejärjestelmän varat ja velat eivät ole konsernin käytettävissä. Myöskään eläkekassaa tai -säätiötä ei tule yhdistellä toisen yhteisön konsernitilinpäätökseen. Muutos lisää epävarmuutta säännöksien oikeasta soveltamisesta. Sääntelymuutos johtaa myös tilinpäätöksen laatimisen kustannusten kasvamiseen (mm. tilintarkastus, konsultaatiot). Tytär- tai osakkuusyhtiömuodossa olevan työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätöstietoja koskevalla erillisyysvaatimuksella on haluttu korostaa työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätöstietojen erottamisen tärkeyttä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätöksestä (ks. HE255/1996). 4 Yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön (PIE) sääntelyä ei tule muuttaa FK vastustaa esitystä muuttaa vakuutustoimialan yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) piiriä. Esityksen mukaan jatkossa vain vakuutusyhtiöt olisivat vakuutustoimialalla yleisen edun kannalta merkittäviä. Nykyisen sääntelyn mukaisesti vakuutustoimialalla ovat PIE yhteisöjä: vakuutusyhtiöt (vakuutusyhtiölaki 1 ) vakuutusomistusyhteisöt (vakuutusyhtiölaki 8, vakuutusyhdistyslaki 6 b ) suuret vakuutusyhdistykset (vakuutusyhdistyslaki 1 ) B-eläkesäätiöt ja AB-eläkesäätiöt (eläkesäätiölaki 2 ) eläkekassat, jotka harjoittavat lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa (vakuutuskassalaki 3 )

5 Lausunto 5 (8) Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA (maatalousyrittäjien eläkelaki 2 ) Työntekijän eläkelain mukainen eläkelaitos silloin, kun se käsittelee maatalousyrittäjien eläkelain mukaista eläkeasiaa (maatalousyrittäjien eläkelaki 2 ) Merimieseläkekassa MEK (merimieseläkelaki 2 ) Hallituksen esityksessä kirjanpitolain muuttamisesta (HE 89/2015) todetaan, että vakuutustoimialalla yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä ovat vakuutusyhtiölain 1 luvun 1 :ssä (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt (eli henkivakuutusyhtiöt, vahinkovakuutusyhtiöt ja työeläkevakuutusyhtiöt). Kirjanpitolaki säätää asiasta tilinpäätösdirektiivin mukaisesti. Ko. HE:ssä todetaan, että sektorikohtaisessa lainsäädännössä voitaisiin erikseen säätää muista toimialan yleisen edun kannalta merkittävistä yhteistöistä. FK:n näkemyksen mukaan yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) piiriä ei vakuutustoimialalla tule muuttaa nykyisestä. Asian kannalta merkittävää on se, minkälaista toimintaa yhteisö harjoittaa. FK kiinnittää huomiota STM:n esityksessä siihen, että lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavista yhteisöistä vain työeläkevakuutusyhtiöt olisivat jatkossa yleisen edun kannalta merkittäviä (PIE). Nykyisten vakuutustoimialan PIE- säännöksien mukaan kaikki lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavat yhteisöt ovat yleisen edun kannalta merkittäviä. FK:n käsityksen mukaan sääntely tässä asiassa tulee olla samanlaista eri lakisääteisen eläkejärjestelmän yhteisöissä. FK kiinnittää huomiota myös siihen, että eläkelaitokset, jotka harjoittavat TEL:in (työntekijäin eläkelaki) alaista toimintaa ovat aina vastuussa ko. toimintaa harjoittavan toisen yhteisöin konkurssista. Näin ollen myös lakisääteistä eläketoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen on kuuluttava PIE -sääntelyn piiriin. Työntekijäin eläkelain (395/61; TEL) 12 :n 4 momentin mukaan mikäli eläkelaitoksen konkurssin johdosta eläke tai 9 :n mukainen lisä tai 11 :ssä tarkoitettu lisäetu jäisi kokonaan tai osittain turvaamatta, vastaavat siitä eläkelaitokset yhteisesti sosiaali- ja terveysministeriön antamien perusteiden mukaisesti. TEL:n 3 :n 2 momentin mukaan edellä tarkoitettuja eläkelaitoksia ovat TEL:n mukaista toimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt. Esityksessä todetaan, että Eläkesäätiöihin ja vakuutuskassoihin voidaan valikoidusti kohdistaa PIE - yhteisöjä koskevia vaatimuksia, esimerkiksi tilintarkastuksen osalta, vaikka niitä ei PIE -yhteisöiksi määritellä. FK toteaa, että vain PIE -yhteisöihin voidaan soveltaa PIE säännöksiä. 5 Voitonjakorajoitus ja kehitysmenot säännelty puutteellisesti Kirjanpitolain hallituksen esityksen (89/2015) perässä on OYL:n ja osuuskuntalain muutosehdotus voitonjaon rajoituksesta aktivoitujen kehitysmenojen osalta. Vakuutusyhtiölakia (VYL) koskevassa hallituksen esityksessä (98/2015) ei ole VYL:in 16 lukuun (Vakuutusyhtiön varojen jakaminen) esitetty muutosta koskien aktivoituja kehitysmenoja. Nykyisessä VYL 16 luvussa todetaan, ettei osakeyhtiölakia

6 Lausunto 6 (8) sovelleta vakuutusyhtiön varojen jakamiseen (osakeyhtiölain 13 luku), joten kehitysmenoja koskeva säännös rajoittaa voitonjakoa tulee olla tässä hallituksen esityksessä. 6 Pääomalainaa koskeva sääntely on virheellinen Hallituksen esityksessä (89/2015) kirjanpitolain muuttamisesta on kirjanpitolakiin lisätty uusi säännös (KPL 5 luku 5 c ) pääomalainan merkitsemisestä omaan pääomaan. Ko. kirjanpitolain pykälää sovelletaan hallituksen esityksen (98/2015) mukaan myös vakuutusyhtiöihin. FK kiinnittää huomiota siihen, että vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivi (IAD, 91/1991) ei salli pääomalainojen esittämistä vakuutusyrityksen omassa pääomassa. HE tulisi korjata IAD 91/1991 mukaiseksi. 7 Mikro-, pieni- ja suuriyritys FK kiinnittää huomiota siihen, että kirjanpitolain kokoluokkaa koskevia säännöksiä ei ole sovellettu finanssialalla. Esityksessä tulisi tehdä vakuutustoimialan osalta soveltamisalarajaus siten, että suljetaan pois kirjanpitolain kirjanpitovelvollisen kokoluokkaa koskevat säännökset (1 luvun 4a -4c :ään (mikro-, pien- ja suuryritys) sekä 6a :ään (pien- ja suurkonserni)). 8 Yleisesti muutosehdotuksista: - lisäävät vakuutustoimialan hallinnollista taakka ja kasvattavat taloushallinnon ja tilintarkastuksen kustannuksia - lisäävät epävarmuutta säännösten oikeasta soveltamisesta ja säännösten tulevasta kehittymisestä - lisäävät epävarmuutta siitä, miten säännöksiä sovelletaan keskinäiseen vakuutusyhtiöön - muuttaisivat tilinpäätösdirektiivin implementoinnin sääntelytasoa. Direktiivin säännökset määräystasolla, kun pitäisi olla lakitasolla - siirtäisivät vakuutustoimialan olennaisen asian sääntelyn ja valvonnan samalle valvovalle viranomaiselle - tekisivät henki- ja vahinkoyhtiöiden tulevan vakavaraisuussääntelyyn (solvenssi II) liittyvän EU-asetuksen (jäsenmaissa suoraan sovellettava) soveltamisen ongelmalliseksi arvostamisessa - tulevat toimialan tietoon kohtuuttoman lyhyellä varoitusajalla, koska esitetty sääntelykokonaisuus (vakuutustoimialan kannalta merkittävien asioiden muutokset) tulee voimaan jo FINANSSIALAN KESKUSLIITTO

7 Lausunto 7 (8) LIITE 1 STM:n esittämä käyvän arvon sääntelyn muutos vakuutustoimialalle ja sen ajankohta ( ) on erittäin ongelmallinen: - Suomalaisille henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille option (ns. Solvenssi-II [SII] käyvän arvon optio ) käyttö saattaisi vaarantua. Solvenssi -II:ssa tulisi vakavaraisuustase arvostaa IFRS standardien mukaisesti, mutta koska eurooppalaiset vakuutusyhtiöt eivät juurikaan (Viro ja harva muu maa) laadi erillistilinpäätöksiään IFRS-standardien mukaan eivätkä sovella arvostamisessa esim. IFRS13 - standardia, on komissio Solvenssi-II asetuksessa säätänyt mahdollisuudesta käyttää arvostamisessa nykyisiä vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin käyvän arvon arvostamisen säännöksiä. Komission SII (lisä)säännös on voimassa toistaiseksi, kunnes IFRS -standardien käyttö vakuutustoimialan erillistilinpäätöksissä Euroopassa yleistyy. - Suomalaisten henki- ja vahinkoyhtiöiden tulee jo kilpailunäkökohdan ja hallinnollisen taakan keventämiseksi saada käyttää tätä komission antamaa SII- arvostamisoptiota, jota muiden EU-maiden vakuutusyhtiöt tulevat soveltamaan. - Esityksessä jää epäselväksi, miten henkivakuutusyhtiö, joka harjoittaa sekä sijoitussidonnaista että muuta henkivakuutusta, arvostaisi sijoituksensa käypään arvoon. Vakuutusyrityksen hallinnollinen taakka kasvaa, jos henkivakuutusyhtiö joutuu käyttämään kahdenlaisia käyvän arvon määritysperiaatteita: IFRS ja direktiivin mukainen. Lisäksi tilinpäätös muuttuisi vaikeasti ymmärrettäväksi, koska yhtiö soveltaa osaan IFRS -standardeja ja osaan direktiivin mukaisia arvostamissäännöksiä. - Vakuutustoimialalla asetuksen poistaminen tässä vaiheessa olisi lyhytnäköistä. Paitsi eläkejärjestelmä myös pienet vakuutusyhtiöt/-laitokset saattavat jatkossakin arvostaa sijoituksensa käypään arvoon soveltamatta suoraan IAS/IFRS-standardeja (eli tilinpäätösdirektiivin hyväksymä vaihtoehto, kun ei sovella suoraan IFRS-standardeja). Lisäksi EU-komissio saattaa pitää henki- ja vahinkoyhtiöille SIIkäypään arvoon arvostamisoption voimassa pitkäänkin. - Kansallisen eläkejärjestelmän käyvän arvon säännökset tulisi valmistella loppuun (STM:n eläkelaitosten sijoitusten käyvän arvon työryhmä antoi loppuraporttinsa jo ). Eläkejärjestelmässä on elementtejä, jotka saattavat edellyttää kansallista lisäsääntelyä asetuksessa/laissa, jotta käyvät arvot voitaisiin ottaa käyttöön taseen arvostamistapana. - Vakuutustoimialan sijoitusten käypään arvoon asetuksen poistaminen aiheuttaisi ongelman myös muiden kuin rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamiseen. Vakuutustoimialalla on vastuuvelkaa kattavissa sijoituksissa mm. metsäomaisuutta, joiden käyvän arvon sääntely nyt ehdotetaan kumottavaksi. Miksi STM esittää tätä koskevat säännökset poistettavaksi, jos lakiin otetaan STM:lle kuitenkin valmius palauttaa asetus myöhemmin takaisin? - Vakuutuslaitokset eivät ole soveltaneet nykyistä käyvän arvon sääntelyä taseessa, koska kansalliset verosäännökset eivät ole tukeneet sitä. Lisäksi toimiala on odottanut IFRS4 vaiheii -standardin

8 Lausunto 8 (8) (vakuutussopimusstandardin) valmistumista. Vakuutustoimialalle on tärkeää, että pitkäaikainen vastuuvelka ja sitä kattavat sijoitukset (varat) arvostetaan samoin perustein. - Vakuutustoimiala on soveltanut nykyistä STM:n käyvän arvon asetusta tilinpäätökseen käyvän arvon määrittämiseen, vaikka lakiehdotuksen perusteluteksteissä todetaan, ettei vakuutusala ole soveltanut nykyistä STM:n käyvän arvon asetusta. - Rahoitusvälineitä koskeva IAS39-standardi on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. IASB (International Accounting Standards Board) on antanut uuden rahoitusvälineitä koskevan IFRS 9 standardin, joka tulee voimaan IASB selvittelee vasta nyt vakuutustoimialan tulevan vakuutussopimusstandardin (IFRS4 vaiheii) ja tulevan IFRS 9 standardin soveltamista vakuutustoimialalla, jotta vakuutusyhtiön sekä vastuuvelka että sitä kattavat sijoitukset voitaisiin arvostaa taseessa käypään arvoon (samoin perustein). Vaihtoehtona on ollut, että vakuutusala voi soveltaa nykyistä IAS39 -standardia, kunnes IFRS4 vaiheii standardi tulee sovellettavaksi.

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 98/2015 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 98/2015 vp) VASTINE 1(6) Tom Strandström 17.11.2015 Eduskunnan talousvaliokunnalle Viite: Kuulemistilaisuus 4.11.2015 ja 13.11.2015 sekä kirjalliset lausunnot Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntopyyntö: STM/4750/2014

Sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntopyyntö: STM/4750/2014 Lausunto 1 (8) 27.1.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Lausuntopyyntö: STM/4750/2014 LAUSUNTOPYYNTÖ VAKUUTUSYHTIÖLAIN 8 LUKUA JA VAKUUTUSYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ ANNETUN

Lisätiedot

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin Organisaation/henkilön nimi: FINANSSIALA RY Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: julkinen Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräyksistä ja ohjeista 14/2012, 15/2012 ja 16/2012. Lausunnot

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

HE 98/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi

HE 98/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia, työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen

Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Muistio 1 (6) Lausuntoyhteenvetoluonnos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus 1 Yleisiä

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet

Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet Vakuutusmarkkinat -ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet Hannu Ijäs 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita Yleistä; liikennevakuutuslain kokonaisuudistus (Hannu Ijäs)

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Esitys 1 (6) Luonnos Julkinen

Esitys 1 (6) Luonnos Julkinen Esitys 1 (6) Palaute vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten,

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014

LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi. Lausuntopyyntö STM/4750/2014 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi tom.strandstrom@stm.fi Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Finanssivalvonnan lausuntopyyntö määräyksistä ja ohjeista 1/2011 (Dnro FIVA 8/01.00/2015)

Finanssivalvonnan lausuntopyyntö määräyksistä ja ohjeista 1/2011 (Dnro FIVA 8/01.00/2015) Finanssiala ry:n lomakemuotoinen lausunto Finanssivalvonnalle vakuutussektorin määräys- ja ohjeluonnoksista 1/2011, 4/2015 ja 14/2012 Organisaation/henkilön nimi: Finanssiala ry (jäljempänä FA) Ilmoita

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 78/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalain voimaanpanolakiin

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 25.10.2012 1 (5) Finanssivalvonnalle FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta (FK) määräys- ja ohjekokoelman (MOK)

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu 1 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Markku Miettinen 2 Esityksen sisältö Taustaa tasoitusvastuujärjestelmästä ja

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

Viite / Dnro: STM038:00/2013 Lausuntopyyntö eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportista

Viite / Dnro: STM038:00/2013 Lausuntopyyntö eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportista Lausunto 1 (5) 4.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriö Viite / Dnro: Lausuntopyyntö eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportista FINANSSALAN KESKUSLIITTO KANNATTAA

Lisätiedot

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen

2.3.2016 FIVA 11/01.00/2015. Julkinen FINANSSIVALVONTA Muistio 1 (12) Liite 2. Lausuntoyhteenveto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista Kooste lausunnoissa esitetyistä

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Iiro Clouberg Lausunto 27.09.2018 HAK2018659 Asia: VM183:00/2017 ja VM/1631/03.01.00/2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT HE 53/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

HE 107/2018 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 107/2018 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Rahoitusinstrumentit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Rahoitusinstrumentit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Rahoitusinstrumentit Esityksen sisältö 1 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ensimmäinen tilinpäätös 2018 2 Rahoitusinstrumentit: pääomien luokittelu taseessa (IAS 32) keskustelupaperi 3 IFRS 17 Vakuutussopimukset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

HE 126/2012 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi. muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin säännös, jonka perusteella Valtiokonttori perisi

HE 126/2012 vp. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi. muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin säännös, jonka perusteella Valtiokonttori perisi HE 126/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtiokonttorista annettua lakia ehdotetaan Esitys liittyy valtion

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4. Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Pasi Laaksonen Vastuuvelka Solvenssi II: kehikossa Vastuuvelka

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

Pia Santavirta

Pia Santavirta Sosiaali- ja terveysministeriölle STM/2058/2014 SOLVENSSI II-DIREKTIIVIN KANSALLINEN VOIMAANSAATTAMINEN Yleisiä huomioita Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK)

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

HE 266/1998 vp PERUSTELUT

HE 266/1998 vp PERUSTELUT HE 266/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta

Lisätiedot

HE 228/2016 vp Lausunto HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä jne. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HE 228/2016 vp Lausunto HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä jne. Etelä-Suomen aluehallintovirasto HE 228/2016 vp Lausunto HE laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä jne. Etelä-Suomen aluehallintovirasto [Marko Peltonen, Elinkeinovalvontayksikkö] 30.11.2016 1 1. Valvontaresurssit

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalijohto - Socialledning ry 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Eduskunnan talousvaliokunnalle Lausunto 1 (5) Eduskunnan talousvaliokunnalle TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMINEN Eduskunnan talousvaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraportti

Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraportti Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 19.4.2017, Dnro STM007:00/2016 Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot