7A. nov 23 08:15. nov 23 08:16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7A. nov 23 08:15. nov 23 08:16"

Transkriptio

1 p.: Harmaa talous on hyödykkeiden (palvelut / tavarat) myymistä ja työvoiman palkkaamista ilman asiaan kuuluvien verojen ja veronluonteisten maksujen (esimerkiksi työeläkemaksu, arvonlisävero) suorittamista. Pimeät keikat eivät tuo henkilölle esimerkiksi työeläkettä ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa; henkilö voi joutua edesvastuuseen lain rikkomisesta (veronkierto). Yhteiskunta jää vaille tuloa, joka normaalisti palautuisi valtiolle/kunnille veroina ja maksuina; julkisen sektorin rahoituspohja heikkenee. 5 6 p.: Harmaan talouden menetysten ja riskien tarkempi käsittely yksilön kannalta (esimerkiksi työtapaturman vakuutuksen, palkkaturvan ja kuluttajansuojan puuttuminen). Harmaa talous haittaa lakia noudattavien elinkeinonharjoittajien toimeentuloa (vääristää yritysten välistä kilpailua). Harmaa talous voi rapauttaa yhteisvastuuta ja lisätä epäluottamusta yhteiskunnassa (ns. vapaamatkustajien ongelma). Harmaa talous voi lisätä myös järjestelmällistä rikollisuutta p.: Globalisaation määrittely: esimerkiksi tuotteiden, työvoiman ja pääomien aikaisempaa suurempi kansainvälinen liikkuvuus, kansantalouksien kasvanut keskinäinen riippuvuus. Suomen etuina voi esittää joitakin seuraavista esimerkeistä: tuontituotteiden halvempi hinta (kansainvälinen kilpailu, työnjako) sekä suurempi valikoima; suomalaisyritysten toiminnan ja tuotannon vapaampi laajeneminen ulkomaille (mm. Nokia, Wärtsilä). Suomen haittoina voi esittää joitakin seuraavista esimerkeistä: työpaikkojen siirtyminen halvempien työvoimakustannusten maihin tai lähemmäs ostajia (esim. teknologiateollisuuden alihankkijat); Suomessa lakkautetun tuotannon työntekijöiden koulutus uusille työaloille; verotulojen väheneminen. 5 6 p.: Edellisten lisäksi etuja esimerkiksi Suomen talouden kansainvälistyminen (mm. sijoitusten lisääntyminen ulkomaille), viennin lisääntyminen globalisaatiosta hyötyneisiin maihin. Edellisten lisäksi haittoja esimerkiksi aiempaa helpommin leviävät kansainvälisen talouden häiriöt. Vastauksessa voi pohtia myös Suomen veroasteeseen ja palkkatasoon yms. kohdistuvia paineita globaalissa kilpailussa tai globalisaation vaikutusta Suomen jalostusasteen nousuun. nov 23 08:15 7A. 3 4 p.: Viestinnän sisältö reagoi yleisön kysyntään: kaupallisuus, formaatti tuotteet, sensaatiohakuisuus. Mainostulot ovat entistä merkittävämpi toiminnan perusta. Viestimien ja mediapalvelujen hinta vaikuttavat niiden kysyntään, esimerkiksi lehtitilauksen ja maksukanavien hinnat, internetin uutispalvelut. Taloudelliset syyt voivat johtaa median keskittymiseen (mediatalot). 5 6 p.: Lähemmin mediayhtiöiden, esimerkiksi Sanoma WSOY:n tai ruotsalaisen Bonnierin toiminnan idea: useiden jakelukanavien hallitseminen samanaikaisesti useassa maassa. Viestimien sisältö keskivertaistuu ja yhdenmukaistuu. Toisaalta viestimet voivat suuntautua entistä enemmän rajattuihin kohderyhmiin (erilaiset harrastelehdet). Julkisen palvelun media (esim. YLE) on toiminnassaan riippuvainen julkisesta rahoituksesta. Uutiskriteerien kaupallistuminen. nov 23 08:16 1

2 +10. a) 2 p.: Investointien osuus kokonaiskysynnästä on laskenut, vaikka investoinnit ovat euromääräisesti pysyneet lähes ennallaan. b) 3 p.: Vienti ja kotimainen kysyntä ovat kasvaneet selvästi. Kasvu on kuviosta päätellen tapahtunut ilman merkittäviä investointeja. Kansantalous on tehostanut toimintaansa, sillä vienti ja kulutus ovat kasvaneet, vaikka investointien määrä on polkenut paikallaan. c) 1 2 p.: Valtio voi tukea kotimaisia investointeja huolehtimalla toimivasta infrastruktuurista (yrityksillä edullinen energia, hyvät liikenneyhteydet, koulutettu työvoima) tai edullisilla lainajärjestelyillä ja erilaisilla tuilla (esimerkiksi investointituet). Investointi kotimaahan auttaa luomaan ja säilyttämään kotimaan työpaikkoja. 3 4 p.: Edellisten lisäksi valtio voi tukea kotimaisia investointeja veroeduilla (sijoitusten vähennysoikeudet ja pääoman tuottojen lievempi verotus). Myös ulkomaille tehdyt investoinnit voivat välillisesti hyödyttää kotimaan kansantaloutta, koska ne voivat parantaa yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Yritysten kannattavuus mahdollistaa kysynnän lisääntymisen kansantaloudessa. nov 23 08: p. Vastauksesta tulee näkyä, että työmarkkinajärjestöt on ymmärretty sekä työntekijöiden että työnantajien järjestöiksi. Järjestöillä on suuri rooli yhteiskunnassa. Järjestöt neuvottelevat ja sopivat työehdoista (mm. palkat, lomat) määrätyksi ajaksi. Työehdoista ne taistelevat tarvittaessa lakoilla ja työsuluilla. Ne lobbaavat, valvovat jäsentensä etuja, tukevat työttömäksi joutuneita jäseniään ja tarjoavat erilaisia palveluja (mm. oikeusapu, neuvonta, koulutus ja virkistys). Järjestöt ovat voineet vaikuttaa laajemminkin mm. maassa tehtyihin eläke ja veroratkaisuihin (tupo). 5 6 p. Työntekijä ja työnantajajärjestöjen erilaisen yhteiskunnallisen roolin ymmärtäminen: esimerkiksi työntekijät tavoittelevat parempaa palkkaa ja parempia työoloja, työnantajat puolestaan tavoittelevat työrauhaa ja kilpailukykyä. Korkea järjestäytymisaste on pönkittänyt järjestöjen painoarvoa. Viime vuosina työehtoja on alettu sopia enemmän myös paikallisesti järjestöjen sopimien valtakunnallisten yleisraamien pohjalta. Järjestöillä on usein tiiviit suhteet poliittiseen kenttään. Työmarkkinajärjestöt ovat olleet tärkeä osa koneistoa, jossa käsitellään yhteiskunnallisia konflikteja. Kokelas voi tarkastella kysymystä sekä yhteiskunnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta p. Ansiotulojen valtionverotus on progressiivinen: veroprosentti nousee tulojen kasvaessa. Tasaveron vaikutus riippuu kansalaisen tuloista: ylimmissä tuloluokissa tasavero keventää verotusta ja alimmissa se voi kiristää verotusta, mikäli veroprosentti nostetaan korkealle. Tasavero lisäisi työhaluja, koska bruttotulojen kasvu johtaisi suoraan nettotulojen kasvuun. Tuloerot kasvaisivat ja eriarvoisuus lisääntyisi, sillä progressio tasoittaa eroja. 5 6 p. Yksityisen kansalaisen kannalta tasavero poistaa kannustinloukkuja ja tekee helpommaksi laskea ennakolta nettotulot. Vaikutus yhteiskuntaan: verotulot voivat laskea, jolloin paine julkisten menojen karsimiseen tai muiden verojen (esim. kunnallisvero) nostamiseen kasvaa. Ylimpien tuloluokkien verotuksen keventäminen parantaa Suomen asemaa kansainvälisessä verokilpailussa osaavasta työvoimasta. Tasavero yhdenmukaistaa ansiotulojen ja pääomatulojen verokohtelua. nov 23 08:18 2

3 nov 23 08:18 4. a) 2 p. Hintojen nousu oli nopeinta alkuvuonna Nimellishinnat laskivat vuonna 2001 lukuun ottamatta vuoden loppukuukausia. b) 1 2 p. Reaalikorkojen noustessa asuntojen (nimellis)hintojen nousuvauhti hidastuu ja korkojen laskiessa kiihtyy. Asuntohintoihin vaikuttavat korkotason lisäksi ihmisten ostovoima ja asuntojen kysynnän vaihtelut (esim. kasvukeskukset taantuvat alueet) ja yksittäisen asunnon kohdalla mm. sijainti ja asunnon kunto. 3 4 p. Edellisten lisäksi hintoihin vaikuttavat esimerkiksi rakennuskustannukset, rakennusmaan hinta, pankkien korkomarginaalit ja talouden yleistila (mm. suhdannevaihteluihin liittyvä työllisyystilanne, luottamus oman talouden kestävyyteen). nov 23 08:18 3

4 8A. 3 4 p. Samanaikainen työttömyys ja työvoimapula selittyvät rakennetyöttömyydellä. Työpaikkoja on hävinnyt vanhoilta teollisuuden aloilta, eikä työttömäksi jääneitä työntekijöitä ole voitu helposti kouluttaa uusille aloille. Työpaikkoja on syntynyt ja hävinnyt epätasaisesti maan eri puolilla, eikä työvoima aina liiku joustavasti paikkakunnalta toiselle (mm. perhesyyt). Parannuskeinoja ovat mm. työttömien uudelleenkouluttamisen, elinkeinotoiminnan ja aluepolitiikan tukitoimet. 5 6 p. Vastauksessa on otettu huomioon globalisaation vaikutus elinkeinorakenteeseen, esimerkiksi teollisuustyön siirtyminen halpatyömaihin ja hyvin koulutetun työvoiman liikkuvuus. Tilanteen syinä myös teknologisen osaamisen kasvaneet vaatimukset, kasvu ja palvelualojen työvoimatarve ja työvoiman alueellisen liikkuvuuden esteet, mm. korkeat asumiskustannukset kasvukeskuksissa. Vastauksessa voi pohtia myös suurten ikäluokkien vaikutusta työvoimapulaan sekä matalapalkka alojen työn houkuttelevuuden ja korkean sosiaaliturvan mahdollista yhteyttä työhalukkuuteen. Parannuskeinoja mm. yritystoiminnan edellytysten parantaminen, työvoiman liikkuvuuden tukeminen, työvoima ja koulutusneuvonta, maahanmuuttopolitiikka sekä eläkkeellesiirtymisen myöhentäminen ja työelämään astumisen aikaistaminen erilaisin kannustimin. nov 23 08:19 nov 23 08:19 4

5 +10. a) 2 p. Vuotta 2000 ja osin vuotta 2001 lukuun ottamatta Suomen inflaatiovauhti eli hintatason nousu on ollut koko ajan matalampi kuin euroalueella mutta korkeampi kuin Japanissa, missä on useana vuonna ollut deflaatio eli yleinen hintatason lasku. b) 3 p. Korkea inflaatio voi johtaa hintojen ja palkkojen nousukierteeseen, jolloin maan (tai EU:n) kansainvälinen kilpailukyky heikkenee. Korkea inflaatio nostaa korkotasoa, jolloin yritysten investoinnit vähenevät. Seurauksena on yhden maan tai koko euroalueen ajautuminen taantumaan. Tiukka inflaatiotavoite ei välttämättä sovi erilaisessa suhdannevaiheessa oleville euromaille. Jos kokelas käsittelee tehtävää perustellusti niin, että inflaatiotavoite ei ole ongelma, on näkökulma hyväksyttävä. c) 4 p. Suomessa tuottavuus on kohonnut nopeammin kuin euromaissa. Kilpailu on lisääntynyt Suomen talouden avautuessa EU markkinoille: yritysten hintakilpailu on hidastanut hintojen nousua. Palkankorotukset ovat olleet maltillisia (tupo) vaikka työn tuottavuus on noussut nopeasti: liikeyritysten parantuneet tulokset eivät ole siirtyneet samassa määrin palkkoihin kuin muissa EU maissa keskimäärin ja edelleen hintoihin. Välillisen verotuksen keventäminen (alv ja alkoholivero). nov 23 10:50 3. a) Maailmanmarkkinoilla olevan raakaöljyn tarjonta suhteessa kysyntään (noususuhdanne lisää kysyntää ja nostaa hintaa). Keskeiset öljynviejät (OPEC) säätelevät jonkin verran hintatasoa päättämällä tuotantomääristä. Hintaan vaikuttavat myös odotukset tarjonnasta (öljyntuotantoalueiden kriisit usein nostavat hintaa). Raakaöljyn hinnoittelu dollareissa vaikuttaa valuuttakurssien vaihtelun kautta raakaöljyn hintaan. b) Hinnoittelun taustalla parturipalvelujen kustannukset: työtila, tarvikkeet, alv, yrittäjän eläkemaksut, mahdollisen lisätyövoiman palkat. Lisäksi hintaan vaikuttavat parturin ammattitaito ja palvelun laatu. c) Taksipalveluissa ei toteudu vapaa kilpailu. Julkinen valta säätelee taksipalvelujen tarjontaa ja hinnanmuodostusta. Hinnoittelu seuraa taksiliikenteen kustannuksia (esim. polttoainevero). HUOM! Kysymyksen a), b) ja c) kohtia ei ole erikseen pisteytetty, joten vastaus arvostellaan kokonaisuutena p.: Kaikkia sijoitusvaihtoehtoja on tarkasteltava sekä etujen että haittojen näkökulmasta. Pörssiosakkeissa etuna on hyvät tuotto odotukset (kurssinousu ja osingot). Haittana on esimerkiksi tappioriski, etenkin lyhytaikaisissa sijoituksissa. Lisäksi pörssisijoittaminen vaatii perehtymistä osakemarkkinoihin. Määräaikaistalletuksen etuina ovat esimerkiksi sijoittamisen helppous ja vähäiseen riskiin nähden kohtalaisen hyvä tuotto. Haittoina esimerkiksi pääoman sitominen määräajaksi ja inflaation kiihtyessä talletuskorko ei ehkä korvaa sijoituksen reaaliarvon laskua. Sijoitusasunnon etuna on esimerkiksi mahdollisuus vuokratuloon ja asunnon arvonnousuun. Sijoitus kestää paremmin inflaation. Haittoina ovat esimerkiksi sijoitusasunnon hankinnan vaatima osaaminen, asunnon ylläpitokustannukset ja asunnon kuntoon sekä vuokraamiseen liittyvät riskitekijät. 5 6 p.: Edellä esitettyjen etujen ja haittojen yksityiskohtaisempi tarkastelu. nov 23 08:20 5

6 8A a) Tuloerot ovat kasvaneet. Suurituloisten osuus tuloista on lisääntynyt huomattavasti. Pienituloisten osuus tuloista on vähentynyt. b) 1 2 p.: Yksipuolinen vastaus puolesta tai vastaan. Näkökulmia puolesta esimerkiksi tulot muodostuvat selvemmin oman työpanoksen tai taidon perusteella, tukee yritteliäisyyttä. Näkökulmia vastaan esimerkiksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus vaatii tasaamaan hyvinvoinnin eroja, suuret tuloerot saattavat heikentää yhteiskunnan vakautta, kuluttaminen jakautuu tasaisemmin. 3 4 p.: Vastauksessa esitetään useampia näkökohtia kummankin kannan tueksi. Esimerkiksi tasainen tulonjako lisää talouskasvua, koska köyhemmät kuluttavat suurimman osan tuloistaan. Toisaalta rikkaiden tulonlisäykset lisäävät palveluiden kysyntää ja lisätulot siirtyvät sijoituksina esimerkiksi osakemarkkinoille. Tehtävässä voi pohtia myös verotuksen progressiivisuuden vaikutusta tuloeroihin. nov 23 08:20 nov 23 08:21 6

7 + 9. a) Väestön kokonaismuutos sisältää syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen; muuttovoitto pelkästään kunnasta poismuuttaneiden ja kuntaan muuttaneiden positiivisen erotuksen. b) Kunta A vanhusvoittoinen, niukasti lapsia; kunnassa D verraten nuori väestörakenne, myös työikäistä väestöä eniten. Kunnissa A ja C verraten paljon maatalousväestöä, kunnissa B ja D ei ole juuri lainkaan maatalouselinkeinoa. Kaikissa enemmistö palveluelinkeinojen alalla, kunnassa B poikkeuksellisenkin suuri osa. Jalostuksen osuus vaihtelee kovasti, selvästi teollisuusvaltaisimpana kunta D. c) 2 3 p.: Sosiaalisia ja taloudellisia haasteita tarkastellaan esimerkiksi ikärakenteen pohjalta: väestön ikääntyminen (terveys ja hoivapalvelut), suuri alle 15 vuotiaiden osuus (koulu yms. palvelut); työttömyystilanne erilainen eri kunnissa, samoin tulovero ja lainakanta (A huonossa tilanteessa: korkea työttömyys, korkea veroäyri, isot lainat; B päinvastoin hyvässä tilanteessa). 4 5 p.: Luodaan kokonaiskuvaa eri kuntien yleistilanteesta esim. seuraavasti: A melko maatalousvaltainen, ikääntyvä, tyhjenevä ja velkainen kunta; B vakavarainen, joskin myös staattinen (väestö ei kasva); C väestöltään kasvava ja melko maatalousvaltainen kunta, jonka on oltava taloudenpidossaan tarkka (verotus jo tiukkaa, työttömyys keskitasoa, mutta toisaalta velkaa melko vähän); D voimakkaasti kasvava kunta (selkeä muuttovoitto) mutta todennäköisesti juuri siksi myös talous pingotettu tiukalle (korkeahko verotus, suurehko lainakanta); työttömyys verraten korkealla. nov 23 10: a) Bruttopalkka on palkka ennen verojen ja veroluonteisten maksujen vähentämistä. Yksityinen kulutus on kotitalouksien kulutushyödykkeiden hankintoja. Julkiset menot ovat valtion ja kuntien menot. b) Virossa on huomattavasti Suomea ja euroaluetta nopeampi BKT:n, bruttotulojen sekä yksityisen kulutuksen kasvu. Suomella on euroalueen keskiarvoa selvästi (BKT, kulutus) tai maltillisesti (palkat) nopeampi kasvuvauhti. Julkiset menot kasvoivat Suomessa erittäin vähän euroalueeseen ja Viroon verrattuna. c) 1 2 p.: Myönteistä kummassakin maassa on BKT:n muuta euroaluetta nopeampi kasvu. Virossa yksityisen kulutuksen ja bruttopalkkojen voimakas kasvu saattaa johtaa kansantalouden ylikuumenemiseen ja sitä kautta inflaation kiihtymiseen ja kotitalouksien velkaantumiseen. 3 4 p.: Vastauksessa on ymmärretty, että Viron BKT:n lähtötaso on alhainen Suomeen verrattuna ja palkat euromääräisesti matalat. Lisäksi voi pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja: Virolaisen työn hintataso on eurooppalaisittain alhainen mutta nousee nopeasti; vaikuttaa helposti ulkomaisten sijoittajien kiinnostukseen ja Viron kansantalouden kilpailukykyyn. Suomen talouden tunnusluvut ovat Viroa alhaisemmat mutta terveemmällä pohjalla (BKT kasvoi enemmän kuin palkat ja kustannukset, kulutus kasvoi bruttopalkkoja enemmän, mikä on voinut johtua velkaantumisesta tai verojen alentumisesta). Virossa palkkojen ja kulutuksen kasvu oli BKT:n kasvua selvästi nopeampaa. nov 23 08:22 7

8 nov 23 10:54 8

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA Lauri Tähtinen Antti Törmänen Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Kannen kuva: Tuomo Kostet Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2013

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Muuttuneet olosuhteet

Muuttuneet olosuhteet Muuttuneet olosuhteet SATA-komiteaa kutsuttiin sen alkutaipaleella Vanhasen kakkoshallituksen tärkeimmäksi hankkeeksi. Kunnianhimoinen hanke se olikin. Ministeri Hyssälä luonnehti asiaa niin, että meidän

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot