Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi"

Transkriptio

1 Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Talousarvion 2015 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 valtuustokaudelle kokouksessaan Kuntastrategian lähtökohdat ja pääpainopisteet ovat: Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Palvelujen Laukaa Taloudestaan huolehtiva Laukaa Kuntastrategian tavoitteen mukaisesti Laukaan kunnan talous on tasapainoinen, ja se turvaa kuntalaisten palvelujen saannin ja mahdollistaa kunnan toiminnan kehittämisen. Kuntastrategiassa asetetut tavoitteet vahvasta ja tasapainoisesta kunnasta ovat vuoden 2015 talousarvion perusta. Palvelujärjestelmää ja kuntaa kehitetään niin, että kasvavan kunnan palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan pitkällä aikavälillä luvulla Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut henkilöllä ja työpaikkojen määrä 800 työpaikalla. Tavoitteena on edelleen vahvistaa ja jatkaa kunnan tasapainoista kasvua ja kehittymistä. Tasapainottamisohjelman läpivienti Vuoden 2014 talousarvioon otettiin talouden tasapainottamisohjelma vuosille Tasapainottamisohjelman tavoitteeksi asetettiin tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Ohjelmaa jatketaan edelleen vuoden 2015 talousarviossa, sillä vuoden 2013 tilinpäätöksessä kertyneitä alijäämiä oli -2,7 miljoonaa euroa, valtionosuusmenetykset vuosille ovat vuositasolla -5,8 miljoonaa euroa, ikääntymisestä johtuvat talouden kustannuspaineet lisääntyvät tulevina vuosina ja kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kunnan kumulatiivinen ylijäämätavoite on 5-10 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden 2015 tasapainottamisohjelma koostuu neljästä kokonaisuudesta: 1. Käyttötalouden tasapainottaminen. Käyttötalouden sopeuttaminen koskettaa kaikkia hallintokuntia ja palveluita, mutta suhteellisesti eniten keskushallintoa, vapaa-ajan lautakunnan ja teknisen lautakunnan alaisia palveluja. Käyttötalouden sopeuttamisella tarkoitetaan ensisijaisesti toimintakulujen supistamista mutta myös joitakin asiakasmaksujen korotuksia. Vuonna 2015 jatketaan tiukkaa henkilöstöpolitiikka siten, että vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämistä jatketaan tehtävänkuvia uudelleen määrittelemällä. Sijaiskustannuksia vähennetään erityisesti rajoittamalla lyhytaikaisia sijaisuuksia ja päättyviä muita määräaikaisia palvelussuhteita ei lähtökohtaisesti täytetä kuin erityisperustein. Myös henkilöstöetuuksia karsitaan vuonna Käyttötalouden sopeuttamistoimet vuodelle 2015 ovat yhteenlaskettuna noin 1,0 miljoonaa euroa. 2. Veroratkaisu. Vuoden 2015 talousarvio sisältää tasapainottamisohjelman ja taloussuunnitelman mukaisen 1,0 prosenttiyksikön korotuksen tuloveroprosenttiin. Lisäksi talousarvioesitys sisältää 0,1 prosentin yleisen, vakituisen asuinrakennuksen ja muun asuinrakennuksen kiinteistöveron korotukset, koska valtio on korottanut kiinteistöverojen vaihteluväliä ja vähentänyt korotusta vastaavan määrän valtionosuuksista. Veronkorotuksilla kerätään yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Tuloveron korotus lisää euroa vuodessa ansaitsevan verorasitusta noin 20 euroa kuukaudessa ja kiinteistöveron korotus kiinteistöverovelvollisen verorasitusta keskimäärin noin 8 euroa kuukaudessa.

2 Kunta menettää valtionosuuksia 5,8 miljoonaa euroa vuositasolla vuoteen 2017 mennessä johtuen valtionosuuksien leikkauksista ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Kunnan tulorahoituspohjan turvaamiseksi valtionosuusmenetyksistä puolet korvataan veronkorotuksilla. Tavoitteena on, että vuodelle 2015 tehdään koko valtuustokautta koskeva veroratkaisu ja menotalouden suunnittelu sopeutetaan siihen. 3. Omaisuuden realisointi. Omaisuuden realisointia jatketaan sellaisen omaisuuden osalta, joka ei ole välttämätöntä kunnan kehittämisen ja palvelujen järjestämisen kannalta. Vuonna 2015 realisoidaan Heikkilän metsäpalsta Jyväskylän alueelta, kiinteistörealisointeja jatketaan strategian mukaisesti ja asunnoista luovutaan vapautumisen yhteydessä. 4. Rakenteelliset uudistukset ja toimintatapojen kehittäminen. Kunnan organisaatiorakenteen ja toimintatapojen kehittämistä jatketaan. Uutena kohteena vuonna 2015 selvitetään vesilaitostoimintojen toimintatapa ja organisointi. Selvityksessä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Vuodelle 2014 on tehty 2,5 miljoonan euron käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet. Vuonna 2015 käyttötalouden sopeuttamista jatketaan 1,0 miljoonalla eurolla ja veroratkaisulla lisätään kunnan verotuloja 3,0 miljoonaa euroa. Vuosien 2014 ja 2015 yhteenlaskettu sopeuttaminen on siten 6,5 miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimenpiteillä kurotaan kiinni kunnan tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino ja vastataan valtionosuusmenetyksiin. Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu siten, että kunnan lakisääteiset peruspalvelut turvataan heikosta taloussuhdanteesta huolimatta. Säästötoimenpiteet kohdistuvat erityisesti palveluihin ja toimintoihin, joiden vaikuttavuus tai kattavuus on mahdollisimman vähäinen kuntalaisten näkökulmasta. Tasapainottamisen ohella vuoden 2015 aikana satsataan kunnan organisaation ja toimintatapojen kehittämiseen ja kunnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Kunnan rakenteita uudistavia hankkeita ovat mm. selvitys vesilaitoksen toimintamallista ja organisoinnista, Vihtavuori-Leppävesi-alueen kotihoidon palveluiden ostaminen yksityiseltä palveluntuottajalta, kotihoidon optimointilaitteiden käyttöönotto, kehitysvammaisten asumisyksikön käyttöönotto ja vakuutuksien kilpailuttaminen. Pitkän aikavälin kehittämishankkeita ovat mm. rakennemallin laadinta luonnosvaiheeseen vuoden 2015 aikana, vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin käynnistäminen Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseksi, yritysalueiden maanhankinta 1,3 miljoonalla eurolla, Vuonteen aluekoulun hankesuunnitelman laadinta ekokoulukonseptin pohjalta ja palkkatuen kuntalisän korottaminen yrityksille ja järjestöille nykyisestä 250 eurosta 400 euroon kuukaudessa. Käyttötalouden kokonaisuus pääpiirteissään Taloudelliset tavoitteet vuoden 2015 talousarviossa ovat seuraavat: vuosikate nostetaan yli 6,0 miljoonan euron tasolle tilikauden tulos on 1,0 miljoonaa euroa ja investointien omahankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja rahoitusosuudet huomioituna 15,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarviossa käyttötalouden loppusumma eli toimintakate on 91,2 miljoonaa euroa. Se on 0,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä, mutta 1,0 miljoonaa euroa (1,1 %) enemmän kuin vuoden 2014 muutetussa talousarviossa. Käyttötalouden toimintatuotot kasvavat 1,1 miljoonaa euroa (4,2 %) ja toimintakulut 2,1 miljoonaa euroa (1,8 %) vuoden 2014 muutetusta talousarviosta. Toimintakulujen kasvusta 1,1 miljoonaa euroa johtuu erikoissairaanhoidon palveluista, 0,4 miljoonaa euroa perusterveydenhuollon palveluista, inflaatiosta 0,5 miljoonaa euroa, työehtosopimuksien mukaisista palkankorotuksista 0,25 miljoonaa euroa. Lisääntyneiden tilojen ylläpito- ja pääomakulut lisäävät talousarviolaskelmissa sekä tuloja että menoja 0,7 miljoonaa euroa.

3 Investoinnit Vuodelle 2015 investointien bruttomenot ovat yhteensä 17,2 miljoonaa euroa ja investointeihin arvioidaan saatavan kunnan ulkopuolisia rahoitusosuuksia 1,7 miljoonaa euroa. Investointien määrä laskee vuoden 2014 muutetun talousarvion tasosta 0,7 miljoonaa euroa. Investointason suunniteltua vähäisempi lasku johtuu siitä, että osa vuodelle 2014 suunnitelluista investoinneista on lykkääntynyt vuosille 2015 ja Lisäksi investointien kokonaismäärää lisää Koti-Kuuselan hankesuunnitelman hyväksyminen uudisvaihtoehdon pohjalta. Investointitaso laskee tavoiteltuun 10 miljoonan euron tasoon vuonna Talonrakennuksen investointien määrärahat vuodelle 2015 ovat noin 10 miljoonaa euroa. Suurin muutos aiempiin taloussuunnitelmiin on Tiituspohjan koulun uudisrakentamisen vaiheiden 1. ja 2. yhdistäminen ja yhdistymisestä aiheutunut vanhan koulurakennuksen peruskorjauksen aikaistuminen vuodella. Koulun peruskorjauksessa tilojen käyttötarkoitus muutetaan päiväkodiksi. Tiituspohjan koulun uudisrakennuksen tarkennettu määrärahatarve vuodelle 2015 on 4,4 miljoonaa euroa ja peruskorjauksen 1,2 miljoonaa euroa. Kehitysvammaisten autetun asumisen -hankkeen määrärahatarve vuodelle 2015 on 2,0 miljoonaa euroa ja paloaseman 1,7 miljoonaa euroa. Nämä neljä talonrakennushanketta muodostavat vuoden 2015 investoinneista yli puolet. Valtuuston kouluverkkopäätöksen mukainen Vuonteen aluekoulun toteuttaminen tehdään ekokoulu konseptin pohjalta. Vuodelle 2015 suunnittelua varten varataan bruttona euroa ja vuodelle 2016 toteuttamista varten 2,0 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksien määräksi on arvioitu 1,1 miljoonaa euroa. Määrärahavarausta täsmennetään hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, joka on tarkoitus tuoda päätettäväksi syksyllä Yhdyskuntatekniset investoinnit vuonna 2015 ovat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, josta liikennealueinvestoinnit 1,7 miljoonaa euroa ja puistojen ja yleisten alueiden investoinnit 0,1 miljoonaa euroa. Vesihuoltolaitoksen vesiverkoston saneeraus- ja uudisinvestoinnit ovat 1,4 miljoonaa euroa. Lievestuoreen jätevesiratkaisun toteutukseen on varattu suunnitelmavuodelle 2016 yhteensä 3,0 miljoonaa euroa ja suunnitelmien ja selvitysten täydentämiseen vuodelle 2015 yhteensä euroa. Vuodelle 2016 tehtyä varausta täsmennetään hyväksytyn hankesuunnitelman perusteella lopulliseen investointiohjelmaan. Tavoitteena on tuoda hankesuunnitelma kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi keväällä Maan hankintaan on varattu 2,0 miljoonaa euroa, josta yritysalueiden hankintaan on kohdennettu 1,3 miljoonaa euroa ja muuhun maapoliittisen ohjelman mukaiseen hankintaan 0,7 miljoonaa euroa. Irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu 0,8 miljoonaa euroa, joka koostuu lähinnä ICT laitehankinnoista ja valmistuvien kiinteistöjen kalustamisesta. Lainakanta Investoinneista johtuen Laukaan kunnan lainamäärä kasvaa vuoden 2015 aikana 8,3 miljoonaa euroa ja tulee olemaan vuoden 2015 lopussa yhteensä 77,8 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohden. Laukaan kunnan lainakannassa on mukana kunnan omistamalle Laukaan vuokrakodit Oy:lle välitetty antolaina. Ilman kuntakonsernin sisäistä rahoitusjärjestelyä kunnan lainakanta olisi vuoden 2015 lopussa 9,1 miljoonaa euroa vähemmän eli noin euroa asukasta kohden. Talousarviokäsittelyn eteneminen Talousarvion valmisteluaikataulua on uudistettu ja aikaistettu edellisistä vuosista. Aikataulun aikaistamisella tavoitellaan sitä, että luottamushenkilöillä on käytettävissä mahdollisimman tarkka kuvaus Laukaan kunnan talouden kokonaistilanteesta veroprosentteja päätettäessä. Keväällä laaditun talousarvion valmisteluaikataulun mukaisesti kunnanhallitus käsittelee vuoden 2015 veroprosentteja kokouksessaan Kuntalaisille pidetään yleisötilaisuus talousarvion valmistelusta ja kunnanvaltuusto päättää veroprosentit kokouksessaan Kunnanhallitus antaa oman talousarvioehdotuksensa ja lopullinen talousarvio vuodelle 2015

4 päätetään valtuuston kokouksessa Laukaalaisille yrittäjille järjestetään hankintafoorumi talousarvioon sisältyvistä hankinnoista tiedottamiseksi. Lisätietoja: vt.kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä ( ) talousjohtaja Lasse Leppä ( ) LIITEAINEISTO Talousarvio 2015 tunnusluvut TP TP TA/M TA Muutos Asukasluku Veroprosentti 20,25 % 20,50 % 20,50 % 21,50 % 1,00 % Verotulot, milj. 55,9 60,5 61,2 64,8 3,6 Verotulot, / as Valtionosuudet, milj. 31,9 32,5 32,2 32,7 0,4 Valtionosuudet, / as Toimintakate, milj. 85,8 91,8 90,2 91,2 1,0 Vuosikate, milj. 1,8 1,4 5,0 6,4 1,5 Vuosikate % poistoista 50,9 % 24,5 % 105,1 % 118,5 % 13,4 % Tilikauden tulos -1,8-4,2 0,2 1,0 0,8 Bruttoinvestoinnit, milj. 12,0 13,9 17,9 17,2-0,7 Bruttoinvestoinnit, / as Lainakanta, milj 36,4 47,7 69,4 77,8 8,3 Lainakanta, / as * Vuoden 2014 lainakannan kasvu sisältää 10,0 M rahoitusjärjestelyn Laukaan vuokrakodit Oy:n kanssa. Tuloslaskelma TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot: Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Vuosikate % poistoista 24,5 % 105,1 % 118,5 % 124,9 % 115,9 %

5 Rahoituslaskelma TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Kunnan toiminta Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöom:n myyntituotot Vars. toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta /asukas Investointien tulorahoitus % 10,2 % 29,1 % 41,5 % 49,1 % 69,3 % INVESTOINTIOHJELMA KUNNANHALLITUS Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA Kehitysvammaisten asuminen: uuden ryhmäkodin kalustus Koti-Kuuselan laitehankinnat Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, kalustus PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA Koulujen piha- ja leikkivälineet Koulujen tieto- ja viestintätekn. laitteet Tiituspohjan koulun uudisrakennuksen kalusto Tiituspohjan päiväkodin kalusto Vihtavuoren koulun laajennuksen kalusto KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Järjestöjen varastorakennus Leppäveden tekonurmikenttä VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA KAAVOISTUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Maan osto Maan myynti KAAVOISTUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA Perusturva, kiinteistöt: Kehitysvammaisten palveluasuminen rahoitusosuus Koti-Kuuselan uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu asuminen Kasvu ja oppinen, kiinteistöt: Kk:n koulun laajennus ja keskuspäiväkoti I vaihe Kk:n koulun laajennus ja keskuspäiväkoti II vaihe Tiituspohjan koulun uudisrakennus Tiituspohjan koulun peruskorjaus päiväkodiksi Lievestuoreen koulun (Laurinkylä) uudisrakennus Vihtavuoren koulun tilaelementti ja sen laajennus ja keittiön muutostyöt Haapalan koulun vesikatteen uusiminen ja jv/v-liittymä Vuonteen aluekoulu, ekokoulu -konsepti kehityshanke rahoitusosuus Koulujen piha-alueiden kunnostus Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan vesikaton iv-huoneiden korjaukset Kuntalan peruskorjaus Uusi paloasema rahoitusosuus Vesihuoltolaitos: VHL, Lre jätevesiratkaisut VHL, kunnallistekniikka Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet Puistot Tukipalvelut: Tiituspohjan koulun aluekeittiön kalusto Haapalan ja Äijälän kouluille uuni/liesi TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot