Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä"

Transkriptio

1 Asiakasohje 1 (23) Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet Kainuun sosiaali- ja ssä

2 Asiakasohje 2 (23) Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Säännökset Keskeiset toimintalinjat toimeentulotuen myöntämisessä Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely Toimeentulotuen määräytyminen laskelmien perusteella MUUTOKSENHAKU Asiakkaan neuvonta muutoksen haussa... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Itseoikaisu... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. TULOJEN JA VAROJEN HUOMIOON OTTAMINEN TOIMEENTULOTUESSA Ansio- ja eläketulot sekä muut satunnaiset tulot Työttömyysturva Lopputilitilanne Tulomuutostilanne Hoitotuki Ulosmittaus Vanhempien kanssa asuvan alle 18-vuotiaan ansiotulot ja kotouttamistuki Lämpö-, vesi- ja sähkömaksupalautuksen huomioon ottaminen Varat Kertaluonteisten tulojen ja varojen huomioon ottaminen Säästöt Yrittäjätulo Provisiopalkka Muuta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4. OPISKELIJAT VANGIT PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT Perusosa Asumismenot Asuntolainan korot (asunnon hankintaan tai remontointiin) Asumismenojen kohtuullistaminen Kotivakuutus Remonttikustannukset Lapsen asumiskustannukset Lämmitys- ja sähkökustannukset Erityistilanteita Terveydenhuoltomenot Lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet Käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet Fysikaalinen hoito ja kuntoutus Hammashoito Lääkärintodistus Hoitotuki Sv-korvaukset Erityiskysymyksiä Silmälasikustannusten huomioon ottaminen toimeentulotukea määritettäessä TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT... 17

3 Asiakasohje 3 (23) 7.1 Vakuusmaksu, takuuvuokra, välityspalkkio, panttaussitoumus, vuokraennakko, vakuusmaksu sähköyhtiölle Muuttokustannusten huomioon ottaminen Elatusturva Toimeentulotuen myöntäminen hautauskustannuksiin Kodin irtaimisto Asunnon kalustaminen Irtaimiston tuhoutuminen (esim. tulipalo) Jääkaappi, liesi ja pyykkikone Vuode- ja liinavaatteiden uusiminen... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7.5 Lapsen erityismenot Ensimmäiselle lapselle vauvan varusteisiin Muiden lasten varusteet Harrastusmenot jatkuvan toimeentulotuen saajalle (jatkuva on 6 kk) Lapsen tapaamisesta ja luonapidosta aiheutuvat menot Matkakustannukset Päivähoitomaksu Romanivaatetus EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI EDUNVALVONTA JA TOIMEENTULOTUKI... 23

4 Asiakasohje 4 (23) 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 1.1 Säännökset Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset muutoksineen: Laki toimeentulotuesta 1412/1997 muutoksineen. Asetus toimeentulotuesta 66/1998. Hallintolaki 434/2003. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000. Sosiaalihuoltolaki 710/1982. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001. Laki lapsen elatuksesta 704/1975. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999. Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotuen soveltajille 2013:4 1.2 Keskeiset toimintalinjat toimeentulotuen myöntämisessä Perhepalveluiden yleisten toimintalinjojen lisäksi toimeentulotuen käsittelyssä painotetaan seuraavia toimintatapoja: Kirjallisella hakemusmenettelyllä ohjeistoineen turvataan päätösten tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Nuorten asioihin tartutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa syrjäytymisen estämiseksi. Täysin tulottoman tilanne selvitetään perusteellisesti ja tutkitaan kuntouttamisvaihtoehdot. Korostetaan kaikille toimeentulotuen hakijoille/saajille oman elämänhallinnan saavuttamista ja omatoimisuutta (esim. laskut asiakas maksaa itse ja hankkii tarvittavat tositteet). 1.3 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimentulo. Toimeentulotuen tarve arvioidaan yksilö- ja perhekohtaisen elämäntilanteen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen perusteella. Sosiaalityöntekijä voi harkinnallaan poiketa ohjeista. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä puolisonsa ja alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta (avioliittolaki 234/1929, laki lapsen elatuksesta 704/1975). Toimeentulotukea hakeva vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. (Totul 2a ). Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa. Oikeus saada toimeentulotukea syntyy vasta silloin, kun henkilö ei voida saada toimeentuloa ansiotyöllään,

5 Asiakasohje 5 (23) yrittäjätoiminnallaan tai toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla eikä hän voi elättää itseään muillakaan tuloillaan tai varoillaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla (esim. hakija saa avustuksia elantoon, asumiseen ja koulutuskustannuksiin vanhemmiltaan tai muulta omaiselta). Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta sekä muista perusmenoista, joita ovat mm. vuokra, yhtiövastike, lämmityskustannukset, vesimaksu, asuntolainan korot, taloussähkö, terveydenhuoltokulut. Täydentävä toimeentulotuen menoja ovat mm. lasten päivähoitomaksut, asunnon vuokravakuus, muuttokustannukset, perheen erityisistä tarpeista johtuvat kulut. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntäminen edellyttää asiakkaan elämäntilanteen tarkempaa kartoitusta ja tuen myöntämisen tulee perustua suunnitelmaan. Tuki on tilannekohtaista ja kertaluonteista ja siitä päättää aina sosiaalityöntekijä. Toimeentulotukea voi hakea kirjallisesti, sähköisesti, (http://maakunta.kainuu.fi/toimeentulotuen_sahkoinen_hakeminen), varatulla vastaanottoajalla tai muulla toimeentulotukiviranomaisen hyväksymällä tavalla. Sähköistä toimeentulotukihakemusta voi täydentää Omasoten kautta Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa on annettava toimeentulotukiviranomaiselle kaikki ne tiedot, joita viranomainen tarvitsee toimeentulotuen tarpeen arvioimiseksi. Puutteellinen hakemus viivästyttää asian käsittelyä tai hakemus voidaan joutua hylkäämään. Asiakkaalta (mukaan lukien puoliso ja alaikäiset lapset) pyydetään tiliotteet kaikista hänen käytettävissä olevista tileistään. Tiliotteiden on oltava alkuperäisiä ja täydellisiä (ei leikeltyjä ja peitettyjä tietoja). Toimeentulotukilaki 17: Tietojenanto ja ilmoitusvelvollisuus. 1.4 Toimeentulotuen määräytyminen laskelmien perusteella Toimeentulotuen määrä on toimeentulotuesta annetun lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Totul 6. Toimeentulotuessa huomioidaan menona perusosa, ks. sivu 13. Perusosan lisäksi perustoimeentulotuessa huomioidaan menona asumismenot (mm. vuokra tai vastike, vesimaksu, lämmityssähkö), vähäistä suuremmat terveydenhuollon menot, taloussähkölasku ja kotivakuutusmaksu. Asumistukilaki 6. Täydentävään toimeentulotukeen ovat mm. asunnon vuokravakuusmaksu, sähköntoimituksen vakuusmaksu, muuttokustannukset, lasten päivähoidon maksu sekä henkilön tai perheen erityisistä olosuhteista aiheutuvat menot. Mikäli hakijalle on myönnetty perustoimeentulotukea tai täydentävää toimeentulotukea ja hakija

6 Asiakasohje 6 (23) esittää hyväksyttäviä lisämenoja päätöksen voimassaoloajalle, voidaan näihin menoihin myöntää toimeentulotukea (esim. sähkölasku, julkisen terveydenhuollon lasku) tositteiden perusteella. Toimeentulotukea myönnetään pääsääntöisesti hakemisajankohdan tilanteen perusteella. Toimeentulotukea voidaan erityisistä syistä myöntää takautuvasti toteen näytettyjen toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Erityisinä syinä voidaan pitää sitä, että asiakasta uhkaa häätö, asunnottomaksi joutuminen tai perheen hajoaminen. Arvioitaessa erityisiä syitä lähdetään siitä, että hakija olisi ollut toimeentulotuen tarpeessa menojen syntyessä. (Totul 15) Tulevaa etuutta vastaan myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin. Tällöin perintäpäätös tehdään aina etukäteen ja määritellään takaisin perittävä osuus. (Totul 23 ja Totul 21). 2. MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku Itseoikaisu Asiakkaan huomaama virhe voidaan korjata itseoikaisuna, jos päätös on perustunut lasku- tai kirjoitusvirheeseen tai asiakkaan tilanne on muuttunut. Oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kainuun sosiaali- ja n hallituksen yksilöhuoltojaostolle, jos hän kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi. Määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Päätös, johon muutosta haetaan, on liitettävä muutosvaatimukseen. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Sosiaali- ja n hallituksen yksilöhuoltojaosto Asian yksilöhuoltojaostolle valmistelee ja esittelee vastuualuepäällikkö. Yksilöhuoltojaosto voi pitää ennallaan viranhaltijan tekemän päätöksen tai se voi palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Asiakas voi hakea muutosta yksilöhuoltojaoston päätökseen 30 päivän kuluessa jättämällä valituskirjeensä suoraan hallinto-oikeudelle tai sosiaali- ja terveyslautakunnan kautta. Korkein hallinto-oikeus = KHO Hallinto-oikeuden ratkaisuista voi sekä asiakas että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus valittaa KHO:een.

7 Asiakasohje 7 (23) 3. TULOJEN JA VAROJEN HUOMIOON OTTAMINEN TOIMEENTULOTUESSA Lähtökohtana toimeentulotuen myöntämiselle on ensisijaisesti laki toimeentulotuesta. 3.1 Ansio- ja eläketulot sekä muut satunnaiset tulot Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot (11 ). Tulona ei huomioida 20 prosenttia nettoansiotuloista. Etuoikeutettu ansiotulovähennys on kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Etuoikeutetun ansiotulon maksimimäärä on kotitalouskohtainen, joten puolisoiden yhteenlaskettu etuoikeutettu ansiotulovähennys voi olla korkeintaan 300 euroa kuukaudessa. Työvaatekorvausta ei lasketa tuloksi. Vastaavasti ei erikseen oteta huomioon työvaatekustannuksia. Kilometrikorvausta, yöpymiskorvausta tai vastaavaa ei lasketa tuloksi. Tuloksi sen sijaan lasketaan osapäiväraha, kokopäiväraha ja matkaennakko. Ammattiyhdistyksen jäsenmaksu vähennetään hakijan tuloista (= työssäkäynnistä aiheutuneita muita menoja). Ammattiyhdistyksen jäsenmaksu hyväksytään aina menona, jos esittää kuitin. Työmatkamenot huomioidaan menona. Hakijan tulee ilmoittaa toimeentulotukihakemuksessa työmatkoista aiheutuvat kustannukset. Kustannukset huomioidaan julkisen liikenteen taksan mukaan. Mikäli oman auton käyttö on edullisempaa, se hyväksytään. Oman auton käytöstä huomioidaan 0,21 /km perustellusta syystä, esim. jos julkista liikennettä ole käytettävissä. Kuluvan kuukauden toimeentulotukilaskelmaan sisällytetään pääsääntöisesti tuloerät, jotka ovat maksettu aikavälillä edellisen kuukauden 26. päivä kuluvan kuukauden 25. päivä, esim Pääosin kaikissa muutostilanteissa tuloa jaksotetaan enintään kahdelle kuukaudelle. Tulo voidaan jakaa eriin ja ottaa huomioon useammalle kuukaudelle, jos se on kohtuullista. Tällöin otetaan huomioon tulon kertaluonteisuus, saamisen peruste tai käyttötarkoitus. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun henkilö tai perhe saa suuren kertakorvauksen esim. perinnön, omaisuuden myyntitulon, veikkausvoiton tai muun näihin verrattavan tulon. Erittäin vaihtelevien palkkatulojen ja soviteltujen päivärahojen kyseessä ollessa tulot huomioidaan todellisten maksupäivien mukaan niin kauan kuin vaihtelevat tulot jatkuvat. 3.2 Työttömyysturva Maksuerät otetaan huomioon todellisten maksupäivien ja euromäärien mukaan (edellisen kuukauden 26. päivä - kuluvan kuukauden 25. päivä). Mikäli asiakkaalle tulee maksuun kaksi työttömyysturvan maksuerää saman kuukauden aikana, nämä kaksi maksuerää otetaan huomioon tulona kyseisen kuukauden toimeentulotukilaskelmassa.

8 Asiakasohje 8 (23) Usein kyseisenä kuukautena ei synny lainkaan toimeentulotukioikeutta. Tuloylijäämää ei tässä tapauksessa siirretä seuraavalle kuukaudelle. Kun toimeentulotuki käsitellään etukäteen arviolla, käytetään 20 päivän arvioitua päivien määrää. Jos arvioidut maksuerät eivät ole toteutuneet, toimitaan seuraavasti: Jos hakijalle on maksettu vähemmän kuin on arvioitu, tehdään tarkistuslaskelma todellisten maksupäivien mukaiseksi (ajalla edellisen kuukauden 26. pv - kuluvan kuukauden 25. pv välisenä aikana) ja myönnetään tulovajaus. Jos hakijalle on maksettu enemmän kuin on arvioitu, tehdään tarkistuslaskelma todellisten maksupäivien mukaiseksi (ajalla edellisen kuukauden 26. pv - kuluvan kuukauden 25. pv välisenä aikana), mahdollisesta tuloylijäämästä siirretään seuraavalle kuukaudelle enintään aiheettomasti myönnetyn toimeentulotuen määrä. Jos hakijalle on maksettu enemmän kuin on arvioitu, mutta toimeentulotukea ei ole myönnetty, tehdään tarkistuslaskelma todellisten maksupäivien (ajalla edellisen kuukauden 26. pv - kuluvan kuukauden 25. pv välisenä aikana) ja mahdollisten lisätositteitten perusteella, mahdollista tuloylijäämää ei siirretä. Ammattikursseilla, työkokeilussa ja muussa työharjoittelussa kouluttautuvan ylläpito- ja kulukorvauksia ei lasketa tuloksi. Kyseiset korvaukset on tarkoitettu ao. kulujen kattamiseen ja ne ovat verottomia tuloja. Kurssista aiheutuneita kuluja ei puolestaan oteta huomioon. (KHO taltio 2163). Työmarkkinatuen korotusosaa ei huomioida tulona. 3.3 Lopputilitilanne Työn päättyessä tehdään kahden kuukauden laskelma työn päättymiskuukaudesta alkaen. Laskelmassa huomioidaan tulona palkat viimeisestä täydestä palkasta alkaen, myös lomaraha tai -korvaus, jos se maksetaan erikseen. Rahana otetut lomakorvaukset pidentävät aikaa ennen kuin hakija saa työttömyyskorvauksen. Suurissa lopputilitilanteissa, joissa jää jaksotettavaa vielä 2 kk:n laskelman jälkeen yli 1700 euroa, summan kanssa menetellään kuin kertaluonteisen tulon kanssa. 3.4 Tulomuutostilanne Kun tulomuoto muuttuu esim. ansiosidonnaisesta päivärahasta Kelan päivärahaksi, työttömyysturvasta sairaspäivärahaksi ja päinvastoin, tuloa jaksotetaan enintään kahdelle kuukaudelle. 3.5 Hoitotuki Kansaneläkelain mukainen hoitotuki on tarkoitettu sairauden tai vamman johdosta tarvittavan hoidon ja palvelun tai erityiskustannusten korvaukseksi. Hoitotuen ei katsota kattavan hammashoitoa eikä silmälasien kustannuksia. Hoitotuella tai vammaistuella katettavista menoista tehdään laskelma terveydenhuoltomenokohtaan. Laskelmassa otetaan huomioon hoitotuen ylittävät menot. Epäselvissä tilanteissa pyydetään toimittamaan jäljennökset hoitotukihakemuksesta, lääkärintodistuksesta ja hoitotukipäätöksestä. 3.6 Ulosmittaus ja takaisinperintä

9 Asiakasohje 9 (23) Sitä osaa tuloista, mikä on ulosottoviranomaisen toimesta ulosmitattu suoraan palkasta tai henkilön muusta tulosta, ei huomioida tulona. Hakijan on esitettävä aina ulosmittauspäätös. Samalla tarkistetaan, että ulosottoviranomainen on käyttänyt perhekoon mukaisia suojaosuuksia. Asiakasta ohjataan myös selvittämään, voidaanko tulosta ulosmitattavaa osuutta alentaa tai voidaanko hänelle myöntää ns. vapaakuukausia. Ulosmitattavaa osuutta voidaan määrällisesti rajoittaa silloin, kun velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn takia olennaisesti vähentynyt. Asiakas ohjataan tarvittaessa myös talous- ja velkaneuvonnan palveluiden piiriin. (Ulosottolaki 4 luvun 6a 1 mom.) Asumistuesta tehtävää perintää otetaan huomioon tulon vähennyksenä korkeintaan 1/3 asumistuen määrästä kuukaudessa. Jos asumistuki peritään kertasuorituksena, jonka asiakas maksaa itse vapaaehtoisesti, sitä ei oteta huomioon. Opiskelijan asumislisä rinnastetaan asumistukeen. 3.7 Vanhempien kanssa asuvan alle 18-vuotiaan ansiotulot ja kotouttamistuki Alle 15 v. nuoren ansiotuloja ei oteta huomioon toimeentulotuessa vuotiaan tilapäisiä, alle 340 euron, enintään kuukauden työsuhteen tuloja ei oteta huomioon. Ylimenevä osa kirjataan perheen laskelmaan, siltä osin kun se ei ylitä lapsen menoja (ilman asumiskustannuksia). Ansiotulovähennystä ei tehdä. Nuoren työskennellessä yhtäjaksoisesti pidempään kuin yhden kuukauden, alle 170 euroa/kk olevia työtuloja ei lasketa tuloksi. Ylittävillä tuloilla katetaan nuoren omin kustannuksia. Muuta ansiotulovähennystä ei erikseen tehdä. Kotouttamiskoulutuksessa saatava työmarkkinatuki ei ole ansiotuloa. Tuloillaan nuori kattaa omia kustannuksiaan pääluvunmukaiset asumiskustannukset mukaan lukien. Ylläpitokorvausta ei lasketa tuloksi. 3.8 Lämpö-, vesi- ja sähkömaksupalautuksen huomioon ottaminen Maksujen palautukset otetaan huomioon maksatuskuukaudelle. 3.9 Varallisuus Käytettävissä olevat varat kuten säästöt, arvopaperit ja muu realisoitavissa oleva varallisuus otetaan huomioon kohtuullisuusharkintaa käyttäen siten, että säästöistä voidaan jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaksi enintään yhden kuukauden vakituisten menojen suuruus. Tukea myönnettäessä voidaan tuki määrätä perittäväksi takaisin sellaisesta varallisuudesta, joka ei ole välttämätön tuen hakijan toimeentulon turvaamiseksi. Jos omaisuuden hankkimiseen on otettu lainaa, varallisuus huomioidaan nettomääräisenä perintää tehtäessä. Kiinteän, muussa kuin omassa asuinkäytössä olevan omaisuuden realisointiajaksi määritellään enintään 6 kk. Jos omaisuuden realisointi on erityisen vaikeaa tai kohtuutonta, (esim. omaisuus perikunnan yhteinen), voidaan tilapäisesti myöntää toimeentulotukea ja myönnetystä toimeentulotuesta tehdään perintä. (Lttt 20 ja 23.)

10 Asiakasohje 10 (23) 3.10 Kertaluonteisten tulojen ja varojen huomioon ottaminen Kertaluonteiset tulot otetaan toimeentulotukilaskelmassa huomioon. Kertaluonteisia tuloja ovat esimerkiksi: Veronpalautus Perintö Erorahat Tapaturmakorvaus Korvaus kivusta ja särystä (KHO:n päätös /4117) Vakuutuskorvaukset Lahjoitus Voitot (ravit, lotto, veikkaus jne.) Myyntitulot (kiinteistö, osakkeet) (Oulun hallinto-oikeus /01/0030/2, myöhemmin KHO:ssa vahvistui: kesämökki voitiin vaatia realisoitavaksi) Eläkevakuutus (vapaaehtoinen) Alle 1700 euron kertaluonteinen tulo Lämmön, veden, sähkön ja vakuuden palautus huomioidaan tulona yhdelle kuukaudelle. Alle 1700 euron kertaluonteisesta tulosta vähennetään perhekoon mukainen etuoikeutettu tulo ja tuloylijäämä siirretään seuraavalle kuukaudelle tuloksi. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä kahden kuukauden laskelma, jossa on vähennetty yhden kerran etuoikeutettu tulo. Sitten tuloylijäämää ei enää siirretä. Puolison jäännösveron maksu hyväksytään toisen puolison veronpalautuksen vähennyksenä, jos se on peritty suoraan puolison veronpalautuksesta tai siitä esitetään maksukuitit. Yli 1700 euron kertaluonteinen tulo Yli 1700 euron kertaluonteisesta tulosta hyväksytään vähennettäväksi seuraavat menot: - rästivuokrat ym. toimeentulotuessa hyväksyttävät erääntyneet maksamattomat menot - perusosaan sisältyvät erääntyneet maksamattomat laskut (ruoka, lehti, puhelin jne.) - elatusapurästit - jäännösverot - asunto- ja opintolainojen maksut ja korot - kohtuuhintaiset kodinkoneet (jääkaappi, pyykkikone, pölynimuri, pakastin, mikro, kahvinkeitin) - uuden asunnon hankintahinta - varainsiirtovero, lainhuudatukset, kiinteistövälittäjän palkkio - kohtuuhintaiset huonekaluhankinnat Näistä menoista on toimitettava kuitit. Loppuosa tulosta jaksotetaan. Enimmäisjaksotusaika on yksi vuosi. Varallisuus tutkitaan 1 vuosi taannehtivasti. Etuoikeutettu tulo Henkilön ja hänen perheenjäsentensä tuloista voidaan vähentää ns. etuoikeutettu tulo. Tämän katsotaan edistävän tuensaajan omatoimista selviytymistä.

11 Asiakasohje 11 (23) Etuoikeutetun tulovähennyksen (eot) rajat ovat: euroa / ensimmäinen perheenjäsen - 80 euroa / toinen perheenjäsen - 40 euroa / seuraavat perheenjäsenet. Jos kaksi satunnaista tuloerää (esim. veronpalautus ja tapaturmakorvaus) tulevat samalle kuukaudelle, etuoikeutettu tulo vähennetään molemmista erikseen. Etuoikeutettu tulo vähennetään tuloista alle 1700 euron kertaluontoisten tulojen jaksottamisessa Säästöt Pääsääntöisesti säästöt katsotaan käytettävissä oleviksi varoiksi. Tiliotteen saldosta vähennetään hakijan kuukauden vakinaiset toimeentulotuessa hyväksyttävät menot (perusosa, vuokra/vastike, vesimaksu, asuntolainan korko, kaapelitv-maksu, saunamaksu, sähkölasku, ym. kuukausittain vakinaisesti toistuvat menot). Tilanne tarkistetaan kuukausittain. Myös rahastosijoitukset ja muut arvopaperit katsotaan säästöiksi. Hakijaa pyydetään toimittamaan pankin todistus päivän myyntiarvosta. Kehotetaan asiakasta realisoimaan rahastot. Tuloutetaan laskennallisesti myyntiarvon mukaisesti niin kauan kuin asiakas esittää tositteen realisoinnista. Vähennetään perhekoon mukainen etuoikeutettu tulo (eot). Realisoitu omaisuus jaksotetaan jaksotussääntöjen mukaisesti Yrittäjätulo Yrittäjätulo selvitetään pääsääntöisesti vähintään kuluvalta tilikaudelta ja edelliseltä vahvistetulta tilikaudelta. Yrittäjyyteen kuuluu yritysriski, minkä vuoksi yrittäjän on varauduttava tuloissa tapahtuviin muutoksiin. Yritystoimintaan kuuluvia kausiluontoisia tuloja voidaan jaksottaa pitemmälle ajanjaksolle kohtuullisuusharkintaa käyttäen. Asiassa otetaan huomioon yrittäjän ja hänen perheensä muut olosuhteet ja niiden vaikutus yrityksen tulokseen. Yrittäjältä vaaditaan toimeentulotukihakemuksen lisäksi erillinen tuloselvityslomake liitteineen Provisiopalkka Provisiopalkkatuloja voidaan tarkastella pidemmältä ajanjaksolta töiden kausiluonteisuuden vuoksi. 4. OPISKELIJAT Opintososiaaliset etuudet, eli opintoraha, asumislisä ja opintolaina ovat opiskelijan ensisijaisia toimeentulon turvaajia. Opintolaina otetaan huomioon haettavissa/nostettavissa olevan määrän suuruisena siitä huolimatta, että opiskelija ei ole hakenut opintolainan takausta tai ei nosta lainaa. Toimeentulotuella ei voi opiskella päätoimisesti. Opintolaina on käytettävissä välisenä aikana. Mikäli laina on haettu, mutta osa nostamatta, otetaan nostettavissa oleva lainamäärä tulona huomioon myös kesäajalle.

12 Asiakasohje 12 (23) Mikäli opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen kesäajalla, hänen on ensisijaisesti haettava työtä koulun kesäloman ajalle. Mikäli perheessä on alle 3-vuotiaita lapsia, eikä lapsella ole kunnallista päivähoitopaikkaa kesäajalla, vanhemmalla on mahdollisuus hakea KELAsta kotihoidontukea. Mikäli opiskelija asuu vanhempiensa taloudessa ja on alaikäinen, ei opiskelijaa velvoiteta nostamaan lainaa. Lukiossa opiskelevien ei tarvitse nostaa lainaa ko. tilanteessa täysiikäisyyden saatuaankaan. Itsenäisesti asuvan alle 18 vuotiaan opiskelijan toimeentulotuen hakee ensisijaisesti huoltaja, joka toimittaa päätöksentekoa varten tarvittavat selvitykset. Lapsen elatuksesta annetun lain mukainen vanhemman elatusvastuu tulee aina selvittää. Mikäli opiskelija saa vanhemmiltaan varoja tai muuta elatusta, otetaan nämä tulot huomioon hakijan käytettävissä olevina tuloina. Opiskelijalta itseltään pyydetään selvitys, avustavatko vanhemmat häntä taloudellisesti. Mikäli mitään selvitystä ei anneta, toimeentulotuesta voidaan tehdä kielteinen päätös. Taloudellisen tilanteen selvittämiseksi voidaan vaatia, että opiskelija toimittaa tiliotteensa pitkältäkin ajanjaksolta. Pakolliset opiskelukustannukset huomioidaan menona. Oppikirjoja on ensisijaisesti pyrittävä hankkimaan käytettyinä. Menot huomioidaan kuittien perusteella. Lisäksi menona huomioidaan välttämättömät harjoitteluajan välineet ja kohtuulliset muut materiaalikulut. Sellaisia tarvikkeita tai välineitä ei huomioida menona, jotka on mahdollista saada käyttöön oppilaitoksessa, harjoittelupaikassa tai jotka korvataan muulla tavoin. Tietokone ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno. Matkakuluista hyväksytään opiskelijan kausikortin mukainen omavastuu toiselle paikkakunnalle kuljettaessa. Mikäli opiskelija ei saa yhteiskunnan koulumatkatukea eikä käytössä ole seutu- tai kaupunkilippua, huomioidaan kuukausikortin mukainen matkakulu. Maksukuitti esitettävä. Älykortin alkumaksu huomioidaan kerran korttia ostettaessa (voimassa 3 vuotta). Opintolainan korkoihin on haettava Kelan korkoavustusta. Opintolainan korko-menoihin ei myönnetä toimeentulotukea (KHO /10). Kouluterveydenhoito, YTHS sekä julkiset terveydenhuoltopalvelut ovat ensisijaisia ja kulut huomioidaan menona kuten muidenkin hakijoiden kohdalla. 5. VANGIT Vankilassa saatava ylläpito on vangin ensisijainen toimeentulojärjestelmä. Vangin tulona huomioidaan vangit mahdolliset tulot, kuten vankilasta saatava palkka, toimintakorvaus tai ns. makuuraha, sekä vangit varat ja yksityiset tilillepanot. 6. PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT 6.1 Perusosa Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä,

13 Asiakasohje 13 (23) sanomalehden tilauksesta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosien määrät: Tarvittaessa toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa % yksilöllisen harkinnan perusteella (Ltt 1410/2001, 10 ), mikäli asiakas mm. toistuvasti kieltäytyy työvoimapoliittisista toimenpiteistä. 6.2 Asumismenot Asunnottomalla ei asumiskustannuksia oteta huomioon. Asuntolainan korot (asunnon hankintaan tai remontointiin) Asiakkaan tulee toimittaa asuntolainasta lainasopimus tai pankin lainatodistus. Asumismenojen kohtuullistaminen Asumismenot voidaan kohtuullistaa toimeentulotukea määritettäessä (koskee sekä vuokra- että omistusasuntoja). Asumismenoja huomioidaan alkaen enintään: ASUMISMENOT/KK Kajaani/Sotkamo Muut kunnat 1 henkilö 550 euroa 530 euroa 2 henkilöä 650 euroa 630 euroa 3 henkilöä 750 euroa 730 euroa 4 henkilöä 820 euroa 800 euroa 5 tai enemmän, lisätään kutakin 890 euroa 870 euroa lisähenkilöä varten 70 euroa/hlö/kk Kohtuullistettujen menojen lisäksi toimeentulotukilaskelmassa huomioidaan saunamaksu (enintään 20 euroa/kk ), pesutupamaksut ja käyttösähkö, koti- ja palovakuutus sekä vakuusraha. Pesutupamaksun hyväksyttävät enimmäismäärät alkaen: 1 hlö 15 euroa/kk, 2-3 hlöä 25 euroa/kk, 4-5 hlöä 35 euroa/kk, lisähenkilöt + 5 euroa/kk. Vuoden aikana tulevia kohtuullistettuihin menoihin kohdistuvia lisälaskuja ei huomioida. Palautukset lasketaan tuloksi. Pääsääntöisesti saman perheen päällekkäisiä vuokria ei pidetä kohtuullisina. Opiskelijan opiskelupaikkakunnan asumismenoja kesällä ei hyväksytä, jos hakija oleskelee muualla. Kohtuullisena puun kulutuksena puulämmitteisessä talossa pidetään korkeintaan 30m³/vuosi.

14 Asiakasohje 14 (23) Jos asunnossa on sähkölämmitys, sähkölaskusta huomioidaan käyttösähkönä 1-2 henkilön taloudessa korkeintaan 65 euroa/kk ja 3-5 on 85 euroa/kk sekä 6 tai useamman henkilön taloudessa korkeintaan 100 euroa. Loppuosa on lämmityssähköä, joka voidaan kohtuullistaa. Kun on kyse vain käyttösähköstä, huomioidaan laskelmassa koko summa, ellei ole aiheellista kohtuullistaa menoja olosuhteisiin nähden ylisuuren sähkölaskun vuoksi. Kotivakuutus Vakuutuskirja ja lasku on toimitettava toimeentulotukihakemuksen liitteeksi. Menona hyväksytään vakinaisen asunnon irtaimisto-, asuinrakennus-, pientalon LVI-vakuutus, vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Autotalli- yms. vakuutuksia ei hyväksytä. Remonttikustannukset Remonttivastike ja ylimääräinen vastike huomioidaan menona toimeentulotukilaskelmassa. Rahoitusvastikkeesta huomioidaan koron osuus. Hoitokuluja ei huomioida. Lapsen asumiskustannukset Vanhempien luona asuva yli 18-vuotias hakee toimeentulotukea omalla hakemuksella. Laskelmassa huomioidaan pääluvun mukainen osuus asumiskustannuksista, mikäli asiakas esittää kuitit kyseistä menoista. Jos maksukuitteja ei esitetä, menoja ei huomioida. Asunto- ja remonttilainan korkoja ei huomioida lapselle menona. Lämmitys- ja sähkökustannukset Saunapuita huomioidaan enintään 3,5 m³/vuosi. Puiden halkomiskoneen vuokra hyväksytään menoksi. Sähkön katkaisu ja uudelleenavausmaksuja ei oteta huomioon. Erityistilanteita Vuokrien korkolaskuja ja perintäkuluja ei hyväksytä menona. Myydyn (myyntitappio) entisen asunnon asuntolainan korkoja ei hyväksytä menona. Uhkaavassa häätötapauksessa voidaan vuokrarästit myöntää yhden kerran. 6.3 Terveydenhuoltomenot Ensisijaisesti hyväksytään terveydenhuoltomenot julkisessa (keskussairaala, terveyskeskus) terveydenhuollossa annetusta hoidosta ja sieltä määrätyistä sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä. Yksityisen terveydenhuollon käytöstä johtuneet menot voidaan ainoastaan erityistilanteessa huomioida toimeentulotuessa, mikäli esimerkiksi erikoishoidon tarve ja hoidon kiireellisyys tai asiakkaan hoitosuhteen jatkuvuus perustellusti sitä edellyttävät. Tällöin asiakkaan on esitettävä aina hoitavan lääkärin lausunto tällaisen hoidon tarpeesta sekä selvitys siitä, ettei julkisia terveydenhuoltopalveluja ole ollut saatavilla kiireelliseen hoitotarpeen ilmetessä. Huomioon voidaan ottaa kuitenkin yksityislääkärin määräämien lääkkeiden omavastuuosuudet, silmälääkärin palkkion omavastuuosuus sekä hammaslaboratorion palvelut silloin, kun muuta hammashoitoa ei tarvita. Luontaishoidon kustannuksia ei oteta huomioon, paitsi julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämät luontaistuotteet esim. vitamiinihoidot, kalkki. (Oulun hallinto-oikeus /03/0563/2).

15 Asiakasohje 15 (23) Hoitokäynnin laiminlyöminen (peruuttamaton poisjäänti), viivästyskorot ja viivästysmaksut eivät ole toimeentulotuessa hyväksyttäviä menoja. Lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet Sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden omavastuuosuudet otetaan huomioon. Lääkemenoista on toimitettava tositteeksi resepti ja kuitti TAI e-resepti ja kuitti (e-reseptin voi tulostaa kanta palavelusta ) tai apteekista tulostettu laskelma lääkeostoista. Lääkkeen kohdalla tulee olla ruksi kohdassa sairauden hoitoon, muussa tapauksessa menoa ei huomioida toimeentulotukilaskelmassa. Käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet Ilman reseptiä saatavat lääkkeet (käsikauppalääkkeet) ovat perusosaan sisältyviä vähäisiä menoja, joita ei oteta huomioon erikseen menona. Jos reseptivapaisiin lääkkeisiin haetaan toimeentulotukea, tulee asiakkaan pyytää lääkäriltä resepti, mikäli asiakkaalla on käsikauppatuotteita (esimerkiksi kalkkitabletit, rasvat, jne.), jotka olennaisia hoidon kannalta. Fysikaalinen hoito ja kuntoutus Fysikaalisesta hoidosta huomioidaan julkisessa terveydenhuollossa annetun hoidon kustannukset. Julkista hoitoa saadakseen asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä omalääkäriin hoidontarpeen arviointia ja julkisen hoidon jatkotoimenpiteitä varten. Toimeentulotukea lääkinnälliseen kuntoutukseen ei myönnetä. Jos asiakas tarvitsee lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä hoitoja ja välineitä, ohjataan hänet hakemaan omalääkäriltä kuntoutussuositus ja anomaan terveyskeskuksesta kyseistä palvelua. Hammashoito Ensisijaisesti hyväksytään hammashoitokustannukset terveyskeskuksessa. Yksityishammaslääkärikulut huomioidaan ainoastaan silloin, kun hoidon kiireellisyys sitä perustellusti edellyttää, eikä julkinen terveydenhuolto ole pystynyt järjestämään palvelua. Tällöin asiakkaan on pyydettävä hoitavan lääkärin lausunto hoidon kiireellisyydestä ja julkisen terveydenhuollon selvitys siitä, ettei päivystyspalveluja ole ollut saatavilla. Menona huomioidaan kuitenkin julkisen terveydenhuollon taksan mukaan. Mikäli asiakas tarvitsee proteettista hoitoa, hän hankkii kustannusarvion hoidosta joko hammashoitolasta tai hammaslaboratoriosta/-teknikolta (kokoproteesi tai proteesin korjaus). Kohtuulliset kustannukset huomioidaan menona tositteita vastaan. Lääkärintodistus Menona huomioidaan lääkärintodistusmaksu etuuksien hakemista varten, opiskeluun hakua ja viran tai työnhakua varten. Ajokorttia varten haettavaa lääkärintodistusmaksua ei huomioida menona. Hoitotuki Pääsääntöisesti hoitotukea ja hoitotukea koskevasta sairaudesta johtuvia menoja ei huomioida toimeentulotukea myönnettäessä.

16 Asiakasohje 16 (23) Sv-korvaukset Asiakkaalla on oikeus lääkekulujen lisäkorvaukseen maksettujen omavastuuosuuksien ylittyessä. Lisäkorvaus on 100 % 1,50 euron omavastuun ylittävältä osalta lääkettä kohti. Oikeus lisäkorvaukseen tulee tarkistaa Kelasta. Erityiskysymyksiä Rokotukset hyväksytään, jos perusteena on työhön tai koulutukseen hakeutuminen. Riskiryhmien maksuttoman influenssarokotuksen saavat 6-35 kk ikäiset lapset, riskiryhmiin kuuluvat sekä 65 vuotta täyttäneet. Raskauden ehkäisyyn hyväksytään e-pillerit tai muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet. Toimeentulotukea potenssilääkkeisiin ei myönnetä, koska ne eivät ole välttämättömiä terveyden kannalta. Potenssilääkkeet hyväksytään menoksi vain lääkärinlausunnon perusteella ja Kelan hyväksymän perussairauden hoitoon. Tupakanvierotuslääkkeen hankintaan voidaan myöntää toimeentulotukea lääkemääräyksen perusteella. Taksimatka huomioidaan toimeentulotuessa menona, jos matkan hinta on Kelan omavastuun määrä (16,00 euroa v.2015). Taksimaksukuitista tulee ilmetä, että kyseessä on matka sairaalaan tai terveyskeskukseen/terveysasemalle Rikosuhrin vammat: korvauksia kustannuksiin haetaan Valtiokonttorista. Silmälasikustannusten huomioon ottaminen toimeentulotukea määritettäessä Silmälääkärin tai optikon terveydellisistä syistä määräämät silmälasit huomioidaan laskelmassa menoina. Silmälasikustannukset huomioidaan pääsääntöisesti näkökyvyn muutosten perusteella. Asiakkaan on hyvä olla yhteydessä menettelytavoista oman kunnan sosiaalitoimistoon ennen silmälasien hankkimista. Toimeentulotukihakemukseen on liitettävä yhdestä sopimusliikkeestä hankittu optikon täyttämä kirjallinen lausunto silmälasitarpeesta. Kainuun Sote on kilpailuttanut silmälasikustannukset. Tarjouskilpailun perusteella silmälasit hankitaan seuraavista sopimusliikkeistä: - Instru Optiikka Oy, Kajaani, Kuhmo ja Suomussalmi - Nissen Oy, Kajaani - Specseavers Optiikka Oy Kainuun Soten toimeentulotukiasiakkaat voivat asioida joko Kajaanissa, Kuhmossa tai Suomussalmella edellä mainituissa sopimusliikkeissä. Mikäli asiakas haluaa hankkia lasit oman kunnan silmälasiliikkeestä kustannukset huomioidaan sopimushintojen perusteella Sopimushinta sisältää linssit, kehyksen rajatusta mallistosta, perushionnan, ohentamisen, kovalinssin ja optikon näöntarkastuksen. Silmälääkärin palkkiosta huomioidaan omavastuuosuus. Erityiskustannukset (värjäys, titaanikehys) huomioidaan vain lääkärin todistuksen perusteella. Piilolinssit myönnetään vain jos silmälääkäri pitää niitä asiakkaalle välttämättöminä

17 Asiakasohje 17 (23) Jos lasit ovat rikkoutuneet, käyttökelvottomaksi kuluneet tai hävinneet, silmälaseissa on omavastuuosuus puolet voimassa olevasta sopimushinnasta/enimmäishinnasta. Normaalin kulumisen johdosta (jos näkökyky ei ole muuttunut) silmälaseja voidaan uusia neljän vuoden välein. Korjauskustannukset hyväksytään menona. Oikeus toimeentulotukeen tarkistetaan yhden kuukauden toimeentulotukilaskelmalla. Mikäli oikeus syntyy, toimeentulotuki myönnetään maksusitoumuksena sopimusliikkeeseen. 7. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT Täydentävä toimeentulotuki perustuu pääsääntöisesti perustoimeentulotuen laskelmaan ja päätökseen. Täydentävän toimeentulotuen menoja ovat mm. lasten päivähoitomenot osa asumisesta aiheutuvista menoista henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta, sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. (TotuL 7a, 7b, 7c). 7.1 Vakuusmaksu, takuuvuokra, välityspalkkio, panttaussitoumus, vuokraennakko, vakuusmaksu sähköyhtiölle Vakuusmaksu kunnan sisällä tapahtuviin muuttoihin myönnetään vain perustelluista syistä: perhekoon muutos, muutto kokonaiskustannuksiltaan edullisempaan asuntoon, homevaurioiset/asumiskelvottomat asunnot, vuokranantaja myy asunnon/irtisanoo vuokrasopimuksen, asunnon peruskorjaus, terveydelliset syyt (lääkärintodistus esitettävä) Pääsääntöisesti vakuusmaksu myönnetään maksusitoumuksena. Vuokranantajan tulee vaatia vuokravakuusmaksusitoumus maksettavaksi/laskuttaa viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päätyttyä. Maksusitoumuksena tai rahana myönnetty vakuus, mikäli se myönnetään Kainuun Soten jäsenkuntien ulkopuolella sijaitsevaan asuntoon, on voimassa pääsääntöisesti enintään yhden vuoden vuokrasuhteen alkamispäivästä. Hakijan tulee vuoden aikana järjestää vakuus joko itse tai hakea vakuuspäätös oleskelukunnan toimeentulotukiviranomaisilta. Vakuusmaksu peritään takaisin poismuuton tapahtuessa. Vuokraennakkoa ja välityspalkkiota ei huomioida menona toimeentulotuessa. Ensimmäisen vuokran myöntää uusi oleskelupaikkakunta. Vakuusmaksu voidaan myöntää myös sähköyhtiölle sähkön avaamiseksi maksusitoumuksella, mikäli muutto on ollut perusteltu. Jos aiemman asunnon sähkövakuus on tullut maksettavaksi Kainuun sotelle, uuden sähkövakuuden saaminen vaikeutuu. 7.2 Muuttokustannusten huomioon ottaminen Muuttokustannukset myönnetään vain perustelluista syistä: muutto tapahtuu perhekoon muutoksen vuoksi, muutto kokonaiskustannuksiltaan edullisempaan asuntoon, homevaurioiset/asumiskelvottomat asunnot, vuokranantaja myy asunnon/irtisanoo asunnon, asunnon peruskorjaus, terveydelliset syyt (lääkärintodistus esitettävä).

18 Asiakasohje 18 (23) Toimeentulotukea haetaan muuttokustannuksiin ennen muuttoa jättämällä hakemus oleskelukunnan sosiaalitoimistoon. Toimeentulotukea muuttokustannuksiin myönnetään kunnassa oleskelevalle henkilölle tai perheelle, jos syntyy oikeus toimeentulotukeen, eikä hakija voi saada muuttoavustusta muualta. Ulkomaille muutettaessa on selvitettävä uuden työnantajan osallistuminen muuttokustannuksiin. Toimeentulotukea voidaan myöntää vain muuttokustannuksiin Suomessa. Kustannukset otetaan huomioon edullisinta tapaa käyttäen. Paikkakuntaa vaihdettaessa toimeentulotukihakemuksen käsittelee lähtöpaikkakunta. Hakemukseen tulee toimittaa tavanomaisten tositteiden (ks. Asiakasohje toimeentulotuen perusteet ja hakeminen) lisäksi seuraavat selvitykset: mihin ja milloin hakija muuttaa ilmoitus tarjotusta asunnosta ilmoitus esim. koulu/työpaikasta mahdollinen vuokrasopimus Mikäli asiakkaalle ei myönnetä toimeentulotukea vuokravakuuteen, toimeentulotukea ei myönnetä muuttokustannuksiin. Ensisijaisesti muutto tulee suorittaa omalla autolla tai tutunkaupalla Kunnan sisällä asunnosta toiseen muutettaessa muuttokustannuksina otetaan huomioon 20 euroa + mahdollinen peräkärryn vuokra rekisteröidyn firman kuitin mukaan. Toiselle paikkakunnalle muutettaessa on toimitettava selvitys matkan pituudesta ja kustannusarvio mahdollisesta peräkärryn vuokrasta rekisteröidyn firman kautta. Polttoainekustannuksina huomioidaan 0,21 euroa/km. Toissijainen vaihtoehto on vuokrata auto huoltoasemalta tai liikkeestä On toimitettava kustannusarvio, josta selviää auton vuokra ja arvio polttoaineen kulutuksesta. Viimesijaisena vaihtoehtona ja perustelluista syystä muuton voi suorittaa muuttofirman kautta. Kainuun soten hankintapäätöksen mukaan muutto hankitaan Tmi Kuljetus Janne Leskiseltä, Kuljetus-Ässältä, Suomen Muuttofirma Oy:ltä tai Kuljetusliike J.Tervoselta. Apumiehen käyttö hyväksytään vain perustelluista syistä (esim. vanhukset tai liikuntarajoitteiset). Liikuntarajoite on osoitettava lääkärintodistuksella. Mikäli oikeus toimeentulotukeen syntyy, annetaan vuokrausta varten maksusitoumus muuttofirmalle. Hakija toimittaa maksusitoumuksen muuttofirmaan. Jos muutto liittyy työhön menoon, on toimeentulotukea hakevan selvitettävä mahdollisuus saada työ- ja elinkeinotoimistosta korvausta työnhakuun ja työllistymiseen liittyvistä kustannuksista (matka- ja yöpymiskustannukset, muuttokustannukset ja matka-avustus). Muuttokustannusten korvausta voi hakea asuinirtaimiston muuttoon uudelle työpaikkakunnalle. Lisätietoja saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai TE-toimiston työlinjalta (p ). Muuttokustannukset toiselle paikkakunnalle otetaan huomioon enintään kerran vuodessa.

19 Asiakasohje 19 (23) 7.3 Elatusturva Elatusturva on ensisijainen toimeentulotukeen nähden. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Jos vanhempi ei huolehdi lapsen elatuksesta tai vanhempaa ei ole (au-lapsi, isyyttä ei ole selvitetty) tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua tai lapselle maksetaan elatustukea. TOTUL 2. Elatustuki haetaan Kelasta. 7.4 Toimeentulotuen myöntäminen hautauskustannuksiin Toimeentulotukioikeus hautauskustannuksiin määräytyy samalla tavalla kuin oikeus toimeentulotukeen yleensä. Jälkeenjääneet varat (omaisuus mukaan luettuna) + tulossa olevat tulot otetaan huomioon. Hautausasia käsitellään pääsääntöisesti perunkirjoituksen jälkeen. Ennen hautausta on hyvä olla yhteydessä menettelytavoista ja avustamisen rajoista oman kunnan sosiaalitoimistoon. Perunkirjoitusasioissa voi olla yhteydessä oikeusaputoimistoon. Laskujen maksuajoista on hyvä neuvotella hautaustoimiston kanssa. Toimeentulotukihakemus tehdään kirjallisesti vainajan nimellä kuolinkuukaudelle perunkirjoituksen jälkeen. Siinä mainitaan hautauksen järjestäjän nimi, osoite, puhelinnumero sekä tilinumero jolle mahdollinen toimeentulotuki maksetaan. Se toimitetaan vainajan asuinpaikkakunnan sosiaalitoimistoon. Leskellä (avioliitto/rekisteröity parisuhde) on elatusvelvollisuus. Laskelmassa huomioidaan vainajan (kuolinpesän) ja lesken tulot ja varat. Hakemuksen liitteet: perukirja ja laskut hautauskustannuksista selvitykset mahdollisista muista avustuksen myöntäjistä Toimeentulotuessa hautausmenoina huomioidaan arkku, uurna, tuhkaus, arkkuun huolto, vainajan kuljettaminen siunattavaksi ja haudattavaksi (vainajan kuljettaminen toiselle paikkakunnalle harkitaan erikseen), tarvittaessa kantaja/apumies, arkkukukka ja seurakunnan kulut lukuun ottamatta haudan hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Enimmäishinnat hautauskustannuksille ovat alkaen (sis.alv) arkku enintään 600 euroa arkkuun huoltaminen, sisältää vaatetuksen 60 euroa kuljetukset enintään 90 euroa, sis. 100 km, ylimenevät kilometrit 1 euro/km apumies/ kantaja enintään 40 euroa/kerta uurna enintään 70 euroa arkkukukka enintään 55 euroa Hautauksen järjestelyistä huolehtiva omainen tai muu henkilö voi hankkia palvelun haluamastaan hautaustoimistosta. Tarkempia tietoja saa sosiaalitoimistosta.

20 Asiakasohje 20 (23) Toimeentulotuen määrittelyssä ei oteta huomioon seuraavia hautauskustannuksia: kuolinilmoitus, muistotilaisuus ja hautakivi. Hautauksen järjestäjän tulee selvittää mahdolliset muut avustusta myöntävät tahot esimerkiksi henkivakuutus, liikennevakuutus, valtiokonttori, ammattiyhdistys, potilas- ja vammaisjärjestöt, työnantajan ryhmähenkivakuutus yms. HUOM! HAUTAUSLASKUT OVAT ENSISIJAISIA MUIHIN LASKUIHIN NÄHDEN. Perunkirjoituksessa laskut voivat olla maksamattomina. Perunkirja toimitetaan velkojille. Hautaukseen osallistumisen avustaminen Hautajaisiin osallistumiseen voidaan myöntää toimeentulotukea harkinnanvaraisesti seuraaville omaisille: puoliso, lapset, lastenlapset, molempien puolisoiden vanhemmat, kasvattivanhemmat, molempien puolisoiden isovanhemmat, sisarukset ja näiden puolisot sekä lapset. Kukkalaitteeseen tukea voidaan myöntää enintään 55 euroa Matkat Suomen rajojen sisällä otetaan huomioon yleisen taksan mukaan tai todellisten kulujen mukaan, mikäli ne ovat edullisemmat. Hautajaisvaatetukseen tukea ei pääsääntöisesti myönnetä. Kodin irtaimisto Asunnon kalustaminen Taloudellinen tuki voidaan myöntää asunnon kalustamiseen niissä tilanteissa, joissa asiakas kuuluu sosiaalityön piiriin. Avustus voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut pitkään asunnottomana tai / ja on toimeentulotuen pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas. Henkilöllä ei ole lainkaan kodin irtaimistoa tai tarvikkeita ja voidaan ennakoida, että hänellä ei ole myöskään mahdollisuutta hankkia kodin irtaimistoa lähiaikoina. Välttämättömän (sänky, pöytä, tuolit) kalusteen hankkimiseen voidaan myöntää erityisperustein enintään 150 euroa. Kalusteet hankitaan ensisijaisesti käytettynä. Tällöinkin hankinnat pyritään tekemään päiväkeskuksen kautta, kirpputoreilta, kierrätyskeskuksesta yms. Irtaimiston tuhoutuminen (esim. tulipalo) Asian käsittelee sosiaalityöntekijä, joten tällaisessa tilanteessa on varattava aika. Tarkoituksena ei ole korvata koko irtaimistoa vaan turvataan välttämätön. Koti- ja palovakuutuksen korvaukset tarkistetaan ja otetaan huomioon. Mikäli asiakas ei saa korvauksia, niin toimeentulotukea voidaan myöntää 260 euroa/henkilö. Muita avustavia tahoja ovat esim. SPR ja seurakunnat. Jääkaappi, liesi ja pyykkikone Jääkaappiin ja lieden hankintaan voidaan myöntää toimeentulotukea omakotitalossa asuvalle ja niissä kerros- ja rivitaloissa asuville, joissa jääkaappi ja liesi ei kuulu vakiovarusteisiin. Pyykkikoneeseen myönnetään toimeentulotukea vain lapsiperheille, jos taloyhtiössä ei ole konetta, tai asutaan omakotitalossa ja yksinhuoltajalle, jolla on kaksi alle kouluikäistä lasta. Hyväksyttävät enimmäishinnat: pyykkikone 350 euroa

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeentulotukiohje alkaen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeentulotukiohje alkaen Asiakasohje 1 (10) Kainuun sosiaali- ja n toimeentulotukiohje 1.1.2017 alkaen Asiakasohje 2 (10) Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET...3 1.1 Säännökset...3 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeentulotuen soveltamisohje

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeentulotuen soveltamisohje Asiakasohje 1 (12) Kainuun sosiaali- ja n toimeentulotuen soveltamisohje Asiakasohje 2 (12) Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 1.1 Säännökset... 3 1.2 Viranhaltijoiden päätösvalta toimeentulotuessa...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET Toimeentulotuen yleiset perusteet 1 (28) TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄSSÄ Toimeentulotuen yleiset perusteet 2 (28) Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 4 1. SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET Toimeentulotuen yleiset perusteet 1 (28) Erillisliite nro: 5 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄSSÄ Toimeentulotuen yleiset perusteet 2 (28) Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

62100 Lapua Hakemus saapunut..20

62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 (virkailija täyttää) 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 20.4.2017 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki 13) Ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2018 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TUEN HAKEMINEN... 3 1.2. TUEN MYÖNTÄMINEN... 4 1.3.

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

etoimeentulotukihakemuksen ohjeet

etoimeentulotukihakemuksen ohjeet etoimeentulotukihakemuksen ohjeet Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen tuki, kun tulot ja varat eivät kata toimeentulotukilain tarkoittamia välttämättömiä menoja. Toimeentulotuen tarkoitus on

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) 1(5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon sen kuukauden

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2018 Yhtymähallitus 15.12.2017 121 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 Yhtymähallitus 23.11.2017 2 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1. Menettely toimeentulotukiasioissa... 3 1.2. Toimeentulotuen takaisinperintä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2015 Sosiaaliohjaajat Anne Seppälä ja Sofia Kemppainen X.X.2012 Matti Meikäläinen Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2 AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2 AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Puhelin (koti,

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

ASIAKASOHJE 2011 TOIMEENTULOTUKI

ASIAKASOHJE 2011 TOIMEENTULOTUKI TOIMEENTULOTUKI MITÄ SE ON? Toimeentulotuki on muuta toimentuloturvaa täydentävää viimesijaista yksilö- ja perhekohtaista taloudellista tukea. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen ihmisarvoisen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JANAKKALAN KUNTA Perusturvalautakunta Juttilantie 1 14200 TURENKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS VIRKAILIJA TÄYTTÄÄ Saapunut, pvm Vastaanottaja Postitse Kotikäynti Toimistoasiointi Muu OHJEET HAKEMUS Mille ajalle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot