TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET"

Transkriptio

1 Toimeentulotuen yleiset perusteet 1 (28) TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEET KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄSSÄ

2 Toimeentulotuen yleiset perusteet 2 (28) Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 4 1. SÄÄNNÖKSET 4 2. Keskeiset toimintalinjat toimeentulotuen myöntämisessä 4 3. Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 4. Toimeentulotuen määräytyminen laskelmien perusteella 5 5. KÄSITEMÄÄRITTELYJÄ 6 6. MUUTOKSENHAKU Asiakkaan neuvonta muutoksen haussa Itseoikaisu 7 7. TULOJEN JA VAROJEN HUOMIOON OTTAMINEN toimeentulotuessa Ansio- ja eläketulot sekä muut satunnaiset tulot Työttömyysturva maksetaan säännöllisesti Työllisyyskoulutus, työkokeilu, työharjoittelu ja koulutustuki Lopputilitilanne Tulomuutostilanne Hoitotuki Ulosmittaus Vanhempien kanssa asuvan alle 18-vuotiaan ansiotulot ja kotouttamistuki Lämpö-, vesi- ja sähkömaksupalautuksen huomioon ottaminen Varat Kertaluonteisten tulojen ja varojen huomioon ottaminen Säästöt Yrittäjätulo Provisiopalkka Muuta opiskelijat 13 PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT PERUSOSA Itsenäisesti, yksin asuvan perusosa Yhteistaloudessa asuvan perusosa Vanhempien luona asuvan perusosa Ulkomaalainen, jonka oleskeluasiat eivät ole vielä kunnossa Suomalainen naimisissa ulkomaalaisen kanssa ASUMISMENOT Asuntolainan korot (hankintaan tai remontointiin) Asumismenojen kohtuullistaminen alkaen Kotivakuutus Remonttikustannukset Lapsen asumiskustannukset Lämmitys- ja sähkökustannukset Erityistilanteita TERVEYDENHUOLTOMENOT Lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet Käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet 18

3 Toimeentulotuen yleiset perusteet 3 (28) 3.3. Fysikaalinen hoito ja kuntoutus Hammashoito Lääkärintodistuspalkkiot Hoitotuki Sv-korvaukset Erityiskysymyksiä Silmälasikustannusten huomioon ottaminen toimeentulotukea määritettäessä 19 TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT VAKUUSMAKSU, TAKUUVUOKRA, VÄLITYSPALKKIO, PANTTAUSSITOUMUS, VUOKRAENNAKKO, VAKUUSMAKSU SÄHKÖYHTIÖLLE MUUTTOKUSTANNUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN AMMATTIJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT ELATUSAVUT, ELATUSTUET = LAPSEN ELATUSTURVA HAUTAUSAVUSTUS Oikeus hautausavustukseen 23 Hautaukseen osallistumisen avustaminen KODIN IRTAIMISTO Ensikodin kalustaminen Irtaimiston tuhoutuminen (esim. tulipalo) Jääkaappi ja liesi Pyykkikone Vuode- ja liinavaatteiden uusiminen LAPSEN ERITYISMENOT Ensimmäiselle lapselle vauvan varusteisiin Muiden lasten varusteet: Harrastusmenot jatkuvan toimeentulotuen saajalle (jatkuva on 6 kk) Lapsen tapaamisesta ja luonapidosta aiheutuvat menot ns. etävanhemmalle MATKAKUSTANNUKSET Työmatkat ja niihin rinnastettavat tilanteet Asiointimatkat OPINTOLAINOJEN KOROT PÄIVÄHOITOMAKSU ROMANIVAATETUS 27 EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 27 EDUNVALVONTA JA TOIMEENTULOTUKI 28 Menettely toimeentulotukea käsiteltäessä 28 NUORTEN AVUSTAMINEN (AMMATTITAIDOTTOMAT V.) 28

4 Toimeentulotuen yleiset perusteet 4 (28) TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 1. SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset muutoksineen: Laki toimeentulotuesta 1412/1997 muutoksineen. Asetus toimeentulotuesta 66/1998. Hallintolaki 434/2003. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000. Sosiaalihuoltolaki 710/1982. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001. Laki lapsen elatuksesta 704/1975. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999. Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotuen soveltajille 2003: KESKEISET TOIMINTALINJAT TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ Perhepalveluiden yleisten toimintalinjojen lisäksi toimeentulotuen käsittelyssä painotetaan seuraavia toimintatapoja: Kirjallisella hakemusmenettelyllä ohjeistoineen turvataan päätösten tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. Nuorten asioihin tartutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa syrjäytymisen estämiseksi. Täysin tulottoman tilanne selvitetään perusteellisesti ja tutkitaan kuntouttamisvaihtoehdot. Korostetaan kaikille toimeentulotuen hakijoille/saajille oman elämänhallinnan saavuttamista ja omatoimisuutta (esim. laskut asiakas maksaa itse ja hankkii tarvittavat tositteet). 3. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimentulo. Toimeentulotuen tarve arvioidaan yksilö- ja perhekohtaisen elämäntilanteen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen perusteella. Sosiaalityöntekijä voi harkinnallaan poiketa ohjeista.

5 Toimeentulotuen yleiset perusteet 5 (28) Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. Pääsääntöisesti alaikäisen lapsen elatuksesta vastaavat lapsen vanhemmat. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai tavoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla ( esim. hakija saa avustuksia elantoon, asumiseen ja koulutuskustannuksiin vanhemmiltaan tai muulta omaiselta). Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti, varatulla vastaanottoajalla tai muulla toimeentulotukiviranomaisen hyväksymällä tavalla. Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa on annettava toimeentulotukiviranomaiselle kaikki ne tiedot, joita viranomainen tarvitsee toimeentulotuen tarpeen arvioimiseksi. Puutteellinen hakemus viivästyttää asian käsittelyä tai hakemus voidaan joutua hylkäämään. Asiakkaalta (ml. puoliso ja alaikäiset lapset) pyydetään tarvittaessa tiliotteet kaikista hänen käytettävissä olevista tileistään. Tiliotteiden on oltava alkuperäisiä ja täydellisiä (ei leikeltyjä ja peitettyjä tietoja). 4. TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN LASKELMIEN PERUSTEELLA Toimeentulotuen määrä on toimeentulotuesta annetun lain 6 :n mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Toimeentulotukeen oikeuttavia menoja ovat perusosan menot (lain mukaan kattaa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, televisioluvat ja puhelimen käyttö. Perusosa on yksin asuvalla ihmisellä 389,37 euroa kuukaudessa ensimmäisessä kuntaryhmässä ja 372,62 euroa kuukaudessa toisessa kuntaryhmässä vuonna ) Perusosan lisäksi perustoimeentulotuella katettavia menoja ovat asumistukilain 6 :n mukaiset asumismenot (esim. vuokra tai vastike, vesimaksu, lämmityssähkö), vähäistä suuremmat terveydenhuollon menot, taloussähkölasku ja kotivakuutusmaksu. Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät niin sanotut erityismenot, joita ovat lasten

6 Toimeentulotuen yleiset perusteet 6 (28) päivähoidon maksu, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot (esim. muutosta aiheutuvat kustannukset) sekä henkilön tai perheen erityisistä olosuhteista aiheutuvat menot. Mikäli hakijalle on myönnetty laskelman perusteella perustoimeentulotukea ja/tai täydentävää toimeentulotukea ja hän tämän päätöksen jälkeen esittää päätöksen voimassaoloajalle kohdistuvia perustoimeentulotukeen oikeuttavia menoja (sähkö- ja terveydenhuollon menoja), voidaan nämä menot maksaa automaattisesti päätöksen mukaisesti. Mikäli toimeentulotukea haetaan jälkikäteen takautuvasti, takautuvasta toimeentulotuesta voidaan tehdä erityisistä syistä toimeentulotuen laskelma ja päätös silloin, kun hakijalla on toimeentulotuesta annetun lain 15 :n 4 mom. mukaisia toimeentulotukeen oikeuttavia toteennäytettyjä menoja. Pykälän 4 momentissa tarkoitettuja takautuvasti huomioon otettavia menoja arvioitaessa tarkastellaan asiakkaan tilannetta sekä hänen mahdollisuuttaan selviytyä näistä menoista sillä hetkellä, kun tukea maksamattomiin tai lainarahalla maksettuihin menoihin haetaan. Erityisinä syinä, joiden perusteella tukea voidaan myöntää takautuvasti, voidaan pitää sitä, että asiakasta uhkaa häätö, asunnottomaksi joutuminen tai perheen hajoaminen. Tällöin tavallisimpia toimeentulotuessa huomioon otettavia takautuvia menoja voivat olla esimerkiksi vuokrarästit ja sähkölaskurästit. Arvioitaessa erityisiä syitä on lisäksi yleensä lähdettävä siitä, että hakija olisi ollut toimeentulotuen tarpeessa menojen syntyessä. Toimeentulotukea voidaan myöntää tulevaa etuutta vastaan perinnällä (TTL 23 ja TTL 21). Myönnettäessä toimeentulotukea tulevaa etuutta vastaan ja/tai perinnällä, perintäpäätös tehdään aina etukäteen ja määritellään mikä osuus peritään takaisin. 5. KÄSITEMÄÄRITTELYJÄ Pitkäaikainen toimeentulotuen saaja tai muu asiakkuus 3 vuotta saanut toimeentulotukea Käytetään esim. kodin irtaimistoa myönnettäessä. Jatkuvan toimeentulotuen saaja 6 kk saanut toimeentulotukea Käytetään esim. lasten harrastusmenoissa. Tilapäinen avustaminen, tilapäinen toimeentulotuen saaja n. 1 3 kk myönnetään toimeentulotukea Käytetään yrittäjien avustamisessa ja päivystyksessä nopean tilannearvion perusteella; laskenta-aika 3 kk silmälasien, hammashoidon ja lyhytaikaisen laitoshoidon

7 Toimeentulotuen yleiset perusteet 7 (28) kustannuksissa. Ihmisarvoinen elämä Turvataan asunto, ruoka, välttämätön terveydenhoito. Lyhytaikainen laitoshoito a) alle 15 päivää (ei perusosan alennusta) b) yli 14 päivän hoito siihen saakka, kunnes terveydenhuolto on tehdyt pitkäaikaispäätöksen (3 kk:n hoidon jälkeen) (alennus perusosaan) Pitkäaikaishoito sairaalassa/vanhainkodissa Terveydenhuollossa tai vanhustenhuollossa on tehty pitkäaikaispäätös maksukyvyn mukaan. Etuoikeutettu tulo = eot Vähäiseksi katsottava tulo/tulon osa, jota ei oteta huomioon toimeentulotukea määriteltäessä /ensimmäinen perheenjäsen 80 /toinen perheenjäsen 40 /seuraavat Käytetään alle euron kertaluontoisten tulojen jaksotuksessa. Selvitysten, liitteiden, tositteiden jättämisen määräaika Aikaa annetaan yleensä tiedoksisaannista n. 2 viikkoa. Varallisuuden realisointikehotuksessa toimenpiteisiin ryhtymiselle annetaan 3 kk, lopulliseen toteutukseen 6 kk. Asioitten vireillepanoon annetaan aikaan (esim. elatusasiat) 1 kk tiedoksisaannista. Määräaika (=takaraja) asunnon säilyttämisessä kurssiajalla enintään 6 kk asunnon säilyttämisessä vankeusajalla enintään 6 kk. (Perustuu KELAn asumistuen maksuperusteisiin) 6. MUUTOKSENHAKU 6.1. Asiakkaan neuvonta muutoksen haussa Päätöksessä on muutoksenhakuosoitus (yksilöhuoltojaostoon), jonka määräaikaa 14 päivää tiedoksisaannista on noudatettava. Yksilöhuoltojaoston päätöksestä voi hakea muutosta Oulun hallinto-oikeudesta 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Asiakas voi tehdä oman selostuksensa seikoista, joihin on tyytymätön. Sen hän liittää päätökseen ja toimittaa Kainuun sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöhuoltojaostolle; kirjeen voi jättää myös lähimpään sosiaalitoimistoon. Asiakkaalle annetaan pyydettäessä ne osat laista, opaskirjasta ja ohjeistosta, jotka hän kertoo tarvitsevansa.

8 Toimeentulotuen yleiset perusteet 8 (28) Asiakas voi halutessaan kysyä päätöksen perusteista myös sosiaalityöntekijältä ja esimieheltä (joka ei siis ole muutoksenhakuaste). Varsinaisen muutoksenhakuasiakirjan laatii asiakas itse. Jos hän ilmaisee, ettei osaa tehdä valitusta; teknistä apua voidaan antaa (esim. sanelusta kirjoittaminen). Asiakkaan apuna voi olla myös sosiaaliasiamies tai oikeusaputoimisto. Valituksen voi lähettää faksaamalla määräaikaan mennessä. Lopullinen vahvistus myöhemmin (ei tarvitse olla määräajassa) Itseoikaisu Asiakkaan huomaama virhe voidaan korjata itseoikaisuna, jos päätös on perustunut laskutai kirjoitusvirheeseen tai asiakkaan tilanne on muuttunut. Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus muuttaa itseoikaisuna toimeentulotukisihteerin päätös sosiaalisten seikkojen perusteella. 7. TULOJEN JA VAROJEN HUOMIOON OTTAMINEN TOIMEENTULOTUESSA Lähtökohtana toimeentulotuen myöntämiselle ovat ensisijaisesti sekä laki että ministeriön opas. 7.1 Ansio- ja eläketulot sekä muut satunnaiset tulot Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot (11 ). Ansiotuloihin sovelletaan toimeentulotukilakiin ajalle tehtyä väliaikaista muutosta (L49/2005, 11 3.mom). Lakimuutoksen perusteella vähintään 20% ansiotulosta, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa toimeentulotuen saajataloutta kohden, jätetään tulona huomioimatta toimeentulotukea laskettaessa. Tarvittaessa perusosaa (meno) voidaan alentaa 20% - 40% yksilöllisen harkinnan perusteella (Ltt 1410/2001, 10 ) mikäli asiakas mm. toistuvasti kieltäytyy työvoimapoliittisista toimenpiteistä. Palkkaennakoita ei hyväksytä tulojen vähennykseksi, vaan ne merkitään tuloksi virallisen palkanmaksupäivän mukaan. Työvaatekorvausta ei lasketa tuloksi. Vastaavasti ei erikseen oteta huomioon työvaatekustannuksia. Kilometrikorvausta, yöpymiskorvausta tai vastaavaa ei lasketa tuloksi. Tuloksi sen sijaan lasketaan osapäiväraha, kokopäiväraha ja matkaennakko. Jos hakija kuitenkin saa pelkästään matkakorvauksia, tutkitaan autoetumahdollisuus. Aiemmissa päätöksissä on veroviranomainen tulkinnut seuraavasti: Jos henkilö ei saa

9 Toimeentulotuen yleiset perusteet 9 (28) palkkaa, ei voi saada verovapaita kulukorvauksiakaan, joten ne lasketaan tuloksi. Luontaisedut (mm. puhelin- ja ravintoetu) arvioidaan tuloksi. Kuluvan kuukauden toimeentulotukilaskelmaan sisällytetään pääsääntöisesti tuloerät, joiden maksupäivä on aikavälillä edellisen kuukauden 26. päivä kuluvan kuukauden 25. päivä. Menot otetaan huomioon pääsääntöisesti kalenterikuukausittain. Pääosin kaikissa muutostilanteissa tehdään kahden kuukauden laskelma. Tulo voidaan kuitenkin jakaa eriin (jaksottaa) otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräämisen ajanjaksona, jos se tulon kertaluonteisuus taikka sen saamisen peruste tai käyttötarkoitus huomioon ottaen on kohtuullista. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun henkilö tai perhe saa suuren kertakorvauksen esim. perinnön, omaisuuden myyntitulon, veikkausvoiton tai muun näihin verrattavan tulon. Mikäli palkan määrä kuukausittain on suunnilleen sama, joka kuukaudelle tehdään oma laskelma. Tulot otetaan huomioon siten, että edellisen kuukauden 26. päivä - hakemuskuukauden 25. päivä tulevat tulot katsotaan hakemuskuukautena käytettävissä oleviksi tuloiksi. Lomaraha jaksotetaan samalla tavalla kuin lopputilitilanteessa. Erittäin vaihtelevien palkkatulojen ja soviteltujen päivärahojen kyseessä ollessa lasketaan koko ajan maksupäivien mukaan niin kauan kuin vaihtelevat tulot jatkuvat. Tällöin katkospäivämäärä on 25. päivä. Laskelma tehdään kahden kuukauden jaksoissa tai vaihtoehtoisesti tuloylijäämän siirretään seuraavalle kuukaudelle. Jaksot laitetaan selvästi näkyviin. Asiakasta ohjataan jättämään päivärahahakemus säännöllisesti. Kun palkka tulee kahden viikon välein säännöllisesti, syntyy samanlainen tilanne kuin työttömyysturvan jaksottamisessa eli jossain jaksossa tulee kolme erää. Lasketaan todellisten mukaan yhdelle kuukaudelle, tuloylitystä ei siirretä Työttömyysturva maksetaan säännöllisesti Maksuerät otetaan huomioon todellisten maksupäivien ja euromäärien mukaan (26. edellistä kuuta 25. kuluvaa kuuta) siihen saakka, kun saman laskentakauden aikana tulee kaksi 20 päivän erää. Näistä toista tuloerää ei huomioida tuloksi, vaan siitä kuukaudesta alkaen tulo määräytyy 21,5 pv/kk mukaisesti seuraavaan katkokseen saakka. Mikäli hakija saa soviteltua päivärahaa tai tulot muutoin vaihtelevat, katsotaan tuloksi tosiasialliset tulot Työllisyyskoulutus, työkokeilu, työharjoittelu ja koulutustuki

10 Toimeentulotuen yleiset perusteet 10 (28) Näissä tilanteissa monista syistä johtuen maksupäivät saattavat vaihdella, vaikka työttömyysturva = työttömyys ei katkea. Toimeentulotuen laskemisessa käytetään 20 päivän arvioitua päivien määrää, mikäli hakijalla on käytössä todellisten maksupäivien mukainen menettely. Jos maksuerät eivät ole toteutuneet arvion mukaisesti, laskelma korjataan todellisten maksujen mukaiseksi (ajalla edellisen kuukauden 26. pv kuluvan kuukauden 25. pv välisenä aikana). Mahdollista tuloylijäämää ei siirretä. Korjaus tehdään aina riippumatta siitä, onko hakija sitä vaatinut vai ei. Korjauksen tekee se virkailija, joka kulloinkin käsittelee hakemusta. Jos maksueriä puuttuu laskelmasta, se otetaan huomioon seuraavan kuukauden laskelmassa. Otsikossa mainituissa tilanteissa olevalle otetaan huomioon päiväraha laskennallisena 21,5 pv/kk, mikäli laskennallinen tapa on ollut käytössä ennen kurssia ja vaikka maksupäivät vaihtelisivat. Näin menetellään myös silloin, kun koulutustukea maksetaan 10 päivän erinä. Ammattikursseilla, työkokeilussa ja muussa työharjoittelussa kouluttautuvan ylläpito- ja kulukorvauksia ei lasketa tuloksi (KHO taltio 2163). Kyseiset korvaukset on tarkoitettu ao. kulujen kattamiseen ja ne ovat verottomia tuloja. Kurssista aiheutuneita kuluja ei puolestaan oteta huomioon. Jos hakija osallistuu koulutukseen, jonka vuoksi hän menettää työttömyysturvaa, ei tulon vähennystä oteta huomioon. Tällöin hakija on omalla toiminnallaan aiheuttanut tulon vähentymisen, eikä koulutus ole ollut välttämätöntä toimeentulon kannalta. 4 Lopputilitilanne Työn päättyessä tehdään kahden kuukauden laskelma työn päättymiskuukaudesta alkaen. Normilaskelman mahdollinen tuloylijäämää siirretään kahdelle seuraavalle kuukaudelle. Laskelmassa huomioidaan tulona palkat viimeisestä täydestä palkasta alkaen, myös lomaraha/korvaus, jos se maksetaan erikseen. Muutoskuukauden tuloylijäämä sirretään seuraavalle kuukaudelle. Rahana otetut lomakorvaukset pidentävät aikaa ennen kuin hakija saa työttömyyskorvauksen. Suurissa lopputilitilanteissa, joissa jää jaksotettavaa vielä 2 kk:n laskelman jälkeen yli 1700, summan kanssa menetellään kuin kertaluonteisen tulon kanssa Tulomuutostilanne Kun tulomuoto muuttuu (esim. ansiosidonnaisesta päivärahasta Kelan päivärahaksi, työttömyysturvasta sairaspäivärahaksi ja päinvastoin) tehdään kahden kuukauden laskelma siitä kuukaudesta lähtien, jolloin muutos tapahtuu tai muutoskuukauden tuloylijäämä siirretään seuraavalle kuukaudelle

11 Toimeentulotuen yleiset perusteet 11 (28) 7.6. Hoitotuki Kansaneläkelain mukainen hoitotuki on tarkoitettu sairauden tai vamman johdosta tarvittavan hoidon ja palvelun tai erityiskustannusten korvaukseksi. Hoitotuen ei katsota kattavan hammashoidon eikä silmälasien kustannuksia. Hoitotuella / vammaistuella katettavista menoista tehdään laskelma terveydenhuoltomenokohtaan. Hoitotuen ylittävät menot otetaan huomioon. Epäselvissä tilanteissa pyydetään toimittamaan jäljennökset hoitotukihakemuksesta, lääkärintodistuksesta ja hoitotukipäätöksestä Ulosmittaus Sitä osaa tuloista, mikä on ulosottoviranomaisen toimesta ulosmitattu suoraan palkasta tai henkilön muusta tulosta, ei huomioida tulona. Hakijan on esitettävä aina ulosmittauspäätös. Samalla tarkistetaan, että ulosottoviranomainen on käyttänyt perhekoon mukaisia suojaosuuksia. Asiakasta ohjataan myös selvittämään, voidaanko tulosta ulosmitattavaa osuutta alentaa tai voidaanko hänelle myöntää ns. vapaakuukausia. Ulosmitattavaa osuutta voidaan määrällisesti rajoittaa silloin kun velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn takia olennaisesti vähentynyt (Ulosottolaki 4 luvun 6a 1 mom.). Asiakas ohjataan tarvittaessa myös talous- ja velkaneuvonnan palveluiden piiriin. Pääsääntöisesti muiden maksajien (viranomaisten) takaisinperintää ei oteta huomioon. Jos Kelan työttömyysturvassa on takaisinperintä (ei ulosottoa), tulon vähennystä ei oteta huomioon, koska perintä perustuu hakijan suostumukseen. Kelan päivärahasta ei voida pääsääntöisesti tehdä takaisinperintää, koska se ylittää suojaosuuden. Jos perintää on tehty, asiakasta neuvotaan oikaisemaan se, koska tulojen vähenemistä ei oteta huomioon. Asumistuesta tehtävää perintää otetaan huomioon tulon vähennyksenä korkeintaan 1/3 asumistuen määrästä kuukaudessa. Jos asumistuki peritään kertasuorituksena, jonka asiakas maksaa itse vapaaehtoisesti, sitä ei oteta huomioon. Opiskelijan asumislisä rinnastetaan asumistukeen. Tämä näkyy Kelan ohjelmassa Vanhempien kanssa asuvan alle 18-vuotiaan ansiotulot ja kotouttamistuki Alle 15 v. nuoren ansiotuloja ei oteta huomioon toimeentulotuessa. Alle vuotiaan tilapäisiä, alle 340 euron, enintään kuukauden työsuhteen tuloja ei oteta huomioon. Ylimenevä osa kirjataan perheen laskelmaan, siltä osin kun se ei ylitä lapsen menoja (ilman asumiskustannuksia). Ansiotulovähennystä ei tehdä. Nuoren työskennellessä pidempään kuin yhden kuukauden yhtäjaksoisesti alle 170 euroa/kk olevia työtuloja ei lasketa tuloksi. Ylittävillä tuloilla katetaan nuoren omia kustannuksia pääluvunmukaiset asumiskustannukset mukaan lukien. Muuta

12 Toimeentulotuen yleiset perusteet 12 (28) ansiotulovähennystä ei erikseen tehdä. Kotouttamiskoulutuksessa saatava työmarkkinatuki on työmarkkinatukea, ei ansiotuloa. Tuloillaan nuori kattaa omia kustannuksiaan pääluvunmukaiset asumiskustannukset mukaan lukien. Ylläpitokorvausta ei lasketa tuloksi. 7.9 Lämpö-, vesi- ja sähkömaksupalautuksen huomioon ottaminen Maksujen palautukset otetaan huomioon maksatuskuukaudelle Varat Käytettävissä olevat varat kuten säästöt, arvopaperit ja muu realisoitavissa oleva varallisuus otetaan huomioon kohtuullisuusharkintaa käyttäen siten, että säästöistä voidaan jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaksi enintään yhden kuukauden vakituisten menojen suuruus. Tukea myönnettäessä voidaan tuki määrätä perittäväksi takaisin sellaisesta varallisuudesta, joka ei ole välttämätön tuen hakijan toimeentulon turvaamiseksi. Jos omaisuuden hankkimiseen on otettu lainaa, varallisuus huomioidaan nettomääräisenä perintää tehtäessä. Kiinteän, muussa kuin omassa asuinkäytössä olevan omaisuuden realisointiajaksi määritellään enintään 6 kk. Määritellyn realisointiajan jälkeen tehtävät toimeentulotuen päätökset tehdään perinnällä. Jos omaisuuden realisointi on erityisen vaikeaa tai kohtuutonta, (esim. omaisuus perikunnan yhteinen), voidaan tilapäisesti myöntää toimeentulotukea ja myönnetystä toimeentulotuesta tehdään perintä. (Lttt 20 ja 23.) Kertaluonteisten tulojen ja varojen huomioon ottaminen Kertaluonteiset tulot otetaan toimeentulotukilaskelmassa huomioon. Kertaluonteisia tuloja ovat esimerkiksi: Veronpalautus Perintö Erorahat Tapaturmakorvaus Korvaus kivusta ja särystä (KHO:n päätös /4117) Vakuutuskorvaukset Lahjoitus Voitot (ravit, lotto, veikkaus jne.) Myyntitulot (kiinteistö, osakkeet) (Oulun hallinto-oikeus /01/0030/2, myöhemmin KHO:ssa vahvistui: kesämökki voitiin vaatia realisoitavaksi) Eläkevakuutus (vapaaehtoinen)

13 Toimeentulotuen yleiset perusteet 13 (28) Alle 1700 kertaluonteinen tulo Tämä koskee kaikkia muita, paitsi lämmön, veden ja sähkön palautusta. Kertaluonteisesta tulosta vähennetään yhden kerran perhekoon mukainen etuoikeutettu tulo ja tuloylitys siirretään seuraavalle kahdelle kuukaudelle. Vaihtoehtoisesti tehdään kolmen kuukauden laskelma, jossa on mukana yhden kerran etuoikeutettu tulo. Sitten siirtoa ei enää tehdä. Puolison jäännösveron maksu hyväksytään toisen puolison veronpalautuksen vähennyksenä, jos se on peritty suoraan puolison veronpalautuksesta tai siitä esitetään maksukuitit. Yli 1700 kertaluonteinen tulo Voidaan laskea tilanteesta riippuen kahdella eri tavalla (a ja b). Tuloerästä vähennetään tulon hankinnasta aiheutuneet menot (esim. myydyn asunnon lainojen ja korkojen maksut, välityspalkkio, myyntivoiton vero, perintövero). a) Tehdään tavallisen kuukauden laskelma käytettävissä olevilla tuloilla, mutta vähentää menot (perusosa + asumiskustannukset + arvioidut terveydenhoitokustannukset) 1,5 -kertaisina. Loput kertaluonteisesta tulosta jaetaan edellä saadulla vajauksella. Näin saadaan niiden kuukausien määrä, joille tulojen katsotaan riittävän. Näin menetellään sekä taannehtivissa tilanteissa, että jaksotettaessa tuloa hakemuskuukaudesta eteenpäin. Muuta eot:ta ei erikseen vähennetä. Myöhemmin suoritettujen hankintojen summia ei oteta huomioon. b) Jos asiakas esittää kertaluonteisesta tulosta vähennettäviä menoja, hyväksytään seuraavat menot: kohtuuhintaisen uuden asunnon hankintahinta + varainsiirtovero + rästivuokrat + rästimaksulaskut yms. perusosaan sisältyvien menojen hoidot + elatusapurästit + verot + asunto- ja opintolainojen maksut ja korot + kodinkoneet (jääkaappi, pyykkikone, pölynimuri, pakastin). Loppuosa tulosta jaksotetaan tavanomaisella laskelmalla (ei siis vähennetä 1,5 -kertaisia menoja). Enimmäisjaksotusaika on kaksi vuotta. Sen jälkeen varmistetaan, onko säästöä tai varallisuutta vielä jäljellä ja tehdään tarkistuslaskelma jaksotusajan kuluessa. Tiliotteet esitettävä. Varallisuus tutkitaan kaksi vuotta taannehtivasti. Etuoikeutettu tulo Perusturvalautakunnalla on mahdollisuus olla ottamatta huomioon (vähennetään tulopuolelta) henkilön ja perheenjäsenten tuloja vähäisissä määrin. Tämän katsotaan

14 Toimeentulotuen yleiset perusteet 14 (28) edistävän tuen saajan omatoimista selviytymistä. Tämän ns. etuoikeutetun tulon (eot) rajat ovat: 120 ensimmäiseltä perheenjäseneltä 80 toiselta perheenjäseneltä 40 kultakin seuraavalta perheenjäseneltä Jos kaksi satunnaista tuloerää tulee samalle kuukaudelle, etuoikeutettu tulo vähennetään molemmista erikseen. Laskelmassa on huomattava, ettei etuoikeutettua tuloa oteta huomioon enempää kuin tuloa on. Etuoikeutettu tulo vähennetään tuloista alle kertaluontoisten tulojen jaksottamisessa Säästöt Pääsääntöisesti säästöt katsotaan käytettävissä oleviksi varoiksi. Esitetystä pankkitiliotteesta säästön osuudeksi otetaan summa vasta, jos saldo on ennen vakinaisten tulojen tulemista suurempi kuin yhden kuukauden vakinaiset menot. Tilanne tarkistetaan kuukausittain ja ylittävä summa otetaan aina uudestaan huomioon. Myös rahastosijoitukset ja muut arvopaperit katsotaan säästöiksi. Hakijaa pyydetään toimittamaan pankin todistus päivän myyntiarvosta. Mikäli arvo on pienempi kuin yhden kuukauden vakinaiset menot, arvopaperia ei tarvitse realisoida. Jos summa on suurempi, varallisuus on realisoitava. Lapsen säästöt (erillisellä tilillä olevat): säästöjä ei oteta varoiksi perheen laskelmaan. Näitä varoja edellytetään käytettäväksi mm. harrastuksiin, polkupyöriin jne. Näihin menoihin toimeentulotukea ei myönnetä tälle lapselle. Kertymä vuodessa yhdellä lapsella saa olla 2 x etuoikeutetun tulon 1. henkilön määrän verran/vuosi Yrittäjätulo Yrittäjätulo selvitetään pääsääntöisesti vähintään kuluvalta tilikaudelta ja edelliseltä vahvistetulta tilikaudelta. Yrittäjyyteen kuuluu yritysriski, minkä vuoksi yrittäjän on varauduttava tuloissa tapahtuviin muutoksiin. Yritystoimintaan kuuluvia kausiluontoisia tuloja voidaan jaksottaa pitemmälle ajanjaksolle kohtuullisuusharkintaa käyttäen. Asiassa otetaan huomioon yrittäjän ja hänen perheensä muut olosuhteet ja niiden vaikutus yrityksen tulokseen. Yrittäjältä vaaditaan toimeentulotukihakemuksen lisäksi erillinen tuloselvityslomake liitteineen Provisiopalkka

15 Toimeentulotuen yleiset perusteet 15 (28) Provisiopalkka lasketaan pääsääntöisesti vuoden ajalta takakäteen töiden kausiluonteisuuden takia Muuta Hakijan on huolehdittava siitä, että ennakkovero peritään oikeiden perusteiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että hakija voidaan velvoittaa ilmoittamaan veroviranomaiselle todelliset tulot ja työmatkakustannukset, jos nettotulon havaitaan jäävän erityisen pieneksi edellä mainituista syistä. 8. OPISKELIJAT Opintososiaaliset etuudet, eli opintoraha, asumislisä ja opintolaina ovat opiskelijan ensisijaisia toimeentulon turvaajia. Opintolaina otetaan huomioon nostettavissa olevan määrän suuruisena siitä huolimatta, että opiskelija ei nosta lainaa. Toimeentulotuella ei voi päätoimisesti opiskella. Opintolaina otetaan huomioon nostokuukaudelle. Mikäli opiskelija voi saada valtion takaaman opintolainan, mutta ei ole sitä jostain syystä nostanut, laina lasketaan hänen tulokseen ja katsotaan, että hakija on saanut elatuksensa muulla tavoin. Käyttämätön lainan osuus huomioidaan hakijalle käytettävissä olevaksi tuloksi joka kuukausi. Opiskelijat ohjataan hakemaan opintorahan maksatuksen osalle 0 %:n verotusta Mikäli opiskelijan vanhemmat ovat vähävaraisia (=saavat toimeentulotukea) ja opiskelija asuu vanhempiensa taloudessa ja on alaikäinen, ei opiskelijaa velvoiteta nostamaan lainaa. Lukiossa opiskelevien ei tarvitse nostaa lainaa ko tilanteessa täysi-ikäisyyden saatuaankaan. Itsenäisesti asuvan alle 18 vuotiaan opiskelijan toimeentulotuen hakee ensisijaisesti huoltaja, joka toimittaa päätöksentekoa varten tarvittavat selvitykset. Lapsen elatuksesta annetun lain mukainen vanhemman elatusvastuu tulee aina selvittää. Mikäli opiskelija ei ole hakenut lainaa talvikaudelle ja opiskelija hakee toimeentulotukea kesällä, hakijan perusosaa alennetaan 20%, koska hakija on laiminlyönyt elatuksensa jättämällä hakematta ensisijaisen etuuden, opintolainan. Opintolaina on käytettävissä välisenä aikana. Perusteluna on myös kohtuullisuus muihin opiskelijoihin nähden. Mikäli laina on haettu, mutta osa nostamatta, edellytetään nostettavan nostettavissa oleva määrä lainaa. Mikäli asiakkaalla on erityisiä perusteita, joiden perusteella olisi kohtuullista poiketa em. ohjeistuksesta, sosiaalityöntekijä käsittelee asian. Mikäli opiskelija saa vanhemmiltaan varoja tai muuta elatusta, otetaan nämä tulot

16 Toimeentulotuen yleiset perusteet 16 (28) huomioon hakijan käytettävissä olevina tuloina. Opiskelijalta itseltään pyydetään selvitys, avustavatko vanhemmat häntä taloudellisesti. Opiskelija voi toimittaa vanhempiensa tulotiedot, jolloin nämä tiedot kirjataan asiakasjärjestelmän tiedostoihin. Vanhempien tulotiedot ei ole kuitenkaan pakolliset. Mikäli mitään selvitystä ei anneta, toimeentulotuesta voidaan tehdä kielteinen päätös sillä perusteella, ettei selvitystä ole annettu. Asian selvittämiseksi voidaan vaatia sitä, että opiskelija toimittaa tiliotteensa pitkältäkin ajanjaksolta. Sosiaalityöntekijä arvioi esim. opiskelijan tosiasiallisen elintason perusteella saako hän avustusta vanhemmiltaan. Opiskelukustannuksista hyväksytään (oppilaitoksen antaman selvitys) tavanomaiset pakolliset opiskelukustannukset (oppikirjat, välineet, tietokoneajokorttitodistus). Menot huomioidaan kuittien perusteella. Luottokorttilaskut maksettujen kuittien perusteella. Lisäksi huomioidaan välttämättömät harjoitteluajan välineet ja kohtuulliset muut materiaalikulut. Sellaisia tarvikkeita/välineitä, jotka on mahdollista saada käyttöön oppilaitoksessa, harjoittelupaikassa tai korvata muulla tavoin esim. tietokonetta ei hyväksytä. Matkakuluista hyväksytään opiskelijan kausikortin mukainen omavastuu toiselle paikkakunnalle kuljettaessa. Mikäli opiskelija ei saa yhteiskunnan koulumatkatukea (matka yli 5km alle 10km tai kustannukset alle 54e) eikä käytössä ole seutu/kaupunkilippua, huomioidaan kuukausikortin mukainen matkakulu. Maksukuitti näytettävä. Älykortin alkumaksu huomioidaan kerran korttia ostettaessa (voimassa 3 vuotta) Opintolainojen korkojen huomioiminen niiden korkojen osalta, joihin ei saa Kelan korkoavustusta tai niitä ei voi yhdistää pääomaan. Jatkuvan toimeentulotuen saajalla voidaan huomioida koko korkolasku. Muilla otetaan huomioon laskennallinen osuus/kk. Pääsääntöisesti huomioidaan maksettua kuittia vastaan. Kouluterveydenhoito, YTHS sekä julkiset terveydenhuoltopalvelut ovat ensisijaisia, huomioidaan kulut menona kuten muidenkin hakijoiden kohdalla. Opiskelijaa koskevat samat varallisuussäännökset kuin muitakin. Opiskelijan asumislisä rinnastetaan asumistukeen. Tämä näkyy Kelan ohjelmassa. Opintorahasta Kela saa periä 1/3 opintorahan määrästä. PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT 1. PERUSOSA

17 Toimeentulotuen yleiset perusteet 17 (28) 1.1. Itsenäisesti, yksin asuvan perusosa Yksinhuoltaja / täysi-ikäisen lapsen kanssa asuva vanhempi / opiskelija, jonka puoliso asuu toisella paikkakunnalla / opiskelija soluasunnossa; vain oma vuokravastuu omalla vuokrasopimuksella / puoliso armeijassa/siviilipalvelussa. Keskeisin kriteeri on keittiö ja jossain määrin pesutilat, keittiön varusteena jääkaappi, hella ja uuni, eli mahdollisuus ruoan laittoon Yhteistaloudessa asuvan perusosa Henkilöt, jotka asuvat samaa ruokataloutta Jos kaksi sisarusta asuu yhdessä, käytetään yhteistalousperusosaa. Jos talossa on yhteiset mittarit yms., asumiskulut jaetaan pääluvun mukaan riippumatta siitä kenen nimellä laskut ovat. Lasten osuus asumiskustannuksista lasketaan myös pääluvun mukaan Vanhempien luona asuvan perusosa Täysi-ikäinen lapsi riippumatta iästä (jos ei ole omaa ruoanlaittomahdollisuutta) Ulkomaalainen, jonka oleskeluasiat eivät ole vielä kunnossa Toimeentulotukea ei pääsääntöisesti myönnetä. Ulkomaalainen (vaikka olisi naimisissa suomalaisen kanssa), jolla ei ole oleskelulupaa, tulee palata kotimaahansa ja hankkia sieltä käsin tarvittavat luvat ja palata Suomeen, sitten kun hänellä on voimassa oleva oleskelulupa Suomalainen naimisissa ulkomaalaisen kanssa Mikäli ulkomaalaisen oleskelulupa ym. asiat eivät ole kunnossa, eikä hänelle vielä myönnetä toimeentulotukea, niin suomalaiselle puolisolle huomioidaan vain yhteistalousperusosa ja asumismenot puoliksi, kunnes tositteellisesti on osoitettu, että ulkomaalainen puoliso on matkustanut omaan maahansa. 2. ASUMISMENOT Asunnottomalla ei asumiskustannuksia oteta huomioon. Poste Restante -asumista ei hyväksytä. Jos tilanne on jostain syystä tällainen, hyväksytään perusosana yhteistalousperusosa Asuntolainan korot (hankintaan tai remontointiin) Vaaditaan pankin, rahoitusyhtiön tms. lainanantajan tosite siitä, että on kyse asuntolainoista. Viimeisimmät maksutositteet oltava aina, hyväksytään vain pankin tai muun virallisen rahoituslaitoksen kautta maksettu korko (huom. aravalainan korosta on mahdollista saada lykkäystä kolmelle vuodelle).

18 Toimeentulotuen yleiset perusteet 18 (28) 2.2. Asumismenojen kohtuullistaminen alkaen (koskee sekä vuokra- että omistusasuntoja) Pääsääntöisesti kaikkia asumismenoja voidaan kohtuullistaa. Asumismenojen kohtuullistamisrajat ovat Kainuussa seuraavat: ASUMISMENOT/KK Kajaani/Sotkamo Muut kunnat 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän, lisätään kutakin lisähenkilöä varten 85 /hlö Kohtuullistettujen menojen lisäksi huomioidaan sauna + pesutupamaksut ja käyttösähkö, koti- ja palovakuutus sekä vakuusraha. Pesutupamaksua hyväksytään enintään 35 /kk/perhe. Vuoden aikana tulevia kohtuullistettuihin menoihin kohdistuvia lisälaskuja ei huomioida. Palautukset lasketaan tuloksi. Kun huomataan ylisuuri tai ylikallis asunto (esim. lapset muuttaneet pois) pyydetään etsimään pienempää/halvempaa asuntoa. Tämä mainitaan päätöksessä. Järjestelyaikaa annetaan kolme (3) kuukautta tiedoksi saamisesta. Jos tarvitaan pidempi järjestelyaika, sosiaalityöntekijä harkitsee. Pääsääntöisesti saman perheen päällekkäisiä vuokria ei pidetä kohtuullisina. Kursseille osallistuessa (toisella paikkakunnalla) ensisijaisesti kehotetaan edelleen vuokraamaan kotipaikkakunnan asunto. Asunto voidaan säilyttää enintään kuusi kuukautta. Opiskelijan opiskelupaikkakunnan asuntoa kesällä ei hyväksytä, jos hakija oleskelee muualla. Kohtuullisena puun kulutuksena puulämmitteisessä talossa pidetään korkeintaan 30m³/vuosi. Jos asunnossa on sähkölämmitys, sähkölaskusta huomioidaan käyttösähkönä 1-2 henkilön taloudessa korkeintaan 45 /kk ja 3-5 on 65 /kk sekä 6 tai useamman henkilön taloudessa korkeintaan 80. Loppuosa on lämmityssähköä, joka voidaan kohtuullistaa. Kun on kyse vain käyttösähköstä, huomioidaan laskelmassa koko summa, ellei ole aiheellista kohtuullistaa menoja olosuhteisiin nähden ylisuuren sähkölaskun vuoksi.

19 Toimeentulotuen yleiset perusteet 19 (28) 2.3. Kotivakuutus Pyydetään vakuutuskirja. Hyväksytään vakinaisen asunnon irtaimisto-, asuinrakennus-, pientalon LVI-vakuutus, vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Autotalli- yms. vakuutuksia ei hyväksytä Remonttikustannukset. Remontista aiheutuvat ylimääräiset yhtiövastikkeet hyväksytään sellaisinaan (kerros- ja rivitalot).. Henkilökohtaisesta remonttilainasta kaikissa asumismuodoissa hyväksytään korot. Tositteesta on selvittävä, että kyseessä on asuntolaina. Kaukolämmön tullessa omakotitalon lämmönvaihtimeen, lämmönvaihdin hyväksytään remonttikustannuksiin (Oulun hallinto-oikeus ) Lapsen asumiskustannukset Jos vanhempien luona asuva yli 18 v. hakee omalla hakemuksella tt-tukea, pääluvun mukainen osuus käyttökustannuksista huomioidaan. Asunto- ja remonttilainan korkoja ei huomioida. Omaisten keskenään tekemä vuokrasopimus on pätevä, jos asutaan eri asunnoissa. Jos ei ole omaa sisäänkäyntiä, keittiötä ja kylpyhuonetta, kyseessä ei ole erillään asuminen, vaan kotona asuminen. Käyttökustannukset huomioidaan pääluvun mukaan (asunto- ja remonttilainan korkoja ei oteta huomioon). Vuokraustilanteessa vaaditaan vuokrasopimuksen lisäksi pankkiin maksettu vuokrakuitti. Jos vanhempien omistamasta asunnosta haetaan käyttökustannuksia, ne huomioidaan. Asunto- ja remonttilainan korkoja ei oteta huomioon Lämmitys- ja sähkökustannukset Saunapuita huomioidaan enintään 3,5 m³/vuosi. Puiden halkomiskoneen vuokra hyväksytään menoksi. Sähkön katkaisu ja uudelleenavausmaksuja ei oteta huomioon Erityistilanteita Jos sähkö kuuluu vuokraan, vaaditaan aina koko vuokratosite, että nähdään laskun erittely. Vuokrien korkolaskuja ei hyväksytä. Myydyn (myyntitappio) entisen asunnon asuntolainan korkoja ei hyväksytä menoiksi. Uhkaavassa häätötapauksessa voidaan vuokrarästit myöntää yhden kerran. 3. TERVEYDENHUOLTOMENOT Ensisijaisesti hyväksytään terveydenhuoltomenot julkisessa (Kass, tk jne.) terveydenhuollossa annetusta hoidosta ja sieltä määrätyistä sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä. Yksityisen terveydenhuollon käytöstä johtuneet menot

20 Toimeentulotuen yleiset perusteet 20 (28) voidaan ainoastaan erityistilanteessa huomioida toimeentulotuessa, mikäli esimerkiksi erikoishoidon tarve ja hoidon kiireellisyys tai asiakkaan hoitosuhteen jatkuvuus perustellusti sitä edellyttävät. Tällöin asiakkaan on esitettävä aina hoitavan lääkärin lausunto tällaisen hoidon tarpeesta sekä selvitys siitä, ettei julkisia terveydenhuoltopalveluja ole ollut saatavilla kiireelliseen hoitotarpeen ilmetessä. Huomioon voidaan ottaa kuitenkin yksityislääkärin määräämien lääkkeiden omavastuuosuudet, silmälääkärin palkkion omavastuuosuus sekä hammaslaboratorion palvelut silloin, kun muuta hammashoitoa ei tarvita. Luontaishoidon kustannuksia ei oteta huomioon, paitsi julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämät luontaistuotteet (esim. vitamiinihoidot, kalkki). Oulun hallinto-oikeus /03/0563/2 Hoitokäynnin laiminlyöminen ja viivästyskorot ja maksut eivät ole toimeentulotuessa hyväksyttäviä menoja Lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet Omavastuuosuudet otetaan huomioon täysimääräisinä reseptien ja apteekin kuittien mukaan. Kuitti palautetaan asiakkaalle käsittelijän nimikirjaimilla varustettuna. Ensisijaisesti on valittava halvin korvaava lääke, mikäli lääkäri ei ole kieltänyt lääkkeen vaihtoa Käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet Nämä ovat perusosaan sisältyviä vähäisiä menoja (3%perusosasta), joita ei oteta huomioon erikseen menona. Jos reseptivapaisiin lääkkeisiin tai lääkkeisiin, joihin ei tule KELA-korvausta, myönnetään toimeentulotukea, tulee asiakkaan toimittaa lääkärinlausunto sairauden hoidosta ja lääkkeen välttämättömyydestä Fysikaalinen hoito ja kuntoutus Fysikaalisesta hoidosta huomioidaan julkisessa terveydenhuollossa annetun hoidon kustannukset. Julkista hoitoa saadakseen asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä omalääkäriin hoidontarpeen arviointia ja julkisen hoidon jatkotoimenpiteitä varten. Toimeentulotukea lääkinnälliseen kuntoutukseen ei myönnetä. Jos asiakas tarvitsee lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä hoitoja ja välineitä, ohjataan hänet hakemaan omalääkäriltä kuntoutussuositus ja anomaan terveyskeskuksesta/-asemalta ko. palvelua Hammashoito Ensisijaisesti hyväksytään hammashoitokustannukset terveyskeskuksessa. Yksityishammaslääkärikulut huomioidaan ainoastaan silloin, kun hoidon kiireellisyys sitä perustellusti edellyttää, eikä julkinen terveydenhuolto ole pystynyt järjestämään palvelua. Tällöin asiakkaan on pyydettävä hoitavan lääkärin lausunto hoidon kiireellisyydestä ja

21 Toimeentulotuen yleiset perusteet 21 (28) julkisen terveydenhuollon selvitys siitä, ettei päivystyspalveluja ole ollut saatavilla. Menona huomioidaan kuitenkin julkisen terveydenhuollon taksan mukaan. Mikäli hakija tarvitsee proteettista hoitoa, hän hankkii kustannusarvion hoidosta joko hammashoitolasta tai hammaslaboratoriosta/-teknikolta (kokoproteesi tai proteesin korjaus). Kohtuulliset kustannukset huomioidaan menona tositteita vastaan. Mikäli toimeentulotukea hakee muu kuin pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas pelkästään hammasproteesin hankintaan, tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita kahdelta hakemista edeltävältä kuukaudelta. Mikäli kahden edellisen kuukauden ja hakemiskuukauden normiylityksellä pystytään hoitamaan hankinta, toimeentulotukea ei myönnetä, ellei se ole hakijan terveydentila tai muut olosuhteet huomioiden kohtuutonta Lääkärintodistuspalkkiot Otetaan huomioon todistukset: vammasta ja sairaudesta etuuksien hakemista varten, kouluun/opiskeluun hakua varten ja viran/työnhakua varten. Ajokorttia varten haettavaa todistusta ei oteta huomioon Hoitotuki Pääsääntöisesti hoitotukea ja hoitotukea koskevasta sairaudesta johtuvia menoja ei huomioida toimeentulotukea myönnettäessä. Niiden asiakkaiden laskelmaan, joilla hoitotuki otetaan huomioon, tehdään terveydenhuoltomenokohtaan alalaskelma, jossa hoitotuesta vähennetään terveydenhuoltomenot (ei hammashoitoa eikä silmälaseja). Ylijäävää hoitotukea ei oteta huomioon tulona, sen sijaan hoitotuen ylittävät terveydenhuoltomenot otetaan huomioon menoina. Tarvittaessa pyydetään toimittamaan Kelan hoitotukihakemus, lääkärintodistus ja päätös hoitotuesta. Palveluyksiköissä asuville hoitotuki lasketaan yleensä kattamaan hoitomaksua (voi olla monenlaisia nimiä esim. hoito-, hoiva- tai perusmaksu) Sv-korvaukset Asiakkaalla on oikeus lääkekulujen lisäkorvaukseen maksettujen omavastuuosuuksien ylittyessä. Lisäkorvaus on 100% 1,50euron omavastuun ylittävältä osalta lääkettä kohti. Oikeus lisäkorvaukseen tulee tarkistaa Kelasta. v. 2007: 627,47 /vuosi ja Kelan omavastuuosuus sv-matkoista 157,25 /vuosi 3.8. Erityiskysymyksiä Rokotukset hyväksytään, jos perusteena on työhön tai koulutukseen hakeutuminen ja riskiryhmien influenssarokotukset. Raskauden ehkäisyyn hyväksytään e-pillerit tai muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet. Lapsettomuushoidon kustannukset hyväksytään (KHO ). Toimeentulotukea potenssilääkkeisiin ei myönnetä, koska ne eivät ole välttämättömiä

22 Toimeentulotuen yleiset perusteet 22 (28) terveyden kannalta. Potenssilääkkeet hyväksytään menoksi vain lääkärinlausunnon perusteella ja Kelan hyväksymän perussairauden hoitoon. Kuulokojeen paristo huomioidaan erityismenona, ellei hakija saa hoitotukea kuulovamman vuoksi. Ei siis rinnasteta käsikauppalääkkeisiin. Taksimatkat: Vaikka sairauden laatu ei ole edellyttänyt taksin käyttöä, otetaan kulut huomioon, jos julkisen liikenteen käyttö on ollut kohtuuttoman hankalaa (esim. yöaika, kulkeminen lapsen kanssa tms. ei julkista liikennettä). Muussa tapauksessa taksin käytön katsotaan kuuluvan perusosalla katettaviin menoihin. Rikosuhrin vammat: korvauksia kustannuksiin haetaan Valtionkonttorista os. Valtiokonttori, Vakuutus, Vahingonkorvauspalvelut, PL 50, VALTIOKONTTORI. Asiakkaalle voidaan lähettää sieltä suoraan korvauslomake. Siihen liitetään poliisitutkintapöytäkirja, lääkärinlausunto ja mahdollinen hoitosuunnitelma. Näistä kopiot asiakas liittää toimeentulotukihakemukseen. Pääsääntöisesti ko. kustannukset käsitellään vasta näiden tositteiden saamisen jälkeen ja myönnetyistä kustannuksista lähetetään perintäilmoitus Valtionkonttoriin. (Rikosvahingon korvauksena pysyvästä viasta, vammasta, kivusta ja särystä sekä vaatteiden menetyksestä hakijalle itselleen maksettu määrä oli kokonaisuudessaan käytettävissä olevaa tuloa toimeentulotukea määritettäessä. (Korkein Hallinto-oikeus /4117) ) 3.9. Silmälasikustannusten huomioon ottaminen toimeentulotukea määritettäessä Silmälääkärin tai optikon terveydellisistä syistä määräämät silmälasit huomioidaan laskelmassa menoina. Silmälasikustannukset otetaan huomioon pääsääntöisesti näkökyvyn muutosten perusteella. Siksi toimeentulotukihakemukseen on liitettävä tavanomaisten tositteiden lisäksi 1) näön tarkastajan (optikko tai silmälääkäri) sanallinen arvio näkökyvyn muuttumisesta, aikaisempien silmälasien kunnosta ja uusien lasien välttämättömyydestä sekä 2) silmälaseista Kajaanissa kolmen liikkeen kustannusarviot, muilla paikkakunnilla tarjonnan mukaan. Arviosta tulee ilmetä eriteltyinä sangat, peruslinssit ja niihin tulevat erikoisuudet (värjäys yms.). Kustannusarviot on esitettävä aina, myös silloin kun lasit on jo maksettu. Kustannukset otetaan huomioon edullisimman tarjouksen mukaan. Sankojen enimmäishintana hyväksytään 85. Erityiskustannuksina hyväksytään kovalinssi ja linssien ohentaminen. Muut (esim. tummennus, piilolinssikustannukset) hyväksytään ainoastaan, jos silmälääkäri pitää niitä välttämättöminä. Silmälääkäripalkkion omavastuuosuus otetaan huomioon Kelan korvausilmoituksen mukaan, kun asiakas on hakenut sv-korvauksen. Jos lasit on rikottu, käyttökelvottomaksi kuluneet tai hävinneet, silmälaseissa on omavastuuosuus puolet hankintahinnasta. Normaalin kulumisen johdosta (jos näkökyky ei

23 Toimeentulotuen yleiset perusteet 23 (28) ole muuttunut) silmälaseja voidaan uusia neljän vuoden välein. Lasten silmälasit harkitaan erikseen. Oikeus toimeentulotukeen tarkistetaan 3 kuukauden toimeentulotukilaskelmalla. Jos oikeus syntyy, asiakkaalle annetaan toimeentulotukioikeuden määrän mukainen maksusitoumus silmälasiliikkeeseen tai kustannukset otetaan huomioon kuittia vastaan jälkikäteen. Silmälasiliikkeet antavat yleisesti maksuaikaa 4 kk. Korjauskustannukset hyväksytään. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT Täydentävä toimeentulotuki perustuu pääsääntöisesti perustoimeentulotuen laskelmaan ja päätökseen. Toimeentulotuesta annetun lain 7c mukaisia täydentävän toimeentulotuen menoja ovat: lasten päivähoitomenot, muut kuin 7a ja 7 b :ssä tarkoitetut asumisesta

24 Toimeentulotuen yleiset perusteet 24 (28) aiheutuvat menot, henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. 1. VAKUUSMAKSU, TAKUUVUOKRA, VÄLITYSPALKKIO, PANTTAUSSITOUMUS, VUOKRAENNAKKO, VAKUUSMAKSU SÄHKÖYHTIÖLLE Vakuusmaksu Kainuussa myönnetään seuraavien vuokranantajien asuntoihin: Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari/ Opiskelija-asunnot Vatrotalot Oy VVO Posti Kruunuasunnot Koy Sotkanmaa, Sotkamo Koy Terva-asunnot, Kuhmo Koy Ahmahaka, Hyrynsalmi Koy Puolangan vuokratalot sekä Puolangan kunta Koy Suomussalmen vuokratalot sekä Suomussalmen kunta Koy Paltamon Kiehinen sekä Paltamon kunta Koy Saukkohaka sekä Ristijärven kunta Koy Vuolijoen vuokratalot Vakuusmaksua ei myönnetä yksityisille vuokranantajille Kainuun alueella. Vakuusmaksu peritään takaisin poismuuton tapahtuessa. Ellei vakuusmaksu poismuuttovaiheessa palaa lautakunnalle täytenä, uutta vakuusmaksua ei pääsääntöisesti myönnetä. Välityspalkkiota ei myönnetä. Vuokraennakkoa ei myönnetä. Poikkeustilanteissa voidaan myöntää vakuusmaksu yksityiselle vuokranantajalle, ellei asiakas voi saada muuten asuntoa. Harkinnan tekee sosiaalityöntekijä. Ensimmäisen vuokran myöntää uusi oleskelupaikkakunta. Vakuusmaksu voidaan myöntää myös sähköyhtiölle sähkön avaamiseksi maksusitoumuksella. 2. MUUTTOKUSTANNUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN Toimeentulotukea haetaan muuttokustannuksiin ennen muuttoa jättämällä hakemus oleskelukunnan sosiaalitoimistoon. Toimeentulotukihakemuksen oikeaan yläreunaan merkitään rasti kohtaan muutto, jolloin Kajaanissa virastomestarit nopeuttavat hakemuksen käsittelyä. Mikäli hakemus on jo jonossa tai käsiteltävänä, muuttoon liittyvät

25 Toimeentulotuen yleiset perusteet 25 (28) selvitykset liitetään ko. hakemukseen. Toimeentulotukea muuttokustannuksiin myönnetään kunnassa oleskelevalle henkilölle / perheelle, jos syntyy oikeus toimeentulotukeen eikä hakija voi saada muuttoavustusta muualta. Ulkomaille muutettaessa on selvitettävä uuden työnantajan osallistuminen muuttokustannuksiin. Toimeentulotukea voidaan myöntää vain suomenpuoleisiin muuttokustannuksiin. Kustannukset otetaan huomioon edullisinta tapaa käyttäen. Paikkakuntaa vaihdettaessa toimeentulotukihakemuksen käsittelee lähtöpaikkakunta. Hakemukseen tulee toimittaa tavanomaisten tositteiden (kts. Tiedote toimeentulotuen perusteista ja hakemisesta) lisäksi seuraavat selvitykset: mihin ja milloin hakija muuttaa ilmoitus tarjotusta asunnosta ilmoitus esim. koulu/työpaikasta mahdollinen vuokrasopimus Mikäli hakija suorittaa muuton itse omalla autolla tai tutunkaupalla : Kunnan sisällä asunnosta toiseen muutettaessa, otetaan muuttokustannuksina huomioon 15 e + mahdollinen peräkärryn vuokra rekisteröidyn firman kuitin mukaan. Toiselle paikkakunnalle muutettaessa, on toimitettava selvitys matkan pituudesta (otetaan huomioon 0,15 euroa/km) ja rekisteröidyn firman kustannusarvio mahdollisesta peräkärryn vuokrasta Mikäli hakija muuttaa huolto-aseman/ muuttofirman autolla/muuttofirman kautta kunnan sisällä tai toiselle paikkakunnalle on - toimitettava kolmen muuttofirman kustannusarviot - arviossa tulee olla erikseen mainittuna auton vuokrasta ja arvio polttoaineen kulutuksesta /100 km Mikäli oikeus toimeentulotukeen syntyy, annetaan vuokrausta varten maksusitoumus edullisimman kustannusarvion mukaan muuttofirmalle tai myönnetty summa hyvitetään asiakkaalle maksettua kuittia vastaan. Jos kyseessä on työhön meno, on selvitettävä työvoimatoimistosta mahdollisuus yhdistää muuttomatka työhönmenomatkaan, josta työvoimatoimi korvaa 0,15 e/km vuonna Muuttokustannukset toiselle paikkakunnalle otetaan huomioon enintään kerran vuodessa. 3. AMMATTIJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT Hyväksytään aina, jos esittää kuitin (vaikka olisi KELAN korvauksilla jo). 4. ELATUSAVUT, ELATUSTUET = LAPSEN ELATUSTURVA Elatusturva on ensisijainen toimeentulotukeen nähden. Lapsella on oikeus riittävään

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 2017 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa alkaen PERHEKOKO TULOT TULOSELVITYS LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimassa 1.3.2017 alkaen Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1053/2016). Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.12.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2016 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1 Toimeentulotuen myöntää oleskelukunta 1 2.2 Toimeentulotuen hakeminen ja määräytyminen 2 2.3 Tiliote ja laskut

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN

PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN ALKAEN 1 (6) PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 01.08.2016 ALKAEN Säädökset Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 107 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-4 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot