[t:l ( nls. JUifrEft,sn- ta 1r

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[t:l ( nls. JUifrEft,sn- ta 1r"

Transkriptio

1 S P [t:l ( 0 s'l' /r OL l- L- AS al 101 lå ta 1r n nls I SA JUifrEft,sn-

2 JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA Hannele lhonen Sähköposti asioinnissa rssn ISBN l Offset-Koppinen Oy Helsinki 1996

3 Esiltuhe Tämä ohje syntyi JUHTAn (ulkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) asettaman Sped-työryhmän (Såhköpostin käytön edistäminen) tulosten pohjalta. Ohjeet perustuvat pääosin Sped-hankkeen soveltamissuositukseen "Sähköpostin käyttö asioinnissa". Sähköpostiosoitteita koskevissa ohjeissa on sovellettu JUHTAn JHS 130-suositusta (julkisen hallinnon suositus). Tarkoituksena oli luoda selkeä ohje sähköpostin käytöstä julkishallinnossa, erityisesti asioinnissa. Ohje on tarkoitettu sekä sähköpostin käyttäjille että sähköpostijärjestelmistä vastaaville henkilöi11e. Sähköiseen asiointiin liittlviä asioita selvitetään edelleen liikenneministeriön TIVEKE-hankkeessa, oikeusministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Hakemistopalveluja kehitetään Telehallintokeskuksen ja sähköposti-palveluntarjoajien Hakemistofoorumissa. Sähköisen asioinnin oikeudellinen asema on vielä epåselvä, eikä esimerkiksi käyttäjän tunnistamiseen ja viestien salaukseen tarvittavia teknisiä menetelmiä julkishallinnossa vielä yleisesti käytetä. Näistä syistä tåssä suosituksesså annettavat ohjeet ovat alustavia. Ohjeen toimitti Sped-ryhmän työn ja JHS 130 -suosituksen pohjalta Hannele lhonen. Helsingissä, syksyllä 1996

4

5 35 39

6 Sähköposti on erinomainen väline virallisten asioiden hoitamiseen, tai lyhyemmin sanottuna, asiointiin. Virallisia asioita on hoidettu niin kauan kuin julkishallintokin on ollut olemassa, ja virallisten asioiden hoidossa käytettävät asiointimenettelyt ovat vakiintuneet. Sähköpostin käyttö perinteisessä asioinnissa on kuitenkin uusi asia, mikä on aiheuttanut kirjavuutta ja epäseh,tyttä sähköpostin käytössä. Tämä ohje syntyi turhautumisesta näihin epäsehryyksiin. Ohjeen laatijat uskovat, että antamalla selkeitä ohjeita sähköpostin käytöstä sen käyttö myös virallisten asioiden hoitamisessa lisääntn/. Tästä on hyötyä kansalaisille ja viranomaisille. Sähköposti on nopea, halpa ja kätevä eikä riipu ajasta tai prik;sla. Tielokoneila kuilenkin licllsli larvilaan. Tämä julkaisu on tarkoitettu julkishallinnossa työskenteleville henki- Iöille, jotka jo jonkin verran ovat käyttäneet sähköpostia. Ohjeessa käsitellään lnternet- ja X.400 -sähköpostia virallisten asioiden hoitamisessa. Samoja ohjeita sovelletaan sisäisessä asioinnissa. Mukana on myös ohjeita, jotka koskevat lähinnä sähköpostijärjestelmien ylläpitäjiä. Ohjeet on tarkoitettu viranomaisille käytettäväksi hoidettaessa virallisia asioita sähköpostilla. Tästä slystä muita sähköisen viestinnän muotoja ei käsitellä, eikä ohjeessa käsitellä myöskään sähköpostin epävirallisempaa käyttöä. Suositus ei siis koske esimerkiksi organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa (OVT eli EDI), Internetin World Wide Webin (WWW) käyttöä, eikä tiedotusta. Mikään ei tietenkään estä käyttämästä annettuja neuvoja silloin kun se on järkevää.

7 0hjeita sähköpostin käyttöön julkishailinnossa Sähköpostissa on monia etuja, joita ei välttämättä ole muissa välineissä, esimerkiksi: Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen on yksinkerlaista ja su0raa. Viestiä ei tarvltse erikseen tul0staa eikä vrestrn lähettämistä tarvitse 0dOtel a kuten fax-koneilla. Sähköposti 0n myös erittäin nopea. Sähköp0stilla voi helposti läherlää sanan viestin monille vastaanottalille lisäämä lä vain osoitteet viestiin. Sähköpostissa informaatio siirtyy suoraan tietokoneelta to selle, eikä informaatiota tarvitse ryhtyä kirjoittamaan uudelleen. Etäisyyksillä ei ole merkitystå - sähköposti on giobaali. Ajankohdilla ei ole merkitystä. Voit lähet tää viestejä vaikka yöllä, ja vastaanottaja lukee viestit ha uamanaan ajankohtana. Sähköp0sti on haivempi kuin fax tai lähettipa ve ujen käyttäminen ympäri maarl man. Sähköposti on mieilyttävärnpi kuin puhelin, j0s käytät vierasta kieltä. Voit rauhassa tutkia saamaasi vrestiä la laatia oman vastauksesr. Jos lähetät asiakirjan sähköpostilla, älå lähetä sitä enää tavallisena kirjeenä tai faksina. Yksi sähköpostin eduista on juuri turhien paperivuorien välttäminen. Jos kuitenkin joudut ]ähettämään esimerkiksi liitteitä tavallisena kirjeenä tai faksina, muista käyttää kaikissa samaa diaariviitettä. Jos vastaanottajalla on tietokone, muttei sähköpostiosoitetta, låhetä ainakin suuret asiakirjat mielummin leqzkkeellä kuin paperina. Käytä 3,5' 1,44 megatavun lerykettä (korppua).

8 Osa l: Sähköpostin käyttö Virallisten asioiden hoitaminen on vanha asia. Virallisten asioiden hoitaminen sähköpostilla on uusi asia. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen laatimisessa, kirjaamisessa ja säilyttämisessä noudatetaan kuitenkin samoja periaatteita kuin tavallisessa asiakirja-asioinnissa. Virallisten asioiden hoitoa varten yksiköiden tulisi ilmoittaa asiointiin tarkoitetuista yleisosoitteistaan. Erityisesti on huolehdittava siitä, että virallinen, kirjaamoa vastaava sähköpostiosoite on helposti löydettävissä ja kaikkien tiedossa. Diaarimerkintöjen ja tulevaisuudessa mahdollisesti käytettävän sähköisen allekirjoituksen lisäksi asian todenperäislyden tärkein todiste on lähettäiän sähköpostiosoite. Osoite, josta viesti on tullut, näkly automaattisesti lähetettävässä sähköpostiviestissä. Käytännössä osoite siis tavallisesti kertoo, kuka ja missä organisaatiossa asian on käsitellyt. Näistä syistä sähköpostiosoitteet ja koko sähköpostijärjestelmä tulisi järjestää selkeän käytännön mukaisesti. Organisaatiossa tulisi esimerkiksi sopia siitä, kuka saa lähettää sähköpostia organisaation nimissä ja kuka saa käyttää organisaation yleisosoitteita. Sähköpostiosoitteita käsitellään tarkemmin toisessa osassa. Sähköpostiviestin vastaanottajana voi yksittäisen henkilön sijaan olla kokonainen organisaation yksikkö. Yksiköille tulisi perustaa niin sanottuja yleisosoitteita, jotka eivät suoraan viittaa yksittäiseen henkilöön, vaan esimerkiksi johonkin 1'ksikön tehtävään. Esimerkiksi seuraava osoite tarkoittaisi Mämmilän kunnan kiriaston vleisosoitetia: Kir i fi

9 0hjelta sähköpostin kåyttöön julkishall nnossa Y'leisosoitteet ovat käteviå, mutta jokaiselle yleisosoitteelle on määråf tävä vastuuhenkilö ja varahenkilöitä, jotta saapuneet viestit myös luettaisiin. Viestit tulisi lukea vähintåån kerran päivässä, koska sähköpostin yhtenä tärkeimmistä eduista on nopeus. Nopeus edellyttäå myös nopeita vastauksia. Voit olla varma sähköpostiviestin perillemenosta saatuasi vastaånottajan lähettämän saapumiskuittauksen. Jos siis haluat varmistua viestin perillemenosta, lisää lähettämääsi viestiin kuittausp}yntö. Sähköposti toimii y eensä hyvin 0rganisaati0n sisällä. Käyrettåesså sal'l oposl a orgal sdatioiden välillä törmätään usein onge mi n - skandinaaviset merkit elvät välity 0ikein, kuif tauksia ei tule ja niin edelleen. 0nge mien tärkein syy 0n se, että käytössä on erlaisia sldlddrdeja rolddttavia sähköp0sti ä'estel miä. Käytettävät sähköp0stilärjeste mät v0tdaan jakaa X.400 1ärlestelmiin ja Internetlssä käy tettäviin sn,4tp järleste miin. Lisäks on val mistajakohtais a järjestelmiä. Sähköpostin väliry- eria srer sähköpostildrle.le n er vä li Lä hoidetaan n in sanotul la yhdyskiiytävillä (gateway). X.400 on sähköpostijärlestelmä, joka pe rustuu kansainvälisen telelait0sten llit0n laatlmiin suosituksiin. X.400- sä h köp osti Os0ltteet muod0stuvat kentistä ja nliden a v0 srd X 400 sdl^köpobl050ile 01 "s merklksi muotoa c=etunimi ; s=su kunini ; P=yril,ys,' Ä=julkrnen pafvelu; C=fi. Tavanomaisen sah köpostin llsäksi X.400 sähköp0stia käyte tään palj0n niin san0tussa 0lll liikentees sa. X.400-pohjaisia sähköposti järtestelmlä ovat muun muassa HP:n OpenMail, lcl.n TainistoTiimi ja NeIIe h Bjute 40A. S]VTP (Simp e lvai Transfer Protoco )tar koittaa nternetin sähköp0stin siirt0protokolaa. Internetissä käytettävä M/MF (Mu1- tipurp0se Internet l\,4ai Extensions) mahdol israa nyds e"laster lill"ide'r q,tlämisen. Suosittuja internet-sähköposttohe ria 0vdt esiner(ils fudata jd Pine. SV-P qäh(öpostiosoite {lrterlet oso tp) on muotoa Etunrmi. Sul<un palvelrn.yritys.li. Volniotal.kohtaiset sähtdp0"rijär'este mät eivät n0udata X.400 eivätkä SMTP slarda de-a. Tutrd " i,sä o'r,se r lirä'rrä joko X.400 ra l.lerret säl-löpostjär e: te mlin tai m0lemprin. Valmistalak0htars a sähköp0stilärjestelmiä ovat es merkiks lä hiverkoissa tolmivat MS Mail ja cc.mail, Dig Lalir 4// /, Oae jd 5LLrtoreissa t0 r va MEM].

10 Osa l: Sähköpostin käyttö Kuittausten käyttö on suositeltavaa hoidettaessa virallisia asioita sähköpostilla. Kuittauspl,yntö voidaan toteuttaa automaattisesti (X.400-järjestelmät), jolloin asetat vain sähköpostiohjelmastasi kuittaustoiminnon päälle ja ohjelma huolehtii kuittausilmoituksista. Jos ohjelmassasi ei voi käyttää automaattista kuittausta (usein Internet-sähköpostissa), lisää kuittauksesta erillinen pn/ntö lähettämääsi viestiin. Tä11öin viestisi vastaanottajan on lähetettävä erillinen viesti, jossa vastaanottaja ilmoittaa viestin perilletulosta. Jokaisella organisaatiolla tulisi olla jokin virallisten asioiden hoitoa varten tarkoitettu yleisosoite (esimerkiksi kirjaamon osoite). Pidä viralliset sähköpostiviestit erillään muusta viestinnästä. Laadittaessa organisaåtion yleisosoitteita virallisten asioiden hoitamiseen ja niistä tiedotettaessa on huolehdittava siitä, että yleisosoitteet ovat eri osoitteita kuin henkilökohtaiseen viestintään käytettävät osoitteet. Esimerkiksi Internet-yleisosoitteesta: Ki rj fi ei pyydetä kirjaamon postipoikaa lounaalle, vaan henkilökohtaiset viestit lähetetään aina henkilön omaan, henkilökohtaiseen osoitteeseen, esimerkiksi: Petteri. Pos i, ipoikai3mammr 1a. fr Sähköpostin lähettäjällä on vastuu viestin perillemenosta. Lähettäjällä on vastuu myös viestin luettavuudesta, tietovuodosta, väårästä osoitteesta, måäräajan ylittymisestä ja muista ongelmista. Niin kuin edellä todettiin, voit olla varma sähköpostiviestin perillemenosta saatuasi vastaanottajan lähettämän saapumiskuittauksen. Jos siis haluat varmistua viestin perillemenosta, lisää låhettämääsi viestiin kuittausdwntö.

11 0hjeita sähköpostin käyttöön ju kishall nnossa Niin sanottuja postituslistoja voidaan käyttää muun muassa tiedotukseen, jossa sama viesti.iaetaan monelle vastaanottajalle, esimerkiksi koko yksikölle. Tässä suosituksessa viitataan myöhemmin postituslistojen käyttöön. Postituslistojen joukkolähetyksiå varten tarvitaan etukäteen määriteltyjä jakeluluetteloja. Organisaation tai yksikön tulisi pohtia, minkälaisia postituslistoja tarvitaan, minkå jälkeen Iistan Iuomisen teknisistä yksityiskohdista huolehtivat sähköpostijärjestelmästä vastaavat henkilöt. Sähköpostilla lähetetään tavallista tekstiä ja liitetiedosto.ia. Sähköpostia lähetettäessä on harkittava, mitä merkistöä käytetään ja missä muodossa liitteet lähetetään. Väärin valitusta merkistöstä tai väärässä muodossa olleesta liitetiedostosta voi seurata, että vastaanottaia saa lukukelvottoman viestin. Merkistöllä tarkoitetaan "normitettua merkistökokonaisuutta", eli sovittua merkkien (kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien) esitystapaa. Sähköpostiohjelmissa on yleensä valittavissa niin sanottu ISO Lotin - merkistö. Käytä sitä. Merkistön voit valita.joko käyttämäståsi ohjelmasta tai se on asetettu koko sähköpostijärjestelmåån. Kysy merkistön asettamisesta sähköpostijårjestelmästä vastaavalta henkilö1tä. Internet-sähköpostissa on tavallisesti mahdollista valita niin sanottu MI M E-koodarrs. (MIME tarkoittaa siis sähköpostin lähettämisessä käytettävää menetelmää, ei merkistöä.) Valitse se aina, jos voit, jotta merkistöt kulkisivat läpi SMTP (eli Internet) -sähköpostijårjestelmissä. MIME kannattaa asettaa käyttämäån myös viestin lähetyksessä 8-bittistä ISO Latinia Quoted Printable -koodauksen sijaan.

12 Osa I Sähköpostin käyttö Ldheleiräessä reind TLol0 llr_d te(slejä ld tauluk0ita 0n tavallista, ettei asiakirla tu ostu 1äysin samannäköisenä ku n mltä lähettäjä 0n tarkoittanut. Syynä voi ola esimerkiksi erilai nen kirjo t n 1a k rlasinval ko ma. Asiak rjan ul k0muod0n muuttuminen on kultenkln tavalllses ti p eni haitta nliden vaihdosta saataviin hyötyi h n nähden. I ahere.la.ssd I rt. errå.r'lor.ter >ahlopost -.a -.e-le n "r vål ld e" r"rl lsi y.100-.å jestelrr' a 're lel-1d j"slell i' orgelra vorvat kuitenk n olla ede istä hankalampia. Liite eiehkä saavr lainkaar oeri le a se v0 t00"lla laysi'.r käsittämättöm stä merkeistä. 0nge mia aiheuttavat muun muassa erilajs a sähköpostilärjestelm ä yhdistävät yhdyskäytävät sekä erilaiset 0hjel mat Ja mefkistöt. 0^ge rie' vä ttärise(si sovi vo-tddroltajd'r l"r:sa ellljleen Iit eesså kdylerl;v;sl. es tysmu0d0sta. Erityisesti yhdyskäytävien kautta kulkevassa sähköpostissav0it kuitenkin ratkars ta as an luopumalla eri lislstä litteistä. Sij0ita llitteen teksti {esimerkiksi Windowsin "leikkaa j. liraa'-.oir ro la) lof orais".ldeo:aar s"lköp0stiviestln tekstikenttään. Hu0maa, että lallo r litleen u isi \r-ite"ir orl" pell.åo te.s tlä. Lähetä liitetiedostot vastaanottajan kanssa erikseen sovitussa muodossa. (Jos lähetät koko asian sähköpostin tekstikentässä, liitetiedostoa ei laadita.) Eli sopikaa siitä, laaditaanko tiedosto esimerkiksi Word- tai WP -tekstinkäsittelyohjelmalla, vai käytetäänkö ASCII-tekstiå. Suosituksena oval yleiset, pitkään käytössä olleet muodot: ASCII-tckstit HTML{ekstit (eli WWW-sivujen esitysmuoto) Lrcel 4.0 -taulukot Word 2.0{ekstit WP 5.1 -tekstit Koska ohjelmat kehittyvät nopeasti, ylläolevan kaltaiset, tiettyä ohjelmaversiota suosittelevat lucttelot vanhenevat. Jos olet epävarma siitä, mitä muotoa liitetiedostossa tulisi käyttää, kysy vastaanottajalta tai valitse ohjelmista riippumaton standardi, esimerl<il<si ASCII-tekst;.

13 0l^leira sd*ldpost ^ läylrddr julli.l a l.ro".a Sähköpostin lähettäminen on helppoa. Hoidettaessa virallisia asioita sähköpostilla lähettämisessä on kuitenkin huomioitava viralliset menettelyt. Sähköpostin lähettäminen voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: (l) asiakirjan laatiminen; (2) kirjaaminen; (3) tulostaminen, hyväksyminen ja arkistointi; (4) lähettäminen; sekä (5) sähköpostin perillemenon seuraaminen. Sähköpostilla lähetettävä asiakirja laaditaan vastaanottajan kanssa erikseen sovitulla tai yleisellä teknisellä esitysmuodolla (katso edellä kohdassa "Tekniset esitysmuodot" luetellut suositukset.). Asiakirjan laatimisessa noudatetaan yleisiä asiakirjastandardeja (SFSstandardit). Tietokoneiden kirjemallit, asiakirjapohjat ja tulostinten asetukset kannattaa laatia niin. että mvös niissä noudatetaan asiakirjastandardeja. Päiväys on aina kirjoitettava itse asiakirjaan. Alä käytä automaattipäiväystä siirrettävissä sähköisissä asiakirjoissa. Asiakirjan kohtiin "VASTMNOTTAJA, JAKELU ja TIEDOKSI' kirjoitetaan tieto sähköpostin käytöstä. Esimerkiksi: Suomen Kuntal i i tr-o (såhköpostifla) tal, \op s. I \ Jos samasta asiakirjasta on käännöksiä eri kielillä, niistä tulisi mainita asiakirjan viitetiedoissa. Sisällytå Iähettämääsi sähköiseen asiakirjaan asiakirjan nimi omalla tietokoneellasi. Nimellä (nimitunnuksella) tarkoitetaan tässä asiakirjan pääasiaa kuvaavaa otsikkolauselta, esirrreri:lksi "Lu!1surlto Vuotsorl I uon n on a I t a an y m pciris töe duist o".

14 0sa : Sähköpost n käyttö Asiakirjan laatijalla tulisi olla tietokoneellaan oma hakemisto, johon asiakirjat tallennetaan. Sähköiseen asiakirjaan kannattaa lisätä se tiedoston nimi, jolla asiakirja on tallennettu omalle tietokoneellesi. Tiedoston nimen voi lisätä esimerkiksi asiakirjan loppuun. Tiedoston nimen lisääminen auttaa asiakirjan löytämisessä tietokoneeltasi, ios asiakirjaa larvilaan m1öhemmin. Muista, että vanhan MS-DOS -kä]rttöjärjestelmän käytännön takia liiteasiakirjojen (tiedosto)nimien tulisi olla korkeintaan kahdeksan merkin pituisia. Tärnän lisäl<si nimeen voi lisätä kolmen merkin tarkentimen, joka kertoo asiakirjan tyypin. Esimerkiksi seuraavassa asiakirjan ticdostonimenä on r.-rpor t t r ja tarkentimena - txt, joka kertoo, että kyseessä on tekstitiedosto: raportti. txl, Jos asiakirja on kirjattava, valmistelija hankkii asialle diaarinumeron, joka kirjoitetaan asiakirjaan. Diaarinumeroinnin tulisi vksilöidä asian lisäksi itse asiakirja ja sen versronumero. Lopuksi asiakirja tulostetaan paperille, hy'r,'äksytään ja varmennetaan allekirjoituksilla sekä arkistoidaan yksikön oman kävtännön mukaisestl. Asian valmistelija lähettää sähköpostin yleensä omasta henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaan. Sähköposti voidaan lähettää myös yksikön yleisestä, viralliscen asiointiin tarkoitetusta sähköpostiosoitteesta.

15 0l'ie,la.äl-köp0st r ldytroon jr kishdll rfossa Jos lähetettävä asiakiria liittg' jo vireille tulleeseen asiaan, on huolehdittava diaarin päivittämisestä. Lähettäjän sähköpostiosoite ja diaarimerkinnät ovat (tulevaisuudessa käytettävän sähköisen allekirjoituksen lisäksi) asian todenperäis1,yden tårkeimmät todisteet. Sähköpostiviestiin sisältn/ kolme osaa: aihekenttä, tekstikenttä ja liitetiedostot. Sähköpostin aihekenttään (Subject:, Subj:) kirjoitetaan viestin otsikoksi jotakin lähetyksen sisältöä ja luonnetta kuvailevaa. Aihekenttä ei sisålly asiakirjaan, eikä se arkistoidu asiakirjan mukana. Huomaa: Muutamat sähköpostijärjestelmät ovat tarkkoja aihekentän merkeistä, tämän takia skandinaavisia merkkejä ei kannata kävttää Subiect-rivillä. Varsinaisessa sähköpostin teksti/viesti-kentässä (eli viestin runqos- ' luetellaan seuraavat tiedot: Sähköpostilähetyksen mukana lähetettävien liiteasiakirjojen nimet Liiteasiakirjojen tlypit (tekstiä, taulukoita vai kuvia ja niiden esitysmuoto) Asiakirjojen sisällön kuvailu Lähettäjän nimi ja yksikkö Mahdollinen pyyntö siitä, että vastaanottaja kuittaa saapuneen viestin (eli lähettää tiedon viestin perillemenosta), jos kuittaus ei ole ohjelmasta automaattisesti asetettavissa. Sähköpostiviestin tekstikentässä kerrotaan siis tavallisesti vain edellä mainitut tiedot, eikä tekstikenttää arkistoida. Tekstikentän teknisestä esitysmuodosta ei tarvitse sopia, koska kenttä muodostuu pelkästä tekstistä. Varsinaiset asiakirjat ja niiden liitteet ovat liitetiedostoina.

16 0sa l: Sähköpostin käyttö Huomaa: Sähköpostin tekstikenttään voidaan kuitenkin myös suoraan kirjoittaa varsinainen asia, jos koko asiointi tulee näin hoidetuksi. Näin liitteitä ei tarvitse turhaan kåyttää sisållöltåän lyhyiden virallisten asioiden hoitamisessa. Tällöin koko asian tulisi muodostua pelkästä tekstistä, ja tekstikenttä on arkistoitava. Samaa menetelmää voit soveltaa, ios liitteiden lähettäminen erilaisten järjestelmien välillä ei onnistu (katso edellä ollutta kohtaa "Liiteonselmia?" ). Sähköpostiviestiin liitti,våt asiakirjat ja niiden mahdolliset liitteet låhetetään liitetiedostoina. Sähköpostin eri liitetiedostot voivat olla eri esitysmuodoissa (esimerkiksi asiakirja Word-tekstiä ja sen liite Excel-taulukkona). Käytä yhdessä liitetiedostossa kuitenkin aina vain yhtä esitysmuotoa, älåkå sekoita samaan liitetiedostoon eri esitysmuotoja. Eli jos haluat lähettää Word{ekstin ja Excel-taulukon, ]ähetä ne saman viestin eri liitetiedostoina - älä yhdistä niitä yhdeksi liitetiedostoksi, koska vastaanottajalla voi olla ongelmia avata liitettä, joka on laadittu useilla eri ohjelmilla. Sähköpostiviestin lähettämisen jälkeen on vielä seurattava, saadaanko pn/detyt kuittaukset (automaattiset tai erikseen plydetyt). Pidä 1ähettämistäsi viesteistä kirjaa, ja seuraa kuittausten tai/ja vastausten saapumista. Lähettämiäsi viestejä voit helposti seurata sähköpostiohjelman lähetettyjen viestien luettelosta (kansiosta), jonne kaikki 1ähettämäsi viestit tallentuvat automaattisesti. Sähköpostin lähettäjällä on vastuu viestin perillemenosta. Voit olla varma sähköpostiviestin perillemenosta saatuasi vastaanottajan lähettämän saapumiskuittauksen. Lähettäjällä on vastuu myös viestin luettavuudesta, tietovuodosta, väärästä osoitteesta, määräajan ylittymisestä ja muista onselmista.

17 0hjeita sähköpostin käyttöön julkishallinnossa Yksittäisten vastaanottajien sähköpostiosoitteet löyt).ryät julkisista hakemistoista ja osoiteluetteloista tai sähköpostijärjestelmien mahdollisesti sisältämistä omista luetteloista. Huomaa, että osoiteluettelojen pitämiseen liitoy yksityislyden suojan vaatimuksia. Esimerkiksi kotipuhelinnumeroita tai -osoitteita ei anneta osoiteluetteloissa. Koska hakemistot eivät kuitenkaan vielä ole täydellisiä, eivätkä ne kaikki vaihda tietoja keskenään, usein helpoin tapa sähköpostiosoitteen löytämiseksi on soittaa puhelimella ja kysyä. Sen jälkeen kun olet saanut vastaanottajan sähköpostiosoitteen selville, osoite kannattaa tallentaa useimmista sähköpostiohjelmista löytyvään "osoitekirjaan". Jatkossa voit vain valita lähettäjän osoitemuistiostasi, eikå osoitetta tarvitse joka kerran kirjoittaa uudelleen. Virallisesti hoidettavat, vireille tulevat asiat tulisi aina lähettää yksikön viralliseen, kirjaamoa vastaaväan sähköpostiosoitteeseen. Mitä vastaanotetulle sähköpostiviestille tulisi tehdä? Virallisten asioiden hoitoon liitt]ryän sähköpostiviestin vaståanottaminen voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen: (l) lukeminen; (2) kirjaaminen; (3J tulostaminen; (4) jatkolähettäminen; (5) tiedottaminen; ja (6) arkistointi. Mutta aluksi tärkeää asiaa sähköpostiviestien saapumisajoista: Sähköpostilla lähetetty asiakirja katsotaan saapuneeksi, kun se kirjautuu vastaanottajan sähköpostijärjestelmään. Saapumisaika ei riipu sähköpostin lukemisen ajankohdasta, koska viestin saapumisaika näkly viestissä (niin sanottu aikaleima). Asiointia varten tarkoitettuihin yleisosoitteisiin saapuneet viestit tulisi lukea vähintään kerran päivässä, esimerkiksi virka-ajan päätteeksi. Sekaannusten välttårniseksi viestien lukemiseen tulisi laatia selkeä käytäntö. Tulkinnassa noudatetaan samoja kriteerejä kuin fa-r-lähetyksissä.

18 Osa l: Sähköpostin käyttö Huomaa: Sähköpostin saapumisaika voi joskus olla huomattavastikin (eli useita tunteja) myöhäisempi kuin lähetysaika, koska viestien välittämisessä on toisinaan viiveitä. Yleisen asiointiosoitteen käyttöön oikeutetun henkilön tulisi lukea yksikköön saapuneet sähköpostiviestit usein. Viestit tulisi lukea vähintään kerran päivåssä. Muista erityisesti lukea viestit esimerkiksi hakemuksille määrättyinä tårkeinä määräaikoina. Jos saapuneessa sähköpostiviestissä on kuittausdwntö. 1ähetä kuittausviesti. Jos saapunut sähköposti on kirjattava, asialle hankitaan diaarinumero ja asia kirjataan diaariin yksikön kirjauskäytännön mukaisesti. Diaaritietoihin merkitään seuraavat tiedot: Sähköpostilähetyksen aikaleima eli saapumisajankohta Ticlo siilä. ellä asiakirja on baapunut sähköpostilla Viittaukset mahdollisiin rinnakkaispostituksiin Oma, sisäinen jakelu Tieto kuittauksesta VastauspJ,yntö, jos asia edellyttää vastausta Tämän jälkeen sähköpostitse saapuneet asiakiriat tulostetaan tarvittaessa paperille käyttökappaleiksi. Oma diaarinumero, jakelu ja tieto asiakirjan saapumisesta sähköpostilla lisätään käyttökappaleeseen. Käyttökappaleet voidaan hävittää asian valmistelun jälkeen.

19 0hjeita sähköpostin käyttöön ju krshallinnossa Yksikköön saapunut sähköposti jaetaan asian valmistelijalle sähköpostilla tai paperimuodossa. Jos jo luettu sähköpostiviesti halutaan lähettää eteenpäin toiselle henkilölle (esimerkiksi tiedoksi), käytetään sähköpostin jatkolähetystä. Jatkolähetyksessä alkuperäisen viestin lähe! täjän nimi säil1y sähköpostin ylätunnisteissa. Jatkolähetyksen lähettäjä voi lisätä teksti/viestikenttään omia Kommenrtejaan asian valmisteliialle, esimerkiksi diaarinumeron tai muita lisäkommentteia. Jos asiakirjat lähetetään tiedoksi myös muille kuin asian valmistelijalle, kerro viestikentässä myös, kenellä on asian valmisteluvastuu ja kenelle asiakirjat menevät tiedoksi. Sähköpostiviestien kirjaamis- ja jatkolähetysmenettelyä tulisi tarkentaa sisäisissa ohjeissa. Menettelyjä laadittaessa kannattaa tehokkuuden lisäksi pohtia tarkasti myös tietoturvallisuuden ja salassapidon vaatimuksia. Erityisesti sähköpostiviestien jatkolähetyksissä tulisi aina pohtia, onko jatkolähetys varmasti tarpeen. Saapuneista asiakirjoista voidaan lisäksi tiedottaa yksikön muulle henkilökunnalle såhköpostilla tai sähköisellä ilmoitustaululla. Sähköpostilla saapunut asia arkistoidaan yksikön arkistointikäytännön mukaisesti. Asiakirja tulostetaan alkuperäismuodossa ja siihen merkitään tieto asiakirjan saapumisesta sähköpostilla.

20 Osa l: Sähköpost I käyttö Saapuneet sähköpostit voidaan tallentaa yksiköissä myös sähköisessä muodossa tietokoneelle esimerkiksi vhteiseen hakemistoon. Paperiarkistosta voidaan siirtyä sähköiseen arkistointiin, kun sähköisen arkiston ominaisuudet ia luotettavuus tämän mahdollistavat. Sähköistä arkistoa perustettaessa on järjestettävä ulkoinen tietopalvelu ja huolehdittava siitå, että arkistoa voidaan käyttää myös tulevaisuudessa laitteistojen ja ohjelmistojen kehittyessä ja muuttuessa. Kunkin organisaation orkistonmuodostamissuunnitelmassa tulisi ottaa kantaa siihen, mitkä asiakirjat arkistoidaan paperimuodossa, mitkä sähköisessä muodossa ja milloin vastaanottaja voi tukeutua vain lähettäjän arkistokappaleeseen. Sähköpostin varajärjestelmänä käytetään kiireellisissä tapauksissa faksia tai perinteistä paperipostia. Varajärjestelmistä ei kuitenkaan saisi tehdä säännöllistä varmistustapaa, koska sähköpostin etuja ovat paperin säästäminen ja nopeus. Menetät nämä edut aina lähettäessäsi sähköpostiviestin faksilla tai paperipostina. Sähköpostiviestien oikeudellinen asema on vielä epäselvä. Tästä slystä sähköpostilla vastaanotetun asiakirjan oikeellisuus ja aitous kannattaa aina todentaa psrtämällä 1ähettäjältä oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä asiakirjasta, jos kyseessä ovat merkittävät taloudelliset arvot tai vksilön oikeusturva. Tulevaisuudessa salauksen ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton myötä sähköpostiviestien todentamiseen liitt),'vät ongelmat voidaan poistaa.

21 0hjeita sähköpostin käyttöön julkisha linnossa TietOalneisto (esimerkiksi asiakirjat) luokltellaan tavallrslmmin neljään luokkaan: julkrnen. luottamukselllnen, saiainen ja erittäin salainen. Näiden siirtoa sähköpostilla k0skevat seuraavat su0situkset (ohjeet ovat valtiovarainministeriön työryhmämuistiosta 1995:16 "Tiet0arnerston luokitus ja käsittely"): Julkinen: El silrtoa koskevia rajoituksa. Salainen: Saainen aineisto on salattava sekä levykkeellå että tied0nsiirr0ssa. AineistOa saa siirtää vain kiinteä yhteyttä tai vastaavaa käyttäen lai suljetussa verkossa ]a t edonsiirlojärjestelmästä 0n saatava vastaanottokurttaus. Erittäin salainen: Erittäin salaista arneistoa ei saa siirtää sähköisestl. Luottamuksellinen: Julkinen sähköposti salattava ja sisäisessä sähköpostissa on varmistettava vastaanottajan 0s0ite. Asiakirjan lähetyksen yhteydessä voit pl,ytää asiakirjan vastaanottajalta kuittauksen. Kuittaus varmistaa viestin perillemenon, samaan tapaan kuin kiriatun kirjeen käyttäminen varmistaa tavallisen kirjeen perillemenon. Kuittaus ei kuitenkaan ota kantaa viestin sisällön oikeellisuuteen tai aitouteen (katso edellä). Kuittaus voidaan toteuttaa automaattisesti (X.400-järjestelmissä) tai voit plytää sitå erikseen viestissäsi (lnternet-sähköpostissa). Vastaanottaia voi puolestaan pyytää vielä kuittauksen vastaanottajalta vastakuittauksen. Nämä viestit vastaavat yhdessä kirjattua paperipostia. Pääsääntönå on, ettei erittäin salaiseksi tai salaiseksi luokiteltuia asiakirjoja saa låhettää sähköpostilla. Katso yksityiskohtia oheisesta kohdasta "Mitä asiakirjoja voi lähettää såhköpostilla?".

22 0sa l: Sähköpostin käyttö Yksiköiden yleisosoitteiden käyttäjien on huolehdittava salasanoista niin, että salasanat ovat vain osoitteiden kävttöön oikeutettuien henkilöiden tiedossa. Vaihda salasana vähintään kahden kuukauden välein. Sähköpostijärjestelmän, sähköpostiosoitteiden ja poikkeusmenettely.jen hoitamisesta tulisi sopia etukäteen ja menettelyien noudattamista voidaan ha- Iuttaessa seurata. Jos saat sähköpostilla täysin lukukelvottoman viestin (esimerkiksi merkistöongelmien takia), ilmoita siitä välittömästi viestin lähettäjälle. Jos viesti on luettavissa, mutta epäselvä, vastaanota viesti, mutta ilmoita 1ähettäjä1le ongelmista. Neuvo: Jos skandinaaviset merkit ovat siirtyneet virheellisesti ja niiden sijaan tekstissä on hakasulkeita tai muita erikoismerkkejä, voit nopeasti korjata tekstin käyttämällä tekstinkäsittelyohjelmien "Korvaa" (Replace)-toimintoa. Jos saat sähköpostilla selvästi sinulle kuulumattoman viestin, ilmoita asiasta lähettäjälle, yritä ohjata viesti oikealle vastaanottajalle ja tuhoa viesti sen jälkeen. Sähköisten asiakirjojen käsittelyssä sovelletaan kirjesalaisuuden, yksityisn/den suojan ja hyvän hallintomenettelyn periaatteita samalla tavalla kuin muussakin virallisten asioiden hoidossa. Sähköpostijärjestelmän ylläpitäjä huolehtii, ettei sähköpostiosoitteiden välillä synny erehdyksiä samannimisyydestä tai muita nimisekaannuksia. Jos kahdella ihmisellä on sama nimi, sähköpostiosoitteisiin määritellään lisäerottimia (esimerkiksi toisen etunimen alkukirjaimen avulla).

23 0hjeita sähköpostin käyttöön julkishallinnossa Tieros:oja rarkorltda y<sinkertaistelrlfa sitd, etteivät yksilöä koskevat tied0t j0udu asiattoni 1 käsiin. TietosLOjaa t0teutetaan ratlsaadännöllä, ohjeilla 1a valvonnalla. "Tietosuojalainsääd;nröllä" ta'(oitelaän henk lörekisterilakia,a - asetusta. -el0suo avaltjlrtettu on j: kaissul ol^jeer säh köpostin käytöstä henk lötietojen siirrossa ("Kun kä\,tär sdl'kö00st:a he1(ilötietojen sii,t0on') V0it tilata ohleet tietosu0javaltuutetun toimistosta esimerkiksi solttamalla numeroon g Ohjeissa neuvotaan muun muassa seuraavaa: tietojen siirrossa tied0t 0n syytä salata. Sähköpostin käyttöä on valvottava selkeillå säänröillä. Käyttäjille 0n kerr0ttava, val votaank0 heitä, milioin, miten ja millä pe rusteilla. T0isaalta myös käytön valvontaa on seuralldva. s llä valvonnalla ei saa pe rlsreell0tasri l0jkata käyllaj ef ja viesri en käsittelemien henkilöiden yksityisyyttä. Sähköpostiviestin lähettäjän 0n voitava varnislra. ettd läl-etelly viesli vasldanotetaan ja sitä käsite lään, käytetään ja säi]y tetään turvallisesti ja asiallisesti. Henkilötiet0len siirtämisen sähköpostilla on ollava rurvallista; l'yvi1 arkallr0nlei5len

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä.

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä. v1 081213 DTEK 1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka [Jnix näyttökoe Tärkeää Naytt«ikokee(ssa/n) o saa hakea ohjeita Internetistä. o ei saa käyttää kurssimateriaaleja. o ei saa käyttää kirjallisia

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Lapin yliopiston sähköpostisäännöt

Lapin yliopiston sähköpostisäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2016 Julkinen Lapin yliopiston sähköpostisäännöt Versio Pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt SÄHKÖPOSTISÄÄNNÖT 1/6 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3.11.2016 Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt 10.1.2017 Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa

Lisätiedot

OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa

OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Rekisteröityminen R1 Kannan pohjustus Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa Tunnus Opiskelija Nimi Mikko Matemaatikko Osoite Matikkakuja 1 Postinro 00500 Postiosoite Helsinki

Lisätiedot

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT Kunnanhallitus 07.03.2011 53 Liite 1. Asia 151/210/2011 Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

P3fax-ohjelman sulautetut komennot

P3fax-ohjelman sulautetut komennot P3fax-ohjelman sulautetut komennot Mitä ovat sulautetut komennot? Sulautetut komennot ovat P3 printer -kirjoittimeen tulostettavaan tekstiin sisällytettyjä komentoja, joiden avulla viesti voidaan käsitellä

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Asiointitilin sähköpostiintegraatio. Ratkaisukuvaus

Asiointitilin sähköpostiintegraatio. Ratkaisukuvaus sähköpostiintegraatio Ratkaisukuvaus Ratkaisun lähtökohdat Edut viranomaiselle: Yksinkertainen käyttää Käyttöönotto selkeästi helpompaa kuin WS-rajapintojen käyttöönotto Ei tarvetta viranomaisen substanssijärjestelmälle

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen Päivitetty 21.11.2016 TP EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen EU login on Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalvelu. EU loginin avulla käyttäjät voivat kirjautua erilaisiin komission

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Agenda Sähköpostin turvallisuus Yleiset käyttötapaukset VYVI Turvaposti

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006 KIRJAAMO: 2070 /2006 1 40 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Julkisuuslain uudistus on tullut voimaan 1.10.2006. Julkisuuslain 34 :n muutoksissa säädetään, milloin

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia.

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia. Sähköpostisäännöt 1/5 Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu Videoapua nuorille ja lapsip perheille - palvelu Omalähetteen ja sähköisen ajanvarauksen käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun

Lisätiedot