Raportti Kyyjärven Hallakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti 29.5.2015. Kyyjärven Hallakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015"

Transkriptio

1 Raportti Kyyjärven Hallakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Espoo 2015

2 1 Kannen kuva: Selvitysalueella tavattu hiiripöllö. Matti Sissonen Karttakuvat: Faunatica Oy Pohjakartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos Kirjoittaja: Toimittaja: Kiitokset: Matti Sissonen Elina Manninen Kalle Sivill (Winda Power Oy)

3 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä Johdanto Tulokset Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Kirjallisuus... 9 Liite 1. Menetelmäkuvaukset Liite 2. Selvityksssä havaittujen pöllölajien esittelyt... 11

4 3 Tiivistelmä Kyyjärven Hallakankaan suunnitellulla tuulivoima-alueella tehtiin pöllöselvitys kahdella maastokäynnillä ja Työn tilasi Winda Power Oy ja toteutti Faunatica Oy. Hankealueelta tavattiin helmipöllö, hiiripöllö, lapinpöllö ja varpuspöllö. Voimaloista ei nykyisellä sijoittelulla luultavasti aiheudu pöllöille merkittävää haittaa. Hiiripöllöä ajatellen tulisi kuitenkin säästää voimala nro 6:n rakennuspaikan lähistöllä Matinahon hakkuuaukolla olevat isot, palokärjen tekemiä koloja sisältävät haavat.

5 4 1. Johdanto Kyyjärven Hallakankaan (kuva 1) suunnitellulla tuulivoima-alueella tehtiin pöllöselvitys kahdella maastokäynnillä ja Työn tilasi Winda Power Oy ja toteutti Faunatica Oy. Tavoitteena oli selvittää, sijoittuvatko suunnitellut voimalat pöllöjen reviireille. Selvityksen perusteella annetaan suosituksia voimaloiden sijoittelusta niin, etteivät ne uhkaa pöllöjen elinoloja. Selvityksessä käytetyt menetelmät on kuvattu liitteessä 1. Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.

6 5 2. Tulokset Hankealueelta tavattiin helmipöllö, hiiripöllö, lapinpöllö ja varpuspöllö. Kaikki havaitut lajit ovat Lintudirektiivin liitteen I lajeja sekä helmipöllö ja varpuspöllö lisäksi Suomen vastuulajeja. Helmipöllö on myös silmälläpidettävä laji. Havainnot on esitetty kuvassa Helmipöllö Selvityksen perusteella helmipöllö on hankealueen selvästi runsain pöllö. Hankealueella oli varmuudella ainakin 3 reviiriä ja lisäksi luultavasti vielä 2 reviiriä aivan hankealueen kaakkoiskulmalla, mutta niiden sijainti ei ole varma. Helmipöllöä voidaan pitää yhtenä vanhojen metsien indikaattorilajeista Hiiripöllö Soidintava hiiripöllö kuultiin klo 05:18 ja lintu myös nähtiin myöhemmin päivällä Matinahon hakkuuaukon laidalta. Hiiripöllö pesii esimerkiksi palokärjen tekemissä koloissa, joita oli hakkuuaukolla useissa isoissa haavoissa. Hiiripöllö on muita pöllöjä päiväaktiivisempi laji ja tällä havaintopaikalla käytiin kahdesti myöhemmillä kanalintukäynneillä (Faunatica 2015), mutta hiiripöllöä ei enää havaittu. On hyvin mahdollista, että se on asettunut pesimään jonnekin lähialueelle, koska lähistöllä on muitakin laajoja hakkuuaukeita länsi- ja lounaispuolella, joita ei tässä selvityksessä ole käyty tarkastamassa. Hiiripöllö suosii elinympäristönään avonaisia alueita, joilla on tähystelypaikoiksi sopivia yksittäisiä korkeita puita tai keloja Lapinpöllö Hankealueelta saatiin :55 05:10 ensimmäinen havainto ääntelevästä parista Syväjärven lounaispuolelta. Linnut olivat molemmin puolin tietä muutaman kymmenen metrin välein alle 100 m päässä kuuntelupisteestä. Toinen havainto lajista tuli :31 04:44 Riikinmännikön kohdilta ja lintu oli länsiluoteen suunnalla Persekorven alueella ja verrattain kaukana. Lapinpöllön ääni kantaa metsämaastossa n. 600 m, joten lintu oli ehkä n m päässä. Kolmas havainto lajista oli kanalintuselvityksen (Faunatica 2015) yhteydessä, jolloin klo 05:40 lähti hankealueen lounaispuolelta Salokankaan länsipuolella olevasta tiehaarasta lapinpöllö puupinon päältä, lentäen tien eteläpuolelle metsään. Neljäs mahdollinen havainto lajista oli 5.5. kanalintujen soidinpaikkaselvityksen yhteydessä Palonevan lounaispuolelta löytynyt todennäköinen lapinpöllön oksennuspallo. Lapinpöllölle on tyypillistä pesiä hyvinä myyrävuosina useiden parien voimin pienelläkin alueella, mikäli tarjolla vain on lajin pesäpaikoiksi edellyttämiä valmiita isoja risupesiä tai toissijaisesti paksuja kelopökkelöitä. Lajia rengastavien henkilöiden suullisen tiedonannon

7 6 mukaan yli kilometrin etäisyydellä soidintaneet linnut voi tulkita eri pareiksi. Näin ollen näyttäisi siltä, että hankealueella olisi ainakin kaksi lapinpöllöreviiriä. Persekorvessa on järeää kuusikkoa, jossa voisi olettaa olevan esim. kanahaukan tai hiirihaukan risupesiä, joissa sillä suunnalla soidintanut lapinpöllö saattaisi pesiä. Syväjärven lähellä ei näyttänyt olevan erityisen potentiaalista vanhaa metsää risupesiä ajatellen. Lapinpöllö voi kuitenkin pesiä nuoremmassakin metsässä, mikäli siellä on sopiva iso pökkelö Varpuspöllö Varpuspöllöstä tuli selvityksen aikana vain yksi havainto soidintavasta yksilöstä hankealueen lounaisesta osasta klo 05:10. Varpuspöllö on kolopesijä, joka suosii yleensä vanhaa lahopuuta sisältävää metsää. Tyypillisesti sitä esiintyy erityisesti iäkkäissä, järeissä kuusikoissa.

8 7 Kuva 2. Selvityksen pöllöhavainnot. Ympyrät eivät kuvaa reviiriä, vaan ääntelevän pöllön havaittua tai arvioitua sijaintia maastossa. Lapinpöllöjen osalta kartalta puuttuvat kaksi muuta kuin soidinta koskevaa havaintoa. Voimalat on numeroitu 1 9.

9 8 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Tuulivoiman haitalliset vaikutukset pöllöille liittyvät enimmäkseen elinympäristöjen ja pesimämetsien tuhoutumiseen sekä pirstoutumiseen. Hiiripöllöä lukuun ottamatta kaikki hankealueen selvityksessä tavatut lajit pesivät useimmiten vanhoissa kuusi- ja sekametsissä. Voimaloiden sijoittamisessa on otettava huomioon tällaiset vanhojen metsien lahopuuta sisältävät alueet, koska pöllöjen ohella niissä esiintyy usein muutakin arvokasta vanhojen metsien lajistoa. Voimalat tulisi hankealueella suunnitella valmiille hakkuuaukeille tai nuoriin (mänty)metsiin, mikäli mahdollista. Voimalat olisi myös hyvä suunnitella lähelle jo olemassa olevia tielinjoja. Hallakankaan hankealueen voimaloista ei kuitenkaan nykyisellä sijoittelulla luultavasti aiheudu pöllöille merkittävää haittaa. Hiiripöllöä ajatellen tulisi isot, palokärjen tekemiä koloja sisältävät haavat säästää Matinahon pohjoispuolen hakkuuaukolla voimalan rakennustöiden aikana (voimala nro 6 kuvassa 2). Hiiripöllö saattaa pesiä alueella mutta toisaalta lähietäisyydellä on muitakin isoja hakkuuaukkoja, joissa on myös sopivia pesäpuita. Hiiripöllöstä on havainto kyseiseltä voimalapaikalta 17.3., mutta ei sen jälkeen, mikä viittaisi vahvasti siihen, että pesäpaikka on jossain muualla. Paikalla olevan hakkuuaukon isossa haavassa oli kolon suulla kuitenkin palokärkipariskunta, joka saattaa pesiä paikalla. Muissakin alueen isoissa haavoissa oli vanhoja palokärjen koloja, jotka tarjoavat jatkossakin pesäpaikkoja pöllöille.

10 9 4. Kirjallisuus BirdLife Suomi 2013: Lintudirektiivin liitteen I Suomessa säännöllisesti tavattavat lajit. [http://www.birdlife.fi/suojelu/lainsaadanto/lintudirektiivi-lajit.shtml] viitattu BirdLife Suomi 2015: Tuulivoimaloiden rakentamisen ja käytön vaikutuksista lintuihin Suomessa. internet-sivut: [http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/tuulivoima.shtml] viitattu Faunatica Oy 2015: Kyyjärven Hallakankaan tuulivoima-alueen metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys Raportti. Koskimies, P. & Väisänen, R. A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. 2. painos. Helsingin yliopiston eläinmuseo, Helsinki. Koskimies, P. & Väisänen, R. A. 1991: Monitoring Bird Populations, A Manual of Methods Applied in Finland. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki. Luonnonsuojeluasetus 1997/2005: annettu luonnonsuojeluasetus (160/1997) ja sen annettu muutos (913/2005) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/ ; Luonnonsuojelulaki 1996: annettu luonnonsuojelulaki (1096/1996) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/ ] ja luonnonsuojelulain perustelut (HE 79/1996) [http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/ ]. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Suomen ympäristökeskus., Helsinki. Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011: Suomen III Lintuatlas. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. internet-sivut: [http://atlas3.lintuatlas.fi] viitattu Väisänen, R. A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otava, Helsinki. Ympäristöministeriö 2015: Suomen kansainväliset vastuulajit, linnut. Internet-sivut, [http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7bd3afa921-1a04-4a3c a b%7d/56873], viitattu

11 10 Liite 1. Menetelmäkuvaukset Pöllöjä selvitettiin hankealueelta kahdella eri käyntikerralla, molemmilla 2 h kerrallaan. Ensimmäinen käyntikerta ajoittui klo 03:07 05:10 väliselle ajalle ja toinen klo 02:48 04:50 väliselle ajalle. Molemmilla käyntikerroilla oli pöllöjen kuunteluun erinomainen tyyni sää lämpötilan ollessa -6-9 C. Kuuntelupisteitä oli molemmilla käyntikerroilla n. 10 kpl, jotka sijoittuivat melko tasaisesti hankealueelle lukuun ottamatta aivan pohjoisinta osaa, joka jäi muuta aluetta heikommin kuunnelluksi. Kullakin pisteellä kuunneltiin 5 13 minuuttia. Kuulluista pöllöistä kirjattiin: kellonaika suunta, mistä ääni kuului arvio pöllön etäisyydestä kuuntelupaikalta. Pöllöistä tuli täydentäviä havaintoja myös kanalintujen soidinpaikkaselvitysten (Faunatica 2015) aikana.

12 11 Liite 2. Selvityksssä havaittujen pöllölajien esittelyt Tekstit: Pertti Koskimies ja Valkama ym. (2011) Helmipöllö (Aegolius funereus) Silmälläpidettävä (NT), Lintudirektiivin liitteen I laji, Suomen vastuulaji Helmipöllö pesii koko maassa tunturialueita lukuun ottamatta. Laji suosii suurehkoja ja iäkkäitä kuusivaltaisia metsiä. Pesäpaikaksi se tarvitsee vanhan palokärjenkolon tai telkäntai pöllönpöntön. Helmipöllö käyttää ravinnokseen pikkunisäkkäitä, joten sen runsaus ja esiintymisalueet ovat yhteydessä myyrätilanteeseen. Nuoret linnut ja naaraat voivat vaeltaa parempia ruoka-apajia etsiessään jopa satoja kilometrejä. Helmipöllö on taantunut viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana. Lajin levinneisyys on selvästi supistunut Etelä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pesimäkanta on myyrätilanteesta riippuen paria. Hiiripöllö (Surnia ulula) Lintudirektiivin liitteen I laji Hiiripöllö on pääsääntöisesti pohjoinen pesimälaji. Sen pesimäalue ja -kanta on kuitenkin suuresti riippuvainen pikkunisäkkäiden esiintymisestä ja runsaudesta: hyvinä myyrävuosina pesintöjä on todettu myös Etelä-Suomessa. Hiiripöllön pesimäympäristöä ovat mm. syrjäseutujen hakkuuaukeat ja suonlaiteet. Pesä on useimmiten matalassa kolossa, joskus myös pöntössä. Ravintotilanteesta riippuen pesimäkanta vaihtelee parin välillä. Hiiripöllökanta on ilmeisesti pysynyt suhteellisen vakaana. Lapinpöllö (Strix nebulosa) Lintudirektiivin liitteen I laji Pääosa Suomen lapinpöllöistä pesii Joensuu Kokkola-linjan pohjoispuolella Metsä- Lappiin saakka. Etelämpänä lapinpöllöjä pesii hyvinä myyrävuosina. Lapinpöllö asustelee vanhoissa havu- ja sekametsissä. Pesäpaikakseen se kelpuuttaa usein vanhan petolinnun pesän tai pökkelön. Joskus pesä voi olla maassakin. Suomessa arvioidaan pesivän noin 600 lapinpöllöparia, mutta vuosienväliset kannanvaihtelut voivat olla suuria. Laji on ilmeisesti jonkin verran taantunut Pohjanmaalla ja Lapissa, mutta samaan aikaan levittäytynyt etelämmäksi.

13 12 Varpuspöllö (Glaucidium passerinum) Lintudirektiivin liitteen I laji, Suomen vastuulaji Varpuspöllö pesii etelärannikolta Oulun korkeudelle. Laji suosii iäkkäitä, hyväkasvuisia kuusimetsiä. Se tarvitsee pesäpaikakseen käpy- tai pohjantikan vanhan kolon tai paksuseinäisen pöntön. Laji saalistaa sekä pikkujyrsijöitä että lintuja. Talvisin varpuspöllö varastoi ylimääräiset saaliseläimet joko koloihin tai pönttöihin. Varpuspöllön arvellaan runsastuneen viimeisten vuosikymmenien aikana. Nykyiseksi pesimäkannaksi arvioidaan paria. Koska vasta viime aikoina on panostettu lajille sopiviin pönttöihin, on vaikea arvioida varpuspöllökannassa tapahtuneita muutoksia. Aiemmin se pesi hyvin salassa metsissämme, lähinnä vain luonnonkoloissa.

14 Lansantie 3 D Espoo Marko Nieminen Dosentti, toimitusjohtaja p Kari Nupponen FM, projektipäällikkö p Aapo Ahola FM, tutkimussuunnittelija p Elina Manninen FM, tutkimussuunnittelija p

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAALERITEHDAS OY, TUULIWATTI OY Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot LINNUSTOSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18173 2 (34) Suorsa Ville

Lisätiedot

Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011

Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011 Espoo 2012 Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS LINNUSTOSELVITYS 1 Vastaanottaja wpd Finland Asiakirjatyyppi Linnnustoselvitys Päivämäärä 30.12.2013 Kansikuva: Mehiläishaukka

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto NATURA-ARVIOINNIT 16UEC0146 27.10.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, täydennetty Natura-arviointi 17.10.2014 Rimpineva-Matilanneva, täydennetty Natura-arviointi

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkurija sääksiseuranta 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 42/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta

Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta 1 (9) LAUSUNTO Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta 1. Johdanto Järvenpään Poikkitien yritys- ja palvelualueen

Lisätiedot

Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012

Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Espoo 2012 Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset 2012 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

LUONNOS. Neidonkielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011

LUONNOS. Neidonkielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011 LUONNOS Neidonkielen ja sillä elävien uhanalaisten perhoslajien selvitys Taalintehtaalla 2011 Espoo 2011 Neidonkielen ja sillä elävien perhoslajien esiintymisselvitys Taalintehtaalla 2011 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET

PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET Vastaanottaja Porin kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan luontoselvitykset Päivämäärä 29.9.2014 PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET Tarkastus 29.09.2014

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. PESIMÄLINNUSTO

1. JOHDANTO 2. PESIMÄLINNUSTO 1 HAVAINTOKATSAUS Keski-Suomen alueelle suunnitellut tuulivoima-alueet: Kärkinen, Kärpänkylä, Pihlajakoski Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys ry (KSLY) 27.10.2011 1. JOHDANTO Keski-Suomen liitto suunnittelee

Lisätiedot

VIRRENKULMA III:N ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

VIRRENKULMA III:N ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS VIRRENKULMA III:N ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Esa Lammi 12.9.2014 VIRRENKULMA III:N ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 2 3 Menetelmät... 2 3.1 Liito-oravainventointi...

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

Kallenmäen luontoselvitys Sauvo. 30.7.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kallenmäen luontoselvitys Sauvo. 30.7.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kallenmäen luontoselvitys Sauvo 30.7.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällys 1 Johdanto.. 3 2 Liito-orava 4 2.1 Yleistä liito-oravasta. 4 2.2 Liito-oravaselvityksen menetelmät.. 4 2.3 Liito-oravaselvityksen

Lisätiedot

Kerava Lahti-oikoradan vaikutukset Mäntsälän Vähäjärvenkallioiden. pesimälinnustoon A 12/2009. Yhteenveto vuosien 2002 2008 seurannan tuloksista

Kerava Lahti-oikoradan vaikutukset Mäntsälän Vähäjärvenkallioiden. pesimälinnustoon A 12/2009. Yhteenveto vuosien 2002 2008 seurannan tuloksista A 12/2009 Kerava Lahti-oikoradan vaikutukset Mäntsälän Vähäjärvenkallioiden metsäalueen pesimälinnustoon Yhteenveto vuosien 2002 2008 seurannan tuloksista Pekka Routasuo Ratahallintokeskuksen julkaisuja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PERHON LIMAKON TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN. Turku 29.10.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400. www.airix.

LUONTOSELVITYS PERHON LIMAKON TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN. Turku 29.10.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400. www.airix. PERHON LIMAKON TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS Turku 29.10.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki 2 (38) Kannen

Lisätiedot

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 118 Metsähallitus 16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 16.1 Arviointimenetelmät ja niiden epävarmuustekijät 16.1.1 Nykytilan kartoitukset Vaikutusarviointia varten selvitettiin hankealueen linnusto maastotöinä vuonna

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013

MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Pekka Routasuo 12.12.2013 MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3

Lisätiedot

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1 SIJAINTI... 4 1.2 YLEISTIETOA ALUEEN LUONNOSTA... 4 2 SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET... 7 2.1 MAISEMARAKENNE...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy

Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Natura-arvion täydennys. Laulujoutsenen, hanhien ja kurjen kevätmuuton seurantaselvitys 2012 Laulujoutsenia kerääntyy Kalliojärven

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot

SAHALAHDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

SAHALAHDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Kangasalan kunta SAHALAHDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Kangasalan kunta I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

Inkoon sisäsaariston osayleiskaava

Inkoon sisäsaariston osayleiskaava Inkoon kunta Inkoon sisäsaariston osayleiskaava Luontoselvitys 2011-2012 Luontotieto Keiron Oy 6.6.2013 6.6.2013 Luontoselvitys 2011-2012 1(102) Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto... 7 2 Selvitysalueen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot