Aatosvainion infran suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aatosvainion infran suunnittelu"

Transkriptio

1 Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 5 Tarjousten vertailu ja valintaperusteet 6 Tarjousasiakirjojen julkisuus 7 Tarjoukseen liittyvä tiedottaminen ja tarjouksen tekeminen 1 Hankinnan kohde Pyhäjoen kunta pyytää kokonaishintaista tarjoustanne otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä. Infran suunnittelu käsittää Aatosvainion tie-, /katu-, kevyenliike-, katuvalaistus-, vesihuolto-, (jv+vj) ja hulevesisuunnitelmat täysin valmiiksi urakka asiakirjoiksi tehtynä kustannuslaskelmineen. Tulosteet neljänä mapitettuna paperikopiosarjana osa-alueittain ja sähköisesti pdf- ja dwg- muodossa cd:llä tai tikulla tilaajalle toimitettuna. Suunnitelmat ja aineisto on tilaajan omaisuutta. Suunnittelualue sijaitsee Pyhäjoen kunnan keskustaajamassa Annalan asuinalueen jatkeena Vihannintien läheisyydessä. Toimeksiannon tarkempi määrittely on esitetty suunnitteluohjelmassa (liite 1). Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoitus julkaistaan sähköisessä tietokannassa Hankintayksikkö Pyhäjoen kunta/ Tekninen lautakunta Kuntatie Pyhäjoki Yhteyshenkilö Heikki Hirvikoski

2 Sivu 2/6 2 Hankinnasta tehtävä sopimus Sopimuksen syntyminen Tarjouskilpailun perusteella on tarkoitus solmia sopimus yhden valitun konsultin kanssa. Valitun konsultin ja kunnan välille syntyy sitova sopimus suunnittelusta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, tai sopimuksen muodostavat tilaus ja tilausvahvistus. Sopimusehdot Sopimusehtoina käytetään Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE Tarjoushinnan lisäksi tarjoaja liittää tarjoukseensa suunnittelijoidensa (ryhmät) tuntiveloitushinnaston, erillisen kopio-, tulostus- ja tarvikehinnaston, sekä matkakustannusten veloitusperusteet. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1) sopimus 2) suunnitteluohjelma ( ) 3) tarjouspyyntö ( ) 4) konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE ) tarjous 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä koskee jokin hankintalain 53 :n pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä koskee jokin hankintalain 54 :n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Päästäkseen vertailuun, tarjoajan on täytettävä seuraavassa mainitut rahoituksellista, taloudellista tilannetta, sekä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimukset koskevat jäljempänä kuvatulla tavalla myös tarjoajan ilmoittamia, työssä mahdollisesti käytettäviä alikonsultteja. Vaatimusten täyttämisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa em. tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset. Kaikki alla mainitut rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle seuraava selvitys itsestään ja jäljempänä ilmoittamistaan alikonsulteista: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Jollei tarjoajan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijaan näytöksi hyväksytään

3 Sivu 3/6 tarjoajan edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, joka on käännetty suomen kielelle. Lisäksi tarjoaja velvoitetaan toimittamaan todistukset verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta kolmen (3) kuukauden välein sopimussuhteen aikana. Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani palveluun, edellä mainittuja selvityksiä ei erikseen tarvitse toimittaa tilaajalle. Raportin tulostus tarjouksen liitteenä. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällainen yhteisö on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu RALA ry. Kaupparekisteritieto ja palvelun suorittamista koskevat lupatiedot Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle seuraava selvitys itsestään ja jäljempänä ilmoittamistaan alikonsulteista: kaupparekisteriote Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä vastaavat tiedot sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella, joka on käännetty suomen kielelle. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Vaatimus 1 Tarjoaja, sekä mahdolliset alikonsultit on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraava selvitys (myös ilmoittamistaan alikonsulteista): Selvitys rekisteröitymisestä yllä mainittuihin rekistereihin. Siltä osin kuin tarjoajaa (tai alikonsulttia) ei ole merkitty yllä mainittuihin rekistereihin, on tarjoajan selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Jos ulkomainen tarjoaja tai alikonsultti ei ole rekisteröitynyt vaaditulla tavalla Suomessa, on tarjoajan ja tarjoajan käyttämistä alikonsulteista toimitettava edellä kerrotut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla suomen kielellä. Vaatimus 2 Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus ja tarjoaja on huolehtinut vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraava selvitys: Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen sisällöstä, voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta. Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset: 1. Yrityksellä tulee olla katu- ja -rakennussuunnittelusta sekä puistosuunnittelusta asiantuntemusta ja kokemusta sekä käytössään riittävät resurssit. Vähimmäisvaatimuksena pidetään, että yrityksellä tulee olla kokemusta vähintään kolmesta vastaavan kokoisesta hankkeesta joka on sisältänyt katusuunnittelua, katuympäristösuunnittelua, vesihuoltosuunnittelua ja geoteknistä suunnittelua viimeisen kolmen vuoden ajalta. Vastaavankokoiseksi

4 Sivu 4/6 hankkeeksi katsotaan projekti, joka on sisältänyt vähintään kolmen kadun suunnittelua samassa projektissa ja samanaikaisesti tehtävä on sisältänyt myös kunnallisteknistä suunnittelua ja pohjarakennussuunnittelua. Lisäksi yrityksellä tulee olla kokemusta vähintään kolmen puiston puistosuunnittelusta viimeisen kolmen vuoden ajalta. 2. Projektipäälliköllä tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus projektipäällikön tai pääsuunnittelijan tehtävistä. 3. Projektiorganisaatioon kuuluvista suunnittelijoista tulee nimetä vähintään yksi katusuunnittelija, vesihuoltosuunnittelija, katuympäristöja puistosuunnittelija sekä geoteknikko, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus ko. alan suunnittelutehtävistä. 4. Alikonsultteja voi käyttää vain katu- ja kunnallisteknistä suunnittelua täydentäviin suunnittelutehtäviin. Tällaisia tehtäviä ovat esim. pohjarakennussuunnittelu, katuympäristösuunnittelu tai puistosuunnittelu. 5. Yrityksellä tulee olla kyky tuottaa suunnitelma-asiakirjat atk-muodossa ja suomen kielellä. Edellä kuvattujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset: 1. Referenssiluettelo yritykseltä enintään viimeisen kolmen vuoden ajalta katusuunnittelusta, vesihuoltosuunnittelusta, puistosuunnittelusta ja geoteknisestä suunnittelusta (hankkeen kuvaus, laajuus ja tilaaja). 2. Projektipäällikön ja projektiorganisaation suunnittelijoiden työkokemus ko. tehtävistä, sekä referenssiluettelot enintään viimeisen viiden vuoden ajalta. 3. Ilmoitettava, minkä osan sopimuksesta tarjoaja aikoo antaa alihankintana kolmannelle taholle sekä kuvattava alikonsultin em. osuus yksityiskohtaisesti 4. Ilmoitettava tuottaako yritys suunnitelma-asiakirjat atk- muodossa suomen kielellä ja piirustukset pdf - ja dwg tiedostomuodossa. 4 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. Tarjouksen muotovaatimukset Tarjous liitteineen on tehtävä kirjallisesti suomen kielellä. Tarjous tulee toimittaa papariversiona kirjeessä alla mainittuun osoitteseen. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Osatarjousta tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Muussa tapauksessa tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä ja todistuksia, jotka joko on pyydetty liittämään tarjoukseen tai on erikseen pyydetty toimittamaan asetetussa määräajassa, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena.

5 Sivu 5/6 Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjous tulee sitovaksi vasta tilauksesta on tehty sopimus ja sopimus on allekirjoitettu. Hankintayksikkö ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot sekä hankittavan palvelun perustiedot palvelun kohteen sijaintipaikan verovirastolle neljännesvuosittain sopimuskauden aikana. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan nimi, Y-tunnus, tililaji ja euromäärä. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät sopijapuolten kesken ratkaisemattomat erimielisyydet ratkaistaan Ylivieskan käräjäoikeudessa. Projektipäällikkö ja projektiorganisaatio Tarjoajan tulee esittää kaikki työhön osallistuvat henkilöt tehtävineen (projektiorganisaatio), sekä kaikkien projektiin osallistuvien työmääräarviot. Työhön esitettyjä henkilöitä ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. Projektiorganisaatio on nimettävä siten, että alla mainitulta suunnittelualalta on nimettynä vähintään yksi suunnittelija: projektipäällikkö pääsuunnittelija katusuunnittelija vesihuoltosuunnittelija katuympäristö- ja puistosuunnittelija geoteknikko Lyhyt kuvaus kaikkien henkilöiden, referensseistä enintään viimeiseltä viideltä (5) vuodelta vastaavista hankkeista (kokemusvuodet ko. alan suunnittelusta, aikaisempien hankkeiden laajuus ja kesto, missä tehtävässä henkilö on toiminut hankkeessa sekä henkilön työmäärä hankkeessa). Projektipäällikön osalta lisäksi kokemusvuodet projektipäällikön tehtävistä sekä pääsuunnittelijan tehtävistä. Tarjoushinnan ilmoittaminen Suunnittelutyön kokonaishinta tulee esittää ilman arvonlisäveroa, veron osuus ja verollinen hinta Suunniteluhinta esitetään kahtena osana: A = vesihuoltosuunnittelun hinta B = muun infran suunnittelun hinta 5 Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset, otetaan mukaan vertailuun. Tarjouksista hyväksytään kokonaistalousellisesti edullisin. Tarjouksen valintakriteerit ja painoarvo ovat seuraavat: 1. Kokonaishinta 70 % 2. Laatu 30 % jakaantuen seuraavasti: * referenssiluettelo 15 % * selvitys työhön osallistuvasta henkilöstöstä 15 %

6 Sivu 6/6 6 Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös on julkinen päätöksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto suunnittelijan valinnasta hankinta päätöksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa tai muuta tekijää ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kunnalla on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla. 7 Tarjoukseen liittyvä tiedottaminen ja tarjouksen tekeminen Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta jättöpäivästä lukien. Tiedottaminen Tarjouskilpailusta on ilmoitettu HILMA palvelun internet-sivuilla sekä Pyhäjoen kunnan www-sivuilla Mahdolliset tarjousasiakirjoihin liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään tulee kirjoittaa Aatosvainion infra. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Pyhäjoen kunnan internet sivuilla Tarjousten tekeminen Tarjous tulee toimittaa suljetussa kuoressa osoitteeseen: Pyhäjoen kunta/tekninen lautakunta PL Pyhäjoki Kuoreen merkintä: Aatosvainion infra Sähköisesti tulleita tarjouksia ei hyväksytä. LIITTEET Tarjousten tulee olla perillä klo mennessä. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. 1. Aatosvainion rakentamistapaohje Aatosvainion kaavaselostus Aatosvainion asemakaavan muutos ja laajennus Aatosvainio ja Hourukoskenpuisto: vesihuollon tarkastelu Suunnitteluohjelma

7 Sivu 1/3 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Suunnitteluohjelma / Liite Aatosvainion infran suunnitteluohjelma 1. Suunnittelualue ja lähtötiedot 2. Jaottelu toteutuksen mukaan 3. Tekniset vaatimukset 4. Aikataulu 5. Laskujen maksaminen 6. Tilaajan työryhmä 1 Suunnittelualue ja lähtötiedot Suunnittelualue sijaitsee Pyhäjoen kunnan keskustaajamassa Annalan asuinalueen jatkeena Vihannintien läheisyydessä. Suunnitteluale ja alueelle tehdyt suunnitelmat ilmenevä alla mainituista liiteasiakirjoista: 1. Aatosvainion rakentamistapaohje Aatosvainion kaavaselostus Aatosvainion asemakaavan muutos ja laajennus Aatosvainio ja Hourukoskenpuisto: vesihuollon tarkastelu Jaottelu toteutuksen mukaan Infrasuunnitelmat tehdään koko Aatosvainion alueelle. Suunnitelmat kootaan alla mainitun jaottelun mukaisiin kokonaisuuksiin siten, että minkä tahansa alueen (1-4) urakoinnin voi kilpailuttaa joko erikseen tai yhtenä kokonaisuutena: 1) Pormannintie (Pormannintien jatke Vihannintielle) 2) Vänskäntie-Siikatie alue 3) Langintien alue 4) Nivatien alue Kustannuksia laskettaessa suunnitelmissa tulee ilmetä kustannusjako seuraavasti: 1) Vesihuollon kustannukset (v+jv), Pyhäjokisuun Vesi Oy 2) Muut infran kustannukset (myös hule ja valaistus) Pyhäjoen kunta 3) Kustannukset yhteensä

8 Sivu 2/3 3 Tekniset vaatimukset - Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset yrityksen, projektipäällikön, suunnittelijoiden ja projektiorganisaation osalta on esitetty tarjouspyynnössä. - Suunnitelmien tulee täyttää Suomen lakien, asetusten ja määräysten ja suunnittelustandardien mukaiset vaatimukset. Suunnittelu tehdään hyvää suunnittelutapaa noudattaen, Infra RYL 2010 suunnitteluohjeiden mukaan. - Suunnitelmat laaditaan EUREF-FIN tasokoordinaatisto- ja N2000 korkeusjärjestelmiin. - Pyhäjoen kunnalla on käytössä (suunnittelijan käytettävissä) alueen laserkeilausaineisto, pistepilvihavainnot. - Tarjoushintaan sisältyy tarjoajan tekemä pohjatutkimussuunnitelma ja mittaussuunnitelma. - Hyväksytyn pohjatutkimussuunnitelman mukaiset tutkimukset tekee tilaaja kustannuksellaan. - Tarjoushintaan sisältyy tarjoajan tekemä mittaussuunnitelma/ohjelma. Hyväksytyn suunnitelman mukaiset mittaukset tekee Kalajoen kaupunki/ mittausosasto. Kalajoen kaupunki ylläpitää Pyhäjoen kunnan johtokarttoja, pohjakarttoja, kaava-aineistoja ja tekee Pyhäjoen kunnan mittaukset voimassaolevan sopimuksen mukaan. - Suunnittelukokoukset pidetään Pyhäjoella riittävän usein n. yksi kerta/ kuukausi. Konsultti laatii kokousten esityslistat, lähettää ne kokouskutsujen mukana ja toimii kokousten sihteerinä. Konsultille kuuluu myös yhteydenpito suunnittelun aikana eri osapuolten välillä, yhteysluettelon laatiminen. Suunnittelun alussa määritellään tilaajan vastuulle kuuluvat tehtävät ja täsmennetään tilaajan rooli. - Lopulliset suunnitelmat hyväksytään loppukokouksessa. - Tilaaja olettaa, että tarjoaja on tutustunut suunnittelualueeseen ennen tarjouksen tekemistä. 4 Aikataulu 5 Laskujen maksaminen Suunnittelu voidaan aloittaa heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, valitusajat huomioiden. Mahdollisista välitavoitteista sovitaan erikseen valitun toimijan kanssa. Koko alueen suunnitelmien kustannusarvioineen tulee olla valmiit 11/2015 siten, että Pyhäjoen kunnan vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä voidaan päättää suunnittelualueen toteutuksesta. Laskujen maksuaika on 30 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskussa eritellään arvonlisätön hinta, arvonlisävero ja arvonlisäverollinen hinta. Laskun määrän tulee olla oikeassa suhteessa sekä koko hintaan, että kulloinkin kyseessä olevan työn vaiheeseen. Viimeinen maksuerä on 5% kokonaishinnasta. Maksu maksetaan vasta kun koko työ on valmis.

9 Sivu 3/3 6 Tilaajan työryhmä Pyhäjoen kunta on asettanut tilaajan puolesta Aatosvainion työryhmäksi seuraavat henkilöt: Heikki Hirvikoski, Veikko Björn, Pirkko Tuuttila Sauli Mankinen Esa Taka-Eilola projektin johto, Pyhäjoen kunta jäsen, Pyhäjoen kunta, kiinteistöpäällikkö jäsen, Pyhäjoen kunta, tekninen johtaja jäsen, Pyhäjokisuun Vesi Oy, toimitusjohtaja Kalajoen kaupunki, paikkatietoinsinööri Pyhäjoella Heikki Hirvikoski

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 24.6.2014 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013

TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013 TARJOUSPYYNTÖ NRO 24 juko/ah/pt 27.8.2012 1 (5) TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013 Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjousehdot Kotkan kaupungin kuntatekniikan vastuualue

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot