KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum"

Transkriptio

1 KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA PERUSMUOTOISESTA YKSILÖLLISESTÄ AVOFYSIOTERAPIAPALVELUSTA 1. Sopijaosapuolet Palvelujen järjestäjä ja rahoittaja: Kansaneläkelaitos, Etelä-Pohjanmaan / Päijät-Hämeen vakuutuspiiri Palveluntuottaja: xxx - (Toimipiste yyy) 2. Palvelujen toteuttamisen yleiset edellytykset Palvelusetelikokeilun piirissä olevat vaikeavammaisten lääkinnälliset perusmuotoiset yksilölliset avofysioterapiapalvelut järjestetään palvelusetelikokeilussa mukana olevissa vakuutuspiireissä Kelan rekisteröimien palveluntuottajien toimesta. Rekisteröintihakumenettely on aloitettu Tämän sopimuksen perusteella palvelusetelikokeilun järjestävä Kelan vakuutuspiiri rekisteröi Palveluntuottajan Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin ja ylläpitää tietoja sopimuskauden ajan. Vain rekisterissä olevalla palveluntuottajalla on oikeus sopimukseen perustuvan palvelun antamiseen Kelan kuntoutujille. Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää ja korvaa vuosina sopimuksessa mainittuja kuntoutuspalveluja osana Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 9-10 :n (vaikeavammaisten lääkinnällinen) mukaista kuntoutusta seuraavilla ehdoilla: Kelan kuntoutusasiakkaalla on oikeus itse valita kuntoutuksen toteuttava palveluntuottaja. Valittu palveluntuottaja käy ilmi asiakkaalle tehdystä kuntoutuspäätöksestä. Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan vähintään ilmoittamansa asiakaskapasiteetin vuositasolla koko sopimuskauden ajan Asiakaskapasiteetilla tarkoitetaan sitä asiakasmäärää, jolle Palveluntuottaja on hakemuksessaan ilmoittanut voivansa antaa palvelua vuoden aikana. Palveluntuottaja sitoutuu ylläpitämään ja valvomaan kuntoutuksen laatutasoa siten, että se säilyy koko hankintakauden vähintään hyväksytyn hakemuksen

2 2 3. Hinnat ja toteutus mukaisena. Tästä toiminnasta tulee antaa pyydettäessä selvitys Kelalle. Palvelun toteuttamiseen vaikuttavissa tekijöissä tapahtuvista muutoksista, kuten esim. terapeutin vaihdoksista, tulee Palveluntuottajan ilmoittaa viipymättä sopimuksen tehneelle Kelan vakuutuspiirille. Kelan järjestämän kuntoutuksen toimittamista koskevat edellytykset on kirjattu Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardiin (versio 6/2010). Standardi on saatavissa internetistä kohdasta Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Kuntoutuspalvelut > Standardit > Hyväksytyt standardit. Kelalla on oikeus arvioida rekisteröintihakumenettelyssä hyväksyttyä palvelua ja sen vastaavuutta standardiin ja hakemuksessa annettuihin tietoihin haluamallaan tavalla ja haluamanaan ajankohtana. Toiminnan muutoksista ja Y-tunnuksen muuttumisesta tulee Palveluntuottajan ilmoittaa viipymättä sopimuksen tehneeseen Kelan vakuutuspiiriin. Palveluntuottaja hyväksyy hakulomakkeilla antamiensa tietojen antamisen erilaisilla listauksilla (esim. vakuutusalue, vakuutuspiiri ja kunta) ja Kelan www-sivuilla. Näitä tietoja ovat yhteystiedot (käyntiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, internet-sivujen osoite), palveluntuottaja toimitilallinen/toimitilaton tiedon ja palveluntuottajan lomakkeilla ilmoittamat tiedot; kohderyhmä, sairausryhmä, erityiskoulutustiedot sekä kielitaito ja kommunikaatiokeinot. Palveluntuottaja sitoutuu ylläpitämään omia www-sivuja. Näillä sivuilla kerrotaan Palveluntuottajan kuntoutuspalveluista. Tietojen tulee olla Kelan kuntoutusasiakkaiden käytettävissä. Hyväksytyt hinnat ja hintalajit ovat liitteen 1 mukaiset. Ohjauskäynnit kuuluvat terapiapalveluihin. Hyväksytyt hinnat sisältävät kaikki kuntoutuksesta Kelalle aiheutuvat kustannukset. Vuosille Kela korottaa vuodelle 2011 hyväksyttyä hintaa seuraavasti: - vuosi = vuoden hinta korotettuna 3,5 % Palvelusta maksettava aika sisältää myös esivalmisteluun kuuluvan ajan. Hinta sisältä kaikki kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset. Kotikäyntilisä on kokonaiskorvaus erityisolosuhteista ja matkasta johtuvista kustannuksista. Kotikäyntilisää maksetaan silloin, kun kuntoutus toteutuu asiakaskohtaisen kuntoutuspäätöksen mukaisesti muualla kuin palveluntuottajan varsinaisessa toimipaikassa. Palveluntuottajan tulee mahdollisuuksien mukaan yhdistellä useampia eri asiakkaiden kotikäyntejä niin, että niistä aiheutuu vain yhdensuuntaisia matkoja. Tilanteissa, joissa matkojen yhdisteleminen on mahdollista, edestakainen matka esimerkiksi takaisin palveluntuottajan toimipisteeseen ennen seuraavaa kotikäyntiä edellyttää erityistä perustetta. Kotikäyntilisää maksetaan palveluntuottajalle enintään 50 % silloin, kun edestakainen matka on 35 kilometriä tai sen alle, 70 % jos edestakainen matka on kilometriä ja 100 % jos edestakainen matka on 71 kilometriä tai sen yli. Jos kotikäynneistä aiheutuu vain yhdensuuntaisia matkoja, noudatetaan edellä mainittuja kilometrimääriä ja kotikäyntilisiä. Jos samalla käyntikerralla hoidetaan useampia tämän sopimuksen mukaisia kuntoutujia, maksetaan kotikäyntilisä vain yhden kuntoutujan kohdalla. Matkoista ei makseta erillistä korvausta palveluntuottajalle. Jos kuntoutuja on julkisessa laitoshoidossa kuntoutuspäätöksen voimassaoloaikana, ei terapiaa korvata tältä ajalta.

3 3 Terapeutille korvataan yhteisneuvotteluun osallistumisesta enintään 1-2 terapiatunnin (60 min) hinta. Hinta on normaalin terapiatunnin hinta. Lisäksi korvataan matkakustannukset verohallinnon voimassa olevien kilometrikorvausten mukaisesti. 4. Laskutus ja maksatus Palveluntuottaja ei peri kuntoutujalta asiakasmaksua, omavastuuosuutta tai muuta lisämaksua kuntoutusprosessiin sisältyvästä toiminnasta. Laskutuksessa tulee noudattaa edellä mainittuja nimikkeitä ja laskutusperusteita. Palveluntuottaja laskuttaa kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset Kelan toimistosta enintään kerran kuukaudessa ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Laskutuksessa käytetään palveluntuottajan omaa tai Kelan laskulomaketta KU203 (kuntoutujakohtaiset tiedot) sekä tilityslomaketta KU206 ja noudatetaan niihin kirjattuja laskutusohjeita. Tilityslomake toimii henkilöiden laskujen yhteenvetolomakkeena. Siinä ilmoitetaan Palveluntuottajan Y-tunnus ja muut maksunsaajan tiedot sekä koko tilitystä koskeva viitenumero tai tilityksen numero. Jos Palveluntuottaja käyttää omia laskulomakkeita, on niissä oltava kaikki Kelan lomakkeita vastaavat tiedot. Laskuttajana toimii tämän sopimuksen allekirjoittanut Palveluntuottaja tai jäljempänä tässä sopimuksessa ilmoitettu muu laskuttaja Palveluntuottajan puolesta. Kelan maksama korvaus on aina Palveluntuottajan tuloa. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että sillä on voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote koko sopimuskauden ajan. Laskujen maksaminen edellyttää, että Palveluntuottaja toimittaa asiakkaasta terapiapalautteen vähintään kerran vuodessa Kelan toimistoon. Terapiapalautteen laatimisesta ei makseta eri korvausta. Toistuva tai olennainen poikkeama laskutusohjeista voi johtaa tämän sopimuksen purkamiseen. 5. Asiakasturvallisuus Palveluntuottaja huolehtii standardin mukaisesta asiakasturvallisuudesta. Palveluntuottajalla on kuntoutusjakson ajalle kuntoutujalle ja kuntoutukseen osallistuvalle omaiselle riittävä vakuutusturva (potilasvakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus). 6. Muut edellytykset Tämä sopimus ei vaikuta Kelan mahdollisuuteen ostaa vastaavia palveluja muilta palveluntuottajilta eikä sido tiettyyn kuntoutujamäärään. Päätöksen palvelun hankkimisesta yksittäiselle kuntoutujalle tekee Kelan kuntoutusasiakas itse. Hoitava taho ja Kelan toimisto voivat avustaa kuntoutujaa hänelle sopivan palveluntuottajan valinnassa. Valittu palveluntuottaja on kirjattu Kela kuntoutujalle tehtyyn kuntoutuspäätökseen. Jos terapian toteutuksessa tai muussa palveluun liittyvässä asiassa on tarvetta poiketa tästä sopimuksesta, on siitä sovittava etukäteen kirjallisesti Palveluntuottajan ja sopimuksen tehneen Kelan vakuutuspiirin kesken. Palveluntuottaja sitoutui noudattamaan kohtuullisia sopimusehtoja Kelan kuntoutujan kanssa tekemässään palvelusopimuksessa tai sitoumuksessa. Mikäli Palveluntuottajan tämän sopimuksen mukaisia kuntoutujia halutaan mukaan tutkimuksiin tai haastatteluihin yms., tulee siitä sopia Kelan ja Palvelutuottajan kesken erikseen. Kirjallisen luvan antaa avokuntoutusasiakkaiden osalta kyseisen vakuutusalueen ylilääkäri. Luvan edellytyksenä on eettisen toimikunnan antama lupa sekä kuntoutujan antama kirjallinen lupa. Tutkimusraportti on toimitettava tiedoksi Kelan kuntoutusryhmälle ja vakuutusalueen ylilääkärille. Palveluntuottajan tulee kuntoutuspäätöksen asiakkaalle tehneen Kelan vakuutuspiirin

4 kanssa yhteistyössä hyvissä ajoin ennen asiakassuhteen loppua varmistaa kuntoutusasiakkaan terapian jatkuminen uuden palveluntuottajan toimesta niissä tilanteissa, joissa asiakkaan kuntoutus jää kesken sopimuskauden päättyessä kun Palveluntuottajan sopimusta ei uusita tai asiakkaan vaihtaessa palveluntuottajaa muusta syystä. Tällöin Palveluntuottajan tulee hyvissä ajoin informoida asiakasta siitä, että Kelan kuntoutuspalvelua antava palveluntuottaja tulee vaihtumaan. Palveluntuottajan tulee myös kaikin tavoin myötävaikuttaa kuntoutujan siirron onnistumiseen uuden palveluntuottajan asiakkaaksi. Tietoturvallisuus Palveluntuottaja sitoutuu itse noudattamaan ja myös vastaa siitä, että sen käyttämät Kelan hyväksymät alihankkijat sitoutuvat noudattamaan tietosuojaa koskevia lainmukaisia menettelyjä Kelan kuntoutujien potilas- ja henkilötietojen keräämisessä, tietosisältöjen osalta, omassa toiminnassaan, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että kuntoutujien asiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin laadinnassa ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999), potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009). Palveluntuottajalla tai sen käyttämillä alihankkijoilla ei ole oikeutta käyttää toimeksiantona tuotettuja salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin Kelan asiakkaiden kuntoutukseen. Kyseisessä toiminnassa muodostuvat Kelan asiakkaiden tiedot on oltava mahdollista pitää erillään muiden palveluntilaajien ja yksikön omista potilasrekisteritiedoista. Lainmuutosten vaikutus Kuntoutuslainsäädännössä tai muussa sovittuun kuntoutuspalveluun vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset voivat aiheuttaa sen, että sopimusta on tältä osin tarkistettava vastaavasti. 7. Sopimuksen voimassaoloaika 8. Erimielisyydet Tämä sopimus on voimassa ajalla , jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Palveluntuottaja ei voi siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Kelan suostumusta. Tässä sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen tuottamisesta tai ostamisesta aiheutuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista neuvottelun kautta. Ellei neuvottelu tuota molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin hallintooikeudessa. 9. Sopimusrikkomus Mikäli palvelun antamisessa tai laskutuksessa ilmenee sopimuksesta poikkeamisista, Kela voi välittömästi keskeyttää uusien asiakkaiden lähettämisen ja kuntoutuslaskujen maksamisen niin kauan kun sopimusrikkomus tapahtuu. Kelalla on oikeus periä takaisin väärin perustein myönnetyt kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset. 10. Sopimuksen purkaminen Mikäli sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Kela voi purkaa sopimuksen, jos palvelun tuottamisen edellytyksissä tai palvelusta tulee ilmi oleellisia tai toistuvia puutteita. Vakava tai toistuva asiakasturvallisuuden vaarantaminen on purkuperuste. 4

5 5 Sopimuksen purkaminen johtaa myös rekisteristä poistamiseen. Sopimuksen purkaminen ei vapauta osapuolia vahingonkorvaus- tai mahdollisista muista siihen mennessä syntyneistä vastuista. 11. Sopimuksen irtisanominen Kela voi irtisanoa sopimuksen silloin kun Palveluntuottaja muuttaa toisen Kelan vakuutuspiirin alueelle kesken sopimuskauden ja muuton takia palvelun kokonaishinta muodostuu esimerkiksi kotikäyntilisien tai matkakustannusten vuoksi olennaisesti alueelle Kelan maksamaa korvausta suuremmaksi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, ja se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Sopimuksen irtisanominen johtaa myös rekisteristä poistamiseen. Sopimuksen irtisanominen ei vapauta osapuolia vahingonkorvaus- tai mahdollisista muista siihen mennessä syntyneistä vastuista. 12. Sopimusasiakirjat 13. Allekirjoitukset Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, oma kappale kummallekin sopijapuolelle. Sopimuksen liitteenä ovat palveluntuottajan perusmuotoisen yksilöllisen avofysioterapioiden hinnat (liite 1). Internetistä on tulostettavissa: - Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi versio 6/ (www.kela.fi kohdasta Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Kuntoutuspalvelut > Standardit > Hyväksytyt standardit) KELA hyväksyjän nimi hyväksyjän asema Palveluntuottaja Hyväksymme tämän sopimuksen ehdot ja sitoudumme noudattamaan niitä sopimuksen voimassaolon aikana. (Päiväys) (Palveluntuottajan nimi ja Y-tunnus) (Palveluntuottajan allekirjoitus ja nimen selvennys ja ammattinimikkeet) Laskuttajan nimi ja Y-tunnus, jos laskuttaja on muu kuin palveluntuottaja)

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot