OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA"

Transkriptio

1 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TOIMINTATERAPIASTA 1. SOPIJAPUOLET Ostaja: Myyjä: Heinäveden kunta, perusturvalautakunta Kermanrannantie Heinävesi Yhteyshenkilö Marja Lyytikäinen Toimintaterapeutti Elsa Poikonen Heinävedentie Liperi puh: Y-tunnus: SOPIMUKSEN SISÄLTÄMÄT PALVELUT Tämän sopimuksen piiriin kuuluu toimintaterapeuttipalveluja sen mukaan kuin sopimuskaudella annetuista asiakaskohtaisista maksusitoumuksista erikseen ilmenee. Ostaja määrittää maksusitoumuksen voimassaoloajan, sisällön ja laajuuden. Ostopalveluja tuotetaan heinäveteläisille lapsille ja aikuisille neurologisille asiakkaille. 3. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella sovitaan voimassa oleviin maksusitoumuksiin perustuvien toimintaterapian ostamisesta ja myymisestä jäljempänä määritellyin ehdoin. 4. PALVELUN SISÄLTÖ JA LAATU 4.1 Myyjä sitoutuu noudattamaan palveluita antaessaan asiakaskohtaista terapiasuunnitelmaa ja terapiapäätöstä (maksusitoumus, lähete tms.) sekä tätä sopimusta. 4.2 Myyjä sitoutuu niin ikään ylläpitämään sovittua terapiasuunnitelman mukaista hoidon laatutasoa. Lisäksi myyjä sitoutuu valvomaan palveluidensa laatua ja huolehtimaan niiden ajantasaisuudesta sekä antamaan tästä toiminnasta pyydettäessä selvityksen ostajalle. 4.3 Myyjä sitoutuu laatimaan potilasasiakirjat hänelle osoitetuista henkilöistä siten, kuin potilasasiakirjojen laatimisesta on erikseen säädetty tai määrätty. Ostajalla on oikeus tutustua laadittuihin asiakirjoihin terapiasuunnitelman tai maksusitoumuksen edellyttämässä laajuudessa ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 :n mukaisesti.

2 2 5. MYYJÄN VELVOITTEET ITSENÄISENÄ YRITTÄJÄNÄ 6. KORVAUKSET Myyjä on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa siten itse veroistaan ja muista julkisoikeudellista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita. Myyjä vastaa siitä, että alihankkijat täyttävät samat vaatimukset kuin myyjältä edellytetään. Myyjän on ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat. Myyjän velvollisuutena on viipymättä ilmoittaa ostajalle, milloin palveluntuottamiseen ilmaantuu sellainen keskeytys tai este, jolla on merkitystä terapian asianmukaisen toteuttamisen kannalta Ostaja suorittaa korvaukset terapiasta laskun perusteella. Laskussa tulee erotella terapiakerrat potilaskohtaisesti. Edellytyksenä laskun maksamiselle ilman ennakonpidätystä on, että myyjä on toimittanut ostajalle tiedon kuulumisestaan ennakkoperintärekisteriin. Laskutus tapahtuu liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Terapiakäynnit sisältävät terapiakäyntien suunnittelun ja toteutuksen sekä tarvittavan materiaalin (monisteet ym.) ja tarvittaessa todistuksen käynneistä tai lausunnon hoitotukea varten (KELA). Suunnittelu ja loppupalaveri sisältyvät maksusitoumuksessa ilmoitettuihin tapaamiskertoihin. Myyjä laatii ja toimittaa lausunnon asiakkaan kontrolli- ja tutkimuskäynneistä sekä lähettää lausuntokopion lastenneuvolaan/kouluterveydenhoitajalle. Asiakkaan hoitosuhteen päätyttyä palveluntuottaja lähettää loppulausunnon lastenneuvolaan/ kouluterveydenhoitajalle maksusitoumuksen liitteenä. Palvelun tuottaja huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista pakollisista sotu-, eläke- ja tapaturmavakuutusmaksuista sekä tarvittavista tiloista ja välineistöstä. 7. LASKUTUS 6.2. Korvauksen tarkistaminen Ilmoitetut hinnat ovat ALV 0 %. Hintoihin ei lisätä arvolisäveroa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että myytävät palvelut ovat arvonlisäverolain mukaista terveyden- ja sairaanhoitona (34-36 ) tapahtuvaa verotonta palvelujen myyntiä. Korvaus/hinnantarkistusehdotus tulee tehdä vuosittain mennessä kirjallisesti. Tämän jälkeen esitettyjä hinnantarkistusehdotuksia ei hyväksytä. Hyväksytyt tarkistetut hinnat tulevat voimaan aina seuraavan alkavan kalenterivuoden alusta. Hinnantarkistuksessa palvelun tuottajan on esitettävä asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä.

3 3 Myyjä laskuttaa ostajaa kerran kuukaudessa. Laskutusosoite on: Heinäveden kunta, perusturvalautakunta, Kermanrannantie 7, Heinävesi. Maksuehto on 21 pv netto. Maksun viivästyessä ostaja suorittaa korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Asiakkaalta perittävät asiakasmaksut perii ostaja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti. 8. VALVONTA, LAADUNHALLINTA JA RAPORTOINTI Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan terveydenhuoltolakia ja lakia potilaan asemasta ja oikeuksista ja sitä koskevia määräyksiä. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Palveluntuottajan tulee toimia lain asiakkaan asemasta ja oikeuksista mukaisesti. Asiakkaan tekemät huomautukset palvelujen toteuttamisessa havaituista puutteista ja virheistä osoitetaan palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin puutteiden tai virheiden korjaamiseksi. Palveluntuottaja pyrkii poistamaan mahdollisen puutteen tai virheen ja niihin johtaneen syyn viipymättä. Palveluntuottaja kirjaa reklamaatiot ja laati niistä raportin tilaajalle vähintään puolivuosittain Palveluntuottaja tiedottaa asiakkaalle hänen asiakaslain 23 :n mukaisesta oikeudestaan tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa kohteluun. Tätä ostopalvelusopimuksen mukaista palvelun sisältöä koskeva muistutus tehdään Heinäveden perusturvajohtajalle. 10. SALASSAPITO, TIETOJENANTO JA ASIAKIRJAHALLINTA Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. 11. MUUT SOPIMUSEHDOT Sopimuksen purkautuminen Jos tätä sopimusta jommankumman osapuolen toimesta olennaisesti rikotaan, sopimus purkautuu ilman irtisanomista välittömästi ja voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden sille, joka on rikkonut sopimusta.

4 4 Jos myyjä ei enää voi jatkaa palvelun antamista, sopimus purkautuu, ellei esteen heti voida todeta olevan tilapäinen ja sellainen, ettei se estä tämän sopimuksen asianmukaista täyttämistä. Mikäli yksittäisen maksusitoumukseen perustuva terapia käy kohtuuttoman vaikeaksi asiakkaasta tai hänen edustajastaan johtuvista muista kuin hyväksyttävistä syistä ja siitä on haittaa hoidon onnistumiselle, myyjä voi päättää hoidon lopettamisesta neuvoteltuaan ensin asiasta ostajan kanssa. Yksinomaan tällaiseen sopijapuolista riippumattomaan tilanteeseen perustuva hoidon keskeyttäminen ei aiheuta tämän sopimuksen purkautumista Tämän sopimuksen muutoksista on sovittava erikseen kirjallisesti Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan mahdolliset erimielisyytensä. Ellei yksimielisyyteen päästä, asia voidaan viedä paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Sopimus on voimassa alkaen toistaiseksi. irtisanoa Sopimuksen voimassaoloaikana molemmilla osapuolilla on mahdollisuus sopimus. Irtisanomisaika on molemmin puolin 30 päivää irtisanomispäivästä. Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Heinävesi / 20 Elsa Poikonen Heinäveden kunta/perusturvalautakunta

5 5 LIITE TOIMINTATERAPIAN SOPIMUKSEEN / ELSA POIKONEN Vuosi 2015 Yksilöterapia 60 min päiväkodilla, koululla tai kotikäyntinä 65 Matkatyönä tehdystä työstä korvaus / päivä 25 Ryhmäterapia, toimintaterapiaryhmä yhdessä kunnan työntekijän kanssa toteutetussa ryhmässä / kerta 120 Lisäksi veloitetaan ryhmän alkutapaamisiin ja verkostotyöhön käytetty työaika

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot