KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro"

Transkriptio

1 1/11 SOPIMUSLUONNOS KANSANELÄKELAITOS Lakiyksikön kuntoutuksen kehittämisryhmä Päivämäärä Dnro XX.XX.2016 XX/XXX/2016 Palveluntuottajan nimi Osoite Osoite KUNTOUTUS- JA SOPEUTUSMISVALMENNUSKURSSEJA KOSKEVA SOPIMUS AJALLE Sopijaosapuolet Palvelujen järjestäjä ja rahoittaja: Kansaneläkelaitos (Kela) Palveluntuottaja: 2. Palvelujen hankinta ja kurssien yleiset edellytykset Kela ostaa vuosina liitteessä 1 mainittuja kuntoutuspalveluja osana Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL 566/2005) 9 ja 10 :n (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) ja 12 :n (harkinnanvarainen) mukaista kuntoutusta seuraavilla ehdoilla. Kuntoutuspalvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraa velvoittavien säännösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Kelan järjestämän kuntoutuksen toimittamista koskevat edellytykset on kirjattu Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin yleiseen osaan (jäljempänä myös Standardin yleinen osa, voimassa alkaen) ja kurssien palvelulinjakohtaiseen osaan (voimassa alkaen). Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelussaan edellä mainittuja standardeja koko sopimuskauden ajan. Kelalla on oikeus antaa hankittavaan palveluun liittyviä ohjeita ja määräyksiä (esimerkiksi tarkentamalla tai päivittämällä Standardin yleistä osaa tai palvelulinjakohtaista osaa), joilla ei ole olennaista kustannusvaikutusta Palveluntuottajalle. Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan ohjeita heti ne saatuaan tai muusta mainitusta ajankohdasta lukien. Palveluntuottajalla on velvollisuus seurata Standardin yleiseen osaan sekä palvelulinjakohtaiseen osaan mahdollisesti tehtäviä päivityksiä, jotka ovat luonteeltaan tarkennuksia ja lisäyksiä eikä niillä ole vaikutusta sopimuksen sisältöön. Palveluntuottaja on velvollinen seuraamaan Kelan kuntoutuksen internetsivuilla kohdasta Ajankohtaistiedotteet kursseihin liittyviä ohjeita ja tiedotteita.

2 2/11 Palveluntuottaja sitoutuu ylläpitämään ja valvomaan kuntoutuksen laatutasoa siten, että se säilyy koko hankintakauden vähintään sopimuksen (ml. standardit sekä tarjous) mukaisena. Tästä toiminnasta tulee antaa pyydettäessä selvitys Kelalle. Kelalla on oikeus arvioida hyväksyttyä palvelua ja sen vastaavuutta sopimukseen sekä erityisesti standardeihin ja tarjouksessa annettuihin tietoihin haluamallaan tavalla ja haluamanaan ajankohtana. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Kelalle toiminnassaan ja/tai palvelun toteuttamiseen tai laatuun vaikuttavissa tekijöistä tapahtuvista muutoksista (tilat, henkilöstö yms. muutokset) standardin yleisen osan sekä Kelan erikseen antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä, mutta viimeistään ohjeissa tai standardissa mainitussa määräajassa. Kuntoutuspalveluihin liittyvistä muutoksista Palveluntuottaja ilmoittaa > Lomakkeet ja raporttipohjat > Muut lomakkeet kohdan mukaisesti. o rakenteellisista muutoksista (mm. yhtiömuodon ja omistussuhteen muutokset, Y-tunnuksen muuttuminen) vähintään 3 kuukautta ennen muutoksen toteutumista o Palveluntuottajan puolesta laskuttajana toimivan tahon nimen ja Y-tunnuksen muutoksista sekä muista sopimuksen mukaisen työkorvauksen maksamiseen vaikuttavista muutoksista Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan tässä sopimuksessa mainituin ehdoin myös sellaiset kurssijaksot, joissa loppuosa kurssista toteutuu sopimuskauden päätyttyä. Nämä palvelut korvataan tämän sopimuksen mukaisesti. Palveluntuottaja sitoutuu käyttämään Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetiä (jäljempänä Extranet) sopimuskauden aikana sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kela julkaisee internetsivuillaan tarjouskilpailussa hyväksyttyjen palveluntuottajien yhteystiedot (käyntiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, internetsivujen osoite). Tiedot ovat tarpeellisia esimerkiksi Kelan kuntoutujille, työterveyshuollolle sekä muulle terveydenhuollolle. Tarjotun kurssin tiedot, kuten esimerkiksi kurssin yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero julkaistaan hyväksytyn kurssitarjouksen osalta Kelan kuntoutuskurssijärjestelmässä. Kela ilmoittaa mahdollisista Kelan organisaatiossa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista sopimuksen mukaisiin palveluihin. Selkeyden vuoksi todetaan, että mahdollisista muutoksista huolimatta palvelun tulee koko sopimuskauden ajan vastata sovittua ja täyttää sille tässä sopimuksessa ja liitteissä asetetut vaatimukset ja edellytykset. 3. Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö Palvelun tuottamiseen käytettävän henkilöstön tulee vastata koko sopimuskauden ajan sitä mitä on sovittu (ml. standardit) sekä Kelan antamia ohjeita.

3 Palveluntuottaja tai hänen henkilöstönsä ei ole työ- tai virkasuhteessa Kelaan hoitaessaan sopimuksenmukaisia tehtäviä. 3/11 4. Palvelun laadun valvonta Palveluntuottaja seuraa palvelun toteutumista ja valvoo palvelun laatua sekä raportoi Kelalle palvelun tuottamiseen liittyvistä seikoista tässä sopimuksessa ja liitteissä sovitulla tavalla. Kelan niin edellyttäessä Palveluntuottajan on seurattava palvelun laatua asiakaspalautejärjestelmän avulla. Kela suorittaa laadunseurantaa mm. auditoinnilla. Palveluntuottajan on toimitettava laadunseurantaa varten Kelan pyytämät tiedot sovittuun määräaikaan mennessä. Kelalla on oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa tai kustannuksellaan teettää kolmannella riippumattomalla taholla tarkastus sen selvittämiseksi, onko palvelu sopimuksen mukainen ja Palveluntuottaja toiminut sopimuksen mukaisesti. Kelalla tai Kelan edustajalla on oikeus päästä tiloihin, joissa palvelua tuotetaan sekä haastatella palvelun tuottamiseen osallistuvia henkilöitä ja tutustua niihin Palveluntuottajan asiakirjoihin, joihin tutustuminen on tarpeen toiminnalle asetettujen vaatimusten ja palvelua koskevien sisältöjen laadun arvioimiseksi. Kelalla on oikeus tarkastaa ainoastaan tietoja, jotka koskevat kyseessä olevan sopimuksen sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Kela ilmoittaa tarkastuskäynnistä etukäteen. 5. Palveluntuottajan muut velvollisuudet ja vastuut Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön mahdollisten muiden Kelalle palveluja sopimuksen perusteella tuottavien palveluntuottajien kanssa siten, että palvelujen muodostama kokonaisuus toimii Kelan ja asiakkaan kannalta mahdollisimman joustavasti ja keskeytyksettä. Palveluntuottajien yhteistyö on järjestettävä siten, etteivät palveluntuottajien liike- tai ammattisalaisuudet paljastu. Jos yhteistyö aiheuttaa muita kuin vähäisiä lisäkuluja Palveluntuottajalle, sopijapuolten on sovittava kulujen jakamisesta ennen lisäkuluja aiheuttavaan toimintaan ryhtymistä. Palveluntuottaja ylläpitää palveluja koskevaa dokumentaatiota standardien edellyttämällä tavalla. 6. Kurssien hyväksytyt hinnat Kela on hyväksynyt Palveluntuottajan tarjouksen liitteessä 1 mainituista kursseista. Kurssien hyväksytyt hinnat ja hintalajit ovat sopimuksen liitteen 1 mukaiset. Hyväksytyt hinnat sisältävät kaikki kuntoutuksesta ja tämän sopimuksen mukaisesta palvelusta Kelalle aiheutuvat kustannukset, ellei nimenomaisesti erikseen ole muuta tässä sopimuksessa mainittu. Hinnat ovat kiinteitä koko sopimuskauden ajan. Esimerkiksi arvonlisäverovelvollisuudessa tai -kannassa tapahtuneita muutoksia ei huomioida hinnoissa sopimuskauden aikana. Kela ei sitoudu ostamaan palvelua mitään tiettyä vähimmäismäärää, eikä mitään Kelan muodosta riippumatta antamaa ilmaisua hankintamenettelyn tai sopimuskauden aikana tule sellaiseksi tulkita. Hankittavan palvelun määrään voivat vaikuttaa esimerkiksi muutokset palvelujen tarpeessa, lainsäädännössä, Kelalle valtion talousarviossa osoitetut säästöt sekä eduskunnan vuosittain myöntämässä määrärahassa (harkinnanvarainen kuntoutus) tai talousarviossa tehtävät muutokset. Näin

4 ollen ostettavan palvelun määrä voi olla esim. hankintapäätöksessä tai palvelun toimeenpanoa koskevassa ilmoituksessa esitettyä pienempi. Kela voi sopimuskauden aikana ajankohdasta riippumatta muuttaa hankintamäärästä tekemäänsä arvioita. Selkeyden vuoksi todetaan, että palvelua hankittaessa hankittava palvelu kuitenkin jakautuu puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti eri palveluntuottajille. 4/11 7. Laskutus ja maksaminen Yleistä laskutuksesta ja maksamisesta Palveluntuottaja ei peri kuntoutujalta asiakasmaksua, omavastuuosuutta tai muuta lisämaksua kuntoutusprosessiin sisältyvästä toiminnasta, ellei nimenomaisesti erikseen muuta ole tässä sopimuksessa (ml. liitteet) mainittu. Kuntoutujan saapuessa kurssipaikkaan (laitosyksikkö) ennen kuntoutuksen alkua, Palveluntuottaja voi periä maksun yöpymisestä kuntoutujalta. Tällaisissa tilanteissa Palveluntuottaja järjestää kuntoutujalle kurssipaikkaan (laitosyksikkö) tarpeellisen avustamisen ja päivystyksen, joka korvataan Palveluntuottajalle sopimuksen liitteessä 1 sovitulla hinnalla. Edellä mainittu mahdollisuus saapua kurssipaikkaan ennen kuntoutuksen alkua ei koske avokurssien palvelulinjoja. Laskutuksessa tulee noudattaa liitteessä 1 mainittuja hintalajeja, hintoja ja laskutusperusteita sekä Kelan antamia laskutusohjeita. Kela ei suorita maksua, mikäli laskua ei ole toimitettu ja tehty laskutusohjeiden mukaisesti. Laskutusohjeiden mukaisen laskun tekeminen ja toimittaminen on Palveluntuottajan vastuulla. Toistuva tai olennainen poikkeama laskutusohjeista voi johtaa tämän sopimuksen purkamiseen. Maksamisessa noudatetaan lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista ( /30). Laskutusmenettely Palveluntuottajan tulee laskuttaa kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset standardien sekä Kelan erikseen antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Kelalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palvelun hintaa. Kelalla on oikeus pidättää maksamattomasta hinnasta myös sopimuksen mukainen viivästyssakko tai muu mahdollinen sopimussakko tai korvaus. Laskutettavat päivät Palveluntuottaja voi laskuttaa Kelaa standardin mukaisista kuntoutuspäivistä kuntoutujan ja kuntoutukseen osallistuvan omaisen äkillisen sairastumisen tapahduttua vain sairastumisen ensimmäisestä päivästä. Kela ei korvaa Palveluntuottajalle ensimmäistä päivää välittömästi seuraavia sairauspoissaolopäiviä. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa kuntoutusta edeltävältä päivältä, jolloin kuntoutuja on saapunut kurssipaikkaan (laitosyksikkö). Laitosmuotoisesti toteutetussa kuntoutuksessa Palveluntuottaja voi laskuttaa

5 sunnuntailta, silloin kun se kuuluu standardin mukaiseen kuntoutukseen ja kuntoutuja on läsnä kuntoutuksessa. jos kuntoutuja poistuu viikonloppuna hyväksytyn syyn vuoksi kesken kuntoutuksen, Palveluntuottaja voi laskuttaa 5/11 o o lauantailta, jos kuntoutuja osallistuu standardin mukaiseen kuntoutusohjelmaan ja lähtee tämän jälkeen pois kuntoutuksesta. sunnuntailta, jos kuntoutuja palaa kuntoutukseen klo 16 mennessä, ja saa päivällisen, iltapalan ja seuraavan yön majoituksen. 8. Asiakasturvallisuus Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa standardin mukaisesta asiakasturvallisuudesta sekä vakuutusturvasta. Palveluntuottajan ja alihankkijoiden vakuutuksen tulee kattaa kuntoutuspalvelun toteuttaminen myös uusissa tiloissa (Ks. kohta 2. Palvelujen hankinta ja kurssien yleiset edellytykset, tiloissa tapahtuvien muutosten ilmoittaminen). Vakuutusturvan puuttuminen ei poista Palveluntuottajan vastuuta. Kela ei vastaa aiheutuneesta vahingosta. 9. Alihankkijoiden käyttö Palveluntuottaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuten omistaan. Jos Palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, Palveluntuottajan tulee selvittää, että alihankkijaa ei koske hankintalain (laki julkisista hankinnoista 348/2007) 54 :n mukainen poissulkuperuste, eikä Palveluntuottajan tiedossa ole, että alihankkija taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin hankintalain 53 :ssä tarkoitetusta rikoksesta. Palveluntuottaja ilmoittaa alihankkijoissaan tapahtuvista muutoksista Kelan standardin yleisen osan Henkilöstömuutokset ja sijaisuudet sopimuskauden aikana -kohdan mukaisesti. 10. Muut edellytykset Palveluntuottaja on velvollinen palveluja antaessaan noudattamaan tässä sopimuksessa mainittujen ehtojen lisäksi Kelan antamia ohjeita. Kela ja Palveluntuottaja voivat sopia kirjallisesti myös muista toiminnassa noudatettavista ohjeista yksittäistapauksissa, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. Tämä sopimus ei vaikuta Kelan mahdollisuuteen ostaa vastaavia palveluja muilta palveluntuottajilta eikä sido tiettyyn kuntoutujamäärään. Kurssin toteuttamiseen liittyvät muutokset Kurssin toteuttamiseen liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa Kelalle standardien ja Kelan erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

6 6/11 Kurssit tulee toteuttaa Kuntoutuskurssijärjestelmän Extranetiin vietyjen tietojen mukaisesti. Palveluntuottaja tekee muutokset järjestelmään kuten kurssien aikatauluihin Extranet-järjestelmässä olevan Muutosten tekeminen -käsikirjan mukaisesti. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntoutujille ja kuntoutuspäätöksen tehneille Kelan toimistoille kuntoutuspäätöksen jälkeen tehdyistä kurssien peruutuksista riittävän aikaisin, viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamisajankohtaa. Kurssien yksittäisistä käyttämättömistä kurssipaikoista ei voi muodostaa uusia lisäkursseja, koska tarjouskilpailulla hankittujen kurssien kohdalla noudatetaan hankintalain mukaista puitejärjestelyä sekä tämän sopimuksen ehtoja. Tietoturvallisuus Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Tietoturvallisuuden osalta tulee noudattaa tätä sopimusta (ml. standardit) sekä Kelan erikseen antamia ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu itse noudattamaan ja myös vastaa siitä, että sen käyttämät Kelan hyväksymät alihankkijat sitoutuvat noudattamaan tietosuojaa koskevia lainmukaisia menettelyjä Kelan kuntoutujien potilas- ja henkilötietojen keräämisessä, tietosisältöjen osalta, omassa toiminnassaan, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtuessa Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottajan vaihtuessa Palveluntuottaja on velvollinen avustamaan Kelaa sopimusvelvoitteiden siirtämisessä uudelle Kelan palveluntuottajalle. Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen sopimuksen päättymistä. Velvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun kaksitoista (12) kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Lainmuutosten vaikutus Kuntoutuslainsäädännössä tai muussa sovittuun kuntoutuspalveluun vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset voivat aiheuttaa sen, että sopimusta on tältä osin tarkistettava vastaavasti. 11. Sopimuksen voimassaoloaika Sopimus on voimassa ajalla , jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Osa kurssijaksoista saattaa kuitenkin päättyä edellä mainitun sopimuskauden päättymisen jälkeen. Tällöin näihin kursseihin sovelletaan kuitenkin edelleen tätä sopimusta ja sovittuja hintoja. Tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset säilyvät voimassa sopimuskauden päättymisestä huolimatta.

7 7/ Sopimuksen muuttaminen Mahdollisista sopimusmuutoksista sovitaan kirjallisesti yhdessä Kelan ja Palveluntuottajan kesken. Sopimusta voidaan muuttaa vain kulloinkin voimassaolevan sovellettavan hankintasääntelyn sallimissa puitteissa. Olennaisia sopimusmuutoksia ei sopimuskauden aikana voida tehdä. Sopimuksen ehtoja ei voida muuttaa sellaisiksi, jotka hankintamenettelyyn sisällytettynä olisivat mahdollistaneet sen, että hankinnassa hyväksyttyjen tarjoajien lisäksi muutkin tarjoajat olisivat voineet tehdä kelpoisuusehtojen mukaisen tarjouksen tai että muutkin kuin valittu tarjoaja / valitut tarjoajat olisi tullut valituksi. Sopimuksen ehtoja ei voida muuttaa siten, että sopimus ulottuisi merkitsevässä määrin sellaisiin palveluihin, joista tässä sopimuksessa ei ole kyse. Sopimuksen ehtoja ei voida muuttaa siten, että sen johdosta sopimuksen taloudellinen tasapaino muuttuu Palveluntuottajan eduksi tavalla, josta ei ole määrätty tämän sopimuksen ehdoissa tai tämän sopimuksen perusteella ostettavien palvelujen hankinnassa rakennetussa puitejärjestelyssä. 13. Sopimuksen siirrettävyys Palveluntuottaja ei voi siirtää tätä sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Kelan ennakollista kirjallista suostumusta. Kela voi antaa suostumuksen, jos siirronsaajalla on riittävä ammatillinen ja taloudellinen kyky suoriutua sopimuksen täyttämisestä sopimuskauden päättymiseen saakka. Lisäksi edellytyksenä on 1) että sopimuksen siirto ei muuta, supista tai laajenna annettavia palveluja tavalla, joista tässä sopimuksessa ei ole kyse ja 2) sopimuksen siirto ei muuta sopimuksen taloudellista tasapainoa siirronsaajan eduksi tavalla, josta ei ole määrätty tämän sopimuksen ehdoissa tai tämän sopimuksen perusteella ostettavien palvelujen hankinnassa rakennetussa puitejärjestelyssä. Tarvittaessa Kela voi siirtosuostumuksessa edellyttää, että siirrontekijä (Palveluntuottaja) jää yhteisvastuullisesti yhdessä siirronsaajan kanssa vastaamaan tämän sopimuksen mukaisista suorituksista. 14. Erimielisyydet Tässä sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen tuottamisesta tai ostamisesta aiheutuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista neuvottelun kautta. Ellei neuvottelu tuota molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 15. Sopimusrikkomus Palvelun on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä mitä on sovittu. Jos palvelu poikkeaa sovitusta, siinä on virhe.

8 Palveluntuottaja vastaa tuottamastaan palvelusta Kelalle. Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun Kelalle, kuntoutujalle tai kolmannelle aiheuttamasta vahingosta. Mikäli Palveluntuottaja poikkeaa palvelun antamisessa tai laskutuksessa sopimuksesta, Kela voi välittömästi keskeyttää uusien asiakkaiden lähettämisen ja kuntoutuslaskujen maksamisen niin kauan kuin sopimusrikkomusta tapahtuu. Kelalla on oikeus periä takaisin väärin perustein myönnetyt kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset. Kela ei menetä oikeuttaan vedota mihinkään sopimuksenmukaiseen oikeuteensa, ellei tämä kirjallisesti siitä erikseen ilmoita. Tällöinkin ilmoitus koskee vain siinä yksilöityä ennen ilmoituksen antamista sattunutta tapahtumaa. Ylivoimainen este Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on osapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen toteuttaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena, ellei tämä ole ilmeisen epätarkoituksenmukaista. Osapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja sen arvioidusta kestosta toiselle osapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta. 8/ Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen Mikäli sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä Kelan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata. Kela voi purkaa sopimuksen, jos palvelun tuottamisen edellytyksissä tai palvelussa tulee ilmi oleellisia tai toistuvia puutteita tai jos sovitun palvelun tuottamisen edellytykset puuttuvat taikka jos sopijapuoli on syyllistynyt kilpailulain vastaiseen kiellettyyn hintayhteistyöhön. Sopimuksen purkamiseen oikeuttava peruste on myös se, että tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusehdot tai muut Palveluntuottajalle tai hankittavalle palvelulle asetetut vaatimukset eivät täyty tarjouspyynnössä esitettyihin määräaikoihin mennessä. Vakava tai toistuva asiakasturvallisuuden vaarantaminen on purkuperuste.

9 Kelalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos se osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Palveluntuottajan kanssa, jos Kela olisi ollut hankintapäätöstä tehdessään tietoinen Palveluntuottajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalain 53 :ssä ja 54 :ssä lueteltuja poissulkemisperusteita. Tällöin Palveluntuottajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen sopimuksen päättymisen johdosta. Kelalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Palveluntuottajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Palveluntuottajan täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista Kelan on huomautettava asiasta Palveluntuottajalle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Kelalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos sopimuskauden aikana Kela katsoo, että KKRL 53 2 momentin perusteella sopimuksen tarkoittamaa palvelua ei voida hankkia Palveluntuottajalta. Ennen irtisanomista Kelan on varattava Palveluntuottajalle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa, ellei tämä ole ilmeisen perusteetonta. Uusien asiakkaiden lähettäminen Palveluntuottajalle voidaan keskeyttää heti kun Kela perustellusti epäilee, että palvelua ei ole mahdollista hankkia Palveluntuottajalta KKRL 53 :stä johtuen. Kelan tulee ilmoittaa perusteista Palveluntuottajalle viipymättä. Sopimuksen purkaminen tai irtisanominen ei vapauta osapuolia vahingonkorvaustai mahdollisista muista siihen mennessä syntyneistä vastuista. 9/ Sopimuksen purkautuminen Tämä sopimus purkautuu, jos markkinaoikeus tai korkein hallinto-oikeus kumoaa hankintapäätöksen tai hankinnan kokonaan. Sopimuksen purkautuessa sopimukseen perustuvat velvoitteet poistuvat puolin ja toisin, ja osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät ne tule esittämään hankinnasta tai sopimuksenteosta johtuvia korvausvaatimuksia toisiaan kohtaan. Sopimuksen purkautuminen ei vapauta osapuolia vahingonkorvaus- tai mahdollisista muista siihen mennessä syntyneistä vastuista. 18. Sopimussakko Sopimusrikkomuksen, jossa Palveluntuottaja tai tämän puolesta toimiva taho on laskuttanut Kelaa virheellisesti ja sen perusteella Kela on maksanut perusteettomia kuntoutuskustannuksia, perusteella syntyy Kelalle oikeus periä palveluntuottajalta sopimussakkoa. Edellytyksenä on lisäksi, että sopimusrikkomus on ollut toistuva (tapahtunut yli 5 kertaa vuoden sisällä), ollut pitkäkestoinen (tapahtunut yhtäjaksoisesti yli 6 kk:n aikana) tai rahamäärältään huomattava (yli euroa). Edellä mainituissa tilanteissa sopimussakon määrä on euroa. Tämä on maksettava Kelan ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa Kelan ilmoittamalle tilille. Jos edellä mainittu sopimusrikkomus on tapahtunut yli 10 kertaa vuoden sisällä, kestänyt yli 12 kk tai ollut rahamäärältään yli euroa, sopimussakon määrä on euroa.

10 10/11 Jos työryhmän tai erityistyöntekijöiden yksilö- ja ryhmätunteja kuntoutujille ja omaisille ei ole Palveluntuottajasta tai hänen käyttämästä alihankkijasta johtuen toteutettu sopimuksen mukaista määrää tai muuta erikseen sovittua määrää, on kyseessä sopimusrikkomus, josta seuraavan sopimussakon määrä on euroa / kurssi. Sopimussakon käyttö ei poissulje Kelan oikeutta käyttää myös muita sopimuksen mukaisia seuraamuksia. Kelalla on oikeus pidättää sopimussakko tai muu Kelalle sopimuksen perusteella kuuluva summa, muun muassa virheellisen tai viivästyneen palvelun johdosta hankittavasta uudesta vastaavasta palvelusta aiheutuvat kustannukset sekä hankintasopimuksen mukainen sopimussakko, Palveluntuottajalle maksamattomasta hinnasta. 19. Vahingonkorvaus Kelalla on oikeus saada vahingonkorvausta Palveluntuottajan olennaisella sopimusrikkomuksella aiheuttamasta välittömästä ja välillisestä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Kelalle maksettavan sopimussakon. 20. Sopimusperusteinen kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausvastuu Palveluntuottaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tähän sopimukseen liittyen toiminut eikä se tämän sopimuksen voimassa ollessa toimi sellaisessa yhteistyössä tai yhteisymmärryksessä muiden tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien kanssa, jonka tarkoituksena on tarjouskilpailun hinnoitteluun, maksuihin tai niiden laskentaperusteisiin vaikuttaminen, markkinoiden tai hankintalähteiden jakaminen tai muu kilpailun rajoittaminen. Mikäli Palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä rikkoneen edellä mainittua ilmoitusta, tulee Palveluntuottajan suorittaa Kelalle sopimussakkona euroa sekä korvata sopimussakon ylittävä Kelalle syntynyt vahinko, kustannus tai vastuu, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja asian selvittämisestä johtuneet kustannukset. 21. Sopimusasiakirjat Sopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta sekä liitteistä. Selkeyden vuoksi todetaan, että puhuttaessa sopimuksesta pitää tämä sisällään myös sopimuksen liitteet, vaikka tätä ei olisi erikseen todettu. Sopimus muodostuu seuraavista asiakirjoista: 1) Tämä sopimusasiakirja 2) Liite 1: palveluittain kurssien sopimuskausi, hinnat ja hintalajit 3) Liite 2: Tarjouspyyntö 4) Liite 3: Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja koskevat palvelulinjakohtaiset kuvaukset (voimassa alkaen). Saatavilla osoitteesta: kohdasta Standardit > Hyväksytyt standardit) 5) Liite 4: Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardin yleinen osa (voimassa alkaen. Saatavilla osoitteesta: kohdasta Standardit > Hyväksytyt standardit) 6) Liite 5: Palveluntuottajan tarjous

11 11/11 [Huom! Kohtien 4 sekä 5 linkit toimivat vasta sopimuskaudella. Kyseinen materiaali on tarjouspyynnön liitteenä.] Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä edellä mainitussa numerojärjestyksessä. 22. Allekirjoitukset Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, oma kappale kummallekin sopijapuolelle. Marjukka Turunen Lakiyksikön päällikkö, Kela Tuula Ahlgren Etuuspäällikkö, Kela Hyväksymme tämän sopimuksen ehdot ja sitoudumme noudattamaan niitä.... (Päiväys)... (Palveluntuottajan nimi ja Y-tunnus)... (Palveluntuottajan allekirjoitus ja nimen selvennys ja ammattinimikkeet) (Laskuttajien nimet ja Y-tunnus, jos laskuttaja on muu kuin Palveluntuottaja)

KELAN MÄÄRÄÄMIEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUSTEN (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) HANKINTASOPIMUS AJALLE 1.1.2015 31.12.2016

KELAN MÄÄRÄÄMIEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUSTEN (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) HANKINTASOPIMUS AJALLE 1.1.2015 31.12.2016 Kansaneläkelaitos Terveysosasto malli Liite 10 29/331/2014 Palveluntuottajan nimi Osoite KELAN MÄÄRÄÄMIEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUSTEN (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) HANKINTASOPIMUS AJALLE 1.1.2015 31.12.2016

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum 1 KANSANELÄKELAITOS Liite 4 FOLKPENSIONSANSTALTEN Luonnos Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx Palveluntuottajan nimi Osoite SOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Palvelujen

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA

ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA Yhteistyösopimus 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN TUOTTAMIA PALVELUITA 1. Sopimuksen osapuolet Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT)

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT) Sopimusluonnos LIITE 3 Jäljempänä mainittavat sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavaa Sopijaosapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut Yhteystiedot: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Ostajan edustaja:

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA

SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 SOPIMUS TYÖPAJAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ HAAPAJÄRVEN KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Tässä sopimuksessa sovitaan työpajatoiminnasta, jolla kehitetään ja tuotetaan palveluja parantamaan valmennukseen tulevien

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU L I I T E 2 1 (10) TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU PUITESOPIMUSLUONNOS xx.xx.201x xx.xx.201x.. Oy L I I T E 2 2 (10) KONSULTTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6)

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 14/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen. ISONKYRÖN KUNTA Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.. OSTOSOPIMUS JA OSTOSOPIMUKSEN EHDOT - Perusturvatoimen kuljetuspalvelut Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

15.2.2016 Luottamuksellinen

15.2.2016 Luottamuksellinen [SOPIMUSTUNNUS] 1 (12) ASIAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Asiakas XXXX Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Y-tunnus XXXXXXX-X Tekninen yhteyshenkilö: (nimi tai tekninen tiimi, sähköposti, puhelin) Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 17.3.2009. Liite 3. PUITESOPIMUS

KYMENLAAKSON ERITYISHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 17.3.2009. Liite 3. PUITESOPIMUS Liite 3. PUITESOPIMUS Sopijaosapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä 45720 KUUSANKOSKI Palvelun ostaja 1. Sopimuksen kohde Sopimus sisältää Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL- VELULIIKENTEESSÄ JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ 2016-2018

OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL- VELULIIKENTEESSÄ JA KOULULAISLIIKENTEESSÄ 2016-2018 KIURUVEDEN KAUPUNKI KILPAILUASIAKIRJA NO 5 1 Z:\TEKSTIT2010OPETUS\LIIKENNEKILPAILUTUS2016\kesäkuun kilpailutus\ostoliikenteen ehdot.doc 26.5.2016 OSTOLIIKENTEEN EHDOT YLEISESSÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ, PAL-

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 7/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA

SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA 1 SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 Forssa Y-tunnus: 0214295-0 Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja:

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta. Yhteystiedot: Ostajan edustaja: 1 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön liite 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta: Mäntyharjun kunta Yhteystiedot: Ostajan edustaja: Liikennöitsijä: Nimi: Yhteystiedot: 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot